Rozwód. nie stanowi więc przeszkody w uzyskaniu rozwodu. W przypadku gdy jeden z małżonków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwód. nie stanowi więc przeszkody w uzyskaniu rozwodu. W przypadku gdy jeden z małżonków"

Transkrypt

1 Rozwód Polskie prawo nie wymienia przyczyn, których zaistnienie oznacza automatyczne uzyskanie rozwodu. O uzyskaniu rozwodu nie przesądza ani alkoholizm, ani przemoc i zdrada małżeńska. Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, aby uzyskać rozwód musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każde z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (Art k.r. i o.) Termin rozkład pożycia nie jest zbyt precyzyjny. Sądy przyjmują, że występuje wówczas, gdy zerwaniu uległy wszelkie, łączące małżonków, formy więzi - duchowej, fizycznej i gospodarczej. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że zerwanie więzi duchowej i fizycznej pomiędzy małżonkami, nawet przy istnieniu więzi gospodarczej, jest wystarczającą przesłanką do uzyskania rozwodu. Wspólne zamieszkiwanie, nie stanowi więc przeszkody w uzyskaniu rozwodu. W przypadku gdy jeden z małżonków wystąpił o rozwód z orzekaniem o winie, sąd jest zobowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to niezbędne do ustalenia, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jednakże pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może nie rozwiązać małżeństwa jeśli uzna, że (art k.r. i o.) : 1. Nie jest to wskazane ze względu na dobro małoletnich dzieci. Sąd zobowiązany jest do oceny wpływu, jaki orzeczenie rozwodu będzie miało na dzieci. W tym celu sądy często kierują małżonków i dzieci do ośrodków diagnostycznych. 2. Gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.w tym wypadku w grę może wchodzić interes lub dobro współmałżonka lub innych osób (np. małolet- 1

2 nich dzieci jednego z małżonków, lub dzieci pełnoletnich). Za sprzeczne z zasadami współżycia można np. uznać orzeczenie rozwodu, gdy małżonek pozwany jest nieuleczalnie chory, wymaga moralnego lub finansowego wsparcia. 3. Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W tym przypadku kodeks przewiduje wyjątki. Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia może otrzymać rozwód, jeżeli: drugi małżonek wyraża przed sądem zgodę na rozwód, drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, ale jego odmowa jest w określonej sytuacji sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. małżonek pozwany nie kocha współmałżonka, dokucza mu itp., a na rozwód nie zgadza się z czystej złośliwości, małżonek żądający rozwodu ma na swoim utrzymaniu pozamałżeńskie dzieci). Wówczas, pomimo że rozwodu domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód może zostać orzeczony. Skutki rozwodu Prawo do zawarcia nowego małżeństwa. Po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć powtórnie związek małżeński. Powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Od momentu orzeczenia rozwodu każdy z małżonków zarabia tylko na swój majątek osobisty. Majątek wspólny małżonków z okresu sprzed rozwodu może ulec podziałowi (w drodze umownej lub sądownie). Wyłączenie od dziedziczenia. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie (chyba, że na podstawie testamentu). Alimenty pomiędzy małżonkami. W określonych przez prawo przypadkach pomiędzy małżonkami po rozwodzie powstaje obowiązek płacenia alimentów. Po pierwsze małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania 2

3 środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Po drugie, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (czyli płacenia alimentów), chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Alimenty na dzieci. Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W praktyce oznacza to, że na jednego z małżonków nałożony jest obowiązek płacenia alimentów do rąk drugiego małżonka, z którym mieszkają dzieci. Władza rodzicielska. Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może przykładowo powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Możliwe jest też uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Wspólne mieszkanie małżonków. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku orzekającym rozwód orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków po rozwodzie. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jed- 3

4 nemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział, bądź jego przyznanie jednemu z małżonków, są możliwe. Podział majątku. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. SEPARACJA Od dnia 16 grudnia 1999 r. istnieje możliwość uzyskania prawnej separacji. Separacja rodzi takie same skutki jak rozwód, z ta różnicą, że małżeństwo istnieje nadal, co w konsekwencji powoduje, ze nie można zawrzeć nowego małżeństwa ani wrócić do poprzedniego nazwiska. Orzekając separację, sąd będzie rozstrzygał o obowiązku alimentacyjnym, opiece nad dziećmi, podziale majątku. Pozew o separację wnosi się, podobnie jak przy rozwodzie, do sądu okręgowego. Postępowanie sądowe w sprawie separacji może toczyć się w dwóch trybach: - w trybie spornym, gdy tylko jeden z małżonków wnosi pozew o separację; - w trybie niespornym, gdy oboje małżonkowie zgodnie występują z wnioskiem o separację oraz nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Dla orzeczenia separacji konieczny jest zupełny rozkład pożycia, nie musi być to jednak rozkład trwały, tak jak w przypadku rozwodu. Sąd orzekając separację może zobowiązać małżonków do wzajemnej pomocy. Może mieć to znaczenie, gdy jeden z małżonków choruje. Alimenty orzeczone na małżonka są bezterminowe. O separację może wystąpić małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia i nie stanowi to przeszkody do orzeczenia przez sąd separacji. Odmowa zgody na separację przez małżonka niewinnego nie stanowi przeszkody rozwiązania małżeństwa przez separację. W sprawach o rozwód i separację może pojawić się kwestia ali- 4

5 mentów na dzieci oraz alimentów na drugiego małżonka. Różnice pomiędzy skutkam i rozwodu i separacji Zasadniczą różnicą pomiędzy separacją a rozwodem jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie związek małżeński, a po separacji nie. Separację natomiast można znieść i niejako przywrócić stare małżeństwo. Po rozwodzie można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, a po orzeczeniu separacji nie. Powrót do poprzedniego nazwiska następuje poprzez oświadczenie złożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego złożone w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu. Okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie jest ograniczony w pewnych przypadkach do 5 lat (można jednak żądać sądownie przedłużenia tego okresu). Natomiast przy separacji nie ma takiego ograniczenia. Po separacji małżonkowie zawsze obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Natomiast po orzeczeniu rozwodu na małżonkach nigdy nie ciąży taki obowiązek. Należy jednak zauważyć, że w praktyce trudno byłoby dochodzić sądownie pomocy od drugiego małżonka, gdyż pojęcie względy słuszności jest bardzo niejasne. KOSZTY ROZWODU I SEPARACJI Koszty sądowe w pierwszej instancji (bez alimentów): 1. Sprawa o separację na zgodny wniosek małżonków: opłata stała wniosku PLN, odpis orzeczenia 6 PLN od strony. 2. Sprawa o separację sporną: opłata stała od pozwu PLN, odpis orzeczenia 6 PLN od strony. Sprawa o rozwód: opłata stała od pozwu PLN, odpis orzeczenia 6 PLN od strony. 5

6 Inne koszty sądowe: w przypadku orzeczenia eksmisji małżonka PLN, podział mieszkania do korzystania PLN, w przypadku podziału majątku - do 1000 PLN, alimenty dla małżonka - 5 % ich rocznej wartości koszty stawiennictwa świadków, koszty opinii biegłych. ALIMENTY Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że nie trzeba płacić więcej niż ktoś potrzebuje na swoje potrzeby. Z drugiej strony granicą wysokości alimentów są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Proszę zauważyć, że możliwości zarobkowe to nie to samo, co aktualne zarobki (które mogą być np. zerowe, gdy ktoś stracił pracę). Ponadto w stosunku do dzieci istotne jest również prawo dzieci do równej stopy życiowej z rodzicami. Można to np. odnieść w stosunku do warunków mieszkaniowych czy też wyżywienia. Istotna jest również zasada, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy np. dzieci po separacji lub rozwodzie pozostają przy matce, która się nimi opiekuje, to nie musi ona płacić na dzieci alimentów w pieniądzu. W ustalaniu wysokości alimentów strony procesu mogą dostarczać sądowi szeregu dowodów na poparcie swych żądań. Przydatne są rachunki dokumentujące wszelkie wydatki, obciążenia kredytami i pożyczkami, zaświadczenia o zarobkach, dokumenty zaświadczające o posiadanym majątku, dyplomy, PIT-y, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, zaświadczenia o stanie zdrowia itd. W przypadku braku dokumentów można korzystać z zeznań świadków. 6

7 Przedstawienie sądowi odpowiednich dowodów pomoże w ustaleniu alimentów na właściwym poziomie. WŁADZA RODZICIELSKA Sprawa o rozwód lub separację jest dobrą okazją, aby szczegółowo uregulować kwestie władzy rodzicielskiej. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych problemów w przyszłości. Obowiązkiem sądu jest tylko rozstrzygnięcie w kwestii władzy rodzicielskiej. Można jednak również domagać się ustalenia prawa do kontaktów z dzieckiem. Sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia: pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, ograniczyć władzę rodzicielską (np. sąd może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej), zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej (w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej), pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają wła- 7

8 dzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka). W orzeczeniu kończącym sprawę o separację lub o rozwód możliwe jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. W praktyce można występować o ustalenie konkretnych godzin i dni spotkań, sposobu spędzania wakacji i poszczególnych świąt. SPRAWY MAJĄTKOWE Mieszkanie/dom Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Polega to np. na przyznaniu do wyłącznego korzystania jednego pokoju żonie a drugiego mężowi. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Zdarza się to zwłaszcza gdy wcześniej mieliśmy do czynienia ze sprawą karną o znęcanie się nad rodziną. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Należy pamiętać, że sąd będzie zajmował się tylko mieszkaniem, które należy wspólnie do obojga małżonków Ponadto sąd orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków uwzględni przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Podział majątku Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie 8

9 spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce dochodzi jednak bardzo rzadko do takiego podziału, gdyż sędziowie chcą jak najszybciej skończyć sprawę. W przypadku jednak zgody między małżonkami można starać się przekonać sąd, aby majątek został podzielony na sprawie rozwodowej (lub o separację). W tym celu najlepiej przygotować wszelkie dokumenty potrzebne do wydania przez sąd stosownego orzeczenia. Zwykle są to te same dokumenty, które są potrzebne do sprzedaży danej rzeczy (np. zaświadczenie ze spółdzielni o mieszkaniu, odpis z księgi wieczystej czy też dowód rejestracyjny samochodu). Należy pamiętać, że podziałowi nie podlegają długi. Dlatego na przykład, żeby stroną umowy kredytowej stał się tylko jeden z małżonków konieczna jest jeszcze zgoda banku. Adres sądu w Poznaniu, gdzie można uzyskać rozwód: Sąd Okręgowy w Poznaniu; Poznań Al. Marcinkowskiego 32 tel. 0-61/ , Wykaz skrótów: k. r. i o. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Przy opracowaniu tej broszury korzystano z informacji zawartych na stronie internetowej: separacja.pl prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Piotr Stączek. 9

10 WZORY PISM Pozew o rozwód z orzekaniem o winie Powódka:( imię, nazwisko, dokładny adres z kodem) Pozwany:( imię, nazwisko, dokładny adres z kodem) POZEW O ROZWÓD miejscowość, data Sąd Okręgowy w... Wydział Cywilny z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c. Wnoszę o: 1) rozwiązanie przez rozwód z winy pozwanego małżeństwa powódki...z pozwanym..., które to małżeństwo zostało zawarte w dniu... przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w..., numer aktu małżeństwa... 2) powierzenie powódce...wykonywania władzy rodzicielskiej nad (wspólnym małoletnim dzieckiem stron )... urodzoną (nym) dnia...w... 3) zasądzenie od pozwanego...na rzecz... (dziecka stron )...kwoty po... zł. miesięcznie tytułem częściowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania tego dziecka, przy czym kwota ta ma być płatna poczynając od dnia... do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki jako (jej/ jego) ustawowej przedstawicielki, która będzie 10

11 zobowiązana do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania tego dziecka 4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych, 5) powierzenie powódce dzieci stron na czas trwania procesu i zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego... do łożenia przez czas trwania procesu kwoty po... zł. miesięcznie do rąk powódki... Równocześnie wnoszę o: 6) orzeczenie eksmisji pozwanego ze wspólnego lokatorskiego mieszkania stron położonego przy ul...., należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej... 7) wezwanie na rozprawę następujących świadków: (nazwiska, imiona, dokładne adresy z kodem) UZASADNIENIE Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w... w dniu... Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron Z małżeństwa tego w dniu... urodziła (urodził się )... Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci stron Pożycie stron układało się początkowo dobrze, choć zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wypadki upijania się przez pozwanego stawały się coraz częstsze, wzmagała się też jego agresja. Rozdźwięk w małżeństwie stron pogłębił się w roku... - pozwany przestał wówczas pracować zawodowo. Przepijał pieniądze, nie wracał po kilka dni na noc do domu. 11

12 Pozwany był o powódkę chorobliwie zazdrosny, każde jej wyjście z domu kończyło się awanturą, bił wielokrotnie powódkę, kopał ją i szarpał. Po awanturze, która miała miejsce... r. i dotkliwym pobiciu powódki wyprowadził się z domu. Dowód: zeznania świadków, zeznania stron, obdukcje lekarskie powódki. W tych warunkach nastąpił pomiędzy stronami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymywanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, ani w interesie dzieci stron. Pozwany nie mieszka w domu od kilku lat i nie interesuje się dziećmi - nigdy ich nie odwiedza. Podpis Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron 2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci 3. obdukcje lekarskie powódki 4. postanowienie o zawieszeniu dochodzenia 5. kserokopia pozwu 6. kserokopie załączników 12

13 Pozew o rozwód bez orzekania o winie miejscowość, data Sąd Okręgowy w... Wydział Cywilny Powódka:( imię, nazwisko, dokładny adres z kodem) Pozwany:( imię, nazwisko, dokładny adres z kodem) POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c. (zabezpieczenie roszczeń) Wnoszę o: 1) rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie małżeństwa powódki... z pozwanym..., które to małżeństwo zostało zawarte w dniu... przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w...(nr aktu małżeństwa) 2) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron... urodzonym dnia... w... 3) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron kwoty po... zł miesięcznie tytułem częściowego ponoszenia przez niego kosztów utrzymania i wychowania dziecka, przy czym kwota ta ma być płatna do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki, jako jego ustawowej przedstawicielki, która będzie zobowiązana do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania syna 13

14 4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnoszę o: 5) powierzenie dziecka stron, na czas trwania procesu, powódce oraz zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego do łożenia przez czas trwania procesu kwoty po... zł tytułem zabezpieczenia, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk powódki. UZASADNIENIE Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w...w dniu... Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa. Z małżeństwa tego strony mają jedno dziecko...urodzony/ a dnia... w... Dowód: skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci stron. Pożycie stron początkowo układało się dobrze, z czasem jednak pomiędzy stronami zaczęło dochodzić do nieporozumień. Po pewnym czasie awantury w domu stały się nie do zniesienia. W związku z takim stanem rzeczy strony w znacznym stopniu się od siebie oddaliły. Od kilku miesięcy nie istnieje pomiędzy stronami żadna więź gospodarcza, fizyczna ani uczuciowa. Powódka nie kocha pozwanego, a pozwany - jak wynika z jego zachowania - również nie kocha powódki. W tych warunkach nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami. Utrzymanie tego związku nie leży w interesie społecznym ani w interesie dziecka stron. Powódka jest zatrudniona w... i jej miesięczne zarobki wynoszą...zł brutto. Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków powódki. 14

15 Powódka nie jest w stanie sama utrzymać siebie i dzieci. Względy słuszności przemawiają za tym aby pozwany w trakcie procesu i po jego zakończeniu łożył na utrzymanie dzieci kwotę po... zł miesięcznie. W związku z powyższym żądania powódki są w pełni uzasadnione. Podpis Załączniki: 1. odpis pozwu 2. odpis załączników 3. odpis skrócony aktu małżeństwa 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 5. zaświadczenie o wysokości zarobków powódki 15

16 Pozew o separację miejscowość, data Sąd Okręgowy w... Wydział Cywilny Powód: ( imię, nazwisko, dokładny adres z kodem) Pozwana: ( imię, nazwisko, dokładny adres z kodem) POZEW O SEPARACJĘ Wnoszę o: 1. orzeczenie separacji małżonków...i... pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu... przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego...(nr aktu małżeństwa ), z winy pozwanej : 2. powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron..., urodzonym w dniu... w..., z tym że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca dziecka zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego syna kwoty...zł miesięcznie tytułem jej udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, płatnej do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z kwot; 4. wzajemne zniesienie kosztów procesu; 5. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka..., zam co do okoliczności podanych w uzasadnieniu pozwu. 16

17 UZASADNIENIE Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego...w dniu... Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron, Z małżeństwa tego w dniu...w...urodził się syn... Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia... Pożycie stron było zgodne do...roku, kiedy to pozwana została zatrudniona w... i poznała..., z którym to nawiązała bliższą znajomość, a po roku pozwana zamieszkała z wyżej wymienionym. Od tego czasu strony nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa ani nie współżyją fizycznie. Pozwana jedynie kontaktuje się z synem, odwiedzając go w domu lub spotykając się z nim na mieście. Dowód: zaznania świadka.... Powód jest zatrudniony w... i jego miesięczne zarobki wynoszą...zł brutto. Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków powoda. Jednocześnie w związku z tym, że małoletni pozostał z powodem i chce z nim nadal mieszkać, zasadne jest orzeczenie w przedmiocie zamieszkania syna stron wraz z powodem. Podpis 17

18 ZAŁĄCZNIKI: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron 2. odpis skrócony aktu urodzenia syna 3. zaświadczenie z zakładu pracy powoda 18

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego WZÓR NR 30 POZEW O ROZWÓD Z WINY POZWANEGO WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE Stare Bogaczowice, 8 sierpnia 2004 r. Do Sądu Okręgowego Wydział

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

...jeśli chcesz się rozwieść

...jeśli chcesz się rozwieść poznaj swoje prawa...jeśli chcesz się rozwieść po ra dnik pra wny dla ko biet Stan prawny na październik 2013 r. War sza wa 2013 Cen trum Praw Ko biet ul. Wil cza 60/19 00-679 War sza wa tel./faks (48

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy Rozwody separacje alimenty jak rozwiązać trudne sprawy 2010 Podejmuj decyzje, których nikt nie podważy. Sięgaj do tekstów i analiz ekspertów Rzeczpospolitej niekwestionowanego lidera w publikacjach prawnych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo! Zespół Biura Porad Obywatelskich w Krakowie

Szanowni Paostwo! Zespół Biura Porad Obywatelskich w Krakowie Szanowni Paostwo! Oddajemy w Paostwa ręce broszurę, opracowaną na potrzeby realizacji projektu Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie w ramach Dni Otwartych BPO. Informacje w niej zawarte dotyczą podstawowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI ADAM OBRĘBSKI ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI Wstęp Na 9 109 300 istniejących w 2011 roku małżeństw, z czego 206 471 w tym roku zawartych, 221 657 małżeństw zostało rozwiązanych, w tym 64 594 przez rozwód

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ MĄDRZE ROZWIEŚĆ rozwód cywilny krok po kroku

JAK SIĘ MĄDRZE ROZWIEŚĆ rozwód cywilny krok po kroku JAK SIĘ MĄDRZE ROZWIEŚĆ rozwód cywilny krok po kroku Gazeta Wyborcza 2006-11-29, ostatnia aktualizacja 2006-11-29 15:02 z mecenas Iwoną Winiarską-Feleszko rozmawiała Aneta Górnicka-Boratyńska KIEDY SĄD

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Małżeństwo a konkubinat

Małżeństwo a konkubinat Małżeństwo a konkubinat Autor opracowania: aplikant adwokacki Paulina Ruzik L.p. Małżeństwo Konkubinat 1. Definicja Małżeństwo jest to formalny, zarejestrowany związek kobiety i mężczyzny (art. 18 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu

O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu Pytasz-nie błądzisz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Ośrodki poradnictwa ISBN 978-83-920113-6-1 prawnego i obywatelskiego a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., b. notatniki, dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy? 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w: - kancelariach adwokackich; - kancelariach radców prawnych; Nadto informacja o bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

Working papers. Zeszyty naukowe. Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce. Anna Matysiak i Grzegorz Wrona

Working papers. Zeszyty naukowe. Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce. Anna Matysiak i Grzegorz Wrona Zeszyty naukowe Working papers Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce Anna Matysiak i Grzegorz Wrona Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Nr 8,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo