Kwestionariusz - Grupa poszkodowanych przez SAM AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwestionariusz - Grupa poszkodowanych przez SAM AG"

Transkrypt

1 Kwestionariusz - Grupa poszkodowanych przez SAM AG 1. Dnia... zawarłem umowę z SAM AG. 2. Wybrałem następujący wariant (wiele zaznaczeń możliwe): TYP A - wypłata w podwójnej wysokości wartości konta likwidacyjnego w formie jednorazowej wypłaty po 72 miesięcy. TYP B - natychmiastowa zapłata wysokości 25% wartości konta oraz jednorazowa wypłata po 72 miesiącach. TYP C - miesięczne spłaty przez 120 miesięcy plus jednarozwa wypłata końcowa. TYP D - natychmiastowa spłata w wysokości 25% wartości konta jak i 120 miesiecznych spłat wraz z jednorazową spłatą końcową. TYP E - natychmiatowa spłata w wysokości 25% wartości konta jak i pozostałe 180 miesięcznych spłat łącznie z jednorazową spłatą końcową. Wartość konta ubezpieczeniowego wynosiła w momencie zawarcia umowy z SAM AG... Euro. 3. Czy suma ta została wyłącznie wykorzystana przez SAM AG? O tak 4. Ile w sumie zainwestował Pan w SAM AG? 5. Czy zwrócono Panu pieniądze z SAM AG? O tak, ile?. 6. Kto polecił Panu lokatę przy SAM AG? Dane doradcy 7. Uwalniam adwokatów od obowiązku zachowania tajemnicy wobec doradcy / pośrednika i wyrażam zgodę na dalsze kroki, o których przebiegu zostałem poinformowany. O tak 8. Jakie dokumenty przekazano przed zawarciem umowy?

2 9. Kiedy je Pan otrzymał? 10. Kiedy odbyła się rozmowa doradcza? O w domu O w miejscu pracy O w biurze doradcy O u znajomych w domu O inne 11. Czy świadkowie brali udział w tych rozmowach? O tak, kto? 12. Proszę dokładnie opisać przebieg spotkania doradczego i moment jej zawarcia. (w razie braku miejsca na oddzielnej kartce). Podpis, data, miejsce Imię, nazwisko Adres, ulica, numer, kod, miejscowość, nr telefonu, Adres Ubezpieczenie prawne: ubezpieczyciel: numer: umowa zawarta od: Zlecenie wraz z warunkami udzielenia pełnomocnitwa i ograniczeniem odpowiedzialności Poniższe postanowienia obowiązują między Dr. Schulte und Partner Rechtsanwalte oraz zleceniodawcą jako uregulowanie zasad pracy adwokatów, o ile żadne inne pisemne postanowienia nie zostaną powzięte lub nie wynikają z ustawy i z zachowaniem pisemnych zmian w czasie obowiązywania umowy w

3 sprawie:. 1. Dr. Schulte und Partner Rechtsanwalte są spółką partnerską. Zlecenie zostaje udzielone tej spółce. Odpowiedzialność cywilną ponosi spółka oraz adwokaci odpowiedzialni za sprawę. Będą oni ustanowieni na początku po uzgodnieniu ze zleceniobiorcą. 2. Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność adwokata i jego współpracowników z powodu błedów ogranicza się na sumę w wysokości ,00 Euro (słownie jednego miliona euro) za każdą szkodę, o ile nie wchodzi w grę zamiar lub rażące niedbalstwo. Zleceniodawca ma możliwość zawrzeć umowę ubezpieczenia na dowolną kwotę. Zleceniodawca może żądać jej zawarcia. Wówczas ponosi koszty ubezpieczenia. Ubezpieczenie innych współpracowników kancelarii zwłaszcza tych nie wymienionych w nagłówku oficjalnych dokumentów jest wykluczone. 3. Wynagrodzenie. Jeśli nie uzgodniono wysokości godzinnego wynagrodzenia, obowiązuje stawka ustawowa (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)) zależna od wysokości sporu. Dochodzi do tego zwrot wydatków, niem. podatek VAT. Obliczenie stawki godzinowej wynika z ilości pracy poświęconej sprawie, chyba że postanowiono inaczej. Zleceniodawcę pouczono, że w jego sprawie podstawą obliczenia opłat jest wysokość wartości sporu. Adwokat ma możliwość domagać się zapłaty zaliczki zgodnie z artykułem 9 niemieckiej ustawy RVG. Dalsza praca nad zleceniem zależna jest od wpłaty zaliczki. Wielu zleceniodawców ponosi odpowiedzilność solidarną. Potrącenie honorarium jest możliwe tylko w razie istnienia bezspornych i prawomocnie stwierdzonych wierzytelności. Opłaty i wydatki są wymagalne w momencie powstania. Zleceniodawca zgadza się, że przychodzące sumy pieniężne idą najpierw na pokrycie już wymagalnych opłat i wydatków. Od ograniczeń paragrafu 181 BGB adwokat jest uwolniony. 4. Założenie kosztów. W razie założenia kosztów przez adwokata na rzecz zlecenia, zwłaszcza kosztów sądowych, kosztów komornika, opłat urzędowych i innych, kosztów przesłania akt, kosztów podróży należy je oddzielnie zwrócić. 5. Niemieckie ubezpieczenie prawne. Korespondencja z ubezpieczycielem prawnym to oddzielne zlecenie i nie można jej spłacić honararium. Uzyskanie pokrycia kosztów to oddzielne zlecenie, podlegające opłaceniu. Ponadto czynności takie jak zapytanie o pokrycie kosztów, korespondencja z ubezpieczycielem zostaną dodatkowo opłacone. 6. Cesja roszczeń o zwrot kosztów. Roszczenia o zwrot kosztów oraz inne roszczenia wobec przeciwnika, kasy sądowej lub innej osoby zobowiązanej zostaną w należnej wysokości zcedowane wraz z upoważnieniem do poinformowania o cesji w imieniu zleceniodawcy. 7. Pomocnicze środki prawne. Adwokat jest zobowiązany do złożenia środków prawnych tj. zaskarżenie, inne..., gdy zostanie na to wyrażona zgoda, a on przyjmie to dalsze zlecenie. 8. Wskazówki do zleceniodawcy. Wszystkie roszczenia dotyczące spółki partnerskiej przedawniają się po 3 latach od momentu powstania,

4 najpóźniej 3 lata po zakończeniu zlecenia, chyba że ustawa krócej przewiduje. Zleceniodawca ma na uwadze, że w postępowaniu przed sądem pracy (instancja pierwsza) nie ma zwrotu kosztów. MIejscem spełnienia świadczenia oraz właściwość sądowa znajduje się w Berlinie, paragraf 29 niemieckiej ustawy ZPO. 9. Ochrona danych osobowych. Zapis i opracowanie danych drogą elektroniczną przebiega zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy Bundesdatenschutzgesetz. Obowiązek adwokata do archiwizowania i wydania akt kończy się 5 lat po zakończeniu zlecenia. O ile nie zostanie Kancelarii przesłany , dane formą telefaxu bądź list czy też udzielone zlecenie zostaną one przechowane i służyć będą opracowaniu sprawy w ramach ustawowych obowiązków. Państwa dane są u nas szczególnie chronione. Nie zostaną one nigdy bez Państwa zgody przekazane osobom lub podmiotom trzecim. Adwokaci i doradcy podatkowi podlegają obowiązkowi dochowania tajemnicy zawodowej. Pozostali nasi współpracownicy są zobowiązani do tego samego. W Państwa sprawie udzielone jest nam z mocy ustawy prawo do odmowy składania zeznań. 10. Klauzula salwatoryjna. Jeśli niektóre postanowienia tej umowy są nieważne lub za takie zostaną uznane, nie narusza to zlecenia jako całości i jego skuteczności. O Zleceniodawca został poinformowany i potwierdza, że wysokość wynagrodzenia wynika ze stawek ustawowych przewidzianych w RVG. Zleceniodawca potwierdza, że przyjął do wiadomości postanowienia umowy i wyraża zgodę na obowiązywanie ich. podpis:... zostaje udzielone Kancelarii w sprawie PEŁNOMOCNICTWO SAM Wspólnota poszkodowanych 1. do prowadzenia sporu (m.in. wg par. 81 i kolejne niem. ustawy ZPO) wliczając upoważnienie do podniesienia i wycofania powództwa wzajemnego; 2. do złożenia wniosku o rozwód jak i zawarcie porozumień dot. rozwodu, udzielenia renty i innych tego typu spraw. 3. do reprezentowania i obrony w sprawach karnych i o grzywny ( 302, 374 StPO) włączając fazę przedwstępną postępowania jak i na wypadek nieobecności o reprezentowania na zasadach opisanych w 411 II StPO z wyraźnym pełnomocnictwem do odbioru wezwań do sądu wg 145 a II StPO jak i innych koniecznych wniosków jak i wniosków o odszkodowanie za ściganie przestępstwa, w tym postępowanie o ustalenie wysokości roszczenia. 4. do reprezentowania w pozostałych sprawach również pozasądowych wszelkiego rodzaju (zwłaszcza wypadkowych o dochodzenie roszczeń wobec sprawcy, posiadaczowi pojazdu, jego ubezpieczycielowi).

5 5. do uzasadnienia i rozwiązania stosunków umownych oraz oddania i odbioru jednostronnnych oświadczeń woli (np. wypowiedzeń) w związku ze sprawą wymienioną w tytule. Pełnomocnictwo jest ważne na wszystkie instancje - rozciąga się na postępowanie poboczne i dalsze postępowania wszelkiego rodzaju (np. egzekucja, ustalenie kosztów, postępowanie upadłościowego i inne). Obejmuje upoważnienie do wysłania dokumentów ich odbioru, udzielenia podpełnomocnictwa (częściowego i całkowitego), wycofania go, załatwienia sporu w drodze ugody, rezygnacji z roszczeń, uznania ich, przyjęcia pieniędzy, rzeczy wartościowych, dokumentów, przedmiotu sporu od przeciwnika, kasy sądowej i innych osób oraz do wgładu w akta. Data, miejsce, podpis Formularz zgłoszeniowy do wspólnoty pokrzywdzonych przez SAM AG Niniejszym oświadczam, że ja Imię, nazwisko Ulica, Nr Kod, miejscowość Telefon Telefax Tel. kom.: przystępuję niniejszym do wspólnoty pokrzywdzonych przez SAM AG i zlecam kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwalte do reprezentowania moich interesów w sporze dotyczącym lokaty w SAM AG / BestLife Select AG. Wspólnotę założono w szczególności do następujących celów: - sprawdzenie z punktu prawnego umowy funduszy, - dochodzenie roszczeń wobec SAM AG i innym odpowiedzialnym, - dołączenie pokrycia zwrotów kosztów z ubezpieczycielem prawnym celem przejęcia kosztów, - sprawdzenie zgodności prawnej rozporządzeń spółki FINMA i możliwych roszczeń przeciw państwu szwajcarskiemu, - informacja uczestników o dalszym rozwoju. Opłata członkowska wynosi 4% wartości należności wynikającej z umowy ubezpieczenia wraz z podatkiem VAT. Pozasądowe reprezentowanie interesów jest w pełni pokryte. Jeśli uczestnicy dysponują ubezpieczeniem prawnym, to żadne dodatkowe koszty nie powstają, wyłączając uzgodniony udział własny ubezpieczyciela. Proszę o doręczenie wypełnionego kwestionariusza, podpisanego pełnomocnictwa jak i warunków zlecenia. Miejsce, data Podpis

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Art. 1 Definicje Ilekroć w Umowie mowa jest o poniższych pojęciach należy je rozumieć w następujący sposób: a). Umowa porozumienie pomiędzy Klientem a Flyemegency zawarte z chwilą zaakceptowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo