AUSTRIA. Artykuł 70 Informacje udostępniane publicznie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUSTRIA. Artykuł 70 Informacje udostępniane publicznie"

Transkrypt

1 AUSTRIA Artykuł 70 Informacje udostępniane publicznie Artykuły 70 i 76 rozporządzenia mają brzmienie: Informacje udostępniane publicznie W ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, utworzonej decyzją 2001/470/WE, państwa członkowskie udostępniają ogółowi społeczeństwa następujące informacje: a) opis przepisów i procedur krajowych dotyczących zobowiązań alimentacyjnych; b) opis środków przyjętych w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 51; c) opis, w jaki sposób zagwarantowany jest skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z wymogami art. 44; d) opis krajowych przepisów i postępowań egzekucyjnych, w tym informacje na temat wszelkich ograniczeń środków egzekucyjnych, w szczególności przepisów dotyczących ochrony dłużnika i okresów przedawnienia. Państwa członkowskie stale aktualizują te informacje. Artykuł 76 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 ust. 2, art. 47 ust. 3, art. 71, 72 i 73 stosuje się od dnia 18 września 2010 r. Artykuł 70 a) Przepisy i procedury krajowe 1. Przepisy prawa materialnego: a) Roszczenia alimentacyjne między małżonkami i osobami pozostającymi w zarejestrowanych związkach partnerskich oraz roszczenia alimentacyjne wynikające z rozwodu/rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego W czasie trwania małżeństwa/zarejestrowanego związku partnerskiego ( 94 ABGB): 1. Małżonkowie/partnerzy obowiązani są, każdy według swoich możliwości i zależnie od formy zawartego związku, przyczyniać się do zaspokajania wzajemnych potrzeb, które odpowiadają ich sytuacji finansowej. 2. Małżonek/partner, który pracuje we wspólnym gospodarstwie domowym, czyni zadość obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1.; ma on prawo do świadczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka/partnera z należytym uwzględnieniem uzyskiwanego przez siebie dochodu. Analogiczne uprawnienie przysługuje małżonkowi/partnerowi mającemu prawo do świadczeń alimentacyjnych także po ustaniu wspólnego pożycia, pod warunkiem że dochodzenie roszczeń alimentacyjnych nie wiąże się z nadużyciem tego uprawnienia, zwłaszcza w świetle powodów, które doprowadziły do ustania wspólnego pożycia. Małżonek/partner może dochodzić roszczeń alimentacyjnych także wtedy, gdy nie jest w stanie przyczyniać się do zaspokajania wzajemnych potrzeb w rozumieniu ust. 1. 3) Na żądanie małżonka/partnera uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych alimenty wypłaca się, w całości lub w części, w gotówce, także w przypadku dalszego prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, w zakresie w jakim takie żądanie nie jest niesłuszne, biorąc w szczególności pod uwagę środki dostępne na zaspokojenie potrzeb. Nie można z góry zrzec się roszczenia alimentacyjnego.

2 Po rozwodzie/rozwiązaniu związku partnerskiego: a) Zobowiązania alimentacyjne wynikające z rozwodu z orzeczeniem o winie Zasada winy w rozwodzie ( 66 EheG) Małżonek, który jest wyłącznie lub w przeważającym stopniu winny rozkładowi pożycia, obowiązany jest dostarczać drugiemu małżonkowi środki utrzymania odpowiadające sytuacji finansowej małżonków/partnerów, w zakresie w jakim jego dochód pochodzący z majątku i pracy zarobkowej, którą ten drugi małżonek może prowadzić w zależności od sytuacji, nie jest wystarczający. Beneficium competentiae ( 67 EheG) 1. Gdyby, biorąc pod uwagę inne zobowiązania małżonka, dostarczanie środków utrzymania wspomnianych w 66 zagrażało możliwości utrzymania się przez tego małżonka/partnera, obowiązany jest on uiszczać alimenty jedynie w kwocie, która jest słuszna, biorąc pod uwagę potrzeby, majątek i dochody z pracy zarobkowej małżonka rozwiedzionego. Jeśli na dłużniku alimentacyjnym spoczywa obowiązek dostarczania środków utrzymania małoletniemu dziecku stanu wolnego, nowemu małżonkowi lub nowemu zarejestrowanemu partnerowi, należy uwzględnić potrzeby i sytuację finansową tych osób. 2. Z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt 1 małżonek jest całkowicie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego, jeśli dochody z majątku drugiego małżonka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania. Sprawiedliwe świadczenia alimentacyjne ( 68 EheG) Jeśli oboje małżonkowie ponoszą winę za rozwód, lecz żadne z nich w przeważającym stopniu, małżonkowi, który nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, przysługuje dodatkowe świadczenie na utrzymanie w kwocie, która jest słuszna, biorąc pod uwagę potrzeby, majątek oraz dochody z pracy zarobkowej drugiego małżonka. Obowiązek zapłaty tego świadczenia może być ograniczony czasowo. Zdanie drugie 67 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Obowiązkowe świadczenia alimentacyjne ( 68a EheG) 1. Jeśli i przez czas, w którym nie można oczekiwać, aby małżonek rozwiedziony, który opiekuje się wspólnym dzieckiem małżonków i wychowuje je dla jego dobra, był w stanie samodzielnie się utrzymać, drugi małżonek obowiązany jest, niezależnie od tego, czy ponosi winę za rozwód, dostarczać środki utrzymania w zakresie odpowiadającym potrzebom małżonka. Przyjmuje się, że do czasu osiągnięcia przez dziecko wieku pięciu lat, małżonek nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny orzeczony przez sąd musi być każdorazowo odpowiednio ograniczony w czasie i nie może trwać dłużej niż trzy lata od dnia ukończenia pięciu lat przez najmłodsze dziecko. Sąd może odstąpić od wyznaczenia czasu trwania obowiązku alimentacyjnego, jeśli szczególne okoliczności sprawy, zwłaszcza konieczność sprawowania specjalnej opieki nad dzieckiem, nie pozwalają przewidzieć, kiedy małżonek rozwiedziony będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. 2. Jeśli w czasie trwania małżeństwa, na podstawie zgodnych ustaleń co do zasad wspólnego pożycia, małżonek poświęcił się pracy w gospodarstwie domowym oraz, w stosownych przypadkach, opiece nad wspólnym dzieckiem małżonków lub jego wychowaniu, lub też opiece nad członkiem rodziny jednego z małżonków i jeśli w wyniku braku możliwości zatrudnienia, związanego między innymi z niewystarczającymi kwalifikacjami zawodowymi lub brakiem ich doskonalenia,

3 wiekiem lub stanem zdrowia, nie można oczekiwać, aby był on w stanie całkowicie lub częściowo samodzielnie się utrzymać, drugi małżonek obowiązany jest, niezależnie od tego, który z małżonków został uznany za winnego rozkładu pożycia, dostarczać środki utrzymania w zakresie odpowiadającym potrzebom uprawnionego. Obowiązek alimentacyjny orzeczony przez sąd musi być każdorazowo ograniczony w czasie i nie może trwać dłużej niż trzy lata, o ile można oczekiwać, że po upływie tego czasu małżonek rozwiedziony będzie w stanie samodzielnie się utrzymać, w szczególności z pracy zarobkowej, której wykonywania można racjonalnie od niego oczekiwać. 3. Świadczenie alimentacyjne, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie jest należne lub jego wysokość podlega obniżeniu, jeśli dostarczanie środków utrzymania byłoby niesłuszne, ponieważ osoba znajdująca się w niedostatku dopuściła się jednostronnego poważnego naruszenia obowiązków spoczywających na małżonkach, sama wywołała niedostatek wskutek rażącego niedbalstwa, istnieją inne poważne przesłanki lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 2 małżeństwo trwało krótko. Im poważniejsze są te przesłanki, tym bardziej można wymagać, aby osoba znajdująca się w niedostatku samodzielnie utrzymywała się z pracy zarobkowej, innej niż można by od niej racjonalnie oczekiwać, lub też z własnego majątku ust. 1 stosuje się odpowiednio. b) Zobowiązania alimentacyjne po rozwodzie orzeczonym z innych przesłanek ( 69 EheG) 1. Do rozwodu orzeczonego na podstawie jednej z przesłanek wskazanych w 50 53, będącego rozwodem z orzekaniem o winie, stosuje się odpowiednio przepisy W przypadku rozwodu orzeczonego na podstawie przesłanek wskazanych w 55, będącego rozwodem, o którym mowa w 61 ust. 3, 94 ABGB stosuje się do roszczeń alimentacyjnych małżonka pozwanego także po rozwodzie. W każdym przypadku roszczenie alimentacyjne obejmuje także zwrot składek na dobrowolne ubezpieczenie pozwanego małżonka objętego systemem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przy obliczaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę zobowiązań alimentacyjnych dłużnika wobec nowego małżonka lub zarejestrowanego partnera, chyba że wymagają tego względy słuszności, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, w szczególności wieku i stanu zdrowia nowego małżonka lub zarejestrowanego partnera, czasu trwania wspólnego pożycia z dłużnikiem oraz dobra wspólnych dzieci. 3. Jeśli w wyroku rozwodowym nie orzeczono o winie, małżonek, który złożył pozew rozwodowy, obowiązany jest dostarczać środki utrzymania drugiemu małżonkowi, jeśli i w zakresie, w jakim jest to słuszne przy uwzględnieniu potrzeb, majątku oraz dochodów z pracy zarobkowej rozwiedzionej pary oraz krewnych pozwanego małżonka obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym na mocy 71. Zdanie drugie 67 ust. 1 i 67 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Umowy dotyczące obowiązku alimentacyjnego ( 69a EheG) 1. Alimenty płatne na podstawie umowy, o której mowa w 55a ust. 2, są równoważne alimentom płatnym z tytułu ustawowego obowiązku alimentacyjnego, o ile odpowiadają one sytuacji finansowej małżonków. 2. Jeżeli w przypadku rozwodu bez orzekania o winie brak jest prawnie wiążącej umowy dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami, małżonek obowiązany jest płacić drugiemu małżonkowi alimenty w zakresie, w jakim odpowiada to usprawiedliwionym potrzebom, majątkowi oraz dochodom z pracy zarobkowej rozwiedzionej pary oraz krewnych pozwanego małżonka obciążonych obowiązkiem

4 alimentacyjnym na mocy 71. Zdanie drugie 67 ust. 1 i 67 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Stosowanie zasady sprawiedliwości ( 69b EheG) 68a stosuje się odpowiednio do rozwodu małżonków z przyczyn, o których mowa w i 55, lub w braku ważnej umowy dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. c) Sposoby spełniania świadczeń alimentacyjnych ( 70 EheG) 1. Alimenty są płatne w ratach miesięcznych. Ich zapłaty dokonuje się z góry. Jeśli istnieje ryzyko, że dłużnik może się uchylać od zobowiązań alimentacyjnych, obowiązany jest on udzielić zabezpieczenia na poczet alimentów. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia zależy od okoliczności sprawy. 2. Zamiast rat miesięcznych uprawniony może żądać zapłaty jednorazowego odszkodowania, jeśli istnieje ważny powód i nie wiąże się to z niesprawiedliwym ciężarem dla dłużnika. 3. Dłużnik obowiązany jest do zapłaty pełnej miesięcznej kwoty alimentów także w przypadku śmierci uprawnionego w miesiącu, za który przysługują alimenty. Kolejność uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych ( 71 EheG) 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża rozwiedzionego małżonka przed krewnymi uprawnionego. Jeżeli jednak, biorąc pod uwagę inne zobowiązania dłużnika, spełnienie powyższego obowiązku zagrażałoby możliwości utrzymania się dłużnika, obowiązek alimentacyjny względem rozwiedzionego małżonka obciąża jego krewnych. W zakresie, w jakim rozwiedziony małżonek nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka, krewni uprawnionego obowiązani są do zapewnienia środków utrzymania zgodnie z ogólnymi przepisami o zobowiązaniach alimentacyjnych. 2. Powyższy obowiązek obciąża krewnych uprawnionego także w przypadku, gdy sądowe dochodzenie alimentów od zobowiązanego na podstawie prawa krajowego jest niemożliwe lub poważnie utrudnione. W takim przypadku roszczenie przeciwko małżonkowi przechodzi na krewnego, który spełnił obowiązek alimentacyjny. Przejście obowiązku nie może powodować uszczerbku dla uprawnionego. Alimenty za czas przeszły ( 72 EheG) Uprawniony może domagać się zapłaty alimentów za czas przeszły lub odszkodowania za niewykonanie świadczenia dopiero w razie zwłoki dłużnika lub sądowego dochodzenia alimentów. d) Ograniczenie i wygaśnięcie roszczeń alimentacyjnych Niedostatek z własnej winy ( 73 EheG) 1. Wierzyciel alimentacyjny, który z własnej winy popadł w niedostatek, może żądać jedynie tymczasowych alimentów. 2. Zwiększone potrzeby wynikające z rażącego zaniedbania uprawnionego nie usprawiedliwiają dochodzenia wyższych alimentów. Utrata prawa do alimentów ( 74 EheG) Uprawniony traci prawo do alimentów, jeśli dopuści się poważnego zaniedbania wobec dłużnika lub wbrew jego życzeniom prowadzi nieuczciwe lub niemoralne życie.

5 Ponowne małżeństwo lub ponowna rejestracja związku partnerskiego przez uprawnionego ( 75 EheG) Zobowiązania alimentacyjne wygasają, jeśli uprawniony ponownie zawrze małżeństwo lub zarejestruje związek partnerski. Ponowne małżeństwo dłużnika ( 76 EheG) W razie ponownego zawarcia przez dłużnika małżeństwa stosuje się odpowiednio przepisy 1604 kodeksu cywilnego dotyczące wpływu małżeńskiego ustroju majątkowego na zobowiązania alimentacyjne. Śmierć uprawnionego ( 77 EheG) 1. Roszczenie alimentacyjne wygasa z chwilą śmierci uprawnionego. Nie dotyczy to jednak alimentów za czas przeszły lub odszkodowania za niewykonanie świadczenia, ani kwot należnych w chwili śmierci uprawnionego. 2. Dłużnik ponosi koszty pogrzebu, o ile względy słuszności na to pozwalają oraz jeśli nie można nimi obciążyć spadkobierców. Śmierć dłużnika ( 78 EheG) 1. Z chwilą śmierci dłużnika zobowiązania alimentacyjne przechodzą na spadkobierców jako długi spadkowe. 2. Spadkobierca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, o których mowa w 67. Uprawniony musi jednak zaakceptować obniżenie wysokość alimentów do kwoty uznanej za słuszną, uwzględniając sytuację finansową spadkobierców oraz wartość masy spadkowej. 3. Obowiązek przyczyniania się do dostarczania środków utrzymania nałożony na małżonka zgodnie z 68 wygasa z chwilą śmierci dłużnika. e) Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci ( 79 EheG) 1. Jeśli rozwiedziony małżonek obowiązany jest do świadczeń alimentacyjnych na rzecz wspólnego dziecka małżonków, drugi małżonek obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania kosztów jego utrzymania z dochodu pochodzącego z własnego majątku lub pracy zarobkowej, jeśli dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie tych kosztów. Roszczenie to jest niezbywalne. 2. Jeśli małżonek obowiązany przyczyniać się do zaspokajania kosztów utrzymania odpowiada za opiekę nad dzieckiem, może zatrzymać swój udział i przeznaczyć go na utrzymanie lub wychowanie dziecka. f) Umowy dotyczące obowiązku alimentacyjnego ( 80 EheG) Małżonkowie mogą zawrzeć umowę dotyczącą zobowiązań alimentacyjnych po rozwodzie. W przypadku podpisania takiej umowy przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego nie uznaje się jej za nieważną i niebyłą, ponieważ przyczyniła się ona do ułatwienia rozwodu lub umożliwiła go. Będzie ona jednak nieważna, jeśli małżonkowie, podpisując umowę, powołali się na nieistniejące przesłanki rozwodu lub jeśli treść umowy lub inne okoliczności sprawy wskazują na to, że umowa jest sprzeczna z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

6 b) Roszczenia alimentacyjne między rodzicami (dziadkami) a dziećmi (wnukami) Roszczenie alimentacyjne dziecka przeciwko rodzicom ( 140 ABGB) 1. Rodzice obowiązani są przyczyniać się w odpowiednim zakresie, każdy według swoich możliwości i stosownie do swojej sytuacji finansowej, do zaspokajania potrzeb dziecka, uwzględniając predyspozycje, zdolności, skłonności i potencjał rozwojowy dziecka. 2. Rodzic, który prowadzi gospodarstwo domowe i opiekuje się dzieckiem, przyczynia się w ten sposób do spełnienia tego obowiązku. Ponadto musi on przyczyniać się do utrzymania dziecka, jeśli drugi rodzic nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb dziecka lub musiałby płacić alimenty w wysokości wyższej, niż odpowiadającej jego sytuacji finansowej. 3. Wysokość świadczenia alimentacyjnego ulega obniżeniu w zakresie, w jakim dziecko ma własne dochody lub może się samodzielnie utrzymać, z należytym uwzględnieniem jego sytuacji życiowej. Roszczenie alimentacyjne wnuków przeciwko dziadkom ( 141 ABGB) 141. Jeśli ciężar utrzymania dziecka przekracza możliwości finansowe rodziców, obowiązek alimentacyjny obciąża dziadków w zakresie odpowiadającym potrzebom dziecka i biorąc pod uwagę sytuację finansową rodziców. Ponadto przepisy 140 stosuje się odpowiednio. Wysokość świadczenia alimentacyjnego dochodzonego przez wnuka ulega jednak obniżeniu w zakresie, w jakim można od niego oczekiwać korzystania z własnego majątku. Ponadto dziadek obowiązany jest płacić alimenty wyłącznie w zakresie, w jakim spełnienie tego obowiązku nie zagraża jego możliwościom utrzymania się, biorąc pod uwagę inne spoczywające na nim zobowiązania finansowe lub opiekuńcze. Roszczenie alimentacyjne przeciwko spadkobiercom dłużnika alimentacyjnego ( 142 ABGB) Obowiązek utrzymania dziecka spoczywający na rodzicu przechodzi na spadkobierców rodzica do wartości masy spadkowej po zmarłym. Roszczenie dziecka obejmuje wszystkie kwoty, które dziecko ma otrzymać zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażoną w umowie lub testamencie, w tym część spadku należną mu zgodnie z prawem, część obowiązkową oraz każdą kwotę pieniężną wynikającą z przepisów prawa publicznego lub prywatnego. Jeśli wartość masy spadkowej nie jest wystarczająca, by zagwarantować dziecku środki na utrzymanie, do których jest uprawniony do czasu, gdy powinien być w stanie samodzielnie się utrzymać, wysokość dochodzonych przez dziecko świadczeń alimentacyjnych podlega stosownemu obniżeniu. Roszczenia alimentacyjne rodziców i dziadków przeciwko dziecku ( 143 ABGB 1. Dziecko ma obowiązek alimentacyjny względem rodziców i dziadków, z uwzględnieniem swojej sytuacji finansowej, jeśli uprawniony nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i jeśli nie dopuścił się rażącego zaniedbania spoczywającego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. 2. Obowiązek alimentacyjny dziecka powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności tj. małżonka, byłego małżonka lub krewnych w linii prostej uprawnionego. Jeśli dzieci jest kilkoro, obowiązek alimentacyjny obciąża ich proporcjonalnie w zakresie odpowiadającym ich możliwościom majątkowym i zarobkowym.

7 3. Jednak wysokość świadczenia alimentacyjnego dochodzonego przez rodzica lub dziadka ulega obniżeniu w zakresie, w jakim można od niego oczekiwać korzystania z własnego majątku. Ponadto dziecko obowiązane jest płacić alimenty wyłącznie w zakresie, w jakim spełnienie tego obowiązku nie zagraża jego możliwości utrzymania się, biorąc pod uwagę inne spoczywające na nim zobowiązania finansowe lub opiekuńcze. 2. Prawo procesowe: a) Roszczenia alimentacyjne między małżonkami i osobami pozostającymi w zarejestrowanych związkach partnerskich oraz roszczenia alimentacyjne wynikające z rozwodu/rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego Dochodzenie roszczenia w postępowaniu cywilnoprawnym w drodze pozwu złożonego w sądzie rejonowym (Bezirksgericht). Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza EUR (138,89 EUR miesięcznie), strony muszą być reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego. W pozwie można od razu podać kwotę żądanych alimentów. Może on też przyjąć formę rozszerzoną: wtedy należy podać dochody, a wysokość alimentów stwierdzi sąd na podstawie oceny tych dochodów. Sąd dokonuje oceny dowodów przedstawionych przez strony oraz omawia te dowody na rozprawie. Na osobach trzecich nie ciąży żaden szczególny obowiązek udzielania informacji. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, od którego przysługuje apelacja. Apelację wnosi się w terminie czterech tygodni od dnia doręczenia stronie wyroku. Strona przeciwna może odpowiedzieć na apelację w ciągu czterech tygodni od dnia doręczenia wyroku. Sąd okręgowy (Landesgericht), jako sąd drugiej instancji, rozpoznaje sprawę na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym. Sąd okręgowy może utrzymać w mocy, uchylić lub zmienić zaskarżony wyrok oraz może, jeśli zachodzi konieczność rozstrzygnięcia kwestii prawnej o istotnym znaczeniu lub gdy wartość przedmiotu sporu przekracza EUR (138,89 EUR miesięcznie), przekazać sprawę do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. b) Roszczenia alimentacyjne między rodzicami (dziadkami) a dziećmi (wnukami) Dochodzenie roszczenia w drodze zewnętrznego rozstrzygnięcia kwestii spornych na podstawie pozwu złożonego w sądzie rejonowym. Co do zasady wierzyciel (lub jego przedstawiciel ustawowy) nie musi być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Jeśli dziecko dochodzi alimentów od rodzica (i prawem właściwym jest prawo austriackie), sprawę rozpatruje referendarz sądowy (Rechtspfleger); w odwrotnej sytuacji natomiast sędzia. Pozwany obowiązany jest dostarczyć informacje na temat swoich dochodów i posiadanego majątku. Sąd może także wezwać osoby trzecie (w szczególności pracodawców i przedstawicieli zakładów ubezpieczenia społecznego) do złożenia zeznań. Na początku postępowania przedstawianie dokładnej wartości żądania nie jest wymagane, należy ją natomiast podać z chwilą ustalenia podstawy obliczenia. Sąd może także dokonać oceny dowodów bez przeprowadzania przesłuchania (które nie jest obowiązkowe); wyniki oceny dowodów należy ujawnić stronom, tak aby mogły się z nimi zapoznać i ewentualnie przedstawić dalsze żądania. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, na który przysługuje apelacja. Apelację wnosi się w terminie czternastu dni od doręczenia wyroku. Strona przeciwna może odpowiedzieć na apelację w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku. Sąd okręgowy, jako sąd drugiej instancji, co do zasady rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Sąd okręgowy może utrzymać w mocy, uchylić lub zmienić zaskarżony wyrok oraz może, jeśli zachodzi konieczność

8 rozstrzygnięcia kwestii prawnej o istotnym znaczeniu, przekazać sprawę do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Artykuł 70 lit. b) Szczegółowe zadania organów centralnych Artykuł 51 Szczegółowe zadania organów centralnych 1. Organy centralne udzielają pomocy w związku z wnioskami na mocy art. 56. W szczególności: a) przekazują i przyjmują takie wnioski; b) wszczynają postępowanie lub ułatwiają jego wszczęcie w przedmiocie takich wniosków. 2. Organy centralne podejmują wszelkie właściwe działania w odniesieniu do takich wniosków, aby: a) przyznać lub ułatwić przyznanie pomocy prawnej, gdy wymagają tego okoliczności; b) udzielić pomocy w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika lub wierzyciela, w szczególności na mocy art. 61, 62 i 63; c) udzielić pomocy w uzyskaniu odpowiednich informacji o dochodach, a w razie potrzeby o innych aspektach sytuacji finansowej dłużnika lub wierzyciela, w tym informacji o położeniu majątku, w szczególności na mocy art. 61, 62 i 63; d) zachęcić do osiągania polubownych rozwiązań, w odpowiednich przypadkach przy zastosowaniu mediacji, postępowania pojednawczego lub podobnych postępowań, aby doprowadzić do dobrowolnej zapłaty świadczeń alimentacyjnych; e) ułatwić toczące się wykonywanie orzeczeń dotyczących świadczeń alimentacyjnych, w tym świadczeń zaległych; f) ułatwić pobranie i szybkie przekazanie alimentów; g) ułatwić uzyskanie dokumentacji lub innych dowodów, nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 1206/2001; h) udzielić pomocy w ustaleniu ojcostwa, gdy jest to konieczne do odzyskania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych; i) wszcząć lub ułatwić wszczęcie postępowania w celu przyjęcia wszelkich koniecznych środków tymczasowych mających zastosowanie na danym terytorium, w celu zapewnienia skutecznego odzyskania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w zakresie rozpatrywanego wniosku; j) ułatwić doręczenie dokumentów, nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 1393/ Zadania organu centralnego na mocy niniejszego artykułu mogą w zakresie, w jakim zezwala na to prawo danego państwa członkowskiego, być wykonywane przez instytucje publiczne lub inne instytucje podlegające nadzorowi właściwych organów tego państwa członkowskiego. Informacje o wyznaczeniu takich instytucji, a także o ich danych kontaktowych oraz zakresie ich zadań są przekazywane przez państwo członkowskie Komisji zgodnie z art Niniejszy artykuł ani art. 53 nie nakładają na organ centralny obowiązku wykonywania uprawnień, które na mocy prawa wezwanego państwa członkowskiego mogą być wykonywane wyłącznie przez organy sądowe. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament I 10 (adres: Team Z ; przekazuje i przyjmuje stosowne wnioski (zgodnie z art. 51 ust. 1)). Funkcje, o których mowa w art. 51 ust. 2 lit. b), c), g) i j) pełni organ centralny, funkcje, o których mowa w art. 51 ust. 2 lit. a) i d) pełni właściwy sąd rejonowy (Bezirksgericht), zaś funkcje, o których mowa w art. 51 ust. 2 lit. e), f), h) i i), pełni pełnomocnik procesowy (Verfahrenshelfer) lub przedstawiciel wyznaczony przez sąd.

9 Należy także utrzymać poniższe (przewidziane już w konwencji nowojorskiej) stosowane w przeszłości zasady przekazywania zaleceń stronom (Manuduktion): a) Wnioskodawca może złożyć wniosek (na piśmie lub poprzez wpisanie go do protokołu) w sądzie rejonowym, który znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Sąd rejonowy przekazuje następnie wniosek Federalnemu Ministerstwu Sprawiedliwości pełniącemu funkcję organu centralnego. Sprawy przesyłane za granicę można co do zasady nadal rozpatrywać zgodnie z przepisami Konwencji Narodów Zjednoczonych. b) Jeśli chodzi natomiast o wnioski przychodzące z zagranicy, ciężar ich rozpatrywania w systemie austriackim nadal spoczywa na sądach rejonowych. Po wstępnym sprawdzeniu kompletności przekazanej dokumentacji, które może skutkować żądaniem przedstawienia dokumentów dodatkowych, organ centralny przekazuje sprawę sądowi rejonowemu. Sąd rejonowy wydaje następnie decyzję w sprawie przyznania pomocy prawnej (pokrycia kosztów zastępstwa prawnego). Artykuł 70 lit. c) Dostęp do wymiaru sprawiedliwości Z art. 44 wynika następujące zobowiązanie: Artykuł 44 Prawo do pomocy prawnej 1. Strony, które biorą udział w sporze będącym przedmiotem niniejszego rozporządzenia, mają skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości w innym państwie członkowskim, w tym postępowania egzekucyjnego i postępowania odwoławczego, na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. W sprawach objętych rozdziałem VII taki skuteczny dostęp zapewnia wezwane państwo członkowskie każdemu wnioskodawcy, który ma miejsce pobytu we wzywającym państwie członkowskim. 2. Aby zapewnić taki skuteczny dostęp, państwa członkowskie zapewniają pomoc prawną zgodnie z niniejszym rozdziałem, chyba że zastosowanie ma ust W sprawach objętych rozdziałem VII państwo członkowskie nie jest zobowiązane do przyznania pomocy prawnej, w zakresie i w przypadku, gdy tryb postępowania obowiązujący w tym państwie członkowskim umożliwia stronom udział w sprawie bez konieczności pomocy prawnej, a organ centralny bezpłatnie zapewnia niezbędne usługi. 4. Warunki dostępu do pomocy prawnej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie są bardziej rygorystyczne niż obowiązujące w odpowiednich sprawach o charakterze krajowym. 5. Nie można nałożyć obowiązku złożenia kaucji, zastawu ani depozytu niezależnie od ich nazwy jako zabezpieczenia pokrycia kosztów i wydatków w postępowaniu dotyczącym zobowiązań alimentacyjnych. W Austrii pomoc prawną przyznaje się osobom, które w przeciwnym wypadku nie byłyby w stanie dochodzić roszczenia, gdyż zagrażałoby to ich możliwości utrzymania siebie oraz osób pozostających pod ich opieką. Pomoc prawna może obejmować koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego. W sprawach dotyczących transgranicznego dochodzenia roszczeń alimentacyjnych oznacza to, że: nie trzeba uiszczać opłat sądowych, nie ma obowiązku zabezpieczenia kosztów procesu,

10 każdej osobie fizycznej przysługuje pomoc adwokata lub radcy prawnego, chyba że koszty dochodzenia roszczenia alimentacyjnego przez wierzyciela, który ukończył 21 lat, mogą być pokryte z jego dochodów oraz łatwo dostępnych aktywów (lokat bankowych itp.), dochodzenie (jeszcze nieudokumentowanego) roszczenia jest złośliwe lub jeśli zaspokojenie roszczenia jest mało prawdopodobne. Prawo do zastępstwa prawnego przysługuje także podmiotom świadczącym usługi publiczne. Artykuł 70 lit. d) Krajowe przepisy i postępowania egzekucyjne Postępowanie egzekucyjne wszczyna się wyłącznie na wniosek wierzyciela (tj. sąd nie wszczyna go z urzędu). W jego fazie początkowej bada się istnienie wymagalnego roszczenia. Jeśli takie roszczenie istnieje, sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu; jeśli roszczenie nie istnieje, sąd wniosek odrzuca. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie (termin: czternaście dni od daty nadania tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego).w przypadku roszczeń mieszkańców innych państw członkowskich pierwszeństwo ma prawo UE. Dalsze postępowanie zależy od charakteru aktywów, z których żąda się egzekucji. Do głównych środków egzekucyjnych dotyczących świadczeń alimentacyjnych należą: a) egzekucja z wierzytelności: Trzeciodłużnik (dłużnik dłużnika alimentacyjnego, np. jego pracodawca) nie może uiszczać dłużnikowi alimentacyjnemu świadczeń od niego należnych, a dłużnik alimentacyjny nie może wierzytelnościami rozporządzać. Zakaz ten ma zastosowanie od okresu płatności następującego po dniu, w którym powiadomiono o tym zakazie. Trzeciodłużnik przestrzega zakazu poprzez wypłacanie świadczenia alimentacyjnego bezpośrednio wierzycielowi alimentacyjnemu. Jeśli nie istnieje żadna wierzytelność wobec dłużnika alimentacyjnego, należy powiadomić o tym sąd. Jeśli ten środek egzekucyjny dotyczy wynagrodzenia za pracę, wierzycielowi nie można przekazać całego wynagrodzenia, gdyż dłużnikowi alimentacyjnemu przysługuje kwota odpowiadająca minimum socjalnemu. Za obliczenie kwoty wyłączonej spod egzekucji odpowiada przede wszystkim trzeciodłużnik, jednak sąd może udzielić stosownych wyjaśnień w tej kwestii. Wysokość minimum socjalnego, podlegającego corocznej waloryzacji, można sprawdzić na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (www.bmj.gv.at); b) egzekucja z wierzytelności pieniężnych: Zaspokojeniu roszczenia alimentacyjnego może także służyć zajęcie i sprzedaż ruchomości. Sprzedaż w drodze licytacji (w tym sprzedaż online) lub umowy prywatnej. Uzyskane należności dzieli się między wierzycieli. Niektóre rzeczy ruchome nie podlegają egzekucji (np. przedmioty niezbędne do pracy zawodowej, pomoce terapeutyczne, lekarstwa, protezy). Zajęciu podlegają także pieniądze (chociaż oczywiście nie można ich sprzedać) W tym przypadku osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, także należy pozostawić pewną kwotę (minimum umożliwiające utrzymanie się do końca miesiąca); c) egzekucja z ruchomości: Egzekucja z nieruchomości może polegać na ustanowieniu zastawu przymusowego, zarządu przymusowego wtedy zaspokojenie uprawnionego następuje jedynie z dochodu uzyskanego zarządu oraz na przymusowej licytacji nieruchomości wówczas na zaspokojenie roszczeń przeznacza się całą sumę uzyskaną za sprzedaży nieruchomości;

11 d) egzekucja z innych praw majątkowych: Egzekucji mogą także podlegać dochody z najmu, prawa z patentu i inne prawa podlegające wykonaniu; e) żaden środek egzekucyjny nie pociąga za sobą nakładania na dłużnika odpowiedzialności karnej (np. zatrzymania dłużnika) ani cofnięcia uprawnień (np. prawa jazdy, koncesji, licencji zawodowej, takiej jak prawo wykonywania zawodu lekarza). Podobnie brak jest przepisów szczególnych dotyczących zajęcia rachunków bankowych. Roszczenie dłużnika wobec banku o wypłatę z rachunku podlega przepisom o egzekucji z wierzytelności. Możliwość odnalezienia. Jeśli trzeciodłużnik nie jest znany, składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, można skierować zapytanie do zrzeszenia austriackich instytucji ubezpieczeń społecznych (Hauptverband der Sozialversicherungsträger). W przypadku egzekucji z ruchomości odnalezienie ruchomości można powierzyć komornikowi sądowemu (tj. wierzyciel nie jest obowiązany z góry wskazać przedmiotów podlegających zajęciu). Informacji na temat nieruchomości należących do wierzycieli można szukać w publicznym rejestrze ewidencji gruntów. Ograniczenia egzekucji: W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych należy uwzględnić ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia minimum socjalnego. Zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym nie podlegają niektóre (niezbędne) przedmioty ruchome. Zajęcia nie dokonuje się w weekendy ani w nocy, i w żadnym razie w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Dalsze informacje wykraczają poza zakres niniejszego dokumentu. Pierwszeństwo roszczeń alimentacyjnych? Roszczenia alimentacyjne korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia, ale w ograniczonym zakresie. Nie przysługuje im bezwzględne pierwszeństwo. Roszczenia o zaległe kwoty traktuje się na równi z innymi roszczeniami. Zgodnie z przyjętą zasadą kolejność zaspokojenia należności odpowiada kolejności nadania klauzuli wykonalności tytułom będącym podstawą ich egzekwowania Roszczenia alimentacyjne uzyskują pierwszeństwo zaspokojenia jedynie w przypadku egzekucji z wierzytelności. Wysokość należnego minimum socjalnego obniża się w zależności od wartości roszczeń o alimenty na bieżące utrzymanie. Mówiąc obrazowo, istnieją zatem trzy możliwe warianty: 1) do wysokości ogólnie przyjętego minimum socjalnego bierze się pod uwagę wszystkich wierzycieli, 2) kwoty mieszczące się w przedziale między ogólnie przyjętym a okrojonym minimum socjalnym przysługują jedynie wierzycielom alimentacyjnym na zaspokojenie ich bieżących potrzeb, oraz 3) obniżone minimum socjalne musi być pozostawione dłużnikowi i nie zaspokaja się z niego nawet wierzycieli alimentacyjnych.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas

Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, wnuków i rodziców Rybnik 18 III 2013 r. Osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym 1. Krewni w linii prostej: a) zstępni (dzieci,

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Pisanie prac magisterskich - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Umowne ustroje majątkowe

Rozdział II Umowne ustroje majątkowe TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. Art. 46. [Stosowanie odpowiednich przepisów ustawy] W sprawach

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Karol Sienkiewicz 2 Dzień dobry! Dziękuję, że zajrzałeś na mój Blog. Cieszy mnie również, że zainteresowałeś się tym poradnikiem, który ułatwi Ci złożenie do

Bardziej szczegółowo

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o:

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o: , dnia Sąd Rejonowy w. Wydział Rodzinny i Nieletnich.... Powódka:, zam. reprezentowana przez... Pozwany:, zamieszkały POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY W imieniu Powódki.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1117 UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 25 lutego 2015 r.

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1117 UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1117 UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2011.205.1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Zachowek komu przysługuje i jak obliczyć jego wysokość - czyli wszystko co warto wiedzieć o zachowku Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE INWENTARZA UZASADNIENIE

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE INWENTARZA UZASADNIENIE WZÓR NR 71 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA (PRZEDMIOTÓW I PRAW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPADKU) Wałbrzych, 22 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Jan Kruk

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Biała Podlaska 14 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: małoletni Robert i Adam Kowalscy reprezentowani przez matkę Ewę Kowalską 21-500 Biała Podlaska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 9/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2016 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Monika Koba Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH POZEW ZBIOROWY NOWĄ BRONIĄ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH w oparciu o projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym radca prawny Leszek Koziorowski adwokat Aleksander Woźnicki GESSEL Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

POZEW o rozwód. 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadnienie

POZEW o rozwód. 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadnienie ...,... miejscowość data W Z Ó R Sąd Okręgowy w...miejscowość... Wydział Cywilny. Powód: imię i nazwisko, zawód zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu Pozwany: imię i nazwisko, zawód zam. miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania

Wykonywanie wyroków zobowiązujących lokatorów do opróżnienia zajmowanego mieszkania Wypowiedzenie najmu/prawa do korzystania z lokalu W praktyce problemy sprawia wynajmującym norma z art. 11 ust. 2 pkt 2 - dopiero zwłoka w zapłacie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego za

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW UZASADNIENIE WZÓR NR 34 POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW Wałbrzych, 11 marca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu Powód: Jan Kot zam. w Wałbrzychu, ul. Młynarska 7/1 Pozwany: Alicja Kot

Bardziej szczegółowo

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09

Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie stanu Nowy Jork 2015-11-27 17:33:09 2 Niniejsze opracowanie odnosi się do tematyki uznawania orzeczeń sądów zagranicznych (w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/161/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR XIV/161/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR XIV/161/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW - art. 6 ust. 2, 2a, 3,3a, 8-13, art. 6a updof WARUNKI Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić: I. małżonkowie (art. 6 ust. 2 oraz ust. 3a updof): podlegający

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO Alimenty: krąg osób uprawnionych i zobowiązanych. Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla wiecznych

PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO Alimenty: krąg osób uprawnionych i zobowiązanych. Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla wiecznych PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO Alimenty: krąg osób uprawnionych i zobowiązanych. Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla wiecznych studentów", rodziców i byłych małżonków. Istota alimentów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06

Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 Uchwała z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo