GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK (zwany dalej GPPU) Barcin 2013 rok

2 2 Wprowadzenie Polska, tak jak inne kraje Europy rok rocznie wydaje niewyobrażalne pieniądze na likwidację skutków uzależnień. Bezrobocie, bezdomność, ubóstwo, zaniedbania prowadzące do wypadków, patologie w rodzinach, kradzieże, pobicia to w 90 procentach żniwo alkoholu, narkotyków, hazardu, siecioholizmu. Wszelkiego rodzaju nałogi to choroba i może na nią zachorować każdy, bez wyjątku. Nie ma szczepionek, nie ma lekarstw w aptekach, ale jest EDUKACJA. Tylko rzetelna wiedza przekazywana bez fałszywego wstydu czy żenady, jest w stanie uchronić młodego człowieka przed dokonywaniem błędnych wyborów. Nie zakazy i nakazy, a wskazówki jak rozwiązywać problemy są podstawą prawidłowego kształtowania osobowości i charakteru człowieka-jasny przekaz, co dobre, a co złe. W naszej pędzącej cywilizacji, nastawionej na zaspakajanie potrzeb materialnych, często zapominamy o rozwoju intelektualnym i duchowym, co nieuchronnie prowadzi do emocjonalnej pustki, w którą z łatwością wchodzą wypełniacze uzależnienia. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwany dalej GPPU) jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie miasta i gminy Barcin. Niniejszy dokument stanowi kontynuację oraz rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych. Stanowi także integralną część Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Kierunki działań zawarte w GPPU są zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz Narodowym Programem Zdrowia na lata Wiążące akty prawne: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zmn.) ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U Nr 124) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz ze zmn.) Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne, pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok. 850 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie na ok. 3, 6 mln. 1 Na mocy art. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) bezpłatne leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w podmiotach 1 (Badania zostały zrealizowane w okresie listopad 2010 r. marzec 2011 r. na próbie losowej ponad 10 tys. Polaków w wieku lat przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Akademię Medyczną we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego).

3 3 leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarnego i całodobowego oraz ambulatoryjnego. Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X (ICD X). W procesie diagnozowania uczestniczą lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie z doświadczeniem klinicznym. Do ostatecznego postawienia rozpoznania uzależnienia od alkoholu uprawniony jest lekarz. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu (w tym leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych), farmakologiczne wsparcie oddziaływań psychoterapeutycznych oraz leczenie współwystępujących zaburzeń. Zważywszy na niepożądane działanie uboczne disulfiramu (Anticol, Esperal), nigdy nie powinien być w leczeniu osób uzależnionych ofertą jedyną czy podstawową. Anticol (tabletki) może być zalecany czasowo i tylko pod kontrolą lekarza, jako wsparcie oddziaływań psychologicznych czy psychoterapeutycznych u osób mających trudność z utrzymaniem abstynencji. Esperal (implant) w ogóle nie powinien być stosowany z powodu dowiedzionej nieskuteczności. Inne leki zarejestrowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu naltrekson i akamprozat, wzmacniają skuteczność oddziaływań psychologicznych, jednak stosowane, jako jedyna metoda leczenia osób uzależnionych, nie wykazują satysfakcjonującego efektu terapeutycznego. Zalecane jest, aby poza uczestnictwem w profesjonalnej psychoterapii uzależnienia osoby uzależnione angażowały się również w ofertę ruchów samopomocowych, przede wszystkim, aby systematycznie uczestniczyły w mityngach Anonimowych Alkoholików (AA) oraz zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie. Samo uczestnictwo w ruchach samopomocowych nie zastępuje najczęściej psychoterapii uzależnienia. Różne wzory spożywania alkoholu Żaden człowiek nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa alkohol oczekuje korzyści chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć korzystne działanie zdrowotne. Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych. Mimo to nie powinni wcale pić alkoholu: młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych), kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka), osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,

4 4 wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.), osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu. Co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu. Kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania alkoholu od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z nich się uzależnią. Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem. Najmniej prawdopodobna jest sytuacja, że osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) niepociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony. Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. Czym jest uzależnienie? Uzależnienie (nałóg) - to silne pragnienie zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności. Rodzajów uzależnień jest wiele. Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje koncentrację na wykonywaniu jakiejś czynności bądź zażywaniu konkretnego środka. Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne jak i fizyczne. W odniesieniu do alkoholizmu, te sytuację dobrze określa powiedzenie Pijak mógłby przestać gdyby chciał. Alkoholik chciałby przestać gdyby mógł. Zgodnie z art ust. 1 i 2 w/w ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

5 5 ROZDZIAŁ I Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej - Baza w gminie Barcin Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisariat Policji i Straż Miejska, Miejski Dom Kultury, w tym świetlice grupy samopomocowe, placówki oświatowe - szkoły podstawowe i gimnazjalne, organizacje pozarządowe oraz media lokalne. Na terenie miasta i gminy Barcin funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja: SP Nr osób, SP Nr osób, SP Mamlicz -82 osoby, SP Piechcin -174 osoby, łącznie 809 uczniów, w gimnazjach nr 1-420, nr 2 108, łącznie 528 uczniów. Poza tym na terenie miasta i gminy Barcin funkcjonują dwie szkoły ponadgimnazjalne. Potrzeby szkół w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej: systematyczne realizowanie specjalistycznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, począwszy od przedszkoli, zakupu materiałów do realizowanych w szkołach programów, organizowanie warsztatów, szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz rozwijających umiejętności wychowawcze dla nauczycieli, organizowanie warsztatów dla rodziców z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych, współpraca w zakresie działań o charakterze profilaktycznym organizowanych w szkołach, współpraca w zakresie realizacji ogólnopolskich kampanii profilaktycznych.

6 6 ROZDZIAŁ II Założenia do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku. I. Cel główny programu OGRANICZENIE ROZMIARU SZKÓD ZWIĄZANYCH Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU ORAZ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I PROFILAKTYCZNE W CELU ZMNIEJSZENIA SKUTKÓW NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH II. Cele strategiczne 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych. 2. Zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie występujących. III. Cele szczegółowe Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Zadania: 1.Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie. 3.Wspieranie grup samopomocowych wzajemnej pomocy. 4.Współpraca z ośrodkami terapii, poradniami dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Wskaźniki: liczba zatrudnionych specjalistów liczba porad udzielonych przez terapeutów, liczba rozmów interwencyjno-motywacyjnych przeprowadzonych przez GKRPA, liczba osób skierowanych na leczenie, liczba osób podejmujących dobrowolne leczenie.

7 7 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Zadania: 1.Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2.Współpraca interdyscyplinarna z policją, MGOPS, PCPR oraz z innymi Poradniami. 3.Uczestnictwo przedstawiciela GKRPA w zespole interdyscyplinarnym/spotkaniach grup roboczych. 4.Bezpłatne porady radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Wskaźniki: liczba porad udzielonych przez specjalistów, liczba działań interwencyjnych zespołu interdyscyplinarnego. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych Zadania: 1.Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i członków GKRPA. 2.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych i działań kontrolnych lub profilaktycznych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych. 3.Współpraca z mediami w zakresie przekazywania wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, działań profilaktycznych podejmowanych w gminie. 4.Prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup książek i ulotek. Wskaźniki: liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba osób uczestniczących w szkoleniach, liczba jednostek korzystających z literatury.

8 8 Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych Zadania: 1.Doskonalenie lokalnego systemu w zakresie działań dotyczących edukacji, promocji zdrowego stylu życia, lecznictwa odwykowego. 2.Finansowanie spotkań rozwojowo-terapeutycznych dla osób utrzymujących trzeźwość i członków ich rodzin osób współuzależnionych. 3.Udostępnienie lokalu, zwolnienie z opłat eksploatacyjnych dla grup samopomocowych AA, Al-anon. Wskaźniki: liczba podjętych działań edukacyjnych i ich uczestników, liczba zorganizowanych szkoleń oraz liczba uczestników, liczba grup samopomocowych. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie GKRPA została powołana na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wszyscy członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z art.4 1 pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy w zespołach problemowych. GKRPA działa w całym składzie i w zespołach problemowych. Inicjuje i koordynuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na ternie miasta i gminy Barcin w szczególności: 1. Przygotowuje i opiniuje przedstawiony Radzie Miejskiej projekt GPPU. 2. Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy: a) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, które podpisują członkowie GKRPA biorący udział w posiedzeniu.

9 9 3. Współpracuje z instytucjami pomocowymi i stowarzyszeniami w rozbudowie lokalnego sytemu zwiększania skuteczności powstrzymywania przemocy w rodzinie i pomagania osobom uwikłanym w przemoc. 4. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 5. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. 6. Ponadto działający w ramach GKRPA zespół ds. lecznictwa odwykowego: a) rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu, b) motywuje do podjęcia leczenia odwykowego, c) w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy ma możliwość skierowania jej na badania przez biegłych lekarzy w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia, d) kieruje do sądu rejonowego wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego, e) podejmuje czynności interwencyjne w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. 7. Podstawowymi formami pracy komisji są: a) posiedzenia raz bądź dwa razy w miesiącu, w zależności od podejmowanych spraw, b) posiedzenia zespołów problemowych. 8. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art.18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) i działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Barcina. Zadania zespołu kontrolującego GKRPA obejmują kontrolę w zakresie: a) posiadania zezwolenia, b) wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży za poprzedni rok, c) zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, d) posiadania tytułu prawnego do korzystania z lokalu, e) przestrzegania terminów opłat wnoszonych na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, f) wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem,

10 10 g) przestrzegania innych zasad i warunków określonych przepisami prawa np. obecność w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Zasady wynagradzania członków, GKRPA w Barcinie 1. Przewodniczący Komisji zł Członek Komisji zł 2. Za każdą nieobecność w pracach GKRPA, należne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę w wysokości 100 zł. 3. Wynagrodzenie naliczone jest na podstawie miesięcznego zestawienia uczestnictwa w pracy GKRPA, sporządzanego w oparciu o listę obecności, na której członek zobowiązany jest do złożenia podpisu. 4. Wypłata wynagrodzenia następuje najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. 5. Protokoły posiedzeń znajdują się w dokumentacji GKRPA. 6. Członkowi GKRPA należy się zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie i konferencję podnoszące kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie i środowisku szkolnym, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz z późn. zm.). ROZDZIAŁ III Założenia do programu przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku. Cel główny programu OGRANICZENIE EKSPERYMENTOWANIA/UŻYWANIA NARKOTYKÓW I ZWIĄZANYCH Z TYM PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH Cele strategiczne 1. Zmniejszenie rozpowszechnienia inicjacji używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych. 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów narkotykowych. 2. Zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie występujących. Cele szczegółowe 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej.

11 11 2. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej rekomendowanych przez KBPN, PARPA. 3.Wspieranie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli. 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej. Zadania: 1. Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2. Upowszechnienie programów profilaktycznych m.in. wczesnej interwencji opartych na potwierdzonej skuteczności, adresowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków. 3. Realizacja programów wzmacniających umiejętności wychowawcze. 4. Zakup i dystrybucja ulotek, broszur lub innych publikacji. Wskaźniki: liczba osób zgłaszających się do PIK z problemem związanym z używaniem narkotyków, liczba odbiorców zrealizowanych programów, liczba przeszkolonych realizatorów programów, liczba porad udzielonych przez specjalistów, liczba rodziców uczestniczących w programie. liczba zakupionych ulotek, wydawnictw. ROZDZIAŁ IV Zasady finansowania GPPU. Rada Miejska w Barcinie uchwala stosowną uchwałą sposób i realizację programu oraz zleca realizację programu Burmistrzowi. Burmistrz jest wykonawcą uchwalonego programu. 1. Zasady ogólne: a. merytoryczną podstawą decyzji o finansowaniu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zlecanych przez gminę Barcin są założenia i priorytety określone w GPPU;

12 12 b. niezbędnym warunkiem realizowania zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień jest przedstawienie i złożenie oferty programowej przez realizatorów programu; c. zlecanie zadań i przekazywanie środków wymaga sporządzenia umowy określającej zadania i zobowiązania oraz kalkulację kosztów; d. elementem każdej umowy powinno być złożenie przez zleceniobiorcę sprawozdania merytorycznego i finansowego. 2. Źródło finansowania a. finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa harmonogram wydatków zgodny projektem budżetu na 2014 rok w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdziale przeciwdziałanie narkomanii; b. kwoty ujęte w harmonogram mogą ulec zmianie w wyniku ewentualnych potrzeb wynikających z realizacji GPPU na rok 2014 lub w sytuacji, jeśli nie zostanie wykonany plan dochodów; c. źródłem finansowania zadań GPPU są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez podmioty gospodarcze w roku Formy finansowania i dofinansowania realizacji zadań GPPU: a. powierzanie zadań jednostkom budżetowym gminy w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych; b. wspieranie zadań z zakresu gminnego programu zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; c. zakupy i zlecenia zewnętrzne; d. zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności leczniczej; e. zlecanie zadań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych; f. zabezpieczenie środków finansowych na zadania realizowane przez gminę. 4. Sposób realizacji zadań Burmistrz realizuje program za pośrednictwem Koordynatora miejsko-gminnego programu uzależnień, który koordynuje wykonanie zadań zawartych w programie m.in. poprzez: a. współdziałanie z GKRPA, b. współpracę z MGOPS, c. specjalistami terapii uzależnień i innymi realizatorami programów oraz warsztatów, d. funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, e. Sądem Rejonowym i Kuratorską Służbą Sądowniczą, f. Poradniami Odwykowymi i SP ZOZ, g. organizacjami pozarządowymi, h. grupami samopomocowymi.

13 13 4. Monitoring Monitoring poszczególnych zadań wynikających z realizacji programu będzie przeprowadzony na podstawie sprawozdań od ww. realizatorów, partnerów, instytucji, specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za realizację GPPU. Na podstawie analizy GPPU i sprawozdań, koordynujący program Koordynator m/g programu sporządzi zbiorcze sprawozdanie, które zostanie przedłożone Radzie Miejskiej do dnia 31 marca 2015 r. Opracował koordynator miejsko-gminnego programu Krystyna Błaszak Opiniowała GKRPA

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo