RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN"

Transkrypt

1 dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test i cztery z pięciu zadań punkty test zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 maksymalne uzyskane Łódź, Tomasz Wnuk-Pel 1

2 TEST 1. Na UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, powinien on dostarczać informacji głównie: a. do sporządzania sprawozdań finansowych według wymagań Ustawy o Rachunkowości lub Krajowych Standardów Rachunkowości, b. Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego, c. kierownikom wewnętrznych jednostek organizacyjnych, np. Wydziałów, d. żadne z powyższych. 2. Kosztem pośrednim dla takiego produktu jak Studia Podyplomowe z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oferowanego przez WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UŁ jest: a. koszt wynagrodzeń wykładowców prowadzących zajęcia w dwóch grupach studentów, b. koszty Dziekanatu Studiów Podyplomowych, który służy wszystkim studiom podyplomowym prowadzonym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ, c. koszty utrzymania strony internetowej d. żadne z powyższych. 3. Dla rozróżnienia kosztu bezpośredniego od kosztu pośredniego produktu (polis ubezpieczeniowych), w firmie ubezpieczeniowej INSURANCE POLICY S.A., konieczne jest określenie czy: a. koszt ten jest zależny od poziomu działalności (liczby sprzedanych polis), czy też jest od tego poziomu działalności niezależny, b. koszt ten może być stosunkowo łatwo przypisany do obiektu kosztów (np. polis samochodowych), czy też dotyczy wielu różnych typów produktów (np. polis samochodowych, polis na dom itd.), c. koszt ten jest kosztem kontrolowanym przez agenta ubezpieczeniowego czy też jest kosztem przez niego niekontrolowanym, d. żadne z powyższych. 4. Do ustalania kosztów remontu kombajnu węglowego fedrującego węgiel w KOPALNI ZOFIÓWKA, posłuży w WYDZIALE REMONTOWYM JASTRZĘBSKICH ZAKŁADÓW REMONTOWYCH: a. kalkulacja doliczeniowa asortymentowa, b. kalkulacja podziałowa prosta, c. kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, d. kalkulacja doliczeniowa zleceniowa. 5. Metodą kalkulacji kosztów odpowiednią do kalkulacji kosztów wydobycia tony rudy miedzi w KOPALNI RUDNA należącej do KGHM S.A. (kopalnia pozyskuje tylko dwuprocentową rudę miedzi), jest: a. kalkulacja sprzężona/łączna/w skojarzeniu, b. kalkulacja doliczeniowa zleceniowa, c. kalkulacja podziałowa prosta, d. kalkulacja podziałowa ze współczynnikami. 6. W FINANCE SPECIALISTS Ltd., firmie oferującej usługi finansowe trwają prace nad stworzeniem nowego produktu; koszt wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w te prace to: a. koszty na poziomie produktu (zależne od liczby produktów), b. koszty na poziomie partii (zależne od liczby partii produktów), c. koszty na poziomie rodzaju produktów (zależne od liczby nowych produktów), d. koszty na poziomie firmy (niezależne ani od liczby produktów, ani od liczby partii ani od liczby nowych produktów). Tomasz Wnuk-Pel 2

3 7. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe w TOP MARKET S.A., firmie handlującej towarami spożywczymi w sieci składającej się z 10 regionów i 120 sklepów w Polsce: a. kierownik sklepu kontroluje przychody sklepu, b. region jest ośrodkiem odpowiedzialnym za marżę handlową (przychody minus koszty sprzedanych towarów), c. TOP MARKET S.A. kontroluje koszty, przychody i wielkość zaangażowanego kapitału, d. żadne z powyższych. 8. W hurtowni towarów krawieckich NEEDLE Sp. z o.o., która od niedawna prowadzi prace nad stworzeniem budżetu na przyszły rok, w ostatniej kolejności sporządzany będzie: a. budżet wynagrodzeń, b. budżet środków pieniężnych, c. budżet bilansu, d. budżet sprzedaży. 9. Które z niżej wymienionych zdarzeń, spowoduje spadek zapotrzebowania na środki pieniężne w hurtowni towarów krawieckich NEEDLE Sp. z o.o.: a. wzrost poziomu należności nieściągalnych, b. wzrost cen kupowanych towarów, c. spadek kursu euro (spółka 10% zakupów realizuje za granicą, natomiast sprzedaż prowadzi tylko w kraju), d. wzrost odsetek od kredytów, które NEEDLE Sp. z o.o. zaciągnęła w PKO BP S.A. 10. Analizę odchylenia cen sprzedaży i odchylenia poziomu sprzedaży można przeprowadzić: a. w firmie usługowej, takiej jak Wydział Zarządzania UŁ dla produktu Studium Podyplomowe Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, b. w firmie handlowej takiej jak NEEDLE Sp. z o.o. dla towarów takich jak tkaniny czy nici, c. w firmie takiej jak KGHM S.A., dla wyrobu takiego jak srebro (KGHM jest jednym z większych producentów srebra na świecie), d. we wszystkich powyższych. CASE 1 JUICY STEAK Sp. z o.o. to sieć restauracji działająca w 60 miastach całej Polski i oferująca dania w stylu dzikiego zachodu. Podstawowe pozycje menu to dania mięsne z grilla, ale w ofercie są również ryby oraz duży wybór dań wegetariańskich. Szybki rozwój sieci i wzrost obrotów z każdego lokalu jest z jednej strony spowodowany oferowaniem smacznych posiłków po rozsądnych cenach a z drugiej strony jest efektem skutecznej i agresywnej kampanii promocyjnej. Centralne miejsce w tej kampanii zajmuje akcja roznoszenia ulotek, na którą firma przeznacza duże środki pieniężne i w której Dyrektor Handlowy upatruje głównego czynnika wzrostu przychodów JUICY STEAK Sp. z o.o. Ned Whitaker, który od roku jest Controllerem Finansowym w JUICY STEAK Sp. z o.o. zebrał następujące informacje o liczbie dystrybuowanych ulotek i przychodach ze sprzedaży za ostatni rok: miesiąc ulotki (szt.) przychody (zł) styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Tomasz Wnuk-Pel 3

4 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Na podstawie zebranych informacji, wykorzystując analizę regresji, Ned oszacował następujące równanie (miesięczne przychody = przychody zależne od liczby ulotek + przychody niezależne od liczby ulotek): miesięczne przychody = 5 zł/ulotkę * liczba ulotek zł POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Na prośbę Dyrektora Handlowego, Ned ma sporządzić analizę zależności przychodów ze sprzedaży JUICY STEAK Sp. z o.o. w zależności od liczby dystrybuowanych ulotek. Postanowił najpierw nanieść wszystkie obserwacje dotyczące przychodów ze sprzedaży i liczby ulotek na układ współrzędnych, a następnie poprowadzić "na oko" linię najlepiej dopasowaną do wszystkich obserwacji. Czyniąc to chciał się przekonać czy między liczbą dystrybuowanych ulotek a poziomem przychodów ze sprzedaży istnieje jakakolwiek zależność (narysuj linię na wykresie poniżej). przychody ze sprzedaży w zależności od poziomu kosztów reklamy przychody koszty reklamy 2. Do analizy zależności między liczbą dystrybuowanych ulotek a poziomem przychodów ze sprzedaży JUICY STEAK Sp. z o.o., Ned Whitaker postanowił wykorzystać metodę dwóch punktów i w oparciu o nią podzielić przychody na część stałą (niezależną od liczby dystrybuowanych ulotek) i część zmienną (zależną od liczby dystrybuowanych ulotek). 3. Ned Whitaker postanowił sprawdzić, wykorzystując zarówno metodę analizy regresji jak i metodę dwóch punktów, jaki wzrost przychodów ze sprzedaży zostanie osiągnięty przy wzroście liczby dystrybuowanych ulotek o szt. 4. Ponieważ rezultaty zastosowania metody dwóch punktów i analizy regresji mogą być nieco odmienne Ned został poproszony przez Dyrektora Handlowego o wyjaśnienie, które szacunki są bardziej wiarygodne (swoją odpowiedź ma krótko uzasadnić). Tomasz Wnuk-Pel 4

5 CASE 2 COKING-PLANT Ltd. to producent koksu, który w złożonym procesie produkcyjnym wytwarza kilka rodzajów koksu wielkopiecowego. Proces produkcji koksu to proces sprzężony (łączny), w którym przymusowo powstaje kilka produktów głównych, kilka ubocznych oraz odpady. Koszty procesu sprzężonego obejmują koszty materiałów bezpośrednich (węgli i koksów) oraz pozostałe koszty związane z ich przetworzeniem na koks i wynoszą zł. W uproszczeniu proces produkcji koksu rozpoczyna się na Wydziale Węglowni, gdzie są mielone i mieszane w odpowiednich proporcjach różne rodzaje węgla i koksików. Tak sporządzona mieszanka jest ładowana do komór koksowniczych na Wydziale Piecosortowni, gdzie w procesie wielogodzinnego spalania wytwarzane są trzy rodzaje koksu (produkty główne) koks kęsy, koks kostka i koks orzech. Podstawowe dane o wielkościach produkcji, cenach oraz kosztach bezpośrednich sprzedaży produktów głównych za ostatni okres obrachunkowy są podane niżej. kęsy kostka orzech razem ilość (t) cena (zł/t) koszty bezpośrednie sprzedaży (zł/t) Oprócz produktów głównych (koksów), w procesie sprzężonym powstają produkty uboczne (smoła, benzol i siarczan amonu). Podstawowe dane o wielkościach produkcji, cenach i kosztach bezpośrednich produkcji i sprzedaży przedstawione są poniżej. smoła benzol siarczan amonu razem ilość (tonę) cena (zł/tonę) koszty bezpośrednie wytworzenia (zł/tonę) koszty bezpośrednie sprzedaży (zł/tonę) Narzut kosztów ogólnego zarządu na produkty uboczne jest obliczany jako narzut na cenę sprzedaży i wynosi 10%. Wiadomo że koszt wytworzenia produktów ubocznych równa się przychodom netto ze sprzedaży, które są różnicą między przychodami z tych produktów a kosztami bezpośrednimi wytworzenia tych produktów, kosztami bezpośrednimi sprzedaży produktów oraz rozliczonymi kosztami ogólnego zarządu. Wszystkie koszty bezpośrednie dotyczące produktów głównych i ubocznych to koszty ponoszone na te produkty po zakończeniu procesu sprzężonego (po punkcie rozdziału). W procesie sprzężonym prowadzonym w COKING-PLANT Ltd. powstają również odpady, których utylizacja w ostatnim okresie obrachunkowym kosztowała zł. POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Controller Kosztów w COKING-PLANT Ltd. Henry Bright, ma obliczyć jednostkowe koszty wytworzenia produktów ubocznych oraz skalkulować koszty procesu sprzężonego przypadające na produkty główne (na wszystkie produkty główne razem). 2. Obecnie w COKING-PLANT Ltd. koszty procesu sprzężonego przypadające na produkty główne rozlicza się na te produkty w proporcji do cen sprzedaży. Dyrektor Finansowy, Betty O'Neil zastanawia się jaki byłby wynik rozliczenia tych kosztów na produkty w proporcji do liczby ton. W związku z tym poleciła Henry'emu sporządzić kalkulację kosztów wytworzenia i kosztów sprzedaży produktów głównych stosując do rozliczenia kosztów procesu sprzężonego kolejno obie metody. Tomasz Wnuk-Pel 5

6 3. Dyrektor Handlowy COKING-PLANT Ltd. obawia się długoterminowego zmniejszenia zapotrzebowania na jeden z produktów głównych (koks orzech), a co za tym idzie wyraźnego obniżenia jego ceny do 150 zł/t. i w związku z tym rozważa czy nie zaprzestać jego produkcji. Henry Bright został poproszony o wyrażenie krótkiej opinii na ten temat. CASE 3 PLASM TV, to producent 62 calowych telewizorów plazmowych mający swą siedzibę pod Wrocławiem. Kryzys gospodarczy, który coraz szerzej rozlewa się na cały świat dotknął również branży elektronicznej w związku z czym sprzedaż w październiku i listopadzie była istotnie niższa niż sprzedaż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. Jedynie w grudniu, ze względu na wzmożone zakupy świąteczne sprzedaż była znacznie wyższa nią w poprzednich miesiącach. Za ostatnie trzy miesiące dane są następujące informacje o sprzedaży, produkcji i kosztach Spółki. październik listopad grudzień zapas początkowy (szt.) produkcja (szt.) sprzedaż (szt.) zapas końcowy (szt.) cena jednostkowa (zł/szt.) koszty zmienne wytworzenia (zł/szt.) koszty zmienne sprzedaży (zł/szt.) koszty stałe wytworzenia (zł) koszty stałe ogólnego zarządu (zł) POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Controller Kosztów w PLASM TV, Elizabeth Brown dostała od Dyrektora Finansowego Firmy polecenie sporządzenia rachunku wyników za ostatnie trzy miesiące (za każdy miesiąc odrębnie), wykorzystując koncepcję rachunku kosztów zmiennych i rachunku kosztów pełnych. 2. Elizabeth ma również uzgodnić różnice w wyniku finansowym między rachunkiem kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych w poszczególnych miesiącach. 3. Dyrektor ds. Handlowych Spółki poprosił Elizabeth o krótką rekomendację odnośnie zasadności wykorzystania rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w interpretacji krótkookresowych wyników Spółki. CASE 4 STOP ADDICTION Sp. z o.o. to prywatny ośrodek leczenia uzależnień, który oferuje usługi leczenia uzależnienia od internetu, uzależnienia od zakupów i uzależnienia od hazardu. Terapie są prowadzone w formie konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych w grupach terapeutycznych (osoby uczestniczące w terapii nie są hospitalizowane). W ciągu roku STOP ADDICTION Sp. z o.o. przyjmuje 800 pacjentów w programie leczenia uzależnień od internetu a ich terapia trwa przeciętnie 1/2 roku (sześć miesięcy), a zatem czas terapii wszystkich pacjentów leczonych w ramach tego programu wynosi 800 pacjentów * 1/2 roku = 400 lat przeliczeniowych. Dane dotyczące liczby pacjentów, przeciętnego czasu trwania terapii oraz liczby lat przeliczeniowych dla wszystkich programów terapeutycznych zaprezentowano poniżej. Tomasz Wnuk-Pel 6

7 uzależnienie uzależnienie uzależnienie od internetu od zakupów od hazardu razem liczba pacjentów przeciętny czas terapii (miesiące) razem lata terapii Wszystkie terapie prowadzone są przez wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą lekarze interniści, psycholodzy i pielęgniarki. Liczbę zatrudnionych w STOP ADDICTION Sp. z o.o. oraz ich roczne zarobki przedstawiono poniżej. liczba wynagrodzenie koszt interniści psycholodzy pielęgniarki Pracownicy STOP ADDICTION Sp. z o.o. są w różny sposób zaangażowani w realizację poszczególnych programów terapeutycznych liczbę pracowników w poszczególnych programach przedstawiono poniżej. uzależnienie uzależnienie uzależnienie od internetu od zakupów od hazardu razem interniści psycholodzy pielęgniarki Koszty ponoszone przez STOP ADDICTION Sp. z o.o., oprócz kosztów wynagrodzeń personelu obejmują: środki medyczne wynajem pomieszczeń prowadzenie dokumentacji usługi laboratoryjne Controller Finansowy w STOP ADDICTION Sp. z o.o. Derek Mortensen sądzi, że koszty środków medycznych oraz koszty prowadzenia dokumentacji są proporcjonalne do czasu trwania terapii. Pozostałe dane o poszczególnych programach terapeutycznych zebrane przez Dereka, przedstawiono poniżej. uzależnienie uzależnienie uzależnienie od internetu od zakupów od hazardu razem razem lata terapii m 2 zajmowanej powierzchni liczba testów w laboratorium POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Derek Mortensen ma za zadanie obliczyć stawki kosztów na jednostkę takich zasobów STOP ADDICTION Sp. z o.o. jak środki medyczne, wynajmowane pomieszczenia, prowadzenie dokumentacji i usługi laboratoryjne. Jako nośniki kosztów poszczególnych zasobów ma wykorzystać takie wielkości, co do których jest przekonany, że najlepiej odzwierciedlają relacje między liczbą jednostek nośnika a poziomem kosztów zasobów. Tomasz Wnuk-Pel 7

8 2. Wykorzystując koncepcję Activity Based Costing, Derek Mortensen ma również rozliczyć wszystkie koszty STOP ADDICTION Sp. z o.o. na poszczególne programy terapeutyczne oraz obliczyć koszt leczenia jednego pacjenta w ramach każdego programu. 3. Na prośbę Dyrektora ds. Leczenia, Derek ma przygotować trzy krótkie argumenty świadczące o przydatności ABC w STOP ADDICTION Sp. z o.o. CASE 5 Przedsiębiorstwo ARMCHAIR S.A. jest producentem wypełnień do specjalnych foteli samochodowych wyposażonych w funkcję masażu. Budżetowane przed rozpoczęciem III kwartału bieżącego roku, rezultaty działalności Spółki zostały przedstawione poniżej. pozycja ilość stawka wartość przychody szt zł materiały bezpośrednie 15 kg/szt. 12 zł/kg 180 zł/szt. stałe koszty wydziałowe zł Ned White, Kierownik Wydziału Produkcyjnego w ARMCHAIR S.A. otrzymał następujące dane rzeczywiste za III kwartał: pozycja ilość wartość (zł) przychody szt materiały bezpośrednie kg stałe koszty wydziałowe POLECENIA DLA CONTROLLERA: 1. Ned White, chociaż nie jest z wykształcenia finansistą, ostatnio ukończył Podyplomowe Studium Controllingu i Rachunkowości Zarządczej na Wydziale Zarządzaniu UŁ. Ned analizuje otrzymane z Działu Rachunkowości informacje dotyczące budżetowanych i rzeczywistych rezultatów działalności ARMCHAIR S.A. W celu porównania rezultatów rzeczywistych i planowanych postanowił sporządzić budżetowany i rzeczywisty wynik finansowy na działalności Spółki. 2. Ned White chciałby poznać podstawowe przyczyny odchylenia rzeczywistego wyniku finansowego od wyniku budżetowanego. W tym celu musi policzyć odchylenie poziomu sprzedaży, cen sprzedaży, cen materiałów bezpośrednich, zużycia materiałów bezpośrednich oraz odchylenie budżetowe kosztów stałych wydziałowych. Każde odchylenie ma opisać jako korzystnie (K) bądź niekorzystnie (N) wpływające na wynik finansowy. 3. W celu uzgodnienia rzeczywistego wyniku finansowego z wynikiem budżetowanym Ned ma przygotować zestawienie, w którym do budżetowanego wyniku finansowego doda odchylenia korzystne a odejmie od niego odchylenia niekorzystne, w rezultacie otrzymując rzeczywisty wynik finansowy. Tomasz Wnuk-Pel 8

9 TEST ROZWIĄZANIE cbb dccd ccd CASE 1 ROZWIĄZANIE 1. przychody ze sprzedaży w zależności od poziomu kosztów reklamy y = 5x przychody koszty reklamy 2. ulotki (szt.) przychody (zł) obserwacja maksymalna obserwacja minimalna kj = zł / szt. = 5,00 zł/szt. KC = kzj * X + KS Max: zł = 5 zł/szt. * szt. + KS KS = zł zł KS = zł Min: zł = 5 zł/szt. * szt. + KS KS = zł zł KS = zł przychody = 5 zł/szt. * X zł 3. wzrost poziomu działalności o ulotek wzrost poziomu kosztów w oparciu o metodę dwóch punktów = 5,00 zł/szt. * szt. = zł wzrost poziomu kosztów w oparciu o analizę regresji = 5,00 zł/szt. * szt. = zł 4. Bardziej wiarygodne są szacunki dokonane metodą analizy regresji ponieważ do oszacowania parametrów równania wykorzystuje ona wszystkie obserwacje (metoda dwóch punktów wykorzystuje tylko dwie obserwacje skrajne co może dać nieco przypadkowy wynik). CASE 2 ROZWIĄZANIE 1. ustalenie kosztów wytworzenia produktów ubocznych smoła benzol siarczan amonu razem przychody ze sprzedaży produktów ubocznych (zł) Tomasz Wnuk-Pel 9

10 - koszty bezpośrednie wytworzenia (zł) koszty ogólnego zarządu (zł) koszty sprzedaży (zł) = koszt wytworzenia produktów ubocznych (zł) / ilość (jednostki) = jednostkowy koszt wytworzenia (zł/j) ustalenie kosztów procesu łącznego przypadających na produkty główne koszty procesu łącznego (zł) koszty wytworzenia produktów ubocznych (zł) koszty utylizacji odpadów (zł) = koszty procesu sprzężonego przypadające na produkty główne (zł) rozliczenie kosztów procesu łącznego na produkty główne w proporcji do ceny sprzedaży kęsy kostka orzech razem przychody ze sprzedaży (zł) wagi (%) 26,67% 40,00% 33,33% 100,00% rozliczone koszty procesu łącznego (zł) koszty bezpośrednie sprzedaży produktów głównych (zł) razem koszty produktów głównych (zł) ilość (t) koszt jednostkowy produktu głównego (zł/t) 286,67 210,00 174,67 rozliczenie kosztów procesu łącznego na produkty główne w proporcji do liczby ton kęsy kostka orzech razem ilość (t) wagi (%) 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% rozliczone koszty procesu łącznego (zł) koszty bezpośrednie sprzedaży produktów głównych (zł) razem koszty produktów głównych (zł) ilość (t) koszt jednostkowy produktu głównego (zł/t) 220,00 210,00 208,00 3. COKING-PLANT Ltd. nie powinna rozważać eliminacji nierentownego produktu, gdyż ze względu na charakter procesu produkcyjnego (proces sprzężony), eliminacja taka jest technicznie niemożliwa. Firma może zrezygnować z całego procesu sprzężonego i wszystkich produktów razem jeżeli proces ten byłby nierentowny, ale nie jest w stanie wstrzymać produkcji jednego wyrobu a kontynuować produkcję pozostałych. CASE 3 ROZWIĄZANIE: 1. rachunek kosztów zmiennych październik listopad grudzień przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia zapas początkowy zapas końcowy koszty zmienne wyrobów sprzedanych marża brutto I koszty zmienne sprzedaży marża brutto II koszty stałe wytworzenia koszty stałe ogólnego zarządu zysk operacyjny rachunek kosztów pełnych październik listopad grudzień przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia Tomasz Wnuk-Pel 10

11 koszty stałe wytworzenia razem koszty wytworzenia zapas początkowy zapas końcowy koszty wytworzenia wyrobów sprzedanych zysk brutto na sprzedaży koszty zmienne sprzedaży koszty stałe ogólnego zarządu zysk operacyjny zmiana stanu zapasów w RKZ zmiana stanu zapasów w RKP różnica w wycenie zmiany stanu zapasów zysk operacyjny w RKZ zysk operacyjny w RKP różnica w zysku operacyjnym Do podejmowania decyzji krótkookresowych lepiej służy RKZ, który umożliwia analizę wrażliwości i planowanie. CASE 4 ROZWIĄZANIE: 1. koszty nośnik kj środki medyczne zł/rok leczenia pacjenta wynajem pomieszczeń zł/m2 prowadzenie dokumentacji zł/rok leczenia pacjenta usługi laboratoryjne zł/test 2. uzależnienie od internetu uzależnienie od zakupów uzależnienie od hazardu razem interniści psycholodzy pielęgniarki środki medyczne wynajem pomieszczeń prowadzenie dokumentacji usługi laboratoryjne razem koszty liczba pacjentów koszt na jednego pacjenta 505,00 320, ,50 3. ABC w STOP ADDICTION Sp. z o.o. może być wykorzystane do: ustalenia kosztów leczenia pacjentów w ramach poszczególnych programów, zrozumienia przyczyn powstawania kosztów w Spółce, co mogło by doprowadzić do poprawy efektywności, zorientowania się w dłuższym okresie na te programy, które można wykonywać po stosunkowo niewielkich kosztach. CASE 5 ROZWIĄZANIE: 1. budżetowany wynik działalności ilość (szt.) stawka (zł/szt.) wartość (zł) przychody materiały bezpośrednie stałe koszty wydziałowe wynik finansowy Tomasz Wnuk-Pel 11

12 rzeczywisty poziom działalności ilość (szt.) stawka (zł/szt.) wartość (zł) przychody materiały bezpośrednie stałe koszty wydziałowe wynik finansowy odchylenie poziomu sprzedaży = (1.200 szt szt.) * (380 zł/szt. 180 zł/szt.) = K odchylenie cen sprzedaży = (400 zł/szt. 380 zł/szt.) * szt. = K odchylenie cen materiałów bezpośrednich = (12 zł/kg 15 zł/kg) * kg = N odchylenie zużycia materiałów bezpośrednich = (1.200 szt. * 15 kg/szt kg) * 12 zł/kg = K odchylenie budżetowe kosztów stałych wydziałowych = zł zł = K 3. budżetowany wynik finansowy odchylenie poziomu sprzedaży odchylenie cen sprzedaży odchylenie cen materiałów bezpośrednich odchylenie zużycia materiałów bezpośrednich odchylenie budżetowe kosztów stałych wydziałowych rzeczywisty wynik finansowy Tomasz Wnuk-Pel 12

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Niniejszy Aneks nr 3 został sporządzony został w związku z opublikowaniem korekty prognozy wyników

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Spis treści: 1. Historia Spółki... 2 2. Organizacja i stan prawny spółki... 3 3 Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo