Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi"

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest kodowana. Zdający umieszcza na pierwszej stronie testu egzaminacyjnego oraz na karcie odpowiedzi (na każdej stronie) numer kodu. 2. Każdy zdający otrzymuje: 1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 45 stronach 2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi zawarty na 4 stronach 3. Przed przystąpieniem do rozwiązania zestawu należy sprawdzić, czy test zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony od 1 do 45 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. W przypadku braku jakiejkolwiek strony, należy ten fakt zgłosić komisji egzaminacyjnej. 4. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczyć wyłącznie na karcie odpowiedzi. 5. Test egzaminacyjny składa się z 250 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 pkt. 6. Pytania zostały opracowane według stanu prawnego na dzień 8 lipca 2006r. 7. Egzamin konkursowy trwa 4 godziny. 1

2 1. Według Traktatu Wspólnoty Europejskiej decyzja ma moc obowiązującą: A. w stosunku do tych podmiotów, do których została skierowana; B. wobec wszystkich państw członkowskich; C. w stosunku do tych państw, które wyraziły na to zgodę. 2. Obywatelstwo Unii Europejskiej otrzymują: A. w wyniku specjalnej procedury nadania obywatelstwa osoby posiadające prawo stałego pobytu w jednym z państwa członkowskich; B. z mocy prawa obywatele państw członkowskich; C. osoby, które uprzednio zrzekną się obywatelstwa państwa członkowskiego. 3. Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej powoływany jest przez: A. Parlament Europejski; B. Radę Europy; C. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty. 4. Prawo inicjatywy legislacyjnej w zakresie jednolitej ordynacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiada: A. Parlament Europejski; B. Rada Europy; C. Komisja Europejska. 5. Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa: A. trzy lata; B. cztery lata; C. pięć lat. 6. Prawo do dobrej administracji jako uprawnienie obywateli Unii Europejskiej zostało powołane do życia na mocy: A. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; B. Traktatu z Maastricht; C. Jednolitego Aktu Europejskiego. 7. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej pełniona jest przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w okresach: A. rocznym; B. sześciomiesięcznym; C. pięciomiesięcznym. 8. Na mocy Traktatu Wspólnoty Europejskiej obywatele Unii Europejskiej mają prawo wnieść petycje do: A. Parlamentu Europejskiego; B. Rady Europy; C. Komisji Europejskiej. 9. Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego: A. przez wszystkie jego podmioty; B. tylko przez Parlament Europejski; C. tylko przez Radę Europy. 10. Orzeczenia wstępne wydawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości: A. nie są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie; B. są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie; C. są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie, ale pod pewnymi warunkami. 11. Od wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: A. nie przysługuje odwołanie; B. przysługuje odwołanie w zależności od tego kto wnosił skargę; C. zawsze przysługuje odwołanie jeżeli stroną był Parlament Europejski. 2

3 12. Której z funkcji nie można łączyć z mandatem senatora R.P. A. sekretarza stanu w administracji rządowej; B. członka Rady Ministrów; C. podsekretarza stanu w administracji rządowej. 13. Ważność wyborów do Sejmu R.P. stwierdza: A. Naczelny Sąd Administracyjny; B. Trybunał Konstytucyjny; C. Sąd Najwyższy. 14. O stanie wojny i zawarciu pokoju decyduje: A. Sejm R.P.; B. Prezydent R.P.; C. Zgromadzenie Narodowe. 15. Inicjatywa ustawodawcza, zgodnie z Konstytucją R.P., przysługuje także grupie osób mających prawo wybierania do Sejmu, liczącej co najmniej: A osób; B osób; C osób. 16. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: A. wybierany na pierwszym posiedzeniu Trybunału Stanu jeden spośród jego członków; B. pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; C. wskazany przez Prezydenta RP jeden spośród członków Trybunału Stanu. 17. Najwyższa Izba Kontroli podlega: A. Prezydentowi R.P.; B. Sejmowi R.P.; C. Senatowi R.P. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez Sejm R.P. za zgodą Senatu R.P. na kadencję liczącą: A. 3 lata; B. 5 lat; C. 7 lat. 19. Kadencja organów izb adwokackich wynosi: A. 3 lata; B. 4 lata; C. 5 lat. 20. Który z podanych niżej podmiotów, według ustawy Prawo o adwokaturze, nie ma osobowości prawnej: A. Wyższy Sąd Dyscyplinarny; B. izba adwokacka; C. zespół adwokacki. 21. Któremu z niżej podanych organów Naczelna Rada Adwokacka składa coroczne sprawozdanie: A. Ministrowi Sprawiedliwości; B. Sejmowi R.P.; C. Prezydentowi R.P. 22. Organem izby adwokackiej nie jest: A. prezydium okręgowej rady adwokackiej; B. komisja rewizyjna; C. sąd dyscyplinarny. 3

4 23. W skład Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą: A. wyłącznie adwokaci wybrani przez okręgowe rady adwokackie; B. tylko dziekani okręgowych rad adwokackich; C. dziekani okręgowych rad adwokackich oraz adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 24. Według ustawy Prawo o adwokaturze, do kompetencji Wyższej Komisji Rewizyjnej nie należy: A. kontrola finansowa i gospodarcza Naczelnej Rady Adwokackiej; B. kontrola finansowa i gospodarcza okręgowych rad adwokackich; C. kontrola wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury. 25. Sądy rejonowe tworzy: A. Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia; B. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia; C. Rada Ministrów w drodze uchwały. 26. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są w pierwszej instancji: A. sądy apelacyjne; B. sądy okręgowe; C. sądy rejonowe. 27. Prokuratora Krajowego powołuje: A. Prezydent R.P. na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego; B. Sejm R.P. na wniosek Prezesa Rady Ministrów; C. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. 28. Prokurator: A. może należeć do partii politycznej; B. nie może należeć do partii politycznej; C. może należeć do partii politycznej, lecz tylko wówczas gdy posiada pisemną zgodę Prokuratora Krajowego. 29. Notariusza powołuje: A. Minister Sprawiedliwości; B. Krajowa Rada Notarialna; C. rada izby notarialnej, w okręgu, której osoba ubiegająca się o stanowisko notariusza zamierza podjąć wykonywanie zawodu. 30. W której z niżej podanych spółek adwokat nie może wykonywać swojego zawodu: A. cywilnej; B. komandytowej; C. z ograniczoną odpowiedzialnością. 31. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych, adwokat składa ślubowanie przed: A. Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej; B. okręgową radą adwokacką; C. dziekanem okręgowej rady adwokackiej. 32. Togę urzędowy strój adwokata określa: A. Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem; B. Naczelna Rada Adwokacka uchwałą; C. Krajowy Zjazd Adwokatury uchwałą. 33. Według zbioru zasad etyki adwokackiej, adwokat może podjąć się zastępstwa strony w sprawie przeciwko innemu adwokatowi, a dotyczącej jego czynności zawodowych pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia: A. prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej; B. rzecznika dyscyplinarnego okręgowej rady adwokackiej; C. okręgowej rady adwokackiej, której podlega. 4

5 34. Czy brak zapłaty przez adwokata składki korporacyjnej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej zawartych w zbiorze zasad etyki adwokackiej: A. tak w każdym przypadku; B. nie stanowi, choćby było zawinione; C. tak, ale tylko wtedy gdy jest zawinione. 35. Roszczenie o zapłatę czynszu z umowy najmu przedawnia się: A. z upływem 1 roku od dnia wymagalności; B. z upływem 3 lat od dnia wymagalności; C. z upływem 5 lat od dnia wymagalności. 36. Do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wspólną nieruchomością potrzeba: A. działania jednego ze współwłaścicieli; B. zgody większości współwłaścicieli; C. zgody wszystkich współwłaścicieli. 37. Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są: A. tylko przedmioty materialne; B. przedmioty materialne oraz prawa na dobrach materialnych; C. przedmioty materialne oraz wszystkie prawa majątkowe. 38. W przypadku włożenia przez darczyńcę na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania (polecenie): A. wierzycielem jest tylko ten, kogo polecenie dotyczy, B. wierzycielem jest każdy, kto ma w wykonaniu polecenia interes prawny, C. nikt nie jest wierzycielem. 39. Zasada walutowości w rozumieniu Kodeksu cywilnego oznacza, że: A. przy spełnianiu zobowiązania pieniężnego nie uwzględnia się spadku siły nabywczej pieniądza; B. zobowiązanie może być spełnione tylko w pieniądzu polskim; C. dłużnik powinien spełnić świadczenie pieniężne w kwocie wynikającej z wcześniejszego zobowiązania. 40. Małoletni, który nie ukończył 13 lat: A. ponosi odpowiedzialność deliktową za wyrządzoną szkodę, ale tylko majątkiem oddanym mu do dyspozycji przez rodziców; B. ponosi odpowiedzialność deliktową tylko za szkody na osobie; C. w ogóle nie ponosi odpowiedzialności deliktowej. 41. Osoba, która wskutek użycia napojów alkoholowych znalazła się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli: A. składa ważne oświadczenie woli; B. składa nieważne oświadczenie woli; C. składa oświadczenie woli obarczone wadą, od którego może odstąpić. 42. Osoba, która wskutek zażycia narkotyków znalazła się w stanie wyłączającym świadome oraz swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli i w tym stanie wyrządziła szkodę deliktową: A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę; B. ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że w stanie tym znalazła się bez swojej winy; C. ponosi odpowiedzialność, tylko wówczas, gdy popełnia przestępstwo lub wykroczenie. 43. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie pieniężne powinno być spełnione: A. na rachunek bankowy wierzyciela lub gotówką w tym banku; B. w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela aktualnych na chwilę spełnienia świadczenia; C. w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela które były aktualne na chwilę powstania zobowiązania. 5

6 44. Wydziedziczenie według Kodeksu cywilnego oznacza: A. powołanie do spadku osoby nie będącej zstępnym, małżonkiem lub rodzicem; B. pozbawienie zachowku zstępnych, małżonka lub rodziców z przyczyn określonych w ustawie; C. obciążenie spadkobiercy zapisem przekraczającym wartość spadku. 45. Do majątku wspólnego małżonków należą: A. prawa autorskie twórcy; B. prawa własności przemysłowej; C. pobrane wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków. 46. W razie niewykonania umowy, za które to niewykonanie ponoszą odpowiedzialność obie strony: A. zadatek dany przy jej zawarciu strona, która go otrzymała, ma prawo zachować; B. strona, która zadatek wpłaciła ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej od strony, która zadatek otrzymała; C. zadatek powinien zostać zwrócony. 47. Odstępne w rozumieniu Kodeksu cywilnego oznacza: A. prawo odstąpienia od umowy w ciągu oznaczonego terminu; B. prawo odstąpienia od umowy bez jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego; C. prawo odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej. 48. Według Kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać: A. czterokrotności wysokości stopy odsetek ustawowych; B. czterokrotności wysokości stopy odsetek przewidzianych dla zobowiązań podatkowych; C. czterokrotności wysokości stopy odsetek kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 49. Według Kodeksu cywilnego, prawo zatrzymania przysługuje zobowiązanemu do wydania cudzej rzeczy do chwili: A. zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej; B. uwzględnienia powództwa o zwrot nakładów; C. rozpoznania apelacji przez sąd drugiej instancji. 50. Według Kodeksu cywilnego, od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia: A. wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy; B. doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty; C. zawezwania do próby ugodowej. 51. Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska) następuje w drodze: A. wyłącznie powództwa przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową; B. powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową; C. wyłącznie powództwa przeciwko dłużnikowi, który wskutek tej czynności uzyskał korzyść majątkową. 52. Która z wymienionych jednostek organizacyjnych nie posiada zdolności prawnej: A. wspólnota mieszkaniowa; B. spółka jawna; C. spółka cywilna. 53. Która z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada osobowość prawną: A. parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego; B. spółka komandytowo akcyjna; C. komitet mieszkańców gminy do spraw budowy wodociągu. 6

7 54. Spółdzielnia powstaje jako osoba prawna z chwilą: A. podpisania statutu przez wszystkich członków założycieli; B. uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego; C. zamieszczenia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie natychmiast wykonalnego i skutecznego postanowienia sądu rejestrowego. 55. Od chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku do chwili jego działu, spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe: A. w stosunku do wielkości swych udziałów; B. solidarną; C. jedynie przedmiotami należącymi do spadku. 56. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, kierowcy mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód na zasadzie: A. ryzyka; B. słuszności; C. winy. 57. Przepisy o ochronie dóbr osobistych stosuje się: A. wyłącznie do osób fizycznych; B. wyłącznie do osób fizycznych i prawnych; C. do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 58. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej: A. likwidatora; B. zarządcę, jeśli wniosek taki złoży organ nadzoru; C. kuratora. 59. Według Kodeksu cywilnego, uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu wygasa: A. z upływem sześciu miesięcy od oświadczenia woli; B. z upływem sześciu miesięcy od wykrycia błędu; C. z upływem roku od wykrycia błędu. 60. Według Kodeksu cywilnego, warunek niemożliwy, gdy jest zawieszający: A. uważa się za niezastrzeżony; B. pociąga za sobą nieważność czynności prawnej; C. daje podstawę do odstąpienia od skutków czynności prawnej. 61. W braku odmiennej woli spadkodawcy, zapisobierca może żądać wykonania zapisu: A. po przyjęciu spadku, pomimo, że nie nastąpiło ogłoszenie testamentu; B. dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku; C. niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. 62. Według kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku, wniosek o sporządzenie uzasadnienia złożyła osobiście strona reprezentowana w procesie przez adwokata żądając doręczenia uzasadnienia na jej adres domowy, wówczas doręczenie uzasadnienia winno zostać dokonane: A. pełnomocnikowi; B. stronie i pełnomocnikowi; C. stronie. 7

8 63. W sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko wydawcy gazety o zapłatę za sprzedany towar, jako pełnomocnik wydawcy nie może występować: A. adwokat; B. pracownik wydawcy; C. rzecznik patentowy. 64. Według Kodeksu postępowania cywilnego, niewłaściwość miejscową sąd bierze pod rozwagę: A. z urzędu w każdym stanie sprawy; B. tylko na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy; C. na zarzut pozwanego zgłoszony po wdaniu się w spór co do istoty sprawy aż do zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instancji. 65. Według Kodeksu postępowania cywilnego, po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany może wnieść: A. sprzeciw w ciągu 7 dni; B. zarzuty w ciągu 14 dni; C. zarzuty w ciągu 21 dni. 66. Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd pierwszej instancji odrzuci apelację wniesioną przez adwokata, bez wzywania do uzupełnienia jej braków, jeżeli: A. apelacja nie jest podpisana; B. nie uzasadniono zarzutów; C. nie wskazano w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia. 67. W postępowaniu cywilnym interwenient uboczny może przystąpić do strony najpóźniej do: A. rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji; B. zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji; C. zamknięcia rozprawy w drugiej instancji. 68. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozew posiadał braki formalne w związku z czym przewodniczący wezwał stronę do ich usunięcia w terminie tygodniowym, a strona braki te usunęła w zakreślonym terminie, wówczas pismo to: A. wywołuje skutki od chwili usunięcia braków; B. wywołuje skutki od chwili jego wniesienia; C. wywołuje skutki od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu. 69. W postępowaniu cywilnym sąd z urzędu zarządza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, jeżeli: A. prowadzi sprawę o alimenty; B. gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę produkcyjną lub handlową strony; C. prowadzi sprawę o naruszenie dóbr osobistych. 70. Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd obligatoryjnie zawiesza z urzędu postępowanie, jeżeli: A. powód nie uiści zaliczki na koszty opinii biegłego; B. wszystkie strony procesu zgłoszą zgodnie taki wniosek; C. jeżeli ogłoszono upadłość strony, a spór dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. 71. Sąd odrzuci pozew, jeżeli: A. dochodzone roszczenie jest niewymagalne; B. droga sądowa jest niedopuszczalna; C. pozew wniesiono do sądu niewłaściwego rzeczowo. 72. Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: A. uwzględnia powództwo w sprawie gospodarczej a wyrok nie jest zaoczny; B. zasądza alimenty co do rat płatnych po wniesieniu powództwa; C. wyrokiem zaocznym oddala powództwo. 8

9 73. W postępowaniu cywilnym nieważność postępowania nie zachodzi, jeżeli: A. droga sądowa była dopuszczalna; B. sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu; C. skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa. 74. Według Kodeksu postępowania cywilnego, do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko: A. choćby jednemu wspólnikowi; B. większości wspólników; C. wszystkim wspólnikom. 75. Od orzeczenia o kosztach postępowania zawartych w nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym, w sytuacji, gdy pozwany nie kwestionuje nakazu w pozostałej części pozwanemu służy: A. zażalenie; B. zarzuty; C. sprzeciw. 76. Udział prokuratora w toczącym się postępowaniu cywilnym jest obligatoryjny w sprawach: A. niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego; B. o ubezwłasnowolnienie; C. rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na skutek kasacji. 77. Która z niżej wskazanych spraw nie jest rozpoznawana w sądowym postępowaniu cywilnym: A. o wydanie rzeczy; B. o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza; C. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie. 78. Według Kodeksu postępowania cywilnego, nie mogą być świadkami: A. współuczestnicy jednolici; B. osoby, które ukończyły 85 lat; C. rodzeństwo i powinowaci. 79. Według Kodeksu postępowania cywilnego, czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest: A. ważna, jeżeli tak zdecyduje Sąd po wysłuchaniu stron; B. bezskuteczna; C. skuteczna. 80. Według Kodeksu postępowania cywilnego, tytułem wykonawczym jest: A. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności; B. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji; C. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowej wykonalności. 81. Według Kodeksu postępowania cywilnego, od wyroku zaocznego powodowi przysługuje: A. sprzeciw; B. skarga; C. apelacja. 82. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym wynosi: A. dwa miesiące od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem; B. 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem; C. jeden miesiąc od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. 83. Środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym jest: A. apelacja; B. sprzeciw; C. zarzuty. 9

10 84. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o separację jest: A. sąd rejonowy; B. sąd okręgowy; C. sąd grodzki. 85. Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej wynosi: A. dwa tygodnie od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem; B. miesiąc od daty ogłoszenia wyroku; C. dwa miesiące od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. 86. Według Kodeksu postępowania cywilnego, złożenie wniosku o sprostowanie wyroku: A. nie jest ograniczone terminem; B. może nastąpić tylko w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wyroku; C. może nastąpić tylko w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. 87. Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa jest rozpoznawana w pierwszej instancji przez: A. wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego; B. wydział cywilny sądu rejonowego; C. wydział rodzinny sądu okręgowego. 88. Według Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wzajemne można wytoczyć: A. w każdym czasie niezależnie od etapu postępowania; B. tylko w odpowiedzi na pozew; C. nie później niż na pierwszej rozprawie. 89. Sąd okręgowy jako sąd I instancji jest właściwy do rozpoznania sprawy cywilnej nie będącej sprawą gospodarczą o prawa majątkowe, w której wartość przedmiotu sporu przewyższa: A zł.; B zł.; C zł. 90. W sprawie cywilnej wniosek do sądu o przywrócenie terminu uchybionego wnosi się od ustania przyczyny uchybienia w ciągu: A. tygodnia; B. dwóch tygodni; C. jednego miesiąca. 91. Według Kodeksu postępowania cywilnego, adwokat - pełnomocnik w sprawie, który wypowiedział pełnomocnictwo: A. jest zwolniony z obowiązku działania za stronę; B. jest zwolniony z obowiązku działania za stronę, ale zgodnie z zasadami etyki adwokackiej powinien pomóc stronie w znalezieniu nowego pełnomocnika; C. jest zobowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku. 92. Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego w składzie: A. jednoosobowym; B. trzech sędziów zawodowych; C. sędzia zawodowy i dwóch ławników. 93. Według Kodeksu postępowania cywilnego, o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania orzeka: A. na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego; B. na posiedzeniu jawnym Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego; C. na posiedzeniu jawnym sąd apelacyjny w składzie jednego sędziego. 10

11 94. Według Kodeksu postępowania cywilnego, zdolność sądową: A. mają tylko osoby fizyczne od chwili ukończenia 13 roku życia; B. ma każda osoba fizyczna i prawna; C. mają tylko pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. 95. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem: A. lat 2; B. lat 3; C. lat Sprawa z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącego jednocześnie pracownikiem tej spółki - o wypłatę zysku, jest sprawą: A. cywilną; B. gospodarczą; C. pracowniczą. 97. Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie może być wpisana, mimo prowadzenia działalności gospodarczej: A. fundacja; B. stowarzyszenie będące jednostką pożytku publicznego; C. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 98. W postępowaniu przed sądem gospodarczym nie posiada zdolności sądowej: A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; B. spółka jawna; C. spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą. 99. Do właściwości sądu rejonowego wydział gospodarczy należą sprawy: A. w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza złotych; B. w których wartość przedmiotu sporu przekracza złotych; C. w których wartość przedmiotu sporu przekracza złotych w postępowaniu upominawczym Na postanowienie oddalające wniosek o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego wydane przez referendarza przysługuje: A. apelacja; B. zażalenie; C. skarga do sądu rejonowego Według Prawa upadłościowego i naprawczego oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego może złożyć: A. przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością; B. wierzyciel przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością; C. sąd nas wniosek przedsiębiorcy Według Prawa upadłościowego i naprawczego nie ma legitymacji do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej: A. wierzyciel spółki; B. dłużnik spółki; C. rada nadzorcza Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, może podjąć działalność gospodarczą: A. po zakończeniu przygotowań do jej prowadzenia bez uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; B. po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; C. po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 11

12 104. Poręczenie wekslowe może być udzielone: A. wyłącznie na przedniej stronie weksla; B. wyłącznie na odwrocie weksla; C. na wekslu albo na przedłużku Dostęp do danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jest zapewniony: A. tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; B. wyłącznie temu, kto ma interes prawny; C. każdemu za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, kiedy ten sam przedmiot jest obciążony więcej niż jednym zastawem rejestrowym, o pierwszeństwie zastawów decyduje: A. data zawarcia umowy zastawniczej; B. dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów; C. data dokonania wpisu do rejestru zastawów W postępowaniu upadłościowym listę wierzytelności sporządza: A. tylko syndyk; B. wyłącznie nadzorca sądowy; C. syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca w zależności od rodzaju postępowania upadłościowego Do ustanowienia zastawu rejestrowego według ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, potrzebna jest: A. tylko umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu a wierzycielem; B. tylko wpis do rejestru zastawów; C. umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu, a wierzycielem oraz wpis do rejestru zastawów Wniesienie wkładu przez komandytariusza: A. uwalania komandytariusza od odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej w granicach wartości wniesionego wkładu; B. nie ma wpływu na jego odpowiedzialność; C. uwalnia całkowicie komandytariusza od odpowiedzialności za zobowiązania spółki Uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być powzięte: A. tylko na zgromadzeniu wspólników; B. na zgromadzeniu wspólników lub bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na pisemne głosowanie; C. za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być odwołany: A. w każdym czasie; B. tylko po upływie kadencji na jaką został wybrany; C. tylko po wygaśnięciu mandatu Odwołać prokurę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może: A. wyłącznie zarząd bezwzględną większością głosów; B. wyłącznie zarząd zwykłą większością głosów; C. każdy członek zarządu Uchwały zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapadają: A. zwykłą większością głosów; B. bezwzględną większością głosów; C. zwykłą lub bezwzględną większością głosów w zależności od tego czy przedmiot uchwały przekracza zakres zwykłych czynności spółki. 12

13 114. Zarząd może zostać powołany w spółce: A. komandytowo-akcyjnej; B. komandytowej; C. partnerskiej Członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być: A. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; B. wspólnik pozostający w stosunku pracy z inną konkurencyjną spółką; C. inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prokura wygasa: A. wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru; B. wskutek utraty przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych; C. wskutek odwołania Według kodeksu spółek handlowych, w przypadku zarządu wieloosobowego, jeżeli umowa lub statut nie stanowią inaczej, spółkę akcyjną reprezentują: A. tylko wszyscy członkowie zarządu łącznie; B. każdy z członków zarządu samodzielnie; C. dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem Prawomocny wyrok uchylający uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma moc obowiązującą w stosunkach: A. wyłącznie między spółką a wszystkimi wspólnikami; B. między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz miedzy spółką, a członkami organów spółki; C. wyłącznie między stronami procesu Zaskarżenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: A. automatycznie wstrzymuje postępowanie rejestrowe; B. wstrzymuje postępowanie rejestrowe pod warunkiem złożenia takiego wniosku; C. nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, jednak sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy Umowa spółki jawnej powinna być zawarta: A. wyłącznie w formie aktu notarialnego; B. na piśmie pod rygorem nieważności; C. wyłącznie na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi Spółka jawna powstaje z chwilą: A. wpisu do rejestru; B. zawarcia umowy; C. osiągnięcia przychodów netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych w wysokości równowartości euro Orzekając separację, na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd: A. orzeka o winie rozkładu pożycia; B. nie orzeka o winie rozkładu pożycia; C. orzeka o winie rozkładu pożycia, gdy wymaga tego dobro małoletnich dzieci stron Obowiązek dostarczania środków utrzymania przez małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, drugiemu małżonkowi, który nie zawarł po rozwiązaniu małżeństwa nowego małżeństwa: A. wygasa z upływem 3 lat od orzeczenia rozwodu; B. wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin; C. nie wygasa. 13

14 124. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska: A. przysługuje obojgu małżonkom wspólnie; B. przysługuje tylko jednemu z małżonków; C. przysługuje obojgu małżonkom, jeżeli nie sprzeciwi się temu samo dziecko Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?: A. wyłącznie w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka; B. w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu się dziecka; C. w każdym czasie W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska przy zawarciu małżeństwa: A. o nazwisku decyduje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; B. żona otrzymuje nazwisko męża; C. każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską, reprezentuje je: A. pełnomocnik ustanowiony przez sąd, przed którym toczy się sprawa; B. opiekun ustanowiony przez sąd, przed którym toczy się sprawa; C. kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy Orzeczenie o przysposobieniu może być wydane: A. tylko wobec osoby małoletniej, która nie ukończyła 17 lat życia; B. tylko w stosunku do osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 lat życia; C. także w stosunku do osoby pełnoletniej, gdy w chwili złożenia wniosku była małoletnia Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wynikające z małżeństwa powinowactwo: A. ustaje z chwilą orzeczenia rozwodu; B. nie ustaje i trwa mimo ustania małżeństwa; C. ustaje z chwilą prawomocnego unieważnienia małżeństwa Małżonek rozwiedziony, który wskutek małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego, w ciągu: A. 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu; B. 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu; C. 12 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu Wspólność ustawowa małżeńska może być przez umowę wyłączona: A. tylko przed zawarciem małżeństwa; B. tylko po zawarciu małżeństwa; C. zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków: A. następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu; B. nie może już nastąpić; C. może nastąpić tylko w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem: A. 1 roku; B. 2 lat; C. 3 lat Prawo do zasiłku pogrzebowego, według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co do zasady przysługuje: A. spadkobiercom ustawowym; B. osobie, która pokryła koszty pogrzebu; C. spadkobiercom, którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu spadku. 14

15 135. W myśl ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która: A. utraciła zdolność do wykonywania dotychczas świadczonej pracy; B. utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji; C. utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytem jest: A. osoba mająca ustalone prawo do emerytury; B. każda osoba, która ukończyła wiek przewidziany ustawą emerytalną; C. osoba, która z uwagi na wiek i chorobę jest częściowo niezdolna do pracy Organem rentowym, według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest: A. jednostka organizacyjna sądu pracy i ubezpieczeń społecznych; B. jednostka organizacyjna zakładu pracy; C. jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń Stosownie do Kodeksu pracy, zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony, nie jest wymagane w przypadku: A. ogłoszenia upadłości pracodawcy; B. likwidacji tylko niektórych kategorii zakładów pracy wymienionych w ustawie; C. zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony Stosownie do Kodeksu pracy, obowiązek wykazania okoliczności uzasadniającej odpowiedzialność pracownika oraz wysokość szkody: A. ciąży wyłącznie na pracowniku; B. ciąży na pracodawcy i pracowniku; C. ciąży na pracodawcy Stosownie do Kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje się: A. w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono w dniu zawarcia umowy; B. po przepracowaniu przez pracownika jednego miesiąca; C. w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, ale nie później niż po przepracowaniu 7 dni Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje: A. roszczenie o przywrócenie do pracy; B. roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne; C. wyłącznie odszkodowanie Kodeks pracy definiuje pojęcie młodocianego jako osobę, która: A. ukończyła 17 lat, a nie przekroczyła 21 lat; B. ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat; C. ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 17 lat Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony: A. mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem; B. mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za tygodniowym wypowiedzeniem; C. nie mogą przewidzieć dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 15

16 144. Ustawa o obywatelstwie polskim przewiduje, że obywatel polski w myśl prawa polskiego: A. nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa; B. może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa; C. może samodzielnie określić swoje obywatelstwo przed organami państwa polskiego Stosownie do regulacji prawnej zawartej w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, gminy i powiaty tworzy i znosi: A. Sejm ustawą; B. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia; C. właściwy wojewoda zarządzeniem porządkowym Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym warunkiem dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały organu gminy z zakresu administracji publicznej przez osobę, której interes prawny lub uprawnienie uchwała ta narusza jest: A. wezwanie organu gminy do usunięcia naruszenia prawa; B. wyczerpanie trybu odwoławczego przez zaskarżenie uchwały organu gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; C. wniosek do organu gminy o ponowne rozpatrzenie sprawy W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest: A. w celu stwierdzenia zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; B. w sytuacji, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; C. dla potrzeb legalizacji stwierdzonej samowoli budowlanej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powstaje w wyniku: A. uchwały rady powiatu; B. uchwały rady gminy; C. zarządzenia wojewody Katastrofą budowlaną - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - jest: A. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; B. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów; C. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami Rozpoczęcie budowy - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - następuje z chwilą: A. uzyskania pozwolenia na budowę; B. zgłoszenia właściwemu organowi; C. podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy Według ustawy Prawo budowlane skutkiem nieuiszczenia ustalonej przez organ opłaty legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej jest: A. wszczęcie postępowania egzekucyjnego w zakresie opłaty legalizacyjnej; B. wydanie przez organ decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego wzniesionego w warunkach samowoli budowlanej; C. wydanie przez organ postanowienia zobowiązującego inwestora do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem Tryb zamówień publicznych przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych stosuje się do: A. zamówień publicznych objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa; B. udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; C. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 16

17 153. Według Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uznając się za niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego w drodze: A. postanowienia, na które nie służy zażalenie; B. zarządzenia, na które służy zażalenie; C. postanowienia, na które służy zażalenie W myśl Kodeksu postępowania administracyjnego, Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną: A. jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu; B. jeżeli decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania; C. decyzja nie została podpisana przez organ wydający decyzję Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne, stosownie do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obejmuje orzekanie w sprawach: A. skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; B. wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej; C. wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje możliwość rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym: A. w przypadku niezasadnego wniesienia przez stronę skargi; B. jeżeli przemawia za tym wyjątkowo ważny interes społeczny; C. jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy W myśl ustawy Ordynacja podatkowa organem podatkowym pierwszej instancji jest: A. Skarbnik miasta; B. Naczelnik urzędu celnego; C. Minister Skarbu Państwa Przewidziana w ustawie Ordynacja podatkowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest: A. wiążąca dla wszystkich podatników; B. wiążąca dla wnioskodawcy; C. wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają: A. wspólnicy do wysokości posiadanego udziału w kapitale zakładowym spółki; B. solidarnie wspólnicy i członkowie zarządu; C. solidarnie członkowie zarządu Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego, organ egzekucyjny: A. wstrzymuje czynności egzekucyjne i umarza postępowanie; B. wstrzymuje czynności egzekucyjne i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego; C. powiadamia o zaistniałym zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej właściwy sąd rejonowy i kontynuuje czynności egzekucyjne. 17

18 161. Według ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli egzekucja ma być prowadzona z majątku wspólnego zobowiązanego i małżonka, tytuł wykonawczy wystawia się na: A. oboje małżonków; B. osobno na każdego z małżonków; C. na jednego z małżonków Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może odliczyć darowizny na cele przewidziane w ustawie: A. wyłącznie od przychodu; B. zarówno od dochodu, jak też od podatku; C. wyłącznie od dochodu Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku wolne są wypłacane pracownikom: A. świadczenia rodzinne; B. zasiłki chorobowe; C. zasiłki wyrównawcze Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest: A. tylko dochód ze źródeł wyraźnie wymienionych w ustawie; B. zawsze przychód; C. dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty Według ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja: A. po upływie 3 lat; B. po upływie 5 lat; C. po upływie 2 lat Według regulacji zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw: A. mają zastosowanie do podatku od towarów i usług; B. mają zastosowanie do podatku od towarów i usług, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ministra Finansów; C. nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług Przez sprzedaż w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się: A. wyłącznie odpłatną dostawę towarów; B. tylko odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług z wyjątkiem importu towarów; C. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, organy władzy publicznej: A. nie są podatnikami podatku od towarów i usług, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych; B. nie są podatnikami podatku od towarów i usług; C. są podatnikami podatku od towarów i usług, z tym że czynności przez nie wykonywane są zwolnione od podatku, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych. 18

19 169. Przy nabyciu w drodze dziedziczenia, ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje powstanie obowiązku podatkowego: A. z chwilą śmierci spadkodawcy; B. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku; C. z chwilą przyjęcia spadku Według Kodeksu karnego, sąd wymierzając karę za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa: A. stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary; B. może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary; C. może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary tylko wówczas, gdy czyn zabroniony stanowi występek, a nie zbrodnię Według Kodeksu karnego, sąd określając wysokość dziennej stawki grzywny ustala ją w granicach: A. od 10 zł do 200 zł; B. od 10 zł do 1000 zł; C. od 10 zł do 2000 zł Zgodnie z Kodeksem karnym, dolna granica kary ograniczenia wolności wynosi: A. jeden miesiąc; B. dwa miesiące; C. trzy miesiące Według Kodeksu karnego, przy warunkowym umorzeniu postępowania okres próby zaczyna biec: A. od dnia wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji; B. po upływie trzech dni od wydania wyroku; C. od uprawomocnienia się wyroku Według Kodeksu karnego, zawieszenie wykonania samoistnej kary grzywny następuje na okres próby, który wynosi: A. od dwóch do pięciu lat; B. od jednego roku do pięciu lat; C. od jednego roku do trzech lat Według Kodeksu karnego, karalność przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nie przekraczającą trzech lat ustaje, gdy od czasu jego popełnienia minęło: A. dwa lata; B. trzy lata; C. pięć lat W przypadku skazania na samoistną karę grzywny za występek z Kodeksu karnego, zatarcie skazania na wniosek skazanego może nastąpić najwcześniej, gdy od wykonania, darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania upłynęło: A. dwa lata; B. trzy lata; C. pięć lat Według Kodeksu karnego, mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza: A krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia; B krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia; C krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia. 19

20 178. Nie popełnia przestępstwa, z uwagi na wyłączenie winy: A. kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem; B. kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego; C. kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność Zbrodnię można popełnić: A. tylko umyślnie, tak z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym; B. tylko umyślnie, ale wyłącznie z zamiarem bezpośrednim; C. tak umyślnie jak i nieumyślnie Zgodnie z Kodeksem karnym, odpowiada za podżeganie: A. kto chcąc albo godząc się na to, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego; B. kto godząc się na to, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego; C. kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego Kto dobrowolnie odstąpił od dokonania czynu zabronionego: A. nie podlega karze za usiłowanie; B. nie popełnia przestępstwa; C. podlega karze za usiłowanie, ale z nadzwyczajnym jej złagodzeniem Według Kodeksu karnego, wymierzając karę ograniczenia wolności sąd: A. jest zobowiązany oddać skazanego pod dozór kuratora; B. może oddać skazanego pod dozór kuratora; C. nie może oddać skazanego pod dozór kuratora Według Kodeksu karnego, jeżeli przedmioty, które służyły do popełnienia przestępstwa nie stanowią własności sprawcy, sąd: A. w ogóle nie może orzec ich przepadku; B. może orzec ich przepadek tylko za zgodą właściciela; C. może orzec ich przepadek tylko w wypadkach wskazanych w ustawie Według Kodeksu karnego, sąd zamiast środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody może orzec na rzecz pokrzywdzonego: A. świadczenie pieniężne w wysokości do złotych; B. odszkodowanie równe podwójnej wartości wyrządzonej szkody; C. nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia a także za doznaną krzywdę Okres, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów: A. biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli kara ta nie przekracza 6 miesięcy; B. nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności; C. biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, ale tylko wtedy, gdy orzeczono ją za inne przestępstwo aniżeli to, za które orzeczono zakaz Kary dożywotniego pozbawienia wolności nie orzeka się wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył: A. 18 lat; B. 21 lat; C. 24 lat Jeżeli zachodzi kilka niezależnych od siebie podstaw do fakultatywnego złagodzenia kary, sąd: A. ma obowiązek nadzwyczajnie złagodzić karę; B. może najwyżej dwukrotnie karę nadzwyczajnie złagodzić; C. może tylko jeden raz nadzwyczajnie złagodzić karę, biorąc pod uwagę łącznie zbiegające się podstawy łagodzenia. 20

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski W przypadku gdy sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym, od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, a od niektórych wyroków sądu odwoławczego skarga kasacyjna. W zależności od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE 2015/2016 ETAP I

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE 2015/2016 ETAP I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE 2015/2016 ETAP I.. (kod ucznia) TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU Zgodnie z 5 ust. 5.3. Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie: I Etap

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 września 2000 r.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1851 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność]

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność] Część ogólna Art. 7. [Zbrodnia i występek] 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1415, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

W Y C I Ą G. z USTAWY z dnia 30 kwietnia 2010 r. o POLSKIEJ AKADEMII NAUK (DZ. U. NR 96 poz. 619 z 2010 r.)

W Y C I Ą G. z USTAWY z dnia 30 kwietnia 2010 r. o POLSKIEJ AKADEMII NAUK (DZ. U. NR 96 poz. 619 z 2010 r.) W Y C I Ą G z USTAWY z dnia 30 kwietnia 2010 r. o POLSKIEJ AKADEMII NAUK (DZ. U. NR 96 poz. 619 z 2010 r.) ROZDZIAŁ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH ZATRUDNIONYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Informacje ogólne Określenie Przed sądem cywilnym strony (powód, pozwany), ich organy (np. zarząd spółki z o.o.), a także przedstawiciele ustawowi (osoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99

Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Wyrok z dnia 7 lipca 2000 r. I PKN 724/99 Orzeczenie sądu karnego zobowiązujące skazanego do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem, które nie nadaje się do egzekucji cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 6 WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRZED SĄDEM

WZÓR NR 6 WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRZED SĄDEM WZÓR NR 6 WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRZED SĄDEM Wałbrzych, 2 lutego 2009 r. Do Sądu Rejonowego VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu Powód: Olgierd Piłka, prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo