Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posiada certyfikat ISO wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego; 2. Dyrektor: Grzegorz Kajca reprezentacja jednoosobowa; 3. NIP: , REGON: ; 4. Zatrudnienie: około 100 osób. System pracy: pięciodniowy, dwuzmianowy; 5. Lokalizacja: a) ul. Ziębicka we Wrocławiu - siedziba Ośrodka (teren ogrodzony, monitorowany przez agencję ochrony), b) ul. Kościuszki 127a-129 we Wrocławiu plac o powierzchni około 5800 m² teren częściowo ogrodzony. I.2. Zadania WORD: 1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, 2. Prowadzenie seminariów dla osób mających problem ze zdaniem egzaminów. 3. Prowadzenie kursów dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów. 4. Prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. 5. Prowadzenie szkoleń dla osób kierujących ruchem drogowym. 6. Wykonywanie zadań z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min: organizacja konkursów, turniejów itp. zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieŝy. I.3. Struktura Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu: Dyrektor WORD Dział Ekonomiczno- Finansowy Dział Obsługi Klienta Dział Egzaminowania i Monitorowania Dział Organizacji i Logistyki, w tym: Sekcja Informatyki, Referat Techniczny Dział Szkoleń Referat Kadr i Płac Dział Promocji BRD I.4. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe: 1. Ilość hydrantów: 3; 2. Budynek jest wyposaŝony w gaśnice, agregaty gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami; 1

2 3. Na kontrolkach (etykietach) sprzętu gaśniczego znajduje się potwierdzenie jego konserwacji przeprowadzanej co najmniej raz w roku; 4. W obiektach występują wymagane instalacje odgromowe, regularnie badane co jest potwierdzone stosownymi protokołami. I.5. Zabezpieczenia przeciw kradzieŝowe: - ogrodzenie, ochrona osobowa, ochrona zdalna (system alarmowy). Dodatkowe informacje w punkcie I.6. I.6. Charakterystyka techniczna i uŝytkowa budynków: Lokalizacja / otoczenie Własność / warunki uŝytkowania opis Konstrukcja/ materiał połoŝenie Rodzaj budynku Nośna / fundamenty ściany Dachu Posadzki /podłogi instalacje elektryczna 220 V, 380 V zabezpieczenia wod. - kan. cieplna inne okna drzwi Budynek biurowy Budynek wraz z budynkiem działu obsługi klienta tworzy zabudowę zwartą, kompleks połoŝony na posesji w całości ogrodzonej z bramą wjazdową, teren oświetlony. Teren WORD sąsiaduje z fabryką leków US Pharmacia Sp. z o.o., Budynek jest współwłasnością, WORD posiada 19,23% (powierz. uŝytkowa 358 m 2 ), resztę posiada Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu [PR], pomieszczenia WORD znajdują się na I piętrze i parterze. Biurowo-usługowy, w tym usługi medyczne PR, rok budowy 1982, Murowana, elementy Ŝelbetowe, obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony fundamenty betonowe, schody z prefabrykatów Ŝelbetowych Murowane, cegła, bloczki, elewacja wykonana z tynków cementowo-wapiennych, malowana farbami emulsyjnymi. Od wewnątrz ścibany tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi Płaski wykonany z prefabrykatów betonowych, izolowany 3xpapą na lepiku, Betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi /glazurą/, na I piętrze wykładzina gumoleum, w pokojach wykładzina dywanowa TAK, kanalizacja miejska TAK, zasilanie z MPEC, obieg wodny, teleinformatyczna, W części od holu bez krat, inne pomieszczenia okratowane lub z roletami antywłamaniowymi, na I piętrze bez krat (wyjątek pokój z-cy dyrektora), stolarka z profili PCV, szyby zespolone 1) wejściowe główne wspólne dla WORD i PR: przeszklone, dwuskrzydłowe rozsuwane automatycznie, PCV, z 2) drzwi wewnętrzne (I p.)z korytarza do pomieszczeń WORD przeszklone, zamykane na 1 zamek (wkładka wielozapadkowa. 3) drzwi do pomieszczeń pokojowych: płycinowe zamykane na 2

3 Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe inne Zabezpiecze nia przeciwkradzieŝowe uwagi Gaśnice, hydranty inst. odgromowa StraŜ poŝarna rodzaj min.1 zamek, 4) drzwi antywłamaniowe do serwerowni i pok. GS Proszkowe, typ A, B, C posiadają aktualne przeglądy, rozmieszone zgodnie instrukcją p.poŝ., w budynku jest ujęcie hydrantowe, hydranty zewnętrzne 2 szt. budynek posiada sprawną, po kontroli instalację odgromową Jednostka ZSP na ul. Borowskiej, dojazd 3-5 minut, 1) dozór całodobowy, pośredni całego terenu, 2) system alarmowy w pomieszczeniach WORD system monitoringu z grupą interwencyjną, 3) część pomieszczeń posiada system kontroli dostępu (zamki szyfrowe) W bezpośrednim sąsiedztwie stoi maszt radiowotelekomunikacyjny, o konstrukcji stalowej, wysokość ponad 40 m Lokalizacja / otoczenie Opis Budynek garaŝowy Budynek wolnostojący, usytuowany wzdłuŝ drogi wewnętrznej, odległość od budynku biurowego i poczekalni ok m GaraŜowy, gospodarczy Parametry UŜytkowa, 732 m 2, rok budowy 1982, Konstrukcja / materiał Instalacje Obiekt wolnostojący, parterowy, murowany, dach wykonany z elementów Ŝelbetowych, posiada świetliki, fundamenty ławy betonowe + bloczki Ściany - murowane, cegła, tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi Posadzki betonowe, Elektryczna 220 V i 380 V, wodociągowa, grzewcza (mpec) Zabezpieczenia 1) drzwi główne: stalowe, dwuskrzydłowe ryglowane, zamykane na 1 kłódkę, 2) 3 bramy opuszczane (rolety) Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe PrzeciwkradzieŜowe Gaśnice proszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne przeglądy, agregaty gaśnicze System alarmowy, dozór pośredni terenu Opis 1) Budynek działu obsługi klienta [DOK], 2) budynek poczekalni [BP] Przeznaczone na działalność usługową i biurową Parametry 1) budynek BOK pow. uŝytkowa, 156 m 2, 2) budynek [BP] 212m 2, oba obiekty z roku 1982, Konstrukcja/ Obiekt wolnostojący, parterowy, murowany, dach wykonany z elementów 3

4 materiał Instalacje Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe PrzeciwkradzieŜowe Ŝelbetowych, fundamenty ławy betonowe + bloczki Ściany - murowane, cegła i bloczki suporeks, tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi Posadzki betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi Elektryczna 220 V i 380 V, wodociągowa, grzewcza (mpec) Gaśnice proszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne przeglądy, agregaty gaśnicze, na zewnątrz hydranty wodne 1) drzwi główne: jednoskrzydłowe wykonane z profili PCV, zamykane na 2 zamki/kłodki, 2) okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi, 3) w obu budynkach zainstalowany jest system alarmowy, 4) dozór pośredni terenu, Kontenery biurowe 1) konstrukcja stalowa /rama z profili walcowanych/ 2) ściany i dach kryty blachą ocynkowaną (profil trapezowy), izolacja wełną mineralną 3) drzwi pełne z blachy stalowej zamykane na zamek wielozapadkowy i zamek cyfrowy. 4) okna bez krat z roletami zewnętrznymi, wewnątrz system alarmowy. Mienie /wyposaŝenie/ zamontowane na zewnątrz 1) agregaty klimatyzacyjne, montowane na ścianach i na dachu budynku (przykręcane do stelaŝu), 2) systemy nagłośnienia na słupach, 3) alarmy, 4) tablice informacyjne /diodowe/, Dotychczas szkód kradzieŝowo-dewastacyjnych nie było I.7. Dodatkowe informacje do oceny ryzyka w ubezpieczeniu oc 1. OC pracodawcy Zamawiający nie przeprowadza oceny ryzyka zawodowego. Działalność prowadzona przez WORD nie stwarza dodatkowych zagroŝeń dla pracowników. Wśród zatrudnionych nie ma grupy szczególnie naraŝonej na szkody osobowe. PodwyŜszone ryzyko moŝe jedynie dotyczyć egzaminatorów praktycznych. Pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na ryzyko potencjalnych wypadków szkodowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, przeprowadzanie egzaminów praktycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi (odgórnymi, narzuconymi przez ustawodawcę) przepisami. System prowadzenia egzaminów w naszej ocenie jest bezpieczny i nie ma przesłanek aby dokonywać zmian, o czym świadczy brak wypadków (szkód). 2. OC najemcy WORD wynajmuje od Pogotowia Ratunkowego jedno pomieszczenie biurowe wartość przedmiotu najmu ok ,00 zł wynajmowane pomieszczenie wykorzystywane jest na działalność biurową. 4

5 3. OC za szkody w ruchomościach obecnie WORD na podstawie umowy dzierŝawy korzysta z trzech kontenerów biurowych i jednego socjalnego, kontenery wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem, wartość przedmiotu najmu to ok zł (3 kontenery po zł i jeden o wartości zł), kontenery znajdują się na terenie naleŝącym do Zamawiającego, sposób zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich podano w I. Informacjach ogólnych w pkt. I.6 Charakterystyka techniczna i uŝytkowa budynków, ruchomości jak i nieruchomości, z których WORD korzysta na podstawie umów są ubezpieczane od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu. 4. OC podwykonawcy Obecnie WORD nie korzysta z usług podwykonawców. Nie wykluczone jednak, Ŝe w okresie ubezpieczenia nie zleci np. prowadzenia szkoleń, seminariów, ćwiczeń lub prowadzenia wykładów podmiotom zewnętrznym. 5. OC z tytułu organizacji imprez o charakterze niemasowym imprezy mają charakter edukacyjnych i rozrywkowych, na dzień ogłoszenia przetargu nie moŝna podać precyzyjnej liczby zaplanowanych imprez, w latach poprzednich odbywało się ich od kilku do kilkunastu w roku, szczegółowy harmonogram imprez będzie podany w planie BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) zatwierdzony przez Wojewódzką Radę BRD w miesiącu marcu lub kwietniu, miejsca przeprowadzanych imprez: szkoły, przedszkola, boiska szkolne, place, stadiony i inne tereny miejskie przewidziane na tego typu imprezy / akcje, imprezy nie wymagają specjalnych zabezpieczeń, nadzór nad ich przebiegiem sprawują pracownicy WORD, opiekunowie młodzieŝy, nauczyciele. W wyjątkowych sytuacjach korzysta się z pomocy policji drogowej, terminarz imprez nie jest jeszcze ustalony, szczegółowy program imprez będzie podany w planie BRD. 5

6 II. OPIS SZKODOWOŚCI W LATACH Przygotowano na podstawie zaświadczeń otrzymanych z PZU, TU Benefia, TUW oraz własnych danych. II.1 Wartość wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych: Data szkody /rok Grupa ubezpieczeniowa, polisa/ rodzaj i przedmiot szkody Wysokość odszkodowania (zł) Uwagi Sprzęt elektroniczny 886, Od ognia i innych zdarzeń losowych 1.738, Od ognia i innych zdarzeń losowych 382, OC prowadzonej działalności 5.400,00 Szkoda osobowa 2010 Szkody w zakresie podanym w SIWZ nie wystąpiły 0,00 II.2 Szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych: Okres / ubezpieczyciel rodzaj ubezpieczenia Ilość szkód Wartość wypłaconych odszkodowań Ilość pojazdów / Ilość przeprowadzanych egzaminów/ uwagi 2006 / PZU AC ,00 38 / OC ,00 NW 2 900,00 Rezerwy OC, AC 0 0, / PZU AC ,00 OC ,00 38 / NW ,00 Rezerwy OC, AC 0 0, / PZU AC ,00 OC ,00 42 / NW 0 0,00 Rezerwy OC, AC 0 0, / PZU AC ,00 44 / OC ,00 6

7 NW ,00 Rezerwy 0 0, / Benefia AC ,00 W 2008 i 2009 zamawiający zakupił OC ,00 NW 0 0,00 Rezerwy - NW ,00 30 pojazdów, po 15 rocznie, które posiadały pakiety ubezpieczeniowe w TU BENEFIA S.A. Łączna wartość wypł. odszkodowań w OC i AC przez okres 2-ch lat wyniosła ,00 zł / Benefia Rezerwa OC ,00 44 / / TUW AC ,00 OC 0 0,00 NW 0 0,00 Rezerwy - OC 1 TUW nie oszacowało rezerw Poszkodowany nie odniósł szkody, dotychczas nie złoŝył roszczenia, II.3 Szkodowość z podziałem na lata i ryzyka: Okres AC OC NW Rezerwa Majątkowe RAZEM zł / zł / zł / 2 0 zł / - 0 zł / zł zł / zł / zł / 1 0 zł / zł / zł zł / zł / 0 zł / - 0 zł / zł / zł zł / zł / zł / zł / zł / zł zł / 5 0 zł / - 0 zł / zł / 2 0 zł / zł RAZEM zł zł zł zł zł zł Na szkodowość mają wpływ następujące czynniki: a) ilość odbywanych egzaminów; b) umiejętności kandydatów przystępujących do egzaminu na prawo jazdy; c) warunki drogowe i pogodowe. III. OPIS PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO III.1. Na program ochrony ubezpieczeniowej składają się następujące rodzaje ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; 2. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku; 7

8 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 6. Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC/NW i Assistance. III.2. Klauzule dodatkowe: Poszczególne rodzaje ubezpieczeń zostaną zmodyfikowane w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, likwidacji szkód płatności i rozliczenia składek przez włączenie do umowy odpowiednich klauzul. Klauzule są przyporządkowane do ubezpieczeń wg poniŝszej tabeli i mają status obligatoryjnych. Znakiem + oznaczono rodzaje ubezpieczeń w których będą miały zastosowanie wymienione poniŝej klauzule Nazwa klauzuli Rodzaj ubezpieczenia Ogień i inne zd.losowe KradzieŜ z włamaniem, rabunek, dewastacja Szyby Elektronika OC działalności firmy Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NW, ASS 1. Automatycznego doubezpieczenia Automatycznego pokrycia Czasu ochrony Wartość księgowa brutto Jurysdykcji Koszty dodatkowe LEEWAY /zniesienia zasady stosowania proporcji) Płatności rat po odszkodowaniu Rozliczenia składek Warunków i taryf Podatku VAT Przeniesienia mienia w obrębie zakładu Przewłaszczenia Przepięcia

9 15. Reprezentantów Drobnych prac remontowych Stempla bankowego Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający Wypłaty zaliczki Zgłaszania szkód Oględzin Zniesienia niedoubezpieczenia Zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych pojazdów klauzula dokumentu klauzula ochrony sprzętu czasowo nie uŝytkowanego Klauzula KradzieŜy zwykłej Klauzula kradzieŝy, dewastacji mienia poza budynkiem klauzula dewastacji obiektów klauzula katastrofy budowlanej III.3. Treść klauzul: PoniŜej zdefiniowane klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawęŝają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) w ubezpieczeniu, do którego wnioskujemy o ich włączenie. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawęŝenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawęŝają i które tę odpowiedzialność rozszerzają. W przypadku rozbieŝności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego rodzaju, pierwszeństwo mają zapisy umowy ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany treści klauzuli. 1. Klauzula automatycznego doubezpieczenia (obligatoryjna) W przypadku całkowitej konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitów podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtworzenie. Ponadto po kaŝdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitu, zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmowy doubezpieczenia mienia do pierwotnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką jednoznacznie określoną w ofercie. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od momentu doubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy ubezpieczenia/limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. 9

10 2. Klauzula automatycznego pokrycia (obligatoryjna) Powoduje objęcie odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia remontowanego i modernizowanego oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaŝy bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczonego prawo do uŝywania rzeczy (leasing, najem, uŝytkowanie etc), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, jednak nie później niŝ od momentu powstania ryzyka po stronie ubezpieczającego (np. z chwilą podpisania protokołu odbioru), niezaleŝnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczonego. Za opłatą dodatkowej składki zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej deklaracji, kaŝdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, wymiany wyposaŝenia, wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji środków trwałych. Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochronie ubezpieczeniowej nie moŝe przekraczać PLN. 3. Klauzula czasu ochrony (obligatoryjna) Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie Zakład ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. 4. Klauzula ubezpieczenia na wartość księgową brutto (obligatoryjna) W przypadku szkód w mieniu ubezpieczonego na wartość księgową brutto, przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie potrącany stopień zuŝycia. Górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za środek trwały jest jego wartość księgowa brutto, rozumiana jako wartość początkowa bez odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 5. Klauzula jurysdykcji (obligatoryjna) Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego. 6. Klauzula kosztów dodatkowych (obligatoryjna) Z zastrzeŝeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniŝej koszty: 10

11 a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym takŝe wynagrodzenie straŝy poŝarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontaŝu części niezdatnych do uŝytku {w ramach niniejszego dodatku zakład ubezpieczeń pokrywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty usunięcia mienia lub jego części, którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy zarządzenia wydanego przez uprawnione urzędy, koszty usunięcia zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich rekultywacji lub wymiany) c) koszty choćby bezskuteczne zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagroŝenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, d) koszty demontaŝu oraz koszty transportu, montaŝu, cła i innych tego typu opłat, e) zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montaŝem, oraz wszelkie tego typu inne wydatki, f) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, g) koszty wynagrodzenia naleŝne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŝynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia maszyn dotkniętych szkodą, za którą ZU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyŝszych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyŝszych kosztów ZU ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Koszty te zostaną pokryte tylko w przypadku ich akceptacji przez ZU. h) koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego). Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity gwarantowane przez owu): PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lecz nie więcej niŝ 20% odszkodowania 7. Klauzula proporcjonalnej wypłaty odszkodowania / LEEWAY'a (obligatoryjna) Strony postanawiają, Ŝe w przypadku szkody klauzula proporcjonalnej wypłaty odszkodowania i będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista lub odtworzeniowa w momencie powstania szkody będzie wyŝsza niŝ 120% sumy ubezpieczenia. 11

12 8. Klauzula płatności rat po odszkodowaniu (obligatoryjna) W przypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub teŝ Ŝądania zapłaty pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia składek. 9. Klauzula rozliczenia składek (obligatoryjna) Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy (np. zwrot składki w związku ze sprzedaŝą auta) będą rozliczane proporcjonalnie (pro rata temporis) za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej bez stosowania jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w obowiązkowym ubezpieczeniu posiadacza pojazdu. 10. Klauzula warunków i taryf (obligatoryjna) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŝszania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 11. Klauzula podatku VAT (obligatoryjna) Wszystkie sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, zatem wszystkie wypłaty odszkodowań będą dokonywane w kwotach brutto z uwzględnieniem podatku VAT, którego ubezpieczony nie ma moŝliwości rozliczenia (skorygowania). W przypadku, gdy ubezpieczony rezygnuje z naprawy uszkodzonego mienia, naleŝne odszkodowanie musi uwzględniać równieŝ podatek VAT. 12. Klauzula przeniesienia mienia w obrębie zakładu (obligatoryjna) Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŝ w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, przy czym odpowiedzialność za to mienie nie przekroczy PLN, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, a lokalizacja jest przystosowana do przechowywania/zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. 13. Klauzula przewłaszczenia (obligatoryjna) W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach; chyba, Ŝe strony umówią się inaczej. 14. Klauzula przepięcia (obligatoryjna) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, w tym chwilowych przerw w dopływie prądu. Limit odpowiedzialności PLN 12

13 15. Klauzula reprezentantów (obligatoryjna) Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów ubezpieczonego, jeŝeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów ubezpieczonego uwaŝa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem prokurentów ustanowionych przez ten podmiot. 16. Klauzula drobnych prac remontowych (obligatoryjna) Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo- konserwatorskich oraz montaŝowo-budowlanych wykonywanych w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeŝeniem, Ŝe prace budowlane nie dotyczą naruszenia, zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku. Limit odpowiedzialności wynosi ,00 zł 17. Klauzula stempla bankowego (obligatoryjna) Strony postanawiają, Ŝe jest zachowany termin płatności składki w przypadku, gdy ubezpieczający dokona obciąŝenia swojego konta na rzecz zakładu ubezpieczeń (przelew bankowy) lub dokona innej formy płatności (np. przekaz pocztowy) najpóźniej w dniu wskazanym w polisie jako dzień płatności składki lub jej raty. 18. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający (obligatoryjna) Zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach, przy czym po przeprowadzeniu inspekcji nie będzie się domagał wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako minimalne dla uznania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 19. Klauzula wypłaty zaliczki (obligatoryjna) Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, Ŝe w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzaleŝniał wypłaty naleŝnego odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. 20. Klauzula zgłaszania szkód (obligatoryjna) Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie 13

14 moŝe być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. 21. Klauzula oględzin (obligatoryjna) Zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczycie nie moŝe się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. 22. Klauzula niedoubezpieczenia (obligatoryjna) Strony postanawiają, Ŝe zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania jeśli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danej ubezpieczonej pozycji, która uległa szkodzie. 23. Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał przeprowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu od sprzedającego 24. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieŝowych pojazdów (obligatoryjna) Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciw kradzieŝowe, zainstalowane w pojazdach, które zostały wyszczególnione w tabeli nr 3 Wykaz pojazdów, za wystarczające, i określi wymogi tylko w stosunku do nowych pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia po podpisaniu umowy. 25. Klauzula dokumentu do wymiany korespondencji, w tym dokonania zgłoszenia szkód, złoŝenia wniosków ubezpieczeniowych, potwierdzenia udzielenia ochrony, pomiędzy stronami umowy stosowane mogą być takŝe elektroniczne środki porozumiewania na odległość, w szczególności zaś faks oraz korespondencja wykorzystująca internet. 26. Klauzula ochrony sprzętu czasowo nie uŝytkowanego (obligatoryjna) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŝytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. 27. Klauzula kradzieŝy zwykłej (obligatoryjna) W ramach niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć szkody kradzieŝy mienia bez śladów włamania, przy czym limit odpowiedzialności ustala się na kwotę 5000,-zł, a suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń. Udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niŝ 600,-zł Warunkiem likwidacji szkody jest zgłoszenie kradzieŝy na Policję oraz spisanie wewnętrznego protokołu z zaistniałego zdarzenia. 14

15 Ochrona obejmuje zarówno lokalizacje wskazane w polisie jak i inne miejsca w terenie organizowania otwartych lub zamkniętych imprez, prezentacji, szkoleń itp. 28. Klauzula kradzieŝy, dewastacji mienia poza budynkiem (obligatoryjna) Zakres ochrony rozszerza się o ryzyka kradzieŝ i dewastacji wyposaŝenia znajdującego się na zewnątrz budynków i budowli stanowiących własność lub uŝytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zamocowane w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było moŝliwe bez pozostawienia śladów uŝycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności ustala się na kwotę ,-zł na jedno i wszystkie zdarzania do wyczerpania. Udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niŝ 500,-zł. 29. Klauzula dewastacji obiektów (obligatoryjna) Z zachowaniem pozostałych na zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczania, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/ wandalizmu, za które uwaŝa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane przez osoby trzecie. Przedmiotem ochrony są elementy zewnętrzne i wewnętrzne ubezpieczanych obiektów takich jak: elewacja budynku, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna (drzwi, okna), ściany (tynki, powłoki malarskie), posadzki (glazura, wykładziny), instalacje, armatura sanitarna itp.. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Limit odpowiedzialności wynosi: zł na jedno i zł wszystkie zdarzenia do wyczerpania. Udział własny Ubezpieczonego wynosi 10% z wyliczonego odszkodowania lecz nie mniej niŝ 500 zł. 30. Klauzula szkód budowlanych (obligatoryjna) Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy i odbudowy budynków lub budowli wskutek wystąpienia katastrofy budowlanej, na potrzeby niniejszej klauzuli definicję szkody budowlanej przyjmuje się z Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.Prawo Budowlane. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŝnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzula, wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: a) których wiek przekracza 50 lat b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania d) uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niŝ zł 15

16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV. U B E Z P I E C Z E N I A M A J Ą T K O W E IV.1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH IV.1.1. Okres ubezpieczenia: r r. IV.1.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej: pełny, w szczególności: 1. ogień, 2. uderzenie pioruna (pośrednie i bezpośrednie), 3. upadek pojazdu powietrznego, 4. wybuch, 5. trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, 6. huragan (17,5 m/s), 7. upadek drzew, masztów, kominów i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, 8. powódź, 9. opady atmosferyczne jak deszcz nawalny, grad, śnieg, a takŝe skutki będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu, ponadto skutki działania lodu i związanych z tym sił, które powodują rozsadzenie/niszczenie elementów budynku np. rynien, koszy, izolacji, 10. zalania rozumianego jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. 11. dym, sadza, 12. uderzenia pojazdu, 13. huk ponaddźwiękowy, 14. akcja gaśnicza, wyburzanie, odgruzowanie i inne czynności mogące powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. IV.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Ochronie podlega całe mienie bez względu na wiek, amortyzację czy stopień zuŝycia. Podstawą wyliczenia odszkodowania jest przejęta wartość księgowa brutto z VAT, rozumiana jako wartość początkową środka trwałego wraz z obowiązującymi przeszacowaniami 16

17 Rodzaj wartości: KB z VAT wartość księgowa brutto z podatkiem VAT WO wartość odtworzeniowa z VAT WR wartość rzeczywista z VAT Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj wartości System ubezpieczenia 1 Grupa I, budynki i budowle, w tym inwestycje we własnych i w obcych środkach trwałych (zgodnie z tabelą nr 1 - Wykaz budynków i budowli) ,03 KB z VAT Sumy stałe 2 Grupa II, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej ,60 KB z VAT Sumy stałe 3 Grupa III-VIII, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, wyposaŝenie elektroniczne, przyrządy, wyposaŝenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki (bez sprzętu el. wykazanego w polisie elektronicznej) ,88 KB z VAT Sumy stałe 4 Środki trwałe niskocenne (poza bilansowe) ,00 KB z VAT/R Sumy stałe 5 Mienie osobiste pracowników pierwsze ryzyko ,00 WR Pierwsze ryzyko RAZEM: ,51 IV.1.4. Franszyzy i udziały własne: Franszyza redukcyjna, nie więcej niŝ 500,00 zł IV.2. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU. IV.2.1. Okres ubezpieczenia: r r. IV.2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: a) kradzieŝ z włamaniem, b) wandalizm (dewastacja) mienia, rozumiany jako celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczanego mienia przez osoby trzecie. Wszystkie zdarzenia szkodowe o podobnym charakterze mające miejsce w tym samym czasie będą traktowane jako jeden wypadek szkodowy. PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. 17

18 IV.2.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj wartości System ubezpieczenia 1 Środki trwałe Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia i przyrządy techniczne, wyposaŝenie elektroniczne, wyposaŝenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki ,00 KB z VAT Pierwsze ryzyko 2 Dewastacja wyposaŝenie ,00 KB z VAT 3 Koszty naprawy zabezpieczeń ,00 WO 4 KradzieŜ lub dewastacja mienia na zewnątrz (np. klimatyzatory, sprzęt nagłaśniający itp.) ,00 Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko IV.2.4. System ubezpieczenia pierwsze ryzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po kaŝdorazowej wypłacie odszkodowania. W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu szkodowego (system na I-sze ryzyko) po szkodzie Zamawiającemu przysługuje prawo jej odtworzenia (doubezpieczenia) po opłaceniu składki naliczonej w systemie pro rata temporis za dni, liczonej od kwoty doubezpieczenia zawarcie dodatkowej umowy odbywać się będzie w trybie zamówienia z wolnej reki (zamówienie uzupełniające). IV.2.5. Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna 500,00 zł IV.3. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA. IV.3.1. Okres ubezpieczenia: IV.3.2. Przedmiot ubezpieczenia - oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektów, oszklenie wiat i poczekalni, gabloty, tablice informacyjne, neony oraz kasetony świetlne. IV.3.3. Sumy ubezpieczenia 4.000,00 zł IV.3.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej uszkodzenie oszklenia wewnętrznego i zewnętrznego na skutek stłuczenia, pęknięcia, zniszczenia (porysowania, pomalowania, graffiti, itp.) wraz z kosztami napraw ekspresowych, transportu, demontaŝu i montaŝu oraz kosztami ustawienia rusztowań. PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. IV.3.4. System ubezpieczenia pierwsze ryzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu kaŝdej wypłacie odszkodowania IV.3.5. Rodzaj wartości odtworzeniowa, wypłata odszkodowania z podatkiem VAT. IV.3.6. Franszyza integralna: 100,00 zł. 18

19 IV.4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (all risk) IV.4.1. Okres ubezpieczenia: r r. IV.4.2 Zakres ochrony ubezpieczeniowej Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezaleŝnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: a) działanie człowieka, tj. niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzieŝ z włamaniem i rabunek, wandalizm, c) działanie ognia (w tym równieŝ dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, e) działanie Ŝywiołów (wiatr, powódź, deszcz, grad, śnieg, burzy, mrozu itp.) f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcia/natęŝenie w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, i) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ochrona musi obejmować, w odniesieniu do sprzętu przenośnego, poniŝsze klauzule: 101/1a szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym uŝywanym przez Ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia, w tym szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, ze pojazd ma twardy dach, w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagaŝniku lub schowany, tak by nie był widoczny z zewnątrz, sprzęt został skradziony w godzinach 6,00-22,00 przy czym nie dotyczy to przypadku kradzieŝy, gdy pojazd zaparkowano na parkingu strzeŝonym albo, gdy znajdował się w zamkniętym garaŝu lub na posesji Ubezpieczonego (dozorowanej). 101/1b szkody powstałe wskutek upadku ubezpieczonego sprzętu przenośnego. PowyŜszy zakres jest rozszerzony o klauzule dodatkowe wymienione i przyporządkowane do przedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować sprzęt przenośny Zamawiającego, uŝytkowany przez jego pracowników lub współpracowników w kraju jak i za granicą w związku z prowadzoną działalnością (np. mieszkanie prywatne, do którego pracownik 19

20 zabrał sprzęt elektroniczny w celu wykonania określonej pracy, samochody prywatne i słuŝbowe, miejsca zakwaterowania podczas wyjazdów słuŝbowych) bez względu na podstawę prawną posiadania. IV. 4.3 Przedmiot, suma ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny wykazany w tabeli nr 2 do SIWZ stanowiący własność Zamawiającego lub będący przez niego uŝytkowany. Ubezpieczeniem objęty jest równieŝ sprzęt przenośny w postaci systemu rejestracji przebiegu egzaminu montowany w autach i uŝytkowany do celów słuŝbowych poza miejscem ubezpieczenia Lp. Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł uwagi 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny ,04 zł 2 Sprzęt elektroniczny przenośny (notebooki, aparaty, projektory, sprzęt magłaśniający i multimedialny, systemy rejestracji przebiegu egzaminu montowane w autach itp. ) ,74 zł Jednostkowe sumy ubezp. zgodnie z tabelą nr 2 do SIWZ 3 Koszty odtworzenia danych i ponownej reinstalacji oprogramowana ,00 RAZEM: ,78 IV.4.4. Rodzaj wartości sumy ubezpieczenia przyjęto: a) dla sprzętu elektronicznego w wielu do 5 lat przyjęto w wartości księgową brutto z VAT lub odtworzeniowej, b) dla sprzętu do lat 7 wartość rzeczywistą z uwzględnienie stopnia zuŝycia technicznego (z uwzględnieniem podatku VAT), c) dla kosztów odtworzenia danych wartość odtworzeniową (z VAT). Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŝu i montaŝu oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 20

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo