SŁOWNICTWO GRUPA ZAAWANSOWANA ( 語 彙 )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNICTWO GRUPA ZAAWANSOWANA ( 語 彙 )"

Transkrypt

1 SŁOWNICTWO GRUPA ZAAWANSOWANA ( 語 彙 ) 歴 史 れきし historia 宇 宙 うちゅう kosmos 宇 宙 船 うちゅうせん statek kosmiczny 大 勢 おおぜい dużo ludzi 安 全 あんぜん bezpiecznie 汽 車 きしゃ kolej parowa 汽 船 きせん parowiec 狭 い せまい ciasno 世 紀 せいき wiek, stulecie 地 球 ちきゅう ziemia, świat 珍 しい めずらしい nietypowe 番 号 ばんごう numer 薄 い うすい cienki (rzeczy) 捨 てる すてる wyrzucać

2 拾 う ひろう podnosić 簡 単 かんたん łatwe 欲 しい ほしい chcieć 銀 座 ぎんざ dzielnica Ginza 降 る ふる padać np. deszcz 経 つ たつ mijać np. czas 石 炭 せきたん węgiel 面 白 い おもしろい ciekawy 準 備 じゅんび przygotowywać się...(に) 似 ている...(に)にている być podobnym do 勝 つ かつ wygrywać 負 ける まける przegrywać 磨 く みがく myć, czyścić 眼 鏡 めがね okulary 利 用 りよう(をする) użytkować 呼 ぶ よぶ wołać, wzywać 発 見 はっけん odnaleźć, odkryć na nowo 発 明 はつめい wynaleźć 踏 む ふむ nadepnąć 開 かれる ひらかれる otworzyć, inaugurować 島 しま wyspa

3 騒 音 そうおん hałas 麦 むぎ zboże 原 はら łąka 原 料 げんりょう składniki 造 る つくる stworzyć coś, skonstruować 組 み 立 てる くみたてる składać coś 故 障 こしょう awaria, zepsucie 説 明 書 せつめいしょ instrukcja 解 決 かいけつ rozwiązanie お 問 い 合 わせ 先 おといあわせさき adres kontaktowy 修 理 しゅうり naprawa 確 認 かくにん potwierdzenie 確 認 かくにん(をする) potwierdzać 操 作 そうさ obsługa, zarządzanie 必 ず かならず koniecznie, pewny 絶 対 に ぜったいに zdecydowanie 季 節 きせつ pory roku 並 べる ならべる ustawić 合 宿 がっしゅく kolonie sportowe / naukowe 嫌 い きらい nie lubić 想 像 そうぞう wyobraźnia

4 警 官 ( 警 察 官 )けいかん(けいさつかん)policjant 褒 める ほめる chwalić 注 意...(に)ちゅうい(をする) uważać na..., zwracać uwagę na... 注 文 ちゅうもん zamówienie 注 文 をする ちゅうもんをする zamawiać 一 緒 に いっしょに razem 預 かる あずかる przechowywać, opiekować się 皮 かわ futro, skóra zwierzęca, skórka(banana- バナナの 皮 ) 狸 たぬき szop 算 数 さんすう arytmetyka w podstawówce 数 学 すうがく matematyka 数 かず liczba 人 数 にんずう liczba osób 1 億 1 おく 100 milionów 交 代 する こうたいする zmieniać się 管 理 をする かんりをする kontrolować 新 婚 旅 行 しんこんりょこう podróż poślubna 夫 主 人 おっと しゅじん mąż 妻 家 内 奥 さん つま かない おくさん żona 近 代 的 きんだいてき nowożytne

5 知 人 知 り 合 い ちじん しりあい znajomi 量 りょう ilość, porcja 商 品 しょうひん gotowe produkty 農 業 のうぎょう rolnictwo 農 家 のうか gospodarstwo 農 学 のうがく agronomia 農 作 物 農 産 物 のうさくぶつ のうさんぶつ plon 先 進 国 ( 発 達 国 )せんしんこく(はったつこく) kraje rozwinięte 開 発 途 上 国 かいはつとじょうこく kraje rozwijające się 発 展 途 上 国 はってんとじょうこく 新 興 国 しんこうこく kraje rozwijające się dynamicznie 超 大 国 ちょうたいこく supermocarstwo 求 める もとめる potrzebować kogoś, oczekiwać 競 争 きょうそう wyścig 素 直 すなお prawdomówny, szczery 理 想 りそう ideał, wzór do naśladowania 理 想 的 りそうてき idealny ご 用 件 は ごようけんは jaka jest pana sprawa (formalnie) 遅 刻 ちこく spóźnienie 遅 刻 をする ちこくをする spóźnić się 交 差 点 こうさてん skrzyżowanie

6 複 雑 ふくざつ skomplikowane, złożone 邪 魔 じゃま przeszkoda, najście 出 勤 する しゅっきんする dojeżdżać do pracy 通 学 する つうがくする dojeżdżać do szkoły 通 勤 する つうきんする dojeżdżać do pracy 時 差 通 勤 じさつうきん zróźnicowane godziny dojazdu do pracy (stosowane głównie w Tokio, gdzie są godziny szczytu) ラッシュ 時 らっしゅじ godziny największego ruchu ラッシュアワー らっしゅあわー w Tokio rano 7-9, 通 勤 ラッシュ つうきんらっしゅ wieczorem 帰 宅 する きたくする wracać do domu 自 宅 じたく miejsce zamieszkania(własny dom) 寛 ぐ くつろぐ zrelaksować się, czuć się jak w domu 乾 く かわく wysychać 洗 剤 せんざい proszek do prania 充 電 する じゅうでんする ładować np. telefon テーブルを 拭 く テーブルをふく wycierać stół 汗 あせ pot 汗 をかく あせをかく pocić się 守 る まもる chronić, bronić 早 退 そうたい zwolnij się wcześniej

7 離 婚 りこん rozwód 離 婚 をする りこんをする brać rozwód 葬 式 そうしき pogrzeb 心 配 しんぱい zmartwienie, obawa 心 配 をする しんぱいをする martwić się 成 績 せいせき wyniki (np. w szkole) 大 丈 夫 だいじょうぶ w porządku, nic się nie stało, jest ok! 様 子 ようす sytuacja, zachowanie * 変 な 様 子 * 様 子 がおかしい へんなようす ようすがおかしい dziwna sytuacja, niecodzienna 測 る はかる mierzyć (długość i głębokość, Temperaturę, powierzchnię ) 図 る はかる planować, rozwiązywać 量 る はかる ważyć 計 る はかる liczyć (czas),liczenie 非 常 口 ひじょうぐち wyjście awaryjne 傷 きず rana, rysa 積 む つむ ładować, pakować 犯 人 はんいん kryminalista 犯 罪 はんざい przestępstwo 爆 ぜる はぜる wybuchnąć

8 診 てもらう みてもらう wizytować, konsultować 翻 訳 ほんやく tłumaczenie pisemne 通 訳 つうやく tłumaczenie ustne 猿 さる małpa お 祝 い おいわい życzenia 申 し 訳 ありません もうしわけありません przepraszam bardzo, dziękuję bardzo OBECNY ROK 恩 返 しをする おんがえしをする oddawanie przysługi 全 然 ぜんぜん w ogóle 怪 我 けが skaleczenie 鶴 つる żuraw 驚 く おどろく zdziwić się お 湯 が 沸 く おゆがわく wrząca woda お 湯 を 沸 かす おゆをわかす zagotować wodę 神 主 かんぬし kapłan shinto 出 版 をする しゅっぱんをする coś wydać np. Książkę 出 版 社 しゅっぱんしゃ wydawnicto 商 人 しょうにん kupiec 幽 霊 霊 ゆうれい れい duchy 先 日 昨 日 せんじつ さくじつ wczoraj (grzecznie) 指 輪 ゆびわ pierścionek

9 靴 下 くつした skarpetki 靴 くつ buty 洗 濯 せんたく pranie 洗 濯 をする せんたくをする prać 取 り 替 える とりかえる wymieniać coś na coś あっと 言 う 間 に あっというまに w mgnieniu oka 広 まる ひろまる rozprzestrzeniać się *うわさが 広 まる うわさがひろまる plotka się rozsprzestrzenia 孫 まご wnuk / wnuczka お 見 舞 い おみまい odwiedziny chorego *w szpitalu/w domu 情 報 じょうほう informacja (cyfrowa) 情 報 学 じょうほうがく informatyka 掃 除 そうじ sprzątanie 招 待 する しょうたいする zapraszać *formalnie 誘 う さそう zapraszać *nieformalnie 弁 護 士 べんごし adwokat 法 律 ほうりつ prawo 法 律 家 ほうりつか prawnik 論 文 ろんぶん praca dyplomowa 教 育 きょういく nauczanie, trening, szkolenie 教 育 学 きょういくがく pedagogika

10 一 生 懸 命 いっしょうけんめい z największym wysiłkiem, ciężko 殆 ど ほとんど prawie, prawie wszystko / nic 種 類 しゅるい różnorodność, rodzaje 少 しずつ すこしずつ po trochu 整 備 せいび serwis 習 慣 しゅうかん zwyczaje 内 容 ないよう treść 鉛 筆 えんぴつ ołówek 検 査 けんさ badanie (medyczne, towarów) 完 成 かんせい gotowe, ukończone 感 想 かんそう wrażenia (swojej opinii słownie lub pisemnie) np. 読 書 感 想 文 wypracowanie na wybrany temat, polegający na przedstawieniu swoich przemyśleń, opinii itp. 生 産 せいさん produkcja 降 ろす おろす wyładować coś, wypakować 道 路 どうろ jezdnia, ulica 易 しい やさしい prosty, łatwy 表 現 ひょうげん wyrażenie, prezentacja 縁 起 が 悪 い えんぎがわるい zły omen 順 序 じゅんじょ porządek, sekwencja, koleność 氷 山 ひょうざん góra lodowa

11 上 書 き うわがき dopisanie,nadpisanie 下 書 き したがき pisać na brudno 海 の 底 うみのそこ na dno morza 沈 む しずむ utonąć 殺 人 者 さつじんしゃ morderca 殺 す ころす zabić 引 き 上 げる ひきあげる podciągnąć 枕 まくら poduszka 街 まち duże miasto, city 町 まち miasteczko, town

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 O WYDAWNICTWIE Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych, istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING WIZYJNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM RAPORT Z BADAŃ

MONITORING WIZYJNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM RAPORT Z BADAŃ MONITORING WIZYJNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM RAPORT Z BADAŃ AUTORKA RAPORTU: Julia Skórzyńska-Ślusarek WSPÓŁPRACA REDAKCJA: Małgorzata Szumańska REALIZACJA BADAŃ: Julia Skórzyńska-Ślusarek Millward Brown ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010

Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010 Zdrowie zaczyna się wraz z wiedzą dr Matthias Rath Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010 Umysł człowieka jest jak spadochron. Zamknięty, nie spełnia swojej funkcji. Frank Zappa Spis treści Jak

Bardziej szczegółowo

Bądź świadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów w wieku 60+

Bądź świadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów w wieku 60+ Bądź świadomym konsumentem Kampania dla konsumentów w wieku 60+ Publikacja jest częścią kampanii edukacyjnej Bądź świadomym konsumentem realizowanej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka 1 Paulina Chocholska Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie - teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

MAGAZYN VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT Sierpień 2009 Wydanie 32 pirit MAGAZYN VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE WIODĄCE PRODUKTY I SERWIS NA ŚWIATOWYM POZIOMIE W centrum uwagi: utrzymywanie sprawności maszyn i zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rzeczy które powinniśmy umieć 3. Odkładanie rzeczy na później 4. Brak planu dnia 5. Brak pomocników 6. Multitasking 7. Robienie rzeczy w nieodpowiedniej kolejności 8. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

www.artmedicalcenter.eu

www.artmedicalcenter.eu www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 06 72 czerwiec 2014 r. www.prestizszczecin.pl MODNY SZCZECIN Paweł Żuchowski NA TROPIE AMERYKI NIEZWYCZAJNA PARA KSIĄŻĘCA DZIEŃ Z ŻYCIA CHIRURGA 4 od

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Słownik terminologii dotyczącej automatyki przemysłowej

Słownik terminologii dotyczącej automatyki przemysłowej Słownik terminologii dotyczącej automatyki przemysłowej Polski japoński Zawiera ponad 4000 terminów dotyczących automatyki przemysłowej Dostępny w językach: polskim, japońskim i angielskim. Uwagi i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu?

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu? Spis treści Spis treści Portal TwójRynek.pl No i mamy znów wrzesień Prawdopodobnie większość z nas zdążyła odpocząć podczas urlopów, skorzystać z wakacyjnej pogody, naładować akumulatory. Jednak, jak twierdzą

Bardziej szczegółowo

KONSUMPCJA rozważania i zadania

KONSUMPCJA rozważania i zadania KONSUMPCJA rozważania i zadania Materiały przetłumaczone w ramach projektu "Ekomobil jako innowacja edukacji ekologicznej w Polsce oraz punkt wyjścia współpracy polsko - niemieckiej w zakresie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Mark Haddon. DziwNy przypadek psa

Mark Haddon. DziwNy przypadek psa Mark Haddon DziwNy przypadek psa NoCną porą Świat Książki Mark Haddon DziwNy przypadek psa nocną porą Z angielskiego przełożyła Małgorzata Grabowska Tytuł oryginału THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość. Zawsze odważnie, konkretnie i na czas!

Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość. Zawsze odważnie, konkretnie i na czas! Świat jest niesamowity! Numer 1/2012 [6] Dodatek do Gazety AMG 2012, nr 1 [253] Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość. Zawsze odważnie, konkretnie i na czas! 1 RemediuM 1/2012 Świat A.D. 2012 Polub

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców 2014 / 2015

Informator dla Rodziców 2014 / 2015 Informator dla Rodziców 2014 / 2015 Przedszkole EDUMONTESSORI ul. Modrzewiowa 6 09-402 Płock (24) 268 71 75 601 693 138 Filie: Żłobek ul. Lenartowicza 8 09-402 Płock tel. 24 366 74 97 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Dziecko może rozwijać się jedynie poprzez doświadczenie w swoim otoczeniu. Takie doświadczenie nazywamy pracą. - Dr Maria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 O wydawnictwie Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych. Istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Mistrz Reklamy. Zapomniane sposoby zdobywania klientów XMARKETING.PL - MARKETING BEZ PRZYPADKU

Mistrz Reklamy. Zapomniane sposoby zdobywania klientów XMARKETING.PL - MARKETING BEZ PRZYPADKU Mistrz Reklamy Zapomniane sposoby zdobywania klientów XMARKETING.PL - MARKETING BEZ PRZYPADKU To jest darmowy poradnik, który możesz rozprowadzać w Internecie lub w druku. Możesz go użyć np. jako zachętę

Bardziej szczegółowo