6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a cena 47 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a cena 47 zł"

Transkrypt

1 PKPiR W PRAKTYCE 6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a

2 PKPiR W PRAKTYCE 6 9 o d p o w i e d z i n a n a j c z ę s t s z e p y t a n i a

3 Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Natalia Gowin Korekta: Zespół DTP: Studio Raster Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa, tel , faks Publikacja PKPiR w praktyce chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja PKPiR w praktyce została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: Tel:

4 SPIS TREŚCI Przychody... 7 Wynagrodzenie za świadczenia w naturze należy ująć w kolumnie 8 PKPiR... 7 Środków wolnych od opodatkowania nie wykazuje się w PKPiR... 8 Umorzona pożyczka może być zwolniona z PIT Działalność w użyczonym lokalu może generować przychód Prezenty przedsiębiorca powinien zaliczyć do pozostałych przychodów z działalności Koszty Odsetki od kredytu mogą zostać zaliczone do kosztów w dacie wystawienia wyciągu bankowego Faktury za prenumeratę można ująć jednorazowo w koszty Koszty materiałów zabezpieczających w transporcie ujmuje się w kolumnie Składki ZUS można zaksięgować w miesiącu, za który są należne Koszty wysyłki stanowią koszty uboczne zakupu Wydatki związane z usługami podwykonawców w ujmuje się w kolumnie 13 PKPiR Ewidencjonowanie opłat za usługi doładowania telefonów komórkowych Wydatki na zakup toreb foliowych obniżą przychód Opakowania wielokrotnego użytku mogą być traktowane jak towary Z tytułu kradzieży niezamortyzowanych środków trwałych należy rozliczyć stratę Ujęcie kosztów zależy od tego czy są bezpośrednio związane ze świadczonymi przez firmę usługami Opłata za prowadzenie rachunku bankowego powinna być księgowana pod datą wystawienia wyciągu Moment ujęcia podatku od nieruchomości w PKPiR zależy od daty poniesienia kosztu... 29

5 PKPiR w praktyce Wydatki na zaległe składek pomniejszą przychód w dacie ich uregulowania Koszty transportu ewidencjonuje się w kolumnie Samochód Wykorzystywanie służbowego auta przez pracownika do celów prywatnych podlega opodatkowaniu ryczałtem Udostępnienie samochodu do celów prywatnych jest oskładkowane ZUS Używanie auta poniżej roku uprawnia do jednorazowego kosztu Koszty ubezpieczenia samochodu zalicza się do pośrednich kosztów uzyskania przychodu Kwota za skup starego auta jest przychodem przedsiębiorcy Wypłatę z tytułu ubezpieczenia auta nie zawsze ewidencjonuje się w księdze Zakupione w UE samochody należy ująć w księdze na podstawie faktury Zakup części do odsprzedawanego samochodu należy ująć w kolumnie Wstępna opłata leasingowa może być ujęta w kosztach jednorazowo Opłaty poniesione za przejazd drogami mogą być ewidencjonowane na podstawie zestawienia Pracownicy i przedsiębiorcy Wartość pracy żony nie stanowi kosztu w firmie męża Wydatek na zakup okularów korekcyjnych oraz na badania lekarskie jest wydatkiem o charakterze osobistym Wydatek na studia pracownika to dla przedsiębiorstwa koszt podatkowy Właściciel firmy zalicza w koszty podatkowe swoje diety z tytułu podróży służbowych Wynagrodzenie żony wpisane do kolumny 12 PKPiR trzeba skorygować Wynagrodzenia wypłacane zleceniobiorcom może być różnie ewidencjonowane

6 Spis treści Wydatki na napoje i posiłki dla pracowników mogą obniżyć przychód pracownika Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla pracownika Środki trwałe i wyposażenie Roczna stawka amortyzacyjna dla specjalistycznego samochodu ciężarowego wynosi 14% Towar handlowy można przekwalifikować na wyposażenie Komputer można wprowadzić do ewidencji środków trwałych w dacie przyjęcia go do używania Przy likwidacji uszkodzonych narzędzi należy sporządzić protokół ich zniszczenia Składniki majątku o wartości poniżej zł można zaliczyć jednorazowo do kosztów Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją nie stanowią kosztu podatkowego Korekty Korekty przychodów należy dokonać w tym miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż Fakturę korygującą należy ująć w dacie wystawienia faktury pierwotnej Podatnik ma obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych o kwotę niezapłaconej należności Błędy poprawia się przez ich skreślenie i wpisanie poprawki Prowadzenie ewidencji Zaliczki ewidencjonowane na kasie fiskalnej można ująć w księdze Na koniec każdego miesiąca nie trzeba ustalać wartości niewykorzystanych w nim materiałów Leasing, ujmuje się w dacie wystawienia faktury przez leasingodawcę Faktury za energię elektryczną ujmuje się w PKPiR i ewidencja VAT pod tą samą datą Obcokrajowiec prowadzący działalność w Polsce może prowadzić PKPiR

7 PKPiR w praktyce Duplikaty faktur w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Przedsiębiorca ma możliwość dokonywania zbiorczych zapisów w jednej pozycji KPiR Zakup drewna wolno udokumentować dowodem wewnętrznym Dowód zapłaty podatku może być dowodem księgowym Sprzedaż bezrachunkowa powinna być udokumentowana w rejestrze sprzedaży Faktury pro forma nie należy ujmować w PKPiR Wydatki na towary przekazane w formie darowizny nie obniżą przychodu podatnika Podstawą do ujęcia wydatków w KPiR może być potwierdzenie nadania przesyłki W przypadku umowy komisu dostarczany towar ujmowany jest w remanencie końcowym jako towar obcy Dane z remanentu sporządzanego na koniec roku, można wykorzystać w bilansie otwarcia roku następnego Udzielenie pożyczki jest neutralne podatkowo Fakturę dostarczoną po zamknięciu miesiąca należy w pisać do PKPiR w dacie jej otrzymania Usług sprzedanych za pośrednictwem portalu internetowego nie trzeba odrębnie wykazywać Dokumenty księgowe przechowuje się do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki trzeba dokonać spisu z natury Faktury z Allegro księguje się na zasadach ogólnych Wydatki na świąteczne upominki dla pracowników ujmuje się w kolumnie 13 PKPiR Wykaz skrótów: ustawa o PIT ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o VAT ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenie PKPiR rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 6

8 PRZYCHODY Wynagrodzenie za świadczenia w naturze należy ująć w kolumnie 8 PKPiR Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na usługach leśnych zawarł z osobą fizyczną umowę zlecenia polegającą na wycięciu samosiewów oraz usunięciu zakrzaczeń, jak również wykonaniu innych prac pielęgnacyjnych na obszarze prywatnego lasu. Wynagrodzeniem za świadczone usługi jest pozyskana biomasa, która stanowi zrębkę. W jaki sposób udokumentować i zaksięgować w PKPiR takie wynagrodzenie, jeśli pozyskana tak biomasa jest następnie sprzedawana. Z tytułu zapłaty otrzymanej za wykonanie umowy zlecenia powstaje przychód w naturze, który należy wykazać w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wynagrodzenie, o którym mowa w pytaniu, jest niewątpliwie przychodem przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o PIT. Zgodnie z tą ustawą przychodami są otrzymane lub postawione w roku podatkowym do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Jak wynika z tego przepisu, przychód może być osiągnięty nie tylko w formie pieniężnej, ale również niepieniężnej. Przy czym wartość otrzymanych świadczeń w naturze ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT). Z treścią tego przepisu koresponduje brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, w myśl którego przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 2b (z wyjątkiem świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn). W przypadku zatem podatnika, który w zamian za wycięcie samosiewów oraz usunięcie zakrzaczeń, jak również wykonanie innych prac pielęgnacyjnych na obszarze prywatnego lasu otrzymuje biomasę przychód powstanie w takiej wysokości, na jaką opiewa jej wartość. 7

9 PKPiR w praktyce Trzeba również nadmienić, że zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wartość świadczenia z tytułu otrzymanej biomasy należy ująć w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Pozostałe przychody). Otrzymanie tego świadczenia można udokumentować dokumentem podpisanym przez obydwie strony umowy (np. stosownym protokołem), z którego będzie wynikać m.in., na jakiej podstawie doszło do przekazania biomasy na rzecz zleceniobiorcy. Oczywiście wskazane jest, aby stosowny zapis odnośnie do formy wynagrodzenia za wykonaną usługę znalazł się też w umowie, o której mowa. Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), 12 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). Mariusz Olech prawnik, specjalista ds. podatków Środków wolnych od opodatkowania nie wykazuje się w PKPiR Urząd pracy przyznał firmie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażanego w poddziałaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę zł na zakup środków obrotowych i środków trwałych. Jak rozliczyć dotację w podatkowej książce przychodów i rozchodów? Ponieważ środki wolne od podatku dochodowego nie tworzą podstawy opodatkowania, to nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Odpisy amortyzacyjne, które nie stanowią kosztu, mogą być ujęte w kolumnie 16 Uwagi. Przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie mogą być ujmowane w PKPiR. Wynika to m.in. także z treści pkt 13 Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w myśl którego kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów 8

10 Przychody (poza wymienionymi w kolumnach 10 12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawa o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z objaśnieniami do PKPiR jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować dochody zwolnione z opodatkowania, jest kolumna 16 (Uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez podatnika przychody. Poza tą kolumną ww. dochody oraz wydatki nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przykład Podatnik zakupił maszynę podlegającą amortyzacji. Część jej wartości została sfinansowana ze środków, które zaliczkowo podatnik otrzymał w ramach realizacji projektu unijnego. Podatnik ma obowiązek wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych w dacie przyjęcia jej do użytkowania. Przed jej przyjęciem powinien dokonać wyboru metody i stawki amortyzacyjnej. Załóżmy, iż wybrana została metoda liniowa i właściwa stawka amortyzacyjna 20%. Od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia maszyny do użytkowania podatnik będzie zaliczał odpisy amortyzacyjne od części maszyny sfinansowanej ze źródeł własnych do kosztów uzyskania przychodów. Zapis w PKPiR będzie następujący: Kwota amortyzacji zaliczona do KUP zł * 20%/12 miesięcy = 175 zł Kwota amortyzacji niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów zł * 20%/12 miesięcy = 291,67 zł Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia gospodarczego Wynagrodzenia w gotówce i w naturze (zł) Wydatki (koszty) Pozostałe wydatki zł Razem wydatki (12+13) (zł) Uwagi Amortyzacja maszyny o nr ,00 175,00 291,67 NKUP Podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). Rafał Styczyński 9

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady

dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo