Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych"

Transkrypt

1 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12)

2 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 CZĘŚĆ PIERWSZA... 5 Rozdział I Charakterystyka wybranych problemów społecznych w Mieście Sieradz... 6 Informacje ogólne o mieście... 6 Struktura demograficzna mieszkańców... 6 Bezrobocie Wykluczenie społeczne Zagrożenia współczesnej rodziny Uzależnienia od substancji psychoaktywnych Ochrona zdrowia Przestępczość Współpraca Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi CZĘŚĆ DRUGA Rozdział II Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych mieszkańców Grupa badawcza Cel badania Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców Bezrobocie oraz wykluczenie społeczne Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy społeczne Narkotyki w środowisku lokalnym Przemoc Dorośli mieszkańcy a gry hazardowe Rozdział III Problemy społeczne w środowisku dzieci i młodzieży Grupa badawcza Cel badania Dzieci i młodzież a substancje psychoaktywne... 54

3 3 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Spożywanie alkoholu wśród dzieci i młodzieży Palenie tytoniu Zachowania związane z używaniem narkotyków i dopalaczy Dzieci i młodzież a zachowania przemocowe Hazard i inne ryzykowne zachowania Używanie komputera przez dzieci i młodzież oraz zagrożenie cyberprzemocą Rozdział IV Badanie punktów sprzedaży alkoholu Grupa badawcza Cel badania Wyniki badania Rozdział V Podsumowanie wyników badania ilościowego CZĘŚĆ TRZECIA Rozdział VI Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Sieradzu badanie jakościowe Wprowadzenie Opis grupy badawczej Metoda Problemy społeczne w Sieradzu wyniki badania Podsumowanie wyników badania jakościowego Lista zagadnień poruszanych w wywiadach swobodnych CZĘŚĆ CZWARTA Podsumowanie i wnioski Bibliografia

4 4 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Wstęp Metodologia oraz opis badania Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W badaniu dorosłych osób zostały uwzględnione takie obszary, jak bezrobocie i wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie narkotyków, przemoc domowa, hazard. W badaniu młodych mieszkańców zostały uwzględnione takie obszary, jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy, przemoc rówieśnicza oraz domowa, hazard. Badaniem zostali objęci ponadto pracownicy punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Badanie dorosłych mieszkańców odbywało się za pomocą standaryzowanych wywiadów telefonicznych CATI. Badanie pracowników punktów sprzedaży zrealizowano przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza ankiety rozdawanego i odbieranego przez ankieterów w miejscach publicznych. Dzieci objęte są ustawowym obowiązkiem nauki szkolnej, dlatego też badania przeprowadzone zostały w czasie zajęć. Wybór metody ilościowej sprawił, że najbardziej dogodną metodą była ankieta audytoryjna. Uczniowie, zebrani w większej grupie, wypełniali samodzielnie ankiety papierowe. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami etyki, zaś uczestników poinformowano o zachowaniu anonimowości badania. Za każdym razem uzyskano zgodę dyrektorów szkół na przeprowadzenie badań w ich placówkach.

5 5 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 CZĘŚĆ PIERWSZA Charakterystyka wybranych problemów społecznych w Sieradzu analiza danych statystycznych oraz sprawozdań.

6 6 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Rozdział I Charakterystyka wybranych problemów społecznych w Mieście Sieradz Informacje ogólne o mieście Miasto Sieradz usytuowana jest w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim Miasto zajmuje powierzchnię 5122 ha. Sieradz w dniu 31 XII 2012 roku faktycznie zamieszkiwało osób (dane Główny Urząd Statystyczny). Sieradz położony jest nad rzeką Wartą, leży w odległości 60 km od Łodzi, a także w odległości nie większej niż 200 km Warszawy, Poznania, Wrocławia i aglomeracji śląskiej. Przedstawiane w tym rozdziale zestawienia statystyczne oraz opracowania zostały przygotowane oraz udostępnione przez pracowników różnych instytucji, między innymi Urzędu Miasta w Sieradzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, Komendy Straży Miejskiej w Sieradzu, Poradni Uzależnień w Sieradzu oraz danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Struktura demograficzna mieszkańców Struktura ludności w podziale na wiek i płeć stanowi podstawę większości analiz demograficznych, gdyż determinuje skalę i rodzaj potrzeb społecznych. Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności w Sieradzu w latach ogółem (stan na 31 grudnia każdego roku). W latach można zauważyć stopniowy spadek liczby ludności z mieszkańców w 2005 roku do mieszkańców w 2009 roku. Według danych Banku Danych Lokalnych GUS w 2010 roku liczba ludności faktycznie zamieszkałej w Sieradzu wyniosła 43978, by w kolejnych latach na stopniowo maleć W 2012 roku Sieradz zamieszkiwało faktycznie mieszkańców ogółem, w tym mężczyzn oraz kobiet.

7 7 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Wykres 1. Liczba ludności w Sieradzu w latach według faktycznego miejsca zamieszkania. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bank Danych Lokalnych. Sytuacja demograficzna w Sieradzu jest stosunkowo niekorzystna. Najbardziej liczną grupą jest ludność w wieku produkcyjnym. Stopniowo maleje liczba osób do 18 roku życia, natomiast wzrasta liczba osób po 61/66 roku życia, co wskazuje na starzenie się społeczeństwa. Ludność w wieku poprodukcyjnym w 2012 roku przewyższała ludność w wieku przedprodukcyjnym o 358 osób. Tab.1. Liczba ludności w Sieradzu w latach według kategorii wieku. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bank Danych Lokalnych. Liczba ludności wiek: Przedprodukcyjny 017 lat ,6% 20,0% 19,2% 18,8% 18,2% 17,7% 17,3% 17,0% Produkcyjny 1860/65 lat Poprodukcyjny 61/66 lat i więcej ,1% 66,1% 66,2% 66,1% 66,2% 66,2% 65,7% 65,1% ,3% 13,9% 14,5% 15,1% 15,6% 16,1% 17,0% 17,9% Zmiany w strukturze demograficznej ludności spowodowane są zmianami w przyroście naturalnym oraz wydłużeniem czasu trwania życia.

8 8 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Wykres 2. Przyrost naturalny w Sieradzu w latach Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bank Danych Lokalnych. Powyższy wykres przedstawia przyrost naturalny w Sieradzu w latach W analizowanym przedziale czasu w mieście przyrost naturalny ulegał wahaniom, przyjmując na przemian niewielkie dodatnie i ujemne wartości. Jednym z przydatnych wskaźników demograficznych jest wskaźnik obciążenia demograficznego, przedstawiający ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wartość tego wskaźnika ulegała niewielkim wahaniom, by zacząć wzrastać od 2011 roku. W 2012 roku wskaźnik osiągnął wartość 53,6 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym i był niższy w porównaniu do wskaźnika obciążenia demograficznego dla województwa łódzkiego 59, oraz powiatu sieradzkiego 59,1. Starzenie się społeczeństwa wraz ze zmniejszającym się przyrostem naturalnym przyczynia się do powstania problemów: ekonomicznego, finansowego oraz społecznego. Ten niekorzystny trend demograficzny zachodzi w skali ogólnokrajowej, pojawiające się natomiast problemy społeczne powinny być rozwiązywane lokalnie.

9 9 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Wykres 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Sieradzu w latach Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bank Danych Lokalnych. Migracje ludności to przemieszczenia związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) i przekroczeniem granicy administracyjnej jednostki terytorialnej. W ramach migracji wewnętrznych wyróżnia się migracje: międzywojewódzkie (przemieszczenia ludności z jednego województwa do innego) wewnątrzwojewódzkie (zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa) międzypowiatowe (przemieszczenia ludności z jednego powiatu do innego) wewnątrzpowiatowe (zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego powiatu). Migracje zagraniczne to wyjazdy za granicę i przyjazdy do kraju w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.

10 10 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Wykres 4. Saldo migracji wewnętrznych Sieradzu w latach Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bank Danych Lokalnych. Powyższy wykres przedstawia saldo migracji wewnętrznych, w obrębie kraju w przedziale czasu od 2005 do 2012 roku. Przez cały analizowany okres czasu saldo migracji wewnętrznych utrzymywało się ujemne, co wskazuje, że więcej mieszkańców wyjeżdżało z Sieradza, niż się w nim osiedlało. Największy odpływ ludności nastąpił w 2007 roku oraz w latach Wykres 5. Saldo migracji zagranicznych w Sieradzu w latach Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Bank Danych Lokalnych.

11 11 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Powyższy wykres natomiast przedstawia saldo migracji zewnętrznych (zagranicznych) w Sieradzu w okresie czasu od 2005 do 2012 roku. Saldo migracji zewnętrznych pozostawało, z wyjątkiem 2008 roku, ujemne, co oznacza, że więcej mieszkańców wyjeżdżało za granicę, niż przyjeżdżało z zagranicy. Należy podkreślić, że saldo migracji zagranicznych utrzymywało się na niskim poziomie. Bezrobocie Bezrobocie jest zjawiskiem trudnym do zmierzenia. Statystyki najczęściej odnoszą się do skali bezrobocia rejestrowanego (jawnego), ujmując w ten sposób tylko część osób pozostających bez pracy. Polskie bezrobocie ma w dużym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. Brak perspektyw zatrudnienia, szczególnie w przypadku bezrobotnych długoterminowych, powoduje degradację pozycji społecznej tych osób. Długotrwałe bezrobocie często prowadzi do ubóstwa i marginalizacji społecznej. Pomimo intensyfikacji działań i wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację, liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu bezrobotnych na koniec grudnia 2012 roku była większa od danych za grudzień 2011 roku, co wynikało między innymi ze zbyt małej liczby ofert pracy zgłaszanych przez lokalnych przedsiębiorców, przewagi małych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, brak inwestycji dużego kapitału zagranicznego i krajowego w powiecie, kryzysu ekonomicznego, utrwalania się bezrobocia oraz postaw roszczeniowych, a także rejestracji osób wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. 1 Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu zarejestrowanych było 7076 mieszkańców powiatu, o 142 osoby więcej niż w analogicznym okresie w 2011 roku. W powiecie sieradzkim stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2012 roku, wynosiła 13,5%. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych, 50,4% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. W porównaniu do grudnia 2011 r. udział kobiet w bezrobociu ogółem wzrósł o 3,1 punktu procentowego. Jedną czwartą ogółu bezrobotnych (24,6%) stanowiły osoby do 25 roku życia, 21,1% ogółu bezrobotnych z powiatu sieradzkiego stanowiły osoby po 50 roku życia. Ponad połowa ogółu bezrobotnych (53,6%) stanowili bezrobotni długotrwale. W grupie bezrobotnych 1 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu(2013). Informacja o rynku pracy za 2012 rok.

12 12 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 długotrwale przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. Niepełnosprawni stanowili 4,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Analizując strukturę bezrobotnych ze względu na wiek, należy zauważyć, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych przeważały osoby w wieku 2534 lata oraz osoby w wieku 1824 lata (przeważnie bez doświadczenia zawodowego). Utrzymującą cechą bezrobocia jest dość niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej gimnazjalnego. Stosunkowo wysoki procent stanowiły również osoby z wykształceniem średnim zawodowym oraz policealnym. Biorąc pod uwagę staż pracy bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażu pracy 15 lat. 2 Na koniec grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu zarejestrowanych było 2912 osób bezrobotnych z Sieradza, w tym 1540 kobiet. 15,9% zarejestrowanych bezrobotnych z Sieradza było uprawnionych do zasiłku. 63% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby w wieku 1844 lata. 5,8 zarejestrowanych bezrobotnych to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących Zakładu. 5,7% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki. 33,8% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby zarejestrowane 12 miesięcy i dłużej. Wśród mieszkańców Sieradza, najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby bezrobotne w wieku 1844 lata. Jedna trzecia zarejestrowanych bezrobotnych pozostawała bez pracy 12 lub więcej miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu organizuje zajęcia aktywizacyjne oraz programy szkoleniowe dla osób bezrobotnych. Do form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy osobom bezrobotnym należy zaliczyć, między innymi, staże i szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, gospodarczej, klub pracy. 2 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu(2013). Informacja o rynku pracy za 2012 rok.

13 13 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Tab. 2. Wybrane formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu bezrobotnym mieszkańcom powiatu sieradzkiego. Opracowanie własne na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu(2013). Informacja o rynku pracy za 2012 rok. Przestępstwa 2012 rok liczba osób Prace interwencyjne 159 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 128 Refundacje kosztów utworzenia nowych miejsc pracy 32 Roboty publiczne 39 Staże 874 Szkolenia 308 bezrobotnych i 3 poszukujących pracy Dodatki aktywizacyjne Kluby Pracy 1128 Zawodowe poradnictwo indywidualne 1828 rozmowa wstępna, 906 porada indywidualna Zawodowe poradnictwo grupowe 141 Informacja zawodowa 3086 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje ponadto różne programy, w tym program systemowy pt. Czas na pracę, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie : Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sieradzu, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto kontynuowana jest realizacja projektu Aktywni w ramach Działania 6.1 Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu znalazł się w grupie 23 urzędów na terenie kraju realizujących projekt pilotażowy pn. Twoja Kariera Twój

14 14 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Wybór, w ramach Programu Młodzi na rynku pracy opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 3 Wykluczenie społeczne Osoby trwale ubogie cechuje poczucie bezradności, bezsilności oraz zepchnięcia na margines. Z powodu podejmowania prac dorywczych i potrzeby oszczędzania, takie osoby nie uczestniczą czynnie w życiu społecznym ani nie korzystają z dóbr kulturowych. Ubóstwo można rozpatrywać z punktu widzenia jednostek i rodzin, borykających się ze stałym brakiem środków finansowych. Staje się ono kwestią społeczną, gdy natężenie i skala sytuacji charakteryzujących je wywiera destrukcyjny wpływ na rozwój społecznogospodarczy całego kraju. Do grup szczególnie zagrożonych ubóstwem można zaliczyć rodziny, w których członkowie utrzymują się z niezarobkowych źródeł, innych niż renta czy emerytura. Utrwalanie się biedy powoduje zmianę stylu życia rodziny oraz przyczynia się do powstania wielu niekorzystnych zjawisk, jak: zaniedbania w opiece i wychowaniu, alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość. Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało w 2010 roku 1140 rodzin, w tym 113 rodzin z powodu problemów uzależnień. Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało w 2011 roku 996 rodzin, w tym 97 rodzin z powodu problemów uzależnień W 2012 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało 914 rodzin, w tym 96 rodzin z powodu problemów uzależnień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w 2010 roku w postaci świadczeń pieniężnych 2485 osobom, świadczeń rzeczowych (posiłek) 788 osobom, świadczeń porady 4028 osobom. W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzieli pomocy w postaci świadczeń pieniężnych 2012 osobom, świadczeń rzeczowych (posiłek) 659 osobom, świadczeń porady 3693 osobom. W 2012 roku Miejski Ośrodek Polityki Społecznej udzieli pomocy w postaci świadczeń pieniężnych 1821 osobom, świadczeń rzeczowych (posiłek) 722 osobom, świadczeń porady 4119 osobom. 3 Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu(2013). Informacja o rynku pracy za 2012 rok.

15 15 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Tab. 3. Powody przyznania pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Źródło: dane udostępnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Powody przyznania pomocy społecznej 2010 rok rodziny 2011 rok rodziny 2012 rok rodziny Niepełnosprawność Bezrobocie Osoby dotknięte klęską żywiołową Ubóstwo Bezradność opiekuńczowychowawcza Długotrwała i ciężka choroba Alkoholizm Inne Najczęstszymi powodami udzielania pomocy społecznej w latach było ubóstwo bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w formie świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek celowy specjalny). Miejski Ośrodek Polityki Społecznej świadczy również pomoc rzeczową i finansową dla mieszkańców Sieradza w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy również pomoc o charakterze niepieniężnym, do której zaliczyć można pracę socjalną, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, dożywianie dzieci, gorący posiłek. Zagrożenia współczesnej rodziny Zgodnie z art.16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka rodzina jest naturalną podstawową komórką społeczną 4, spełniającą wiele funkcji w społeczeństwie. Obecnie zagrożeniem dla stabilizacji życia rodzinnego w Polsce są trudności na rynku pracy i problemy finansowe. Bezrobocie głównych żywicieli rodziny, trwałe ubóstwo mogą przyczynić się do wystąpienia szeregu niekorzystnych zjawisk, jak przemoc w rodzinie, 4 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

16 16 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 przestępczość, alkoholizm, niedożywienie dzieci, brak należytej opieki i działań wychowawczych, choroby somatyczne i psychiczne. W 2012 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało z pomocy 914 rodzin, w tym 178 rodzin otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych.. Zjawisko przemocy w rodzinie występuje w Sieradzu, o czym świadczą przedstawione poniżej statystyki: Tab. 4. Zbiorcze statystyki dotyczące przemocy w rodzinie w latach w Sieradzu procedura Niebieskie Karty. Źródło danych: Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sieradza za rok rok 2011 rok 2012 rok Powiat Sieradz Miasto i Gmina Sieradz Powiat Sieradz Miasto i Gmina Sieradz Powiat Sieradz Miasto i Gmina Sieradz Liczba przeprowadzonych interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie Liczba ofiar przemocy domowej (ogółem) kobiety W tym: mężczyźni małoletni Liczba sprawców przemocy domowej (ogółem) kobiety W tym: mężczyźni nieletni Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu w tym doprowadzonych do policyjnej izby zatrzymań W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu funkcjonuje: 1). Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w ramach, którego funkcjonuje: Młodzieżowa Świetlica NASZA PIWNICA, której celem jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla młodzieży w wieku szczególnego ryzyka zadanie finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi; Dom Dziennego Pobytu zapewniający pomoc (nie więcej niż 20) osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji życia i aktywizacji życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania;

17 17 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Jadłodajnia wydająca posiłki klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, samotnym i niepełnosprawnym, a także osobom dotkniętym wypadkami losowymi; Ośrodek Adaptacyjny ARKA placówka dla młodzieży z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi w wieku od 15 do 45 lat, realizująca zadania edukacyjne, opiekuńczowychowawcze oraz rehabilitacyjne, w ramach, której prowadzone są zajęcia plastyczne, artystyczne, muzyczne, sportowe, rehabilitacyjne oraz kulinarne; Świetlica Środowiskowa PROMYK celem świetlicy jest umożliwianie odrabiania lekcji, rehabilitacja społeczna, opieka pedagogiczna, organizowanie zajęć korekcyjnowyrównawczych oraz terapeutycznych, organizowanie zajęć kulturalnooświatowych, dożywanie, a także poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów zadanie finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi; Świetlica Środowiskowa U ŻAKÓW celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, propagowanie pozytywnych form organizacji czasu wolnego, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz wpajanie pozytywnych relacji interpersonalnych zadanie finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi; 2) Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, udzielający pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, między innymi, z powodu konfliktów rodzinnych, przemocy domowej, przemocy seksualnej, bezrobocia, trudności mieszkaniowych, zagrożenia eksmisją, bezdomności oraz wypadków losowych zadanie finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi; W ramach Ośrodka funkcjonuje Klub Integracji Społecznej; 3) Warsztat Terapii Zajęciowej, który Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 20 uczestników w wieku od 17 do 50 roku życia, w stosunku, do których właściwy organ orzekł stopień niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej.

18 18 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Uzależnienia od substancji psychoaktywnych Alkoholizm jest chorobą spowodowaną nadużywaniem napojów alkoholowych, z którą wiążą się nie tylko konsekwencje zdrowotne dla uzależnionej osoby, ale również stanowi ona problem socjalny i przyczynia się do występowania patologii społecznych. Niepokojące jest zjawisko stałego obniżania się granicy wieku inicjacji alkoholowej młodzieży. 5 Do ujemnych społecznych skutków alkoholizmu można zaliczyć spadek wydajności pracy, występowanie chorób związanych z nadużywaniem alkoholu, jak nadciśnienie, udar mózgu, nowotwory, marskość wątroby, zespół uzależnienia psychicznego. Zjawisko alkoholizmu jest ściśle powiązane z występowaniem przestępczości, wypadkami w pracy oraz wypadkami drogowymi. Nadużywanie alkoholu przez któregoś z rodziców osłabia więzi rodzinne i skutkuje występowaniem dysfunkcji w pełnieniu ról rodzicielskich. W Sieradzu znajdują się punkty sprzedaży napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2012 roku, w tym: do spożycia poza miejscem sprzedaży 104 punkty w tym ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 4,5% 98 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży 53 punkty w tym ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 4,5% 38 punktów Poniżej przedstawiamy statystyki związane z poszczególnymi problemami społecznymi. Straż Miejska w Sieradzu Tab. 5. Straż Miejska ilość interwencji związane ze spożywaniem napojów alkoholowych w latach Źródło: dane udostępnione przez Straż Miejską w Sieradzu. Powody przyznania pomocy społecznej 2010 rok 2011 rok 2012 rok Pouczenia Mandaty Wnioski do Sądu Minkiewicz A. (2001) Patologia społeczna. W: Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, s

19 19 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu Rodzaj przestępstwa/wykroczenia pod wpływem środków odurzających (dane za rok 2012, dotyczą powiatu sieradzkiego): Zatrzymano 529 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. W 2012 roku osadzono w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu 939 osób w tym: 650 osób w celu wytrzeźwienia, 26 osób prewencyjnieporządkowo, 182 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa, 74 osoby na polecenie Sądu i Prokuratury, 7 cudzoziemców; W 2012 roku na terenie powiatu sieradzkiego 102 nieletnich, popełniło 342 czyny karalne; Problem nadużywania alkoholu występuje w Sieradzu, istnieją jednak ośrodki i instytucje, oferujące specjalistyczną pomoc, z której mogą korzystać osoby z problemami alkoholowymi. Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku Przyjęto 51 zgłoszeń, wystąpienia nadużywania alkoholu. Sporządzono 51 wywiadów środowiskowych. Wystąpiono do psychologa i psychiatry w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badanie z 50 osób powiadomionych o badaniu zgłosiło się 19 osób. Przekazano do Sadu Rejonowego w Sieradzu 24 wnioski (2 wnioski dotyczyły kobiet, 22 wnioski dotyczyły mężczyzn). Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 wypracowała 96 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Członkowie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili spotkania edukacyjne ze sprzedawcami w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz spożycia alkoholu w obrębie sklepu. Przeprowadzono spotkania ze sprzedawcami w 60 placówkach.

20 20 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej W 2012 roku w Ośrodku udzielono 661 porad prawnych oraz 184 konsultacji psychologicznych. W ramach punktu konsultacyjnoinformacyjnego w 2012 roku udzielono pomocy 14 rodzinom zadanie finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Poradnia Leczenia Uzależnień NSZOZ MARKMED. Tab. 6. Poradnia Leczenia Uzależnień w Sieradzu liczba osób, mieszkańców Sieradza zarejestrowanych w PLU. Źródło: dane udostępnione przez PLU w Sieradzu. Liczba osób zarejestrowanych w PLU 2010 rok 2011 rok 2012 rok Alkohol Substancje psychoaktywne Hazard Współuzależnienia DDA Poradnia zapewnia dostępność terapii uzależnień od alkoholu, pomagając osobom uzależnionym utrzymać abstynencję od alkoholu, poprawić zdrowie psychiczne oraz nabyć umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów emocjonalnych. Powyższe dane nie odzwierciedlają zapotrzebowania na świadczenia z zakresu Poradni Leczenia Uzależnień. Poradnia ograniczona jest umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i może przyjąć pacjentów do limitów narzuconych przez zawarty kontrakt. W roku 2012 Poradnia Leczenia Uzależnień Mark Med była realizatorem finansowanego przez miasto ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA. Terapie leczenia uzależnień prowadzi także Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie. W strukturze szpitala funkcjonuje Oddział Leczenia Uzależnień, który prowadzi działalność leczniczą i rehabilitacyjną, w tym osób z nałożonym sadowym obowiązkiem leczenia odwykowego. W Sieradzu w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowana jest działalność 8 świetlic, w tym, poza wcześniej wymienioną świetlicą środowiskową dla dzieci Promyk przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej oraz świetlicy środowiskowej U ŻAKÓW,

21 21 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 również 6 innych świetlic: świetlicę środowiskową prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, świetlicę środowiskową Światełko Dzikuska przy Klasztorze Sióstr Urszulanek, świetlicę środowiskową przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, świetlicę środowiskową prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech Dziecka, świetlicę środowiskową Iskierka prowadzoną przy Parafii Rzymskokatolickiej NSJ w Sieradzu oraz świetlicę środowiskową Monice, która działała do końca 2012 roku. Na terenie miasta Sieradza prowadzone są różne działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców w formie warsztatów i programów. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Sieradzu realizowane były programy profilaktyczne, których celem była promocja zdrowego stylu życia, wyuczenie umiejętności społecznych i psychologicznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem. Dzieci i młodzież mogły również skorzystać z oferty profilaktycznych spektakli teatralnych, ponadto w szkołach i przedszkolach prowadzone były wspólnie ze Strażą Miejską zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, zaś w szkołach gimnazjalnych kontynuowano kampanię Mleko to zdrowie Zdrowie to życie bez nałogów. Samorząd Miasta Sieradza angażuje się w wiele działań profilaktycznych. W 2012 roku ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto sfinansowało następujące oddziaływania profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych: program profilaktyczny Alternatywa czyli miłym być i w zgodzie żyć, warsztaty profilaktyczne dotyczące przemocy werbalnej, profilaktykę wczesnoszkolną w zakresie promowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania rozszerzaniu się przemocy alkoholizmowi, narkomani oraz innych zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży, program profilaktyczny Wiosenne barwy przyjaźni i integracji, warsztaty profilaktyczne Historia Cyryla Fikcja i rzeczywistość, działania wychowawczo profilaktyczno Pomysł na wiosnę 2012, program profilaktyczny Narkotyki i dopalacze to nie nasza bajka, program profilaktyczno wychowawczy Tak wiem, spektakl profilaktyczny Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..., program profilaktyczny: Wiosenne przebudzenie, program profilaktyczny Bezpiecznie i zdrowo, kompleksowy projekt oddziaływań edukacyjno profilaktycznych Bezpieczna szkoła, warsztaty profilaktyczny Profilaktyka

22 22 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 wczesnoszkolna w zakresie promowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania rozszerzaniu się przemocy, alkoholizmowi, narkomanii oraz innych zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży, program profilaktyczny Bezpieczna szkoła, bezpieczny Ty, program profilaktyczny Profilaktyka zachowań ryzykownych, program profilaktyczny Agresji, uzależnieniem NIE. Bezpieczeństwu TAK, program profilaktyczny Narkotyki i dopalacze to nie nasza bajka, spektakl teatralny profilaktyczno edukacyjny Żyj w trzeźwości człowieku, program profilaktyczny Dziękuję, nie palę! oraz program profilaktyczny Jesienna aktywność. W okresie ferii zimowych na terenie sieradzkich szkół i na terenie Miejskiego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego zabezpieczono dzieciom zajęcia sportowo rekreacyjne. W zajęciach uczestniczyło około 886 dzieci i młodzieży. Na terenie sieradzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu podczas wakacji w ramach programu WAKACJE BEZ UŻYWEK ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi podejmowane były również działania profilaktyczne w formie zajęć sportoworekreacyjnych, zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży w formie zajęć grupowych (półkolonie). Dofinansowano również podczas wakacji zajęcia na Parku Linowym dla dzieci i młodzieży. 6 W 2012 roku w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano oddziaływania profilaktyczne finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi Urząd Miasta Sieradza finansował: imprezę profilaktycznokulturalną Narkotykom Nie, XIII Piknik Trzeźwościowy Pożegnanie Lata, XI Turniej Halowej Piłki Nożnej Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich, Turystyczny Rajd Samochodowy. W 2012 roku Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ zorganizowało Forum Trzeźwościowe z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, Pożegnanie Lata 2012, rajdy piesze i rowerowe po ziemi sieradzkiej, Święto pieczonego ziemniaka oraz wiele spotkań okolicznościowych, na przykład, rocznice abstynencji, spotkania świąteczne, Dzień Dziecka, Mikołajki, zaś Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ 6 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu za 2012 rok.

23 23 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 zorganizowało: Halowy Turniej Klubów oraz Stowarzyszeń Abstynenckich w piłce nożnej, VII Amatorski Turystyczny Rajd Samochodowy, piknik rodzinny oraz wiele spotkań okolicznościowych np. rocznice abstynencji, spotkania świąteczne, Dzień Dziecka, Mikołajki 7. Na terenie Miasta Sieradza organizowane są ponadto inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, które finansuje Urząd Miasta. W mieście w 2012 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było realizatorem wypoczynku wakacyjnego dla 40 dzieci i młodzieży w Łebie, Polski Komitet Pomocy Społecznej był realizatorem wypoczynku dla 93 dzieci i młodzieży w miejscowości Bartkowej i Gródek nad Dunajcem, Stowarzyszenie Abstynentów PRZYJAŹŃ było realizatorem obozu terapeutycznego w Załęczu Wielkim natomiast Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ było realizatorem obozu terapeutycznego w Rudzie. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontynuowano również, finansowane ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zatrudnienie psychologów w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, 8, 9, 10 oraz w Gimnazjum Nr 1, 2, 3 w ramach kompleksowej pomocy dla potrzeb uczniów, rodziców, pedagogów i wychowawców. 8 Urząd Miasta dofinansowuje również szkolenia dla rad pedagogicznych w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. Ważnym elementem realizacji Programu jest również prowadzenie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, a także współpraca z mediami. W 2012 roku sfinansowano kampanie profilaktyczno edukacyjne pod hasłem Narkotykom NIE, w ramach której odbyła się Publiczna Debata Młodzieżowa na temat uzależnień i profilaktyki zagrożeń. Zrealizowana została również impreza profilaktyczno edukacyjna w Amfiteatrze z udziałem zespołu VIDEO, w której udział wzięło około 2500 osób. Ponadto rozprowadzano wśród wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych materiały promocyjne z zakresu przestrzegania art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W Telewizji Miejskiej wyemitowano ze środków pochodzących na przeciwdziałanie alkoholizmowi również filmy profilaktyczno edukacyjne pod nazwą 7 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu za 2012 rok. 8 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu za 2012 rok.

24 24 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Piłem i brałem oraz Anoreksja. Prowadzono także inne działania, do których, między innymi, można zaliczyć organizację konferencji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości w Sieradzu, spotkania dla młodzieży gimnazjalnej Ogólnopolskiego Programu Profilaktyka a Ty, spotkania świątecznego w Teatrze Miejskim w Sieradzu, zakupienie materiałów do realizacji programu psychoedukacyjnego dla skazanych zagrożonych uzależnieniem alkoholowym lub uzależnionych przebywających w Zakładzie Karnym w Sieradzu. 9 Ochrona zdrowia W Sieradzu podejmowanych jest wiele działań mających na celu profilaktykę oraz promocję zdrowia. Gmina miasto Sieradz nie jest organem prowadzącym zakłady służby zdrowia, dlatego też realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia możliwa jest jedynie poprzez działania profilaktyczne. Dostępność świadczeń zdrowotnych uzależniona jest od kontraktów z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia W mieście realizowany jest Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata , którego celem jest, między innymi, zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Sieradza, zmniejszenie zjawiska nadużywania alkoholu i zmiana struktury jego spożycia, ograniczenie rozpowszechnienia palenia tytoniu oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód, zwiększenie świadomości i edukacji zdrowotnej mieszkańców, zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. 10 W Sieradzu realizowany jest ponadto Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata , którego priorytetami są: profilaktyka wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez pomoc mieszkańcom Sieradza w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz pomoc w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom; promocja zdrowia psychicznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i pozyskanie do współpracy rodziców i instytucji wspierających rolę wychowawczo opiekuńczą 9 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu za 2012 rok. 10 Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata

25 25 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 rodziny i szkoły oraz zapobieganie zaburzeniom spowodowanych nadużywaniem alkoholu, paleniem tytoniu oraz używaniem substancji psychoaktywnych. 11 Samorząd Miasta Sieradza finansuje wiele programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowanych w 2012 roku, między innymi, przez placówki opieki zdrowotnej, do których można zaliczyć: Program szczepień ochronnych przeciwko żółtaczcewirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Program profilaktyki raka piersi USG, Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka prostaty, Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku, programy ponadpodstawowe psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, psychoterapii dla osób współuzależnionych, psychoterapii DDA, Program szczepień ochronnych przeciwko grypie, Program profilaktycznoedukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę, Program profilaktycznoedukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) oraz Program profilaktycznoedukacyjny Zdrowe odżywianie. Przestępczość Przestępczość jest jednym ze zjawisk społecznych, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Na terenie powiatu sieradzkiego zdarzają się przestępstwa/wykroczenia popełniane przez osoby znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnych, co zostało przedstawione w podrozdziale dotyczącym problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych. Miasto i Gmina Sieradz są najbardziej zagrożonym rejonem w powiecie sieradzkim. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu: 35 sprawców popełniło 112 czynów karalnych. W okresie analogicznym odnotowano 54 nieletnich sprawców, którzy dopuścili się 188 czynów karalnych. 11 1Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego w latach

26 26 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Tab. 7. Zbiorcze statystyki dotyczące przestępstw w latach w Mieście i Gminie Sieradz Źródło danych: Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sieradza za rok Rodzaj przestępstwa Miasto i Gmina Sieradz Rozbój Bójki i pobicia Uszkodzenia ciała Kradzieże z włamaniem Kradzieże Kradzieże pojazdów Uszkodzenia mienia Policja w Sieradzu prowadzi konsekwentną walkę z nietrzeźwymi kierowcami oraz przestępczością narkotykową. Komenda Powiatowa Policji ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta w różnych przedsięwzięciach, zabezpieczając imprezy, a także biorąc udział w działalności edukacyjnej i profilaktycznej. Tab. 8. Liczba wypadków i kolizji drogowych w latach w Sieradzu. Źródło danych: Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sieradza za rok Wypadki i kolizje drogowe Miasto Sieradz Wypadki Zabici Ranni Kolizje Istotną kwestią jest bezpieczeństwo na drogach w powiecie sieradzkim. W 2012 roku w Sieradzu doszło do 30 wypadków, w których zmarły cztery osoby, zaś 30 osób zostało ranne. W 2012roku miało miejsce w Sieradzu również 449 kolizji.

27 27 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Współpraca Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi W Sieradzu istnieje 7 fundacji oraz 161 stowarzyszeń i organizacji społecznych, zaś na 10 tysięcy mieszkańców przypada 38 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na terenie miasta istnieją następujące organizacje społeczne działające na rzecz dzieci: Katolickie Stowarzyszenie ŚWIATEŁKO, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech Dziecka przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu, a także następujące stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i pomocy społecznej: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie AMICUS, Stowarzyszenie Sieradzki Klub AMAZONKA, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Muszelka, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, AB OVO, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy, Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dar Hipiki, Sieradzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Ratunkowej. W Sieradzu realizowany jest co roku Program Współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którego celem jest, między innymi, odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań, poszerzenie działań miasta w zakresie nie objętym przez jego struktury, upowszechnienie nowatorskich i efektywnych działań obejmujących potrzeby społeczne oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Samorząd Miasta Sieradza współpracował z organizacjami pozarządowymi poprzez finansowanie wykonania zadań publicznych, a także wspólną realizację niektórych zadań i projektów partnerskich na rzecz społeczności lokalnej, informowanie się o planowanych działaniach oraz współdziałanie, a także udzielanie rekomendacji organizacjom

28 28 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 pozarządowym, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł. Poniższa tabela przedstawia udzielone przez Samorząd Miasta Sieradza dotacje organizacjom pozarządowym w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach. 12 Tab. 9. Udzielone przez Samorząd Miasta Sieradza organizacjom pozarządowym dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach w 2012 roku. Źródło danych: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. Zadania Kwota dotacji Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży , Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe , Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym , Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej 3.000, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych , Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych , Integracja przez sport i zabawę , Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej , Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa , Działalność świetlic środowiskowych z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień , Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu , Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych , Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień 5.000, Organizacja imprez profilaktyczno kulturalnych pod hasłem NARKOTYKOM NIE , Ponadto Samorząd Miasta Sieradza, między innymi, realizował programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej: Program profilaktycznoedukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania piersi) we współpracy z Sieradzkim Stowarzyszeniem Klubu Amazonki ; Program profilaktyczno edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Oddział w Sieradzu, Program profilaktyczny badania 12 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

29 29 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 USG NIE nowotworom u dzieci we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda. Pomoc osobom będącym w podeszłym wielu, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, organizowana była poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a realizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Amicus. Ponadto, wraz ze stowarzyszeniami organizowano bezpłatne badanie poziomu cukru, poziom ciśnienia tętniczego, upowszechniano ulotki dotyczące zdrowego stylu życia, prowadzono pogadanki. Jednocześnie niepełnosprawni członkowie stowarzyszeń mogli bezpłatnie korzystać z miejskiego basenu. Samorząd Miasta Sieradza również ściśle współpracuje z towarzystwami udzielającymi pomocy osobom uzależnionym. Pracownicy tych organizacji pracowali w Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miasto Sieradz wynajmuje lokale użytkowe stowarzyszeniom (działającym na rzecz mieszkańców miasta) na prowadzenie działalności statutowej, w większości przypadków zwalniając najemców z naliczonego czynszu najmu na lokal czy też opłacania podatku od nieruchomości. Szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

30 30 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 CZĘŚĆ DRUGA Charakterystyka wybranych problemów społecznych w Sieradzu badanie ilościowe dorosłych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz pracowników punktów sprzedaży.

31 31 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Rozdział II Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych mieszkańców Grupa badawcza W badaniu wzięło udział 150 osób (75 kobiet i 75 mężczyzn). Wśród respondentów zdecydowana większość badanych mieszkańców Sieradza miała wykształcenie średnie lub wyższe (76% ogółu badanych). Wykształcenie większości badanych kobiet było wyższe (66,7%) oraz średnie (30,7%), podczas gdy 2,7% badanych kobiet miało wykształcenie podstawowe. Wśród badanych mężczyzn przeważało wykształcenie średnie (37,3%) oraz zawodowe (30,7%). Ponadto, 17,3% badanych mężczyzn miało wykształcenie wyższe, a 12% badanych mężczyzn podstawowe. Średnia wieku respondentów wynosiła 38,4 lat. Cel badania Kwestionariusz ankiety, przeprowadzony wśród 150 badanych dorosłych osób w Sieradzu, miał na celu zbadanie zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym, takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne; spożywanie alkoholu, uzależnienie od alkoholu, działania władz w tym zakresie; rozpowszechnienie oraz dostępność narkotyków w środowisku; przemoc w rodzinie, zachowania agresywne w miejscach publicznych; hazard. Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców W pierwszym pytaniu poprosiliśmy o ocenę ważności różnych problemów społecznych w środowisku lokalnym. Przyjętą w tych badaniach miarą ważności różnych problemów społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują dany problem jako bardzo poważny. Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców Sieradza.

32 32 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Tab.10. Ocena ważności problemów społecznych w Sieradzu. Problemy społeczne Bardzo poważny Poważny Umiarkowany Znikomy Nie występuje Bezrobocie 31,5% 39,2% 27,3% 1,4% 0,7% Zubożenie społeczeństwa Zanieczyszczenie środowiska Problemy mieszkaniowe 25% 28,6% 38,6% 7,9% 21,8% 31,7% 33,8% 9,2% 3,5% 21% 20,3% 38,4% 14,5% 5,8% Alkoholizm 19% 40,8% 29,6% 8,5% 2,1% Wzrost przestępczości 12,3% 15,9% 40,6% 27,5% 3,6% Kryzys rodzinny 11,8% 29,4% 47,8% 9,6% 1,5% Kryzys norm moralnych 10,9% 21,9% 40,9% 21,9% 4,4% Narkomania 6,6% 12,5% 37,5% 35,3% 8,1% HIV/AIDS 3,7% 4,4% 14,7% 55,1% 22,1% Wśród najpoważniejszych problemów społecznych w Sieradzu, zdaniem respondentów, na pierwszym miejscu znajduje się bezrobocie prawie jedna trzecia badanych mieszkańców uważa, że brak pracy stanowi bardzo poważy problem, zaś ponad jedna trzecia ankietowanych określa go jako poważny problem społeczny. Na kolejnym miejscu znajduje się zubożenie społeczeństwa, zanieczyszczenie środowiska, problemy mieszkaniowe oraz alkoholizm. Nieco mniej poważnymi problemami społecznymi są, w ocenie respondentów, wzrost przestępczości, kryzys rodzinny, kryzys norm moralnych oraz narkomania. Najmniejszy odsetek badanych ocenia jako bardzo poważny bądź poważny problem HIV/AIDS. Badani mieszkańcy wskazywali ponadto na zły stan infrastruktury w mieście. Bezrobocie oraz wykluczenie społeczne Bezrobocie jest zjawiskiem trudnym do zmierzenia. Statystyki najczęściej odnoszą się do skali bezrobocia rejestrowanego (jawnego), ujmując w ten sposób tylko część osób pozostających bez pracy. Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk społecznych w życiu osób nieposiadających stale pracy. Poważnym skutkiem bezrobocia jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się do

33 33 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 powstawania patologii społecznych. Brak perspektyw zatrudnienia, szczególnie w przypadku bezrobotnych długoterminowych, powoduje degradację pozycji społecznej tych osób. Budzi obawy o własny los i możliwości przetrwania całej rodziny, a także odbija się negatywnie na samopoczuciu i stanie zdrowia bezrobotnego. Długotrwałe bezrobocie często prowadzi do ubóstwa i marginalizacji społecznej. Dorosłym mieszkańcom zadano pytanie, czy kiedykolwiek byli bezrobotni. Twierdząco odpowiedziało 44,1% badanych. Wystąpiły różnice w odpowiedziach badanych mieszkańców. Bezrobocia doświadczyło 47,3% respondentek oraz 40,8% respondentów. Odsetek badanych mieszkańców Sieradza, którzy pozostawali w przeszłości bez pracy lub obecnie doświadczają bezrobocia, jest nieznacznie wyższy od wyników badań ogólnopolskich. Badanie CBOS z 2011 roku na temat bezrobocia pokazało, że 41% respondentów doświadczyło w przeszłości lub obecnie doświadcza bezrobocia. Powyższe pytanie dotyczyło subiektywnych odczuć respondentów i nie precyzowało ram czasowych, dlatego warto uzyskany wynik zestawić z danymi dotyczącymi bezrobocia rejestrowanego. Według danych Statystycznego Vademecum Samorządowca GUS, w 2011 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Sieradzu wyniósł 9,6% i był nieco wyższy od wyniku dla całego powiatu sieradzkiego (9,1%).

34 34 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Niższy odsetek badanych (29,1%) deklarował, że w ich gospodarstwie domowym znajduje się osoba bezrobotna. Większość ankietowanych (60,4%) ocenia szansę znalezienia pracy jako niewielką, 24,8% ankietowanych ocenia szansę znalezienia pracy jako umiarkowaną, a 10,7% badanych sądzi, że jest ona bardzo duża lub duża. Nie wystąpiły różnice w odpowiedziach badanych ze względu na ich płeć. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na to pytanie.

35 35 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Trudności na rynku pracy przekładają się na zamożność rodzin. W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wybranie określenia, które najlepiej charakteryzuje sposób zarządzania dochodem w ich gospodarstwach domowych. Ponad jedna trzecia badanych mieszkańców Sieradza jest na tyle zamożna, by móc zaspokoić swoje potrzeby, natomiast zarobki nie pozwalają na oszczędzanie. Ponad jedna trzecia badanych żyje oszczędnie, kupując najtańsze produkty, prawie jedna piąta badanych może nadwyżki pieniędzy odkładać na przyszłość, zaś w przybliżeniu, co dziesiąty badany mieszkaniec nie jest w stanie zaspokoić swoich bieżących potrzeb. Tab. 11. Proszę zaznaczyć określenie, które najlepiej charakteryzuje sposób zarządzania dochodem w Pana/Pani gospodarstwie domowym. Starcza na wszystko i pozwala na oszczędzanie 18,8% Starcza na wszystko, ale nie pozwala na oszczędzanie 34,9% Żyjemy oszczędnie (kupując najtańsze produkty) i dzięki temu starcza na wszystko 36,9% Pieniędzy nie starcza na zaspokajanie bieżących potrzeb 9,4% Osoby trwale ubogie cechuje poczucie bezradności, bezsilności oraz zepchnięcia na margines. Z powodu podejmowania prac dorywczych i potrzeby oszczędzania, takie osoby nie uczestniczą czynnie w życiu społecznym ani nie korzystają z dóbr kulturowych. W takich rodzinach może istnieć przyzwolenie na łamanie norm społecznych, mogą występować liczne konflikty i napięcia między członkami rodziny, jak również przemoc. Do grup szczególnie zagrożonych ubóstwem można zaliczyć rodziny, w których członkowie utrzymują się z niezarobkowych źródeł, innych niż renta czy emerytura.

36 36 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Prawie połowa badanych mieszkańców Sieradza wskazuje na osoby starsze jako najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym. Na kolejnym miejscu wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znalazły się osoby uzależnione, rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Badani mieszkańcy wskazywali ponadto na młodzież kończącą szkołę. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, według badanych mieszkańców Sieradza, najczęściej mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz swoich krewnych, prawie jedna czwarta respondentów jest przekonanych, że pomoc można uzyskać od organizacji pozarządowych, 22% badanych wskazuje na Kościół i Caritas, a blisko co dziesiąty badany wskazuje na sąsiadów.

37 37 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Ponad jedna czwarta badanych mieszkańców Sieradza posiada wiedzę na temat działań prowadzonych przez władze lokalne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 33,3% respondentek oraz 20,3% respondentów. Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów działań podejmowanych przez władze lokalne znalazła się działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, pomoc Kościoła, programy unijne, szkolenia i kusy zawodowe, roboty publiczne, targi pracy oraz działalność instytucji pozarządowych. Spożywanie alkoholu oraz związane z nim inne problemy społeczne Ponad połowa badanych mieszkańców deklaruje, że alkoholizm jest bardzo poważnym bądź poważnym problemem w Sieradzu. Zjawisko to jest jednak dość powszechne w całej Polsce. Przyjęło się sądzić, że Polacy piją alkohol często, w dużych ilościach. Należałoby więc wnioskować, że istnieje społeczne przyzwolenie, norma, która nie potępia częstego spożywania alkoholu, lecz przeciwnie czyni je społecznie akceptowalnym wzorem postępowania. Jednak nie potwierdza tego rozkład deklaracji, jaki uzyskaliśmy w trakcie badania. Ponad połowa Polaków (53%) twierdzi, że pije alkohol, ale tylko od czasu do czasu i mając ku temu dobrą okazję. Można to nazwać umiarkowanym stylem picia. Niewielkie grupy badanych deklarują częste (4%) i dosyć częste (7%) wykorzystywanie różnych okazji do napicia się alkoholu. Co szósty respondent (16%) przyznaje, że unika okazji do tego, żeby pić alkohol, a prawie co piąty (19%) deklaruje abstynencję. Warto

38 38 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 zauważyć, że pewien normatywny styl picia nie zmienił się od dziesięciu lat, gdyż w badaniu z 1997 roku respondenci odpowiadali bardzo podobnie. 14 W naszych badaniach interesowało nas kilka zagadnień: jaka jest wiedza i stosunek do alkoholu, czy w środowisku lokalnym występują zagrożenia (bójki, wandalizm) związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu, czy respondenci widzą jakieś zmiany związane z alkoholem na przestrzeni ostatnich 10 lat oraz czy posiadają wiedzę o działaniach władz związanych z tym zagadnieniem. Zapytaliśmy o postawę względem dostępności alkoholu. Prosiliśmy badanych o określenie, czy uważają, że alkohol jest towarem szczególnym, w związku, z czym dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany, czy też alkohol jest towarem, jak każdy inny i zasady sprzedaży nie powinny być wyjątkowe. Ponad połowa badanych osób (59,7%) wskazuje na specyfikę tego towaru i postuluje za ograniczeniami. Występuje niewielka rozbieżność, co do odpowiedzi w tym pytaniu w zależności od płci. 60,8% badanych kobiet jest za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w stosunku do 58,7% badanych mężczyzn. W badaniu interesowało nas również, czy respondenci zauważyli zmiany w obyczajowości spożywania alkoholu w swoim środowisku. Ponad połowa badanych stwierdziła, że zdecydowanie spożycie wzrosło, 36,9% badanych nie zauważa zmian na przestrzeni ostatnich 10 lat, a 7,4% badanych uważa, że spożycie alkoholu zmalało. 14 CBOS Postawy wobec wybranych substancji psychoaktywnych, 2007r.

39 39 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Zbadaliśmy wiedzę respondentów na temat prowadzonych lokalnie działań, które mają na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Zaledwie 14,7% badanych mieszkańców Sieradza deklaruje, że posiada wiedzę na temat prowadzonych lokalnie działań, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz narkotyków. Taką wiedzę posiada 19,4% badanych kobiet oraz 9,9% badanych mężczyzn. Wśród działań prowadzonych w Sieradzu, respondenci wymieniają kluby abstynentów, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz klubów AA, Ośrodek Odwykowy, Poradnię Leczenia Uzależnień oraz profilaktykę prowadzoną w szkołach.

40 40 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości spożywania alkoholu. 48,6% badanych kobiet oraz 50,7% badanych mężczyzn w Sieradzu pije alkohol okazjonalnie (od czasu do czasu), 18,9% badanych kobiet oraz 13,3% badanych mężczyzn nie pije alkoholu w ogóle. Ponadto 18,9% badanych kobiet oraz 6,7% badanych mężczyzn pije alkohol średnio raz w miesiącu, 4,1% badanych kobiet oraz 17,3% badanych mężczyzn kilka razy w miesiącu, 9,5% badanych kobiet i 5,3% badanych mężczyzn spożywa napoje alkoholowe więcej niż raz w tygodniu, 6,7% badanych mężczyzn spożywa alkohol prawie codziennie. Poniższy wykres przedstawia zbiorcze wyniki. Największym zainteresowaniem wśród badanych mieszkańców cieszy się piwo oraz wino: 65,4% badanych deklaruje, że spożyło piwo przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 27,3% badanych spożywało je 10 lub więcej razy, zaś 67,4% badanych deklaruje spożycie wina przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 10,1% badanych spożywało je 10 lub więcej razy w tym czasie. Nieco mniejszą popularnością wśród badanych mieszkańców cieszą się napoje wysokoprocentowe 54,6% badanych spożyło napoje wysokoprocentowe przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zaś 17,3% badanych spożywało napoje wysokoprocentowe 10 lub więcej razy w tym czasie. Jeśli chodzi o preferencje płci, kobiety najczęściej sięgają po wino 74,6% respondentek spożyło wino przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Piwo i napoje wysokoalkoholowe cieszą się nieco mniejszą popularnością. 61,3% respondentek spożyło piwo przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zaś

41 41 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz ,3% respondentek deklaruje spożycie napojów wysokoprocentowych przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mężczyźni najbardziej preferują piwo 69,3% badanych deklaruje picie piwa przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Napoje wysokoprocentowe oraz wino cieszą się nieco mniejszym zainteresowaniem wśród badanych mężczyzn: 60% respondentów deklaruje spożycie napojów wysokoprocentowych przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zaś 60% badanych mężczyzn piło wino przynajmniej raz w tym czasie. Poniższa tabela zawiera rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość spożywania konkretnych napojów alkoholowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od badania. Tab. 12. Rodzaje alkoholu spożywanego przez dorosłych mieszkańców Sieradza w ciągu ostatnich 12 miesięcy od badania. Ogółem Kobiety Mężczyźni PIWO Nigdy 34,6% 38,7% 30,7% 12 razy 12,7% 8% 17,3% 35 razy 20,7% 21,3% 20% 69 razy 4,7% 5,3% 4% 1019 razy 7,3% 6,7% 8% 2039 razy 8% 8% 8% 40 i więcej razy 12% 12% 12% WINO Nigdy 32,6% 25,4% 40% 12 razy 31,3% 29,3% 33,3% 35 razy 20,7% 22,7% 18,7% 69 razy 5,3% 6,7% 4% 1019 razy 6,7% 9,3% 4% 2039 razy 2,7% 5,3% 40 i więcej razy 0,7% 1,3% NAPOJE WYSOKOPROCENTOWE (DRINKI, WÓDKA, WHISKY) Nigdy 45,4% 50,7% 40% 12 razy 23,3% 17,3% 29,3% 35 razy 10% 8% 12% 69 razy 4% 5,3% 2,7% 1019 razy 10% 13,3% 6,7% 2039 razy 2% 2,7% 1,3% 40 i więcej razy 5,3% 2,7% 8% Zjawisko nadmiernego spożywania alkoholu może być powiązane z agresywnym zachowaniem i pojawiać się w życiu publicznym w postaci bójek, awantur, pobić czy wulgaryzmów. Zapytaliśmy respondentów, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy od

42 42 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 badania doświadczyli lub byli świadkami któregoś z tych nieprzyjemnych przeżyć. Ponad jedna czwarta badanych nie była świadkiem ani uczestnikiem takich wydarzeń. Natomiast 50,7% respondentów doświadczyło lub było świadkiem głośnego i nagannego zachowania młodzieży, kolejno 40,7% osób awantury, 30,7% osób wandalizmu, 30% osób bójki i 11,3% osób bezpośredniej krzywdy w postaci kradzieży, pobicia czy wulgaryzmów. Jak widać, najwięcej nieprzyjemnych doświadczeń respondenci mieli z awanturującymi się osobami oraz młodzieżą zachowującą się niestosownie pod wpływem alkoholu. Problemem jest nie tylko spożywanie alkoholu przez młodzież, ale również naganne zachowanie młodych ludzi. Życie publiczne w Sieradzu jest naznaczone przez bardzo dużą liczbę wydarzeń prowokowanych przez osoby, które nadużyły alkoholu. Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym przez nas w badaniu był problem nadużywania alkoholu. Poprosiliśmy badanych o zdefiniowanie alkoholizmu. Istniała możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi przez jednego badanego. Najwięcej badanych wskazuje na utratę kontroli nad własnym życiem (68,7%), chorobę, którą można powstrzymać (48%) oraz problemy z silną wolą (30%). Takie podejście wskazuje na dużą świadomość i znajomość tematu oraz jest wyrazem empatii i zrozumienia problemu. 16% badanych mówi o alkoholizmie jako o chorobie nieuleczalnej, a alkoholika utożsamia z osobą, która pije i będzie piła, zaś 10,7% badanych sądzi, że jest to sposób życia. Należałoby zwrócić szczególną uwagę na edukację w tym zakresie.

43 43 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Alkoholizm z medycznego punktu widzenia jest chorobą, z którą należy walczyć poprzez specjalistyczną pomoc oraz wsparcie najbliższych. Ta wiedza powinna być dana każdemu, gdyż w każdej rodzinie może pojawić się ten problem. Pytając o motywy sięgania po alkohol, ujawnił się przede wszystkim jego społeczny oraz psychologiczny wymiar. Badani mieszkańcy mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. W odpowiedziach respondentów dominowały dwa powody: chęć zapicia problemów i smutków (68,7% badanych) oraz chęć wyluzowania się (52% badanych). Kolejnym powodem była presja ze strony znajomych (46,7% badanych) oraz brak możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu (40% badanych). 10,7% badanych nie miało zdania na ten temat. Badani wskazywali ponadto na brak perspektyw, bezrobocie oraz brak pieniędzy.

44 44 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Narkotyki w środowisku lokalnym Problem narkotyków występuje w Sieradzu, zaś liczba badanych mieszkańców, którzy próbowali narkotyków, jest wyższa od wyników analiz ogólnopolskich. Zapytaliśmy respondentów, ile znają osób w swoim otoczeniu, które używają narkotyków. 71,6% badanych kobiet deklaruje, że w ogóle nie zna nikogo, kolejno 21,6% badanych kobiet deklaruje, że zna do 5 osób, 4,1% badanych kobiet od 5 do 10 osób, zaś 2,7% badanych kobiet więcej niż 10 osób. Jeśli chodzi o badanych mężczyzn 59,7% z nich przyznaje, że nie zna nikogo, 20,8% badanych mężczyzn deklaruje, że zna do 5 osób, 8,3% badanych mężczyzn przyznaje, że, że zna od 5 do 10 takich osób, a 11,1% badanych mężczyzn więcej niż 10 osób. Wspólne podliczenie odpowiedzi kobiet i mężczyzn przedstawia poniższy wykres.

45 45 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Prawie dwie trzecie badanych przyznaje, że nie zna nikogo, a 21,2% znających do 5 osób, 6,2% znających od 5 do 10 osób i 6,8% badanych znających więcej niż 10 osób to umiarkowanie niepokojący wynik. W badaniu tym interesowało nas również, czy respondenci wiedzą, gdzie i u kogo można kupić narkotyki. Zdecydowana większość badanych mieszkańców Sieradza nie posiada takiej wiedzy (82,6%). Zaledwie 13,9% badanych kobiet oraz 20,8% badanych mężczyzn wie, gdzie może kupić narkotyki. Wśród badanych mieszkańców nie wystąpiło zróżnicowanie odpowiedzi kobiet i mężczyzn pod względem używania narkotyków, o czym świadczą wyniki podsumowujące następne pytanie: Czy kiedykolwiek zażyłeś narkotyk?. Do zażycia narkotyku przyznało się 14,9% badanych kobiet i 14,1% badanych mężczyzn. Trzeba wyraźnie podkreślić, że przyznanie się do używania narkotyków (lub nawet jednorazowej próby) jest w istocie przyznaniem się do czynu karalnego w Polsce. Ponadto używanie narkotyków nie jest czymś powszechnie akceptowanym, dlatego można by spodziewać się raczej niewielkiego odsetka odpowiedzi twierdzących. W tym miejscu warto odwołać się do sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej Postawy wobec narkotyków z 2011 roku. Spytano respondentów, czy kiedykolwiek próbowali narkotyków. Niższy odsetek badanych odpowiedział tak 7% (w stosunku do 14,5% naszych respondentów). Aż 93% populacji w 2011 roku nie próbowało narkotyków. Warto również zwrócić uwagę, że narkotyki używali głównie mężczyźni (10%) i tylko 4% kobiet.

46 46 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Zapytaliśmy również o przebywanie w pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zaledwie 5,6% badanych mieszkańców (2,8% respondentek i 8,3% respondentów) odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Przemoc Ogółem 23% dorosłych Polaków deklaruje, że padło ofiarą przemocy. Co dziesiąty (10%) doświadczył agresji na ulicy, ale nie w pobliżu domu, natomiast co czternasty (7%) w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. W domu z aktami przemocy spotkało się 6% dorosłych. Co dwudziesty (5%) padł ofiarą przemocy w lokalu gastronomicznym restauracji, kawiarni, na dyskotece. Mniej liczne grupy doświadczyły agresji w pracy bądź w szkole, w środkach komunikacji lub w jakimś innym miejscu (po 3%). Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety przyznają, że zdarzyło im się paść ofiarą agresji (odpowiednio: 28% i 18%). Większość dorosłych (68%) przyznaje, że w ich domach zdarzają się różnego rodzaju konflikty, sprzeczki lub awantury. 15 Zbadanie zjawiska przemocy jest dość trudne. Często bowiem ofiary agresji nie przyznają się do tego, co może być spowodowane, między innymi, racjonalizacją, usprawiedliwianiem sprawców, obwinianiem siebie. Przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna, jest zjawiskiem dość powszechnym w polskiej społeczności, o czym świadczą wyniki CBOS cytowane wyżej. W naszym badaniu interesowało nas przede wszystkim zbadanie zjawiska przemocy w rodzinie i stosowanie jej w stosunku do dzieci, oraz skala zjawiska w Sieradzu. 15 CBOS Przemoc i konflikty w domu, 2009r.

47 47 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Na początek zapytaliśmy respondentów, czy znają osoby, które doświadczają przemocy fizycznej ze strony najbliższych. Przeważają zdecydowanie osoby, które nie znają takich osób (74,3%) w porównaniu do osób, które znają osoby doświadczające przemocy (25,7%). Rodziny, w których występuje przemoc, zna 22,2% badanych kobiet oraz 29,2% badanych mężczyzn. Interesowało nas również, czy respondenci znają osoby, które doświadczają przemocy psychicznej ze strony najbliższych. Przeważają badani, którzy nie znają takich osób (55,6%) w porównaniu do respondentów, którzy znają osoby doświadczające przemocy (44,4%). Nie wystąpiły znaczne różnice między odpowiedziami respondentów w zależności od ich płci 45,8% badanych kobiet oraz 43,1% badanych mężczyzn zna takie rodziny.

48 48 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Skala zjawiska przemocy jest poważna, jeśli weźmie się pod uwagę, że istnieją osoby, które doświadczają przemocy, natomiast nikt o tym nie wie. Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym, jak widać obecnym również w Sieradzu. W związku z powyższym zbadaliśmy, czy respondenci wiedzą, gdzie należy się zgłosić, do kogo udać, jeśli mają wiadomość o osobie, która jest ofiarą przemocy. Prawie dwie trzecie badanych posiada taką wiedzę. 69,4% badanych mężczyzn oraz 62,5% badanych kobiet przyznało, że posiadają taką wiedzę. Rysuje się obraz społeczności dobrze poinformowanej. Warto ponadto dodać, iż do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego nie wystarczy sama wiedza, lecz również działanie. Deklaracja o znajomości osób i instytucji nie jest równoznaczna z podjęciem działania na rzecz ofiary przemocy. Interesowała nas również postawa badanych względem przemocy. Zapytaliśmy, czy istnieją jakieś specjalne okoliczności, warunki, które mogłyby usprawiedliwiać stosowanie przemocy.

49 49 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Zdecydowana większość badanych zaprzeczyła temu stwierdzeniu (82,6%), zaś 11,1% badanych nie miało zdania, a 6,3% badanych przyznało, że zgadza się z tym stwierdzeniem. Zaledwie 2,8% badanych kobiet oraz 9,7% badanych mężczyzn zgodziło się z tym stwierdzeniem. Większość badanych odrzuciła koncepcje usprawiedliwiania stosowania przemocy specjalnymi, nietypowymi okolicznościami, co jest pozytywną informacją. Następnie zbadaliśmy postawę mieszkańców co do stosowania kar fizycznych i przemocy względem dzieci. Stosowanie kar fizycznych względem dzieci jest tematem dość kontrowersyjnym. Dnia 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przewiduje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. 16 Badając postawy mieszkańców Sieradza względem tego tematu, poprosiliśmy ich o zaopiniowanie stwierdzenia jako zgodnego lub niezgodnego z ich przeświadczeniem. Stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą wychowawczą. Tak 16% Nie 84% Kobiety Mężczyźni Tak 15,3% 16,7% Nie 84,7% 83,3% 16 Dz. U. Nr 125, poz. 842

50 50 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 W tym pytaniu nie wystąpiło zróżnicowanie odpowiedzi badanych ze względu na płeć. Stosunkowo niewielu badanych mieszkańców zgadza się z opinią, że bywają sytuacje, gdzie dziecku trzeba, na przykład, dać klapsa. Zapytaliśmy również, czy respondenci znają przypadki bicia dzieci. Większość badanych przyznała, że nie zna w swoim otoczeniu dzieci, które są bite przez opiekunów. Niepokoi jednakże informacja, że 39,6% badanych przyznało, ze zna takie dzieci. Nie wystąpiło zróżnicowanie odpowiedzi badanych ze względu na ich płeć: 40,3% badanych kobiet oraz 38,9% badanych mężczyzn odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Dorośli mieszkańcy a gry hazardowe Uczestnictwo w grach na pieniądze wciąga, kusi możliwością szybkiej, wysokiej wygranej, z czasem jednak może doprowadzić do uzależnienia od hazardu. Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych oraz ich dostępność sprawiają, że problem dotyczy zarówno dorosłych, jak również dzieci i młodzieży. W badaniu skoncentrowaliśmy się na czterech formach gier hazardowych, pytając mieszkańców Sieradza o ich osobiste doświadczenia.

51 51 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Ponad jedna trzecia badanych mieszkańców Sieradza nie brała udziału w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, polegających na wysyłaniu płatnych smsów, 20,1% badanych wzięło udział w takim konkursie raz, ponad jedna trzecia badanych kilka razy, zaś 4,9% badanych 10 lub więcej razy. Dwie trzecie badanych kobiet (66,7%) oraz ponad połowa badanych mężczyzn (54,2%) brało udział w tego typu konkursach. W badaniu CBOS w 2011 roku na temat hazardu, 18% Polaków deklarowało uczestnictwo w konkursach czy grach tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy od badania. W naszym badaniu pytaliśmy o doświadczenia w ciągu całego życia, dlatego też uzyskane przez nas wyniki mogą być wyższe od wyników badań ogólnopolskich.

52 52 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013 Większość badanych nie grała nigdy na automatach, 6,9% badanych zrobiło to raz, 13,9% badanych kilka razy. Tego typu doświadczenia tyle samo badanych mężczyzn (20,8%) i badanych kobiet (20,8%). Podobnie, jak w przypadku pytania o grę na automatach, większość badanych mieszkańców Sieradza nie obstawiała nigdy żadnych zakładów bukmacherskich, 2,1% badanych zrobiło to raz, 9% badanych kilka razy, zaś 4,9% badanych 10 lub więcej razy. Tyle samo badanych mężczyzn (17,7%) i kobiet (16,7%) miało tego typu doświadczenia.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Ankieta Problemy społeczne w środowisku lokalnym

Ankieta Problemy społeczne w środowisku lokalnym Ankieta Problemy społeczne w środowisku lokalnym Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gierałtowice uprzejmie prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 1 I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2007 z dnia 16 marca 2007 roku P r o g r a m P r o f i l a k t y k i i R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h w G m i n i e Ł a d z i c e w 2

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 1 Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 2 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PASYM NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PASYM NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo