SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej Ustawą o wartości szacunkowej przekraczającej EUR i nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. oznaczenie postępowania: KP/2/II/2013 Zamawiający: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. ul. Wiślana 6, Gniew tel./fax (58) , (58) NIP , REGON Zatwierdził: Prezes Zarządu Jakub Jaskólski Gniew, dnia 26 lipca 2013

2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Zamawiającym jest: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wiślana 6, Gniew Adres strony internetowej, na której zamieszczono dokumentację postępowania: 1.2 Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Przetargiem) zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu pod nr Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w formie elektronicznej, proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie na adres informacji zawierającej dane teleadresowe Wykonawcy. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na bieżąco informować Wykonawców np. o modyfikacji treści SIWZ. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych w zabudowie typu furgon o parametrach użytkowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.2 Pozostałe wymagania dotyczące dostawy: 1) Miejsce dostawy: Gniew, ul. Wiślana 6 2) Pojazdy muszą posiadać certyfikaty uprawniające do pracy na terenie polski, w szczególności uprawniające do poruszania się na drogach publicznych. 3) Wykonawca zobowiązuje się do wydania wraz z pojazdem instrukcji obsługi, potwierdzenia warunków gwarancji oraz tablic, dowodu i naklejki rejestracyjnej. 2.3 Wymagania dotyczące finansowania: Pozyskanie pojazdów nastapi w formie leasingu operacyjnego przy następujących parametrach: 1) waluta: PLN 2) opłata wstępna: 40% wartości początkowej każdego z pojazdów płatne w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy leasingu 3) okres leasingu: 36 miesięcy (35 równych rat) 4) raty płatne miesięcznie z dołu nie wcześniej niż 25 dnia miesiąca 5) opcja wykupu: 1% wartości początkowej, z prawem pierwokupu 6) zabezpieczenie umowy leasingu: dopuszcza się weksel inblanco z deklaracją wekslową. 7) Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe do oceny jego zdolności kredytowej poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną w odpowiedzi na wniosek kierowany na adres Po uregulowaniu wpłaty początkowej, wszystkich rat oraz wartości końcowej (wykup) przedmiot leasingu na podstawie odrębnej umowy sprzedaży przechodzi na własność Zamawiającego. Pozostałe warunki leasingu regulowane sa przez Ogólne Warunki Leasingu oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego Zamawiający akceptuje stosowany wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami leasingu przez Wykonawcę, jeśli jej treść będzie zgodna z warunkami niniejszej SIWZ. 2.4 Wymagania dotyczące ubezpieczenia: 1) Wykonawca ubezpieczy dostarczane pojazdy w ramach ubezpieczenia OC, AC i NNW. 2) Okres ubezpieczenia początek od dnia rejestracji, nie później niż od dnia przekazania pojazdu Zamawiającemu, kontynuacja nie krócej niż przez cały okres leasingu. 3) Koszty ubezpieczenia OC, AC i NNW za cały okres leasingu mają być rozłożone w 35 równych ratach 2.5 Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia to: 1) Pojazdy silnikowe do transportu towarów, 2) Usługi leasingu, 3) Usługi ubezpieczenia inne niż życie, 4) Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

3 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający n i e dopuszcza składania ofert częściowych. 4. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 5. POZOSTAŁE USTALENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 5.1 Zamawiający nie przewiduje: - możliwości składania ofert wariantowych, - zawarcia umowy ramowej, - aukcji elektronicznej, - wadium, - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - rozliczeń w walutach obcych, - udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, - ograniczeń w powierzeniu prac z podwykonawców (pod warunkiem wskazania ich zakresu) - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - zorganizowania zebrania z wykonawcami. 5.2 Zamawiający n i e ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5.3 Zamawiający n i e ustala obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: - okres leasingu: 36 miesięcy - termin dostawy pojazdów: 60 dni od podpisania umowy 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 2) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna - posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia minimum ,00 zł. 7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru

4 prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7.4 Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty. 7.5 Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 7.6 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - zawarte w treści Załącznika Nr 3 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w treści Załącznika Nr 2 do SIWZ. 8.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 1) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - zawarte w treści Załącznika nr 3 do SIWZ, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia minimum ,00 zł, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 8.3 W celu wykazania, że dostarczane pojazdy spełniają wymagania niniejszej SIWZ Zamawiający żąda: 1) opisu parametrów technicznych dostarczanych pojazdów. 8.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów. 3) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożo na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5) Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej SIWZ. 6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez innego

5 upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych do SIWZ wzorów dokumentów. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, ewentualnie informację "nie dotyczy". Nie dopuszcza się składania dokumentów alternatywnych co do treści. 8) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 8.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy winni wykazać, że co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy - wspólnie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Ustawy; - każdy z Wykonawców samodzielnie winien wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 3) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej podmiotów zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa/upoważnienia powinna określać precyzyjnie zakres udzielanego umocowania. 5) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.6 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.1 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 8.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszelkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy. 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153,poz ze zm.), poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6 9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 9.1 W powyższym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Zamawiającego wskazany w pkt.1.1 SIWZ), ewentualnie faksem lub drogą elektroniczną (na dane kontaktowe wskazane poniżej w pkt. 9.2). Fakt otrzymania pism faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza tą samą drogą, zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy, przesyłając zwrotnie kopię korespondencji wraz z datą otrzymania. 9.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia, procedur przetargowych oraz potwierdzania przesyłanych przez Wykonawców zawiadomień, oświadczeń i informacji oraz żądania potwierdzenia wysyłanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń i informacji jest: Rafał Kwiatkowski tel.: , fax: (58) wewn. 46, (kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00). 9.3 Wszelkie wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielane będą zgodnie z zapisami art. 27 i art. 38 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy są związani treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą techniką pisarską (na komputerze, maszynie do pisania, lub ręcznie). Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający n i e wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Wszelkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się spięcie i ponumerowanie wszystkich stron oferty (w tym załączników) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ tak, aby możliwe było porównanie oferty w stosunku do wymogów zawartych w SIWZ, 2) Wzór umowy i ogólne warunki umowy 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków wymienione w pkt. 8 SIWZ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed rozpoczęciem sesji otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego, wskazać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę (co umożliwi zwrot oferty złożonej po terminie) oraz opisać w następujący sposób: Oferta w przetargu nieograniczonym ozn. KP/2/II/2013 nie otwierać przed dniem r. Godz. 12: Opis dopuszczalnej ingerencji Zamawiającego w treść oferty. 1) Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 Ustawy. 2) Zamawiający dokonuje poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.87 ust.2 Ustawy. 3) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ; brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez Wykonawcę formularzach cenowych nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy.

7 4) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób: a) wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.1 Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. ul. Wiślana 6, Gniew (Sekretariat - pokój nr 2) w terminie: do dnia r. Godz. 12: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) dnia r. Godz. 12: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 14.1 Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym VAT). Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawcy samodzielnie określają stawkę VAT, którą uwzględniają w cenie oferty Przez cenę ofertową w niniejszej SIWZ rozumie się sumę pierwszej wpłaty, wszystkich rat leasingowych i wartości końcowej (całkowity koszt leasingu obciążający Zamawiającego) a także koszty ubezpieczenia i dostarczenia pojazdu do Zamawiającego Zaoferowana łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert, ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie oprócz przypadku związanego ze zmianą przepisów podatkowych Oferta ma zostać skalkulowana w oparciu o stałą stopę procentową, gwarantującą niezmienność rat leasingowych Ewentualne dodatkowe opłaty mogące wynikać z przepisów prawa i nieprzestegania postanowień umowy winny zostać zawarte w karach umownych lub zapisach o odstąpieniu od umowy leasingowej. Opłaty te nie mogą stanowić części składowej wartości zamówienia. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 15.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował przyznaniem punktacji w następujących kryteriach: Cena [w PLN], Waga 100 %, gdzie: cena najniższej oferty brutto Liczba punktów = x 100 cena oferty badanej brutto 15.2 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 16. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje informacje zgodnie z art. 92 Ustawy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

8 16.2 Do terminu wyznaczonego na podpisanie umowy Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź wypis z właściwego rejestru Brak stawiennictwa Wykonawcy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego celem podpisania umowy, pomimo dwukrotnego pisemnego monitu, poczytany będzie jako uchylenie się od podpisania umowy i spowoduje podjęcie przez Zamawiającego działań określonych w art. 94 ust. 3 Ustawy, tj. wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY 17.1 Wykonawca przedstawi propozycję umowy leasingu wraz z ogólnymi jej warunkami, w której nie mogą pojawić się zapisy sprzeczne z wymaganiami niniejszej SIWZ. Dodatkowo umowa musi w sposób równy zabezpieczać interesy stron w przypadku jej niewykonania/rozwiązania z winy drugiej strony Zgodne z regulacją art. 144 Ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności Dopuszczalne będą zmiany nieistotne, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w trybie art Ustawy w następujący sposób: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; - urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie kosztów umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszeniewynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 2) konieczność zmian zapisów będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; 3) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia poprzez przesunięcie w czasie bądź uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy, zgodnie z pierwotnym terminem - zmiany bez których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: - sposobu dokonywania płatności, - terminu rozpoczęcia i wykonania zamówienia, 4) dostosowanie stron umowy w przypadku zmiany danych podmiotowych stron umowy Jeżeli postanowienia wzoru umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień Umowy lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 18.1 Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał lub może doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania. Informacje obejmujące m.in. wskazanie podmiotów uprawnionych, terminów i przesłanek wniesienia odwołania oraz sposób przystąpienia do postępowania odwoławczego zostały szczegółowo określone w dziale VI Ustawy.

9 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ Załącznik Nr 1) Parametry użytkowe dostarczanych pojazdów Załącznik Nr 2) Formularz oferty, Załącznik Nr 3) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

10 KP/2/II/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ PARAMETRY UŻYTKOWE DOSTARCZANYCH POJAZDÓW 1. Rodzaj pojazdu: Nadwozie typu Furgon Liczba siedzeń w samochodzie 2 Rodzaj samochodu: ciężarowy Rok produkcji Wymiary: Wymiary samochodu: o Rozstaw osi nie mniej niż 2650 mm o Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 1850 mm o Długość całkowita pojazdu nie mniej niż 4400 mm o Szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2100 mm z lusterkami Wymiary przestrzeni ładunkowej: o Pojemność nie mniej niż 3.2 m3 o Długość nie mniej niż 1780 mm o Ładowność nie mniej niż 700 kg o Drzwi boczne o szerokości załadunku nie mniej niż 700 mm Dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 2100 kg 3. Silnik: Pojemność silnika cm3 Rodzaj silnika wysokoprężny Moc silnika nie mniej niż 75 KM 4. Skrzynia biegów: Manualna 5 biegowa (5 biegów + 1 wsteczny) 5. Mechanizmy zabezpieczające samochód Centralny zamek otwierany pilotem Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy Immobiliser 6. Układ kierowniczy: Wspomaganie układu kierowniczego Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 7. Bezpieczeństwo: ABS ESP Regulacja zasięgu reflektorów Trzecie światło stop

11 Światło przeciwmgielne z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 8. Funkcjonalność: Klimatyzacja manualna Gniazdo zapalniczki Radio CD z funkcjonalnościami MP3, USB Szyby elektrycznie otwierane w przedziale kierowcy Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalową obręczą, lewarek, klucz do koła Obrotomierz Regulacja wysokości fotela kierowcy Drzwi tylne dwuskrzydłowe 9. Kolor: Kolor nadwozia srebrny metalik Kolory tapicerki tkanina czarna lub szara lub mieszana czarno-szara 10. Pozostałe wymagania jakościowe: zużycie energii nie więcej niż 2,2 MJ/km emisja dwutlenku węgla nie więcej niż 155 g/km (w cyklu łączonym) emisja tlenków azotu nie więcej niż 110mg/km emisja cząstek stałych nie więcej niż 0,3 mg/km emisja węglowodorów nie więcej niż 50mg/km 11. Warunki gwarancji: gwarancja mechaniczna na minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów gwarancja na perforację karoserii minimum 144 miesiące gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy bezpłatne przeglądy gwarancyjne (szacowany przebieg roczny tys. km) najbliższy punkt serwisowy w odległości nie wiekszej niż 80 km od siedziby Zamawiającego możliwość bezpłatnego skorzystania z auta zastępczego na czas wykonania przeglądu (Powyższe parametry dotyczą każdego z pojazdów)

12 KP/2/II/2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Ja niżej podpisany/my niżej podpisani O F E R T A..., działając w imieniu i na rzecz...; Nr faksu...; Nr telefonu...; Adres ...; w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania prowadzonego przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON (drugie postępowanie) składam/składamy niniejszą ofertę: L. p. Wyszczególnienie J.m. Cena jednostkowa netto 1. Samochód szt 2 2. Wkład własny 40% szt 2 3. Rata leasingowa czysta m-cy Ubezpieczenie m-cy 35 Ilość Wartość netto Wartość brutto 5. Wykup 1% szt 2 6. Inne opłaty... SUMA (całkowite koszty zamówienia) Wartość netto słownie Wartość brutto słownie Wartość netto Wartość VAT...% Wartość brutto

13 Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 4. Oświadczam/y, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie, bądź przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następującą część zamówienia: (Wykonawca winien wskazać zakres przedmiotowy części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy ) 5. a) *Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: * (Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania i kapitał) b) *Informujemy, o tym, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* 6. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" (oraz jej ewentualnymi modyfikacjami), udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niej żadnych zastrzeżeń. 7. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert. 10. Niniejsza oferta została złożona na. kolejno ponumerowanych stronach. 11. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty, będące załącznikami o numerach: 1...., 2...., 3...., 4...., 5...., , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) *) - niepotrzebne skreślić

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo