Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013"

Transkrypt

1 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec 2013

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE.3 Zadania samorządu województwa Rozdział 1 Podstawy prawne. Polskie i międzynarodowe dokumenty korelujące z Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata Rozdział 2 Diagnoza Problemu Narkomanii Skala zjawiska w kraju Skala zjawiska w Małopolsce Liczba leczonych w województwie małopolskim Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.11 Rozdział 3 Zasoby instytucjonalne Województwa Wykaz zasobów instytucjonalnych w województwie małopolskim w 2012 roku.12 Rozdział 4 Zrealizowane wskaźniki w 2012 roku przez realizatorów w ramach celów oraz zadań Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Rozdział 5 Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2012 r. na rzecz przeciwdziałania narkomanii Realizowane projekty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Pozostałe działania PODSUMOWANIE..52 Załączniki: Zał. nr 1 Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji działań przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego 54 Zał. nr 2 Wykaz placówek leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz poradni terapii uzależnień w województwie małopolskim w 2012 r 58 2

3 WPROWADZENIE Przedkładany raport przedstawia działania podejmowane w 2012 roku przez samorząd województwa, jednostki samorządu gminnego oraz powiatowego, Wojewodę Małopolski, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, placówki leczenia uzależnień oraz organizacje pozarządowe. Powyższe instytucje zostały określone na etapie przygotowania Programu jako jego realizatorzy. Ponieważ poszczególne podmioty, ustawowo są zobligowane do realizacji różnych zadań, nie wszyscy realizatorzy angażowali się na rzecz osiągniecia wszystkich wymienionych wskaźników przypisanych do poszczególnych celów Programu. Nie uzyskano również pełnych danych z niektórych instytucji, tj. brak danych z Kuratorium Oświaty w Krakowie o stanie realizacji wskaźników przez szkoły województwa małopolskiego, brak pełnych danych z jednostek samorządu szczebla gminnego i powiatowego, co nie pozwoliło na przeprowadzenie pełnej analizy. Należy jednak stwierdzić, iż gminy wykonują większość zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, co wynika głównie z faktu, że są one prawnie zobligowane do podejmowania licznych aktywności w tym zakresie (zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Najbardziej zaangażowane w realizację Programu są następujące instytucje: 1. Samorządy gminne WM. 2. Samorząd Województwa Małopolskiego. 3. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. 4. Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie. 5. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Województwie Małopolskim. Wszystkie wymienione w raporcie działania wpisują się w cele oraz zadania Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Przedstawione w raporcie dane statystyczne i epidemiologiczne bazują na danych z: Diagnozy Społecznej 2011 (diagnoza przeprowadzana jest co 2 lata), Raportu z badania ESPAD 2011 (diagnoza przeprowadzana jest co 4 lata), Raportu opublikowanego w 2011 r. z badań ankietowych realizowanych w 2010 r. w Województwie Małopolskim pt.: Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania (badanie zostało przeprowadzone na losowej próbie mieszkańców województwa małopolskiego w wieku lata), Raportu Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego Monitorowanie problemów narkotykowych w Województwie Małopolskim w 2011 roku, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz placówek uzależnień. Należy zaznaczyć, że dane statystyczne i epidemiologiczne zawarte w niniejszym raporcie, zbierane są zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Upoważnione instytucje, po opracowaniu dostępnego zakresu danych, udostępniają je zazwyczaj dopiero w drugiej połowie roku, następującego po roku sprawozdawczym. Z uwagi na to niektóre dane przedstawione w raporcie bazują na danych z 2011 r., gdyż zostały one udostępnione w roku, którego sprawozdanie dotyczy. 3

4 Zadania samorządu województwa Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej Wojewódzkim Programem, uwzględniając kierunki i rodzaje działań określone w Krajowym Programie oraz zadania określone w art. 2 ust.1 pkt 1-3 ww. ustawy. Wojewódzki Program stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 marca 2008 r. podjął Uchwałę Nr XVII/219/08 w sprawie uchwalenia Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata W programie określono cel nadrzędny, którym jest: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych w województwie małopolskim. Realizację celu nadrzędnego zawarto w 5 celach operacyjnych Programu, a także w 33 zadaniach. Wojewódzki Program jest koherentny w stosunku do Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata określono nowe kierunki działań przewidziane do realizacji m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 5 obszarów tj.: profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej, ograniczenia podaży, współpracy międzynarodowej, badań i monitoringu. Nowe kierunki działań, które po części stanowią rozwinięcie, jak również kontynuację postulatów z poprzedniej edycji Krajowego Programu będą przedmiotem analizy i zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu po roku W celu realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1574/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. powołał Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Zadania Eksperta zostały określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, do których należy: 1. Zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych. 2. Prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników. 3. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii. 4. Formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii. 5. Gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii. 6. Gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych. 4

5 Rozdział 1 Podstawy prawne. Polskie i międzynarodowe dokumenty korelujące z Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata Ustawy: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm) Programy krajowe: 1. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata z dnia 22 marca 2011 roku. 2. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata z dnia 15 lutego 2011 r. Założenia wojewódzkie: 1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. 2. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r. 3. Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata przyjęty Uchwałą nr LI/651/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2006 r. 4. Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata przyjęty Uchwałą Nr 1262/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2011 r. 5. Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata przyjęty Uchwałą Nr 532/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 r. 6. Uchwała nr 1574/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Dokumenty międzynarodowe: 1. Jednolita konwencja o środkach odurzających sporządzona w Nowym Jorku, z dnia r., ratyfikowana przez Polskę w dniu r. 2. Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu z dnia r., ratyfikowana przez Polskę w dniu r. 3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu z dnia r., ratyfikowana przez Polskę w dniu r. 4. Strategia antynarkotykowa Unii Europejskiej na lata oraz Plan działania na lata

6 Rozdział 2 Diagnoza Problemu Narkomanii 2.1 Skala zjawiska w kraju Według Diagnozy Społecznej 2011 najbardziej zagrożeni narkomanią są mężczyźni, uczniowie i studenci (generalnie osoby młodsze), mieszkańcy dużych miast, bezrobotni i inni bierni zawodowo, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim, a w przekroju terytorialnym mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego 1. Diagnoza Społeczna 2011 wskazuje na fakt, iż kobiety czterokrotnie rzadziej zażywają narkotyki od mężczyzn, osoby starsze (po 44 roku życia) dwudziestokrotnie rzadziej od najmłodszych (do 24 lat), mieszkańcy małych miast i wsi od dwu do czterech razy rzadziej od mieszkańców największych aglomeracji (powyżej 500 tys.), inni bierni zawodowo ponad dwukrotnie częściej od pracowników sektora publicznego, osoby żyjące w stanie wolnym niemal trzykrotnie częściej od osób żyjących w związku małżeńskim, osoby z wykształceniem wyższym dwukrotnie rzadziej od osób z wykształceniem podstawowym. Na ryzyko narkomanii ma duży wpływ natężenie stresu życiowego, ale podobnie jak w przypadku nadużywania alkoholu trudno rozstrzygnąć, jaki jest tu kierunek zależności: zarówno narkotyki mogą nasilać problemy życiowe, jak i stres może skłaniać do sięgnięcia po narkotyki 2. Wyniki badań z Raportu ESPAD 2011, które poruszają kwestię używania alkoholu i narkotyków przez ogólnopolską młodzież szkolną w wieku od 15 do 18 lat, wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych, niż substancji prawnie legalnych w naszym kraju, szczególnie alkoholu i tytoniu. Większość badanych nigdy nie sięgała po substancje nielegalne. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. W 2011 r. chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 24,3% młodszych uczniów 3 i 37,3% starszych uczniów 4, a w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 10,5% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,0% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Wśród substancji nielegalnych, na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia jest amfetamina - ok. 4,6% wśród uczniów gimnazjów i 8,3% wśród uczniów szkół wyższego poziomu. Okazjonalne używanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, aktualnie także stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. Na miejscu drugim są tzw. dopalacze. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt 5 (tabela 1 i 2 ). 1 Czapiński J., Panek T.(red): Diagnoza Społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa 2011, Rada Monitoringu Społecznego, str Czapiński J., Panek T.(red): Diagnoza Społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa 2011, Rada Monitoringu Społecznego, str W badaniu ESPAD przebadano młodszych uczniów w wieku lat - uczniów trzecich klas gimnazjów 4 W badaniu ESPAD przebadano starszych uczniów w wieku lat - uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych 5 Sierosławski J.: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r., badania ESPAD 2011; Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa

7 Tabela 1. Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 12 miesięcy wśród chłopców poziom klasy substancja psychoaktywna 2011 III klasy gimnazjum II klasy szkół ponadgimnazjalnych marihuana lub haszysz substancje wziewne ecstasy marihuana lub haszysz substancje wziewne ecstasy 24,6 % 4,8 % 3,1 % 36,4 % 2,7 % 4,5 % Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych z Raportu ESPAD 2011 Tabela 2. Używanie substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy wśród dziewcząt poziom klasy substancja psychoaktywna 2011 III klasy gimnazjum II klasy szkół ponadgimnazjalnych marihuana lub haszysz substancje wziewne ecstasy marihuana lub haszysz substancje wziewne ecstasy 15,8 % 4,4% 1,3 % 20,2 % 1,7 % 1,6 % Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych z Raportu ESPAD Skala zjawiska w Małopolsce Według Raportu z badań ankietowych realizowanych w 2010 roku w Województwie Małopolskim, po substancje psychoaktywne o wiele częściej sięgali mężczyźni niż kobiety. Najbardziej popularną substancją wśród badanych mężczyzn była marihuana, haszysz, ecstasy oraz LSD, a wśród kobiet marihuana, haszysz, grzyby halucynogenne oraz ecstasy. Poziom konsumpcji substancji psychoaktywnych przez osoby badane, w ciągu ostatnich 12 miesięcy był znacznie niższy od poziomu używania substancji używanych kiedykolwiek w życiu. Tabela 3. Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu oraz w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem wg płci badanych (odsetek respondentów). Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu wg płci badanych Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem Substancje psychoaktywne Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Marihuana lub haszysz 17,3 9,3 6,3 5,1 LSD 2,8-1,2 - Amfetamina 2,4-1,2 - Grzyby halucynogenne 2,0 0,4 0,4 - Ecstasy 4,3 1,2 2,0 0,8 Crack Kokaina 0, Heroina Kompot 0,4-0,4 - GHB Sterydy anaboliczne 1,2-0,4 - Substancje wziewne 1, Inne - - 0,4 - Źródło: Raport z badań ankietowych realizowanych w 2010 r. w Województwie Małopolskim pt.: Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania, autorzy: Michał Kidawa, Artur Malczewski, Marta Struzik, Kraków (min. 500 wywiadów kwestionariuszowych w województwie małopolskim badania terenowe ( wiek: lat) 7

8 Z raportu badań ankietowych realizowanych w 2010 r. w Województwie Małopolskim wynika również, iż czynnikiem różnicującym używanie narkotyków jest także wiek. Znaczną konsumpcję marihuany i haszyszu odnotowano w grupie wiekowej lata (20,3%) oraz lata (21,3%). Ponadto największy odsetek użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych, u których odnotowano cechy istotne statystycznie to: kawalerzy, panny, osoby rozwiedzione, z wykształceniem podstawowym, osoby bez pracy, wychowujące się w mieście bądź znajdujące się w złej sytuacji domowej. Badania poruszyły również kwestię ważności problemów społecznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Na pierwszym miejscu najważniejszych problemów zostało odnotowane bezrobocie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: picie alkoholu przez młodzież, przemoc i agresja na ulicach oraz przemoc w rodzinie. Przy wyborze tylko jednego problemu narkomania znalazła się na jedenastej pozycji z czternastu wymienionych problemów społecznych. Raport z badań ankietowych wskazuje również na fakt nadużywania leków uspokajających i nasennych. Z uwagi na swoje działanie psychoaktywne leki z tej grupy są często wykorzystywane pozamedycznie w celach podobnych do narkotyków. Substancje z tej grupy są często używane przez osoby regularnie używające lub uzależnione od narkotyków w celu osłabienia efektów odstawiennych narkotyku bądź potęgowania lub modyfikacji jego działania Liczba leczonych w województwie małopolskim Od 2009 r. zauważono ponowną tendencje wzrostową dotyczącą liczby osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim. W 2011 r. leczono z wyżej wymienionego powodu 2281 pacjentów, co oznaczało wzrost o 198 osób (9,51%) w porównaniu do 2010 r. (Wykres 1). Wykres 1. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w Województwie Małopolskim w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie małopolskim w 2009 r., Małopolska 2010 r., oraz na podstawie danych z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. 6 Kidawa M., Malczewski A., Struzik M.: Substancje psychoaktywne: postawy i zachowania. Raport z badań ankietowych realizowanych w 2010 r. w Województwie Małopolskim. Kraków

9 Problem narkomanii dotyka często osoby od 19 do 29 roku życia, w tej grupie leczonych było w 2011 r. 791 pacjentów (34,68%). Liczba leczonych ogółem mężczyzn wyniosła (66,33%). Utrzymuje się cały czas wysoka tendencja występowania zaburzeń psychicznych spowodowanych: dużym spożyciem kilku substancji jednocześnie lub innych substancji psychoaktywnych, współuzależnieniem, przyjmowaniem leków uspokajających i nasennych, opiatów, kanabinolów, a także używaniem tytoniu oraz innych substancji pobudzających, w tym kofeiny (Tabela 4). Tabela 4. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim w 2011 r. Leczeni Leczeni po raz pierwszy Wyszczególnienie ogółem w tym w wieku w tym w wieku ogółem do 18 lat lat do 18 lat lat Ogółem 2010 r w tym ogółem 2011 r mężczyźni osoby zamieszkałe na wsi Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych - opiaty (F11) kanabinole (F12) leki uspokajające i nasenne (F13) kokaina (F14) inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15) - substancje halucynogenne (F16) lotne rozpuszczalniki (F18) kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) Używanie tytoniu (F17) Współuzależnienia Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W województwie małopolskim leczenie substytucyjne prowadzi Poradnia Metadonowa, która działa przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. W roku 2012 leczyło się 86 osób, w tym: 57 mężczyzn i 29 kobiet (Wykres 2). Struktura wiekowa przedstawiała się następująco: lat: 2 osoby (2 kobiety), lat: 84 osoby (27 kobiet, 57 mężczyzn). Liczba osób, które leczyły się wg miejsca zamieszkania: Kraków: 80 osób (28 kobiet, 52 mężczyzn), Andrychów - 2 osoby (2 mężczyzn), Rzeszów - 1 osoba (1 mężczyzna), Staszów - 2 osoby (2 mężczyzn), Chorzów - 1 osoba (1 kobieta) Źródło: dane z Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie 9

10 Rok 2012 odnotował nieznaczny wzrost liczby osób objętych programem substytucyjnym w porównaniu do 2011 roku (wzrost o 4 osoby). Osoby te głównie nadużywały opiaty (kompot) oraz substancje towarzyszące, tj.: alkohol, amfetaminę, metkatynon, marihuanę, benzodiazepiny. Źródło: Opracowanie własne Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM na podstawie danych z Centrum Zdrowia Psychicznego Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie. Działania z zakresu redukcji szkód w dziedzinie narkomanii koncentrują się na niwelowaniu szkodliwych skutków zażywania narkotyków, a nie na przeciwdziałaniu ich używania. W Polsce programami redukcji szkód są programy substytucji lekowej oraz programy wymiany igieł i strzykawek, które zakładają możliwą pomoc osobom uzależnionym bez realizowania przez nich warunku abstynencji. Poradnia MONAR w Krakowie realizuje program wymiany igieł i strzykawek, Poradnia Leczenia Uzależnień, Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie realizuje program substytucji lekowej poprzez zapisywanie i kierowanie pacjentów do programu metadonowego. Poradnia Leczenia Uzależnień w SS im. L. Rydygiera Sp. Z o. o od 2002 roku prowadzi też program party-working, tzw. Drug Free Fun Party Project. Miejscem jego realizacji są kluby, czyli miejsca odwiedzane przez młodych ludzi, gdzie rośnie tendencja do używania narkotyków. To właśnie w klubach, młodzież często po raz pierwszy ma kontakt z narkotykami. Adresatami programu są uczestnicy imprez, a w szczególności osoby okazjonalnie przyjmujące narkotyki. Celem programu jest edukacja w zakresie uzależnień oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Również kształtowanie adekwatnych postaw względem narkotyków, przeciwdziałanie inicjacji narkotykowej oraz ograniczanie szkód zdrowotnych związanych z okazjonalnym używaniem środków psychoaktywnych. Działania pracowników podczas dyżurów mają charakter informacyjno-edukacyjny, motywacyjny oraz w razie potrzeby interwencyjny. Program nastawiony jest na pracę w oparciu o zasady redukcji szkód, informacji o narkotykach oraz bezpieczniejszych zachowaniach seksualnych. Działalność edukacyjna odbywa się nie tylko poprzez rozmowę, również poprzez dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz prezerwatyw 8. 8 Źródło: 10

11 2.2.2 Dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Istotnym zagadnieniem związanym nierozerwalnie z dostępnością do substancji psychoaktywnych jest także przestępczość narkotykowa na terenie Małopolski. Najczęściej popełniane przestępstwa określone przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii: Art. 62 ust. 1 i przestępstw stwierdzonych. Art przestępstw stwierdzonych. Art przestępstw stwierdzonych. Najwięcej czynów karalnych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ujawniły niżej wskazane jednostki Policji: KMP Kraków czynów KMP Tarnów 720 czyny KPP Limanowa 929 czynów KPP Brzesko czyny KPP Dąbrowa Tarnowska 725 czynów KPP Bochnia 889 czynów KPP Oświęcim 737 czynów Największa liczba osób podejrzanych, które naruszyły przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii była w wieku lat (562), następnie kolejno w wieku lat (489), w wieku lat (322), w wieku lat (263). W tabeli 5 podano kształtujące się ceny czarnorynkowe narkotyków w 2012 r. Najdroższe substancje to: konopie indyjskie oraz kokaina, natomiast najtańszy środek to polska heroina kompot oraz ecstasy. Tabela 5. Ceny czarnorynkowe narkotyków w 2012 r. Substancje psychoaktywne cena Marihuana zł za 1 gram Haszysz zł za 1 gram Amfetamina zł za 1 gram Ecstasy 15 zł za 1 tabletkę Kokaina zł za 0,8 grama LSD zł za 1 listek Heroina zł za 1 gram Polska heroina kompot 7-12 zł za 1 cm 3 Grzyby halucynogenne 2,5 zł za 1 sztukę lub ok. 25 zł za 1 gram Konopie indyjskie Ok. 600 zł za krzak Źródło: Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, dane za 2012 r. Głównym przedmiotem przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii były niżej wymienione środki psychoaktywne: Marihuana, haszysz (7701 osób) Amfetamina (2546 osób) Substancja psychotropowa, odurzająca (46 osób) Kokaina, crack (26 osób) Tabletki ekstazy (11 osób) Polska heroina (4 osoby) 11

12 Heroina (4 osoby) LSD (4 osoby) Pracownicy Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podejmują długofalowe działania profilaktyczne ukierunkowane na uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz dopalaczy, które mają charakter długofalowy. Przybierają one m.in. formułę spotkań z dziećmi i młodzieżą, z nauczycielami, pedagogami, psychologami oraz z rodzicami dzieci. Policyjni specjaliści ds. nieletnich i patologii są zapraszani na spotkania, w trakcie których przedstawiane są m.in. zagadnienia dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynów karalnych oraz za naruszenie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Województwo małopolskie w różnym stopniu jest zagrożone zjawiskiem narkomanii, jak i samymi przestępstwami związanymi z naruszeniem przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wynika to m. in. ze specyfiki danego terenu. Rok 2012 był kolejnym rokiem wzrostu liczby przestępstw narkotykowych (8 237 w 2011 roku). Jednym z największych miejsc podaży i popytu narkotyków na terenie Małopolski, pozostaje Kraków. W dalszej kolejności możemy m.in. wymienić powiat brzeski, tarnowski, limanowski, oświęcimski, bocheński i dąbrowski. Sprzedaż narkotyków odbywa się najczęściej na ulicy, w kawiarniach, dyskotekach, samochodach, parkach i w pobliżu szkół 9. Rozdział 3 Zasoby instytucjonalne Województwa 3.1 Wykaz zasobów instytucjonalnych w województwie małopolskim w 2012 roku W województwie małopolskim na każdym szczeblu samorządu terytorialnego, tj. wojewódzkim, powiatowym i gminnym funkcjonują instytucje, które działają na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Instytucje te są partnerami przy realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują m.in. następujące jednostki: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, placówki leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych, sądy, prokuratury okręgowe i prokuratury rejonowe. W powiatach na terenie województwa działają m.in. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej oraz poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Natomiast gminy powołują Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocników oraz Koordynatorów gminnych ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (w tym rozwiązywania problemów alkoholowych). Pomoc można uzyskać także w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, jak również w punktach konsultacyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo- wychowawczych. Tabela 6. przedstawia zasoby instytucjonalne, jakimi dysponuje województwo małopolskie. 9 Dane z Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie, dane za rok

13 Tabela 6. Zasoby instytucjonalne Województwa Małopolskiego Lp. JEDNOSTKA LICZBA OPIS WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI OŚRODEK SZKOLENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ UMWM Zadaniem WOTUW jest praca na rzecz rozwoju lecznictwa odwykowego w województwie małopolskim. Podstawowym celem jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Małopolski. W związku z tym WOTUW współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego, organizuje superwizje, konsultacje i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe terapeutów, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Jednostką organizacyjną WOTUW zajmującą się szkoleniami jest Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Ośrodek współpracuje również z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, samorządami lokalnymi oraz instytucjami zajmującymi się pomaganiem osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem. WOTUW zajmuje się także zbieraniem i opracowywaniem danych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego oraz problemów alkoholowych w województwie, prowadzeniem baz danych placówek lecznictwa odwykowego a także prowadzi działalność informacyjną wydawanie informatora, prowadzenie strony internetowej. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień oraz innych szkoleń specjalistycznych. Departament merytoryczny UMWM m.in. nadzoruje działalność WOTUW-u oraz realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Departament Współpracuje także z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. 4. WOJEÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO 1 Subwydział Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 5. KURATORIUM OŚWIATY 1 Współpracuje m.in. z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizowania regionalnej i lokalnej polityki oświatowej. 6. PLACÓWKI OŚWIATOWE: W województwie małopolskim istnieje szereg instytucji, tj. szkół, które w sposób bezpośredni oraz pośredni uczestniczą w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży. szkoły podstawowe 1471 gimnazja 753 szkoły ponadgimnazjalne publiczne i niepubliczne 294 licea ogólnokształcące publiczne I niepubliczne szkoły zawodowe publiczne i niepubliczne 623 (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne) Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 27 LECZNICTWO UZALEŻNIEŃ: poradnie terapii leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych 5 Na terenie województwa Małopolskiego istnieje kilkanaście placówek leczenia uzależnień w tym od narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. 13

14 Lp. JEDNOSTKA LICZBA OPIS Placówki ambulatoryjne (program leczenia substytucyjnego) 1 Oddziały terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych 2 Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) 1 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Poradnie leczenia uzależnień, które deklarują pracę z uzależnieniami od środków innych niż alkohol Inne placówki pomocowe 5 Placówki prowadzące badania na obecność wirusa HIV Placówki terapii uzależnienia od nikotyny SĄDY: sądy okręgowe 3 sądy rejonowe 12 Sądy okręgowe sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do wiadomości innych sądów i wykonującym zadania z zakresu ochrony prawnej dla obszaru właściwości sądów rejonowych, tworzących okręg sądowy. 9. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE: Wydział prewencji w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej nawiązuje współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją publiczną, sądami, a także organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. Ponadto koordynuje działania związane z prewencja kryminalną oraz przestępczością komendy miejskie 3 i demoralizacją nieletnich. komendy powiatowe policji CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE PROKURATURY OKRĘGOWE I REJONOWE: 11. prokuratury okręgowe 3 CBŚ w Małopolsce przede wszystkim koncentruje swoje działania na rozpoznaniu zorganizowanych struktur przestępczych zajmujących się produkcją, handlem i przemytem narkotyków. Prokuratury wszczynają postępowania przygotowawcze celem sprawdzenia czy doszło do przestępstwa w sytuacji istnienia uzasadnionego podejrzenia, wyjaśniają okoliczności zdarzenia, zbierają i zabezpieczają dowody, ujmują sprawców. prokuratury rejonowe 14 14

15 Lp. JEDNOSTKA LICZBA OPIS 12. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 19 PCPR realizują zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. 13. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 54 poradni Realizują swoje zadania poprzez działalność profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PEŁNOMOCNICY GMINNI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/KOORDYNATORZY GMINNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM PUNKTY KONSULTACYJNE ok Pełnomocników 17. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 182 GOPS/MOPS 18. ŚWIETLICE ( w tym socjoterapeutyczne i opiekuńczowychowawcze) 19. KIS/CIS 20. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ IZBY WYTRZEŹWIEŃ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO (działające w obszarze p/działania uzależnieniom i patologiom społecznym) ZAKŁADY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (536 poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz 49 poradni lekarza rodzinnego) CIS 11 KIS GKRPA zajmują się w szczególności inicjowaniem działań w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Zadania realizowane przez Pełnomocników koncentrują się przede wszystkim na podejmowaniu czynności zmierzających do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zadaniem punktów konsultacyjnych jest m.in. motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych, terapii osób współuzależnionych, kierowanie na leczenia specjalistyczne. Realizują zadania własne gminy w postaci m.in. udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym. Zadania świetlicy socjoterapeutycznej to także sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dzieci. Zadaniami świetlicy opiekuńczo-wychowawczej jest: stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, prowadzenie pracy z grupą poprzedzone jej planowaniem w zespole pracowników. W zajęciach programu reintegracji społecznej i zawodowej w KIS-ach i CIS-ach mogą uczestniczyć m.in. osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. Do podstawowych zadań Ośrodków należą przede wszystkim: kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych. Izby współpracują z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na alkoholowym i ich skutkom. Coraz większe znaczenie w kształtowaniu polityki w obszarze problematyki alkoholowej, w tym także profilaktyki dzieci i młodzieży, mają organizacje pozarządowe. Zobowiązane są do udzielania pomocy medycznej. Wczesne rozpoznawanie problemów alkoholowych i stosowanie metod interwencyjnych jest zadaniem placówek udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zajmują się m.in. kształtowaniem postaw prorodzinnych, uczeniem zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, rozwiązywaniem konfliktów małżeńskich i rodzinnych. 15

16 Lp. JEDNOSTKA LICZBA OPIS 24. GRUPY SAMOPOMOCOWE b.d. termin odnoszący się do dwóch rodzajów grup terapeutycznych, używany jednak najczęściej dla określenia tego, co bardziej prawidłowo zwane jest grupą wzajemnej pomocy. 25. STRAŻ MIEJSKA/GMINNA 32 Straży Miejskich Do zadań straży należy między innymi: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania. 26. ok. 300 miejsc Placówki wsparcia dziennego mogą organizować hostel. Jest on częścią organizacyjną placówki dysponującą HOSTELE hostelowych bazą noclegową i zapewniającą opiekę wychowawczą. Kościół w Polsce, świadom zagrożeń wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, podejmował 27. DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI b.d. i podejmuje działania duszpasterskie w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeźwości w Narodzie oraz w celu niesienia pomocy tym, którzy są zagrożeni lub cierpią na skutek problemów alkoholowych. Źródło: Opracowanie na podstawie Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz zawartych w nich stron internetowych. 16

17 Rozdział 4 Zrealizowane wskaźniki w 2012 roku w ramach celów, zadań oraz wskaźników Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii lata Tabela 7 Cel Zadania Wskażniki Realizatorzy 2012 rok Cel 1 Kształtowanie właściwych postaw wobec narkomanii i narkotyków wśród mieszkańców Małopolski 1.1. Promowanie pozytywnych, pożądanych społecznie postaw wzmacniających rolę rodziny 1.2 Prowadzenie i inicjowanie edukacyjnych kampanii społecznych w obszarze zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania uzależnieniom Liczba projektów zrealizowanych w ramach konkursów grantowych Liczba przeprowadzonych konkursów Liczba uczestników konkursów Liczba gminnych festynów rodzinnych Liczba uczestników gminnych festynów rodzinnych Liczba prowadzonych kampanii edukacyjnych WOTUW/ Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzaleznieniom* / Rada ds. Rodziny, Wojewoda**, jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego***, ROPS****, Organizacje kościelne i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, media WOTUW/ Pełnomocnik ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom*, Wojewoda, Policja, jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego,organizacje pozarządowe, media Gminy: 39 Gminy: 137 Powiaty: 6 Gminy: Powiaty: ok. 400 Gminy: 238 Powiaty: 1 Gminy: Powiaty: ponad 400 Samorząd Województwa: 1. FAIR PLAY Gram fair, używam prezerwatyw kampania zainicjowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Tut. Departament w ramach kampanii otrzymał materiały edukacyjne (ulotki, chorągiewki, prezerwatywy) z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, które rozdystrybuowano w strefie kibica podczas Euro Happening profilaktyczny dla studentów,,prawda o HIV- przekaż dalej z okazji Światowego Dnia AIDS w dn. 3 grudnia 2012 roku 21 grudnia 2012 roku, zakończony Dniem Bezpłatnych Konsultacji Edukacyjno-Profilaktycznych (działania zrealizowano przy współpracy Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii WM z PKD prowadzonym przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ). 3. Kampania społeczna Narkotyki? Na co mi to. 17

18 Cel Zadania Wskażniki Realizatorzy 2012 rok Odleć z nami, nie z narkotykami skierowana do ludzi młodych w wieku lat, ich rodziców, opiekunów oraz wszystkich osób mających kontakt z młodzieżą. Policja: 67 kampanii edukacyjnych Wojewoda: 1 dwudniowa konferencja naukowoszkoleniowa Zaburzenia psychiczne i uzależnieniadiagnostyka, terapia, profilaktyka, skierowana do gmin, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, stowarzyszeń i placówek oświatowych powiatu tarnowskiego. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego: W ramach współpracy z Ekspertem, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie : zorganizowało kampanię profilaktyczną Prawda o HIV- przekaż dalej skierowaną do środowisk akademickich, tj.: Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Ignatianum, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zajęciach warsztatowych udział wzięło 117 osób z konsultacji indywidualnych skorzystało 54 studentów (po działaniach happeningowych ). W ramach dodatkowych dyżurów w PKD z możliwości wykonania testów i porad indywidualnych skorzystały 102 osoby. Przeprowadzono działania partyworkerów w Klubie Muzycznym Kitch wydano 350 ulotek. Powiaty: 17 Gminy: 121 (m.in.: Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę" Program "Przeciw Narkotykom - do radości życia" Jeżdżę trzeźwo i bez środków psychoaktywnych", Kampania Profilaktyczna Wyjść naprzeciw") 18

19 Cel Zadania Wskażniki Realizatorzy 2012 rok Liczba podmiotów prowadzących kampanie Liczba partnerów kampanii Liczba odbiorców działań Liczba rozdystrybuowanych materiałów Łącznie: 280 podmiotów (m.in. Samorząd Województwa, powiaty, gminy, policja, Wojewoda, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, PKD przy ul. Olszańskiej w Krakowie, Komenda Główna Policji, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie, samorząd powiatu tarnowskiego). Samorząd Województwa: 3 partnerów (samorząd województwa, wojewódzka stacja sanitarnoepidemiologiczna, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii WM) Policja: 2 Wojewoda: 2 (Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Tarnowie, samorząd powiatu tarnowskiego) Powiaty: 607 Gminy: 191 Samorząd Województwa: ok. 500 odbiorców Policja: odbiorców Wojewoda: 545 uczestników szkolenia Powiaty: odbiorców Gminy: odbiorców Samorząd Województwa: Materiały kampanijne z Krajowego Centrum ds. AIDS (ulotki,chorągiewki, prezerwatywy brak danych na temat liczby przekazano do strefy kibica w Krakowie. 300 sztuk plakatów Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami przekazano Straży Granicznej w Zakopanem, z uwagi na zapotrzebowanie powyższej instytucji na ulotki i plakaty o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień. Policja: 120 Wojewoda: 2 plakaty i 50 szt. ulotek o tematyce antynikotynowej oraz materiały edukacyjne w ramach 19

20 Cel Zadania Wskażniki Realizatorzy 2012 rok obchodów Światowego Dnia AIDS. W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia przekazano materiały edukacyjne celem pobrania przez pracowników urzędu jak i jego klientów. Materiały otrzymano od Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tarnowie. Do kierowników poradni leczenia uzależnień przekazano informację otrzymaną z Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie dot. rekrutacji na szkolenie specjalistów terapii uzależnień, lekarzy i realizatorów programów profilaktycznych. Przekazano informację o bezpłatnej kampanii Pozory mylą, dowód nie jednostkom samorządowym województwa Małopolskiego. Celem kampanii było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Liczba informacji w środkach masowego przekazu Powiaty: rozdystrybuowanych materiałów Gminy: (ulotki o dopalaczach i narkotykach z KBPN, plakaty) Samorząd Województwa: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zamieścił informację o konkursie organizowanym w ramach kampanii Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami na stronie internetowej w zakładce Zdrowie. Zwrócił się również pismem do Kuratorium Oświaty w Krakowie z prośbą o zamieszczenie informacji o kampanii na ich stronie internetowej Gminy: 103 Powiaty: 4 Policja: 1 20

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok Czeladź, marzec 2010 r. I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XXXIII/274/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26.10.2006 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Narkomania jest problemem społecznym i przynosi wielowymiarowe zagrożenie w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2015-2018 A. Wprowadzenie Narkotyki są problemem wielowymiarowym, ograniczającym rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

G M I N N Y P R O G R A M D L A G M I N Y S K A W I N A N A R O K 2 0 1 4

G M I N N Y P R O G R A M D L A G M I N Y S K A W I N A N A R O K 2 0 1 4 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/469/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2013r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I D L A G M I N Y S K A W I N A N A

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/97/09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 571/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1.07.2013 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013 2016 Wprowadzenie Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/351/06 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLI/351/06 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 r. UCHWAŁA Nr XLI/351/06 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek Śląski w latach 2006 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2007-2010 Opracowany na podstawie: ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 przez Regionalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/446/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/446/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/446/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA 2012 ROK Popyt na narkotyki mierzony jest rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Dysponujemy kilkoma źródłami informacji na ten temat,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 GRUDNIA 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r.

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Czeladź na lata 2012-2016r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVII / 275 / 2006 Rada Gminy w Malechowie z dnia 14 lutego 2006 r.

Uchwała nr XXVII / 275 / 2006 Rada Gminy w Malechowie z dnia 14 lutego 2006 r. Uchwała nr XXVII / 275 / 2006 Rada Gminy w Malechowie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 Rzeszów, luty 2010 r. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIELEC postanawia:

RADA GMINY MIELEC postanawia: UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia. 2011 roku

Uchwała Nr Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia. 2011 roku Projekt nr. Druk nr 244 Uchwała Nr Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia. 2011 roku w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Piekary Śląskie na rok 2012 Na podstawie art.18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 PROJEKT

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia.. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 PROJEKT WPROWADZENIE W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce zaczęto

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo