Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęstsze pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 Izba Celna w Katowicach Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014

2 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu Jaka jest wysokość należności w przypadku czasowego przywozu do Polski samochodu osobowego zarejestrowanego poza obszarem celnym UE? Jakie formalności należy dopełnić w przypadku importu samochodu osobowego z państwa trzeciego do Polski? Jakie formalności należy dopełnić przy przywozie (nabyciu) samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego UE do Polski? Do jakiej wartości są zwolnione od cła i podatku prezenty/zakupy przywożone do Polski z państwa trzeciego przez podróżnego w bagażu osobistym? Do jakiej wartości prezenty znajdujące się w przesyłce pocztowej, która została wysłana z państwa trzeciego są zwolnione od cła w UE? Do jakiej kwoty mogę kupić towary na aukcji internetowej w państwie trzecim, dostarczone w przesyłce pocztowej, żeby nie były one obciążone cłem w UE? Czekam na przesyłkę z państwa trzeciego, czy jest możliwość sprawdzenia w Polsce gdzie znajduje się moja paczka? Ile można przywieźć do Polski z państwa trzeciego paliwa w baku samochodu, a ile w kanistrze? Jakie warunki należy spełnić by zostać zwolnionym z należności celnych w przypadku przesiedlania się do Polski z państwa trzeciego? Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia? Ile można przez granicę Polski przewozić pieniędzy i czy trzeba zgłaszać ten fakt na granicy? Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do innego państwa członkowskiego UE? Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do państwa trzeciego? Czy są jakieś ograniczenia dla podróżnych dotyczące przywozu żywności do UE z państw trzecich? Jaką ilość lekarstw na własne potrzeby można przewozić przez granicę Polski? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby można było wywieźć poza obszar celny UE stary namalowany obraz? Gdzie w internecie można znaleźć obowiązujące stawki celne na towary sprowadzane z państw trzecich do Polski? Co to jest ryczałtowa stawka celna i kiedy się ją stosuje? Jakie opłaty wiążą się ze sprowadzeniem laptopa z państw trzecich do Polski? Co należy zrobić w przypadku wysyłki do państwa trzeciego laptopa, w celu jego naprawy gwarancyjnej? Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 2 z 26

3 21. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną jakie uprawnienia w tym zakresie posiadają funkcjonariusze celni, a jakie obowiązki spoczywają na kontrolowanym? Co to jest agencja celna i na jakich zasadach działa? Czy można samodzielnie, bez pośrednictwa agencji celnej, dokonać zgłoszenia celnego w imporcie? Czy przywóz towarów z innych państw członkowskich UE do Polski podlega należnościom celnym lub zgłoszeniu celnemu? Ile można przywieźć do Polski alkoholu i papierosów z innego państwa członkowskiego UE? Czy osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, musi zapłacić akcyzę za zużywane przez siebie wyroby węglowe? Jak odzyskać podatek VAT w przypadku wywozu poza terytorium UE towarów zakupionych w Polsce? Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 3 z 26

4 Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu Skrót / termin Wyjaśnienie znaczenia WKC Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz.WE L 302, z , str.1, z późn. zm.) RWKC Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz.WE L 253, z , str. 1, z późn. zm.) WSZC Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE. L 324, z , str. 23, z późn. zm.) WTC Rozporządzenie (WE) 116/2009 Rozporządzenie (WE) 1889/2005 Ustawa o Służbie Celnej Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.WE L 256, z , str. 1, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana: Dz.Urz.UE L 39, z , str. 1) Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.Urz.UE L 309 z , str. 9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) Prawo celne Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 727,, z późn. zm.) Ordynacja podatkowa Ustawa akcyzowa Ustawa VAT Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 752) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.) Ustawa o grach hazardowych Prawo farmaceutyczne Ustawa o ochronie zabytków UE Państwa trzecie UC/OC Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Unia Europejska Państwa nie będące członkami Unii Europejskiej Urząd celny/oddział celny Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 4 z 26

5 1. Jaka jest wysokość należności w przypadku czasowego przywozu do Polski samochodu osobowego zarejestrowanego poza obszarem celnym UE? Zgodnie z art. 558 RWKC czasowy przywóz samochodu, który jest zarejestrowany poza obszarem celnym UE (np. w USA) na nazwisko osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium UE i przywożony przez tę osobę jeśli spełnia warunki określone przepisami prawa to podlega całkowitemu zwolnieniu z należności przywozowych (należności zostają zawieszone). W takiej sytuacji przywożony środek transportu na granicy celnej UE zostaje objęty procedurą celną odprawy czasowej, pod warunkiem jego powrotnego wywozu w oznaczonym terminie. Organ celny w momencie zgłoszenia samochodu do odprawy czasowej może zażądać od zgłaszającego złożenia zabezpieczenia na poczet mogących powstać przywozowych należności celnych oraz podatkowych. Dla samochodów osobowych wysokość takiego zabezpieczenia, ustalana jest na podstawie wartości danego pojazdu oraz stawek poszczególnych należności (co do zasady): stawka cła wynosi 10% wartości celnej; stawka akcyzy wynosi 18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 albo 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych; stawka podatku VAT wynosi 23% podstawy opodatkowania. Zabezpieczenie, jeśli zostało pobrane, jest zwracane w przypadku powrotnego wywozu pojazdu poza obszar celny UE. Prywatne środki transportu mogą być objęte procedurą odprawy czasowej przez okres 6 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia. Maksymalny okres przez jaki pojazd może być objęty tą procedurą celną wynosi 24 miesiące, jednakże organy celne mogą, w porozumieniu z zainteresowaną osobą, wyznaczyć termin krótszy. Szczególny sposób traktowania środków transportu w innych sytuacjach został określony odpowiednio w przepisach art RWKC. 2. Jakie formalności należy dopełnić w przypadku importu samochodu osobowego z państwa trzeciego do Polski? Przywóz samochodu osobowego z państw trzecich (np. ze Szwajcarii) jest uważany za import towarów na obszar celny UE. Osoba wprowadzająca taki towar na obszar celny UE musi zgłosić przywóz samochodu osobowego na granicy celnej UE, w pierwszym (granicznym) urzędzie celnym. W granicznym urzędzie celnym UE można dokonać ostatecznej odprawy celnej, czyli objąć samochód osobowy procedurą dopuszczenia do obrotu i opłacić cło oraz podatki należne w danym państwie członkowskim UE. Jeśli ostateczna odprawa celna miała miejsce w innym państwie członkowskim UE niż Polska, to po przywozie tego samochodu osobowego do Polski należy w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia granicy naszego kraju złożyć akcyzową deklarację AKC-U do właściwego naczelnika urzędu celnego. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 5 z 26

6 Jeżeli na granicy UE nie można dokonać ostatecznej odprawy celnej samochodu, należy go zgłosić do procedury celnej tranzytu (na dokumencie T1 ) celem dostarczenia go do właściwego organu celnego (UC/OC), w terminie wskazanym w tym dokumencie. W przypadku importu samochodów osobowych istnieje w Polsce obowiązek zapłaty: cła liczonego od wartości celnej (koszt zakupu pojazdu wraz ze wszystkimi kosztami poniesionymi do granicy celnej UE; np. koszty transportu, koszty ubezpieczenia); podatku akcyzowego liczonego od wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła oraz o koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały włączone do podstawy opodatkowania, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju; podatku VAT liczonego od wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła i kwotę należnego podatku akcyzowego oraz o koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Obowiązujące przy imporcie samochodów do UE z krajów trzecich stawki celne określone zostały przez przepisy WTC. Zgodnie z tymi przepisami samochody osobowe importowane do UE z państw trzecich (np. ze Szwajcarii), obciążone są następującymi stawkami cła, niezależnie od pojemności i rodzaju silnika oraz wieku takiego pojazdu: 10% wartości celnej stawka dla krajów trzecich, lub 0% wartości celnej stawka preferencyjna (w przypadku samochodów wyprodukowanych w Szwajcarii lub w krajach członkowskich Unii Europejskiej). Warunkiem zastosowania stawki preferencyjnej jest przedstawienie świadectwa przewozowego (pochodzenia) EUR1 wystawionego przez organy celne kraju wywozu albo deklaracji o preferencyjnym pochodzeniu sporządzonej na fakturze lub innym dokumencie handlowym przez upoważnionego eksportera bez względu na całkowitą wartość samochodu lub przez każdego eksportera, gdy wartość samochodu nie przekracza 6000 euro. Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe wynosi odpowiednio: 18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 albo 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Stawka podatku VAT na samochody osobowe wynosi 23% podstawy opodatkowania. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 6 z 26

7 3. Jakie formalności należy dopełnić przy przywozie (nabyciu) samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego UE do Polski? Zgodnie z art. 106 ustawy akcyzowej osoby dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski, są obowiązane po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium naszego kraju, bez wezwania organu podatkowego: złożyć deklarację uproszczoną AKC-U właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (w myśl art. 101 ustawy akcyzowej), nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju (Polski) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej podatku akcyzowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju (Polski) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe wynosi obecnie: 18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 albo 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Wzór deklaracji AKC-U dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (ścieżka: Akcyza >> Formularze). Deklarację należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, organu celnego za pośrednictwem poczty lub osobiście. Istnieje także możliwość przesłania deklaracji w formie elektronicznej, szczegóły na stronie (ścieżka: Moduł e-zefir >> Przesyłanie deklaracji), czyli m.in. złożenie przez osoby fizyczne deklaracji AKC-U opatrzonej podpisem niekwalifikowanym (wykorzystując dane o przychodzie ze swojego zeznania rocznego za rok poprzedni lub dane o przychodach sprzed dwóch lat). Zaświadczenie, tj. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wydaje właściwy organ celny na pisemny wniosek podatnika do wniosku należy dołączyć: potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł wpłaconej na konto organu podatkowego (odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta), właściwego miejscowo ze względu na siedzibę organu celnego (naczelnika urzędu celnego), dowód zapłaty należnego podatku akcyzowego. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez organ celny bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że stwierdzenie przez organ celny faktu zapłaty podatku akcyzowego stanowi warunek konieczny do wydania takiego zaświadczenia. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 7 z 26

8 4. Do jakiej wartości są zwolnione od cła i podatku prezenty/zakupy przywożone do Polski z państwa trzeciego przez podróżnego w bagażu osobistym? Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państwa trzeciego (np. z Rosji) do naszego kraju, pod warunkiem, że wwożone towary nie mają charakteru handlowego i ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość: 430 euro dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim; 300 euro dla pozostałych podróżnych. Przez przywóz o charakterze niehandlowym, o którym mowa powyżej, rozumie się przywóz spełniający następujące warunki: odbywa się okazjonalnie; obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty. Do wyżej wymienionych kwot nie wlicza się odpowiednio: wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie; wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia osobistych potrzeb podróżnego (w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań zob. art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego); paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów; a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm: 1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) papierosy 200 sztuk lub b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) 100 sztuk, lub c) cygara 50 sztuk, lub d) tytoń do palenia 250 g; 2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) papierosy 40 sztuk lub b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) 20 sztuk, lub c) cygara 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia 50 g; 3) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej 1 litr lub b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 8 z 26

9 c) wina niemusujące 4 litry, i d) piwo 16 litrów; 4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej 0,5 litra lub b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i c) wina niemusujące 0,5 litra, i d) piwo 2 litry. UWAGA: Zwolnienie (od cła, podatku VAT) w ramach norm, o którym mowa powyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów odpowiednio: alkoholu i napojów alkoholowych (bez wina i piwa) i/lub wyrobów tytoniowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%. Podstawę prawną zwolnienia stanowią przepisy, odpowiednio: art. 41 WSZC zwolnienie od cła; art. 56 ustawy VAT zwolnienie z podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku akcyzowego podstawę prawną zwolnienia stanowi w tym przypadku art. 36 ustawy akcyzowej. 5. Do jakiej wartości prezenty znajdujące się w przesyłce pocztowej, która została wysłana z państwa trzeciego są zwolnione od cła w UE? Zgodnie z art. 25 WSZC zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym UE (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy. W tym przypadku za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które: mają charakter okazjonalny; zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe; są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat. W tym przypadku zwolnienia od cła stosuje się do kwoty 45 euro na przesyłkę (art. 26 WSZC) i ograniczone są, na jedną przesyłkę, do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów (art. 27 WSZC): Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 9 z 26

10 a) wyroby tytoniowe: 50 papierosów, 25 cygaretek (cygar o maksymalnej masie 3 gramów sztuka), 10 cygar, 50 gramów tytoniu do palenia, albo proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie; b) alkohol i napoje alkoholowe: napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj.; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i wina niemusujące: 2 litry; c) perfumy: 50 gramów, albo wody toaletowe: 0,25 litra. W przypadku zwolnienia dla towarów zawartych w przesyłkach z podatku od towarów i usług warunki tego zwolnienia określa art. 52 ustawy VAT, który zawiera dodatkowe ograniczenie ilościowe dla następujących towarów: kawa g lub ekstrakty i esencje kawy g; herbata g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g. Natomiast w przypadku zwolnienia dla towarów zawartych w przesyłkach z podatku akcyzowego warunki tego zwolnienia określa art. 37 ustawy akcyzowej. 6. Do jakiej kwoty mogę kupić towary na aukcji internetowej w państwie trzecim, dostarczone w przesyłce pocztowej, żeby nie były one obciążone cłem w UE? Przesyłki pocztowe otrzymywane z państw trzecich (np. z Chin) są traktowane jak każde inne towary importowane. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się co do zasady z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy rzeczy te: zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie; są nowe, czy używane; są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane. Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE, zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Takiego zwolnienia od cła nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 10 z 26

11 Z powyższego wynika, iż zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w UE, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie). Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT (art. 51 ust. 3 ustawy VAT). 7. Czekam na przesyłkę z państwa trzeciego, czy jest możliwość sprawdzenia w Polsce gdzie znajduje się moja paczka? W serwisach internetowych większości operatorów (np. Poczta Polska, firmy kurierskie ) dostępna jest usługa śledzenia przesyłek. Znając numer przesyłki jej odbiorca może samodzielnie sprawdzić gdzie ta przesyłka się aktualnie znajduje (może ustalić jest status). Jeżeli paczka jest dostarczana przez Pocztę Polską informacje dotyczące określonej przesyłki odbiorca może również uzyskać bezpośrednio w jednostkach pocztowych obsługujących przesyłki zagraniczne lub dzwoniąc na dedykowany numer infolinii operatora. Natomiast, jeżeli przesyłka jest dostarczana przez firmę kurierską, to w sprawie takiej przesyłki odbiorca powinien kontaktować się bezpośrednio z firmą, z usług której korzysta (infolinia danego operatora). W przypadku, gdy towary są importowane w przesyłkach przez osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej), to towary takie są zgłaszane przez operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe Dz.U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.) do właściwego organu celnego, który następnie dokonuje ich odprawy celnej. Odprawa celna przesyłek, co do których istnieje obowiązek wymiaru i poboru należności celnych przywozowych odbywa się odpowiednio: jeśli przesyłki są zgłaszane przez operatora wyznaczonego (obowiązanego do świadczenia usług powszechnych), to funkcjonariusz celny sam wystawia dokument DPDZ, tj. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego obrót pocztowy (przywóz) i przekazuje go, wraz z przesyłką, operatorowi w celu doręczenia odbiorcy; w przypadku przesyłek zgłaszanych przez innych operatorów pocztowych odprawa celna dokonywana jest przez organ celny na dokumencie SAD przywozowym, który w imieniu odbiorcy przesyłki może zostać złożony przez operatora. Operator pocztowy, przed wydaniem przesyłki do rąk odbiorcy, jest zobowiązany do pobrania od niego należności wykazanych w odpowiednim dokumencie celnym (DPDZ lub SAD). Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 11 z 26

12 8. Ile można przywieźć do Polski z państwa trzeciego paliwa w baku samochodu, a ile w kanistrze? Zgodnie z przepisami art. 107 WSZC, art. 35 ustawy akcyzowej oraz art. 77 ustawy VAT przywóz do Polski z państw trzecich (np. z Ukrainy) paliw silnikowych zwolniony jest od cła i od podatków (akcyzy i VAT) według następujących norm: całość paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach (montowanych na stałe przez producenta) prywatnych środków transportu jednak nie więcej niż 200 litrów zgodnie z przepisami o podatku VAT; paliwo w przenośnych zbiornikach (kanistrach) nie więcej niż 10 litrów. Standardowe zbiorniki oznaczają w szczególności zbiorniki na stałe zamontowane przez producenta we wszystkich pojazdach mechanicznych takiego samego rodzaju jak dany pojazd i których zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów. Zwolnienie dotyczy paliwa wykorzystywanego wyłącznie przez środek transportu, w którym zostało przywiezione. Paliwo to nie może zostać usunięte z tego środka transportu ani być składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy, oraz nie może zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą z takiego zwolnienia. 9. Jakie warunki należy spełnić by zostać zwolnionym z należności celnych w przypadku przesiedlania się do Polski z państwa trzeciego? Przepisy dotyczące zwolnienia od cła mienia osobistego należącego do osób fizycznych, przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego (np. z USA) na obszar celny UE, zostały uregulowane w art WSZC. Zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów ze względu na ich przeznaczenie można dokonać tylko w tym państwie członkowskim UE, w którym towary te będą wykorzystywane (art. 123 WSZC). W świetle powyższego, aby przywożone przez osobę fizyczną do wykorzystania w Polsce jej mienie osobiste (tzw. mienie przesiedlenia) mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi zostać zgłoszone i objęte procedurą dopuszczenia do obrotu przez organ celny (UC/OC) na terenie Polski, ponieważ w tym przypadku tylko polskie organy celne mogą udzielić takiego zwolnienia. Zgodnie z art. 2 WSZC mienie osobiste" oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Mienie osobiste tworzą w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, czyli rzeczy osobiste (bielizna pościelowa, meble i wyposażenie przeznaczone na własny użytek lub mających na celu zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego), Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 12 z 26

13 rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty. Dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu, również stanowią mienie osobiste. Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych. Z mienia osobistego zostały wyłączone (art. 6 WSZC): wyroby alkoholowe; tytoń i wyroby tytoniowe; handlowe środki transportu; przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, inne niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć. Zwolnienie ograniczone jest wyłącznie do mienia osobistego, które: z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła; jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania. Zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jednakże właściwe organy celne mogą zezwolić na odstępstwa od tej zasady pod warunkiem, że wyraźną intencją osoby zainteresowanej było zamieszkiwanie poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Z wyjątkiem szczególnych przypadków, zwolnienie przyznawane jest tylko w przypadku mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym UE. Mienie osobiste może zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w kilku oddzielnych partiach w okresie, o którym mowa powyżej. W drodze odstępstwa od tego przepisu, mienie osobiste dopuszczone do swobodnego obrotu może zostać zwolnione z należności celnych przywozowych, zanim osoba zainteresowana ustali swoje miejsce zamieszkania na obszarze celnym UE, pod warunkiem że osoba ta zobowiąże się do faktycznego ustalenia tam swojego miejsca zamieszkania w terminie 6 miesięcy. Takiemu zobowiązaniu towarzyszy zabezpieczenie, którego forma i wysokość określana jest przez właściwe organy celne. W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów celnych. Każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź odstąpienie przed upływem Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 13 z 26

14 okresu, o którym mowa powyżej, powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych od danego mienia według stawki obowiązującej w dniu takiego pożyczenia, oddania w zastaw, wynajęcia lub odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe organy celne. Krótkotrwałe używanie zwolnionego z należności przywozowych towaru (mienia osobistego) przez członka rodziny, z którym osoba przesiedlającą się wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie stanowi naruszenia warunku nieodstępowania, a co za tym idzie nie powoduje powstania obowiązku uiszczenia należności przywozowych od tego towaru. Zwolnienie mienia osobistego z należności celnych przywozowych (cła) nie pociąga za sobą w sposób automatyczny stosowania zwolnień od podatków (akcyza, VAT). Przesłanki zastosowania zwolnienia od podatków rozpatrywane są odrębnie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy akcyzowej oraz przepisów ustawy VAT. 10. Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia? Osoba przenosząca swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego (np. z USA) na terytorium Polski wnioskując o zwolnienie z należności celnych i podatkowych przywożonych rzeczy (stanowiących jej mienie osobiste), musi wykazać, że jej miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz, że rzeczy te pozostawały w jej posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, były przez nią używane w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu. W związku z tym osoba przesiedlająca się na terytorium Polski winna przedstawić organom celnym dowody, iż takie warunki zostały spełnione. Ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie określają rodzaju dokumentów, które w takim przypadku należałoby przedstawić organom celnym, osoba przesiedlająca powinna przedłożyć takie dokumenty (dowody), które będą świadczyły o spełnieniu przesłanek koniecznych do udzielenia danego zwolnienia. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 180 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W celu udokumentowania co najmniej 12 miesięcznego okresu zwykłego zamieszkiwania poza UE osoba przesiedlającą się z państwa trzeciego może przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten fakt, np.: zaświadczenie konsularne, wizę, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania. W przypadku pojazdów samochodowych, dokumentem potwierdzającym używanie pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania może być np. dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej się o zwolnienie. W sytuacji, gdy w kraju poprzedniego zamieszkania osoby przesiedlającej się nie jest wymagana Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 14 z 26

15 rejestracja pojazdu, osoba wnioskująca o zwolnienie takiego pojazdu powinna przedstawić inny dowód potwierdzający jego używanie przez wymagany okres (np. polisy ubezpieczeniowe). Zgodnie z 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. nr 94, poz. 902, ze zm.), w przypadku dokonywania zgłoszenia celnego mienia osobistego, należy do takiego zgłoszenia dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach. Zwrot "zestawienie ilościowe i wartościowe" oznacza, iż należy przedstawić listę mienia, które się wprowadza na obszar celny UE, bądź się wyprowadza z obszaru celnego UE, podając jego ilość i szacunkową wartość. 11. Ile można przez granicę Polski przewozić pieniędzy i czy trzeba zgłaszać ten fakt na granicy? W przypadku gdy osoba wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), powinna zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie środki pieniężne właściwym organom (w Polsce są nimi organy: Służby Celnej lub Straży Granicznej) zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1889/2005 oraz art. 18 i 20 Prawa dewizowego oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz. 597). Rozporządzenie (WE) 1889/2005 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym w myśl art. 1 ust. 2 jego przepisy pozostają bez uszczerbku dla działań krajowych podejmowanych w celu kontroli przepływów środków pieniężnych w obrębie Wspólnoty. W takim znaczeniu, na podstawie art. 18 Prawa dewizowego oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz.597), w Polsce obowiązek zgłoszenia środków pieniężnych dotyczy także podróżnych (rezydentów i nierezydentów) przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (granice wewnętrzne w obrębie Wspólnoty), z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen. Obszar SCHENGEN jest obszarem (strefą), na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu wszystkich osób. Nie należy utożsamiać tej strefy z obszarem zajmowanym przez wszystkie państwa członkowskie UE, ponieważ obecnie strefa ta obejmuje łącznie terytoria 25 państw, w tym terytoria tylko 22 państw członkowskich UE: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch. W Polsce wzór formularza zgłoszenia środków pieniężnych został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 15 z 26

16 zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. Nr 126, poz ze zmianą: Dz.U. z 2013 r. poz. 1084). Zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) 1889/2005 należy zgłosić środki pieniężne, które oznaczają: zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czeki podróżne, instrumenty zbywalne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne) na okaziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu, oraz instrumenty niekompletne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności; gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze). Zgodnie z art. 18 Prawa dewizowego, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7, 10 i 13, w naszym kraju środkami pieniężnymi (podlegającymi zgłoszeniu) są ponadto: banknoty i monety niebędące w obiegu jako środek płatniczy, lecz podlegające oficjalnej wymianie na taki środek; złoto dewizowe i platyna dewizowa, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmiotów ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzanych z tych kruszców. 12. Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do innego państwa członkowskiego UE? Ogólne zasady przemieszczania zwierząt (np. psów), które towarzyszą podróżnym na terytorium UE stanowią, że przewożone zwierzę powinno: być oznaczone mikroczipem wymóg ten nie dotyczy zwierząt, które zostały oznaczone tatuażem przed dniem r., posiadać paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, fakt dokonania takiego szczepienia musi być odnotowany w paszporcie. Dodatkowo w przypadku podróży na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii oraz Malty dla psów obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom. Jednocześnie przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z przepisami weterynaryjnymi państwa, do którego się udajemy ze zwierzęciem, a także z przepisami państw, przez które będziemy przejeżdżać, ponieważ w niektórych państwach członkowskich UE, aby wwóz zwierząt był możliwy, muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi. Szczegółowe informacje dotyczące wwozu do państw członkowskich UE zwierząt (np. psów), które towarzyszą podróżnym, zamieszczone zostały na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem (linkiem): Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 16 z 26

17 13. Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do państwa trzeciego? Szczegółowe informacje dotyczące wywozu zwierząt (np. psów) towarzyszących podróżnym, do niektórych państw trzecich, są dostępne na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem (linkiem): 14. Czy są jakieś ograniczenia dla podróżnych dotyczące przywozu żywności do UE z państw trzecich? Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją. Przepisy UE, czyli rozporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz.Urz.UE nr L 77, z dn , str. 1, z późn. zm.), ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego: żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium UE bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej; dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu; w odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa; w odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające wymogów należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium UE (produkty takie pozostawia się w specjalnych pojemnikach na przejściach granicznych). Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 17 z 26

18 15. Jaką ilość lekarstw na własne potrzeby można przewozić przez granicę Polski? Zgodnie z art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw zdrowia przywóz przez podróżnego z zagranicy do Polski produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe wyłączenie nie ma jednak zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym również narkotyków uśmierzających ból, których przywóz z zagranicy określają odrębne przepisy. Podróżny wyjeżdżający z Polski za granicę może zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek, w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów). W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera. Przesyłanie produktów medycznych za granicę i do Polski w przesyłkach pocztowych między osobami fizycznymi jest zabronione. 16. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby można było wywieźć poza obszar celny UE stary namalowany obraz? Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 116/2009 oraz ustawy o ochronie zabytków wywóz dóbr kultury (zabytków) poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia odpowiedniego pozwolenia. W Polsce wyróżniamy w tym zakresie trzy rodzaje pozwoleń: jednorazowe pozwolenie na wywóz wydaje Minister Kultury; wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz wydaje (na wniosek osoby fizycznej) Wojewódzki Konserwator Zabytków; wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę wydaje (na wniosek muzeum lub innej instytucji kultury) Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz co do zasady dotyczy tzw. zabytków ruchomych, które należą do jednej z kategorii, które wymieniono w art. 51 ustawy o ochronie zabytków. Wśród tych kategorii znajdują się m.in.: wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż zł; wykonane na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż zł; wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż zł. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 18 z 26

19 Jeżeli wywóz zabytku jest dokonywany bez pozwolenia, o których mowa powyżej, a cechy zabytku wskazują, że jego wywóz wymaga pozwolenia, organ Straży Granicznej lub organ celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia. Dokumentem takim może być: ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski lub organ administracji publicznej; wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski; faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski; potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Polski zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej. 17. Gdzie w internecie można znaleźć obowiązujące stawki celne na towary sprowadzane z państw trzecich do Polski? Obowiązujące stawki celne można znaleźć w serwisie internetowym Systemu ISZTAR Informacja Taryfowa, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (ścieżka: Cło >> Przeglądarka taryfowa >> Przeglądarka ISZTAR). Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR. Umożliwia wszystkim zainteresowanym tą tematyką uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC, jak i dane polskie (krajowe podatki VAT/akcyza oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC). Zakres danych, jakie obejmuje System ISZTAR, jest następujący: nomenklatura towarowa (nomenklatura CN, nomenklatura TARIC, system kodów dodatkowych), stawki celne (erga omnes, preferencyjne) ograniczenia (unijne zintegrowane w TARIC) kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe (erga omnes, preferencyjne) zawieszenia ceł podatki VAT i akcyzę (wg stawek obowiązujących w Polsce). Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 19 z 26

20 W przeglądarce tej można samodzielnie dokonać klasyfikacji towaru zgodnie z brzmieniem taryfy uwzględniając uwagi do sekcji i działów oraz zgodnie z regułami Nomenklatury Scalonej. Z poziomu Systemu ISZTAR dostępne są wyżej przywołane uwagi do sekcji i działów oraz noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej (CN) oraz do Systemu Zharmonizowanego (HS). Przeglądania taryfy i ustalenia właściwego kodu nomenklatury taryfowej należy dokonywać hierarchicznie, przechodząc poprzez tzw. drzewo nomenklatury. Po wpisaniu kraju pochodzenia towaru, należy kolejno uwzględniać właściwą: sekcję (cyfra rzymska), dział (2 cyfry arabskie), pozycję (4 cyfry arabskie), podpozycję (6 cyfr arabskich), kod CN (8 cyfr arabskich), kod TARIC (10 cyfr arabskich), który może być dodatkowo uszczegółowiony o 4 znaki (cyfry arabskie lub litery). W sytuacji, gdy osoba ma wątpliwości co do prawidłowości samodzielnie dokonanej klasyfikacji towaru, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej, na podstawie art. 12 WKC, do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP. Taka wiążąca informacja taryfowa jest wydawana bezpłatnie i wiąże organy celne przez okres 6 lat od daty jej wydania. 18. Co to jest ryczałtowa stawka celna i kiedy się ją stosuje? Ryczałtowa stawka celna w wysokości 2,5% ma zastosowanie, w przypadku gdy rzeczywista wartość towarów podlegających należnościom celnym przywozowym nie przekracza 700 euro na przesyłkę lub podróżnego. Cło naliczane jest w oparciu o stawkę ryczałtową ad valorem (od wartości celnej) w odniesieniu do towarów: umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, lub umieszczanych w bagażu podróżnych, - pod warunkiem, że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego. Przywóz uznawany jest za pozbawiony charakteru handlowego, jeżeli: w przypadku towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym takie przesyłki: mają charakter okazjonalny, zawierają towary przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego, są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat; w przypadku towarów umieszczanych w bagażu podróżnych: mają charakter okazjonalny, oraz składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz w celach handlowych. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 20 z 26

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/23 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. 1) I) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo