UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn zm), art 4 1 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DzU z 2007 r Nr 70, poz 473 z późn zm) oraz art 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( DzU Nr 179, poz 1485z późn zm) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Zabrzu u c h w a l a: 1 Przyjąć Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 2 Zapewnić w budżecie miasta środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku 4 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Marian Czochara Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 30 grudnia 2010 r Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok Diagnoza stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w Zabrzu Diagnozę opracowano na podstawie danych z instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok tys, zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok2,5-4 mln 11 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/130/03 z dnia roku ustalono limit 400 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) Limit ten nie został przekroczony i na koniec września 2010 roku punktów takich było 331 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/539/01 z dnia roku ustalono limit 200 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Na koniec września 2010 roku punktów takich było Naruszenie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu obrazują dane z Policji Interwencje domowe ogółem, w tym:** -decyzje o sporządzeniu Niebieskich Kart -*** -stwierdzające przypadki przemocy domowej,-*** w tym sprawcy pod wpływem alkoholu nieletni uczestniczący w aktach przemocy osoby doprowadzone do Izby Wytrzeźwień ogółem, w tym: - mężczyźni i kobiety - nieletni -wnioski i mandaty karne skierowane do Sądu za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz wykroczenia spowodowane pod wpływem alkoholu -wnioski skierowane do Sądu za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach oraz spowodowane pod wpływem alkoholu ** - przestępstwa odnotowane w związku z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii -w tym przestępstwa popełnione przez osoby nieletnie ok (mandaty karne) ok 1335 zatrzymani nietrzeźwi kierujący, którym odebrano prawo jazdy nietrzeźwi piesi - sprawcy wykroczeń drogowych Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 1

3 i Straży Miejskiej Interwencje ogółem interwencje domowe w tym: z wydzieleniem interwencji w stosunku do nieletnich - interwencje związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych - osoby doprowadzone do Izby Wytrzeźwień, w tym: - mężczyźni - kobiety - nieletni interwencje związane z problemem przemocy w rodzinie Izba Wytrzeźwień osoby przyjęte ogółem w tym: mężczyźni + nieletni kobiety + nieletni osoby z terenu Zabrza porady w punkcie konsultacyjnym-** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -rodziny objęte pomocą, w których ogółem żyje osób - rodziny, w których powodem przyznania pomocy był występujący problem alkoholowy, w których ogółem żyje osób-** -rodziny, w których powodem przyznania pomocy był występujący problem narkotykowy, osoby skierowane do MKRPA w celu podjęcia leczenia uczniowie objęci pomocą dożywiania w szkołach i świetlicach porady udzielone w punkcie konsultacyjnym MOPR ds rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem,** w tym udzielonych: -mężczyznom -kobietom - osoby objęte terapią indywidualną, w tym: -mężczyźni -kobiety Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 2

4 - porady udzielane współuzależnionym, w tym: -mężczyznom -kobietom osoby skierowane na leczenie odwykowe ogółem, w tym -mężczyźni -kobiety ok Zespół Interwencji Kryzysowej -rodziny korzystające z pomocy ZIK, w tym z problemem przemocy w rodzinie-*** udzielone porady łącznie wnioski skierowane do MKRPA Ponadto udzielono 408 porad prawnych w tym 175 porad klientów u których występuje przemoc w rodzinie Zespół Interwencji Kryzysowej przyjmuje osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych Poza poradnictwem indywidualnym rodziny obejmowane są terapią psychologiczną rodzinną W bieżącym roku ZIK był realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w Zakładzie Karnym w Zabrzu Program realizowano w formie zajęć grupowych przez okres 3 miesięcy W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie zwoływane są spotkania interdyscyplinarne, skupiające osoby zajmujące się pomaganiem poszczególnym członkom rodziny 16 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przyjęte wnioski, w tym: -od rodziny - z Sądu Rejonowego - z Policji - z Izby Wytrzeźwień - z MOPR - z Prokuratury - innych wnioski skierowane do Sądu sprawy zawieszone sprawy umorzone Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 3

5 17 Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Porady indywidualne*** konsultacje porady grupowe*** porady prawne porady udzielone osobom nieubezpieczonym pacjenci z rozpoznaniem uzależniania od alkoholu pacjenci z rozpoznaniem uzależniania od środków psychoaktywnych pacjenci z rozpoznaniem patologicznego hazardu osoby współuzależnione pacjenci pierwszorazowi pacjenci przyjęci w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu*** w tym: - mężczyźni - kobiety -pacjenci przyjęci w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych*** w tym: - mężczyźni - kobiety ( leczonych - 26 osób) 12 ( leczonych 17) 6 ( leczonych 9) W ramach działalności Ośrodka prowadzone jest: - poradnictwo i terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - poradnictwo psychiatryczno-psychologiczne oraz program terapii grupowej w ramach poradni zdrowia psychicznego, - świetlica socjoterapeutyczna dla młodzieży w wieku lat, - szkolenie dla różnych grup zawodowych nt problemów uzależnień, przemocy w rodzinie i inne, - poradnictwo prawne, - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, - Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych Poza tym raz w miesiącu w ramach Dni Otwartych Ośrodka, odbywają się spotkania terapeuty z zabrzańską młodzieżą szkół średnich W 2010 r wzięło w nich udział 260 uczniów 18 Programy profilaktyczne : Debata - udział klas gimnazjalnych Korekta -udział klas szkół średnich NOE - udział uczniów szkół ponadpodstawowych ok 1200 Warsztaty Profilaktyka wczesnoszkolna - udział nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, - udział dzieci 20 ok ok Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 4

6 Warsztaty dla nauczycieli Spójrz inaczej - udział nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli Trening umiejętności wychowawczych - udział nauczycieli Teatry Profilaktyczne - udział uczniów ok5200 ok3750 ok4000 Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w punkcie konsultacyjnym Pomarańczowej Linii, -udział uczniów Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Profilaktyki - udział uczniów Kampania Zachowaj trzeźwy umysł - udział nauczycieli i koordynatorów - udział uczniów - udział rodziców ok200 ok7400 ok Program profilaktyczny Zimowa przygoda - udział uczniów ok1200 ok ok ok1500 Warsztaty Eliminuję uzależnienia na rzecz usportowienia, w 2010 program Bezpieczna Woda - udział uczniów ok 300 ok 800 ok 700 Ekopiknik bez używek połączony z koncertem muzycznym, w 2010 r koncert profilaktyczny, -liczba uczestników ok 2500 ok 4000 Warsztaty ogółem dla: -kuratorów, -policji, -pedagogów ok 40 Program edukacyjny Młodzież dla Młodzieży W 2010 realizacja programu Aktywna Młodzież -liczba uczniów ok30 ok Projekt edukacyjny: Jak żyć bezpiecznie, zdrowo Kicaj zdrowo - ok 6000 Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo Szansa na lepsze jutro ok W ramach działalności profilaktycznej prowadzone są programy: - warsztaty profilaktyczno socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym min: w świetlicy OPP nr 4, w SP nr 42, w SP nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 40, - grupę wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologią w ZS nr 10, - terapia grupowa dla uzależnionych w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym 2008 r 2009 r 2010 r ok 40 osób ok 40 osób ok 40 osób 19 Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i leczniczej na terenie miasta to - * : - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 5

7 - Zespół Konsultantów przy MOPR, - Zespół Interwencji Kryzysowej przy MOPR, - Punkt Konsultacyjny w Izbie Wytrzeźwień, - Punkt Pomarańczowej Linii przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, - Zespół Interwencyjno Konsultacyjny Programu Lepiej razem niż osobno, - Stowarzyszenie Klub Abstynentów Nowe Życie z dzielnicowymi punktami Klubu w Mikulczycach, Rokitnicy, Kończycach i Zaborzu, - Stowarzyszenie Żyj i daj żyć na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa z dzielnicowym punktem w Biskupicach, - Grupy samopomocowe dla osób uzależnionych (w ilości 11), - Grupy samopomocowe rodzinne dla osób współuzależnionych (w ilości 4), - Grupa samopomocowa dla dorosłych dzieci alkoholików, - Grupy samopomocowe w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym, - Świetlice socjoterapeutyczne: - 6 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, - 1 przy SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne prowadzone przez: Fundację Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej, Fundację Betlehem Dom Chleba Nieboczowy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Stowarzyszenie Guido, Caritas Diecezji Gliwickiej, Fundację Andrzej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, Uczniowski Klub Sportowy Trampkarz, Parafię św Wojciecha, Obywatelski Ruch Bezrobotnych, Parafię Ewangelicko-Augsburską, Stowarzyszenie Wielka Flota Zjednoczonych Sił", Zabrzańskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga, Stowarzyszenie AIUTO przy Zespole Szkół Specjalnych nr 39 Ogólna liczba miejsc w 14 świetlicach wynosi około 600, natomiast w 3 ośrodkach kuratorskich jest około 60 dzieci W zorganizowanym wypoczynku letnim dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych skorzystało, odpowiednio:- - w roku dzieci - w roku dzieci - w roku dzieci Objaśnienia znaków i skrótów: * - miernik celu 211 ** - miernik celu 221 Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 6

8 2 CELE *** - miernik celu 231 MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, OPiLU Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ZIK Zespół Interwencji Kryzysowej, SPZOZ - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Problemy związane z nadużywaniem alkoholu powodują określone konsekwencje społeczne Do najważniejszych z nich należy zaliczyć przemoc domową, naruszenia prawa, obniżenie jakości pracy, wypadki przy pracy co w konsekwencji prowadzi do utraty zatrudnienia Alkoholizm powoduje osłabienie więzi rodzinnych a w konsekwencji jej rozpad U młodzieży przekłada się to na problemy z nauką, wzrost przestępczości oraz wypadki komunikacyjne Picie pogłębia ubóstwo rodzin, stając się istotną przeszkodą np w znalezieniu pracy W skali społecznej straty te wynoszą od 2 do 6% produktu narodowego brutto Zjawiskiem niepokojącym, jak z badań wynika, jest zwiększenie ilości osób pijących ryzykownie, a także spożywanie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży, co może spowodować Alkoholowy Zespół Płodowy FAS- uszkodzenie płodu, jego układu nerwowego, który powstaje na samym początku i rozwija się przez całe 9 miesięcy trwania ciąży Szkody związane z uzależnieniami od: alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, dotyczą nas wszystkich Dlatego w profilaktyce lokalnej ważne jest podnoszenie jakości edukacji wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych wzorców, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wskazywanie sposobu radzenia w sytuacjach trudnych Warto również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi W związku z powyższym Rada Miejska w Zabrzu przyjmuje następujące cele: 21 Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców Zabrza poprzez: 211 Mierniki: 1) liczba imprez bezalkoholowych, 2) liczba klubów, stowarzyszeń promujących zdrowy tryb życia, 3) liczba dzieci i młodzieży biorąca udział w programach gminnego programu profilaktyki, 4) liczba przeszkolonych osób dla realizacji gminnego programu profilaktyki 22 Zmniejszenie natężenia problemów już istniejących poprzez: a) wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkotykowym, b) ograniczenie dostępności substancji psychoaktywnych, c) poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie interwencji w związku z naruszeniem, przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 221Mierniki: 1) liczba osób zgłaszających się do OPiLU, 2) liczba rodzin (osób) z problemem alkoholowym objętych pomocą MOPR, 3) liczba rodzin z problemem narkotykowym objętych pomocą MOPR, 4) liczba osób korzystających z punktów konsultacyjnych MOPR i Izby Wytrzeźwień, 5) liczba kontroli/interwencji prowadzonych przez Straż Miejską, 6) liczba interwencji Policji, 7)kontrola ruchu drogowego - liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdow mechanicznych przez osoby nietrzeźwe Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 7

9 23 Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie terapii, rehabilitacji oraz reintegracji społecznej poprzez rozwój specjalistycznych placówek realizujących programy profilaktyczno-terapeutyczne oraz programów dla osób uzależnionych i współuzależnionych: a) objęcie leczeniem i rehabilitacją coraz większej grupy osób uzależnionych, b) poszerzenie sieci placówek terapeutycznych oraz oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, c) rozwój pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie, d) wspieranie zatrudnienia socjalnego 231 Mierniki: 1) liczba pacjentów pierwszorazowych w OPiLU, 2) liczba udzielonych porad indywidualnych w OPiLU, 3) liczba porad grupowych w OPiLU, 4) liczba przyjęć w Oddziale Terapii Uzależnień, 5) liczba przyjętych wniosków MKRPA, 6) liczba porad w ZIK, 7) liczba interwencji Policji, w związku z przemocą domową, 8) liczba sporządzonych Niebieskich Kart, 9) liczba personelu przeszkolonego 3 ZADANIA Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miejska przyjmuje następujące zadania w realizacji programu: 31 Zadania w zakresie działalności profilaktycznej : a) finansowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w szkołach, świetlicach, placówkach oświatowych i służby zdrowia np NOE, Debata, Spójrz inaczej, Korekta, Lepiej Razem niż Osobno, ogólnopolskich kampanii medialno-profilaktycznych min Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Ciąża bez alkoholu, prowadzenie programu Pomarańczowa Linia, innych kampanii i akcji trzeźwościowych, b) szkolenie rożnych grup zawodowych stykających się w swoim środowisku z problemami uzależnień, zwłaszcza: - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - nauczycieli i pedagogów, - kuratorów sądowych, - policjantów, - funkcjonariuszy Straży Miejskiej, - pracowników pomocy społecznej, - pracowników podstawowej opieki zdrowotnej (w szczególności lekarzy rodzinnych, pielęgniarek), - pracowników placówek profilaktyczno-terapeutycznych (min terapeutów uzależnień, konsultantów MOPR i ZIK ), - pracodawców, - pracowników Izby Wytrzeźwień, - sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu, c) organizowanie i finansowanie badań, sondaży i ekspertyz pozwalających diagnozować problemy uzależnień oraz ocenić realizację programów profilaktycznych, d) realizacja programu wczesnego rozpoznawania problemu alkoholowego i narkotykowego wśród dzieci i młodzieży, e) opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym poprzez prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i Ośrodków Kuratorskich, Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 8

10 f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych, g) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w Schronisku im św Brata Alberta, h) finansowanie programów profilaktyczno rehabilitacyjnych prowadzonych przez stowarzyszenia trzeźwościowe, i) rozpowszechnianie w lokalnych środkach masowego przekazu informacji dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień, j) organizowanie imprez bezalkoholowych i antynarkotykowych (sportowych, uroczystości) dla dzieci, młodzieży i dorosłych min: - Dzień Trzeźwości, - sierpień 2011 miesiącem trzeźwości, - wrzesień 2011 miesiącem z FAS, - festyny rodzinne bezalkoholowe, - dyskoteki, koncerty i zabawy bez substancji psychoaktywnych, - zloty i rajdy trzeźwości, k) prowadzenie pedagogiki i profilaktyki ulicznej (streetworkerzy), l) organizowanie seminariów i kongresów na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (min alkoholowych, narkotykowych), m) udział w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich akcjach i kampaniach trzeźwościowych i antynarkotykowych, n) kontrola przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia organu zezwalającego, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (np informacje o szkodliwości alkoholu, zakazie sprzedaży nieletnim i nietrzeźwym), o)organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym, przemocy w rodzinie i innych uzależnień, p) finansowanie zakupu publikacji i czasopism związanych z problematyką uzależnień, min dla bibliotek i czytelni, q) finansowanie zakupu urządzeń do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, r) działalność profilaktyczna - wczesna interwencja dla dzieci z podejrzeniem FAS Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz dla ich rodziców i opiekunów 32 Zadania w zakresie zmniejszenia natężenia problemów już istniejących: a) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia i organizowania świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo wychowawczych i środowiskowych, b) współpraca członków Komisji z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu, c) prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych, d) funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, e) kontynuowanie ogólnopolskiego programu Niebieska Karta, którego celem jest zmiana świadomości i postaw społecznych, a także zmobilizowanie rożnych służb do bardziej aktywnego przeciwdziałania przemocy domowej i pomagania ofiarom przemocy w rodzinie, f) prowadzenie Izby Wytrzeźwień, g) wspieranie i pomoc w realizacji programów terapeutyczno rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, h) wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin, służące rozwiązywaniu problemów uzależnień, i) kontrola realizacji zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz rygorystyczne cofanie zezwoleń w przypadku nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, j) opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności usytuowania i ilości punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 9

11 33 Zadania w zakresie leczenia, rehabilitacji oraz reintegracji społecznej : a) informowanie o możliwościach leczenia odwykowego i jego skuteczności oraz zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych b) motywowanie osób uzależnionych do leczenia i kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, c) zlecanie i przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Orzekającego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, d) prowadzenie działalności SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, e) wspieranie działalności Klubu Abstynentów z dzielnicowymi punktami, f) funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynatora ds profilaktyki i leczenia uzależnień, g) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubu Integracji Społecznej 34 Zadania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie: a) wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, b) finansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze WRKI, w szczególności dla: lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, c) finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie WRKI 4 Program jest realizowany przy pomocy niżej wymienionych podmiotów: - SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, - stowarzyszenia trzeźwościowe, - Policja, - Straż Miejska, - Sąd Rejonowy, - Izba Wytrzeźwień, - prasa, radio, telewizja, min Zabrzański Informator Samorządowy, Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, Nowiny Zabrzańskie, Radio Plus, - zakłady opieki zdrowotnej, - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, - placówki opiekuńczo-wychowawcze, - stacjonarne ośrodki leczenia odwykowego, - szkoły i placówki oświaty, - Areszt Śledczy i Zakład Karny, - Miejska Biblioteka Publiczna, - organizacje pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe realizujące gminny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, - inne instytucje zajmujące się problematyką uzależnień 41 Na wszystkich etapach realizacji programu z powyższymi jednostkami współpracują koordynator ds profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 42 Za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołów orzekających o leczeniu odwykowym członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r ( DzU Nr194, poz 1288) Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 10

12 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku Lp Przeznaczenie środków Kwota w zł Zadanie nr ZPS/05/ Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom , Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych stowarzyszeniom , Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , Pochodne od wynagrodzeń 2 000, Pochodne od wynagrodzeń 1 000, Programy profilaktyczne Wynagrodzenie biegłych za wydanie opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu Wynagrodzenie członków komisji Zakup materiałów i wyposażenia Zakup literatury , , Zakup usług zdrowotnych realizowanych w OPiLU , Realizacja zadań komisji: -informacja i edukacja (współpraca z mediami), -akcje i kampanie trzeźwościowe, -szkolenia , Podróże służbowe, krajowe pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu 6 000,00 Zadanie nr ZPS/02/11 11 Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie: Wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie Zadanie nr ZPS/03/ ,00 12 Promocja zdrowia, upowszechnianie zdrowego stylu życia 8 000,00 Zadanie nr ZPS/04/ Zakup usług zdrowotnych realizowanych w OPiLU ,00 Zadanie nr ZPS/06/11 14 SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych- program profilaktyczny dla dzieci i ich opiekunów w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) Zadanie nr ZPS/10/ Dotacje na dofinansowanie zadań zlecanych organizacji pozarządowej-pomoc w wychodzeniu z bezdomności Zadanie nr MOPR/01/ , ,00 16 Zespół Interwencji Kryzysowej przy MOPR ,00 Zadanie nr IW/01/11 17 Izba Wytrzeźwień program profilaktyczny ,00 SUMA ; Id: MFNQY-FTBPR-WVONW-ZCNSR-SXVKX Uchwalony Strona 11

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia... 2010 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia... 2011 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 2011 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZABRZE z dnia 2012 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/686/13 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVI/686/13 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVI/686/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 16 grudnia 13 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 14 r Na podstawie art 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/200/15 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 14 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/200/15 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 14 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/200/15 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 grudnia 2015 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 1,

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 1 I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Postanowienia ogólne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148/12 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 listopada 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Kodrąb z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo