INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 53/16 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Biologii Kierunek Biologia medyczna Nazwa kierunku: Biologia medyczna INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Obszar kształcenia: Biologia medyczna w Uniwersytecie Gdańskim to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część 2 obszarów kształcenia, tj. obszaru nauk przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowaną w Uczelni w sposób określony programem kształcenia. Poziom kształcenia: Kierunek Biologia medyczna jest prowadzony na studiach drugiego stopnia. W ramach tego kierunku będą funkcjonować dwie specjalności: Neurobiologia i Diagnostyka molekularno-biochemiczna. Forma studiów: Kierunek Biologia medyczna jest prowadzony w formie studiów stacjonarnych. Liczba semestrów i punktów ECTS: Studia na kierunku Biologia medyczna 2 stopnia trwają cztery semestry. W celu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia program kształcenia przewiduje uzyskanie 120 punktów ECTS. Profil kształcenia: Studia na kierunku Biologia medyczna mają profil ogólnoakademicki. Tytuł zawodowy absolwenta: Tytuł zawodowy absolwenta studiów na kierunku Biologia medyczna: magister biologii medycznej. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Zna język obcy przynajmniej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się terminologią i językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Potrafi pracować w zespole

2 Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Studia na kierunku Biologia medyczna zakładają realizację efektów kształcenia w dziedzinach: nauki medyczne i nauki biologiczne, dyscyplinach: biologia medyczna, biologia, biochemia i mikrobiologia. Lp. Dziedzina lub dziedziny nauki, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia Udział procentowy 1. Nauki biologiczne nauki medyczne 39 SUMA 100 % Ogólne cele kształcenia, w tym określenie możliwości zatrudnienia absolwentów oraz kontynuacji ich kształcenia: Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów Biologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Zatem Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Potrafi stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego, rozumie molekularne i biochemiczne podstawy działania metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafi je zastosować i twórczo modyfikować. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych, po których może starać się o uprawnienia diagnosty laboratoryjnego

3 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK PRZYRODNICZYCH ORAZ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA STACJONARNE STUDIADRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 MACIERZ (ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 1, UNIWERSALNYCH DLA POZIOMU 7, OBSZARU NAUK PRZYRODNICZYCH ORAZ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ 3 Z EFEKTAMI KIERUNKOWYMI I MODUŁAMI/PRZEDMIOTAMI) EFEKTY KSZTAŁCENIA Z POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI ORAZ UNIWERSALNE DLA POZIOMU 7 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA SYMBOL OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SYMBOL OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NUMER MODUŁU WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA z Ustawy o ZSK 1 : P7U_W w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE: BM2_W01 BM2_W02 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych istotnych dla biologii medycznej i studiowanej specjalności oraz zna ich główne trendy rozwojowe Orientuje się w aktualnie dyskutowanych problemach dotyczących biologii medycznej oraz dyscyplin pokrewnych 1, 2, 5-5, 7-9, 11-14, 17, 19-

4 BM2_W03 BM2_W04 Zna budowę i funkcje organizmu człowieka, biologiczne przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny przy użyciu metod biochemicznych, molekularnych, parazytologiczych lub neurobiologicznych Zna zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk biologicznych i medycznych, zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w badaniach z zakresu biologii medycznej oraz zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych opartego na danych empirycznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych 6, 8-10,12-16, 20, 1, 7, 8, 15, P7S_WG P7S_WK różnorodne, złożone uwarunkowania i BM2_W05 Zna zasady praktyki opartej na argumentach naukowych 5, 8, aksjologiczny kontekst prowadzonej BM2_W06 Zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z 4, 8, 11, działalności działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową 18, BM2_W07 Zna ekonomiczno-gospodarcze możliwości realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych w zakresie neurobiologii lub diagnostyki molekularnej, biochemicznej i parazytologicznej 3, 8, UNIWERSALNE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE: w pogłębionym stopniu wybrane fakty, Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych istotnych 1, 2, 5- obiekty i zjawiska oraz dotyczące BM2_W01 dla biologii medycznej i studiowanej specjalności oraz zna ich główne ich metody i teorie wyjaśniające złożone trendy rozwojowe zależności między nimi, stanowiące BM2_W02 Orientuje się w aktualnie dyskutowanych problemach dotyczących biologii 5, 7-9, 11- zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu medycznej oraz dyscyplin pokrewnych 14, 17, 19- dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, BM2_W03 Zna budowę i funkcje organizmu człowieka, biologiczne przyczyny uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 6, 8-10,12- oceny przy użyciu metod biochemicznych, molekularnych, oraz wybrane zagadnienia z zakresu 16, 20, parazytologicznych lub neurobiologicznych zaawansowanej wiedzy szczegółowej BM2_W04 Zna zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk biologicznych i właściwe dla programu kształcenia medycznych, zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w - główne trendy rozwojowe dyscyplin 1, 7, 8, 15, badaniach z zakresu biologii medycznej oraz zasadę interpretowania naukowych lub artystycznych istotnych dla zjawisk i procesów biologicznych opartego na danych empirycznych w programu kształcenia fundamentalne dylematy pracy badawczej i działaniach praktycznych współczesnej cywilizacji BM2_W05 Zna zasady praktyki opartej na argumentach naukowych 5, 8, -fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji BM2_W02 Orientuje się w aktualnie dyskutowanych problemach dotyczących biologii medycznej oraz dyscyplin pokrewnych 5, 7-9, 11-14, 17, 19-2

5 - ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego BM2_W06 BM2_W07 Zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową Zna ekonomiczno-gospodarcze możliwości realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych w zakresie neurobiologii lub diagnostyki molekularnej, biochemicznej i parazytologicznej OBSZAROWE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE: Obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych P7S_WG - w pogłębionym stopniu teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych opartego na danych empirycznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych BM2_W01 BM2_W04 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych istotnych dla biologii medycznej i studiowanej specjalności oraz zna ich główne trendy rozwojowe Zna zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk biologicznych i medycznych, zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w badaniach z zakresu biologii medycznej oraz zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych opartego na danych empirycznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych 4, 8, 11, 18, 3, 8, 1, 2, 5-1, 7, 8, 15, BM2_W05 Zna zasady praktyki opartej na argumentach naukowych 5, 8, P7S_WK aktualnie dyskutowane w literaturze naukowej problemy z dyscypliny naukowej właściwej dla kierunku studiów zasady planowania badań oraz procesów technologicznych opartych na osiągnięciach dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową BM2_W02 BM2_W04 BM2_W06 Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej P7S_WG aktualny kierunek rozwoju teoretycznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla programu kształcenia BM2_W01 Orientuje się w aktualnie dyskutowanych problemach dotyczących biologii medycznej oraz dyscyplin pokrewnych Zna zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk biologicznych i medycznych, zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w badaniach z zakresu biologii medycznej oraz zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych opartego na danych empirycznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych Zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych istotnych dla biologii medycznej i studiowanej specjalności oraz zna ich główne trendy rozwojowe 5, 7-9, 11-14, 17, 19-1, 7, 8, 15, 4, 8, 11, 18, 1, 2, 5-3

6 P7S_WK szczegółową budowę i funkcje organizmu człowieka, przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie właściwym dla programu kształcenia zasady praktyki opartej na argumentach naukowych BM2_W03 Zna budowę i funkcje organizmu człowieka, biologiczne przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny przy użyciu metod biochemicznych, molekularnych, parazytologiczych lub neurobiologicznych 6, 8-10,12-16, 20, BM2_W05 Zna zasady praktyki opartej na argumentach naukowych 5, 8, P7U_U uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek i grup społecznych oraz prawne i ekonomiczno-gospodarcze możliwości realizacji tych potrzeb w wybranym obszarze działalności zawodowej zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla programu kształcenia wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin BM2_W06 BM2_W07 BM2_W04 Zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową Zna ekonomiczno-gospodarcze możliwości realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych w zakresie neurobiologii lub diagnostyki molekularnej, biochemicznej i parazytologicznej Zna zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk biologicznych i medycznych, zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w badaniach z zakresu biologii medycznej oraz zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych opartego na danych empirycznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych UMIEJĘTNOŚCI EFEKTY KSZTAŁCENIA z Ustawy o ZSK 1 : ABSOLWENT POTRAFI: BM2_U01 BM2_U02 BM2_U03 Potrafi biegle, ale w krytyczny sposób, korzystać z literatury naukowej oraz baz danych niezbędnych w działalności z zakresu biologii medycznej i dyscyplin pokrewnych Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w oparciu o zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w oparciu o poznane prawa i metody, w tym przy użyciu narzędzi informatycznych i metod statystycznych 4, 8, 11, 18, 3, 8, 1, 7, 8, 15, 3, 5-9, 11-15, 17, 19-8, 19, 21, 1, 4, 6, 8, 19, BM2_U04 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 8, 10, BM2_U07 Potrafi wykazać inicjatywę i kierować pracą w zespole oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych 1, 3, 8, 4

7 P7S_UW P7S_UK samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska wykorzystywać posiadaną wiedzę formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) BM2_U08 BM2_U05 BM2_U06 Samodzielnie planuje i kontynuuje uczenie się przez całe życie i inspiruje innych w tym zakresie Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym oraz dyskusji na tematy dotyczące zagadnień z zakresu wybranej specjalności Zna i stosuje angielskojęzyczne słownictwo specjalistyczne z zakresu nauk biologicznych i medycznych w codziennym działaniu zawodowym/naukowym UNIWERSALNE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 ABSOLWENT POTRAFI: BM2_U01 Potrafi biegle, ale w krytyczny sposób, korzystać z literatury naukowej oraz baz danych niezbędnych w działalności z zakresu biologii medycznej i dyscyplin pokrewnych komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii BM2_U02 BM2_U03 BM2_U05 BM2_U06 BM2_U06 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w oparciu o zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w oparciu o poznane prawa i metody, w tym przy użyciu narzędzi informatycznych i metod statystycznych Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym oraz dyskusji na tematy dotyczące zagadnień z zakresu wybranej specjalności Zna i stosuje angielskojęzyczne słownictwo specjalistyczne z zakresu nauk biologicznych i medycznych w codziennym działaniu zawodowym/naukowym Zna i stosuje angielskojęzyczne słownictwo specjalistyczne z zakresu nauk biologicznych i medycznych w codziennym działaniu zawodowym/naukowym P7S_UO kierować pracą zespołu BM2_U07 Potrafi wykazać inicjatywę i kierować pracą w zespole oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych 4, 8, 9, 13, 18, 19, 2, 3, 6, 7, 17, 13-15, 21, 2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19-3, 5-9, 11-15, 17, 19-8, 19, 21, 1, 4, 6, 8, 19, 2, 3, 6, 7, 17, 13-15, 21, 2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19-2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19-1,3, 8, 5

8 P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie Obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych P7S_UW zastosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz biegle wykorzystać literaturę naukową w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów BM2_U08 Samodzielnie planuje i kontynuuje uczenie się przez całe życie i inspiruje innych w tym zakresie OBSZAROWE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 ABSOLWENT POTRAFI: planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane prawa i metody, w tym symulacje komputerowe i metody statystyczne BM2_U01 BM2_U02 BM2_U02 BM2_U03 Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Potrafi biegle, ale w krytyczny sposób, korzystać z literatury naukowej oraz baz danych niezbędnych w działalności z zakresu biologii medycznej i dyscyplin pokrewnych Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w oparciu o zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w oparciu o zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w oparciu o poznane prawa i metody, w tym przy użyciu narzędzi informatycznych i metod statystycznych 4, 8, 9, 13, 18, 19, 3, 5-9, 11-15, 17, 19-8, 19, 21, 8, 19, 21, 1, 4, 6, 8, 19, P7S_UW P7S_UW posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane BM2_U02 BM2_U03 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w oparciu o zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w oparciu o poznane prawa i metody, w tym przy użyciu narzędzi informatycznych i metod statystycznych 8, 19, 21, 1, 4, 6, 8, 19, 6

9 P7S_UW identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce BM2_U04 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 8, 10, P7S_UK P7U_K pełnić rolę przywódczą w zespole realizującym zadania zawodowe, jak również współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy BM2_U07 Potrafi wykazać inicjatywę i kierować pracą w zespole oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Ustawy o ZSK 1 : ABSOLWENT JEST GOTÓW DO: BM2_K01 BM2_K03 BM2_K07 Jest gotów do krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz odbieranych treści Jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową Jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej przewodzenia grupie i ponoszenia BM2_K08 Jest gotów do przewodzenie grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią 1, 3 odpowiedzialności za nią UNIWERSALNE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 ABSOLWENT JEST GOTÓW DO: P7S_KK krytycznej oceny odbieranych treści BM2_K01 Jest gotów do krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz odbieranych treści P7S_KO uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowaniadziałalności na rzecz środowiska społecznego BM2_K02 BM2_K04 Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu Troszczy się o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników określonych zadań 1,3, 8, 6-8, 12-14, 19, 21, 8, 15, 20, 2, 6-9, 13, 6-8, 12-14, 19, 21, 1, 3, 6-9, 11, 13,15-8, BM2_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 3, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego BM2_K06 Jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych 4, 8,10, 14, z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących realizacji 18,, BM2_K08 Jest gotów do przewodzenie grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią 1, 3 7

10 P7S_KR myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy BM2_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 3, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych BM2_K03 Jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu - podtrzymywania etosu zawodu, BM2_K04 Troszczy się o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników 8, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz BM2_K06 Jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych przestrzegania tych zasad z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących realizacji BM2_K07 określonych zadań Jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej OBSZAROWE EFEKTY KSZTAŁCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 ABSOLWENT POTRAFI: Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej P7S_KK zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu BM2_K02 P7S_KR P7S_UO okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników BM2_K03 Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu Jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową 8, 15, 20, BM2_K04 Troszczy się o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników 8, 4, 8,10, 14, 18,, 2, 6-9, 13, 1, 3, 6-9, 11, 13,15-8, 15, 20, P7S_KK P7S_UK rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących realizacji określonych zadań formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej BM2_K06 BM2_K07 Jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących realizacji określonych zadań Jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 4, 8,10, 14, 18,, 2, 6-9, 13, 8

11 1. Ustawa z dnia grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U. z 2016 r. poz. 64, Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., Dz. U. z 30 września 2016 r., poz. 1594: Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji poziomy 6 8; 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., Dz. U. z 30 września 2016 r., poz. 1594: Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego 9

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 413 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK Załącznik do uchwały nr 216 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk Załącznik nr 2 do uchwały nr 485 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TEOLOGIA POZIOM STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA. Załącznik nr 2 do uchwały nr 421 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Załącznik nr 2 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty na kierunku Ekonomia (studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Tabela 1. Kierunkowe efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe Poziom studiów: studia drugiego stopnia Profil: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 412 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Tabela 1. Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 415 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Administracja POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK Załącznik do uchwały nr 224 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Efekty kształcenia Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA II STOPIEŃ, DYSCYPLINA WIODĄCA PEDAGOGIKA

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA II STOPIEŃ, DYSCYPLINA WIODĄCA PEDAGOGIKA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 119/2018 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA II STOPIEŃ,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia r.

Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia r. Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia 6.12.2017 r. Wydział Architektury Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych i kompetencji inżynierskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 321/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 321/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. UCHWAŁA Nr 321/VI/III/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

SYMBOL Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla. kształcenia WIEDZA

SYMBOL Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla. kształcenia WIEDZA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Prawo w administracji i gospodarce POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 418 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR R.0000.48.2019 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się Załącznik nr 2 do uchwały nr 487 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Dziedzina nauki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 253/VI/IX/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 253/VI/IX/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 września 2018 r. UCHWAŁA Nr 253/VI/IX/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi) na stacjonarnych studiach 2-go stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Wydział:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia kierunku Języki obce w sektorze usług, studia pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od r. akad

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV-22.24/18 Senatu UMCS Prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Nazwa studiów podyplomowych: PSYCHOLOGIA SPORTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Załącznik do uchwały nr 243 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2018 r. I. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 202/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 202/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. UCHWAŁA Nr 202/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonych do prowadzenia na Wydziale Filologicznym

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Tytuł zawodowy: magister inżynier Profil

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 do uchwały nr 397 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Zarządzanie (studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Efekty uczenia się na kierunku. Zarządzanie (studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim) Kod efektu kierunkowego Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 417 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Zarządzanie (studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) poziom

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie potwierdzenia utworzenia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPIEŃ

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPIEŃ POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPIEŃ Koszalin, 2017 r. Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW... 4 1.1. Wskazanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 200/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 200/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. UCHWAŁA Nr 200/VI/I/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Tytuł zawodowy: magister inżynier Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska. Program studiów Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka II stopień, profil ogólnoakademicki

Politechnika Koszalińska. Program studiów Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka II stopień, profil ogólnoakademicki Politechnika Koszalińska Program studiów Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka II stopień, profil ogólnoakademicki Koszalin, 09 SPIS TREŚCI. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW.... KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Oceanografii i Geografii Kierunek: AKWAKULTURA BIZNES i TECHNOLOGIA AQUACULTURE BUSSINESS AND TECHNOLOGY ABT INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Nazwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV-22.24/18 Senatu UMCS Prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów podyplomowych: PSYCHOLOGIA SPORTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 53/16 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Filologiczny Kierunek: Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki. Efekty uczenia się na kierunku studiów Malarstwo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki. Efekty uczenia się na kierunku studiów Malarstwo Załącznik nr 2 do uchwały nr 399 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce. Symbol efektu uczenia się dla studiów podyplomowych

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce. Symbol efektu uczenia się dla studiów podyplomowych Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych P R O J E K T Załącznik 1a do Uchwały Nr 40 z dnia 25 stycznia 2019 roku Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do charakterystyk I i II stopnia PRK

Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do charakterystyk I i II stopnia PRK Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do charakterystyk I i II stopnia PRK Wydział Turystyki i Rekreacji Turystyka i rekreacja Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4.1. Opis efektów kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki. Efekty uczenia się na kierunku studiów

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK profil ogólnoakademicki. Efekty uczenia się na kierunku studiów Załącznik nr 2 do uchwały nr 396 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI Załącznik do uchwały nr 54/2017 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 21 września 2017 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI EFEKTY KSZTAŁCENIA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 167/VI/IX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 167/VI/IX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 września 2017 r. UCHWAŁA Nr 167/VI/IX/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ Załącznik nr 2 do ZW 13/2019 Załącznik nr 1 do programu studiów Wydział: Podstawowych Problemów Techniki Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna (IBM) Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA7_WG1

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA7_WG1 EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PRACA SOCJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Symbol efektu kierunko wego

Symbol efektu kierunko wego Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały Senatu PK nr 105/d/11/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału lub wydziałów: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia

EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia EFEKTY UCZENIA SIĘ Pedagogika, studia pierwszego stopnia Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji Zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla nauczycieli

Informatyka dla nauczycieli EFEKTY UCZENIA SIĘ studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli 1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut 2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych:

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: P R O J E K T Załącznik 1a do Uchwały Nr 385 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Administracja i zarządzanie w administracji

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Administracja i zarządzanie w administracji Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1

EFEKTY UCZENIA SIĘ. WIEDZA, absolwent zna i rozumie: KA6_WG1 EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: Pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: transport i logistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Bardziej szczegółowo

E f e k t y k s z t a ł c e n i a

E f e k t y k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a Wydział Chemii chemia

Bardziej szczegółowo

E f e k t y k s z t a ł c e n i a. Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

E f e k t y k s z t a ł c e n i a. Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 48 Rady WPiS z dnia 12 grudnia 2017 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: technika rolnicza i leśna Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Tytuł zawodowy: inżynier Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)

Efekty kształcenia dla Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) L.p. Efekty kształcenia dla Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) Kompetencje absolwenta Międzynarodowej Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

(programy i kwalifikacje: diagnoza i terapia mowy, terapia zajęciowa, rehabilitacja logopedyczna i neurologopedyczna).

(programy i kwalifikacje: diagnoza i terapia mowy, terapia zajęciowa, rehabilitacja logopedyczna i neurologopedyczna). EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów - NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ LOGOPEDYCZNĄ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU- STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 1.Poziom kształcenia- studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/d/06/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów. Informatyka absolwent: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów. Informatyka absolwent: WIEDZA Załącznik nr 2 do uchwały nr 445 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem do kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii

Efekty kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii Załącznik do Uchwały Nr 280 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku Efekty kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: GENETYKA SĄDOWA W ROKU 2019/2020. Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II Liczba godzin z. teoretyczne

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: GENETYKA SĄDOWA W ROKU 2019/2020. Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II Liczba godzin z. teoretyczne Załącznik nr 6 do uchwały nr 79/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 maja 2019 r. Symbol modułu PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: GENETYKA SĄDOWA W ROKU 2019/2020 Nazwa modułu ECTS

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik nr 2 do Uchwały RWA nr 2/d/07/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału lub wydziałów: ARCHITEKTURA Nazwa kierunku: ARCHITEKTURA Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 266 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 266 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 266 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku Efekty kształcenia dla kierunku gastronomia sztuka kulinarna 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się - II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia PRK

Efekty uczenia się - II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia PRK Efekty uczenia się - II stopień kierunek Terapia Zajęciowa w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia PRK Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ UEK

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ UEK Załączniki nr 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a do Uchwały Senatu EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DLA KIERUNKÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ UEK Spis treści: Objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

`PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020

`PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020 Symbol modułu `PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020 Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II z. teoretyczne z. praktyczne Załącznik nr 14

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza Objaśnienie oznaczeń: T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki P profil praktyczny W kategoria wiedzy U kategoria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 69/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 69/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 września 2018 r. UCHWAŁA Nr 69/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu studiów, w tym planów studiów dla studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK 7 profil ogólnoakademicki.

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK 7 profil ogólnoakademicki. Załącznik nr 2 do uchwały nr 395 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik nr 5 do uchwały Senatu PK nr 109/d/11/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału lub wydziałów: Wydział Inżynierii i Technologii

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 listopada 2018 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 listopada 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. Poz. 2218 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki (przygotowane zgodnie z poniższą tabelą)

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki (przygotowane zgodnie z poniższą tabelą) 1. Nazwa kierunku: HISTORIA 2. Obszar/y kształcenia: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: nauki, nauki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika wczesnej edukacji Załącznik 2 do Uchwały Nr 109 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika wczesnej edukacji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UCZENIA SIĘ. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY UCZENIA SIĘ. studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki EFEKTY UCZENIA SIĘ dla kierunku PRACA SOCJALNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka II stopień. (profil ogólnoakademicki)

Program kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka II stopień. (profil ogólnoakademicki) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Program kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka II stopień (profil ogólnoakademicki) Koszalin, październik 2017 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo