Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)"

Transkrypt

1 brzmiee od Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z da 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Zmiany aktu: Dz.U Nr 26 poz. 156 Art Dz.U Nr 234 poz Art Dz.U Nr 76 poz. 641 Art Dz.U Nr 234 poz Art Dz.U Nr 228 poz (wyrok TK) Dz.U Nr 234 poz Art Dz.U Nr 123 poz. 849 Art Dz.U Nr 191 poz Art Dz.U Nr 82 poz. 560 Art Dz.U Nr 125 poz. 873 Art Dz.U Nr 21 poz. 123 Art Dz.U Nr 126 poz. 876 Art Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb pobieraa kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalaa od kosztów sądowych oraz umarzaa, rozkładaa na raty i odraczaa terminu zapłaty naleŝności sądowych. Art. 2. [Katalog kosztów] 1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. 2. Do uiszczea kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. Art. 3. [Pisma podlegające opłacie] 1. Opłacie podlega pismo, jeŝeli przepis ustawy przewiduje jej pobrae. 2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma: 1) pozew i pozew wzajemny; 2) apelacja i zaŝalee; 3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea; 4) sprzeciw od wyroku zaocznego; 5) zarzuty od nakazu zapłaty; 6) interwencja główna i uboczna; 7) wosek: a) o wszczęcie postępowaa eprocesowego, b) o ogłoszee upadłości, c) o wpis i wykreślee w księdze wieczystej, d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślee tych wpisów; 8) skarga: a) o wznowiee postępowaa, b) o uchylee wyroku sądu polubownego,

2 c) na orzeczee referendarza sądowego, d) na czynności komorka; 9) odwołae od decyzji oraz zaŝalee na postanowiee Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomukacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodczącego Krajowej Rady Radiofoi i Telewizji. 3. Opłacie podlega wosek o wydae na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczea, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wosek o wydae odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna). Art. 4. [Podmioty obowiązane] 1. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. JeŜeli jednak przedmiotem sprawy są roszczea lub zobowiązaa jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestctwo formalne), kaŝdy współuczestk uiszcza opłatę oddziele, stosowe do swojego roszczea lub zobowiązaa. 2. Opłatę od wosku o dokonae wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim woskiem, takŝe wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawone prawa osób, które e są woskodawcami. 3. Nie pobiera się opłaty od wosku o sporządzee uzasadea oraz doręczee odpisu orzeczea z uzasadeem, zgłoszonego w termie tygodowym od da ogłoszea sentencji. Art. 5. [Katalog wydatków] 1. [1] Wydatki obejmują w szczególności: 1) koszty podróŝy strony zwolonej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawienctwem; 2) zwrot kosztów podróŝy i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; 3) wynagrodzee i zwrot kosztów poesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie; 4) wynagrodzee naleŝne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poesionych przez e kosztów; 5) koszty przeprowadzea innych dowodów; 6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywaa ich lub przechowywaa; 7) koszty ogłoszeń; 8) koszty osadzea i pobytu w areszcie; 9) ryczałty naleŝne kuratorom sądowym za przeprowadzee wywiadu środowiskowego w sprawach: o uewaŝee małŝeństwa, o rozwód oraz separację, a takŝe za uczestczee przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 10) koszty wystawiea zaświadczea przez lekarza sądowego. 2. Wydatki związane z doręczaem pism sądowych e obciąŝają stron. 3. Wydatki związane ze zwrotem opłat e obciąŝają stron. Art. 6. [Koszty mediacji] Koszty mediacji e stanowią wydatków. Art. 7. [Pojęcie strony i pisma] 1. Stroną w rozumieu ustawy jest kaŝdy uczestk postępowaa sądowego, w tym takŝe świadek, biegły i tłumacz, a kosztami procesu są róweŝ koszty innych rodzajów postępowaa. 2. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się róweŝ składany uste do protokołu pozew, wosek wszczynający innego rodzaju postępowae lub inny wosek, jeŝeli podlega opłacie. Art. 8. [Odesłae] 1. W postępowau dotyczącym kosztów sądowych stosuje się przepisy Kodeksu postępowaa cywilnego, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. 2. Postanowiee sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych moŝe być wydane na posiedzeu ejawnym. Art. 9. [UpowaŜee]

3 Mister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzea: 1) sposób uiszczaa opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru, mając na względzie łatwość uiszczea opłat przez strony oraz skutek w postaci zwrotu lub odrzucea pisma, od którego przy jego wesieu e została uiszczona naleŝna opłata; 2) wzór oświadczea o stae rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymaa, o którym mowa w art. 102 ust. 2, a takŝe sposób udostępaa osobom fizycznym wzoru druków tych oświadczeń w siedzibach sądów, mając na względzie komukatywność ezbędnych pouczeń dla stron co do sposobu wypełea, skutków ezłoŝea lub złoŝea eprawdziwego oświadczea; 3) wysokość wynagrodzea i zwrot wydatków poesionych przez biegłych, kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie oraz innych osób i instytucji, mając na względzie nakład pracy i kwalifikacje ezbędne do wykonywaa zleconych przez sąd czynności oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowków wykonujących podobne zawody. Tytuł II. Opłaty Dział 1. Przepisy ogólne Art. 10. [Uiszczee] Opłatę naleŝy uiścić przy wesieu do sądu pisma podlegającego opłacie. Art. 11. [Rodzaje opłat] Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa. Art. 12. [Opłata stała] Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa emajątkowe oraz we wskazanych w ustawie ektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, ezaleŝe od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarŝea. Opłata stała e moŝe być Ŝsza Ŝ 30 złotych i wyŝsza Ŝ złotych. Art. 13. [Opłata stosunkowa] Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarŝea, jednak e mej Ŝ 30 złotych i e więcej Ŝ złotych. Art. 14. [Opłata podstawowa] 1. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy e przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. 2. [2] (uchylony) 3. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi mimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. 4. Pobrae od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobrae innej opłaty. 5. Przepisów o opłacie podstawowej e stosuje się w postępowau wieczystoksięgowym oraz w postępowau rejestrowym. Art. 15. [Opłata tymczasowa] 1. Od pisma wesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy e da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodczący określa opłatę tymczasową. 2. Opłatę tymczasową określa się w gracach od 30 złotych do złotych. 3. W orzeczeu kończącym postępowae w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowaa, bądź opłatą określoną przez sąd, jeŝeli wartości tej e udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie e wyŝszej Ŝ złotych, mając na względzie społeczną doosłość rozstrzygęcia i stopień zawiłości sprawy. Art. 16. [Dopłata; zwrot róŝcy] 1. JeŜeli opłata ostateczna jest wyŝsza od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczea róŝcy, stosując odpowiedo zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu. 2. [3] (uchylony) Art. 17. [Wstąpiee osoby do sprawy] W wypadku wstąpiea do sprawy osoby, na której rzecz prokurator wytoczył powództwo lub zgłosił wosek o

4 wszczęcie postępowaa, pobiera się od tej osoby opłatę naleŝną od takiego pozwu lub wosku. Art. 18. [Opłata od pozwu lub wosku wszczynającego] 1. Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wosku o wszczęcie postępowaa eprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. 2. [4] Przepisy ustawy przewidujące pobrae opłaty od pozwu lub wosku wszczynającego postępowae w sprawie stosuje się róweŝ do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea, interwencji głównej, skargi o wznowiee postępowaa, skargi o uchylee wyroku sądu polubownego, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 19. [Opłata w częściach ułamkowych] 1. [5] Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wosku o uchylee europejskiego nakazu zapłaty. 2. [6] Czwartą część opłaty pobiera się od: 1) pozwu w postępowau nakazowym; 2) pozwu w elektrocznym postępowau upominawczym. 3. Piątą część opłaty pobiera się od: 1) interwencji ubocznej; 2) zaŝalea, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. 4. [7] Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wesiea zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowau nakazowym. Art. 20. [Opłata mimalna] 1. Opłata, o której mowa w art. 19, e moŝe wynosić mej Ŝ 30 złotych. 2. JeŜeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiedą część opłaty tymczasowej, e mej jednak Ŝ 30 złotych. Art. 21. [Zaokrąglee końcówek] Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw Art. 22. [Opłata od zaŝalea na postanowiee] [8] Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od zaŝalea na postanowiee w przedmiocie: 1) oddalea wosku o wyłączee sędziego lub ławka; 2) skazaa na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolea od grzywny; 3) przymusowego sprowadzea lub aresztowaa świadka oraz odmowy zwolea od przymusowego sprowadzea; 4) wynagrodzea i zwrotu kosztów poesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora; 5) naleŝności świadka. Art. 23. [Woski; apelacje; skargi] Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od: 1) wosku o wszczęcie postępowaa eprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej; 2) apelacji, zaŝalea, skargi kasacyjnej, skargi o wznowiee postępowaa i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea w sprawie, w której postępowae eprocesowe zostało wszczęte z urzędu; 3) wosku o przeprowadzee postępowaa pojednawczego; 4) wosku o zabezpieczee dowodu. Art. 24. [Orzeczea sądów zagracznych] [9] 1. [10] Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wosku o:

5 1) ustalee, Ŝe orzeczee sądu państwa obcego lub rozstrzygęcie innego organu państwa obcego podlega albo e podlega uznau; 2) stwierdzee wykonalności orzeczea sądu państwa obcego lub rozstrzygęcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ; 3) uznae lub stwierdzee wykonalności orzeczea sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem. 2. Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wosku o dokonae przez sąd czynności w trakcie postępowaa przed sądem polubownym ewymieonych w ust. 1. Art. 25. [Opłata stała 100 zł] 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 1) skargi na czynności komorka; 2) zaŝalea na odmowę dokonaa czynności notarialnej. 2. Opłatę od skargi na orzeczee referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wosku o wydae tego orzeczea, e więcej jednak Ŝ 100 złotych. Art. 26. [Opłata stała 600 zł] Dział 3. Wysokość opłat w procesie Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego 1. [11] Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o: 1) rozwód; 2) separację; 3) ochronę dóbr osobistych; 4) ochronę emajątkowych praw autorskich; 5) ochronę emajątkowych praw wykających z uzyskaa patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uŝytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczee geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobczego; 6) ochronę innych praw emajątkowych, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. 2. W sprawach o rozwód, o separację lub o uewaŝee małŝeństwa, w razie zasądzea alimentów na rzecz małŝonka w orzeczeu kończącym postępowae w instancji, pobiera się od małŝonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczea, a w razie nakazaa eksmisji jednego z małŝonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się takŝe opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wosku w takiej sprawie. Art. 27. [Opłata stała 200 zł] [12] Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o: 1) ustalee istea lub eistea małŝeństwa; 2) uewaŝee małŝeństwa; 3) rozwiązae przysposobiea; 4) zaprzeczee ojcostwa lub macierzyństwa; 5) uewaŝee uznaa dziecka; 6) ustanowiee przez sąd rozdzielności majątkowej; 7) naruszee posiadaa; 8) uchylee uchwały organu spółdziel; 8a) stwierdzee ewaŝności uchwały organu spółdziel; 8b) ustalee istea lub eistea uchwały organu spółdziel; 9) uchylee uchwały wspólnoty mieszkaowej; 10) przyjęcie w poczet członków spółdziel mieszkaowej;

6 11) opróŝee lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeu; 12) ustalee wstąpiea w stosunek najmu. Art. 27a. [Opłata stała 500 zł] [13] Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od pozwu w sprawie wydaa orzeczea zastępującego uchwałę walnego zgromadzea spółdziel o podziale. Art. 27b. [Opłata stała 100 zł] [14] Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowau w sprawie drobnych roszczeń. Art. 28. [Opłaty w postępowau uproszczonym] W sprawie podlegającej rozpoznau w postępowau uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 1) do złotych - 30 złotych; 2) ponad złotych do złotych złotych; 3) ponad złotych do złotych złotych; 4) ponad złotych złotych. Rozdział 2. Sprawy gospodarcze Art. 29. [Opłaty w sprawach spółki] [15] Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od pozwu w sprawie o: 1) rozwiązae spółki; 2) wyłączee wspólka ze spółki; 3) uchylee uchwały wspólków lub uchwały walnego zgromadzea spółki; 4) stwierdzee ewaŝności uchwały wspólków lub uchwały walnego zgromadzea spółki; 5) ustalee istea lub eistea uchwały organu spółki. Art. 30. [Ochrona środowiska] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska. Art. 31. [Prywatyzacja; przetarg] Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od pozwu: 1) w sprawie z umowy o przekazae miea w ramach prywatyzacji; 2) w sprawie o uewaŝee przetargu. Art. 32. [Opłata stała 1000 zł] 1. Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od odwołaa od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a takŝe od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea w takiej sprawie. 2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zaŝalea na postanowiee Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od odwołaa od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomukacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a takŝe od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea w takiej sprawie. 4. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od zaŝalea na postanowiee Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomukacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 33. [Opłata stała 3000 zł] Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od odwołaa od decyzji Przewodczącego Krajowej Rady Radiofoi i Telewizji, a takŝe od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea w takiej sprawie. Art. 34. [Skarga na orzeczee w sprawach zamówień publicznych] [16] Opłatę stałą w wysokości zł pobiera się od skargi na orzeczee Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, w sprawach zamówień publicznych.

7 Art. 35. [Z zakresu prawa pracy] Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącze od apelacji, zaŝalea, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea. JednakŜe w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyŝsza kwotę złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. 2. Pracowk i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymieonych w ust. 1, takŝe w sprawie o ustalee istea stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy. Art. 36. [Z zakresu ubezpieczeń] W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącze od apelacji, zaŝalea, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea. Dział 4. Wysokość opłat w postępowau eprocesowym Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego Art. 37. [MałŜeństwo; separacja] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wosku o: 1) zezwolee na zawarcie związku małŝeńskiego; 2) zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej; 3) separację na zgodne Ŝądae małŝonków; 4) zesiee separacji; 5) zezwolee na udzielee pełnomocctwa do oświadczea o wstąpieu w związek małŝeński; 6) zwolee od obowiązku złoŝea lub przedstawiea kierowkowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małŝeńskiego. Art. 38. [Podział majątku wspólnego] 1. Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku o podział majątku wspólnego po ustau małŝeńskiej wspólności majątkowej. 2. JeŜeli wosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Art. 39. [Nieruchomości; zarząd rzeczą wspólną] Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wosku o: 1) ustanowiee drogi koecznej; 2) rozgraczee eruchomości; 3) stwierdzee nabycia słuŝebności gruntowej przez zasiedzee. 2. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wosku o: 1) ustalee sposobu korzystaa z rzeczy wspólnej; 2) ustanowiee zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu uŝytkowaa; 3) rozstrzygęcie co do dokonaa czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. Art. 40. [Zasiedzee] Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku o stwierdzee nabycia własności eruchomości przez zasiedzee. Art. 41. [Zesiee współwłasności] 1. Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku o zesiee współwłasności. 2. JeŜeli wosek zawiera zgodny projekt zesiea współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Art. 42. [Wpis w księdze wieczystej] Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

8 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wosku o wpis w księdze wieczystej własności, uŝytkowaa wieczystego lub ograczonego prawa rzeczowego, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. 2. JeŜeli wosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, e mej jednak Ŝ 100 złotych. 3. Od wosku o wpis w księdze wieczystej własności, uŝytkowaa wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczea, zapisu lub działu spadku albo zesiea współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych ezaleŝe od liczby udziałów w tych prawach. Art. 43. [Wpis; rozwięcie] Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wosku o wpis: 1) własności, uŝytkowaa wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyku podziału majątku wspólnego po ustau wspólności majątkowej między małŝonkami; 2) własności eruchomości rolnej o powierzch do 5 ha; 3) praw osobistych i roszczeń; 4) zmiany treści ograczonych praw rzeczowych. Art. 44. [Połączee; odłączee eruchomości] 1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wosku o: 1) załoŝee księgi wieczystej; 2) połączee eruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest juŝ prowadzona, ezaleŝe od liczby łączonych eruchomości; 3) odłączee eruchomości lub jej części; 4) sprostowae działu I-O; 5) wpis ostrzeŝea o ezgodności stanu prawnego ujawonego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; 6) dokonae innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i JeŜeli załoŝee księgi wieczystej następuje w związku z odłączeem eruchomości lub jej części z istejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1. Art. 45. [Opłata stała] 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się ezaleŝe od opłaty za dokonae wpisu własności, uŝytkowaa wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębe od wosku o wpis kaŝdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej. 3. Od wosku o wpis hipoteki łącznej lub słuŝebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wosek ten obejmował więcej Ŝ jedną księgę wieczystą. Art. 46. [Wykreślee wpisu] [17] Od wosku o wykreślee wpisu pobiera się połowę opłaty naleŝnej od wosku o wpis. Art. 47. [Wydatki eobciąŝające stron] Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi e obciąŝają stron. Art. 48. [ZłoŜee do zbioru dokumentów] Od wosku o złoŝee do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wosku o wpis do księgi wieczystej. Art. 49. [Spadek] Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego 1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wosku o: 1) stwierdzee nabycia spadku; 2) zabezpieczee spadku; 3) sporządzee spisu inwentarza;

9 4) odebrae oświadczea o przyjęciu lub odrzuceu spadku. 2. JeŜeli woski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub we wosku o dział spadku, opłatę pobiera się od kaŝdego z ch odrębe. Art. 50. [Zabezpieczee spadku po cudzoziemcu] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 1) apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzee ezgodności z prawem prawomocnego orzeczea w sprawie o stwierdzee nabycia spadku; 2) wosku o zabezpieczee spadku po cudzoziemcu; 3) wosku o wydae właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu. Art. 51. [Dział spadku] 1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wosku o dział spadku, a jeŝeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. 2. Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku o dział spadku połączony ze zesieem współwłasności, a jeŝeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zesiea współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Art. 52. [Rejestr przedsiębiorców] [18] Rozdział 5. Sprawy z zakresu działaa Krajowego Rejestru Sądowego 1. Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku o zarejestrowae podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. 2. Opłatę stałą w kwocie 750 złotych pobiera się od wosku o zarejestrowae spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 53. [Rejestr stowarzyszeń] 1. [19] Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wosku o zarejestrowae w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych orgazacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2. Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku, o którym mowa w ust. 1, jeŝeli dotyczy on jednocześe wpisu do rejestru przedsiębiorców. Art. 54. [Rejestr dłuŝków ewypłacalnych] Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wosku o: 1) wpisae dłuŝka do rejestru dłuŝków ewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym; 2) wykreślee podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych orgazacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleem z Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 55. [Zmiana podmiotu w rejestrze przedsiębiorców] Opłatę stałą w kwocie 400 złotych pobiera się od wosku o dokonae zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców. Art. 56. [Zmiana w rejestrze stowarzyszeń] Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wosku o: 1) dokonae zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych orgazacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ewpisanego do rejestru przedsiębiorców; 2) wykreślee z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślea z Krajowego Rejestru Sądowego; 3) wykreślee z rejestru dłuŝków ewypłacalnych. Art. 57. [Opłata przy zbiegu wosków] W wypadku jednoczesnego wesiea przez tego samego woskodawcę, na kilku formularzach, kilku wosków o wpis lub o dokonae zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym Ŝe jeŝeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w róŝnych wysokościach - pobiera się opłatę wyŝszą. Art. 58. [Skarga na orzeczea referendarza]

10 Jedną opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od skargi na orzeczee referendarza sądowego, chociaŝby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych orgazacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Art. 59. [Opłata od innych wosków] Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od innych wosków Ŝ wymieone w art , jeŝeli naleŝą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 60. [Wpis zastawu] Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów. Art. 61. [Zmiana wpisu w rejestrze zastawów] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów. Art. 62. [Wykreślee zastawu] Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wosku o wykreślee zastawu rejestrowego z rejestru zastawów. Art. 63. [Przyjęcie dokumentów] Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wosku o przyjęcie dokumentów, o których sąd czy wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane epodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 64. [Uwierzytelee odpisu statutu] Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wosku o uwierzytelee odpisu statutu w postępowau rejestrowym. Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowau eprocesowym Art. 65. [Organy przedsiębiorstwa państwowego] Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem załoŝycielskim albo organem sprawującym nadzór. Art. 66. [Umorzee utraconego dokumentu] Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wosku o umorzee utraconego dokumentu. Art. 67. [ZłoŜee do depozytu] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wosku o: 1) złoŝee przedmiotu świadczea do depozytu sądowego; 2) wydae z depozytu przedmiotu świadczea. Dział 5. Wysokość opłat w postępowau zabezpieczającym Art. 68. [Zabezpieczee roszczea emajątkowego] Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wosku o: 1) udzielee zabezpieczea roszczea emajątkowego, chyba Ŝe wosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowae; 2) zmianę lub uchylee postanowiea w przedmiocie zabezpieczea roszczea emajątkowego. Art. 69. [Zabezpieczee roszczea majątkowego] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wosku o: 1) udzielee zabezpieczea roszczea majątkowego, chyba Ŝe wosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowae; 2) zmianę lub uchylee postanowiea w przedmiocie zabezpieczea roszczea majątkowego. Dział 6. Wysokość opłat w postępowau egzekucyjnym Art. 70. [DłuŜk] Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wosku o: 1) wezwae dłuŝka do wykonaa egzekwowanej czynności w wyznaczonym termie oraz umocowae wierzyciela do wykonaa tej czynności na koszt dłuŝka, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu; 2) ukarae grzywną dłuŝka ewykonującego obowiązku zaechaa czynności lub eprzeszkadzaa czynnościom wierzyciela;

11 3) przeprowadzee przez sąd egzekucji czynności o charakterze emajątkowym, której inna osoba e moŝe za dłuŝka wykonać; 4) ponowne wydae tytułu wykonawczego w zamian utraconego; 5) nakazae dłuŝkowi wyjawiea majątku. Art. 71. [Klauzula wykonalności] [20] Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wosku o: 1) nadae klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu Ŝ orzeczee sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyku prowadzea mediacji na podstawie postanowiea sądu kierującego strony do mediacji; 2) nadae klauzuli wykonalności przeciwko małŝonkowi dłuŝka; 3) nadae klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej Ŝ wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawee lub obowiązek po powstau tytułu lub w toku sprawy przed wydaem tytułu; 4) nadae klauzuli wykonalności przeciwko wspólkowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograczea całym swoim majątkiem za zobowiązaa spółki; 5) ustanowiee zarządcy eruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z eruchomości; 6) umorzee ksiąŝeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono; 7) zatwierdzee ugody zawartej przed mediatorem w wyku prowadzea mediacji na podstawie umowy o mediację; 8) wydae zaświadczea europejskiego tytułu egzekucyjnego; 9) uchylee zaświadczea europejskiego tytułu egzekucyjnego; 10) wydae zaświadczea o utracie lub ograczeu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Art. 72. [Zarzuty dotyczące eruchomości] Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 1) zarzutów na opis i oszacowae eruchomości; 2) zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zaŝalea na postanowiee wydane w wyku rozpoznaa zarzutów; 3) wosku o podział złoŝonej od depozytu sądowego sumy odszkodowaa za wywłaszczoną eruchomość i wypłatę odszkodowaa; 4) wosku o udzielee przybicia eruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z eruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeem własności; 5) wosku o przeprowadzee przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba e moŝe wykonać za dłuŝka; 6) zatwierdzea planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a takŝe wprowadzea do planu zmian lub uzupełeń. Art. 73. [Zarząd przymusowy; egzekucja] Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od wosku o: 1) wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego; 2) wszczęcie egzekucji przez sprzedaŝ przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Dział 7. Wysokość opłat w postępowau upadłościowym, układowym i naprawczym Art. 74. [Ogłoszee upadłości] Opłatę stałą w kwocie złotych pobiera się od: 1) wosku o ogłoszee upadłości; 2) wosku zarządcy zagracznego w przedmiocie uznaa zagracznego postępowaa upadłościowego. Art. 75. [Postępowae upadłościowe i naprawcze] [21] Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od:

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ;

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 4 500,00 zł (cztery i pół tysiąca złotych 00/100) UZASADNIENIE WZÓR NR 56 POZEW O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY PRZEZ PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA Z UWAGI NA CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM PRACOWNIKA Wałbrzych, 14 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo