Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg."

Transkrypt

1 Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Puławska 28, Lublin, tel. (081) , fax. (081) , REGON , NIP , Kapitał zakładowy: ,00 PLN, godziny pracy: od poniedziałku do piątku II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Podstawa wszczęcia postępowania: Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w zakresie nabywania na rzecz LPEC Sp. z o.o. dostaw, usług i robót budowlanych 5 ust.1 pkt.1 oraz 7 ust.1 pkt.1 lit.a. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LPEC Sp. z o.o., na zakładce Przetargi > Regulaminy, wytyczne. 2. Sposób ogłoszenia: III. 1) zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronie internetowej Zamawiającego 2) zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin, 3) przekazanie informacji o wszczęciu postępowania Wykonawcom znanym Zamawiającemu, prowadzącym tego typu działalność na terenie kraju. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, do Działu Transportu Zamawiającego mieszczącego się w Lublinie przy ul Ceramicznej 3, Lublin, 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) o masie całkowitej do 3500 kg. 2. Podstawowe wymagania techniczne, jakie muszą spełniać samochody: 1) Silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1,6dm 3, 2) Silnik o mocy powyżej 100 KM, 3) Zasilanie olej napędowy, 4) Norma spalania nie mniej niż Euro 5, 5) Skrzynia biegów manualna, 6) Maksymalne wymiary zewnętrzne: dł./szer. (bez lusterek)/wys. 5500/2000/2350 [mm] 7) Koła na felgach o rozmiarze minimum 16, 8) Ilość miejsc w kabinie: 6-7, 9) Drzwi z prawej i lewej strony do części pasażerskiej, 10) Długość skrzyni ładunkowej minimum 2100 [mm], 11) Część ładunkowa przykryta plandeką mocowaną na pałąkach, 12) Skrzynia w części ładunkowej zamykana roletą aluminiową odsuwaną do góry, roleta zamykana na zamek, 13) Ładowność minimum 750 kg. 3. Wyposażenie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 1

2 1) Bezpieczeństwo: a) Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, b) Pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, c) 6-7 zagłówków, d) Zagłówki przednie z regulacją wysokości i kąta pochylenia, e) Lampy przeciwmgielne z tyłu pojazdu, f) Immobilliser, g) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, h) Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania, i) Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, j) System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania. 2) Funkcjonalność a) Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy, b) Schowek w konsoli głównej, c) Regulacja siły oświetlenia instrumentów pokładowych, d) Sygnalizacja nie wyłączonych świateł zewnętrznych. 3) Komfort a) Centralny zamek, b) Gniazdo 12V z zapalniczką, c) Instalacja radiowa, d) Szyby termoizolacyjne. 4) Wyposażenie dodatkowe w postaci: a) Lakier kolor biały, b) Podnośnik, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, c) Opony zimowe komplet, d) W drzwiach w części pasażerskiej z lewej i prawej strony okna otwierane lub uchylne, e) Dywaniki gumowe pod nogi w przestrzeni pasażerskiej (przód i tył). 4. Warunki gwarancji: 1) Gwarancja na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne samochodu minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. 2) Gwarancja na perforację blach nadwozia minimum 10 lat. 3) Gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy. 4) Pakiet serwisowy assistance minimum na czas trwania gwarancji na części mechaniczne i elektroniczne lub dłużej. 5) Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne nie gorsze jak dla odbiorców indywidualnych. 6) Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 7) Zmiany adaptacyjne pojazdu o których mowa w pkt. 8 wykonane w porozumieniu z Wykonawcą, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego nie mogą powodować utraty gwarancji. 8) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe nie powodujących utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji: a) instalacji antenowych, b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, d) instalacji GPS, e) innego sprzętu służbowego. (po uzgodnieniu z Wykonawcą), 9) Powyższe warunki gwarancyjne stanowić będą załącznik do książki gwarancyjnej pojazdu. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 2

3 5. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1) Dokumentację techniczną pojazdów sporządzoną w języku polskim, 2) Dokumenty gwarancyjne, oddzielnie dla każdego pojazdu, 3) Inne dokumenty, niezbędne w obrocie tego typu pojazdami. 6. Warunki leasingu operacyjnego: IV. 1) opłata wstępna wynosi 0% wartości początkowej auta, 2) wartość wykupu stanowi 1% wartości początkowej auta i płatność z tego tytułu jest możliwa razem z płatnością ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej, tj. na koniec 60-tego miesiąca leasingowania, 3) okres leasingowania wynosi 60 miesięcy, 4) opłaty leasingowe będą regulowane za pomocą równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) płatnych na koniec każdego z 60 miesięcy, z uwzględnieniem zmiennej stopy procentowej składającej się z WIBOR 1M + ewentualna marża, 5) na całkowity koszt auta w okresie leasingu (60 miesięcy) składają się wyłącznie: a) skumulowana wartość rat kapitałowych w okresie 60-ciu miesięcy, b) skumulowana wartość rat odsetkowych w okresie 60-ciu miesięcy, c) opłata z tytułu wartości wykupu oraz inne opłaty, 6) możliwość całkowitego odliczenia podatku VAT od auta leasingowanego zgodnie z ustawą o podatku VAT, 7) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie kosztów wyposażenia oferowanego pojazdu w klimatyzację jako oddzielnie wycenionej pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru na etapie podpisywania umowy dla dowolnej liczby pojazdów opcji z klimatyzacją. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający oceniając ofertę wg kryterium finansowego uwzględniał będzie wyłącznie wydatki na pojazdy bez klimatyzacji, 8) Wykonawca zobowiązuje się zaproponować do oferty pełny pakiet ubezpieczenia (AC, OC, NNW, Assistance) przy zastrzeżeniu zachowania przez Zamawiającego prawa do skorzystania z ubezpieczenia oferowanego przez własnego ubezpieczyciela flotowego w przypadku jeżeli takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze dla Zamawiającego, co zostanie określone na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą, 9) Wykonawca zobowiązuje się do odkupu od Zamawiającego używanych samochodów dostawczych (zestawienie pojazdów w Załączniku Nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia). Samochody zostaną odkupione przez Wykonawcę za cenę nie niższą od wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Koszty tej wyceny i odbioru pojazdów z bazy LPEC Sp. z o. o. przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się odebrać samochody w terminie dostawy samochodów nowych (lub sukcesywnie jeżeli taki będzie uzgodniony tryb dostawy nowych pojazdów). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży Wykonawcy pojazdów, o których mowa w Załączniku Nr 4 lub sprzedaży mu wybranych egzemplarzy, co ostatecznie zostanie określone do dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 85 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy leasingu. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania Zamawiającego, w tym: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 3

4 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz analizy dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie uzupełnią oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożone w terminie oświadczenia lub dokumenty zawierają błędy. 6. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Na potwierdzenie statusu prawnego aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przynajmniej trzy dokumenty (np. listy referencyjne) potwierdzające, że dostawy i usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane są solidnie i rzeczowo, z zachowaniem wszelkich standardów obowiązujących w tego typu działalności; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę oraz jeden komplet dokumentów wymaganych w specyfikacji. 5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt.1 Części dot. Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty uczestnicy wspólnej oferty składają wspólnie. 6. Postanowienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 4

5 1. Wszelka korespondencja, tj: zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje, może być składana przez Zamawiającego i Wykonawców w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane teleadresowe zamawiającego podane zostały w Części I specyfikacji. 2. Korespondencja, o której mowa ust.1 ma być sporządzona w języku polskim. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będzie przekazywał korespondencję, o której mowa w ust.1 za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie internetowej zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w sprawie wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia. 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: VIII. 1) w części dotyczącej zagadnień formalnych: Lech Kielech prowadzący postępowanie tel w.320, 2) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia: Piotr Dawidek Kierownik Działu Transportu tel w.388, 3) w części dotyczącej spraw finansowych: Łukasz Kępa Specjalista ds. ekonomicznych tel. (81) w.338, Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. IX..Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu określonego w ust.1 o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta dla swej ważności powinna spełniać wymagania merytoryczne, zawarte w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 2. Zaleca się, aby wykonawca zapoznał się dokładnie z przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 4. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzorcowy druk załączony do niniejszej specyfikacji (Załącznik Nr 2) oraz powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 2) dokumenty, o których mowa w Części VI specyfikacji, wymagane od Wykonawców, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 5

6 3) harmonogram spłat rat kapitałowo odsetkowych (annuitetowych) z podziałem na ratę kapitałową i odsetkową przy założeniu, że część zmienna oprocentowania w całym okresie leasingowania będzie równa WIBOR 1M z dnia r. tj. 4,61%. W harmonogramie należy wyodrębnić opłatę wykupu i wysokość innych opłat oraz określenie, czego dotyczą. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo takie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków wspólnej oferty w trakcie postępowania. 10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania. 12. Jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien je odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć przed ujawnianiem innym Wykonawcom. 13. Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty. 14. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy składającego ofertę, zaadresowanej do Zamawiającego, z widocznym napisem: XI. Numer sprawy: TL5/241A/142/11 OFERTA na dostawę wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 1, do dnia r. do godz. 11: Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone do Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 28, Lublin w dniu r. o godz Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: 1) nazwa i adres Wykonawcy, 2) cena oferty, 3) skumulowana wartość kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy, 4) liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, 5) średnia wielkość spalania na 100 km w trybie miejskim oferowanych pojazdów, 6) deklarowany czas dostawy pojazdów, 7) wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd 5. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w ust.4, zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, na ich pisemny wniosek. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 6

7 6. Oceny ofert, w oparciu o kryteria i zasady określone w niniejszej specyfikacji, dokona zespół oceniający powołany przez Zamawiającego. Ocenie zostaną poddane tylko oferty kompletne i sporządzone zgodnie z zasadami niniejszej specyfikacji. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w PLN wg wzoru określonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Cena ofertowa obejmuje cenę brutto oferty łącznie z kosztami dostawy, ubezpieczeniem, podatkami wraz z obowiązującym podatkiem VAT, a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, z których się składa. Wykonawca powinien dokonać kalkulacji wszystkich elementów składowych i w swojej ofercie podać jedną, końcową cenę. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających cenę wyrażoną w jednostkach innych niż PLN. Jeżeli jest to konieczne Wykonawca przeliczy ceny występujące w walutach innych niż PLN z zastosowanie tabeli kursów średnich NBP z dnia r. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór oferty dokonany zostanie przy zastosowaniu kryteriów: 1) Kryterium finansowe (Cena ofertowa) 80 punktów, 2) Kryterium techniczne 20 punktów, przy czym: a) Ocena za przegląd będzie stanowiła 5 punktów b) Ocena za gwarancję będzie stanowiła 5 punktów, c) Ocena za średnią wielkość spalania na 100 km w cyklu miejskim będzie stanowiła 5 punktów, d) Ocena za czas dostawy pojazdów będzie stanowiła 2 punkty, e) Ocena za 1 roczny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NW) będzie stanowiła 3 punkty. 2. Punkty przyznane wykonawcom w poszczególnych kryteriach obliczone zostaną przy zastosowaniu zależności: 1) Kryterium finansowe - oferty będą oceniane na podstawie sumarycznej ceny poszczególnych pozycji finansowych podanych w formularzu ofertowym Załącznik Nr 2 oferty i obliczane wg poniższego wzoru: KF i = (SK min / SK i )*80 gdzie: KF i oznacza liczbę punktów w kryterium finansowym, SK min oznacza najniższa wartość skumulowanych kosztów finansowych razem wśród wszystkich skumulowanych kosztów finansowych razem pochodzących ze wszystkich ofert podlegających ocenie; SK min = min (SK 1, SK 2,...,SK n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, SK i oznacza wartość skumulowanych kosztów finansowych razem pochodząca z oferty i, przy czym: SK i = S kap + S fin + S wyk + I koszty S kap skumulowana wartość rat kapitałowych w okresie 60-ciu miesięcy; pozycja 1.1. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, S fin skumulowana wartość rat odsetkowych w okresie 60-ciu miesięcy; pozycja 1.2. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, S wyk wartość wykupu auta, tj. 1% wartości początkowej auta; pozycja 1.3. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 7

8 I koszty inne, poza wymienionymi powyżej, koszty finansowe obciążające Zamawiającego w okresie 60 miesięcy, np. ewentualne prowizje; pozycja 1.4. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną liczbę punktów w kryterium finansowym otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wartością skumulowanych kosztów razem. 2) Kryterium techniczne - oferty będą oceniane na podstawie sumarycznej ceny poszczególnych pozycji technicznych podanych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2, i obliczane wg poniższego wzoru: KT i = KP i + KG i + KS i +KD i + KL i KT i liczba punktów za kryterium techniczne przyznanych w ofercie i; KP i liczba punktów za przegląd w ofercie i; KG i liczba punktów za gwarancję w ofercie i; KS i liczba punktów za średnią wielkość spalania na 100 km w cyklu miejskim w ofercie i; KD i liczba punktów za deklarowany czas dostawy pojazdów w ofercie i; KL i liczba punktów za wartość 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd w ofercie i, przy czym: a) Ocena za przegląd KP i = (P min / P i )* 5 gdzie: P i skumulowana wartość kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy przy założeniu, że przebieg auta wynosi 20 tys. km rocznie, tj. 100 tys. km w okresie 60-ciu miesięcy; pozycja 2.1. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, P min najniższa wartość skumulowanych kosztów przeglądu wśród wszystkich skumulowanych kosztów przeglądu pochodzących ze wszystkich ofert podlegających ocenie; P min = min (P 1, P 2,...,P n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, Maksymalną ilość punktów za przegląd otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wartością skumulowanych kosztów przeglądu w okresie 60-ciu miesięcy przy założeniu, że przebieg auta wynosi 20 tys. km rocznie, tj. 100 tys. km w okresie 60-ciu miesięcy. b) Ocena za gwarancję na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne Punkty za gwarancję na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne KG i są przyznawane wg poniższego kryterium: KG i = 0, gdy liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ofercie i jest niewiększa od 2 lat, KG i = (l i / 5)* 5, gdy liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ofercie i wynosi l i i jest większa od 2 lat oraz niewiększa od 5 lat, KG i = 5, gdy liczba lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne w ofercie i jest większa od 5 lat. Liczbę lat gwarancji na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne zawiera pozycja 2.2. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną ilość punktów za gwarancję na części mechaniczne, elektryczne i elektroniczne otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się okresem gwarancji niemniejszym niż 5 lat. c) Ocena średniej wielkości spalania na 100 km w trybie miejskim Punkty za średnią wielkość spalania na 100 km w trybie miejskim są przyznawane wg poniższego kryterium: KS i = (X min / X i )* 5 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 8

9 X i średnia wielkość spalania na 100 km w trybie miejskim dla pojazdu w ofercie i; pozycja 2.3. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty, X min najniższa spośród wszystkich średnich wielkości spalania na 100 km w trybie miejskim dla pojazdów ze wszystkich ofert podlegających ocenie, X min = min (X 1, X 2,...,X n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, Maksymalną ilość punktów za spalanie otrzyma oferta, która będzie charakteryzowała się najniższą wielkością spalania na 100 km w trybie miejskim. d) Ocena czasu dostawy pojazdów Punkty za czas dostawy pojazdów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia w SWZ są przyznawane wg poniższego kryterium: KD i = c i * 2 c i = 0, gdy deklarowany czas dostawy pojazdów jest niemniejszy niż 77 dni kalendarzowych i niewiększy niż 84 dni kalendarzowych c i = 0,5 gdy deklarowany czas dostawy pojazdów jest niemniejszy niż 51 dni kalendarzowych i niewiększy niż 76 dni kalendarzowych c i = 1, gdy deklarowany czas dostawy pojazdów jest niewiększy niż 50 dni kalendarzowych Czas dostawy pojazdu zawiera pozycja 2.4. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną ilość punktów za czas dostawy pojazdów otrzyma oferta, w której okres ten będzie niewiększy niż 50 dni kalendarzowych. e) Ocena 1 rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) Punkty za 1-roczny pakiet ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd są przyznawane wg poniższego kryterium: KL i = (h min / h i )* 3 h i wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd w ofercie i, h min = najniższa spośród wszystkich wartości netto pakietów ubezpieczeniowych (OC, AC, NW) ze wszystkich ofert podlegających ocenie, h min = min (h 1, h 2,...,h n ), gdzie n to liczba ofert podlegających ocenie, Wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd zawiera pozycja 2.5. w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty. Maksymalną ilość punktów za wartość netto 1-rocznego pakietu ubezpieczenia (OC, AC, NW) za 1 pojazd otrzyma oferta o najniższej wartości ww. ubezpieczenia, przy czym spełnione muszą być wszystkie warunki ubezpieczenia, o których mowa w Załączniku Nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia. 3) Łączna maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi ) Suma punktów przyznana danej ofercie (K i ) jest równa: K i = KF i + KT i 5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę przyznanych punktów oraz będzie spełniać wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. 3. Na każdym etapie obliczania wartości punktowych dla każdego Wykonawcy Zamawiający będzie stosował zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku. 4. Zamawiający podpisze umowę na dostawę przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który otrzyma największą liczbę punktów, przy jednoczesnym spełnieniu innych wymagań opisanych w niniejszej specyfikacji. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 9

10 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 2. Zamawiający zaakceptuje wzór umowy stosowany przez Wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, pod warunkiem spełniania zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz ewentualnych uzgodnień między stronami umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty dotyczącej niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy: 1) nie złożona zostanie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 3. O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 1) ubiegają się o udzielenie zamówienia gdy postępowanie zostanie unieważnione przed upływem terminu składania ofert, 2) złożą oferty - gdy postępowanie zostanie unieważnione po upływie terminu składania ofert. 4. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielnie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Załącznik do niniejszej specyfikacji: Załącznik Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Strona 10

Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg.

Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg. I. Zamawiający Dostawa 2 szt. samochodów osobowo-ciężarowych (brygadowych) do 3500 kg. Nr sprawy: TL5/241A-085/13 Lublin, 18.04.2013r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku

Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku I. Zamawiający Dostawa gazów technicznych na potrzeby LPEC Sp. z o.o. w 2014 i 2015 roku Nr sprawy: TL5/241A-201/13 Lublin, 22.11.2013r. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016. Nr sprawy: LZU1-241B-176/14

Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016. Nr sprawy: LZU1-241B-176/14 Prenumerata wraz z dostawą prasy codziennej i czasopism na potrzeby LPEC S.A. w latach 2015 2016 I. Zamawiający Nr sprawy: LZU1-241B-176/14 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie Dostawa kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Leszczyńskiego 60 w Lublinie Nr sprawy: LZU 3-241B-170/14 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH W POSTĘPOWANIU W TRYBIE Przetargu Nieograniczonego GNIEZNO 30.07.2013r. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 PKS w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 4 czerwca 2014 r. DK-1/2014 ...

Zamość, dnia 4 czerwca 2014 r. DK-1/2014 ... DK-1/2014 Zamość, dnia 4 czerwca 2014 r.... Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na usługę Udzielenie kredytu / pożyczki w kwocie 4.000.000,00 PLN dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-930/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 25.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: LZU1-241B-293/15

Nr sprawy: LZU1-241B-293/15 Audyt energetyczny w 43 lokalizacjach Zamawiającego oraz sporządzenie raportu wskazującego precyzyjnie źródła bezinwestycyjnych i inwestycyjnych oszczędności z tytułu obniżenia kosztów w zakresie dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: LZU5-241A-187/16

Nr sprawy: LZU5-241A-187/16 Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego na rzecz LPEC S.A.: Zadanie Nr 1 pięciu samochodów dostawczych, brygadowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; Zadanie Nr 2 czterech

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu

kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.brzegdolny.pl Brzeg Dolny: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-932/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 07.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa używanego samochodu typu kombivan dla Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Pawła Cichońskiego Prezesa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie ZS.271.4.2014 Sulów, dnia 16 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego. na wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej przed budynkiem

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego. na wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej przed budynkiem Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37. Zamówienie publiczne poniżej

Bardziej szczegółowo

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2014-01-17 09:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Nr sprawy: SNA.261.2.55.2016.MZ Częstochowa, dn. 07.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie W związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Mickiewicza 1 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1.

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

(*) Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przetarg pisemny na zakup strojów kolarskich dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH (*) (*)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo