przygotowała Ludmiła Tomaszewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przygotowała Ludmiła Tomaszewska"

Transkrypt

1 przygotowała Ludmiła Tomaszewska

2 Spis treści Wstęp...3 Rozwód mity i fakty...3 Gdy decydujesz się odejść...7 Kiedy moŝesz uzyskać rozwód...8 Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie...10 Pozew rozwodowy...12 Co powinnaś wiedzieć, zanim stawisz się w sądzie...15 Przebieg rozprawy rozwodowej...17 Kiedy zapada wyrok.19 Apelacja 22 Egzekucja alimentów 23 Koszty sądowe 23 Twoja sytuacja prawna po orzeczeniu rozwodu 24 Twoje Ŝycie po rozwodzie...25 Dzieci dla nich to teŝ trudny okres...26 Zmiana wysokości alimentów...27 Adresy sądów, gdzie moŝesz uzyskać rozwód 28 Wzory pism procesowych

3 Wstęp Poradnik ten, to kolejna pozycja z naszej serii "Poznaj swoje prawa". Adresujemy go zarówno do tych kobiet, które same zdecydowały się na rozwód, jak i do tych, które rozwodzą się z inicjatywy męŝa. W kaŝdym przypadku lepsza znajomość praw, przysługujących Ci podczas postępowania rozwodowego i po orzeczeniu rozwodu, pomoŝe Ci uniknąć błędów i podjąć właściwe decyzje. Nie zamierzamy Cię oczywiście zachęcać do podjęcia kroków rozwodowych. Uznajemy wartość rodziny, pod warunkiem jednak, Ŝe spełnia ona swoje podstawowe funkcje: zapewnia bezpieczeństwo, spokój i miłość jej członkom. Niestety, Ŝycie w wielu domach daleko odbiega od ideału. Codzienne konflikty sprawiają, Ŝe Ŝycie w domu rodzinnym zamienia się w koszmar. Rządzi w nim przemoc, panuje atmosfera wzajemnej wrogości i lęku. Taka patologiczna sytuacja odbija się nie tylko na małŝonkach, ale równieŝ na dzieciach. Kobiety w Polsce zwykle odwlekają decyzję o rozwodzie, a liczba rozwodów w naszym kraju naleŝy do najniŝszych w Europie. Jak wykazują badania kobiety wnoszą do sądu sprawy o rozwód dopiero wtedy, gdy sytuacja małŝeńska staje się nie do wytrzymania. Najczęściej decydują się na ten krok Ŝony alkoholików, kobiety bite i zdradzane. śycie zmusza nas niekiedy do postępowania wbrew sobie i godzenia się na rzeczy, które budzą nasz sprzeciw. Wiele powodów moŝe składać się na to, Ŝe nie opuszczamy krzywdzącego związku i nie decydujemy się na rozwód. Powszechnie obecne w świadomości społecznej mity i stereotypy, dotyczące rodziny, roli kobiety i męŝczyzny odgrywają tu z pewnością istotną rolę. Mamy nadzieję, Ŝe pokazując owe mity i stereotypy pomoŝemy Ci podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję. Jeśli źle wybrałaś partnera, nie musisz do końca Ŝycia cierpieć i być nieszczęśliwa. Nikt nie ma prawa od ciebie wymagać, abyś trwała w związku, w którym nie ma miłości, w którym jesteś poniŝana i bita. Masz prawo do osobistego szczęścia, poszanowania twojej godności i osobistego bezpieczeństwa. Nie chcemy wpływać na Twoją decyzję, ani osądzać twojego postępowania. Chcemy Ci tylko pomóc lepiej poznać swoje prawa, abyś mogła dokonać właściwego wyboru. Rozwód - mity i fakty Mit: Rodzina to rzecz święta, nikomu nie wolno jej rozbijać; co Bóg złączył, niech człowiek nie waŝy się rozłączać; wszyscy powinniśmy nieść swój krzyŝ. Fakt: Rodzina, to bardzo waŝna instytucja i ma do spełnienia wiele istotnych zadań. Niestety, nie kaŝda rodzina spełnia pokładane w niej nadzieje. Istnieją rodziny dysfunkcjonalne i takie, w których rządzi przemoc. Stereotyp rodziny jako najwyŝszej wartości i oazy wszelkiej szczęśliwości sprawia, Ŝe trudno nam się pogodzić z myślą, Ŝe nasza własna rodzina czasem daleko odbiega od ideału. To dlatego wiele kobiet długo ukrywa przemoc rozgrywającą się za zamkniętymi drzwiami. Powinnaś wiedzieć, Ŝe pomimo propagowanej przez kościół nierozerwalności więzi małŝeńskich, istnieje moŝliwość separacji małŝonków, oraz 3

4 uniewaŝnienia małŝeństwa. Nikt nie ma prawa wymagać od bitej i poniewieranej kobiety, by naraŝała zdrowie, a nierzadko i Ŝycie swoje i swoich dzieci. Prawo do Ŝycia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, jest powszechnie uznanym prawem człowieka i nikt nie moŝe być tego prawa pozbawiony. Mit: Kobieta ponosi odpowiedzialność za utrzymanie małŝeństwa i rodziny. Powinna poświęcić własne ambicje zawodowe i szczęście osobiste dla dobra rodziny. Fakt: W tradycyjnym modelu rodziny, od kobiety oczekuje się rezygnacji z własnych potrzeb i aspiracji, oraz poświęcenia się dla dobra rodziny, lub ojczyzny. Kobiety obarcza się odpowiedzialnością za stosowaną wobec nich przemoc, za to Ŝe mąŝ je zdradza i naduŝywa alkoholu, oraz za to, Ŝe dzieci źle się uczą. Heroizm i zgoda na cierpienie zawsze naleŝały do cech cenionych, a nawet poŝądanych, u polskich kobiet. Czas skończyć z przypisywaniem kobiecie odpowiedzialności za złe postępowanie innych. Kobieta i męŝczyzna wspólnie odpowiadają za załoŝoną przez siebie rodzinę. Patriarchalny model rodziny musi zastąpić partnerstwo - partnerstwo w wychowaniu dzieci i wypełnianiu codziennych obowiązków domowych. Zgodnie z polskim prawem, kobieta i męŝczyzna (art. 33 konstytucji oraz 23 kodeksu rodzinnego) mają zagwarantowane równe prawa i obowiązki w rodzinie. Mit: śycie rodziny to prywatna sprawa jej członków i nikt nie ma prawa w nie ingerować. Fakt: Takie podejście do rodziny oznacza w istocie zezwolenie na przemoc i usprawiedliwienie obojętności tych, którzy są jej świadkami. Sprawia ono, Ŝe osoby powołane do stosowania prawa, często usprawiedliwiają brak interwencji (np. w sytuacji przemocy w rodzinie) niechęcią do ingerencji w wewnętrzne sprawy rodziny. Tymczasem występująca w rodzinie przemoc wobec kobiet jest przestępstwem, jak kaŝde inne. Czas zrozumieć, Ŝe wartości związane z Ŝyciem rodzinnym i szacunek do instytucji małŝeństwa nie mogą oznaczać zgody na cierpienie i krzywdę poszczególnych jej członków. Nie moŝemy udawać, Ŝe wszystkie rodziny są szczęśliwe, a przemoc jest zjawiskiem marginalnym, występującym tylko w tych patologicznych rodzinach, w których naduŝywa się alkoholu. Mit: Wychowywanie dziecka w pełnej rodzinie jest dla niego najlepsze, niezaleŝnie od tego jaka ta rodzina jest. Fakt: To prawda, dzieci są najszczęśliwsze w pełnej i kochającej się rodzinie. Wzajemna miłość nie jest jednak cechą wszystkich rodzin. Wiele dzieci Ŝyje w domach, w których rządzi przemoc. Nawet jeśli same nie są jej bezpośrednimi ofiarami, to widok matki bitej przez ojca i Ŝycie w atmosferze napięcia i strachu, destrukcyjnie wpływa na psychikę dziecka. Widok bitej matki wzmaga w dziecku poczucie zagroŝenia i bezradności - matka, od której dziecko oczekuje ochrony i na której dotąd mogło polegać, jest maltretowana, degradowana fizycznie i psychicznie i sama potrzebuje pomocy. Dzieci róŝnie reagują na stres, wywołany przemocą w rodzinie. Jedne milczą, inne hałasują, są niespokojne lub agresywne. Doświadczana w domu rodzinnym przemoc wytwarza w dziecku wypaczony obraz rodziny, relacji pomiędzy kobietą i męŝczyzną, stosunków rodziców z dziećmi. Dziecko uczy się, Ŝe wygrywa ten, kto jest silniejszy i potrafi sobie podporządkować innych. Dzieci wychowujące się w domach, w których występuje przemoc, wytwarzają mechanizmy obronne. Jednym z nich moŝe być próba upodobnienia się do ojca - sprawcy przemocy. Takie dziecko, naśladując to, co widzi we własnym domu, będzie znęcać się nad słabszymi, posługiwać się wulgarnym językiem, moŝe równieŝ uciekać z domu i unikać kontaktów. Starsze dzieci mogą sięgać po alkohol, narkotyki, lub szukać silnych wraŝeń w przestępczej grupie rówieśniczej. Wychowywane w 4

5 atmosferze przemocy, dzieci często cierpią na nerwicę i róŝne zaburzenia psychosomatyczne. Na ogół mają trudności w nauce i nie potrafią konstruktywnie przezwycięŝać barier i trudności. Doświadczenia terapeutów pracujących z dorosłymi dziećmi alkoholików, oraz sprawców przemocy pokazują wyraźnie, Ŝe obarczają oni matkę, jeśli nie rozwiodła się z ojcem, odpowiedzialnością za nieszczęśliwe dzieciństwo. Mit: Pomimo zdarzających się przypadków przemocy w rodzinie, dom jest miejscem bezpiecznym i dającym oparcie członkom rodziny. Fakt: KaŜdego roku miliony kobiet padają ofiarą przemocy ze strony swych męŝów i partnerów. Dom rodzinny to miejsce, w którym zdrowie, Ŝycie i godność osobista kobiet, zagroŝone są bardziej niŝ na ulicy, w parku, lesie, czy gdziekolwiek indziej. Wbrew powszechnemu przekonaniu sprawcami większości zabójstw, zgwałceń i cięŝkich uszkodzeń ciała, nie są kryjący się w ciemnych zaułkach bandyci, lecz bliscy - domownicy i członkowie rodzin. 87% aktów przemocy, jakiej doznają kobiety, to przemoc ze strony osób najbliŝszych: męŝów i partnerów. Jak wynika z badań 95-98% pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej to kobiety. Przemoc w rodzinie jest częściej przyczyną zranień i innych uszkodzeń ciała kobiet, niŝ wszystkie inne przyczyny - wypadki samochodowe, napady i zgwałcenia ze strony obcych napastników - razem wzięte. Badania prowadzone w USA przez FBI wykazały, Ŝe wśród kobiet, które padły ofiarą zabójstwa, 1/3 została zamordowana przez swoich partnerów. W roku 1990 w Wielkiej Brytanii, 50% kobiet, które padły ofiarą zabójstwa, zostało zamordowanych przez swoich męŝów i partnerów. Badania prowadzone w róŝnych krajach świata wskazują na wysoki procent kobiet (od 33 do 50%), które padają ofiarą przemocy ze strony swoich partnerów. W Polsce według badań przeprowadzonych przez OBOP w roku 1996, 18% kobiet pozostających w związkach małŝeńskich przyznaje, Ŝe doznały przemocy fizycznej ze strony swoich męŝów. Badania te nie obejmowały przemocy psychicznej i seksualnej. Mit: Sytuacja kobiety i dzieci po rozwodzie jest zawsze gorsza. Fakt: Badania przeprowadzone przez prof. Małgorzatę Fuszarę wykazały, Ŝe sytuacja kobiet w Polsce po rozwodzie poprawia się. W naszym kraju występuje stosunkowo niski wskaźnik rozwodów i jeśli kobieta decyduje się na rozwód, to najczęściej dopiero wówczas, gdy jej sytuacja jest juŝ nie do zniesienia, zarówno dla niej samej, jak i dla dzieci. Często czyni to kiedy mąŝ nie tylko pije i bije, ale nie łoŝy na utrzymanie rodziny i dodatkowo ją okrada. Kiedy uda jej się uwolnić od domowego pasoŝyta" sytuacja jej i dzieci poprawia się. Mit: Kobieta, która nie zadowala męŝa, źle gotuje, sprząta i nie opiekuje się w wystarczającym stopniu dziećmi, jest winna rozpadu małŝeństwa. Fakt: Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, kobieta i męŝczyzna mają takie same prawa i obowiązki w rodzinie (art. 33 konstytucji oraz 23 kodeksu rodzinnego). Nie musisz się tłumaczyć w sądzie z tego, Ŝe męŝowi nie smakował obiad, ani z tego, Ŝe było brudno w mieszkaniu. MąŜ ma obowiązek na równi z Tobą troszczyć się o dobro załoŝonej przez siebie rodziny i wykonywać wszystkie domowe czynności. Mit: Rozwody są bardzo kosztowne. Fakt: Opłata za rozwód jest uzaleŝniona od moŝliwości finansowych stron procesu. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, moŝesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. 5

6 Jeśli rozwód zostanie orzeczony z winy męŝa, to on będzie musiał pokryć wszystkie koszty, w tym równieŝ koszty, jakie poniosłaś na adwokata. Mit: Długotrwałość procedury rozwodowej i wnikliwość sądu w badaniu rozkładu poŝycia małŝeńskiego leŝy w interesie kobiet Fakt: W rzeczywistości długotrwałość procedury rozwodowej, oraz utrudnianie uzyskania rozwodu, nie leŝy w większości wypadków w interesie kobiety. To nie męŝczyźni, ale kobiety występują najczęściej z pozwem o rozwód. Jak juŝ była o tym mowa, kobiety, decydują się na ten krok, dopiero w ostateczności. Jeśli kobieta składa pozew o rozwód z powodu przemocy, długotrwałość postępowa rozwodowego stanowi często zagroŝenie dla bezpieczeństwa jej i dzieci. To co najbardziej odstrasza kobiety od dochodzenia swoich praw w sądzie, to przewlekłość postępowania i wysokie koszty procesu. Mit: Kobiety występują o rozwód z błahych powodów. Fakt: Badania prof. Małgorzaty Fuszary wykazały, Ŝe kobiety wnoszą do sądu sprawy o rozwód dopiero wówczas, gdy ich sytuacja małŝeńska staje się nie do zniesienia. W Polsce wskaźnik rozwodów, naleŝy do najniŝszych w Europie. W przypadkach, gdy sąd orzekał o winie, najwięcej spraw dotyczyło stosowania przemocy, naduŝywania alkoholu, niedochowania wierności małŝeńskiej i to męŝczyźni w większości zostali uznani za winnych rozkładu poŝycia małŝeńskiego. Według oficjalnych statystyk sądowych, najczęstszym powodem rozwodów jest tzw. niezgodność charakterów. Naszym zdaniem, w zestawieniu z badaniami M. Fuszary, dane te nie oddają rzeczywistych przyczyn rozwodów. Z naszych doświadczeń w Centrum Praw Kobiet wynika, Ŝe wiele kobiet rezygnuje z orzekania o winie, nawet w skrajnych sytuacjach związanych z przemocą, ulegając presji męŝa i chcąc jak najszybciej uzyskać rozwód.. Mit: Kobiety oskarŝają męŝa o znęcanie się, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki rozwodu. Fakt: Faktem jest, Ŝe starające się o rozwód kobiety, często zakładają równieŝ sprawę karną, o znęcanie się przeciwko swojemu męŝowi. Z naszego kilkuletniego doświadczenia wynika jednak, Ŝe kobiety decydując się na wniesienie sprawy karnej i pozwu o rozwód, nie robią tego w celu uzyskania korzystniejszych warunków rozwodu. Jest wręcz przeciwnie, kobiety ukrywają przemoc, często przez wiele lat obwiniają się za razy, których doznają od męŝa, wstydzą się wynosić na zewnątrz, to co dzieje się w czterech ścianach domu. Dopiero decydując się odejść z krzywdzącego związku, postanawiają dochodzić swoich praw na drodze karnej i cywilnej równocześnie. Nie wykluczamy, Ŝe mogą zdarzyć się przypadki preparowania sprawy karnej przeciw męŝowi, w celu uzyskania korzystniejszego orzeczenia w trakcie sprawy rozwodowej. Z naszego doświadczenia, oraz wysokiej, tak zwanej ciemnej liczby przestępstw znęcania się nad rodziną wynika jednak, Ŝe dominują sytuacje odwrotne, gdy kobiety, pomimo ewidentnej przemocy nie zakładają sprawy karnej i decydują się na rozwód bez orzekania o winie. 6

7 Gdy decydujesz się odejść... Podjęcie decyzji o odejściu od męŝczyzny, z którym przeŝyło się wiele lat nie jest rzeczą łatwą. Łączyło was przecieŝ uczucie, macie w pamięci wiele dobrych chwil, chcecie wierzyć, Ŝe jest jeszcze szansa na uratowanie małŝeństwa. MoŜe on się zmieni i wszystko będzie jak dawniej? Do tego dochodzi lęk przed samotnością i obawa o dzieci - jak one przyjmą decyzję o rozwodzie? Czy dla ich dobra nie powinnyśmy wbrew wszystkiemu pozostać z męŝem? Co powie rodzina i znajomi? Czy sobie sama poradzę?! Wiele kobiet poszukuje w sobie winy i obarcza się odpowiedzialnością za nieudany związek. MoŜe gdybym go bardziej kochała, lepiej gotowała i zajmowała się dziećmi, to on by nie pił, nie bił mnie i nie zdradzał. Czytasz zamieszczane w czasopismach kobiecych porady: Jak utrzymać przy sobie męŝczyznę? Jak go zadowolić? Starasz się lepiej wywiązywać ze swoich małŝeńskich obowiązków; proponujesz męŝowi - alkoholikowi podjęcie leczenia, Ty i dzieci bierzecie udział w spotkaniach grup dla tak zwanych osób współ - uzaleŝnionych. On jednak nie zauwaŝa Twoich wysiłków. Jeśli nie moŝe Ci zarzucić, Ŝe zupa jest za słona, a dziecko zaniedbane, to znajduje inny pretekst, aby zrobić Ci awanturę. Nie przyznaje się, Ŝe jest uzaleŝniony od alkoholu. MoŜe przecieŝ nie pić, jeśli tylko zechce, ale to ty jesteś odpowiedzialna za to, Ŝe pije. Gdy proponujesz terapię rodzinną, słyszysz w odpowiedzi, Ŝe to ty masz problem i powinnaś się leczyć. Poszukujesz pomocy w rodzinie, starasz się zaangaŝować rodziców w mediacje pomiędzy wami, ale to równieŝ nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Pewnego dnia uświadamiasz sobie, Ŝe wyczerpałaś juŝ wszystkie środki, aby ratować wasze małŝeństwo. Nie udało się. Dochodzisz do wniosku, Ŝe tak dłuŝej nie moŝesz Ŝyć. Ale co mi da rozwód - zastanawiasz się jeszcze. PrzecieŜ i tak będziemy razem mieszkać. Obawiasz się, szczególnie jeśli on nie zgadza się na rozwód, Ŝe to tylko dodatkowo zaostrzy sytuację. A do tego koszty - czy mnie na to stać? MoŜe więc nie ma co się tak spieszyć, skoro rozwód i tak niewiele zmieni w moim Ŝyciu. Jeśli jednak podejmiesz decyzję o rozwodzie, powinnaś mieć świadomość, Ŝe rozstanie i sam proces rozwodowy nie będą z pewnością bezbolesne. Musisz się przygotować, Ŝe minie wiele miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach, nawet kilka lat, zanim uda ci się uzyskać rozwód. Czeka cię publiczne omawianie najbardziej nawet intymnych spraw, stres związany z samym postępowaniem sądowym i niełatwy proces pozyskiwania świadków, zwłaszcza, jeśli zdecydujesz się na orzekanie o winie. Pamiętaj teŝ, Ŝe dzieci oczekują wyjaśnienia tego, co się wokół nich dzieje. W jaki sposób powinnaś to zrobić, zaleŝy oczywiście od ich wieku i nie zawsze jest wskazane, aby znały wszystkie szczegóły. Z pewnością jednak powinny wiedzieć o tak waŝnej decyzji jaką jest decyzja o rozwodzie. PrzecieŜ zmieni ona ich dalsze Ŝycie. Dzieci nie powinny dowiedzieć się o rozwodzie z przypadkowo zasłyszanej rozmowy. NaleŜy dać im okazję do wyjaśnienia wątpliwości, zadawania pytań. Większość kobiet robi wszystko co w ich mocy, Ŝeby uchronić swoje dzieci przed widokiem przemocy. Czasami kobiety, w trosce o to, aby dziecko nie znienawidziło ojca, usprawiedliwiają jego brutalne zachowanie. Takie postępowanie moŝe jednak stać się źródłem powaŝnych kłopotów. Dzieciom, przed którymi ukrywano przemoc trudno będzie zrozumieć, dlaczego matka chce opuścić ojca. Matka, która usprawiedliwia przed dziećmi brutalne zachowanie ojca moŝe się spodziewać, Ŝe dzieci będą miały do niej pretensje o to, Ŝe 7

8 w jakiś sposób nie poprawiła sytuacji. Dzieci, tak jak dorośli, wyraŝają swój gniew w sytuacjach, w których czują się najbardziej bezpieczne - a większość dzieci czuje się najbardziej bezpieczna w obecności matki. Powinnaś starać się zrozumieć te mechanizmy i nie wpadać w poczucie winy ani teŝ karcić dzieci, które zachowują się adekwatnie do rzeczywistości w jakiej się znalazły. Wiele kobiet, które zdecydowały się odejść, traktuje rozwód jako swoją osobistą poraŝkę, ma poczucie winy i czuje się odpowiedzialna za to, Ŝe nie udało im się utrzymać małŝeństwa. Nie poddawaj się tego rodzaju uczuciom. Związek dwojga ludzi polega na tym, Ŝe oboje starają się o jego powodzenie. Nie jesteś odpowiedzialna za rozpad waszego małŝeństwa. JeŜeli w waszym małŝeństwie się nie układa, lub co gorsze mąŝ stosuje przemoc, masz prawo się rozstać. Masz prawo do osobistego szczęścia, nawet jeśli dokonałaś niewłaściwego wyboru. Jeśli po podjęciu decyzji o rozwodzie, zdecydujesz się dać sobie i męŝowi jeszcze jedną szansę, masz to tego prawo. Zamiast wycofywać pozew o rozwód, lepiej skorzystać z moŝliwości zawieszenia sprawy. Nie chcemy wywierać na ciebie Ŝadnej presji, kaŝda z nas ma prawo do wahań, a nawet zmiany decyzji. Decyzja o rozwodzie rzutuje przecieŝ na Twoje dalsze Ŝycie i tylko Ty moŝesz ją podjąć. My chcemy Cię wesprzeć, jeśli myślisz o opuszczeniu związku, który nie daje ci satysfakcji, w którym być moŝe jesteś bita i poniŝana. Nie musisz godzić się na przemoc i upokorzenia, na Ŝycie bez miłości i szacunku. Masz prawo do szczęścia osobistego i wyboru innego niŝ ten gdy mówiłaś sakramentalne TAK. Rozstanie się z człowiekiem, z którym nie jesteś szczęśliwa, uwolnienie się z krzywdzącego związku daje większości kobiet poczucie wyzwolenia i spokoju, dodaje sił, o których nawet nie marzyły, szczególnie gdy przez wiele lat Ŝyły w kręgu poniŝenia i przemocy. Pamiętaj, wybór naleŝy do Ciebie! Kiedy moŝesz uzyskać rozwód? NiezaleŜnie od tego, czy czujesz się winna, czy teŝ całą odpowiedzialność za rozpad waszego małŝeństwa ponosi twój małŝonek, masz prawo wystąpić do sądu z pozwem rozwodowym. Polskie prawo nie wymienia przyczyn, których zaistnienie oznacza automatyczne uzyskanie rozwodu. O uzyskaniu rozwodu nie przesądza ani alkoholizm, ani przemoc i zdrada małŝeńska. Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, aby uzyskać rozwód musisz wykazać, Ŝe nastąpił zupełny i trwały rozkład poŝycia małŝeńskiego. A oto jak brzmi stosowny artykuł kodeksu rodzinnego (Art. 56 1): JeŜeli między małŝonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład poŝycia, kaŝde z małŝonków moŝe Ŝądać, aŝeby sąd rozwiązał małŝeństwo przez rozwód. Termin "rozkład poŝycia" nie jest zbyt precyzyjny. Sądy przyjmują, Ŝe występuje wówczas, gdy zerwaniu uległy wszelkie, łączące małŝonków, formy więzi - duchowej, fizycznej i gospodarczej. Z orzecznictwa Sądu NajwyŜszego wynika jednak, Ŝe zerwanie więzi duchowej i fizycznej pomiędzy małŝonkami, nawet przy istnieniu więzi gospodarczej, jest wystarczającą przesłanką do uzyskania rozwodu. Wspólne zamieszkiwanie, co w polskich warunkach jest regułą, nie stanowi więc przeszkody w uzyskaniu rozwodu. 8

9 Jeśli wystąpiłaś o rozwód z orzekaniem o winie, sąd jest zobowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności rozkładu poŝycia małŝeńskiego. Jest to niezbędne do ustalenia, które z małŝonków ponosi winę za rozkład poŝycia. Powinnaś jednak wiedzieć o tym, Ŝe mimo zupełnego i trwałego rozkładu poŝycia małŝeńskiego, moŝesz nie otrzymać rozwodu (art k.r. i o.), jeśli sąd uzna, Ŝe: 1. Nie jest to wskazane ze względu na dobro waszych małoletnich dzieci. Sąd zobowiązany jest do oceny wpływu, jaki orzeczenie rozwodu będzie miało na dzieci. W tym celu sądy często kierują małŝonków i dzieci do ośrodków diagnostycznych. Jak wynika z badań prof. Małgorzaty Fuszary i z obserwacji prowadzonych w Centrum Praw Kobiet, sądy i psycholodzy z ośrodków diagnostycznych, wydając orzeczenia i opinie w sprawach rozwodowych i kontaktów z dziećmi, opierają się często na powszechnie funkcjonujących stereotypach dotyczących rodziny i dobra dziecka. Zdarza się, Ŝe sprawy rozwodowe małŝeństw, w których mąŝ stosował przemoc, trwają latami lub sąd nie udziela rozwodu, zasłaniając się dobrem małoletnich dzieci. Tymczasem badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, Ŝe przemoc w domu, nawet jeśli samo dziecko nie jest bite, a jest tylko świadkiem przemocy wobec matki, ma zdecydowanie negatywny wpływ na jego psychikę. 2. Gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współŝycia społecznego. W tym wypadku w grę moŝe wchodzić interes lub dobro współmałŝonka lub innych osób (np. małoletnich dzieci jednego ze małŝonków, lub dzieci pełnoletnich). Za sprzeczne z zasadami współŝycia moŝna np. uznać orzeczenie rozwodu, gdy małŝonek pozwany jest nieuleczalnie chory, wymaga moralnego lub finansowego wsparcia. 3. Gdy rozwodu Ŝąda małŝonek wyłącznie winny rozkładu poŝycia. W tym przypadku ustawa przewiduje wyjątki. MałŜonek wyłącznie winny rozkładu poŝycia moŝe otrzymać rozwód, jeŝeli: o o drugi małŝonek wyraŝa przed sądem zgodę na rozwód drugi małŝonek nie wyraŝa zgody na rozwód, ale jego odmowa jest w określonej sytuacji sprzeczna z zasadami współŝycia społecznego (np. małŝonek pozwany nie kocha współmałŝonka, dokucza mu itp., a na rozwód nie zgadza się z czystej złośliwości, małŝonek Ŝądający rozwodu ma na swoim utrzymaniu pozamałŝeńskie dzieci). Wówczas, pomimo Ŝe rozwodu domaga się małŝonek wyłącznie winny rozkładu poŝycia, rozwód moŝe zostać orzeczony. Podejmując decyzję o rozstaniu ze swoim męŝem, powinnaś wiedzieć, Ŝe w niektórych sytuacjach zamiast o rozwód powinnaś wystąpić o uniewaŝnienie małŝeństwa. UniewaŜnienie małŝeństwa następuje wtedy, gdy zawarto je niezgodnie z prawem. Sytuacje takie mają miejsce gdy: bez zezwolenia sądu opiekuńczego związek małŝeński zawarł męŝczyzna, który nie ukończył 21 roku Ŝycia lub kobieta, która nie ukończyła lat 18; małŝeństwo zawarła osoba całkowicie ubezwłasnowolniona; małŝeństwo zawarła osoba chora psychicznie lub z niedorozwojem umysłowym; małŝeństwo zawarła osoba pozostająca juŝ w związku małŝeńskim; między małŝonkami zachodzi bliski stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, albo gdy małŝonkowie pozostają w stosunku przysposobienia; 9

10 małŝeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo nie było waŝne lub było skutecznie odwołane. Jeśli na przykład, po zawarciu małŝeństwa okazało się, Ŝe twój małŝonek jest chory psychicznie, powinnaś wystąpić o uniewaŝnienie małŝeństwa, a nie o rozwód. UniewaŜnienie małŝeństwa powoduje, Ŝe rozwiązany w ten sposób związek traktuje się jak niebyły to znaczy tak, jakby małŝeństwo nigdy nie zostało zawarte. Pozew o uniewaŝnienie małŝeństwa naleŝy złoŝyć w sądzie. Poza małŝonkiem moŝe to zrobić prokurator lub kaŝdy, kto ma w tym interes (np. pierwsza Ŝona męŝczyzny, który zawarł drugi związek małŝeński, gdy jego pierwsze małŝeństwo nie zostało rozwiązane). 4. Separacja Od dnia 16 grudnia 1999 istnieje moŝliwość uzyskania prawnej separacji. Separacja rodzi takie same skutki jak rozwód, z ta róŝnicą, Ŝe małŝeństwo istnieje nadal, co w konsekwencji powoduje, Ŝe nie moŝna zawrzeć nowego małŝeństwa ani wrócić do poprzedniego nazwiska. Orzekając separację sąd będzie rozstrzygał o obowiązku alimentacyjnym, opiece nad dziećmi, podziale majątku. Pozew o separację wnosi się podobnie jak przy rozwodzie do sądu okręgowego. Postępowanie sądowe w sprawie separacji moŝe toczyć się w dwóch trybach: w trybie spornym, gdy tylko jeden z małŝonków wnosi pozew o separację; w trybie niespornym, gdy oboje małŝonkowie zgodnie występują z wnioskiem o separację oraz nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W trybie spornym orzeka jeden sędzia wraz z dwoma ławnikami, a wpis tymczasowy wynosi 500 zł, w trybie niespornym orzeka jeden sędzia, a wpis tymczasowy wynosi 100 zł. Dla orzeczenia separacji konieczny jest zupełny rozkład poŝycia, nie musi być to jednak rozkład trwały, tak jak w przypadku rozwodu. Sąd orzekając separację moŝe zobowiązać małŝonków do wzajemnej pomocy. MoŜe mieć to znaczenie, gdy jeden z małŝonków choruje. Alimenty orzeczone na małŝonka są bezterminowe. Nie ma tu zastosowania art kr. O separację moŝe wystąpić małŝonek wyłącznie winny rozpadu poŝycia i nie stanowi to przeszkody rozwiązania małŝeństwa. Odmowa zgody na separację przez małŝonka niewinnego nie stanowi przeszkody rozwiązania małŝeństwa przez separację. Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie Przed wystąpieniem o rozwód powinnaś podjąć decyzję, czy chcesz aby wyrok został wydany z orzekaniem czy teŝ bez orzekania o winie. Decyzja ta pociąga za sobą określone konsekwencje. Jeśli zdecydujesz się na uzyskanie rozwodu z orzekaniem o winie, musisz się liczyć z tym, Ŝe sprawa będzie trwała dłuŝej, gdyŝ sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małŝonków jest winny rozkładu poŝycia. Będziesz musiała dowieść, Ŝe wina leŝy po stronie męŝa, a on będzie się z pewnością bronił. Nawet w sytuacji oczywistej winy (np. zdrada), 10

11 męŝczyźni najczęściej się bronią i starają się wykazać, Ŝe wina leŝy równieŝ po Twojej stronie. Czasem nalegają, abyś się zgodziła na rozwód bez orzekania o winie. JeŜeli sąd orzeka o winie, to w wyroku rozwodowym moŝe stwierdzić, Ŝe: 1. Ŝadne z małŝonków nie jest winne rozkładu poŝycia małŝeńskiego; na przykład małŝonkowie nie mogą dojść do porozumienia z powodu niezgodności charakterów; 2. wyłącznie winne rozkładu poŝycia jest jedno z małŝonków; 3. winni rozkładu poŝycia są oboje małŝonkowie. W kaŝdym przypadku sąd powinien wnikliwie zbadać sprawę i indywidualnie rozpatrzyć kwestię winy małŝonków. Polskie prawo, jak juŝ mówiłam, nie zawiera katalogu zachowań, które przesądzają o winie jednej strony. MoŜna natomiast wymienić kilka przykładowych zachowań, które w zasadzie powinny przesądzać o winie małŝonka. NaleŜą do nich: 1. naduŝywanie alkoholu; 2. agresywne zachowanie i uŝywanie przemocy w stosunku do członków rodziny; 3. zdrada małŝeńska; 4. opuszczenie współmałŝonka bez waŝnych powodów; 5. zawinione nie przyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Powinnaś mieć jednak świadomość, Ŝe badający kwestię winy małŝonków sąd często kieruje się stereotypowym myśleniem. Jak wykazały badania prof. Małgorzaty Fuszary, pomimo istniejącego w prawie zapisu o równości praw i obowiązków małŝonków, sądy w sposób tradycyjny, a co za tym idzie nierównościowy i niesprawiedliwy, oceniają wywiązywanie się kobiet i męŝczyzn z obowiązków małŝeńskich. I tak na przykład, gdy męŝczyzna nie naduŝywa alkoholu, pracuje zawodowo i nie zdradza Ŝony, trudno jest mu przypisać winę za rozkład małŝeństwa. Natomiast od kobiety, oprócz pracy zawodowej (czyli przyczyniania się do zaspokajania finansowych potrzeb rodziny) oczekuje się, Ŝe będzie dbała o dom, dzieci i męŝa, ( sprzątanie, pranie, gotowanie itp.) a jeśli tego nie robi, to znaczy, Ŝe nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i tym samym przyczynia się do rozkładu poŝycia małŝeńskiego. Musisz więc przygotować się na pytania dotyczące tak zwanej dbałości o rodzinę typu: "Kto gotował obiady, sprzątał itp." Odpowiadając na takie pytania moŝesz i masz prawo argumentować, Ŝe prawo nakłada na oboje małŝonków równe prawa i obowiązki, a zatem nie moŝna Ci przypisać winy, jeśli w stopniu nie mniejszym od męŝa wywiązywałaś się z obowiązków domowych i opiekuńczych wobec dzieci. Wyrok stwierdzający, Ŝe tylko jedna strona jest winna rozkładu poŝycia wywiera istotne skutki prawne, przede wszystkim, jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego małŝonka. Ponadto w pewnych okolicznościach moŝe stanowić waŝny powód do Ŝądania ustalenia nierównych udziałów przy podziale majątku wspólnego małŝonków, moŝe pomóc ci w uzyskaniu eksmisji w sprawie rozwodowej. Jeśli zdecydujesz się na rozwód bez orzekania o winie, powinnaś mieć świadomość tego, Ŝe Twój małŝonek musi wyrazić zgodę na taki tryb orzekania rozwodu. Wówczas sąd zwolniony jest z orzekania o winie i bada tylko, czy nastąpił rozkład poŝycia. Sprawy o rozwód bez orzekania o winie trwają z reguły krócej, ale powinnaś zdawać 11

12 sobie sprawę ze skutków, jakie pociąga za sobą ta formuła uzyskania rozwodu. Nie podejmuj decyzji pochopnie, nie ulegaj namowom swojego adwokata, któremu moŝe zaleŝeć na jak najszybszym zakończeniu sprawy. RozwaŜ wszystkie za i przeciw. Jeśli zrezygnujesz z orzekania o winie, staraj się to wykorzystać do uzyskania korzystnego rozwiązania dotyczącego np. podziału majątku lub kontaktów z dziećmi. Jeśli sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o Twojej winie lub nie orzeknie o winie Twojego małŝonka, a Ty nie zgadzasz się z takim orzeczeniem moŝesz wnieść apelację tylko co do winy (patrz rozdział o apelacji). Pozew rozwodowy Jeśli zdecydowałaś się na rozwód, musisz wnieść do właściwego sądu stosowne pismo, tak zwany pozew o rozwód. Gdybyś omyłkowo nazwała pozew inaczej, na przykład "prośba" lub "podanie", ale z treści pisma wynikałoby jasno, Ŝe chodzi Ci o uzyskanie rozwodu, nie przejmuj się - sąd potraktuje je tak samo jak pismo zatytułowane "pozew". Pozew o rozwód powinien być skierowany do wydziału cywilnego sądu wojewódzkiego, w którego okręgu ostatnio wspólnie zamieszkiwaliście, jeśli chociaŝ jedno z was dalej tam mieszka. JeŜeli ani Ty, ani Twój małŝonek nie mieszkacie juŝ w tym okręgu, to powinnaś złoŝyć pozew w sądzie wojewódzkim w okręgu, w którym zamieszkuje obecnie twój małŝonek. Jeśli nie jest to moŝliwe ( np. mąŝ mieszka zagranicą) - złóŝ pozew do sądu w okręgu Twojego zamieszkania. Jeśli masz wątpliwości do którego wydziału lub do jakiego sądu złoŝyć pozew, zadzwoń do sądu i upewnij się. JeŜeli pomylisz się i złoŝysz pozew do niewłaściwego sądu, nie przejmuj się tym zbytnio. Twój pozew powinien zostać przekazany do właściwego sądu. WydłuŜy to jednak czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy. JeŜeli Twój małŝonek nie przebywa w miejscu zamieszkania i nie moŝna ustalić miejsca jego pobytu, nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝebyś wszczęła proces rozwodowy. W takiej sytuacji musisz napisać wniosek o ustanowienie tzw. kuratora procesowego. W pozwie powinnaś określić, kto jest powodem, a kto pozwanym. Jeśli Ty wnosisz do sądu pozew o rozwód, to stajesz się powódką, natomiast twój małŝonek pozwanym. Określając strony procesowe, (powód, pozwany) powinnaś podać wasze pełne dane: imiona i nazwiska, dokładny adres lub adresy (z kodem pocztowym). Jeśli obawiasz się, Ŝe mąŝ moŝe kontrolować Twoją korespondencję lub Ci jej nie przekazywać, moŝesz podać inny adres do korespondencji. Pamiętaj, aby w pozwie dokładnie określić, czego się domagasz, a co za tym idzie, jakiego oczekujesz wyroku. Jak juŝ była o tym mowa, moŝesz domagać się wydania wyroku z orzeczeniem o winie pozwanego, bez orzekania o winie lub z winy obu stron. Powinnaś jednak wiedzieć, Ŝe jeŝeli pisząc pozew rozwodowy wnioskowałaś o wydanie wyroku bez orzekania o winie, a w trakcie toczącej się sprawy zmieniłaś zdanie i uwaŝasz, Ŝe rozwód powinien zostać orzeczony z wyłącznej winy Twojego małŝonka, to 12

13 masz prawo domagać się tego. Prawo to przysługuje Ci aŝ do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W pozwie rozwodowym dobrze jest równieŝ zamieścić wnioski dotyczące powołania świadków, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów i sposobu korzystania z mieszkania, a jeśli są do tego podstawy, równieŝ podziału majątku i/ lub eksmisji. Powinnaś wnieść równieŝ o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas sprawy rozwodowej. A oto przykłady wniosków jakie moŝesz wnieść w sprawie rozwodowej: Wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi Sąd powinien w wyroku rozwodowym i na czas trwania rozprawy rozwodowej orzec o władzy rodzicielskiej. Sąd moŝe opiekę nad dziećmi powierzyć obojgu rodzicom, bądź teŝ jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Napisz więc, jak Twoim zdaniem powinna być sprawowana opieka nad waszymi wspólnymi dziećmi, z kim dziecko ma zamieszkiwać i jak powinny (jeśli w ogóle) wyglądać kontakty ojca z dzieckiem. Wniosek dotyczący świadczeń alimentacyjnych Sąd powinien z urzędu orzec alimenty, ale dobrze jest wystąpić ze stosownym wnioskiem w pozwie rozwodowym i wnieść o ich zabezpieczenie na czas trwania rozprawy. Powinnaś podać wysokość alimentów, o które wnosisz. W pozwie powinnaś równieŝ podać swoje zarobki, przedstawić zarobki oraz moŝliwości zarobkowe męŝa oraz określić potrzeby Waszych dzieci. Wniosek dotyczący sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania Sąd rozstrzygnie, w jaki sposób Ty i Twój małŝonek macie korzystać ze wspólnego mieszkania, dopóki będziecie razem mieszkać (na czas rozprawy i po rozwodzie, do czasu podziału majątku). Najczęściej sąd przyznaje po jednym pokoju kaŝdemu z małŝonków, a pozostałe pomieszczenia do wspólnego uŝytkowania. Jeśli macie dwa mieszkania lub mąŝ nie mieszka w domu, moŝesz wnioskować, aby sąd do czasu podziału majątku przyznał jedno z mieszkań Tobie, a drugie Twojemu małŝonkowi. Wniosek dotyczący podziału wspólnego majątku małŝonków Sąd moŝe dokonać podziału majątku wspólnego, w tym równieŝ mieszkania, tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłuŝenia procesu rozwodowego. Jeśli Twój małŝonek nie wyraŝa zgody lub nie moŝecie się dogadać co do sposobu podziału majątku, sąd nie dokona podziału i będziesz zmuszona wnieść kolejną sprawę o podział majątku, juŝ po otrzymaniu wyroku rozwodowego. Wszystkie wyŝej omówione wnioski, poza wnioskiem o podział majątku, mogą być zabezpieczone na czas trwania rozprawy rozwodowej tj. w trybie art. 443 kpc. Jeśli sąd nie ustosunkuje się do któregoś z Twoich wniosków, złóŝ kolejny podczas rozprawy i domagaj się, aby sąd wydał stosowne postanowienie. Chodzi przecieŝ o zabezpieczenie Twoich interesów. Proces rozwodowy moŝe trwać wiele miesięcy, czy nawet lat, ale postanowienia dotyczące obowiązku alimentacyjnego, sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, zakresu i sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania lub wydania małŝonkowi opuszczającemu wspólne mieszkanie niezbędnych rzeczy, nie mogą aŝ tak długo czekać na rozstrzygnięcie. Trudno, na przykład, sobie wyobrazić, Ŝeby podczas trwającego miesiącami procesu rozwodowego dzieci nie otrzymywały alimentów. 13

14 W pozwie rozwodowym powinnaś podać imiona i nazwiska oraz dokładne adresy osób, które zamierzasz powołać na świadków w swojej sprawie. Jeśli z jakiś względów nie chcesz lub nie moŝesz tego zrobić w pozwie, stosowny wniosek dowodowy moŝesz złoŝyć w sądzie w innym czasie, podając, na jaką okoliczność powołujesz poszczególnych świadków. Pozew musisz naleŝycie uzasadnić. W uzasadnieniu powinnaś podać dane dotyczące liczby i wieku Waszych wspólnych, małoletnich dzieci, argumenty uzasadniające zawarte w pozwie Ŝądania i inne, przemawiające na Twoją korzyść, informacje. Opis stanu faktycznego, podany w celu uzasadnienia Ŝądań pozwu, powinien brzmieć przekonująco, wiarygodnie i konkretnie. W uzasadnieniu naleŝy przedstawić dowody na poparcie poszczególnych twierdzeń. Wszędzie tam, gdzie podajemy opisy konkretnych okoliczności i wydarzeń, przedstawiamy równieŝ dowody, które mają owe okoliczności uwiarygodnić. Jeśli sama napisałaś pozew, nie zapomnij się pod nim podpisać, w przeciwnym razie sąd zwróci pozew z powodu braków formalnych. Na końcu pozwu dobrze jest zamieścić listę załączników, tzn. dokumentów, na które powoływałaś się w uzasadnieniu. Do pozwu rozwodowego powinnaś koniecznie dołączyć: 1. skrócony odpis aktu małŝeństwa, 2. skrócone odpisy aktów urodzenia Waszych wspólnych małoletnich dzieci, 3. zaświadczenie o wysokości Twoich zarobków ( niezbędne do ustalenia wysokości opłat sądowych). Jeśli nie pracujesz, załącz odcinek renty, zaświadczenie o tym, Ŝe jesteś bezrobotna itp. Pozew naleŝy sporządzić w trzech egzemplarzach. Do kaŝdego egzemplarza dołącz komplet (skopiowanych na kserokopiarce) załączników. Dwa z tak przygotowanych dokumentów złóŝ w sądzie lub wyślij listem poleconym,( jeden pozostanie w sądzie, drugi zostanie przekazany Twojemu małŝonkowi ), a trzeci pozostaw sobie. Składając pozew w biurze podawczym w sądzie, poproś o potwierdzenie jego złoŝenia - na Twoim egzemplarzu urzędnik biura podawczego przystawi pieczątkę z datą i wpisze liczbę przyjętych załączników. Wniesienie sprawy rozwodowej wiąŝe się z koniecznością uiszczenia pewnych opłat (wysokość wpisowego zaleŝy od wysokości zarobków). Jeśli jednak zarabiasz mało, nie stać Cię na uiszczenie opłaty sądowej i obawiasz się, Ŝe sama nie dasz sobie rady, moŝesz wraz z pozwem o rozwód wnieść wniosek o zwolnienie Cię z kosztów sądowych i przyznanie adwokata z urzędu. Dołącz stosowne zaświadczenie o zarobkach i uzasadnij swoją prośbę. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd na posiedzeniu niejawnym. Jeśli pozew zawiera braki formalne, sędzia przewodniczący wzywa stronę do poprawienia lub uzupełnienia pozwu w terminie 7 dni. Przysłane do Ciebie w tej sprawie pismo z sądu, dokładnie określa braki, podaje termin, w jakim naleŝy je usunąć oraz informuje, co się stanie, jeśli nie usuniesz braków w terminie. Jeśli braków nie uzupełnisz we wskazanym terminie, sąd zwróci Twój pozew i nie wywoła on Ŝadnych skutków. 14

15 Co powinnaś wiedzieć, zanim stawisz się w sądzie Zasadą jest, Ŝe sprawy rozwodowe (w odróŝnieniu od większości spraw w sądzie) toczą się z wyłączeniem jawności, tzn., Ŝe na sali nie mogą być obecne osoby postronne. Sprawa rozwodowa moŝe się odbywać przy tzw. "drzwiach otwartych" tylko wtedy, gdy obydwie strony, czyli ty i twój małŝonek zaŝądacie publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, Ŝe nie zagraŝa to moralności. Wchodząc na salę sądową dobrze jest wiedzieć, Ŝe strona powodowa zajmuje w niej miejsce po lewej stronie, a pozwana po prawej. Powinnaś równieŝ wiedzieć, Ŝe w sprawie rozwodowej masz prawo do posiadania pełnomocnika. Pełnomocnikiem procesowym moŝe być nie tylko adwokat albo radca prawny, ale równieŝ Twoi rodzice, rodzeństwo lub dorosłe dzieci. Aby pełnomocnik mógł działać w twoim imieniu, musi otrzymać od Ciebie pełnomocnictwo, udzielone specjalnie do sprawy rozwodowej. Jak juŝ była o tym mowa, jeśli nie stać Cię na pełnomocnika, moŝesz wystąpić do sądu o przyznanie Ci adwokata z urzędu. Pamiętaj jednak, Ŝe moŝesz to zrobić tylko wówczas, gdy zostałaś zwolniona z kosztów sądowych. Poza pełnomocnikiem, masz równieŝ prawo zaprosić do udziału w sprawie tak zwaną osobę zaufania. MoŜe to być Twoja przyjaciółka, matka, siostra lub np. przedstawicielka organizacji, do której zwróciłaś się z prośbą o pomoc. W obecności bliskiej ci osoby będziesz się czuła pewniej. Warto wiedzieć, Ŝe w dotychczasowej praktyce sądowej udział osoby zaufania w rozprawie rozwodowej był rzadkością, to teŝ sędziowie i adwokaci strony przeciwnej mogą kwestionować Twoje prawo do zaproszenia takiej osoby na salę rozpraw. Nie pozwól się pozbawić tego prawa. Przepis artykułu 154 kodeksu postępowania cywilnego reguluje tę kwestię jednoznacznie: "Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali : strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania, po dwie z kaŝdej strony". Pamiętaj, masz prawo zaprosić osobę zaufania i nikt, nawet niezawisły sąd, nie moŝe Cię tego prawa pozbawić! O terminach rozpraw i innych waŝnych sprawach sąd będzie Cię informował za pośrednictwem poczty lub podczas rozprawy, wyznaczając kolejny termin. Jeśli sąd poda termin następnej rozprawy podczas posiedzenia, to nie otrzymasz juŝ odrębnego zawiadomienia. Powinnaś równieŝ wiedzieć, Ŝe jeśli masz pełnomocnika, sąd nie zawiadomi Cię osobiście o terminach rozpraw. Wezwanie będzie wysłane tylko do Twojego pełnomocnika. Musisz to wziąć pod uwagę i kontaktować się ze swoim pełnomocnikiem, moŝe się bowiem zdarzyć, Ŝe zapomni Cię zawiadomić o terminie sprawy, w której chciałabyś wziąć udział. Warto wiedzieć, Ŝe wezwania do sądu mogą być dwojakiego rodzaju: zawiadomienie o terminie posiedzenia; wezwanie do osobistego stawiennictwa; Zawiadomienie o terminie posiedzenia ma charakter czysto informacyjny - nie zobowiązuje Cię ono do osobistego stawiennictwa w sądzie, a jedynie powiadamia o terminie kolejnej rozprawy. Natomiast wezwanie do osobistego stawiennictwa zobowiązuje Cię do stawienia się w sądzie osobiście np. w celu złoŝenia wyjaśnień. JeŜeli z jakiegoś waŝnego powodu nie moŝesz przybyć do sądu, masz obowiązek swoją nieobecność usprawiedliwić. W przypadku, gdy zostaniesz wezwana do osobistego stawiennictwa w sądzie, a mimo to nie 15

16 stawisz się na rozprawie i nie usprawiedliwisz swojej nieobecności, sąd ma prawo ukarać Cię grzywną. Nie ma natomiast prawa wydać postanowienia o przymusowym doprowadzeniu Cię do sądu. Do okoliczności, które mogą usprawiedliwić twoją nieobecność na rozprawie naleŝą między innymi: choroba twoja lub dziecka (powinnaś posiadać zaświadczenie lekarskie), awaria środków komunikacji, złe warunki atmosferyczne, uniemoŝliwiające dotarcie do sądu. Pamiętaj, Ŝe sprawa rozwodowa moŝe się odbyć mimo niestawiennictwa jednej ze stron. JeŜeli jednak, bez stosownego usprawiedliwienia, nie stawisz się na pierwszym posiedzeniu, tak zwanym posiedzeniu pojednawczym, sąd zawiesi postępowanie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w Twoim imieniu stawi się pełnomocnik. Powinnaś wiedzieć o tym, Ŝe podczas rozprawy, pomimo posiadania pełnomocnika, masz prawo sama zabierać głos i zadawać pytania, tak świadkom, jak i swojemu męŝowi. Nie wahaj się korzystać z tego prawa, jeśli uwaŝasz, Ŝe jakaś kwestia wymaga wyjaśnienia. Staraj się jednak uzgadniać treść swych wystąpień z adwokatem, w przeciwnym bowiem razie moŝe się on/ona wycofać z prowadzenia sprawy. Jeśli nie jesteś zadowolona z adwokata, moŝesz wycofać pełnomocnictwo. Jeśli do chwili wycofania pełnomocnictwa, adwokat nie poświęcił twojej sprawie wiele pracy, moŝesz Ŝądać częściowego zwrotu kosztów. Warto wiedzieć, Ŝe z kaŝdej toczącej się przed sądem rozprawy sporządza się protokół. Powinien on zawierać dokładny przebieg rozprawy, włącznie ze wszystkimi wypowiedziami i pytaniami. Pamiętaj, Ŝe jako strona masz prawo do przeglądania protokołów z rozpraw oraz do złoŝenia wniosku o wprowadzenie sprostowania do protokołu ( w terminie do następnej rozprawy), jeŝeli stwierdzisz, Ŝe w protokole coś pominięto lub źle zapisano. Zdarza się niekiedy, Ŝe protokolantka pomija fragmenty wypowiedzi, nie nadąŝając za potokiem słów. Najczęściej protokolantka spisuje to, co podyktuje jej - powtarzając fragmenty wypowiedzi przesłuchiwanego - sędzia. MoŜe się równieŝ zdarzyć, Ŝe dyktowane do protokołu słowa nie w pełni oddają treść tego, co chciałaś przekazać. Słuchaj uwaŝnie, co jest zapisywane, a jeśli masz uwagi, zgłaszaj je na bieŝąco i poproś sędziego o wpisanie ich do protokołu. Silne emocje, napięcie i zdenerwowanie w znacznym stopniu utrudniają wypowiadanie się przed sądem. Dlatego, w miarę moŝliwości, staraj się przygotować do rozprawy. Zapisz to, co będziesz chciała przekazać, przypomnij sobie waŝne daty i wydarzenia, o których zamierzasz opowiedzieć. Wskazane jest równieŝ przygotowanie listy pytań, jakie chcesz zadać męŝowi i świadkom. Powinnaś jednak wiedzieć, Ŝe moŝliwość zadawania pytań świadkom i męŝowi nie oznacza, Ŝe masz prawo do komentowania i prostowania ich wypowiedzi. Jeśli nie powstrzymasz się od komentarzy, sąd udzieli Ci pouczenia, a moŝe równieŝ pozbawić cię głosu. Pamiętaj, Ŝe przysługuje Ci prawo do przeglądania akt sprawy, robienia z nich notatek, odpisów i kserokopii. To waŝne uprawnienie i staraj się z niego korzystać. MoŜesz wówczas wnieść do sądu p.o. sprostowanie protokołu rozprawy, jeśli uznasz, Ŝe nie wszystko, zostało zapisane prawidłowo. Powinnaś wiedzieć, Ŝe nawet jeśli strona pozwana uzna powództwo (strona pozwana uznaje zawarte w pozwie twierdzenia powoda za prawdziwe i zgadza się na wydanie wyroku w takim brzmieniu, w jakim oczekuje powód) orzeczenie rozwodu jest moŝliwe dopiero po przeprowadzeniu ograniczonego postępowania dowodowego. Postępowanie takie ogranicza się do złoŝenia przez strony stosownych wyjaśnień. 16

17 Musisz równieŝ liczyć się z tym, Ŝe sąd moŝe zawiesić postępowanie, jeśli w trakcie toczącego się procesu rozwodowego dojdzie do przekonania, Ŝe Ty i Twój małŝonek macie szansę na pogodzenie się lub, Ŝe w dalszym ciągu łączy Was związek uczuciowy. Stronom nie przysługuje prawo do zaŝalenia na taką decyzję sądu. Pozostaje tylko czekać, aŝ zawieszone postępowanie będzie mogło być wznowione, co - na wniosek jednej ze stron - moŝe nastąpić po upływie co najmniej trzech miesięcy. JeŜeli Ŝadna ze stron, w ciągu roku od zawieszenia postępowania, nie złoŝy wniosku o jego podjęcie, Sąd umarza postępowanie. Pamiętaj więc: Jeśli sąd zawiesił postępowanie, a Ty chcesz, aby sprawa rozwodowa dalej się toczyła, to po upływie trzech miesięcy od zawieszenia złóŝ wniosek o wznowienie zawieszonego postępowania. Powinnaś wiedzieć, Ŝe nawet, jeśli wcześniej wniosłaś sprawę o alimenty, a później o rozwód, to sprawa o alimenty zostanie zawieszona i dołączona do sprawy rozwodowej. W sądzie, bowiem, nie mogą równocześnie toczyć się dwa postępowania w tej samej sprawie. Masz jednak prawo niezaleŝnie od toczącej się sprawy rozwodowej wnieść do sądu wniosek o wcześniejsze zniesienie wspólności małŝeńskiej (pomoŝe ci to w pewnym stopniu zabezpieczyć się przed roztrwanianiem przez męŝa majątku wspólnego lub teŝ będziesz mogła nabyć róŝne przedmioty lub nieruchomości na wyłączną własność) lub teŝ o pozbawienie męŝa zarządu majątkiem wspólnym. NiezaleŜnie od tego, czy sprawa prowadzona będzie przy drzwiach otwartych, czy z wyłączeniem jawności, ogłoszenie wyroku będzie publiczne. Przebieg rozprawy rozwodowej Przygotuj się na to, Ŝe sprawa rozwodowa nie będzie łatwa ani przyjemna. Zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczenie rozwodu musi być poprzedzone postępowaniem dowodowym. Sąd zobowiązany jest ustalić okoliczności rozkładu poŝycia i zbadać sytuację małoletnich dzieci. Chcąc nie chcąc, szczególnie przy orzekaniu o winie, musisz się przygotować na najbardziej intymne pytania dotyczące waszego poŝycia. Pierwsze posiedzenie w sprawie rozwodowej wyznaczane jest z reguły po upływie kilku miesięcy od złoŝenia pozwu. (termin i częstotliwość rozpraw zaleŝy od stopnia obciąŝenia pracą sędziego). Przed wyznaczeniem terminu właściwej rozprawy sąd ma obowiązek przeprowadzić tzw. posiedzenie pojednawcze. MoŜesz jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o zaniechanie przeprowadzania postępowania pojednawczego. Sąd moŝe odstąpić od przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego, gdy stawiennictwo jednej ze stron napotyka trudne do przezwycięŝenia przeszkody (np. cięŝka choroba, pobyt za granicą lub niemoŝność ustalenia miejsca pobytu itp.). Wniosek ten rozpatrywany jest na posiedzeniu niejawnym (tzn. bez udziału stron). Celem posiedzenia pojednawczego jest ostatnia próba pogodzenia stron. Na posiedzenie pojednawcze otrzymujesz wezwanie do osobistego stawiennictwa, musisz więc w nim wziąć udział. Przygotuj się na to, Ŝe sędzia będzie pytał o Twój stosunek do współmałŝonka, o to, czy go kochasz, czy chcesz się z nim pogodzić i czy widzisz szansę 17

18 pogodzenia się w przyszłości. Wystąpienie przed sądem moŝe być trudne emocjonalnie, zwłaszcza, jeśli wcześniej nie miałaś do czynienia z tą instytucją. Dlatego zastanów się zawczasu, jak odpowiadać na pytania dotyczące waszego wspólnego Ŝycia, przypomnij sobie konkretne fakty i daty. Jeśli po posiedzeniu pojednawczym podtrzymujesz pozew rozwodowy, sąd wyznacza pierwszy termin właściwej rozprawy. Od posiedzenia pojednawczego do terminu rozprawy upływa kolejne kilka miesięcy. Rozprawa zaczyna się od zapytania Cię, czy podtrzymujesz powództwo to znaczy, czy nie zmieniłaś swojego postanowienia co do rozwodu. Następnie sąd przeprowadza wstępne przesłuchanie stron, bada, czy więzi łączące was jako małŝonków (duchowe, fizyczne i gospodarcze) zostały zerwane. Aby otrzymać rozwód, musisz wykazać, Ŝe łączące was niegdyś uczucia w pełni wygasły. MoŜe się zdarzyć, Ŝe Twój mąŝ oświadczy, Ŝe nadal Cię kocha. Nie stanowi to jednak przeszkody do rozwiązania małŝeństwa. Dla sądu wystarczające jest zerwanie więzi uczuciowej przez jedną ze stron, tak więc wystarczy Twoje kategoryczne oświadczenie, Ŝe nie kochasz męŝa i nie chcesz z nim dłuŝej być. W trakcie procesu rozwodowego sąd docieka równieŝ, czy o od kiedy ustała pomiędzy małŝonkami więź fizyczna. Przygotuj się więc na intymne pytania dotyczące współŝycia fizycznego. Nawet sporadyczne kontakty seksualne małŝonków w trakcie postępowania rozwodowego mogą prowadzić do odmowy udzielenia rozwodu. Nie dotyczy to sytuacji, w której kontakty seksualne były wymuszane. Masz prawo odmówić współŝycia i nikt, nawet Twój mąŝ, nie ma prawa zmuszać Cię do współŝycia wbrew Twojej woli. KaŜdy przypadek, w którym do stosunku doszło w wyniku uŝycia siły lub groźby, jest gwałtem i stanowi przestępstwo. Ta forma "współŝycia" nie świadczy o istnieniu więzi fizycznej między małŝonkami, a zatem nie stanowi przeszkody w otrzymaniu rozwodu. Sąd ma równieŝ równieŝ obowiązek ustalić, czy pomiędzy Wami ustała tak zwana więź gospodarcza. MoŜe więc pytać, czy wspólnie prowadzicie gospodarstwo domowe, spoŝywacie posiłki, gotujecie itp. Z uwagi na niedostatek mieszkań i wspólne zamieszkiwanie rozwodzących się małŝonków, istniejące więzi gospodarcze nie stanowią jednak przeszkody w uzyskaniu rozwodu. Nie powinnaś jednak mówić, Ŝe gotujesz męŝowi obiady i robisz kanapki do pracy. Po wstępnym przesłuchaniu stron, sąd przeprowadza tzw. postępowanie dowodowe, mające na celu stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu małŝeństwa oraz, ewentualne, orzeczenie winy jednego z małŝonków. Jeśli wnosisz o rozwód bez orzekania o winie, sąd moŝe ograniczyć się do przesłuchania stron, szczególnie wówczas, gdy twój małŝonek godzi się na rozwód i nie macie małych dzieci. Gdy przesłuchanie obu stron nastręcza trudności, sąd moŝe poprzestać na przesłuchaniu jednej ze stron. Jeśli nie zgadzacie się co do winy, lub gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci, z reguły dochodzi do przesłuchania świadków. Ich zeznania dotyczą okoliczności rozkładu waszego poŝycia małŝeńskiego, winy, związków emocjonalnych pomiędzy wami oraz waszymi dziećmi. Świadkami mogą być osoby obce - np. sąsiedzi słyszący Wasze sprzeczki - przyjaciele lub członkowie najbliŝszej rodziny, a więc rodzice, dzieci, rodzeństwo. Jedynym ograniczeniem w powołaniu świadków moŝe być ich wiek. W sprawach rozwodowych świadkami nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat (w przypadku dzieci i wnuków stron, muszą one mieć ukończone lat 17). 18

19 W sprawach rozwodowych sąd ma obowiązek ustalić okoliczności dotyczące sytuacji Ŝyciowej małoletnich dzieci. W tym celu moŝe zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. W sytuacji, w której istnieją rozbieŝności co do tego, jak powinny wyglądać kontakty dziecka z rodzicami i komu przyznać opiekę nad dzieckiem, sąd - na wniosek jednej ze stron lub z urzędu - moŝe skierować rodziców i dzieci do ośrodka diagnostycznego w celu ustalenia stopnia więzi łączących dzieci z kaŝdym z rodziców. JeŜeli Ty i Twój małŝonek nie macie na utrzymaniu małoletnich dzieci i obydwoje dąŝycie do rozwodu, a jednocześnie chcecie ograniczyć do minimum nieprzyjemności związane z przesłuchiwaniem świadków i wzajemnym przypisywaniem sobie winy, najwygodniej jest skorzystać z tej moŝliwości. Pamiętaj jednak, Ŝe taka decyzja pociąga za sobą daleko idące skutki, więc zastanów się i nie podejmuj jej zbyt pochopnie, tylko po, by jak najszybciej zakończyć sprawę. Jeśli sąd nie zabezpieczył Twoich roszczeń dotyczących m.in. alimentów na małoletnie dzieci lub teŝ nie uwzględniłaś ich w pozwie rozwodowym, to stosowne wnioski powinnaś wnieść na pierwszym posiedzeniu. Postanowienia tymczasowe wydawane są z urzędu przez sąd lub na wniosek strony i mają na celu uregulowanie sytuacji prawnej pomiędzy małŝonkami na czas trwania procesu. Do postanowień tymczasowych zaliczamy: 1. Postanowienia dotyczące obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny przez małŝonków - sąd decyduje, w jakim stopniu małŝonkowie mają uczestniczyć w kosztach utrzymania współmałŝonka i wspólnych dzieci stron. 2. Postanowienia dotyczące opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi - sąd decyduje, które z małŝonków będzie sprawowało pieczę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron podczas trwania procesu rozwodowego. 3. Postanowienia dotyczące sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania - sąd decyduje, w jaki sposób małŝonkowie mogą korzystać ze wspólnego mieszkania podczas procesu rozwodowego. Jak juŝ była o tym mowa, typowym, przyjmowanym przez sądy rozwiązaniem, jest podział mieszkania w ten sposób, Ŝe jeden lub kilka pokoi jest przyznawanych jednemu małŝonkowi, reszta zaś drugiemu z nich, a kuchnia, łazienka i przedpokój zastrzeŝone są do wspólnej uŝywalności. 4. Postanowienia dotyczące wydania potrzebnych przedmiotów - sąd moŝe postanowić, które przedmioty potrzebne do codziennego uŝytku mają zostać wydane małŝonkowi opuszczającemu wspólne mieszkanie. JeŜeli nie zgadzasz się z postanowieniem sądu i uwaŝasz, Ŝe powinno być zmienione, masz prawo wnieść zaŝalenie. ZaŜalenie na postanowienie sądu wojewódzkiego wnosi się do sądu apelacyjnego, ale za pośrednictwem sądu, który zaskarŝane przez ciebie postanowienie wydał. Na wniesienie zaŝalenia na postanowienie tymczasowe przysługuje ci 7 dni, licząc od dnia wydania postanowienia. Kiedy zapada wyrok Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd przesłuchuje strony, zamyka posiedzenie i udaje się na naradę. Narada sądu przed wydaniem wyroku jest tajna i nikt poza 19

20 sądem nie ma prawa brać w niej udziału. Po naradzie sędziowie wracają na salę rozpraw i następuje ogłoszenie wyroku - moŝe być ono odroczone o kilka dni. takŝe: W wyroku rozwodowym, oprócz orzeczenia o ustaniu małŝeństwa, sąd postanawia a) czy i które z małŝonków ponosi winę za rozkład poŝycia; b) o władzy rodzicielskiej i opiece nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron; c) jaki ma być udział kaŝdego z małŝonków w kosztach utrzymania i wychowania dzieci; d) o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w okresie wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie; NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe małŝeństwo nie ustaje z chwilą wydania wyroku rozwodowego. Wyrok musi się bowiem uprawomocnić. Po ogłoszeniu wyroku strony mają czas na złoŝenie skargi apelacyjnej. JeŜeli nie złoŝą jej we właściwym czasie, (patrz rozdział o apelacji) wyrok sądu pierwszej instancji uprawomocnia się, jeśli jednak skarga apelacyjna zostanie wniesiona choćby przez jedną ze stron, wyrok nie uprawomocni się aŝ do wydania wyroku w sądzie drugiej instancji, czyli w sądzie apelacyjnym. Wyrok sądu drugiej instancji staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia. Sprawa moŝe zostać jednak odesłana przez sąd apelacyjny do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej jest jednym z najwaŝniejszych postanowień w wyroku rozwodowym. Wydając takie orzeczenie, sąd bierze pod uwagę wiek dzieci oraz ich związek uczuciowy z rodzicami. Z reguły sądy przyznają dzieci jednemu z rodziców, (najczęściej matce) stojąc na stanowisku, Ŝe nie naleŝy rozdzielać rodzeństwa. Niekiedy sąd przyznaje jedno dziecko matce, drugie zaś ojcu - takie sytuacje naleŝą jednak do rzadkości. Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z małŝonków nie prowadzi automatycznie do pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego małŝonka. Oznacza jedynie ograniczenie jego praw i obowiązków do ściśle wyliczonych w postanowieniu. W wyjątkowych okolicznościach sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Takie rozstrzygnięcie moŝliwe jest tylko pod warunkiem, Ŝe stosunki pomiędzy małŝonkami wskazują na to, Ŝe w przyszłości będą oni w stanie tę władzę zgodnie sprawować. JeŜeli sądzisz, Ŝe w Twoim przypadku nie ma szans na zgodne sprawowanie opieki nad dziećmi, domagaj się od sądu uregulowania kontaktów z dziećmi, przez szczegółowe określenie, w jakich dniach i w jakich godzinach Twój małŝonek moŝe się z dziećmi kontaktować. Sąd moŝe w wyroku rozwodowym pozbawić jedno z rodziców władzy rodzicielskiej. Zdarza się to jednak bardzo rzadko, na przykład, gdy rodzic naduŝywa władzy rodzicielskiej lub w raŝący sposób zaniedbuje swoje obowiązki w stosunku do dziecka, a takŝe wtedy, gdy nawet sporadyczne kontakty rodzica z dzieckiem mogą szkodliwie wpłynąć na jego rozwój i stan psychiczny. Taki wyrok moŝe w przyszłości zostać zmieniony, jeŝeli zmienią się okoliczności, które wpłynęły na jego wydanie, a takŝe jeŝeli będzie to leŝało w interesie dzieci. Jeśli ojciec dziecka w sposób raŝący naduŝywał władzy rodzicielskiej i np. wykorzystywał seksualnie dziecko lub teŝ jeśli uwaŝasz, Ŝe ze względu na przemoc jakiej dziecko było świadkiem nie jest wskazane aby ojciec utrzymywał kontakt z dzieckiem 20

...jeśli chcesz się rozwieść

...jeśli chcesz się rozwieść poznaj swoje prawa...jeśli chcesz się rozwieść po ra dnik pra wny dla ko biet Stan prawny na październik 2013 r. War sza wa 2013 Cen trum Praw Ko biet ul. Wil cza 60/19 00-679 War sza wa tel./faks (48

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy Rozwody separacje alimenty jak rozwiązać trudne sprawy 2010 Podejmuj decyzje, których nikt nie podważy. Sięgaj do tekstów i analiz ekspertów Rzeczpospolitej niekwestionowanego lidera w publikacjach prawnych.

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI ADAM OBRĘBSKI ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI Wstęp Na 9 109 300 istniejących w 2011 roku małżeństw, z czego 206 471 w tym roku zawartych, 221 657 małżeństw zostało rozwiązanych, w tym 64 594 przez rozwód

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ MĄDRZE ROZWIEŚĆ rozwód cywilny krok po kroku

JAK SIĘ MĄDRZE ROZWIEŚĆ rozwód cywilny krok po kroku JAK SIĘ MĄDRZE ROZWIEŚĆ rozwód cywilny krok po kroku Gazeta Wyborcza 2006-11-29, ostatnia aktualizacja 2006-11-29 15:02 z mecenas Iwoną Winiarską-Feleszko rozmawiała Aneta Górnicka-Boratyńska KIEDY SĄD

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje,rozwiązania

Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje,rozwiązania Gdy rodzina się rozpada: potrzeby, decyzje,rozwiązania Sytuacja rozpadu rodziny jest sytuacją szczególną. Silne emocje jakie jej towarzyszą utrudniają rozstającym się małżonkom racjonalny ogląd Przy rozwodzie

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

poradnik finansowy dla kobiet

poradnik finansowy dla kobiet Fundacja Kronenberga od 1996 r. wspiera swojego Fundatora bank Citi Handlowy w realizacji jego misji społecznej. Czerpiąc inspirację z działań swojego patrona, Leopolda Kronenberga, znanego finansisty,

Bardziej szczegółowo

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego WZÓR NR 30 POZEW O ROZWÓD Z WINY POZWANEGO WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE Stare Bogaczowice, 8 sierpnia 2004 r. Do Sądu Okręgowego Wydział

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec kobiet w rodzinie

Przemoc wobec kobiet w rodzinie N I E Z B Ę D N I K P S Y C H O L O G A Przemoc wobec kobiet w rodzinie Opracowanie: część 1 Zespół CPK część 2 Magdalena Jóźwik Warszawa 2007 2 3 Spis treści Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. stosunkach międzynarodowych PRACA STUDYJNA

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. stosunkach międzynarodowych PRACA STUDYJNA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Specjalność: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych PRACA STUDYJNA

Bardziej szczegółowo