SŁOWNICTWO GRUPA ZAAWANSOWANA ( 語 彙 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNICTWO GRUPA ZAAWANSOWANA ( 語 彙 )"

Transkrypt

1 SŁOWNICTWO GRUPA ZAAWANSOWANA ( 語 彙 ) 歴 史 れきし historia 宇 宙 うちゅう kosmos 宇 宙 船 うちゅうせん statek kosmiczny 大 勢 おおぜい dużo ludzi 安 全 あんぜん bezpiecznie 汽 車 きしゃ kolej parowa 汽 船 きせん parowiec 狭 い せまい ciasno 世 紀 せいき wiek, stulecie 地 球 ちきゅう ziemia, świat 珍 しい めずらしい nietypowe 番 号 ばんごう numer 薄 い うすい cienki (rzeczy) 捨 てる すてる wyrzucać

2 拾 う ひろう podnosić 簡 単 かんたん łatwe 欲 しい ほしい chcieć 銀 座 ぎんざ dzielnica Ginza 降 る ふる padać np. deszcz 経 つ たつ mijać np. czas 石 炭 せきたん węgiel 面 白 い おもしろい ciekawy 準 備 じゅんび przygotowywać się...(に) 似 ている...(に)にている być podobnym do 勝 つ かつ wygrywać 負 ける まける przegrywać 磨 く みがく myć, czyścić 眼 鏡 めがね okulary 利 用 りよう(をする) użytkować 呼 ぶ よぶ wołać, wzywać 発 見 はっけん odnaleźć, odkryć na nowo 発 明 はつめい wynaleźć 踏 む ふむ nadepnąć 開 かれる ひらかれる otworzyć, inaugurować 島 しま wyspa

3 騒 音 そうおん hałas 麦 むぎ zboże 原 はら łąka 原 料 げんりょう składniki 造 る つくる stworzyć coś, skonstruować 組 み 立 てる くみたてる składać coś 故 障 こしょう awaria, zepsucie 説 明 書 せつめいしょ instrukcja 解 決 かいけつ rozwiązanie お 問 い 合 わせ 先 おといあわせさき adres kontaktowy 修 理 しゅうり naprawa 確 認 かくにん potwierdzenie 確 認 かくにん(をする) potwierdzać 操 作 そうさ obsługa, zarządzanie 必 ず かならず koniecznie, pewny 絶 対 に ぜったいに zdecydowanie 季 節 きせつ pory roku 並 べる ならべる ustawić 合 宿 がっしゅく kolonie sportowe / naukowe 嫌 い きらい nie lubić 想 像 そうぞう wyobraźnia

4 警 官 ( 警 察 官 )けいかん(けいさつかん)policjant 褒 める ほめる chwalić 注 意...(に)ちゅうい(をする) uważać na..., zwracać uwagę na... 注 文 ちゅうもん zamówienie 注 文 をする ちゅうもんをする zamawiać 一 緒 に いっしょに razem 預 かる あずかる przechowywać, opiekować się 皮 かわ futro, skóra zwierzęca, skórka(banana- バナナの 皮 ) 狸 たぬき szop 算 数 さんすう arytmetyka w podstawówce 数 学 すうがく matematyka 数 かず liczba 人 数 にんずう liczba osób 1 億 1 おく 100 milionów 交 代 する こうたいする zmieniać się 管 理 をする かんりをする kontrolować 新 婚 旅 行 しんこんりょこう podróż poślubna 夫 主 人 おっと しゅじん mąż 妻 家 内 奥 さん つま かない おくさん żona 近 代 的 きんだいてき nowożytne

5 知 人 知 り 合 い ちじん しりあい znajomi 量 りょう ilość, porcja 商 品 しょうひん gotowe produkty 農 業 のうぎょう rolnictwo 農 家 のうか gospodarstwo 農 学 のうがく agronomia 農 作 物 農 産 物 のうさくぶつ のうさんぶつ plon 先 進 国 ( 発 達 国 )せんしんこく(はったつこく) kraje rozwinięte 開 発 途 上 国 かいはつとじょうこく kraje rozwijające się 発 展 途 上 国 はってんとじょうこく 新 興 国 しんこうこく kraje rozwijające się dynamicznie 超 大 国 ちょうたいこく supermocarstwo 求 める もとめる potrzebować kogoś, oczekiwać 競 争 きょうそう wyścig 素 直 すなお prawdomówny, szczery 理 想 りそう ideał, wzór do naśladowania 理 想 的 りそうてき idealny ご 用 件 は ごようけんは jaka jest pana sprawa (formalnie) 遅 刻 ちこく spóźnienie 遅 刻 をする ちこくをする spóźnić się 交 差 点 こうさてん skrzyżowanie

6 複 雑 ふくざつ skomplikowane, złożone 邪 魔 じゃま przeszkoda, najście 出 勤 する しゅっきんする dojeżdżać do pracy 通 学 する つうがくする dojeżdżać do szkoły 通 勤 する つうきんする dojeżdżać do pracy 時 差 通 勤 じさつうきん zróźnicowane godziny dojazdu do pracy (stosowane głównie w Tokio, gdzie są godziny szczytu) ラッシュ 時 らっしゅじ godziny największego ruchu ラッシュアワー らっしゅあわー w Tokio rano 7-9, 通 勤 ラッシュ つうきんらっしゅ wieczorem 帰 宅 する きたくする wracać do domu 自 宅 じたく miejsce zamieszkania(własny dom) 寛 ぐ くつろぐ zrelaksować się, czuć się jak w domu 乾 く かわく wysychać 洗 剤 せんざい proszek do prania 充 電 する じゅうでんする ładować np. telefon テーブルを 拭 く テーブルをふく wycierać stół 汗 あせ pot 汗 をかく あせをかく pocić się 守 る まもる chronić, bronić 早 退 そうたい zwolnij się wcześniej

7 離 婚 りこん rozwód 離 婚 をする りこんをする brać rozwód 葬 式 そうしき pogrzeb 心 配 しんぱい zmartwienie, obawa 心 配 をする しんぱいをする martwić się 成 績 せいせき wyniki (np. w szkole) 大 丈 夫 だいじょうぶ w porządku, nic się nie stało, jest ok! 様 子 ようす sytuacja, zachowanie * 変 な 様 子 * 様 子 がおかしい へんなようす ようすがおかしい dziwna sytuacja, niecodzienna 測 る はかる mierzyć (długość i głębokość, Temperaturę, powierzchnię ) 図 る はかる planować, rozwiązywać 量 る はかる ważyć 計 る はかる liczyć (czas),liczenie 非 常 口 ひじょうぐち wyjście awaryjne 傷 きず rana, rysa 積 む つむ ładować, pakować 犯 人 はんいん kryminalista 犯 罪 はんざい przestępstwo 爆 ぜる はぜる wybuchnąć

8 診 てもらう みてもらう wizytować, konsultować 翻 訳 ほんやく tłumaczenie pisemne 通 訳 つうやく tłumaczenie ustne 猿 さる małpa お 祝 い おいわい życzenia 申 し 訳 ありません もうしわけありません przepraszam bardzo, dziękuję bardzo OBECNY ROK 恩 返 しをする おんがえしをする oddawanie przysługi 全 然 ぜんぜん w ogóle 怪 我 けが skaleczenie 鶴 つる żuraw 驚 く おどろく zdziwić się お 湯 が 沸 く おゆがわく wrząca woda お 湯 を 沸 かす おゆをわかす zagotować wodę 神 主 かんぬし kapłan shinto 出 版 をする しゅっぱんをする coś wydać np. Książkę 出 版 社 しゅっぱんしゃ wydawnicto 商 人 しょうにん kupiec 幽 霊 霊 ゆうれい れい duchy 先 日 昨 日 せんじつ さくじつ wczoraj (grzecznie) 指 輪 ゆびわ pierścionek

9 靴 下 くつした skarpetki 靴 くつ buty 洗 濯 せんたく pranie 洗 濯 をする せんたくをする prać 取 り 替 える とりかえる wymieniać coś na coś あっと 言 う 間 に あっというまに w mgnieniu oka 広 まる ひろまる rozprzestrzeniać się *うわさが 広 まる うわさがひろまる plotka się rozsprzestrzenia 孫 まご wnuk / wnuczka お 見 舞 い おみまい odwiedziny chorego *w szpitalu/w domu 情 報 じょうほう informacja (cyfrowa) 情 報 学 じょうほうがく informatyka 掃 除 そうじ sprzątanie 招 待 する しょうたいする zapraszać *formalnie 誘 う さそう zapraszać *nieformalnie 弁 護 士 べんごし adwokat 法 律 ほうりつ prawo 法 律 家 ほうりつか prawnik 論 文 ろんぶん praca dyplomowa 教 育 きょういく nauczanie, trening, szkolenie 教 育 学 きょういくがく pedagogika

10 一 生 懸 命 いっしょうけんめい z największym wysiłkiem, ciężko 殆 ど ほとんど prawie, prawie wszystko / nic 種 類 しゅるい różnorodność, rodzaje 少 しずつ すこしずつ po trochu 整 備 せいび serwis 習 慣 しゅうかん zwyczaje 内 容 ないよう treść 鉛 筆 えんぴつ ołówek 検 査 けんさ badanie (medyczne, towarów) 完 成 かんせい gotowe, ukończone 感 想 かんそう wrażenia (swojej opinii słownie lub pisemnie) np. 読 書 感 想 文 wypracowanie na wybrany temat, polegający na przedstawieniu swoich przemyśleń, opinii itp. 生 産 せいさん produkcja 降 ろす おろす wyładować coś, wypakować 道 路 どうろ jezdnia, ulica 易 しい やさしい prosty, łatwy 表 現 ひょうげん wyrażenie, prezentacja 縁 起 が 悪 い えんぎがわるい zły omen 順 序 じゅんじょ porządek, sekwencja, koleność 氷 山 ひょうざん góra lodowa

11 上 書 き うわがき dopisanie,nadpisanie 下 書 き したがき pisać na brudno 海 の 底 うみのそこ na dno morza 沈 む しずむ utonąć 殺 人 者 さつじんしゃ morderca 殺 す ころす zabić 引 き 上 げる ひきあげる podciągnąć 枕 まくら poduszka 街 まち duże miasto, city 町 まち miasteczko, town

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-japoński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-japoński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! おめでとうござい 末 永 くお 幸 せに młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! おめでとうございどう ぞお 幸 せに młodej parze Wszystkiego najlepszego

Bardziej szczegółowo

W y. J a. stawa. "Polska w 2010" obiektywie. pończyków

W y. J a. stawa. Polska w 2010 obiektywie. pończyków W y stawa "Polska w obiektywie J a pończyków 2010" ポーランド 派 遣 日 本 語 教 師 写 真 展 2010 ウッジ 市 中 央 区 立 図 書 館 2010 年 6 月 25 日 ( 金 )15:00オープン Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga ul.

Bardziej szczegółowo

JAPOŃSKII. Rozmówki. Mów śmiało! z wymową i słowniczkiem. w podróży w pracy z przyjaciółmi. wydawnictwo LINGO

JAPOŃSKII. Rozmówki. Mów śmiało! z wymową i słowniczkiem. w podróży w pracy z przyjaciółmi. wydawnictwo LINGO JAPOŃSKII Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi Rozmówki z wymową i słowniczkiem wydawnictwo LINGO Karolina Kuran Mów śmiało! JAPOŃSKI Rozmówki z wymową i słowniczkiem Konsultacja językowa: Shoko

Bardziej szczegółowo

YUKI-SIS. Monika Chlebek + Dawid Czycz. In space, 36x28 cm, Amusement, 28x35 cm, oil on canvas 2015

YUKI-SIS. Monika Chlebek + Dawid Czycz. In space, 36x28 cm, Amusement, 28x35 cm, oil on canvas 2015 + The day when the circus arrived 2015.10.17 (Sat) 31 (sat) 日 月 休 廊 Sunday, Monday Close 12:00 19:00 Opening reception 10.17(Sat) 17:00~ The artists will come to Tokyo. 協 賛 ポーランド 広 報 文 化 センター CULTURE.

Bardziej szczegółowo

SILVA IAPONICARUM 日 林 FASC. II 第 二 号 WINTER 冬 2004

SILVA IAPONICARUM 日 林 FASC. II 第 二 号 WINTER 冬 2004 SILVA IAPONICARUM 日 林 FASC. II 第 二 号 WINTER 冬 2004 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii, Katedra Orientalistyki, Zakład Japonistyki Uniwersytet Warszawski Instytut Orientalistyczny, Zakład

Bardziej szczegółowo

に ほ ん ご 日 本 語. JĘZYK JAPOŃSKI część I 私 たち は 日 本 語 を 勉 強 します

に ほ ん ご 日 本 語. JĘZYK JAPOŃSKI część I 私 たち は 日 本 語 を 勉 強 します に ほ ん ご 日 本 語 JĘZYK JAPOŃSKI część I 私 たち は 日 本 語 を 勉 強 します Opracowała: Basak Katarzyna Ilustracje: Kawenka Paulina SPIS TREŚCI Wstęp...3 Zwroty grzecznościowe...6 Lekcja 1 Romaji - wymowa...8 Lekcja 2

Bardziej szczegółowo

Czy Polska jest nadal atrakcyjnym krajem dla japońskich inwestycji?

Czy Polska jest nadal atrakcyjnym krajem dla japońskich inwestycji? Czy Polska jest nadal atrakcyjnym krajem dla japońskich inwestycji? KPMG Polska Luty 2015 日本の投資家から見て 投資先としてポーランドはまだ魅力的ですか? KPMG Poland 2/2015 W jaki sposób japońscy inwestorzy postrzegają Polskę? 日本の投資家はポーランドをどう見ているのか

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się z fiszek Pisz i czytaj

Jak uczyć się z fiszek Pisz i czytaj Jak uczyć się z fiszek Pisz i czytaj Fiszki przedstawiają 200 podstawowych ideogramów, które japońskie dzieci poznają w ciągu pierwszych dwóch lat nauki w szkole podstawowej. Jest to także materiał uznawany

Bardziej szczegółowo

rozmowę z Jego Magnificencją Rektorem TUFS, Profesorem. Ikuo Kameyamą Serdecznie dziękujemy, to dla nas ogromny zaszczyt.

rozmowę z Jego Magnificencją Rektorem TUFS, Profesorem. Ikuo Kameyamą Serdecznie dziękujemy, to dla nas ogromny zaszczyt. CZEŚĆ r 2 Czerwiec 2009 GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞 Drodzy Czytelnicy, Wywiad z Jego Magnificencją, profesorem Ikuo Kameyamą, Rektorem

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Drodzy Czytelnicy, 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞

CZEŚĆ GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Drodzy Czytelnicy, 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞 CZEŚĆ Nr 6 2010 GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞 Drodzy Czytelnicy, Redakcja gazetki studenckiej Cześć życzy Państwu pełnych radości, spokoju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Listopad 2015 Wydawca: Ambasada Japonii w Polsce. Język japoński

Biuletyn Informacyjny Listopad 2015 Wydawca: Ambasada Japonii w Polsce. Język japoński Biuletyn Informacyjny Listopad 2015 Wydawca: Ambasada Japonii w Polsce Język japoński 1 Język japoński Język japoński (nihongo) jest językiem ojczystym dla prawie 130 milionów mieszkańców Japonii, a kolejne

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Nr 7 2011 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞.

CZEŚĆ GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Nr 7 2011 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞. CZEŚĆ Nr 7 2011 GAZETKA POLONISTÓW TOKIJSKIEGO UNIWERSYTETU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 東 京 外 国 語 大 学 ポーランド 語 学 生 新 聞 Szanowni Państwo, Na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych właśnie zakończył

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Kwiecień 2010 Język japoński Wydawca: Ambasada Japonii w Polsce Czy japoński jest trudny? nie taki diabeł straszny, jak go malują Przeciętnemu Polakowi, który z japońskim zetknął

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA JAPOŃSKA MIKAWA ZAPRASZA GOŚCI OD WTORKU DO NIEDZIELI W GODZINACH OD 12.00 DO 21.30 KARTA MENU Przystawki Appetizer

RESTAURACJA JAPOŃSKA MIKAWA ZAPRASZA GOŚCI OD WTORKU DO NIEDZIELI W GODZINACH OD 12.00 DO 21.30 KARTA MENU Przystawki Appetizer RESTAURACJA JAPOŃSKA MIKAWA ZAPRASZA GOŚCI OD WTORKU DO NIEDZIELI W GODZINACH OD 12.00 DO 21.30 KARTA MENU Przystawki Appetizer 1. Edamame 枝 豆 15,00zł Gotowana na słono soja w zielonych strączkach Boiled

Bardziej szczegółowo

国 際 移 動 セミナー ガリツィア 探 訪 ヨーロッパ 東 部 境 界 地 域 の 共 有 遺 産 研 究 第 1 回

国 際 移 動 セミナー ガリツィア 探 訪 ヨーロッパ 東 部 境 界 地 域 の 共 有 遺 産 研 究 第 1 回 国 際 移 動 セミナー ガリツィア 探 訪 ヨーロッパ 東 部 境 界 地 域 の 共 有 遺 産 研 究 第 1 回 The International Itinerant Seminar The Common Heritage of the Eastern Borderlands of Europe, Part I 9-22 Sept. 2008 (14 days) 主 催 者 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA. Katalog produktów 2015 Wydanie 13. Bezpośredni importer produktów do kuchni azjatyckiej

GRUPA. Katalog produktów 2015 Wydanie 13. Bezpośredni importer produktów do kuchni azjatyckiej GRUPA Bezpośredni importer produktów do kuchni azjatyckiej Katalog produktów 2015 Wydanie 13 ALKOHOLE アルコール 類 NAPOJE 飲 物 HERBATY ティー SOSY ソース PASTY I KONCENTRATY ペーストおよび 濃 縮 物 OCTY 酢 MISO みそ RYŻ ALGI 藻

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2016 Wydanie 14 GRUPA. Bezpośredni importer produktów do kuchni azjatyckiej

Katalog produktów 2016 Wydanie 14 GRUPA. Bezpośredni importer produktów do kuchni azjatyckiej GRUPA Bezpośredni importer produktów do kuchni azjatyckiej Katalog produktów 2016 Wydanie 14 ALKOHOLE アルコール 類 NAPOJE 飲 物 HERBATY ティー SOSY ソース PASTY I KONCENTRATY ペーストおよび 濃 縮 物 OCTY 酢 MISO みそ RYŻ ALGI 藻

Bardziej szczegółowo

WYPRAWY Z PASJĄ - AZJA

WYPRAWY Z PASJĄ - AZJA SAMOBÓJSTWA W JAPONII - WIĘCEJ INOCHI NO MONBAN BY ROZPOZNAĆ JAPOŃSKI BÓL DUSZY autor: Barbara Granek LICZBY, FAKTY, TERMINY 1. Od lipca do stycznia drugiego roku studiów Tsukuru Tazaki myślał wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke

Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka w swoim dorobku ma wiele programów artystycznych, widowisk tematycznych i okolicznościowych:

Bardziej szczegółowo

Staszek-Phi-Staszek, skłonny do fraszek, uświadamia:

Staszek-Phi-Staszek, skłonny do fraszek, uświadamia: It takes SEVENTEEN-17 muscles to smile! - 1 - Nie wierz nikomu, dopóki nie przekonasz się, że on zna się na tym, o czym mówi i że jest prawdomówny. Józef Maria Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata

Bardziej szczegółowo

Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim

Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim Krzysztof Olszewski Zakład Japionistyki i Sinologii IFO UJ Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowego sposobu opisywania morfologii

Bardziej szczegółowo

各県の滞在滞在 就労許可担当窓口 今般 ポーランド各県の滞在 就労許可担当窓口を大使館として以下のとおりとりまとめましたので ご活用頂ければ幸いです

各県の滞在滞在 就労許可担当窓口 今般 ポーランド各県の滞在 就労許可担当窓口を大使館として以下のとおりとりまとめましたので ご活用頂ければ幸いです 各県の滞在滞在 就労許可担当窓口 今般 ポーランド各県の滞在 就労許可担当窓口を大使館として以下のとおりとりまとめましたので ご活用頂ければ幸いです ワルシャワマゾフシェ県役所 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 外国人局 Wydział Spraw 住所 :ul. Długa 5, 00-263 Warszawa Tel: 22 695 67 70 e-mail: wsc@mazowieckie.pl,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka japońskich głosek i oraz u

Dydaktyka japońskich głosek i oraz u Dydaktyka japońskich głosek i oraz u Adam Klawczyński Tematem niniejszego artykułu jest analiza niewielkiego fragmentu pola fonetycznofonologicznego współczesnego języka japońskiego, złożonego z dwóch

Bardziej szczegółowo

SILVA IAPONICARUM 日 林 FASC. III 第 三 号 SPRING 春 2005

SILVA IAPONICARUM 日 林 FASC. III 第 三 号 SPRING 春 2005 SILVA IAPONICARUM 日 林 FASC. III 第 三 号 SPRING 春 2005 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Neofilologii, Katedra Orientalistyki, Zakład Japonistyki Uniwersytet Warszawski Instytut Orientalistyczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. NetBotz Room Sensor Pod 155 NBPD0155

Instrukcja montażu. NetBotz Room Sensor Pod 155 NBPD0155 Instrukcja montażu NetBotz Room Sensor Pod 155 NBPD0155 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible

Bardziej szczegółowo

SI EM IA NOWI CE SLASKI E

SI EM IA NOWI CE SLASKI E SI EM IA NOWI CE SLASKI E II ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA 00-OR 0003.245.2014 Szanowny Pan Grzegorz Jurkiewicz R 証 lny R 記 Y 皿賀 ta Siemianowice Si 郡 kie Szanowny Pan Ste 昆 in Wieczorek R ょ lny R 記 Y Mia

Bardziej szczegółowo

Finger Vein ID: Nowoczesny oddzial bankowy z wykorzystaniem biometrii naczyń krwionośnych palca

Finger Vein ID: Nowoczesny oddzial bankowy z wykorzystaniem biometrii naczyń krwionośnych palca Finger Vein ID: Nowoczesny oddzial bankowy z wykorzystaniem biometrii naczyń krwionośnych palca Tadeusz Woszczyński Hitachi Europe Ltd. Wprowadzenie do Finger Vein Finger Vein technologia Biometria naczyń

Bardziej szczegółowo

ART POZY V WYSTAWA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ/ /POLISH CONTEMPORARY ART EXHIBITION CONTEMPORARY ART SPACE OSAKA JAPONIA/JAPAN

ART POZY V WYSTAWA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ/ /POLISH CONTEMPORARY ART EXHIBITION CONTEMPORARY ART SPACE OSAKA JAPONIA/JAPAN ART POZY V WYSTAWA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ/ /POLISH CONTEMPORARY ART EXHIBITION CONTEMPORARY ART SPACE OSAKA JAPONIA/JAPAN!!!BEST CATALOG CASO 2013.indd 1 12/9/2013 2:06:40 AM ART POZY V WYSTAWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

გამარჯობა GEO こんにちは JPN

გამარჯობა GEO こんにちは JPN cześć PL hello bawoni YO kèdú hallo привіт привет გამარჯობა こんにちは habari SWA chào hola ciao na nga def WOL SŁOWNIK WIELOKULTUROWY=WIELOJĘZYCZNY słownik wielokulturowy ilustrowany Warszawa 2013 wielojęzyczny

Bardziej szczegółowo

Nr. 3 (31. 01. 2015) W numerze: O mandze i anime słów kilka - czy chińskie bajki przeznaczone są tylko i wyłącznie dla dzieci? - str.

Nr. 3 (31. 01. 2015) W numerze: O mandze i anime słów kilka - czy chińskie bajki przeznaczone są tylko i wyłącznie dla dzieci? - str. Nr. 3 (31. 01. 2015) W numerze: O mandze i anime słów kilka - czy chińskie bajki przeznaczone są tylko i wyłącznie dla dzieci? - str. 3-6 Samobójstwa w Japonii - o problemie dotykającym coraz większą liczbę

Bardziej szczegółowo

LED Oprawy Przemys owe

LED Oprawy Przemys owe LED Oprawy Przemys owe Cechy i zalety Wysoka na 9 /Wat w stosunku do HID Opatentowany za LED na 5 ( Brak UV,, sodu 3 Obszary zastosowania Centra sportowe Zadaszone C WWW.SIVLUX.COM Cechy: Zysk energetyczny

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LED PROFESSIONAL LED LIGHTING

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LED PROFESSIONAL LED LIGHTING PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LED PROFESSIONAL LED LIGHTING OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED Oprawy Cechy i zalety Lampy LED High Bay w stosunku do lamp HID Strumień świetlny (Lm) 35 3 25 2 15 1 5 4W HID 12W LED

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Smart Remote ZDALNE STEROWANIE TWOIM GOPRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Smart Remote ZDALNE STEROWANIE TWOIM GOPRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Smart Remote ZDALNE STEROWANIE TWOIM GOPRO 2 Aby pobrać instrukcję obsługi w innym języku, odwiedź gopro.com/support. Pour télécharger ce manuel de l utilisateur dans une autre langue,

Bardziej szczegółowo

20. Bolesławieckie Święto Ceramiki, 20-24 sierpnia 2014

20. Bolesławieckie Święto Ceramiki, 20-24 sierpnia 2014 20. Bolesławieckie Święto Ceramiki, 20-24 sierpnia 2014 Koncert Ewy Farny zakończył Święto Ceramiki Tłumy bolesławian oraz turystów wzięło udział w ostatni dniu Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Atrakcji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynanie pracy w systemie Windows 8.1

Rozpoczynanie pracy w systemie Windows 8.1 Rozpoczynanie pracy w systemie Windows 8.1 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać: Bezpieczeństwo, gwarancja

Bardziej szczegółowo

GAZETKA GIMNAZJUM NR 5 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINIE

GAZETKA GIMNAZJUM NR 5 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINIE Przybij Piątkę 11/2014 Przybij Piątkę Numer 2 (Grudzień 2014) W numerze: Konkurs Z życia szkoły - Koncert Ciekawostki Wywiad Recenzje GAZETKA GIMNAZJUM NR 5 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Nr. 2 (19. 01. 2016) W numerze: 20-lecie PlayStation - czego życzymy twórcom jednej z najpopularniejszych konsol? str. 3-7

Nr. 2 (19. 01. 2016) W numerze: 20-lecie PlayStation - czego życzymy twórcom jednej z najpopularniejszych konsol? str. 3-7 Nr. 2 (19. 01. 2016) W numerze: 20-lecie PlayStation - czego życzymy twórcom jednej z najpopularniejszych konsol? str. 3-7 Kapitan Monkey D. Luffy atakuje Tokio! - kilka słów na temat parku rozrywki w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi Rack Automatic Transfer Switch This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie. Hanzai. deliktowych. przestępstwo. Przemysław Sobolewski Michał Warciński 犯 罪

Przedawnienie. Hanzai. deliktowych. przestępstwo. Przemysław Sobolewski Michał Warciński 犯 罪 Przedawnienie Hanzai roszczeń znaczy deliktowych przestępstwo Przemysław Sobolewski Michał Warciński 犯 罪 Hanzai Dozór Policji znaczy jako środek przestępstwo zapobiegawczy w polskim oraz procesie white-collar-crimes

Bardziej szczegółowo

Instrukcja opisuje proces instalacji F-monitora. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji.

Instrukcja opisuje proces instalacji F-monitora. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji. F-MONITOR F -MONITOR INSTALACJA F-Monitor to urządzenie monitorujące, które mierzy przepływ powietrza I czas kiedy jednostka filtracyjna wymaga serwisu.. Monitor może być ustawiony wedle poszczególnych

Bardziej szczegółowo

InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja

InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja InfraStruXure Manager Instalacja i konfiguracja This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat in het

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika L830/L835

Podręcznik użytkownika L830/L835 Podręcznik użytkownika L830/L835 Spis treści L830/L835 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Informacje ogólne Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia... 1-1 Pierwsze kroki... 1-2 Przewodnik po systemie

Bardziej szczegółowo

Comparative Legilinguistics

Comparative Legilinguistics Volume 4/2010 Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication Institute of Linguistics Faculty of Modern Languages and Literature Adam Mickiewicz University Poznań, Poland Comparative

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria Satellite P770/P775

Podręcznik użytkownika. Seria Satellite P770/P775 Podręcznik użytkownika Seria Satellite P770/P775 Spis treści Seria Satellite P770/P775 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Zalecenia ogólne Pierwsze kroki Lista kontrolna wyposażenia... 1-1 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LAX 400

Instrukcja obsługi LAX 400 Instrukcja obsługi LX 400 Instrukcja obsługi STBIL-LX 400 to łatwy w obsłudze wieloliniowy laser samopoziomujący przeznaczony do użytku na budowie. Laser posiada funkcję samopoziomowania w zakresie ± 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Qosmio F750

Podręcznik użytkownika. Qosmio F750 Podręcznik użytkownika Qosmio F750 Spis treści Qosmio F750 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Informacje ogólne Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia... 1-1 Pierwsze kroki... 1-2 Przewodnik po systemie

Bardziej szczegółowo

2009 Jean-Paul Nerrière and David Hon 2009 Jean-Paul Nerrière i David Hon ISBN : 978-0-9827452-0-5 ISBN : 978-0-9827452-0-5

2009 Jean-Paul Nerrière and David Hon 2009 Jean-Paul Nerrière i David Hon ISBN : 978-0-9827452-0-5 ISBN : 978-0-9827452-0-5 Globish The World Over Globish na całym świecie 2009 Jean-Paul Nerrière and David Hon 2009 Jean-Paul Nerrière i David Hon This book is owned by the writers. Any unauthorized copying in any media, including

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jabłoński Associate Professor Adam Mickiewicz University, Faculty of Modern Languages and Literatures, Chair of Oriental Studies

Arkadiusz Jabłoński Associate Professor Adam Mickiewicz University, Faculty of Modern Languages and Literatures, Chair of Oriental Studies Arkadiusz Jabłoński Associate Professor Adam Mickiewicz University, Faculty of Modern Languages and Literatures, Chair of Oriental Studies PUBLICATIONS Papers (pre-doc): 1. 1995. 談 話 における 日 本 語 の 人 称 情

Bardziej szczegółowo

Wiedza. to potęgi klucz

Wiedza. to potęgi klucz Wiedza to potęgi klucz Wiedza to potęgi klucz CZAS: wprowadzenie (45 minut) + gra (90 minut zadań) LICZBA OSÓB POTRZEBNYCH DO OBSŁUGI GRY: co najmniej 5 (tyle, ile zadań w grze) POZIOM EDUKACYJNY: szkoły

Bardziej szczegółowo

SI [MIAN 〇 WICE SLASKIE

SI [MIAN 〇 WICE SLASKIE SI [MIAN 〇 WICE SLASKIE 12 listopada 2013 II ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA OO-OR.0003.332.201 3 Szanowny Pan Stefan Wieczorek Radny Rady Miasta Siemianowice Sl4skie Przekazujg w za4czeniu odpowiedz na Pana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna waga precyzyjna z przetwornikiem kamertonowym. Seria AJ-CE/AJH-CE. Instrukcja obsługi WAŻNE

Elektroniczna waga precyzyjna z przetwornikiem kamertonowym. Seria AJ-CE/AJH-CE. Instrukcja obsługi WAŻNE 200009M01 Elektroniczna waga precyzyjna z przetwornikiem kamertonowym Seria AJ-CE/AJH-CE Instrukcja obsługi WAŻNE Aby zapewnić bezpieczne i właściwe używanie wagi, prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie. W numerze m. in.:

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie. W numerze m. in.: NR 2 / listopad - grudzień 2015 Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie W numerze m. in.: Patriotyzm Quiz literacki Samuraje - nieustraszeni, japońscy wojownicy Japońskie wynalazki Dominium ciąg

Bardziej szczegółowo

Lenovo TAB S8-50. Podręcznik użytkownika wer. 1.0

Lenovo TAB S8-50. Podręcznik użytkownika wer. 1.0 Lenovo TAB S8-50 Podręcznik użytkownika wer. 1.0 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać informacje o środkach ostrożności oraz ważne uwagi podane w dołączonym podręczniku. Rozdział 01 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO PRZEDSZKOLA Z ADMINISTRACJĄ ZA PAN BRAT - - POZNAJEMY ZAWÓD PRACOWNIKA BIUROWEGO I PRACĘ URZĘDNIKA Cel: uświadomienie dzieciom, że z zawodami biurowymi można spotkać się niemalże na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczelni dla idei nauczania wszystkich uczniów informatyki i programowania: outreach, studia podyplomowe

Wsparcie uczelni dla idei nauczania wszystkich uczniów informatyki i programowania: outreach, studia podyplomowe Wsparcie uczelni dla idei nauczania wszystkich uczniów informatyki i programowania: outreach, studia podyplomowe UMK Toruń, UWr Wrocław syslo@mat.uni.torun.pl, @ii.uni.wroc.pl http://mmsyslo.pl Obserwacje

Bardziej szczegółowo

IT Le informazioni in italiano relative alla configurazione sono disponibili nel sito : www.audioquest.com/dragonfly/flight

IT Le informazioni in italiano relative alla configurazione sono disponibili nel sito : www.audioquest.com/dragonfly/flight OR SP En ( ) están disponibles las instrucciones de instalación en español FR Les instructions d installation en français sont disponibles à l adresse : DE Konfigurationsanweisungen in deutscher Sprache

Bardziej szczegółowo

SYLABUS NA AKADEMIĘ TRZECIEGO WIEKU

SYLABUS NA AKADEMIĘ TRZECIEGO WIEKU GRUPA STARTER 2 poniedziałek 8.30 10.00 Zajęcia 1 Co oni teraz robią? Wprowadzenie czasu teraźniejszego ciągłego Zajęcia 2 Utrwalanie czasu teraźniejszego ciągłego. Zajęcia 3 Plany na przyszłość Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Seria: Literatura, język i kultura Japonii Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Filologicznego RECENZENT dr hab. Romuald Huszcza, prof. UJ PROJEKT OKŁADKI Marcin

Bardziej szczegółowo

Lenovo TAB 2 A7-30 Podręcznik użytkownika wer. 1.0

Lenovo TAB 2 A7-30 Podręcznik użytkownika wer. 1.0 Lenovo TAB 2 A7-30 Podręcznik użytkownika wer. 1.0 Lenovo TAB 2 A7-30HC Lenovo TAB 2 A7-30GC Lenovo TAB 2 A7-30F Lenovo TAB 2 A7-30H Podstawy Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Electronic Regulatory Compliance Manual

Electronic Regulatory Compliance Manual Electronic Regulatory Compliance Manual Electronic Regulatory Compliance Manual Konformitätserklärung für elektronische Geräte Manual electrónico de cumplimiento normativo Elektroniczny podręcznik zgodności

Bardziej szczegółowo

Wholehog III. Podręcznik Użytkownika. Version PL

Wholehog III. Podręcznik Użytkownika. Version PL Wholehog III Podręcznik Użytkownika Version 1.4.0-PL Wholehog III Wholehog III: Podręcznik Użytkownika by Nick Hunt i Matt Haskins Przełożył: Marcin Grządziel Copyright High End Systems, Inc. 2002-2006,

Bardziej szczegółowo

Wholehog III. Podręcznik Użytkownika. Version 2.1-PL. Flying Pig Systems

Wholehog III. Podręcznik Użytkownika. Version 2.1-PL. Flying Pig Systems Wholehog III Podręcznik Użytkownika Version 2.1-PL 1 Wholehog III: Podręcznik Użytkownika by Nick Hunt i Matt Haskins Przełożył: Marcin Grządziel Copyright High End Systems, Inc. 2002-2007, wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Instalacja zestawu z szyną wpuszczoną NetShelter SX AR7503, AR7504, AR7508, AR7578

Instalacja zestawu z szyną wpuszczoną NetShelter SX AR7503, AR7504, AR7508, AR7578 Instalacja zestawu z szyną wpuszczoną NetShelter SX AR7503, AR7504, AR7508, AR7578 Elementy zestawu Śruby Torx M6 12 (12) Nakrętka koszyczkowa M6 (12) 6-U 15-U 6-U 15-U Pionowa szyna montażowa 600 mm 6

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-964-029277

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-964-029277 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Hallera 14a 41-709 Ruda Śląska Daty i godziny otwarcia: 7 Grudnia od godziny 19 do 21 8 Grudnia od godziny 9:30 do 21 9 Grudnia od godziny 9:30 do

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW

ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich pól. Wyczerpujące informacje pozwolą nam nie tylko Państwa poznać, ale i znaleźć najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Thule ClipOn High Recommendations 4DF/

Thule ClipOn High Recommendations 4DF/ Posiadamy w stałej sprzedaży haki holownicze do większości modeli aut osobowych i dostawczych, oraz uniwersalne i dedykowane wiązki elektryczne. W siedzibie naszej firmy mozna dokonać profesjonalnego montażu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA BEZ TAJEMNIC W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ SUKCESU W PRACY Z UCZNIAMI ZDOLNYMI

MATEMATYKA BEZ TAJEMNIC W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ SUKCESU W PRACY Z UCZNIAMI ZDOLNYMI W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ SUKCESU W PRACY Z UCZNIAMI ZDOLNYMI Barbara Ochmańska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dlaczego warto uczyć się matematyki?

Bardziej szczegółowo

1. Plandochod6wog6lem

1. Plandochod6wog6lem UCHWAI,A NR YII26II5 RADY MIEJSKIEJ W SURAZU zdnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

24/7. Ogrzewanie domu przyszłości Proste, efektywne i zdalne. smartheating.danfoss.pl. Zarządzanie ogrzewaniem przez Danfoss Link

24/7. Ogrzewanie domu przyszłości Proste, efektywne i zdalne. smartheating.danfoss.pl. Zarządzanie ogrzewaniem przez Danfoss Link Zarządzanie ogrzewaniem przez Danfoss Link Ogrzewanie domu przyszłości Proste, efektywne i zdalne Komfortowa temperatura 21 C nawet podczas wcześniejszego powrotu do domu. Nowa aplikacja Danfoss Link App

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Protok6t kontroli planowej w zakresie prawidtowosci organizacji pracy S wietlicy.

Protok6t kontroli planowej w zakresie prawidtowosci organizacji pracy S wietlicy. りぐつ 噌恕鵠謹. 恕冒激線密 Y KOG.5532.3.34.2016.EB Protok6t kontroli planowej w zakresie prawidtowosci organizacji pracy S wietlicy. Piecz96 szkoy. SZKO1 汎 PODSTA 醍 () WA NR 2 im. An 畑ん可叫田 あ -a 躍 M 肋配畑融 J げ I-fl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie MLP-1449-045169

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie MLP-1449-045169 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Plac św. Maksymiliana 2 32-600 Oświęcim Daty i godziny otwarcia: 7.12.2013 oraz 8.12.2013, w godzinach 8.00-18.00 Kontakt: 694559343 Wskazówki dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BOSE QC20I

Twoja instrukcja użytkownika BOSE QC20I Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie MAZ-710-415402

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie MAZ-710-415402 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Ratuszowa 13 03-450 Warszawa,Praga Północ Daty i godziny otwarcia: 13.12.2014 sobota 10:00-18:00 14.12.2014 niedziela 10:00-16:00 Kontakt: Lider rejonu-

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zestaw bocznego przepływu powietrza NetShelter SX do przełącznika Nexus 7018 firmy Cisco AR7742 AR7747

Instalacja. Zestaw bocznego przepływu powietrza NetShelter SX do przełącznika Nexus 7018 firmy Cisco AR7742 AR7747 Instalacja Zestaw bocznego przepływu powietrza NetShelter SX do przełącznika Nexus 7018 firmy Cisco AR7742 AR7747 This manual is available in English on the APC Website (www.apc.com). Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie MAZ-1209-032274

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie MAZ-1209-032274 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Kadrowa 5/15 04-421 Warszawa Daty i godziny otwarcia: 08-09.12.2012 od 9:00-17:00 Kontakt: Telefon do lidera rejonu: 794500277 Wskazówki dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Legilingwistyka Porównawcza

Legilingwistyka Porównawcza Legilingwistyka Porównawcza 2010 Tom 3/2010 Legilingwistyka Porównawcza Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie LDZ-1834-043767

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie LDZ-1834-043767 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Cezaka 12 95-100 Zgierz Daty i godziny otwarcia: Piątek 15.00-18.00 Sobota 10.00-18.00 Niedziela 10.00-18.00 Kontakt: Lider Rejonu Patrycja Górna

Bardziej szczegółowo

Część I Konwersacja Przeprowadź z egzaminatorem trzy rozmowy na zaproponowane przez niego tematy.

Część I Konwersacja Przeprowadź z egzaminatorem trzy rozmowy na zaproponowane przez niego tematy. 1. tétel 1/1. oldal Zestaw abiturienta ZESTAW 1 Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części (zadań). W części II i III masz 30 sekund na zastanowienie się i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-912-002545

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-912-002545 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: ul. Chemików 45 43-150 Bieruń Daty i godziny otwarcia: 8 i 9 XII Kontakt: Wskazówki dojazdu: Marta Bainka: 513 796 955; m.bainka@gmail.com Dom Kultury

Bardziej szczegółowo

Projekt LCB Healthcare innowacyjne zamówienia publiczne w uzyskiwaniu energooszczędności. Marcin Kautsch Ostróda, 2012.06.01

Projekt LCB Healthcare innowacyjne zamówienia publiczne w uzyskiwaniu energooszczędności. Marcin Kautsch Ostróda, 2012.06.01 Projekt LCB Healthcare innowacyjne zamówienia publiczne w uzyskiwaniu energooszczędności Marcin Kautsch Ostróda, 2012.06.01 TŁO Lead Market Initiative (LMI) Inicjatywa Rynków Wiodących Polityka (2008),

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki Wypełnia Organizator: Data wpływu Nr zgłoszenia KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Inwestycja w potencjał 45 latki Załącznik nr 1 do Regulaminu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Widziały gały co brały

Widziały gały co brały Widziały gały co brały KATARZYNA JEZIERSKA-TRATKIEWICZ Widziały gały co brały Uwagi autorki i wydawnictwa Wszystkie informacje zawarte w tej książce zostały przez autorkę starannie zebrane i przygotowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish Wsparcie i informacje o chorobie Parkinsona Parkinson s information and support Polish Diagnoza choroby Parkinsona może wywróci życie do góry nogami - dlatego warto zwrócić się do nas Jeśli chorują Państwo

Bardziej szczegółowo

Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia).

Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia). Materiał dla uczniów nr 1.1. Konsekwencje somatyczne zażywania środków psychoaktywnych (tabelka do wypełnienia). Konsekwencje SOMATYCZNE Materiał dla uczniów nr 1.2. Konsekwencje psychiczne zażywania środków

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie POD-805-414702

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie POD-805-414702 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Osiedle A 30 38-542 Rzepedź Daty i godziny otwarcia: 13.12.2014 - sobota 9:00-20:00 Kontakt: Lider Rejonu - Anna Krochmal, nr. tel. 607 407 406 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Dariusz Kuś ZNAKI DROGOWE NA WESOŁO 3 Copyright by Dariusz Kuś Grafika i projekt okładki: Dariusz Kuś ISBN 978-83-63080-37-2 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna 1 2 Bezpieczeństwo i gwarancja sukcesu Tropiciele zbierają nagrody! Nagroda BESA 2013 we Frankfurcie Medal Targów Edukacyjnych w Kielcach 2013 Znak jakości KID Zone 2013 3 4 Uporządkowana

Bardziej szczegółowo

276E6. PL Podręcznik użytkownika 1 Serwis i gwarancja 22 Rozwiązywanie problemów i FAQ 28

276E6.  PL Podręcznik użytkownika 1 Serwis i gwarancja 22 Rozwiązywanie problemów i FAQ 28 276E6 www.philips.com/welcome PL Podręcznik użytkownika 1 Serwis i gwarancja 22 Rozwiązywanie problemów i FAQ 28 Spis treści 1. Ważne...1 1.1 Środki bezpieczeństwa i konserwacja..1 1.2 Konwencje zapisu...2

Bardziej szczegółowo