na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego"

Transkrypt

1 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej EURO (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zatwierdzam:

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Roentgena 5, Warszawa NIP , REGON NIP jako podatnika VAT UE: PL Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych Tel. (022) , fax. (022) strona internetowa poczta elektroniczna II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: Mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego PN 107/08 na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). III. Przedmiot zamówienia CPV Szczegółowo wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ (pakiety 1,2). 2. Przedmiot zamówienia, szczegółowo opisany w poszczególnych pakietach, musi posiadać dokumenty dopuszczające jego stosowanie na terenie RP. IV. Opis części zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę szczegółowo określoną w pakietach 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub więcej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. V. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych. VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia 2 miesięce od dnia podpisania umowy. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2

3 2. Instrukcja dla Wykonawców: a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z tym, że dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie każdej z nich. b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. d) Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców. e) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. f) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Sposób oceny oferty: Oferta oceniana będzie pod względem: 1. formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wymagana dokumentacja) 2. merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 przytaczanej ustawy. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie VIII ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z tyt. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualne zaświadczenia z właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga: 3

4 a) Dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski -zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93, poz. 896). 3. Ponadto Wykonawca powinien złożyć: a) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) oryginał załącznik nr 3. b) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty w pkt. IX powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Odnośnie dokumentu wymaganego w ppkt. 3b wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. W przypadku braku któregoś z ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. W przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć dokumenty zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministra z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest: w kwestiach formalnych - Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych Wanda Kutyna, tel. (022) , fax. (022) , XI. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką. 4

5 2. Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto oraz wpisane do formularza cenowego przedmiot zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 3. Wartość całej oferty powinna być wpisana w wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 6. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być datowane i własnoręcznie podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 7. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia, dokumenty, a także numer konta Wykonawcy, na które zostanie zwrócona kwota wpłaconego wadium ( jeżeli będzie wymagane) 9. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 10. W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 11. Dokumenty składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 12. Oferta powinna zawierać spis treści. 13. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej: Oferta przetargowa na dostawę: Mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego nie otwierać przed: r. godz. 11: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA. 15. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 16. Złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty powinno nastąpić w formie pisemnej. Po złożeniu wniosku o WYCOFANIE oferty zostanie ona zwrócona osobie upoważnionej do odbioru oferty. 17. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 18. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty Zamawiający udostępnia od chwili ich otwarcia. 19. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych: 5

6 Oferta przetargowa na dostawę: Mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego (PN 107/08) nie otwierać przed r. godz. 11:00. należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. K. Roentgena 5 w pokoju nr 101 do godz. 10:00 w dniu r. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny i oferta taka nie będzie rozpatrywana. Koperta, w której znajduje się oferta musi zawierać dane Wykonawcy, tj. nazwa, adres siedziby, ewentualnie adres do korespondencji, numer telefonu i faxu, a sama koperta ma zawierać stempel firmy w górnym lewym rogu. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU r. O GODZ. 11:00 W SALI KONFERENCYJNEJ NR 124 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL. ROENTGENA 5 W WARSZAWIE. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże niezwłocznie informację z otwarcia ofert. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.z 2001 roku Nr 97 poz z późn. zm.) Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy wyliczyć w sposób następujący: Cena jedn. netto x ilość = wartość netto Cena jednostkowa netto + wartość podatku VAT = cena jednostkowa brutto Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. XV. Informacja dotycząca walut obcych 1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w walutach obcych. 2. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem, znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Cena 100% ad.1) Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; powinna być podane jako wartość netto i brutto. 6

7 Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły: Cena brutto oferty najniższej Cena = Cena brutto oferty badanej x 100 x 100 % XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, na podstawie kryteriów ściśle określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia towaru i faktury na konto Wykonawcy wskazane z tej fakturze. Umowa (umowy), które będą podpisane w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ XX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w Dziale VI, art (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665). XXI. Załączniki 1. Formularz cenowy - przedmiot zamówienia pakiety 1 i 2 2. Formularz ofertowy 3. Oświadczenie z tyt. art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych 4. Wzór umowy Załącznik nr 1 i 2 - tj. przedmiot zamówienia - 2 pakiety 7

8 pakiet 1 Lp PARAMETRY TECHNICZNE /NIE ** 1 Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z elektromechanicznym przesuwem głowicy - szt. 1 2 Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo liniowych) 3 Zakres oraz kroki nastaw grubości cięcia: Zakres 0,5 100 µm w krokach: od 0,5 3 µm w krokach co 0,5µm od 3 20 µm w krokach co 1µm od µm w krokach co 5µm od µm w krokach co 10µm 4 Zakres oraz nastaw grubości trymowania: Zakres µm w krokach: od 0 10 µm w krokach co 2µm od µm w krokach co 5µm od µm w krokach co 25µm 5 Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości w zakresie od µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia. od 0 40 µm w krokach co 5µm od µm w krokach co 20µm od µm w krokach co 25µm 6 Poziomy zakres ruchu głowicy min. 30mm 7 Pionowy zakres ruchu głowicy min. 60 mm 8 Przycisk szybkiego przełączania między cięciem a trymowaniem 9 Panel sterujący odłączany z możliwością umieszczenia z prawej lub lewej strony mikrotomu 10 Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z minimum dwoma różnymi prędkościami 11 Uchwyt do żyletek mikrotomowych. 12 Oświetlacz preparatu od spodu w celu precyzyjnego ustawienia przy ostrzu 13 Uchwyt do kasetek standardowych. 14 System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu 15 System szybkiej wymiany uchwytów. 16 Blokada ręcznego koła napędowego. Odpowiedź / Oferowane parametry lub krótki opis 8

9 17 Funkcja pamięci pozycji preparatu z przyciskiem szybkiego powrotu do zapamiętanej pozycji 18 Wyposażony w wyjmowaną tackę na ścinki 19 Opakowanie żyletek mikrotomowych do materiałów standardowych min 50 szt. 20 Instrukcja obsługi w języku polskim 21 Certyfikat CE Wartość ogółem netto:... słownie:... Wartość ogółem brutto:... słownie:... pakiet 2 Lp PARTAMETRY TECHNICZNE /NIE ** 1 Automatyczny mikrotom rotacyjny z elektromechanicznym przesuwem głowicy - szt. 2 2 Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo liniowych) 3 Zakres oraz kroki nastaw grubości cięcia: Zakres 0,5 100 µm w krokach: od 0,5 3 µm w krokach co 0,5µm od 3 20 µm w krokach co 1µm od µm w krokach co 5µm od µm w krokach co 10µm 4 Zakres oraz nastaw grubości trymowania: Zakres µm w krokach: od 0 10 µm w krokach co 2µm od µm w krokach co 5µm od µm w krokach co 25µm 5 Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości w zakresie od µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia. od 0 40 µm w krokach co 5µm od µm w krokach co 20µm od µm w krokach co 25µm 6 Poziomy zakres ruchu głowicy min. 30mm 7 Pionowy zakres ruchu głowicy min. 60 mm 8 Przycisk szybkiego przełączania między cięciem a trymowaniem Odpowiedź / Oferowane parametry lub krótki opis 9

10 9 Panel sterujący odłączany z możliwością umieszczenia z prawej lub lewej strony mikrotomu 10 Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z minimum dwoma różnymi prędkościami 11 Uchwyt do żyletek mikrotomowych. 12 Oświetlacz preparatu od spodu w celu precyzyjnego ustawienia przy ostrzu 13 Uchwyt do kasetek standardowych. 14 System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu 15 System szybkiej wymiany uchwytów. 16 Wyposażony w blokadę ręcznego koła napędowego i włącznik nożny inicjujący cięcie 17 Funkcja pamięci pozycji preparatu z przyciskiem szybkiego powrotu do zapamiętanej pozycji 18 Wyposażony w wyjmowaną tackę na ścinki 19 Opakowanie żyletek mikrotomowych do materiałów standardowych min 50 szt. 20 Instrukcja obsługi w języku polskim 21 Certyfikat CE Wartość ogółem netto:... słownie:... Wartość ogółem brutto:... słownie:... 10

11 Załącznik nr 2 do PN-107/08r. FORMULARZ OFERTOWY (cenowy) My, niżej podpisani,..., działając w imieniu w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę: Mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym za cenę: Pakiet 1 Pakiet 2 Razem: Wartość netto (PLN) Wartość brutto (PLN) Oferujemy termin płatności (minim. 30 dni)... od otrzymania faktury i towaru przez Zamawiającego. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokość - nie dotyczy - (słownie:... PLN) w postaci... W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. Wadium należy zwrócić na nr konta - nie dotyczy w Banku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym tel...fax... Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: str. 1) ) ) ) ) ) ) , dnia r.... (podpis upoważnionej osoby + pieczęć) 11

12 załącznik nr 3 do SIWZ PN- 107/08r. O Ś W I A D C Z E N I E W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na: dostawę: Mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego oświadczam, że (nazwa firmy) spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz. 1655): 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczam również iż, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 zgodnie z którym zamawiający wyklucza: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 12

13 przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3; 11) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. podpisano..., data... (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 13

14 UMOWA nr.../08 Załącznik nr 4 do SIWZ nr PN - 107/08 Umowa wzór zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy : Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki Dyrektor 2. mgr Krzysztof Skiba Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych, Główny Księgowy a... wpisanym do - Krajowego Rejestr Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS..., -ewidencji działalności gospodarczej Urzędu.pod nr, NIP..., Regon..., wysokość kapitału zakładowego zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają: Wykonawcą wybranym w trybie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007r. nr 223, poz. 1655), nr PN - 107/ Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa Mikrotom rotacyjny półautomatyczny szt. 1 i Mikrotom rotacyjny automatyczny szt. 2 zwane dalej towarem, których rodzaj, ilość oraz cenę jednostkową brutto określają załączniki do umowy Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr. 93, poz. 896). 2. Termin przydatności towaru do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze. 4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego Odbiór towaru następuje u Zamawiającego, Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze Kierowca/Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik. 14

15 2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi... PLN brutto (słownie:... PLN). 2. Koszt dostawy wliczony jest w cenę towaru. 3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie... dni od daty dostarczenia towaru i faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Cena towaru może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, od daty wejścia w życie stosownych aktów prawnych Dostawa nastąpi sukcesywnie w terminie 2- ch miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Terminy dostaw, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczegółowe warunki Zamawiający określi w zamówieniach przekazywanych Wykonawcy faxem co najmniej na 7 dni przed terminem realizacji dostawy. Do składania zamówień i podpisywania faktur Zamawiający upoważnia pracownika Działu Gospodarki Aparaturowej. 3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, ilość i cenę towaru. 4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia uzasadnionych reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia. - dostarczenia towaru z opóźnieniem W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o którym mowa w 5 pkt.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w 6 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych, przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości nie zrealizowanej części umowy. 4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, w przypadku niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 15

16 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 8 Zamawiający może odstąpić od umowy: 1/ na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie, 2/ w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę. 9 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 11 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) i Kodeksu Cywilnego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 152/2011 ZAMAWIAJĄCY: SPZOZ ul. SPORTOWA 2 05-190 NASIELSK tel. (0-23) 691 26 06 fax. (0-23) 691 26 06 wew. 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: zoz@zoz.nasielsk.pl NIP: 531-15-01-474 REGON: 016457218

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo