UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn zm), art 4 1 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DzU z 2007 r Nr 70, poz 473 z późn zm) oraz art 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( DzU Nr 179, poz 1485z późn zm) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Zabrzu u c h w a l a: 1 Przyjąć Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 2 Zapewnić w budżecie miasta środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku 4 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Marian Czochara Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 30 grudnia 2010 r Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok Diagnoza stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w Zabrzu Diagnozę opracowano na podstawie danych z instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok tys, zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok2,5-4 mln 11 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/130/03 z dnia roku ustalono limit 400 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) Limit ten nie został przekroczony i na koniec września 2010 roku punktów takich było 331 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/539/01 z dnia roku ustalono limit 200 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Na koniec września 2010 roku punktów takich było Naruszenie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu obrazują dane z Policji Interwencje domowe ogółem, w tym:** -decyzje o sporządzeniu Niebieskich Kart -*** -stwierdzające przypadki przemocy domowej,-*** w tym sprawcy pod wpływem alkoholu nieletni uczestniczący w aktach przemocy osoby doprowadzone do Izby Wytrzeźwień ogółem, w tym: - mężczyźni i kobiety - nieletni -wnioski i mandaty karne skierowane do Sądu za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz wykroczenia spowodowane pod wpływem alkoholu -wnioski skierowane do Sądu za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach oraz spowodowane pod wpływem alkoholu ** - przestępstwa odnotowane w związku z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii -w tym przestępstwa popełnione przez osoby nieletnie ok (mandaty karne) ok 1335 zatrzymani nietrzeźwi kierujący, którym odebrano prawo jazdy nietrzeźwi piesi - sprawcy wykroczeń drogowych Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 1

3 i Straży Miejskiej Interwencje ogółem interwencje domowe w tym: z wydzieleniem interwencji w stosunku do nieletnich - interwencje związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych - osoby doprowadzone do Izby Wytrzeźwień, w tym: - mężczyźni - kobiety - nieletni interwencje związane z problemem przemocy w rodzinie Izba Wytrzeźwień osoby przyjęte ogółem w tym: mężczyźni + nieletni kobiety + nieletni osoby z terenu Zabrza porady w punkcie konsultacyjnym-** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -rodziny objęte pomocą, w których ogółem żyje osób - rodziny, w których powodem przyznania pomocy był występujący problem alkoholowy, w których ogółem żyje osób-** -rodziny, w których powodem przyznania pomocy był występujący problem narkotykowy, osoby skierowane do MKRPA w celu podjęcia leczenia uczniowie objęci pomocą dożywiania w szkołach i świetlicach porady udzielone w punkcie konsultacyjnym MOPR ds rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem,** w tym udzielonych: -mężczyznom -kobietom - osoby objęte terapią indywidualną, w tym: -mężczyźni -kobiety Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 2

4 - porady udzielane współuzależnionym, w tym: -mężczyznom -kobietom osoby skierowane na leczenie odwykowe ogółem, w tym -mężczyźni -kobiety ok Zespół Interwencji Kryzysowej -rodziny korzystające z pomocy ZIK, w tym z problemem przemocy w rodzinie-*** udzielone porady łącznie wnioski skierowane do MKRPA Ponadto udzielono 408 porad prawnych w tym 175 porad klientów u których występuje przemoc w rodzinie Zespół Interwencji Kryzysowej przyjmuje osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych Poza poradnictwem indywidualnym rodziny obejmowane są terapią psychologiczną rodzinną W bieżącym roku ZIK był realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w Zakładzie Karnym w Zabrzu Program realizowano w formie zajęć grupowych przez okres 3 miesięcy W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie zwoływane są spotkania interdyscyplinarne, skupiające osoby zajmujące się pomaganiem poszczególnym członkom rodziny 16 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przyjęte wnioski, w tym: -od rodziny - z Sądu Rejonowego - z Policji - z Izby Wytrzeźwień - z MOPR - z Prokuratury - innych wnioski skierowane do Sądu sprawy zawieszone sprawy umorzone Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 3

5 17 Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Porady indywidualne*** konsultacje porady grupowe*** porady prawne porady udzielone osobom nieubezpieczonym pacjenci z rozpoznaniem uzależniania od alkoholu pacjenci z rozpoznaniem uzależniania od środków psychoaktywnych pacjenci z rozpoznaniem patologicznego hazardu osoby współuzależnione pacjenci pierwszorazowi pacjenci przyjęci w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu*** w tym: - mężczyźni - kobiety -pacjenci przyjęci w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych*** w tym: - mężczyźni - kobiety ( leczonych - 26 osób) 12 ( leczonych 17) 6 ( leczonych 9) W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest: - poradnictwo i terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - poradnictwo psychiatryczno-psychologiczne oraz program terapii grupowej w ramach poradni zdrowia psychicznego, - świetlica socjoterapeutyczna dla młodzieży w wieku lat, - szkolenie dla różnych grup zawodowych nt problemów uzależnień, przemocy w rodzinie i inne, - poradnictwo prawne, - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych Poza tym raz w miesiącu w ramach Dni Otwartych Ośrodka, odbywają się spotkania terapeuty z zabrzańską młodzieżą szkół średnich W 2010 r wzięło w nich udział 260 uczniów 18 Programy profilaktyczne : Debata - udział klas gimnazjalnych Korekta -udział klas szkół średnich NOE - udział uczniów szkół ponadpodstawowych ok 1200 Warsztaty Profilaktyka wczesnoszkolna - udział nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, - udział dzieci 20 ok ok Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 4

6 Warsztaty dla nauczycieli Spójrz inaczej - udział nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli Trening umiejętności wychowawczych - udział nauczycieli Teatry Profilaktyczne - udział uczniów ok5200 ok3750 ok4000 Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w punkcie konsultacyjnym Pomarańczowej Linii, -udział uczniów Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Profilaktyki - udział uczniów Kampania Zachowaj trzeźwy umysł - udział nauczycieli i koordynatorów - udział uczniów - udział rodziców ok200 ok7400 ok Program profilaktyczny Zimowa przygoda - udział uczniów ok1200 ok ok ok1500 Warsztaty Eliminuję uzależnienia na rzecz usportowienia, w 2010 program Bezpieczna Woda - udział uczniów ok 300 ok 800 ok 700 Ekopiknik bez używek połączony z koncertem muzycznym, w 2010 r koncert profilaktyczny, -liczba uczestników ok 2500 ok 4000 Warsztaty ogółem dla: -kuratorów, -policji, -pedagogów ok 40 Program edukacyjny Młodzież dla Młodzieży W 2010 realizacja programu Aktywna Młodzież -liczba uczniów ok30 ok Projekt edukacyjny: Jak żyć bezpiecznie, zdrowo Kicaj zdrowo - ok 6000 Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo Szansa na lepsze jutro ok W ramach działalności profilaktycznej prowadzone są programy: - warsztaty profilaktyczno socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym min: w świetlicy OPP nr 4, w SP nr 42, w SP nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 40, - grupę wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologią w ZS nr 10, - terapia grupowa dla uzależnionych w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym 2008 r 2009 r 2010 r ok 40 osób ok 40 osób ok 40 osób 19 Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i leczniczej na terenie miasta to - * : - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 5

7 - Zespół Konsultantów przy MOPR, - Zespół Interwencji Kryzysowej przy MOPR, - Punkt Konsultacyjny w Izbie Wytrzeźwień, - Punkt Pomarańczowej Linii przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, - Zespół Interwencyjno Konsultacyjny Programu Lepiej razem niż osobno, - Stowarzyszenie Klub Abstynentów Nowe Życie z dzielnicowymi punktami Klubu w Mikulczycach, Rokitnicy, Kończycach i Zaborzu, - Stowarzyszenie Żyj i daj żyć na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa z dzielnicowym punktem w Biskupicach, - Grupy samopomocowe dla osób uzależnionych (w ilości 11), - Grupy samopomocowe rodzinne dla osób współuzależnionych (w ilości 4), - Grupa samopomocowa dla dorosłych dzieci alkoholików, - Grupy samopomocowe w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym, - Świetlice socjoterapeutyczne: - 6 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, - 1 przy SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne prowadzone przez: Fundację Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej, Fundację Betlehem Dom Chleba Nieboczowy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Stowarzyszenie Guido, Caritas Diecezji Gliwickiej, Fundację Andrzej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, Uczniowski Klub Sportowy Trampkarz, Parafię św Wojciecha, Obywatelski Ruch Bezrobotnych, Parafię Ewangelicko-Augsburską, Stowarzyszenie Wielka Flota Zjednoczonych Sił", Zabrzańskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga, Stowarzyszenie AIUTO przy Zespole Szkół Specjalnych nr 39 Ogólna liczba miejsc w 14 świetlicach wynosi około 600, natomiast w 3 ośrodkach kuratorskich jest około 60 dzieci W zorganizowanym wypoczynku letnim dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych skorzystało, odpowiednio:- - w roku dzieci - w roku dzieci - w roku dzieci Objaśnienia znaków i skrótów: * - miernik celu 211 ** - miernik celu 221 Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 6

8 2 CELE *** - miernik celu 231 MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, OPiLU Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ZIK Zespół Interwencji Kryzysowej, SPZOZ - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Problemy związane z nadużywaniem alkoholu powodują określone konsekwencje społeczne Do najważniejszych z nich należy zaliczyć przemoc domową, naruszenia prawa, obniżenie jakości pracy, wypadki przy pracy co w konsekwencji prowadzi do utraty zatrudnienia Alkoholizm powoduje osłabienie więzi rodzinnych a w konsekwencji jej rozpad U młodzieży przekłada się to na problemy z nauką, wzrost przestępczości oraz wypadki komunikacyjne Picie pogłębia ubóstwo rodzin, stając się istotną przeszkodą np w znalezieniu pracy W skali społecznej straty te wynoszą od 2 do 6% produktu narodowego brutto Zjawiskiem niepokojącym, jak z badań wynika, jest zwiększenie ilości osób pijących ryzykownie, a także spożywanie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży, co może spowodować Alkoholowy Zespół Płodowy FAS- uszkodzenie płodu, jego układu nerwowego, który powstaje na samym początku i rozwija się przez całe 9 miesięcy trwania ciąży Szkody związane z uzależnieniami od: alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, dotyczą nas wszystkich Dlatego w profilaktyce lokalnej ważne jest podnoszenie jakości edukacji wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych wzorców, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wskazywanie sposobu radzenia w sytuacjach trudnych Warto również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi W związku z powyższym Rada Miejska w Zabrzu przyjmuje następujące cele: 21 Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców Zabrza poprzez: 211 Mierniki: 1) liczba imprez bezalkoholowych, 2) liczba klubów, stowarzyszeń promujących zdrowy tryb życia, 3) liczba dzieci i młodzieży biorąca udział w programach gminnego programu profilaktyki, 4) liczba przeszkolonych osób dla realizacji gminnego programu profilaktyki 22 Zmniejszenie natężenia problemów już istniejących poprzez: a) wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkotykowym, b) ograniczenie dostępności substancji psychoaktywnych, c) poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie interwencji w związku z naruszeniem, przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 221Mierniki: 1) liczba osób zgłaszających się do OPiLU, 2) liczba rodzin (osób) z problemem alkoholowym objętych pomocą MOPR, 3) liczba rodzin z problemem narkotykowym objętych pomocą MOPR, 4) liczba osób korzystających z punktów konsultacyjnych MOPR i Izby Wytrzeźwień, 5) liczba kontroli/interwencji prowadzonych przez Straż Miejską, 6) liczba interwencji Policji, 7)kontrola ruchu drogowego - liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdow mechanicznych przez osoby nietrzeźwe Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 7

9 23 Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie terapii, rehabilitacji oraz reintegracji społecznej poprzez rozwój specjalistycznych placówek realizujących programy profilaktyczno-terapeutyczne oraz programów dla osób uzależnionych i współuzależnionych: a) objęcie leczeniem i rehabilitacją coraz większej grupy osób uzależnionych, b) poszerzenie sieci placówek terapeutycznych oraz oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, c) rozwój pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie, d) wspieranie zatrudnienia socjalnego 231 Mierniki: 1) liczba pacjentów pierwszorazowych w OPiLU, 2) liczba udzielonych porad indywidualnych w OPiLU, 3) liczba porad grupowych w OPiLU, 4) liczba przyjęć w Oddziale Terapii Uzależnień, 5) liczba przyjętych wniosków MKRPA, 6) liczba porad w ZIK, 7) liczba interwencji Policji, w związku z przemocą domową, 8) liczba sporządzonych Niebieskich Kart, 9) liczba personelu przeszkolonego 3 ZADANIA Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miejska przyjmuje następujące zadania w realizacji programu: 31 Zadania w zakresie działalności profilaktycznej : a) finansowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w szkołach, świetlicach, placówkach oświatowych i służby zdrowia np NOE, Debata, Spójrz inaczej, Korekta, Lepiej Razem niż Osobno, ogólnopolskich kampanii medialno-profilaktycznych min Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Ciąża bez alkoholu, prowadzenie programu Pomarańczowa Linia, innych kampanii i akcji trzeźwościowych, b) szkolenie rożnych grup zawodowych stykających się w swoim środowisku z problemami uzależnień, zwłaszcza: - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - nauczycieli i pedagogów, - kuratorów sądowych, - policjantów, - funkcjonariuszy Straży Miejskiej, - pracowników pomocy społecznej, - pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (w szczególności lekarzy rodzinnych, pielęgniarek), - pracowników placówek profilaktyczno-terapeutycznych (min terapeutów uzależnień, konsultantów MOPR i ZIK ), - pracodawców, - pracowników Izby Wytrzeźwień, - sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu, c) organizowanie i finansowanie badań, sondaży i ekspertyz pozwalających diagnozować problemy uzależnień oraz ocenić realizację programów profilaktycznych, d) realizacja programu wczesnego rozpoznawania problemu alkoholowego i narkotykowego wśród dzieci i młodzieży, e) opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym poprzez prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i Ośrodków Kuratorskich, Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 8

10 f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych, g) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w Schronisku im św Brata Alberta, h) finansowanie programów profilaktyczno rehabilitacyjnych prowadzonych przez stowarzyszenia trzeźwościowe, i) rozpowszechnianie w lokalnych środkach masowego przekazu informacji dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień, j) organizowanie imprez bezalkoholowych i antynarkotykowych (sportowych, uroczystości) dla dzieci, młodzieży i dorosłych min: - Dzień Trzeźwości, - sierpień 2011 miesiącem trzeźwości, - wrzesień 2011 miesiącem z FAS, - festyny rodzinne bezalkoholowe, - dyskoteki, koncerty i zabawy bez substancji psychoaktywnych, - zloty i rajdy trzeźwości, k) prowadzenie pedagogiki i profilaktyki ulicznej (streetworkerzy), l) organizowanie seminariów i kongresów na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (min alkoholowych, narkotykowych), m) udział w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich akcjach i kampaniach trzeźwościowych i antynarkotykowych, n) kontrola przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia organu zezwalającego, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (np informacje o szkodliwości alkoholu, zakazie sprzedaży nieletnim i nietrzeźwym), o)organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym, przemocy w rodzinie i innych uzależnień, p) finansowanie zakupu publikacji i czasopism związanych z problematyką uzależnień, min dla bibliotek i czytelni, q) finansowanie zakupu urządzeń do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, r) działalność profilaktyczna - wczesna interwencja dla dzieci z podejrzeniem FAS Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz dla ich rodziców i opiekunów 32 Zadania w zakresie zmniejszenia natężenia problemów już istniejących: a) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia i organizowania świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo wychowawczych i środowiskowych, b) współpraca członków Komisji z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu, c) prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych, d) funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, e) kontynuowanie ogólnopolskiego programu Niebieska Karta, którego celem jest zmiana świadomości i postaw społecznych, a także zmobilizowanie rożnych służb do bardziej aktywnego przeciwdziałania przemocy domowej i pomagania ofiarom przemocy w rodzinie, f) prowadzenie Izby Wytrzeźwień, g) wspieranie i pomoc w realizacji programów terapeutyczno rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, h) wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin, służące rozwiązywaniu problemów uzależnień, i) kontrola realizacji zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz rygorystyczne cofanie zezwoleń w przypadku nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, j) opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności usytuowania i ilości punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 9

11 33 Zadania w zakresie leczenia, rehabilitacji oraz reintegracji społecznej : a) informowanie o możliwościach leczenia odwykowego i jego skuteczności oraz zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych b) motywowanie osób uzależnionych do leczenia i kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, c) zlecanie i przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Orzekającego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, d) prowadzenie działalności SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, e) wspieranie działalności Klubu Abstynentów z dzielnicowymi punktami, f) funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynatora ds profilaktyki i leczenia uzależnień, g) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubu Integracji Społecznej 34 Zadania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie: a) wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, b) finansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze WRKI, w szczególności dla: lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, c) finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie WRKI 4 Program jest realizowany przy pomocy niżej wymienionych podmiotów: - SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, - stowarzyszenia trzeźwościowe, - Policja, - Straż Miejska, - Sąd Rejonowy, - Izba Wytrzeźwień, - prasa, radio, telewizja, min Zabrzański Informator Samorządowy, Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, Nowiny Zabrzańskie, Radio Plus, - zakłady opieki zdrowotnej, - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, - placówki opiekuńczo-wychowawcze, - stacjonarne ośrodki leczenia odwykowego, - szkoły i placówki oświaty, - Areszt Śledczy i Zakład Karny, - Miejska Biblioteka Publiczna, - organizacje pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe realizujące gminny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, - inne instytucje zajmujące się problematyką uzależnień 41 Na wszystkich etapach realizacji programu z powyższymi jednostkami współpracują koordynator ds profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 42 Za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołów orzekających o leczeniu odwykowym członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r ( DzU Nr194, poz 1288) Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 10

12 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku Lp Przeznaczenie środków Kwota w zł Zadanie nr ZPS/05/ Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom , Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych stowarzyszeniom , Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , Pochodne od wynagrodzeń 2 000, Pochodne od wynagrodzeń 1 000, Programy profilaktyczne Wynagrodzenie biegłych za wydanie opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu Wynagrodzenie członków komisji Zakup materiałów i wyposażenia Zakup literatury , , Zakup usług zdrowotnych realizowanych w OPiLU , Realizacja zadań komisji: -informacja i edukacja (współpraca z mediami), -akcje i kampanie trzeźwościowe, -szkolenia , Podróże służbowe, krajowe pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu 6 000,00 Zadanie nr ZPS/02/11 11 Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie: Wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie Zadanie nr ZPS/03/ ,00 12 Promocja zdrowia, upowszechnianie zdrowego stylu życia 8 000,00 Zadanie nr ZPS/04/ Zakup usług zdrowotnych realizowanych w OPiLU ,00 Zadanie nr ZPS/06/11 14 SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych- program profilaktyczny dla dzieci i ich opiekunów w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) Zadanie nr ZPS/10/ Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych organizacji pozarządowej-pomoc w wychodzeniu z bezdomności Zadanie nr MOPR/01/ , ,00 16 Zespół Interwencji Kryzysowej przy MOPR ,00 Zadanie nr IW/01/11 17 Izba Wytrzeźwień program profilaktyczny ,00 SUMA ; Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 11

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo