Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najczęstsze pytania i odpowiedzi"

Transkrypt

1 Izba Celna w Katowicach Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014

2 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu Jaka jest wysokość należności w przypadku czasowego przywozu do Polski samochodu osobowego zarejestrowanego poza obszarem celnym UE? Jakie formalności należy dopełnić w przypadku importu samochodu osobowego z państwa trzeciego do Polski? Jakie formalności należy dopełnić przy przywozie (nabyciu) samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego UE do Polski? Do jakiej wartości są zwolnione od cła i podatku prezenty/zakupy przywożone do Polski z państwa trzeciego przez podróżnego w bagażu osobistym? Do jakiej wartości prezenty znajdujące się w przesyłce pocztowej, która została wysłana z państwa trzeciego są zwolnione od cła w UE? Do jakiej kwoty mogę kupić towary na aukcji internetowej w państwie trzecim, dostarczone w przesyłce pocztowej, żeby nie były one obciążone cłem w UE? Czekam na przesyłkę z państwa trzeciego, czy jest możliwość sprawdzenia w Polsce gdzie znajduje się moja paczka? Ile można przywieźć do Polski z państwa trzeciego paliwa w baku samochodu, a ile w kanistrze? Jakie warunki należy spełnić by zostać zwolnionym z należności celnych w przypadku przesiedlania się do Polski z państwa trzeciego? Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia? Ile można przez granicę Polski przewozić pieniędzy i czy trzeba zgłaszać ten fakt na granicy? Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do innego państwa członkowskiego UE? Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do państwa trzeciego? Czy są jakieś ograniczenia dla podróżnych dotyczące przywozu żywności do UE z państw trzecich? Jaką ilość lekarstw na własne potrzeby można przewozić przez granicę Polski? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby można było wywieźć poza obszar celny UE stary namalowany obraz? Gdzie w internecie można znaleźć obowiązujące stawki celne na towary sprowadzane z państw trzecich do Polski? Co to jest ryczałtowa stawka celna i kiedy się ją stosuje? Jakie opłaty wiążą się ze sprowadzeniem laptopa z państw trzecich do Polski? Co należy zrobić w przypadku wysyłki do państwa trzeciego laptopa, w celu jego naprawy gwarancyjnej? Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 2 z 26

3 21. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną jakie uprawnienia w tym zakresie posiadają funkcjonariusze celni, a jakie obowiązki spoczywają na kontrolowanym? Co to jest agencja celna i na jakich zasadach działa? Czy można samodzielnie, bez pośrednictwa agencji celnej, dokonać zgłoszenia celnego w imporcie? Czy przywóz towarów z innych państw członkowskich UE do Polski podlega należnościom celnym lub zgłoszeniu celnemu? Ile można przywieźć do Polski alkoholu i papierosów z innego państwa członkowskiego UE? Czy osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, musi zapłacić akcyzę za zużywane przez siebie wyroby węglowe? Jak odzyskać podatek VAT w przypadku wywozu poza terytorium UE towarów zakupionych w Polsce? Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 3 z 26

4 Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu Skrót / termin Wyjaśnienie znaczenia WKC Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz.WE L 302, z , str.1, z późn. zm.) RWKC Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz.WE L 253, z , str. 1, z późn. zm.) WSZC Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE. L 324, z , str. 23, z późn. zm.) WTC Rozporządzenie (WE) 116/2009 Rozporządzenie (WE) 1889/2005 Ustawa o Służbie Celnej Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.WE L 256, z , str. 1, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana: Dz.Urz.UE L 39, z , str. 1) Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.Urz.UE L 309 z , str. 9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) Prawo celne Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 727,, z późn. zm.) Ordynacja podatkowa Ustawa akcyzowa Ustawa VAT Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 752) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.) Ustawa o grach hazardowych Prawo farmaceutyczne Ustawa o ochronie zabytków UE Państwa trzecie UC/OC Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Unia Europejska Państwa nie będące członkami Unii Europejskiej Urząd celny/oddział celny Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 4 z 26

5 1. Jaka jest wysokość należności w przypadku czasowego przywozu do Polski samochodu osobowego zarejestrowanego poza obszarem celnym UE? Zgodnie z art. 558 RWKC czasowy przywóz samochodu, który jest zarejestrowany poza obszarem celnym UE (np. w USA) na nazwisko osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium UE i przywożony przez tę osobę jeśli spełnia warunki określone przepisami prawa to podlega całkowitemu zwolnieniu z należności przywozowych (należności zostają zawieszone). W takiej sytuacji przywożony środek transportu na granicy celnej UE zostaje objęty procedurą celną odprawy czasowej, pod warunkiem jego powrotnego wywozu w oznaczonym terminie. Organ celny w momencie zgłoszenia samochodu do odprawy czasowej może zażądać od zgłaszającego złożenia zabezpieczenia na poczet mogących powstać przywozowych należności celnych oraz podatkowych. Dla samochodów osobowych wysokość takiego zabezpieczenia, ustalana jest na podstawie wartości danego pojazdu oraz stawek poszczególnych należności (co do zasady): stawka cła wynosi 10% wartości celnej; stawka akcyzy wynosi 18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 albo 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych; stawka podatku VAT wynosi 23% podstawy opodatkowania. Zabezpieczenie, jeśli zostało pobrane, jest zwracane w przypadku powrotnego wywozu pojazdu poza obszar celny UE. Prywatne środki transportu mogą być objęte procedurą odprawy czasowej przez okres 6 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia. Maksymalny okres przez jaki pojazd może być objęty tą procedurą celną wynosi 24 miesiące, jednakże organy celne mogą, w porozumieniu z zainteresowaną osobą, wyznaczyć termin krótszy. Szczególny sposób traktowania środków transportu w innych sytuacjach został określony odpowiednio w przepisach art RWKC. 2. Jakie formalności należy dopełnić w przypadku importu samochodu osobowego z państwa trzeciego do Polski? Przywóz samochodu osobowego z państw trzecich (np. ze Szwajcarii) jest uważany za import towarów na obszar celny UE. Osoba wprowadzająca taki towar na obszar celny UE musi zgłosić przywóz samochodu osobowego na granicy celnej UE, w pierwszym (granicznym) urzędzie celnym. W granicznym urzędzie celnym UE można dokonać ostatecznej odprawy celnej, czyli objąć samochód osobowy procedurą dopuszczenia do obrotu i opłacić cło oraz podatki należne w danym państwie członkowskim UE. Jeśli ostateczna odprawa celna miała miejsce w innym państwie członkowskim UE niż Polska, to po przywozie tego samochodu osobowego do Polski należy w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia granicy naszego kraju złożyć akcyzową deklarację AKC-U do właściwego naczelnika urzędu celnego. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 5 z 26

6 Jeżeli na granicy UE nie można dokonać ostatecznej odprawy celnej samochodu, należy go zgłosić do procedury celnej tranzytu (na dokumencie T1 ) celem dostarczenia go do właściwego organu celnego (UC/OC), w terminie wskazanym w tym dokumencie. W przypadku importu samochodów osobowych istnieje w Polsce obowiązek zapłaty: cła liczonego od wartości celnej (koszt zakupu pojazdu wraz ze wszystkimi kosztami poniesionymi do granicy celnej UE; np. koszty transportu, koszty ubezpieczenia); podatku akcyzowego liczonego od wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła oraz o koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały włączone do podstawy opodatkowania, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju; podatku VAT liczonego od wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła i kwotę należnego podatku akcyzowego oraz o koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Obowiązujące przy imporcie samochodów do UE z krajów trzecich stawki celne określone zostały przez przepisy WTC. Zgodnie z tymi przepisami samochody osobowe importowane do UE z państw trzecich (np. ze Szwajcarii), obciążone są następującymi stawkami cła, niezależnie od pojemności i rodzaju silnika oraz wieku takiego pojazdu: 10% wartości celnej stawka dla krajów trzecich, lub 0% wartości celnej stawka preferencyjna (w przypadku samochodów wyprodukowanych w Szwajcarii lub w krajach członkowskich Unii Europejskiej). Warunkiem zastosowania stawki preferencyjnej jest przedstawienie świadectwa przewozowego (pochodzenia) EUR1 wystawionego przez organy celne kraju wywozu albo deklaracji o preferencyjnym pochodzeniu sporządzonej na fakturze lub innym dokumencie handlowym przez upoważnionego eksportera bez względu na całkowitą wartość samochodu lub przez każdego eksportera, gdy wartość samochodu nie przekracza 6000 euro. Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe wynosi odpowiednio: 18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 albo 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Stawka podatku VAT na samochody osobowe wynosi 23% podstawy opodatkowania. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 6 z 26

7 3. Jakie formalności należy dopełnić przy przywozie (nabyciu) samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego UE do Polski? Zgodnie z art. 106 ustawy akcyzowej osoby dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski, są obowiązane po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium naszego kraju, bez wezwania organu podatkowego: złożyć deklarację uproszczoną AKC-U właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (w myśl art. 101 ustawy akcyzowej), nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju (Polski) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej podatku akcyzowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju (Polski) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe wynosi obecnie: 18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm 3 albo 3,1% podstawy opodatkowania dla pozostałych samochodów osobowych. Wzór deklaracji AKC-U dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (ścieżka: Akcyza >> Formularze). Deklarację należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, organu celnego za pośrednictwem poczty lub osobiście. Istnieje także możliwość przesłania deklaracji w formie elektronicznej, szczegóły na stronie (ścieżka: Moduł e-zefir >> Przesyłanie deklaracji), czyli m.in. złożenie przez osoby fizyczne deklaracji AKC-U opatrzonej podpisem niekwalifikowanym (wykorzystując dane o przychodzie ze swojego zeznania rocznego za rok poprzedni lub dane o przychodach sprzed dwóch lat). Zaświadczenie, tj. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wydaje właściwy organ celny na pisemny wniosek podatnika do wniosku należy dołączyć: potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł wpłaconej na konto organu podatkowego (odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta), właściwego miejscowo ze względu na siedzibę organu celnego (naczelnika urzędu celnego), dowód zapłaty należnego podatku akcyzowego. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez organ celny bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że stwierdzenie przez organ celny faktu zapłaty podatku akcyzowego stanowi warunek konieczny do wydania takiego zaświadczenia. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 7 z 26

8 4. Do jakiej wartości są zwolnione od cła i podatku prezenty/zakupy przywożone do Polski z państwa trzeciego przez podróżnego w bagażu osobistym? Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państwa trzeciego (np. z Rosji) do naszego kraju, pod warunkiem, że wwożone towary nie mają charakteru handlowego i ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość: 430 euro dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim; 300 euro dla pozostałych podróżnych. Przez przywóz o charakterze niehandlowym, o którym mowa powyżej, rozumie się przywóz spełniający następujące warunki: odbywa się okazjonalnie; obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty. Do wyżej wymienionych kwot nie wlicza się odpowiednio: wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie; wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia osobistych potrzeb podróżnego (w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań zob. art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego); paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów; a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm: 1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) papierosy 200 sztuk lub b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) 100 sztuk, lub c) cygara 50 sztuk, lub d) tytoń do palenia 250 g; 2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) papierosy 40 sztuk lub b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) 20 sztuk, lub c) cygara 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia 50 g; 3) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej 1 litr lub b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 8 z 26

9 c) wina niemusujące 4 litry, i d) piwo 16 litrów; 4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej 0,5 litra lub b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i c) wina niemusujące 0,5 litra, i d) piwo 2 litry. UWAGA: Zwolnienie (od cła, podatku VAT) w ramach norm, o którym mowa powyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów odpowiednio: alkoholu i napojów alkoholowych (bez wina i piwa) i/lub wyrobów tytoniowych, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%. Podstawę prawną zwolnienia stanowią przepisy, odpowiednio: art. 41 WSZC zwolnienie od cła; art. 56 ustawy VAT zwolnienie z podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku akcyzowego podstawę prawną zwolnienia stanowi w tym przypadku art. 36 ustawy akcyzowej. 5. Do jakiej wartości prezenty znajdujące się w przesyłce pocztowej, która została wysłana z państwa trzeciego są zwolnione od cła w UE? Zgodnie z art. 25 WSZC zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym UE (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy. W tym przypadku za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które: mają charakter okazjonalny; zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe; są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat. W tym przypadku zwolnienia od cła stosuje się do kwoty 45 euro na przesyłkę (art. 26 WSZC) i ograniczone są, na jedną przesyłkę, do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów (art. 27 WSZC): Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 9 z 26

10 a) wyroby tytoniowe: 50 papierosów, 25 cygaretek (cygar o maksymalnej masie 3 gramów sztuka), 10 cygar, 50 gramów tytoniu do palenia, albo proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie; b) alkohol i napoje alkoholowe: napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj.; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i wina niemusujące: 2 litry; c) perfumy: 50 gramów, albo wody toaletowe: 0,25 litra. W przypadku zwolnienia dla towarów zawartych w przesyłkach z podatku od towarów i usług warunki tego zwolnienia określa art. 52 ustawy VAT, który zawiera dodatkowe ograniczenie ilościowe dla następujących towarów: kawa g lub ekstrakty i esencje kawy g; herbata g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g. Natomiast w przypadku zwolnienia dla towarów zawartych w przesyłkach z podatku akcyzowego warunki tego zwolnienia określa art. 37 ustawy akcyzowej. 6. Do jakiej kwoty mogę kupić towary na aukcji internetowej w państwie trzecim, dostarczone w przesyłce pocztowej, żeby nie były one obciążone cłem w UE? Przesyłki pocztowe otrzymywane z państw trzecich (np. z Chin) są traktowane jak każde inne towary importowane. Zatem przesyłanie towarów do Polski spoza terytorium UE wiąże się co do zasady z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy rzeczy te: zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie; są nowe, czy używane; są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane. Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terytorium UE, zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Takiego zwolnienia od cła nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 10 z 26

11 Z powyższego wynika, iż zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w UE, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie). Ponadto należy mieć na uwadze, iż w przypadku towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT (art. 51 ust. 3 ustawy VAT). 7. Czekam na przesyłkę z państwa trzeciego, czy jest możliwość sprawdzenia w Polsce gdzie znajduje się moja paczka? W serwisach internetowych większości operatorów (np. Poczta Polska, firmy kurierskie ) dostępna jest usługa śledzenia przesyłek. Znając numer przesyłki jej odbiorca może samodzielnie sprawdzić gdzie ta przesyłka się aktualnie znajduje (może ustalić jest status). Jeżeli paczka jest dostarczana przez Pocztę Polską informacje dotyczące określonej przesyłki odbiorca może również uzyskać bezpośrednio w jednostkach pocztowych obsługujących przesyłki zagraniczne lub dzwoniąc na dedykowany numer infolinii operatora. Natomiast, jeżeli przesyłka jest dostarczana przez firmę kurierską, to w sprawie takiej przesyłki odbiorca powinien kontaktować się bezpośrednio z firmą, z usług której korzysta (infolinia danego operatora). W przypadku, gdy towary są importowane w przesyłkach przez osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej), to towary takie są zgłaszane przez operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe Dz.U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.) do właściwego organu celnego, który następnie dokonuje ich odprawy celnej. Odprawa celna przesyłek, co do których istnieje obowiązek wymiaru i poboru należności celnych przywozowych odbywa się odpowiednio: jeśli przesyłki są zgłaszane przez operatora wyznaczonego (obowiązanego do świadczenia usług powszechnych), to funkcjonariusz celny sam wystawia dokument DPDZ, tj. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego obrót pocztowy (przywóz) i przekazuje go, wraz z przesyłką, operatorowi w celu doręczenia odbiorcy; w przypadku przesyłek zgłaszanych przez innych operatorów pocztowych odprawa celna dokonywana jest przez organ celny na dokumencie SAD przywozowym, który w imieniu odbiorcy przesyłki może zostać złożony przez operatora. Operator pocztowy, przed wydaniem przesyłki do rąk odbiorcy, jest zobowiązany do pobrania od niego należności wykazanych w odpowiednim dokumencie celnym (DPDZ lub SAD). Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 11 z 26

12 8. Ile można przywieźć do Polski z państwa trzeciego paliwa w baku samochodu, a ile w kanistrze? Zgodnie z przepisami art. 107 WSZC, art. 35 ustawy akcyzowej oraz art. 77 ustawy VAT przywóz do Polski z państw trzecich (np. z Ukrainy) paliw silnikowych zwolniony jest od cła i od podatków (akcyzy i VAT) według następujących norm: całość paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach (montowanych na stałe przez producenta) prywatnych środków transportu jednak nie więcej niż 200 litrów zgodnie z przepisami o podatku VAT; paliwo w przenośnych zbiornikach (kanistrach) nie więcej niż 10 litrów. Standardowe zbiorniki oznaczają w szczególności zbiorniki na stałe zamontowane przez producenta we wszystkich pojazdach mechanicznych takiego samego rodzaju jak dany pojazd i których zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów. Zwolnienie dotyczy paliwa wykorzystywanego wyłącznie przez środek transportu, w którym zostało przywiezione. Paliwo to nie może zostać usunięte z tego środka transportu ani być składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy, oraz nie może zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą z takiego zwolnienia. 9. Jakie warunki należy spełnić by zostać zwolnionym z należności celnych w przypadku przesiedlania się do Polski z państwa trzeciego? Przepisy dotyczące zwolnienia od cła mienia osobistego należącego do osób fizycznych, przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego (np. z USA) na obszar celny UE, zostały uregulowane w art WSZC. Zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów ze względu na ich przeznaczenie można dokonać tylko w tym państwie członkowskim UE, w którym towary te będą wykorzystywane (art. 123 WSZC). W świetle powyższego, aby przywożone przez osobę fizyczną do wykorzystania w Polsce jej mienie osobiste (tzw. mienie przesiedlenia) mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi zostać zgłoszone i objęte procedurą dopuszczenia do obrotu przez organ celny (UC/OC) na terenie Polski, ponieważ w tym przypadku tylko polskie organy celne mogą udzielić takiego zwolnienia. Zgodnie z art. 2 WSZC mienie osobiste" oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Mienie osobiste tworzą w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, czyli rzeczy osobiste (bielizna pościelowa, meble i wyposażenie przeznaczone na własny użytek lub mających na celu zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego), Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 12 z 26

13 rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty. Dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu, również stanowią mienie osobiste. Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych. Z mienia osobistego zostały wyłączone (art. 6 WSZC): wyroby alkoholowe; tytoń i wyroby tytoniowe; handlowe środki transportu; przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, inne niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć. Zwolnienie ograniczone jest wyłącznie do mienia osobistego, które: z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła; jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania. Zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jednakże właściwe organy celne mogą zezwolić na odstępstwa od tej zasady pod warunkiem, że wyraźną intencją osoby zainteresowanej było zamieszkiwanie poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Z wyjątkiem szczególnych przypadków, zwolnienie przyznawane jest tylko w przypadku mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym UE. Mienie osobiste może zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w kilku oddzielnych partiach w okresie, o którym mowa powyżej. W drodze odstępstwa od tego przepisu, mienie osobiste dopuszczone do swobodnego obrotu może zostać zwolnione z należności celnych przywozowych, zanim osoba zainteresowana ustali swoje miejsce zamieszkania na obszarze celnym UE, pod warunkiem że osoba ta zobowiąże się do faktycznego ustalenia tam swojego miejsca zamieszkania w terminie 6 miesięcy. Takiemu zobowiązaniu towarzyszy zabezpieczenie, którego forma i wysokość określana jest przez właściwe organy celne. W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów celnych. Każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź odstąpienie przed upływem Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 13 z 26

14 okresu, o którym mowa powyżej, powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych od danego mienia według stawki obowiązującej w dniu takiego pożyczenia, oddania w zastaw, wynajęcia lub odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe organy celne. Krótkotrwałe używanie zwolnionego z należności przywozowych towaru (mienia osobistego) przez członka rodziny, z którym osoba przesiedlającą się wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie stanowi naruszenia warunku nieodstępowania, a co za tym idzie nie powoduje powstania obowiązku uiszczenia należności przywozowych od tego towaru. Zwolnienie mienia osobistego z należności celnych przywozowych (cła) nie pociąga za sobą w sposób automatyczny stosowania zwolnień od podatków (akcyza, VAT). Przesłanki zastosowania zwolnienia od podatków rozpatrywane są odrębnie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy akcyzowej oraz przepisów ustawy VAT. 10. Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia? Osoba przenosząca swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego (np. z USA) na terytorium Polski wnioskując o zwolnienie z należności celnych i podatkowych przywożonych rzeczy (stanowiących jej mienie osobiste), musi wykazać, że jej miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz, że rzeczy te pozostawały w jej posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, były przez nią używane w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu. W związku z tym osoba przesiedlająca się na terytorium Polski winna przedstawić organom celnym dowody, iż takie warunki zostały spełnione. Ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie określają rodzaju dokumentów, które w takim przypadku należałoby przedstawić organom celnym, osoba przesiedlająca powinna przedłożyć takie dokumenty (dowody), które będą świadczyły o spełnieniu przesłanek koniecznych do udzielenia danego zwolnienia. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 180 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W celu udokumentowania co najmniej 12 miesięcznego okresu zwykłego zamieszkiwania poza UE osoba przesiedlającą się z państwa trzeciego może przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten fakt, np.: zaświadczenie konsularne, wizę, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania. W przypadku pojazdów samochodowych, dokumentem potwierdzającym używanie pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania może być np. dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej się o zwolnienie. W sytuacji, gdy w kraju poprzedniego zamieszkania osoby przesiedlającej się nie jest wymagana Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 14 z 26

15 rejestracja pojazdu, osoba wnioskująca o zwolnienie takiego pojazdu powinna przedstawić inny dowód potwierdzający jego używanie przez wymagany okres (np. polisy ubezpieczeniowe). Zgodnie z 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. nr 94, poz. 902, ze zm.), w przypadku dokonywania zgłoszenia celnego mienia osobistego, należy do takiego zgłoszenia dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach. Zwrot "zestawienie ilościowe i wartościowe" oznacza, iż należy przedstawić listę mienia, które się wprowadza na obszar celny UE, bądź się wyprowadza z obszaru celnego UE, podając jego ilość i szacunkową wartość. 11. Ile można przez granicę Polski przewozić pieniędzy i czy trzeba zgłaszać ten fakt na granicy? W przypadku gdy osoba wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), powinna zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie środki pieniężne właściwym organom (w Polsce są nimi organy: Służby Celnej lub Straży Granicznej) zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1889/2005 oraz art. 18 i 20 Prawa dewizowego oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz. 597). Rozporządzenie (WE) 1889/2005 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym w myśl art. 1 ust. 2 jego przepisy pozostają bez uszczerbku dla działań krajowych podejmowanych w celu kontroli przepływów środków pieniężnych w obrębie Wspólnoty. W takim znaczeniu, na podstawie art. 18 Prawa dewizowego oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 69, poz.597), w Polsce obowiązek zgłoszenia środków pieniężnych dotyczy także podróżnych (rezydentów i nierezydentów) przekraczających granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi UE (granice wewnętrzne w obrębie Wspólnoty), z wyjątkiem podróżnych przekraczających granice wewnętrzne z innymi państwami członkowskimi UE, które jednocześnie należą do obszaru Schengen. Obszar SCHENGEN jest obszarem (strefą), na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu wszystkich osób. Nie należy utożsamiać tej strefy z obszarem zajmowanym przez wszystkie państwa członkowskie UE, ponieważ obecnie strefa ta obejmuje łącznie terytoria 25 państw, w tym terytoria tylko 22 państw członkowskich UE: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch. W Polsce wzór formularza zgłoszenia środków pieniężnych został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 15 z 26

16 zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz.U. Nr 126, poz ze zmianą: Dz.U. z 2013 r. poz. 1084). Zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) 1889/2005 należy zgłosić środki pieniężne, które oznaczają: zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czeki podróżne, instrumenty zbywalne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne) na okaziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu, oraz instrumenty niekompletne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności; gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze). Zgodnie z art. 18 Prawa dewizowego, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7, 10 i 13, w naszym kraju środkami pieniężnymi (podlegającymi zgłoszeniu) są ponadto: banknoty i monety niebędące w obiegu jako środek płatniczy, lecz podlegające oficjalnej wymianie na taki środek; złoto dewizowe i platyna dewizowa, tj. złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmiotów ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzanych z tych kruszców. 12. Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do innego państwa członkowskiego UE? Ogólne zasady przemieszczania zwierząt (np. psów), które towarzyszą podróżnym na terytorium UE stanowią, że przewożone zwierzę powinno: być oznaczone mikroczipem wymóg ten nie dotyczy zwierząt, które zostały oznaczone tatuażem przed dniem r., posiadać paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, fakt dokonania takiego szczepienia musi być odnotowany w paszporcie. Dodatkowo w przypadku podróży na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii oraz Malty dla psów obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom. Jednocześnie przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z przepisami weterynaryjnymi państwa, do którego się udajemy ze zwierzęciem, a także z przepisami państw, przez które będziemy przejeżdżać, ponieważ w niektórych państwach członkowskich UE, aby wwóz zwierząt był możliwy, muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi. Szczegółowe informacje dotyczące wwozu do państw członkowskich UE zwierząt (np. psów), które towarzyszą podróżnym, zamieszczone zostały na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem (linkiem): Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 16 z 26

17 13. Jakie warunki trzeba spełnić żeby z Polski wyjechać z psem do państwa trzeciego? Szczegółowe informacje dotyczące wywozu zwierząt (np. psów) towarzyszących podróżnym, do niektórych państw trzecich, są dostępne na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem (linkiem): 14. Czy są jakieś ograniczenia dla podróżnych dotyczące przywozu żywności do UE z państw trzecich? Przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją. Przepisy UE, czyli rozporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz.Urz.UE nr L 77, z dn , str. 1, z późn. zm.), ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego: żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium UE bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej; dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu; w odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa; w odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające wymogów należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium UE (produkty takie pozostawia się w specjalnych pojemnikach na przejściach granicznych). Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 17 z 26

18 15. Jaką ilość lekarstw na własne potrzeby można przewozić przez granicę Polski? Zgodnie z art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw zdrowia przywóz przez podróżnego z zagranicy do Polski produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. Powyższe wyłączenie nie ma jednak zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym również narkotyków uśmierzających ból, których przywóz z zagranicy określają odrębne przepisy. Podróżny wyjeżdżający z Polski za granicę może zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek, w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów). W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera. Przesyłanie produktów medycznych za granicę i do Polski w przesyłkach pocztowych między osobami fizycznymi jest zabronione. 16. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby można było wywieźć poza obszar celny UE stary namalowany obraz? Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 116/2009 oraz ustawy o ochronie zabytków wywóz dóbr kultury (zabytków) poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia odpowiedniego pozwolenia. W Polsce wyróżniamy w tym zakresie trzy rodzaje pozwoleń: jednorazowe pozwolenie na wywóz wydaje Minister Kultury; wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz wydaje (na wniosek osoby fizycznej) Wojewódzki Konserwator Zabytków; wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę wydaje (na wniosek muzeum lub innej instytucji kultury) Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz co do zasady dotyczy tzw. zabytków ruchomych, które należą do jednej z kategorii, które wymieniono w art. 51 ustawy o ochronie zabytków. Wśród tych kategorii znajdują się m.in.: wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż zł; wykonane na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż zł; wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż zł. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 18 z 26

19 Jeżeli wywóz zabytku jest dokonywany bez pozwolenia, o których mowa powyżej, a cechy zabytku wskazują, że jego wywóz wymaga pozwolenia, organ Straży Granicznej lub organ celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia. Dokumentem takim może być: ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski lub organ administracji publicznej; wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski; faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Polski; potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Polski zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej. 17. Gdzie w internecie można znaleźć obowiązujące stawki celne na towary sprowadzane z państw trzecich do Polski? Obowiązujące stawki celne można znaleźć w serwisie internetowym Systemu ISZTAR Informacja Taryfowa, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (ścieżka: Cło >> Przeglądarka taryfowa >> Przeglądarka ISZTAR). Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR. Umożliwia wszystkim zainteresowanym tą tematyką uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego. W przeglądarce są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu TARIC, jak i dane polskie (krajowe podatki VAT/akcyza oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC). Zakres danych, jakie obejmuje System ISZTAR, jest następujący: nomenklatura towarowa (nomenklatura CN, nomenklatura TARIC, system kodów dodatkowych), stawki celne (erga omnes, preferencyjne) ograniczenia (unijne zintegrowane w TARIC) kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe (erga omnes, preferencyjne) zawieszenia ceł podatki VAT i akcyzę (wg stawek obowiązujących w Polsce). Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 19 z 26

20 W przeglądarce tej można samodzielnie dokonać klasyfikacji towaru zgodnie z brzmieniem taryfy uwzględniając uwagi do sekcji i działów oraz zgodnie z regułami Nomenklatury Scalonej. Z poziomu Systemu ISZTAR dostępne są wyżej przywołane uwagi do sekcji i działów oraz noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej (CN) oraz do Systemu Zharmonizowanego (HS). Przeglądania taryfy i ustalenia właściwego kodu nomenklatury taryfowej należy dokonywać hierarchicznie, przechodząc poprzez tzw. drzewo nomenklatury. Po wpisaniu kraju pochodzenia towaru, należy kolejno uwzględniać właściwą: sekcję (cyfra rzymska), dział (2 cyfry arabskie), pozycję (4 cyfry arabskie), podpozycję (6 cyfr arabskich), kod CN (8 cyfr arabskich), kod TARIC (10 cyfr arabskich), który może być dodatkowo uszczegółowiony o 4 znaki (cyfry arabskie lub litery). W sytuacji, gdy osoba ma wątpliwości co do prawidłowości samodzielnie dokonanej klasyfikacji towaru, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej, na podstawie art. 12 WKC, do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP. Taka wiążąca informacja taryfowa jest wydawana bezpłatnie i wiąże organy celne przez okres 6 lat od daty jej wydania. 18. Co to jest ryczałtowa stawka celna i kiedy się ją stosuje? Ryczałtowa stawka celna w wysokości 2,5% ma zastosowanie, w przypadku gdy rzeczywista wartość towarów podlegających należnościom celnym przywozowym nie przekracza 700 euro na przesyłkę lub podróżnego. Cło naliczane jest w oparciu o stawkę ryczałtową ad valorem (od wartości celnej) w odniesieniu do towarów: umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, lub umieszczanych w bagażu podróżnych, - pod warunkiem, że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego. Przywóz uznawany jest za pozbawiony charakteru handlowego, jeżeli: w przypadku towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym takie przesyłki: mają charakter okazjonalny, zawierają towary przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego, są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat; w przypadku towarów umieszczanych w bagażu podróżnych: mają charakter okazjonalny, oraz składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz w celach handlowych. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Strona 20 z 26

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.scelna.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej czerwiec 2016 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD.

I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD. I n f o r m a t o r DLA KORZYSTAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG POCZTOWYCH ZGŁOSZENIE CELNE IMPORTOWE PRZESYŁEK BEZ DOKUMENTU SAD. 1. Zagadnienia wstępne Informator ten wyjaśnia, jak należy postępować,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy system zwolnień celnych

Wspólnotowy system zwolnień celnych Zeszyty Naukowe nr 781 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Zofia Cichoń Katedra Towaroznawstwa Żywności Małgorzata Woźniak-Słota Katedra Towaroznawstwa Żywności Wspólnotowy system zwolnień celnych

Bardziej szczegółowo

Służba Celna informuje

Służba Celna informuje Izba Celna we Wrocławiu Przepisy dla podróżnych towary zwolnione od opłat Opracował: kom. Arkadiusz Barędziak Rzecznik Prasowy Izby Celnej we Wrocławiu Centrum Informacji Służby Celnej Numery telefonów:

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

W szczególności ograniczenia obejmują:

W szczególności ograniczenia obejmują: I. Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z należności celnych przywozowych.

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 28.09.2015r.

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 28.09.2015r. Na podstawie faktury D/18/2015 z dnia 7 maja 2015 r., wystawionej przez Pokrak Sp. z o.o. w K., firma AM MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą w mieście wojewódzkim L., nabyła pochodzący z wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu

Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Sprzedaż wyrobów spożywczych z zawartością alkoholu Wyroby akcyzowe Do wyrobów akcyzowych należą m. in.: napoje alkoholowe (art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 6.12.2008 r. Dz.U. z 2014, Poz 752): -alkohol

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/23 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Drobni przedsiębiorcy Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jest:

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jest: Import towarów Czym jest import towarów? Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia podatkowe w zakresie importu towarów jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III.

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III. Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział

Bardziej szczegółowo

PODATEK AKCYZOWY. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 752 ze zm.)

PODATEK AKCYZOWY. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 752 ze zm.) mgr Agnieszka Hencner-Chmiel mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-bookemployee,3416,pl.html PODATEK AKCYZOWY Ustawa o podatku akcyzowym

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach Co chcę załatwić? Uzyskać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, nabytego w kraju UE i przywiezionego w celu rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych. do Polski. Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów

Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych. do Polski. Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów Zasady odpraw celnych darów nadsyłanych do Polski Prawo celne a także niektóre inne ustawy przewidują zwolnienie od cła darów nadsyłanych z zagranicy dla ściśle określonych instytucji lub organizacji.

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Kurs na agenta celnego

Kurs na agenta celnego Kurs na agenta celnego Terminy szkolenia Czas trwania 32 godziny dydaktyczne - 4 dni Program szkolenia Plan szkolenia do państwowego egzaminu na agenta celnego 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2015 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w opracowaniu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 1559 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.scelna.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2016 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 1 Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym zawarta w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Dziennik Ustaw Nr 160 12233 Poz. 1076 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 2 O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych w Bułgarii mogą starać się polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Aby

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz Załącznik Nr 2 do Warunków. UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:.., REGON NIP zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce? Podatek od towarów i usług, zwany popularnie VAT-em (Value Added Tax - podatek od wartości

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura: ILPP3/443-92/10-2/TK Data 2010.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek akcyzowy --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi --> Składy podatkowe --> Wydawanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 3 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego część 1 Nr Zakres danych sprawozdawczych 1 Wielkość

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr v2. Zgłoszenie celne procedura odprawy czasowej

KARTA USŁUGI Nr v2. Zgłoszenie celne procedura odprawy czasowej 1/3 Co chcę załatwić? Wykorzystać na obszarze celnym wspólnoty towar niewspólnotowy, który przeznaczony jest do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian. Kogo dotyczy? Osób lub firm prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: F.3130.54.2014.VII Nowy Targ, 31.10.2014r. PISEMNA INTERPRETACJA Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli

Bardziej szczegółowo

Kalkulator celny Zmieniony

Kalkulator celny Zmieniony Kalkulator celny Zmieniony 16.01.2009. Niniejszy kalkulator celny dotyczy wyłącznie samochodów osobowych. Formalności przy zakupie auta - Na zarejestrowanie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni od dnia podpisania

Bardziej szczegółowo

VAT 2015-06-10 13:37:04

VAT 2015-06-10 13:37:04 VAT 2015-06-10 13:37:04 2 Stawka podstawowa VAT w Finlandii wynosi 24 proc., obowiązują też dwie stawki zredukowane. Finlandia w 1994 roku przyjęła uregulowania dotyczące podatku od towarów i usług (VAT)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu Działania Krok 1: przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC nadania Dokumenty i/lub informacje Po dokonaniu wszystkich formalności, zgodnie z ustawodawstwem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Szczególny nadzór podatkowy I inne procedury kontroli finansowej przedsiębiorcy

Temat szkolenia: Szczególny nadzór podatkowy I inne procedury kontroli finansowej przedsiębiorcy Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Szczególny nadzór podatkowy I inne procedury kontroli finansowej przedsiębiorcy Wykładowca: dr Janusz Orłowski Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPP3/443-286/11/DG Data 2011.06.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego.

Rejestracja pojazdu nowego. Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Projekt z dnia 15 lipca 2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.

Bardziej szczegółowo