Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg."

Transkrypt

1 Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Puławska 28, Lublin, tel. (081) , fax. (081) , REGON , NIP , Kapitał zakładowy: ,00 PLN, godziny pracy: od poniedziałku do piątku II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Podstawa wszczęcia postępowania: Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC Sp. z o.o. dostaw, usług i robót budowlanych 5 ust.1 pkt.1 oraz 7 ust.1 pkt.1 lit.a. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC Sp. z o.o., na zakładce Przetargi > Regulaminy, wytyczne. 2. Sposób ogłoszenia: III. 1) zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie internetowej Zamawiającego 2) zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin, 3) przekazanie informacji o wszczęciu postępowania Wykonawcom znanym Zamawiającemu, prowadzącym tego typu działalność na terenie kraju. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, do Działu Transportu Zamawiającego mieszczącego się w Lublinie przy ul Ceramicznej 3, Lublin, 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) o masie całkowitej do 3500 kg. 2. Podstawowe wymagania techniczne, jakie muszą spełniać samochody: 1) Silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1,6dm 3, 2) Silnik o mocy powyżej 100 KM, 3) Zasilanie olej napędowy, 4) Norma spalania nie mniej niż Euro 5, 5) Skrzynia biegów manualna, 6) Maksymalne wymiary zewnętrzne: dł./szer. (bez lusterek)/wys. 5500/2000/2350 [mm] 7) Koła na felgach o rozmiarze minimum 16, 8) Ilość miejsc w kabinie: 6-7, 9) Drzwi z prawej i lewej strony do części pasażerskiej, 10) Długość skrzyni ładunkowej minimum 2100 [mm], 11) Część ładunkowa przykryta plandeką mocowaną na pałąkach, 12) Skrzynia w części ładunkowej zamykana roletą aluminiową odsuwaną do góry, roleta zamykana na zamek, 13) Ładowność minimum 750 kg. 3. Wyposażenie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 1

2 1) Bezpieczeństwo: a) Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, b) Pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, c) 6-7 zagłówków, d) Zagłówki przednie z regulacją wysokości i kąta pochylenia, e) Lampy przeciwmgielne z tyłu pojazdu, f) Immobilliser, g) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, h) Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania, i) Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, j) System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania. 2) Funkcjonalność a) Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy, b) Schowek w konsoli głównej, c) Regulacja siły oświetlenia instrumentów pokładowych, d) Sygnalizacja nie wyłączonych świateł zewnętrznych. 3) Komfort a) Centralny zamek, b) Gniazdo 12V z zapalniczką, c) Instalacja radiowa, d) Szyby termoizolacyjne. 4) Wyposażenie dodatkowe w postaci: a) Lakier kolor biały, b) Podnośnik, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, c) Opony zimowe komplet, d) W drzwiach w części pasażerskiej z lewej i prawej strony okna otwierane lub uchylne, e) Dywaniki gumowe pod nogi w przestrzeni pasażerskiej (przód i tył). 4. Warunki gwarancji: 1) Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne samochodu minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. 2) Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum 10 lat. 3) Gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy. 4) Pakiet serwisowy assistance minimum na czas trwania gwarancji na części mechaniczne i elektroniczne lub dłużej. 5) Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne nie gorsze jak dla odbiorców indywidualnych. 6) Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 7) Zmiany adaptacyjne pojazdu o których mowa w pkt. 8 wykonane w porozumieniu z Wykonawcą, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego nie mogą powodować utraty gwarancji. 8) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe nie powodujących utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji: a) instalacji antenowych, b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, d) instalacji GPS, e) innego sprzętu służbowego. (po uzgodnieniu z Wykonawcą), 9) Powyższe warunki gwarancyjne stanowić będą załącznik do książki gwarancyjnej pojazdu. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 2

3 5. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1) Dokumentację techniczną pojazdów sporządzoną w języku polskim, 2) Dokumenty gwarancyjne, oddzielnie dla każdego pojazdu, 3) Inne dokumenty, niezbędne w obrocie tego typu pojazdami. 6. Warunki leasingu operacyjnego: IV. 1) opłata wstępna wynosi 0% wartości początkowej auta, 2) wartość wykupu stanowi 1% wartości początkowej auta i płatność z tego tytułu jest możliwa razem z płatnością ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej, tj. na koniec 60-tego miesiąca leasingowania, 3) okres leasingowania wynosi 60 miesięcy, 4) opłaty leasingowe będą regulowane za pomocą równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) płatnych na koniec każdego z 60 miesięcy, z uwzględnieniem zmiennej stopy procentowej składającej się z WIBOR 1M + ewentualna marża, 5) na całkowity koszt auta w okresie leasingu (60 miesięcy) składają się wyłącznie: a) skumulowana wartość rat kapitałowych w okresie 60-ciu miesięcy, b) skumulowana wartość rat odsetkowych w okresie 60-ciu miesięcy, c) opłata z tytułu wartości wykupu oraz inne opłaty, 6) możliwość całkowitego odliczenia podatku VAT od auta leasingowanego zgodnie z ustawą o podatku VAT, 7) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie kosztów wyposażenia oferowanego pojazdu w klimatyzację jako oddzielnie wycenionej pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru na etapie podpisywania umowy dla dowolnej liczby pojazdów opcji z klimatyzacją. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający oceniając ofertę wg kryterium finansowego uwzględniał będzie wyłącznie wydatki na pojazdy bez klimatyzacji, 8) Wykonawca zobowiązuje się zaproponować do oferty pełny pakiet ubezpieczenia (AC, OC, NNW, Assistance) przy zastrzeżeniu zachowania przez Zamawiającego prawa do skorzystania z ubezpieczenia oferowanego przez własnego ubezpieczyciela flotowego w przypadku jeżeli takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze dla Zamawiającego, co zostanie określone na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą, 9) Wykonawca zobowiązuje się do odkupu od Zamawiającego używanych samochodów dostawczych (zestawienie pojazdów w Załączniku Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia). Samochody zostaną odkupione przez Wykonawcę za cenę nie niższą od wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Koszty tej wyceny i odbioru pojazdów z bazy LPEC Sp. z o. o. przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się odebrać samochody w terminie dostawy samochodów nowych (lub sukcesywnie jeżeli taki będzie uzgodniony tryb dostawy nowych pojazdów). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży Wykonawcy pojazdów, o których mowa w Załączniku Nr 4 lub sprzedaży mu wybranych egzemplarzy, co ostatecznie zostanie określone do dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 85 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy leasingu. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania Zamawiającego, w tym: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 3

4 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz analizy dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie uzupełnią oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożone w terminie oświadczenia lub dokumenty zawierają błędy. 6. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Na potwierdzenie statusu prawnego aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przynajmniej trzy dokumenty (np. listy referencyjne) potwierdzające, że dostawy i usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane są solidnie i rzeczowo, z zachowaniem wszelkich standardów obowiązujących w tego typu działalności; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę oraz jeden komplet dokumentów wymaganych w specyfikacji. 5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt.1 Części dot. Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty uczestnicy wspólnej oferty składają wspólnie. 6. Postanowienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 4

5 1. Wszelka korespondencja, tj: zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje, może być składana przez Zamawiającego i Wykonawców w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane teleadresowe zamawiającego podane zostały w Części I specyfikacji. 2. Korespondencja, o której mowa ust.1 ma być sporządzona w języku polskim. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będzie przekazywał korespondencję, o której mowa w ust.1 za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie internetowej zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w sprawie wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: VIII. 1) w części dotyczącej zagadnień formalnych: Lech Kielech prowadzący postępowanie tel w.320, 2) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia: Piotr Dawidek Kierownik Działu Transportu tel w.388, 3) w części dotyczącej spraw finansowych: Łukasz Kępa Specjalista ds. ekonomicznych tel. (81) w.338, Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. IX..Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu określonego w ust.1 o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta dla swej ważności powinna spełniać wymagania merytoryczne, zawarte w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się dokładnie z przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 4. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzorcowy druk załączony do niniejszej specyfikacji (Załącznik Nr 2) oraz powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 2) dokumenty, o których mowa w Części VI specyfikacji, wymagane od Wykonawców, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 5

6 3) harmonogram spłat rat kapitałowo odsetkowych (annuitetowych) z podziałem na ratę kapitałową i odsetkową przy założeniu, że część zmienna oprocentowania w całym okresie leasingowania będzie równa WIBOR 1M z dnia r. tj. 4,61%. W harmonogramie należy wyodrębnić opłatę wykupu i wysokość innych opłat oraz określenie, czego dotyczą. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków wspólnej oferty w trakcie postępowania. 10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania. 12. Jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien je odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ujawnianiem innym Wykonawcom. 13. Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 14. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy składającego ofertę, zaadresowanej do Zamawiającego, z widocznym napisem: XI. Numer sprawy: TL5/241A/142/11 OFERTA na dostawę wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 1, do dnia r. do godz. 11: Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone do Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin w dniu r. o godz Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: 1) nazwa i adres Wykonawcy, 2) cena oferty, 3) skumulowana wartość kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy, 4) liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, 5) średnia wielkość spalania na 100 km w trybie miejskim oferowanych pojazdów, 6) deklarowany czas dostawy pojazdów, 7) wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd 5. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w ust.4, zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, na ich pisemny wniosek. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 6

7 6. Oceny ofert, w oparciu o kryteria i zasady określone w niniejszej specyfikacji, dokona zespół oceniający powołany przez Zamawiającego. Ocenie zostaną poddane tylko oferty kompletne i sporządzone zgodnie z zasadami niniejszej specyfikacji. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w PLN wg wzoru określonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Cena ofertowa obejmuje cenę brutto oferty łącznie z kosztami dostawy, ubezpieczeniem, podatkami wraz z obowiązującym podatkiem VAT, a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, z których się składa. Wykonawca powinien dokonać kalkulacji wszystkich elementów składowych i w swojej ofercie podać jedną, końcową cenę. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających cenę wyrażoną w jednostkach innych niż PLN. Jeżeli jest to konieczne Wykonawca przeliczy ceny występujące w walutach innych niż PLN z zastosowanie tabeli kursów średnich NBP z dnia r. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór oferty dokonany zostanie przy zastosowaniu kryteriów: 1) Kryterium finansowe (Cena ofertowa) 80 punktów, 2) Kryterium techniczne 20 punktów, przy czym: a) Ocena za przegląd będzie stanowiła 5 punktów b) Ocena za gwarancję będzie stanowiła 5 punktów, c) Ocena za średnią wielkość spalania na 100 km w cyklu miejskim będzie stanowiła 5 punktów, d) Ocena za czas dostawy pojazdów będzie stanowiła 2 punkty, e) Ocena za 1 roczny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NW) będzie stanowiła 3 punkty. 2. Punkty przyznane wykonawcom w poszczególnych kryteriach obliczone zostaną przy zastosowaniu zależności: 1) Kryterium finansowe - oferty będą oceniane na podstawie sumarycznej ceny poszczególnych pozycji finansowych podanych w formularzu ofertowym Załącznik Nr 2 oferty i obliczane wg poniższego wzoru: KF i = (SK min / SK i )*80 gdzie: KF i oznacza liczbę punktów w kryterium finansowym, SK min oznacza najniższa wartość skumulowanych kosztów finansowych razem wśród wszystkich skumulowanych kosztów finansowych razem pochodzących ze wszystkich ofert podlegających ocenie; SK min = min (SK 1, SK 2,...,SK n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, SK i oznacza wartość skumulowanych kosztów finansowych razem pochodząca z oferty i, przy czym: SK i = S kap + S fin + S wyk + I koszty S kap skumulowana wartość rat kapitałowych w okresie 60-ciu miesięcy; pozycja 1.1. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, S fin skumulowana wartość rat odsetkowych w okresie 60-ciu miesięcy; pozycja 1.2. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, S wyk wartość wykupu auta, tj. 1% wartości początkowej auta; pozycja 1.3. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 7

8 I koszty inne, poza wymienionymi powyżej, koszty finansowe obciążające Zamawiającego w okresie 60 miesięcy, np. ewentualne prowizje; pozycja 1.4. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną liczbę punktów w kryterium finansowym otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wartością skumulowanych kosztów razem. 2) Kryterium techniczne - oferty będą oceniane na podstawie sumarycznej ceny poszczególnych pozycji technicznych podanych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2, i obliczane wg poniższego wzoru: KT i = KP i + KG i + KS i +KD i + KL i KT i liczba punktów za kryterium techniczne przyznanych w ofercie i; KP i liczba punktów za przegląd w ofercie i; KG i liczba punktów za gwarancję w ofercie i; KS i liczba punktów za średnią wielkość spalania na 100 km w cyklu miejskim w ofercie i; KD i liczba punktów za deklarowany czas dostawy pojazdów w ofercie i; KL i liczba punktów za wartość 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd w ofercie i, przy czym: a) Ocena za przegląd KP i = (P min / P i )* 5 gdzie: P i skumulowana wartość kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy przy założeniu, że przebieg auta wynosi 20 tys. km rocznie, tj. 100 tys. km w okresie 60-ciu miesięcy; pozycja 2.1. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, P min najniższa wartość skumulowanych kosztów przeglądu wśród wszystkich skumulowanych kosztów przeglądu pochodzących ze wszystkich ofert podlegających ocenie; P min = min (P 1, P 2,...,P n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, Maksymalną ilość punktów za przegląd otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wartością skumulowanych kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy przy założeniu, że przebieg auta wynosi 20 tys. km rocznie, tj. 100 tys. km w okresie 60-ciu miesięcy. b) Ocena za gwarancję na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne Punkty za gwarancję na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne KG i są przyznawane wg poniższego kryterium: KG i = 0, gdy liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ofercie i jest niewiększa od 2 lat, KG i = (l i / 5)* 5, gdy liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ofercie i wynosi l i i jest większa od 2 lat oraz niewiększa od 5 lat, KG i = 5, gdy liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ofercie i jest większa od 5 lat. Liczbę lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne zawiera pozycja 2.2. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną ilość punktów za gwarancję na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się okresem gwarancji niemniejszym niż 5 lat. c) Ocena średniej wielkości spalania na 100 km w trybie miejskim Punkty za średnią wielkość spalania na 100 km w trybie miejskim są przyznawane wg poniższego kryterium: KS i = (X min / X i )* 5 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 8

9 X i średnia wielkość spalania na 100 km w trybie miejskim dla pojazdu w ofercie i; pozycja 2.3. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, X min najniższa spośród wszystkich średnich wielkości spalania na 100 km w trybie miejskim dla pojazdów ze wszystkich ofert podlegających ocenie, X min = min (X 1, X 2,...,X n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, Maksymalną ilość punktów za spalanie otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wielkością spalania na 100 km w trybie miejskim. d) Ocena czasu dostawy pojazdów Punkty za czas dostawy pojazdów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia w SWZ są przyznawane wg poniższego kryterium: KD i = c i * 2 c i = 0, gdy deklarowany czas dostawy pojazdów jest niemniejszy niż 77 dni kalendarzowych i niewiększy niż 84 dni kalendarzowych c i = 0,5 gdy deklarowany czas dostawy pojazdów jest niemniejszy niż 51 dni kalendarzowych i niewiększy niż 76 dni kalendarzowych c i = 1, gdy deklarowany czas dostawy pojazdów jest niewiększy niż 50 dni kalendarzowych Czas dostawy pojazdu zawiera pozycja 2.4. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną ilość punktów za czas dostawy pojazdów otrzyma oferta, w której okres ten będzie niewiększy niż 50 dni kalendarzowych. e) Ocena 1 rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) Punkty za 1-roczny pakiet ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd są przyznawane wg poniższego kryterium: KL i = (h min / h i )* 3 h i wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd w ofercie i, h min = najniższa spośród wszystkich wartości netto pakietów ubezpieczeniowych (OC, AC, NW) ze wszystkich ofert podlegających ocenie, h min = min (h 1, h 2,...,h n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, Wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd zawiera pozycja 2.5. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną ilość punktów za wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd otrzyma oferta o najniższej wartości ww. ubezpieczenia, przy czym spełnione muszą być wszystkie warunki ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia. 3) Łączna maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi ) Suma punktów przyznana danej ofercie (K i ) jest równa: K i = KF i + KT i 5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę przyznanych punktów oraz będzie spełniać wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. 3. Na każdym etapie obliczania wartości punktowych dla każdego Wykonawcy Zamawiający będzie stosował zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku. 4. Zamawiający podpisze umowę na dostawę przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który otrzyma największą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu innych wymagań opisanych w niniejszej specyfikacji. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 9

10 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 2. Zamawiający zaakceptuje wzór umowy stosowany przez Wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, pod warunkiem spełniania zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz ewentualnych uzgodnień między stronami umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty dotyczącej niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy: 1) nie złożona zostanie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 3. O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 1) ubiegają się o udzielenie zamówienia gdy postępowanie zostanie unieważnione przed upływem terminu składania ofert, 2) złożą oferty - gdy postępowanie zostanie unieważnione po upływie terminu składania ofert. 4. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielnie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Załącznik do niniejszej specyfikacji: Załącznik Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 10

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo