Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Orzecznictwo SN. w zakresie post powania cywilnego. okiem praktyków. Biblioteka Monitora Prawniczego. Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak"

Transkrypt

1 Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków pod redakcj Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck

2 Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków

3 Polecamy: Redakcja: prof. dr hab. Janusz Jankowski KODEKS POST POWANIA CYWILNEGO. POST POWANIE EGZEKUCYJNE. KOMENTARZ DO ARTYKU ÓW Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Kazimierz Piasecki KODEKS POST POWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ DO ARTYKU ÓW TOM I, wyd. 5 Du e Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Kazimierz Piasecki KODEKS POST POWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ DO ARTYKU ÓW TOM II, wyd. 5 Du e Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ DO ART TOM I, wyd. 6 Du e Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ DO ARTYKU ÓW TOM II, wyd. 6 Du e Komentarze Becka

4 Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post powania cywilnego okiem praktyków pod redakcj Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011

5 Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego okiem praktyków Redakcja: Agnieszka Fiutak Publikacja przygotowana we współpracy z Kancelarią Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Spis autorów XVII Wprowadzenie XIX Wykaz skrótów XXV Część I. Kodeks postępowania cywilnego 1. Postępowanie rozpoznawcze Wartość przedmiotu sporu a wartość zaskarżenia Skład sądu w sprawie o uznanie wyroku sądu polubownego Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie w sprawie o rozwód skład sądu. 12 Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego; skład sądu Zdolność sądowa ambasady Podstawy ustanowienia pełnomocnika procesowego Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a naruszenie przymusu adwokacko-radcowskiego Wykazanie istnienia stosunku pracy jako podstawy pełnomocnictwa procesowego

7 VI Spis treści Dalsze pełnomocnictwo uwierzytelnienie pełnomocnictwa; nienależyte umocowanie Udzielenie substytucji radcy prawnemu przez adwokata Udzielenie substytucji aplikantowi radcowskiemu przez adwokata Zakres pełnomocnictwa i zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu kasacyjnym Zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów albo nieobciążanie jej w ogóle kosztami ze względu na zasadę słuszności Konsekwencje braku żądania przedstawienia dokumentów zgłoszonych w pozwie Nieopłacenie skargi kasacyjnej przez adwokata Prawo pomocy w postępowaniu cywilnym wydatki na tłumaczenie Przesłanki skuteczności doręczenia zastępczego adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik Późniejszy termin do wniesienia apelacji cywilnej przez doręczenie wyroku sądu I instancji kolejnemu pełnomocnikowi Prawo do skutecznego podniesienia zarzutu w apelacji w przypadku niezgłoszenia sądowi uchybienia procesowego Wpisanie do protokołu zastrzeżenia uchybienia sądu Skutki nieskorzystania przez stronę z prawa do zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu posiedzenia; oznaczenie strony jedynie w treści pozwu

8 Spis treści VII Zachowanie terminu złożenie pozwu w placówce pocztowej adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik Ocena wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej Wniesienie skargi kasacyjnej pełnomocnik z urzędu Nieopłacenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wnoszonego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu Konieczność wskazania w pozwie właściwości przemiennej sądu Opłata sądowa przedmiotowa zmiana powództwa Wezwanie do wzięcia udziału w rozprawie Przesłanki zgłoszenia przez stronę wniosków dowodowych po terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Oddalenie wniosku o odroczenie rozprawy a możliwość obrony praw Zamieszczenie informacji w Internecie a fakt powszechnie znany Związanie żądaniem pozwu w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym Niemożność ścisłego udowodnienia kwoty żądania a prekluzja dowodowa. 163 Przesłanki stosowania art. 322 KPC a prekluzja dowodów w sprawie gospodarczej

9 VIII Spis treści Doręczenie wyroku zaocznego pełnomocnikowi Omyłka dotycząca daty w sentencji i jej sprostowanie Uzasadnianie z urzędu orzeczenia o uznaniu zagranicznego wyroku Zakres żądanej zmiany orzeczenia I instancji w apelacji a granice zaskarżenia Wezwanie do usunięcia braków formalnych apelacji na rozprawie i późniejsze jej odrzucenie Wykreślenie wpisu przez sąd rejestrowy Strona postępowania w przypadku przekształcenia spółki cywilnej Uchylenie wyroku sądu I instancji Związanie sądu II instancji zarzutami apelacji Granice apelacji w postępowaniu nieprocesowym Granice rozpoznania apelacji Przesłanki rozpoznania apelacji w stosunku do pozwanego, który nie zaskarżył wyroku Granice kontroli apelacyjnej orzeczenia sądu II instancji Nieważność postępowania

10 Spis treści IX Tryb rozpoznania środka zaskarżenia do orzeczenia w przedmiocie stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego Nieważność postępowania ex lege w związku z pozbawieniem strony prawa do udziału w postępowaniu Wykładnia SN a powołanie nowych dowodów przed sądem II instancji. 254 Reguły prekluzji dowodowej a przesłanki pominięcia nowych faktów i dowodów w postępowaniu apelacyjnym Zgłoszenie dowodu z zeznań świadka w skardze apelacyjnej Niedopuszczalna zmiana żądania w postępowaniu apelacyjnym podanie innej podstawy roszczenia Wiążący charakter oceny prawnej wyrażonej w orzeczeniu sądu II instancji a podstawy skierowania pytania prawnego Przesłanki wystąpienia z pytaniem prawnym Przesłanki wystąpienia z pytaniem prawnym Oparcie skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów Niezaskarżalność postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty od apelacji Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o przyznaniu kosztów pełnomocnikowi w postępowaniu apelacyjnym

11 X Spis treści Niezaskarżalność zarządzenia o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Niezaskarżalność do SN postanowienia co do kosztów procesu przed sądem I instancji Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie wykładni orzeczenia sądu II instancji Niezaskarżalność postanowienia o wstrzymaniu wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania Wadliwe umocowanie pełnomocnika interwenienta ubocznego jako zarzut kasacyjny; udzielenie pełnomocnictwa procesowego przez członka zarządu sobie samemu Niedołączenie do skargi kasacyjnej pełnomocnictwa jako brak formalny podlegający usunięciu Oczywista zasadność skargi kasacyjnej a stopień skomplikowania problemów prawnych poruszonych w treści skargi Nadzór SN nad działalnością sądów w postępowaniu cywilnym Brak oznaczenia wartości przedmiotu sporu w sprawie o przyznanie prawa do renty a odrzucenie skargi kasacyjnej Legitymacja do złożenia skargi o wznowienie postępowania cywilnego z powodu nieważności wywołanej brakiem reprezentacji

12 Spis treści XI Możliwość wznowienia postępowania cywilnego w związku z wyrokiem SN w podobnej sprawie Zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zakres przedmiotowy i podmiotowy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Oddalenie skargi o wznowienie opartej na wyroku TK SK 77/06 w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia w przedmiocie przewlekłości Zmiana stosunków w zakresie obowiązku alimentacyjnego Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przesłanki odmowy przyznania prawa pomocy Wiążący charakter oddalenia powództwa o ustalenie odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego z powodu przedawnienia Pojęcie sprawy gospodarczej Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu w sprawach gospodarczych Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji doręczenie Zarzut nieważności czynności prawnej w postępowaniu w sprawach gospodarczych

13 XII Spis treści Pozbawienie pozwanego prawa zgłaszania zarzutów w postępowaniu w sprawach gospodarczych Dopuszczalność powoływania zarzutów w postępowaniu gospodarczym. 410 Interwencja uboczna prekluzja dowodowa Tytuł zabezpieczający w postaci wyroku sądu gospodarczego a egzekucja świadczenia Koszty postępowania upominawczego pouczenie Kontrola zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu międzyinstancyjnym Niedopuszczalność wniesienia apelacji w razie braku orzeczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym Założenie księgi wieczystej ograniczenia dowodowe Zaskarżenie postanowienia wstępnego w postępowaniu o dział spadku Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Umorzenie postępowania cywilnego w sytuacji upadłości a upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej

14 Spis treści XIII Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego nadanie klauzuli wykonalności Kopia odpisu KRS jako podstawa nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela Prawo komornika do ściągnięcia całej opłaty stosunkowej w przypadku niewyegzekwowania żadnej kwoty Opłata egzekucyjna od ściągniętej części długu w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego Uprawnienie komornika do ściągnięcia części opłaty stosunkowej w przypadku niewyegzekwowania żadnej kwoty Nierozpoznanie zarzutu spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego Powództwo opozycyjne, powołanie nowej podstawy powództwa Zwolnienie od egzekucji kwoty ze sprzedaży rzeczy zajętej Wyjawienie majątku dłużnika bieg przedawnienia Egzekucja z nieruchomości określenie sumy ulegającej podziałowi Koszty egzekucji Brak tytułu wykonawczego dla wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną a udział w podziale sumy z egzekucji

15 XIV Spis treści 3. Międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe Stosowanie prawa obcego z urzędu przez sąd II instancji Cofnięcie zarzutu zapisu na sąd polubowny Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego wydanego przed wejściem w życie zmian do KPC Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Naruszenie prawa materialnego przez sąd polubowny a podstawa do uchylenia wyroku Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego Część II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Wpis od apelacji wnoszonej przez pozwanego od wyroku dotyczącego dwóch powodów Data uiszczenia opłaty sądowej realizowanej przekazem pocztowym Dzień uiszczenia opłaty sądowej wnoszonej za pośrednictwem instytucji lub osoby zajmującej się działalnością polegającą na transferze pieniędzy. 573 Opłata podstawowa jako opłata stała Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

16 Spis treści XV Opłata stosunkowa a apelacja Opłata od apelacji w sprawie z wniosku o ustanowienie służebności przesyłu. 594 Opłata od apelacji w postępowaniu uproszczonym Opłata od środka zaskarżenia a częściowe cofnięcie powództwa Zwrot części opłaty od pozwu po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Zwrot opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. 610 Brak zwolnienia kuratora spadku od kosztów sądowych Zwolnienie od kosztów sądowych a postępowanie wznowieniowe Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu kasacyjnym w świetle uchwały SN III CZP 142/ Zwolnienie od kosztów sądowych Zwolnienie od opłaty od skargi kasacyjnej ponad określoną kwotę a opłata od zażalenia na postanowienie odrzucające tę skargę Zwolnienie od kosztów sądowych Zwolnienie od kosztów sądowych wykazanie braku środków Składanie przez stronę kolejnych wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych

17 XVI Spis treści Zakończenie postępowania w danej instancji Zakończenie postępowania w danej instancji Koszty sądowe w sprawach cywilnych niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z 2005 r Część III. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Uprawnienie do delegowania sędziów

18 Spis autorów adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (dwa dyplomy z wyróżnieniem), wspólnik w Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 1992 r., rekomendowany prawnik z prawa własności przemysłowej i intelektualnej wg. rankingu Rzeczpospolitej w latach 2007, 2008, 2009 i 2010, wg rankingu Forbes najlepszy prawnik w kategorii Prawo autorskie w latach 2007, 2009 i adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), współpracuje z Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 1996 r., wspólnik od 2001 r., doradza przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, negocjuje i sporządza kontrakty handlowe, reprezentuje klientów w sporach w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy, ekspert krajowy na Polskę International Distribution Institute. radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 2000 r., wspólnik kancelarii od 2008 r. Specjalizuje się w prawie konkurencji, własności przemysłowej i sporach sądowych. adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 1996 r., wspólnik kancelarii od 2008 r. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie autorskim.

19 XVIII Spis Autorów r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun radca prawny, LL.M., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), studia pomagisterskie LL.M. na Uniwersytecie w Bonn z zakresu prawa spółek handlowych, współpracuje z kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 1997 r., specjalizuje się w prawie spółek handlowych. adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracuje z kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 2001 r. Specjalizuje się we własności przemysłowej i prawie pracy. radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współpracuje z kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 2007 r. Specjalizuje się w prawie autorskim i sporach sądowych. absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z kancelarią Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 2003 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego. adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Studentka stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (absolutorium uzyskane w 2009 r.), współpracownik kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy od 2008 r.

20 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne GospNierU KC KomSEgzU Konstytucja RP..... Konwencja lugańska. KPC KRO KRSU KSCU KSCU KSCU KSH KWU ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. Kodeks cywilny ustawa z r. o komornikach sądowych i egzekucji, tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz ze zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano r., Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132 Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm. ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz ze zm. ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz ze zm. ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm. Kodeks spółek handlowych ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji,

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji, ZAŻALENIE Środek odwoławczy > co do zasady ( podobnie jak apelacja) od orzeczeń s. pierwszej instancji > ale w art. 394 1 wprowadzono katalog postanowień sądu drugiej instancji zaskarżalnych zażaleniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo