POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności za realizację usług przewozu przesyłek i usług dodatkowych im towarzyszących, świadczonych na rzecz PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, zwaną dalej PEKAES, przez Przewoźników. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy PEKAES i Przewoźnikiem. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 2 Definicje 1. PEKAES rozumie się przez to spółkę PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, jednostki oraz osoby uprawnione do działań w imieniu PEKAES (np. dyspozytorów). 2. Przewoźniku rozumie się przez to osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (ułomną osobę prawną) wykonującą na rzecz PEKAES usługi przewozowe. 3. Przewoźnikach rozumie się przez to przedsiębiorców będących podwykonawcami PEKAES oraz osoby (Kierowców) świadczące usługi w imieniu lub na rzecz Przewoźnika. 4. Umowie rozumie się przez to umowę o współpracy zawartą pomiędzy PEKAES a Przewoźnikiem lub zlecenie przewozowe udzielone Przewoźnikowi przez PEKAES. 5. Usługach rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone przez Przewoźników, zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem obowiązujących w PEKAES procedur i instrukcji w zakresie, w którym te procedury i instrukcje dotyczą świadczenia usług. 6. Zleceniu lub poleceniu rozumie się przez to dyspozycję PEKAES świadczenia usług skierowaną do Przewoźnika lub Kierowcy wykonującego usługę w imieniu i na rzecz Przewoźnika. 7. Przesyłce rozumie się przez to towary przekazane przez Klienta do organizacji przewozu za pośrednictwem i według standardów PEKAES, na podstawie jednego zlecenia/dowodu Nadania. 8. Przesyłce celnej rozumie się przez to przesyłki wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej podlegające dozorowi celnemu w procedurze tranzytu aż do momentu dokonania odprawy celnej i nadania jej właściwego przeznaczenia celnego lub wyprowadzane z obszaru celnego Unii Europejskiej do krajów trzecich w procedurze wywozu lub tranzytu. 9. Oddziale rozumie się przez to jednostkę podziału terytorialnego kraju, zdefiniowaną przez PEKAES, uprawnioną do samodzielnych działań w zakresie zlecania i rozliczania usług. 10. Ruchu lokalnym rozumie się przez to ruch samochodów w obrębie terenu obsługiwanego przez Oddział. 11. Dystrybucji rozumie się przez to ruch samochodów pomiędzy Oddziałami PEKAES a Nadawcami i Odbiorcami przesyłek.

2 12. Relacji rozumie się przez to ruch samochodów pomiędzy określonymi miejscami nadania i miejscami odbioru. 13. Dokumentach przewozu rozumie się przez to Dowód Nadania, zlecenie, zbiorczy list ładunkowy (job), oraz inne dokumenty stosowane przez PEKAES (wz, faktury handlowe, specyfikacje) dla potrzeb realizacji Umowy. 14. DN (Dowodzie Nadania) rozumie się przez to dokument świadczący o zawarciu umowy krajowej spedycji drobnicowej pomiędzy Klientem a PEKAES, określający warunki usługi spedycyjnej, a w szczególności nadawcę przesyłki, odbiorcę przesyłki, rodzaj usługi, deklarowaną wartość przesyłki oraz jej parametry. Dowód Nadania jest podstawowym Dokumentem przewozu dla danej Przesyłki, którym musi dysponować Przewoźnik w trakcie wykonywania Usługi. Dokument ten musi być opatrzony obustronnym podpisem jako potwierdzenie zawarcia umowy. Dowodem Nadania może być w szczególnych sytuacjach list przewozowy. 15. Raporcie Spedycyjnym rozumie się przez to dokument zbiorczy, zawierający podstawowe informacje o wszystkich przesyłkach, podejmowanych od Klienta z programem do automatycznego wystawiania Dowodów Nadania, wystawionych przez program automatyzacyjny. 16. Raporcie Doręczenia deliver rozumie się przez to dokument zbiorczy, służący do potwierdzenia realizacji dostaw przesyłek do Odbiorcy. 17. Przyborach ładunkowych rozumie się przez to palety, pojemniki oraz inny sprzęt używany do przewozu przesyłek. 18. Przyborach zabezpieczających rozumie się przez to przybory zabezpieczające przesyłki w trakcie przewozu (pasy mocujące, kliny, deski boczne, linki do plombowania itp.). 19. Konwencji ADR rozumie się przez to umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194 poz. 1629, z późn. zmianami). 20. Ustawie ADR rozumie się przez to ustawę z r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, póz. 1671, ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi. 21. HACCP rozumie się przez to System Analizy Zagrożeń i Kontrola Punktów Krytycznych (Hazard Analysis Critical Control Points). 22. OCP rozumie się przez to Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym. 23. Sprzęcie przeładunkowym rozumie się przez to wózek paletowy, wózek widłowy. 24. Kierowcy rozumie się przez to osobę reprezentującą Przewoźnika w trakcie realizacji Usług, za której działania i zaniechania Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność bez względu na stosunek prawny łączący Przewoźnika z Kierowcą. Kierowcy powinni spełniać wymogi określone w 4 niniejszego Regulaminu.

3 OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 3 Samochody 1. Przewoźnik zobowiązany jest w ramach świadczonych usług do posługiwania się samochodami zaakceptowanymi przez PEKAES i wpisanymi do systemu informatycznego PEKAES, na które wydano przepustkę, przygotowanymi do przewozu przesyłek, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami PEKAES, przy czym w szczególności: a. samochody muszą być sprawne i wyposażone zgodnie z przepisami. Muszą posiadać aktualne pozytywne badanie techniczne oraz posiadać odpowiednie wyposażenie do bezpiecznego przewozu ładunków. Samochody muszą być odpowiednio przygotowane do przewozu danego rodzaju towarów. W szczególności w transportach chłodniami oznacza to zapewnienie odpowiedniej temperatury chłodzenia w trakcie przewozu. b. przewoźnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego w odniesieniu do każdego samochodu, którym wykonuje przewóz na rzecz PEKAES; kopie polisy i dowody opłacenia składek za ubezpieczenie pozostają do wglądu PEKAES na każde żądanie PEKAES. c. samochody powinny być wyposażone w odpowiedni Sprzęt przeładunkowy oraz Przybory zabezpieczające. d. każdy samochód musi posiadać odpowiednie środki ochrony przed kradzieżą oraz kradzieżą z włamaniem (atestowany i sprawny alarm, ewentualnie inne atestowane prawnie dopuszczalne zabezpieczenia). W przypadku przewożenia towarów szczególnie narażonych na kradzież (np. elektronika, AGD, alkohol, papierosy, telefony komórkowe itp.) samochody muszą być wyposażone w system satelitarnego monitorowania pojazdów (GPS), ponadto przewozy powinny być wykonywane przy pomocy furgonów lub naczep pokrytych blachą lub w inny sposób zabezpieczający towar przed kradzieżą. e. pojazd kierowany do przewozów liniowych winien być przystosowany do zakładania plomb. W przypadku pojazdów z plandeką wymagane jest olinowanie całej plandeki z możliwością założenia plomby. f. samochody muszą być czyste. Nie dopuszcza się do świadczenia Usług przy wykorzystaniu samochodów posiadających uszkodzone elementy. g. samochody dopuszczone przez PEKAES do przewozu żywności i/lub materiałów niebezpiecznych muszą być przystosowane i wyposażone zgodnie z wymaganiami i przepisami regulującymi przewozy samochodowe na terenie Polski, a w szczególności z przepisami Umowy ADR oraz z wymaganiami norm HACCP. 2. W przypadku awarii bądź wypadku samochodu wykonującego usługę dla PEKAES, Przewoźnik może zaproponować wykonanie usługi samochodem nie objętym przedmiotem Umowy. Zamiana samochodów wymaga uprzedniej pisemnej zgody PEKAES. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w par. 3 ust. 2, ubezpieczeniem OCP Przewoźnika w ruchu krajowym oferowanym przez PEKAES objęte są wyłącznie samochody należące do Przewoźnika. W przypadku awarii samochodu do przeładunku użyte mogą być samochody zastępcze Przewoźnika zgłoszone do ubezpieczenia lub pojazdy innego Przewoźnika wskazanego przez PEKAES.

4 4 Kierowcy 1. Przewoźnik zobowiązany jest do świadczenia usług przy pomocy: a. Kierowców, którzy z pozytywnym wynikiem ukończyli specjalistyczne szkolenie organizowane przez PEKAES, w którego zakresie między innymi znajdują się zasady przewozu przesyłek, obsługi Klienta oraz zasad rozliczeń i obrotu gotówkowego, a także zasad postępowania w przypadku powstania szkody na towarze w zakresie OCP w ruchu krajowym. b. Kierowców, posiadających: - aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami Przewoźnika, wykorzystywanymi do realizacji usługi przewozowej, - aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane we właściwej instytucji na koszt Przewoźnika, - aktualne orzeczenie lekarskie, do wykorzystania w celach sanitarno epidemiologicznych, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac z żywnością, - zaświadczenie ADR w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych pod pełnymi przepisami Umowy ADR (nie dotyczy ilości, które zgodnie z Umową ADR mogą być przewożone przy częściowym lub całkowitym wyłączeniu przepisów Umowy ADR). Powyższe dokumenty i zaświadczenia powinny być przekazywane do wglądu dla PEKAES, na każde żądanie PEKAES. c. Kierowców odpowiednio przeszkolonych, odpowiedzialnych i godnych zaufania, posiadających wymagane uprawnienia i świadectwa kwalifikacji innych szkoleń zawodowych oraz badań zdrowotnych d. Kierowców ubranych w sposób zarówno estetyczny, jak i zapewniający bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, wyposażonych w noszone w widoczny sposób identyfikatory PEKAES oraz stosujących inne oznaczenia, zgodnie ze wskazówkami i potrzebami PEKAES, który dostarcza je na swój koszt. Kierowca w czasie przebywania na terenie magazynu zobowiązany jest do posiadania na sobie kamizelki identyfikacyjnej koloru niebieskiego z numerem identyfikacyjnym. Kamizelki dostarcza na swój koszt PEKAES. e. Kierowców wyposażonych w telefon komórkowy z kartą przystosowaną do odbioru wiadomości tekstowych i z zestawem głośnomówiącym lub inny środek łączności, zgodnie ze wskazówkami PEKAES. f. Kierowców w liczbie wystarczającej dla należytego wykonywania umowy, zapewniającej ciągłość pracy w trakcie realizacji usługi transportowej na rzecz PEKAES. g. Kierowców posiadających umiejętność technicznej obsługi samochodu (usuwanie drobnych awarii). h. Kierowców reprezentantów PEKAES ukierunkowanych na miłą i kulturalną obsługę Klientów współpracujących z PEKAES. 2. Przewoźnik jest zobowiązany realizować Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi czasu pracy kierowców, przewozu towarów niebezpiecznych oraz żywności. 3. Wykaz Kierowców upoważnionych do wykonywania usług na rzecz PEKAES w imieniu Przewoźnika, zawiera Załącznik numer 4 do Umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian (rozwiązanie umowy z Kierowcą, zmiana danych osobowych), Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego uaktualniania wykazu i niezwłocznego przekazania aktualnej wersji wykazu do PEKAES.

5 4. W przypadku zaniechania poinformowania PEKAES o zmianach w wykazie, Przewoźnik zobowiązany jest pokryć wszystkie straty jakie poniesie PEKAES z tytułu wykonania usługi przez Kierowcę nieupoważnionego do wykonywania usług w imieniu Przewoźnika. 5 Środki bezpieczeństwa 1. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo Przesyłek podczas świadczenia Usług oraz przestrzegać następujących zasad: a. kontrolować pracę urządzeń zabezpieczających i alarmowych w samochodach, a w razie awarii natychmiast podejmować czynności w celu ich usunięcia, b. zapewniać stały dozór podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych w terminalach PEKAES lub u Klienta, c. nie zatrzymywać samochodu na polecenia osób nie uprawnionych. W przypadku usiłowania zatrzymywania samochodu Przewoźnik powiadamia najbliższą jednostkę Policji oraz dyspozytora PEKAES, d. nie udostępniać samochodu i nie przewozić samochodem nieuprawnionych osób trzecich, e. nie zatrzymywać pojazdu w nieuzasadnionych przypadkach, f. w przypadkach uzasadnionego postoju samochodu wraz z towarem, parkować pojazd na parkingach strzeżonych, jeżeli to jest możliwe, lub w innych miejscach do tego celu przeznaczonych, a zapewniających maksimum bezpieczeństwa np. parkingi przy stacjach benzynowych, motelach etc. Opuszczając samochód, Kierowca zobowiązany jest za każdym razem do zabrania dokumentów przewozowych i telefonu komórkowego z samochodu, zamknięcia pojazdu i uruchomienia zamontowanych w nim urządzeń przeciw kradzieżowych. 2. Przewoźnik zobowiązany jest natychmiast zgłaszać dyspozytorowi PEKAES wszelkie zdarzenia mogące wpłynąć na jakość realizacji Usługi, w tym w szczególności wypadki, awarie, kradzieże etc. 3. W przypadku kolizji drogowej/wypadku, Kierowca Przewoźnika jest zobowiązany: a. użyć wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz nie dopuszczenia do ryzyka jej rozszerzenia się, b. podjąć czynności zmierzające do ustalenia sprawcy lub świadków zdarzenia oraz sporządzić protokół szkody obowiązujący w PEKAES z opisem stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, c. niezwłocznie powiadomić Policję, d. zabezpieczyć przesyłki/ładunek, e. skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania informacji na temat dalszego sposobu postępowania z przesyłkami tj. przeładunku, transportu lub miejsca składowania awaryjnego lub docelowego, f. w przypadku towarów niebezpiecznych stosować się do Instrukcji Pisemnych otrzymanych od nadawcy towaru niebezpiecznego oraz do instrukcji PEKAES stanowiącej 15 niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku kradzieży, włamania lub rozboju Kierowca natychmiast zawiadamia o zdarzeniu Policję, składając do protokołu zawiadomienie o przestępstwie (wykroczeniu), a następnie niezwłocznie przekazuje pisemną informację do Działu Bezpieczeństwa PEKAES, podając

6 szczegółowo okoliczności zdarzenia (w tym czas, miejsce, sposób działania sprawcy, jednostkę Policji, w której dokonano zgłoszenia oraz sygnaturę sprawy). 5. O każdym zdarzeniu powodującym szkodę Przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić dyspozytora PEKAES oraz przekazać mu pisemną informację, dołączając DN, oświadczenie Kierowcy i wypełniony protokół szkody. 6 Podstawianie samochodów 1. Przewoźnik zobowiązany jest do podstawiania samochodów na miejsce i o czasie wyznaczonym przez PEKAES, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami lub poleceniem PEKAES. 2. Przewoźnik zobowiązany jest do podstawiania samochodów w odpowiednim czasie przed załadunkiem Przesyłek, tak aby zapewnić prawidłowy i terminowy załadunek i przejazd samochodu na miejsce dostawy. 3. Przewoźnik nie ma prawa odmówić realizacji Zlecenia przesłanego przez PEKAES, chyba że jego realizacja jest niemożliwa. 4. W przypadku braku możliwości stawienia się któregoś z pojazdów i/ lub Kierowców, Przewoźnik ma obowiązek zgłosić ten fakt z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do dyspozytora PEKAES oraz dołożyć wszelkich starań, aby podstawić samochód zastępczy, sprawny technicznie i o wymaganych parametrach, zgłoszony do ubezpieczenia OCP zgodnego z wymogami określonymi w Umowie i/lub zapewnić odpowiednio przeszkolonego Kierowcę zgodnie z wymogami zawartymi w punktach 1, 2 niniejszego paragrafu oraz 4. 7 Przekroczenie czasu załadunku Przewoźnik zobowiązany jest odnotować w DN, na Raporcie Spedycyjnym lub na Raporcie Doręczenia (deliver) każde przekroczenie czasu załadunku lub rozładunku u Klienta powyżej 1 godziny, wpisując ile wyniosło opóźnienie lub zwłoka, niezależnie z czyjej wyniknęła ona winy. Powyższe należy potwierdzić podpisem Nadawcy albo Odbiorcy, a w przypadku odmowy potwierdzenia umieścić o tym fakcie odpowiednią adnotację na jednym z w/w dokumentów. 8 Zmiana miejsca załadunku 1. Przewoźnik może zostać odwołany z danego miejsca lub terminu podstawienia samochodu i zobowiązany jest do podstawienia go w innym miejscu i czasie z odpowiednio wczesnym powiadomieniem, które umożliwi realizację Zlecenia. 2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami PEKAES Przewoźnik może zostać zobowiązany do podstawienia środka transportu także w dni ustawowo wolne od pracy.

7 9 Przyjmowanie i wydawanie przesyłek 1. Przewoźnik zobowiązany jest przyjmować do przewozu Przesyłki oraz realizować Usługi wyłącznie na zlecenie PEKAES w każdym miejscu i czasie, o ile pozwalają na to parametry przestrzeni ładownej oraz wyposażenie samochodu Przewoźnika. 2. Przewoźnik ma obowiązek właściwie zabezpieczyć oraz rozmieścić Przesyłki na czas przewozu, zapobiegając ich przemieszczaniu lub uszkodzeniu innych Przesyłek. W przypadku przewozu Przesyłek ADR i/lub HACCP Przewoźnik ma obowiązek zastosowania się do obowiązujących przepisów. 3. Przy odbiorze lub wydaniu Przesyłki w miejscu wskazanym przez PEKAES Przewoźnik zobowiązany jest: a. okazać Nadawcy/Odbiorcy identyfikator PEKAES, b. okazać Nadawcy/Odbiorcy dokumenty tożsamości, c. posiadać przy sobie czyste druki protokołu szkody, d. pokwitować od Nadawcy/Odbiorcy odbiór/dostawę przesyłek na DN, na Raporcie Spedycyjnym lub Raporcie Doręczenia (deliver), zamieszczając czytelnie imię i nazwisko, podpis oraz datę, a w przypadku odbiorcy nie będącego przedsiębiorcą, także numer dowodu osobistego, e. jako podpisu, zaleca się stosowanie czteroliterowego ID (identyfikatora), nadanego podczas rejestracji w systemie PEKAES. 4. Przyjmując Przesyłkę do przewozu Przewoźnik zobowiązany jest dokładnie sprawdzić: a. stan Przesyłki, jej opakowanie oraz jakość zabezpieczenia Przesyłki przed ewentualnym uszkodzeniem, b. oznakowanie dodatkowe informacje określające zasady postępowania z Przesyłką w trakcie przeładunków i przewozu, c. załączone dokumenty i zapoznać się dokładnie z ich treścią, szczególnie pod względem zgodności z przepisami HACCP, d. zgodność zadeklarowanych w dokumentach przewozowych danych o Przesyłce i towarze z jej rzeczywistymi parametrami (szczególnie ilość sztuk przesyłki, wagę, m3, ilość miejsc paletowych), e. czy na Raporcie Spedycyjnym, w przypadku Przesyłek od Klienta z automatyzacją, istnieje zapis o wykonanym transferze danych do systemu PEKAES, f. czy przedmioty składające się na przesyłkę są dopuszczone do Przewozu w standardach PEKAES. 5. Przyjmując do Przewozu towary niebezpieczne ADR Przewoźnik ma obowiązek sprawdzić w szczególności: - czy dokumentacja przewozowa jest kompletna, zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR; - czy opakowania towarów niebezpiecznych są dobre jakościowo, to znaczy mają ważny termin użytkowania wskazany w oznaczeniu certyfikacyjnym opakowania, nie "dymią", nie posiadają innych rozszczelnień, uszkodzeń, pęknięć, wycieków, wysypów, ulotnień, nie są zanieczyszczone na zewnątrz substancjami chemicznymi; - czy przesyłka jest odpowiednio oznakowana (nalepki ostrzegawcze, numer UN, nalepka LQ, inne oznakowanie w zależności od towaru i opakowania), zgodnie z przepisami Umowy ADR; - czy spełniony jest wymóg oddzielenia towarów niebezpiecznych od żywności, karmy, pasz i dodatków do pasz.

8 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków Przewoźnik nie przyjmuje Przesyłki do przewozu i natychmiast powiadomi dyspozytora PEKAES celem uzyskania dalszych instrukcji. 6. W przypadku sprzeczności wszelkie zastrzeżenia i uwagi zamieścić w DN lub Raporcie Spedycyjnym lub odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić dyspozytora PEKAES. 7. Przewoźnik ma obowiązek odmówić przyjęcia do przewozu Przesyłki, której stan jest wadliwy lub gdy sposób opakowania i zabezpieczenia nie spełnia podstawowych wymogów określonych w punkcie 4 a - e. W przeciwnym wypadku Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność Przesyłki. Wyjątek stanowią Przesyłki, w których Nadawca deklaruje pisemnie przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za zlecone do transportu przesyłki. 8. W przypadku gdy Przewoźnik nie ma możliwości uczestniczenia przy załadunku, z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, uzyskuje jego podpis i pieczęć na druku Oświadczenia, zgodnego z poniższym wzorem. Oświadczenie to musi zostać dołączone do Dowodu Nadania przy rozliczaniu wykonania Usługi. W przeciwnym wypadku Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność przesyłki. Oświadczenie Oświadcza się, iż Kierowca.... nie miał możliwości weryfikacji stanu i ilości ładowanego towaru podczas załadunku w dniu.. /.. /. na samochód o numerze Podpis i pieczęć nadawcy 9. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać przy sobie czyste druki DN i w przypadku niewypełnienia ich przez Nadawcę sam zobowiązany jest do ich wypełnienia i uzyskania podpisu Nadawcy. 10. Wydając przesyłkę Przewoźnik zobowiązany jest: a. uzyskać na Raporcie Doręczenia (deliver) oraz na dokumencie zwrotnym dla Nadawcy wpis odpowiednich potwierdzeń, a w przypadku Odbiorcy nie będącego przedsiębiorcą także numer dowodu osobistego, b. w przypadku dostawy z informacją w DN Pobranie Kierowca ma obowiązek w momencie przyjazdu do odbiorcy najpierw pobrać kwotę gotówki w kwocie określonej na DN, a następnie wydać Przesyłkę. W przypadku odmowy zapłaty przez Odbiorcę, Kierowca nie wydaje Przesyłki, a na Raporcie Doręczenia (deliver) wprowadza zapis z informacją o przyczynie odmowy z potwierdzeniem Odbiorcy. Przewoźnik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie skutki braku adnotacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu gotówki za Pobranie, a także skutki wydania Przesyłki bez przyjęcia kwoty Pobrania. Pobrana gotówka musi być rozliczona w kasie PEKAES w tym samym dniu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym do godziny 10:00, c. w przypadku dostawy towaru z informacją w DN Palety zwrotne uzyskać na wymianę puste palety, a jeżeli Odbiorca odmawia ich wydania w ilości i rodzaju wskazanym w DN, Kierowca ma obowiązek wypełnić Kwit Paletowy, jako dokument potwierdzający wszelkie niezgodności w stosunku do zadeklarowanych wartości na DN oraz uzyskać podpis i pieczątkę Odbiorcy. Brak podpisu i pieczątki osoby odmawiającej wydania palet zwrotnych będzie skutkować obciążeniem Przewoźnika kosztami brakujących sztuk palet zwrotnych. Palety zwrotne należy rozliczyć w magazynie PEKAES, najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia. Zasady rozliczania się Przewoźnika z palet zostały szczegółowo określone w 10 poniżej,

9 d. w przypadku informacji w DN Dokumenty zwrotne Kierowca ma obowiązek, na dokumentach dołączonych do Przesyłki, uzyskać potwierdzenie w postaci podpisu Odbiorcy, oznakować je numerem przesyłki, do której były dołączone oraz zdać je we właściwym dla dostawy oddziale PEKAES. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki związane z nieuzyskaniem potwierdzenia przez Odbiorcę. 11. Jeżeli u Odbiorcy (przy rozładunku) okaże się, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia, Kierowca spisuje protokół szkody według wzorca obowiązującego w PEKAES, zgodnie z 14 niniejszego Regulaminu: a. W przypadku, gdy Odbiorca odmawia podpisania lub nie zgadza się z treścią protokołu, Kierowca powinien dokonać odpowiedniego wpisu w Protokole szkody, b. w przypadku, gdy Kierowca nie zgadza się ze zdaniem Odbiorcy co do stanu towaru, np. zakresem uszkodzeń, wpisuje swoje zastrzeżenia do Protokołu szkody. 12. W przypadku, gdy już po przekazaniu ładunku Odbiorcy, Przewoźnik w terminie do 7 dni otrzyma informację o uszkodzeniach lub brakach wcześniej niezauważonych, ustala protokolarnie stan przesyłki (według wytycznych 14 niniejszego Regulaminu). 13. Każde zdarzenie, w wyniku którego Usługa nie została zrealizowana zgodnie z instrukcją, musi zostać odnotowane w formie pisemnej. 14. Po zrealizowaniu odbioru/dostawy Przesyłki Kierowca uzyskuje podpis i pieczątkę Nadawcy/ Odbiorcy i pozostawia 1 kopię, oryginał. Pozostałe kopie Przewoźnik zdaje w Oddziale, który zlecił mu usługę przewozu. 15. Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprzestrzegania opisanych wyżej obowiązków, a jeśli w efekcie ich nieprzestrzegania PEKAES zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkody poniesionej przez Klienta lub zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez PEKAES. PEKAES ma prawo do potrącenia sum wynikających z w/w szkód lub kosztów z wynagrodzenia Przewoźnika lub z innych należności. 10 Zasady rozliczania palet 1. W przypadku dostawy z informacją w DN Palety zwrotne Przewoźnik jest zobowiązany żądać od Odbiorcy zwrotu palet w ilości nie mniejszej niż ilość palet dostarczonych wraz z towarem, których rodzaj i jakość nie może się różnić od palet dostarczonych wraz z towarem. 2. W przypadku odmowy Odbiorcy wydania na wymianę pustych palet w ilości i rodzaju wskazanym w DN lub zakwestionowania jakości stanu technicznego palet, Przewoźnik ma obowiązek wypełnić Kwit Paletowy jako dokument potwierdzający wszelkie niezgodności w stosunku do zadeklarowanych wartości na DN. 3. Kwit Paletowy powinien być potwierdzony pieczątką i czytelnym podpisem Klienta i Kierowcy oraz sporządzony w trzech kopiach, po jednej dla każdej ze stron Klienta, Przewoźnika i PEKAES. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, Przewoźnik zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z dyspozytorem PEKAES.

10 4. Przewoźnik ma obowiązek dokonać kontroli jakości, stanu fizycznego i ilości palet przekazanych mu przez Odbiorcę jako palety zwrotne. 5. W przypadku, gdy przekazywana przez Odbiorcę ilość palet zwrotnych jest większa niż ilość palet dostarczonych wraz z towarem, Przewoźnik jest zobowiązany je przyjąć, a następnie przekazać do PEKAES. 6. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć do PEKAES palety zwrotne nie później niż następnego dnia roboczego po realizacji dostawy, do godziny 10:00. Ilość palet zwrotnych, ich stan fizyczny i rodzaj muszą zgadzać się z ilością, stanem fizycznym oraz rodzajem palet zwróconych przez Odbiorcę. 7. W czasie obowiązywania Umowy z PEKAES Przewoźnik jest zobowiązany do ustalania z PEKAES salda rozliczanych palet. Rozliczanie salda będzie dokonywane w terminie wskazanym przez Dyrektora Oddziału PEKAES. W przypadku rozwiązania Umowy PEKAES zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi do czasu rozliczenia się Przewoźnika z palet. 8. Jeżeli na koniec okresu rozliczeniowego lub po zakończeniu obowiązywania Umowy, powstanie ujemne saldo palet, Przewoźnik ma obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć do PEKAES brakujące palety (odpowiadające stanowi fizycznemu i rodzajowi brakujących palet). Po upływie w/w terminu lub w przypadku dostarczenia do PEKAES palet, których stan fizyczny i rodzaj jest inny od palet pobranych, PEKAES wystawi notę księgową obciążającą Przewoźnika na kwotę 100 zł netto za każdą brakującą paletę oraz za każdą paletę, której stan fizyczny lub rodzaj jest inny od palet pobranych, z terminem płatności 7 dni. 9. Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w przypadkach wymienionych poniżej usługa przewozu będzie traktowana jako niewykonana i nie będzie z tego tytułu przysługiwać mu wynagrodzenie. Usługa przewozu będzie traktowana jako niewykonana w następujących przypadkach: a. dostarczenie do PEKAES palet zwrotnych różniących się ilością (bez Kwitu Paletowego), jakością lub stanem fizycznym, b. dostarczenie do PEKAES Kwitu Paletowego bez czytelnego podpisu i pieczątki osoby odpowiedzialnej za odmowę wydania palet zwrotnych. 10. Każdorazowego odbioru ilościowo-jakościowego zwracanych palet będą dokonywać wyznaczeni pracownicy PEKAES. Przewoźnik jest zobowiązany do: 11 Odpowiedzialność i inne obowiązki Przewoźnika 1. Niezwłocznego zawiadamiania dyspozytora PEKAES o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających należyte wykonywanie Usług, względnie powodujących utratę kwalifikacji niezbędnych do świadczenia Usług, oraz o okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jakość wykonywania Usług. 2. Poddawania się na każdym etapie realizowanej Usługi kontrolom przeprowadzanym przez PEKAES, które będą miały na celu sprawdzenie rzetelności i jakości świadczonych Usług; w tym celu Przewoźnik zobowiązuje się udostępnić samochód (umożliwić wgląd również w miejsca zamknięte i wymagające usunięcia określonych elementów lub zabezpieczeń) oraz wszelkie niezbędne dokumenty i ewidencje własne. Przewoźnik wyraża zgodę na poddawanie Kierowcy

11 kontroli stanu trzeźwości przez przedstawiciela PEKAES w przypadku zaistnienia podejrzenia spożycia przez Kierowcę alkoholu. 3. Posiadania w okresie trwania Umowy ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zezwoleń, kart opłaty drogowej oraz wszystkich innych dokumentów wymaganych do realizacji otrzymanych Zleceń przewozowych i prowadzenia profesjonalnej zarobkowej działalności przewozowej. 4. Posiadania i przedstawienia PEKAES aktualnego ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym, zgodnego z wymogami PEKAES. Przekazywania do PEKAES kopii potwierdzeń opłacenia składek za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, zgodnie z terminami płatności określonymi w polisach 5. Posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, w którym Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody z winy przewoźnika odpowiada za: a. uszkodzenia, utratę lub ubytek przesyłek towarowych, które wystąpiły w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu do jej wydania odbiorcy, b. szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, c. szkody powstałe wskutek kradzieży oraz rabunku / rozboju przewożonego mienia, d. szkody w towarze powstałe podczas załadunku lub wyładunku dokonywanego zgodnie z praktyką przewozową lub w ramach umowy przewozu przez kierowcę, e. przewozy wyrobów spirytusowych i drożdżowych, wyroby winiarskie i piwa, tytoniu i wyrobów tytoniowych, f. przewozy towarów ADR, g. przewozy opon i części samochodowych, h. przewozy sprzętu elektronicznego w tym RTV, AGD, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt komputerowy i jego części składowe, 6. Podejmowania działań wskazanych przez dyspozytora, wynikających ze realizowanej przez PEKAES polityki budowy marki, w tym ochrony znaku towarowego i dobrego wizerunku PEKAES, oraz przestrzeganie warunków Umowy. 7. Zwrotu na rzecz PEKAES wszelkich kar, opłat, podatków i innych należności nałożonych na PEKAES na skutek nieprawidłowo lub nieterminowo wykonanych przez Przewoźnika Zleceń, w szczególności wynikających z braku dokładnego sprawdzenia stanu Przesyłki lub towaru, opakowania, oznakowania, ilości sztuk elementów składających się na Przesyłkę, wydania towaru bez pobrania gotówki, o ile taka usługa wystąpiła, oraz załączonych do nich dokumentów, jak też w wyniku szkód powstałych w związku z wykonaniem usług nie objętych przekazanym przez PEKAES Zleceniem transportowym oraz z innych działań lub zaniechań Przewoźnika, jak też z braku rozliczenia się Przewoźnika z dokumentów otrzymanych od PEKAES w związku z realizacją Zleceń wynikających z zawartej Umowy. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej, może następować przez potrącenie przez PEKAES wierzytelności przysługujących PEKAES wobec Przewoźnika z wierzytelnościami przysługującymi Przewoźnikowi od PEKAES. 8. W przypadku wyrządzenia szkody przez Przewoźnika Klientowi PEKAES, Przewoźnik wyraża zgodę na naprawienie całości szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, za pośrednictwem PEKAES. W takim przypadku kwota odszkodowania może być odbierana z wynagrodzenia Przewoźnika i przekazywana wprost do poszkodowanego Klienta przy wykorzystaniu instytucji prawnej przekazu. Przewoźnik zrzeka się wszelkich roszczeń w odniesieniu do kwot będących przedmiotem przekazania do Klienta PEKAES na pokrycie wyrządzonej szkody. 9. W przypadku zaistnienia szkody w Przesyłce lub zgłoszenia do PEKAES jakiegokolwiek roszczenia związanego z Usługami wykonywanymi przez Przewoźnika, PEKAES jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi za realizację jakichkolwiek

12 Usług do wysokości roszczenia zgłoszonego do PEKAES. Zwolnienie powyżej kwoty, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, zgodnie z ust. 9 powyżej, nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii odpowiedzialności Przewoźnika. Wstrzymanie płatności dokonane na podstawie niniejszego ustępu nie będzie traktowane jako zwłoka w wypłaceniu wynagrodzenia. 10. Przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za powierzoną Przesyłkę od chwili przyjęcia Przesyłki do przewozu do chwili przekazania jej Odbiorcy: a. za moment przyjęcia Przesyłki do przewozu uznaje się moment pokwitowania przez Kierowcę aktualnie obowiązującego w PEKAES Wykazu załadunkowego lub zeskanowanie Przesyłek przy użyciu skanera elektronicznego, a następnie wydrukowanie wykazu przesyłek zadeklarowanych do dostawy przez wskazanego w nagłówku dokumentu ID Kierowcy i numeru rejestracyjnego samochodu. b. za moment przekazania towaru Odbiorcy uznaje się moment złożenia podpisu Odbiorcy na Raporcie Doręczenia (deliver). 11. Do wpisania w Protokole szkodowym wszystkich dostrzeżonych niezgodności, jak też wskazanie przyczyn uniemożliwiających weryfikację stanu ilościowego lub jakościowego przyjmowanego do przewozu towaru lub Przesyłki oraz uzyskania oświadczenia Nadawcy zwalniającego z odpowiedzialności PEKAES w przypadku, gdy stan przesyłki jest wadliwy lub gdy sposób opakowania i zabezpieczenia nie spełnia podstawowych wymogów określonych w punkcie 4 a - e. 12. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe od chwili przyjęcia Przesyłki do przewozu lub rozpoczęcia przez Przewoźnika czynności ładunkowych do chwili przekazania Przesyłki Odbiorcy i zakończenia czynności wyładunku, jeżeli są one wykonywane przez Przewoźnika. W szczególności Przewoźnik odpowiada za szkody spowodowane niestarannym sprawdzeniem stanu przesyłki, szkody, powstałe w wyniku kradzieży, spowodowane pozostawieniem przesyłki bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub poza odpowiednio strzeżonym lub w inny sposób zabezpieczonym miejscem lub szkody spowodowane wykonaniem czynności wykraczających poza zakres zlecenia przewozowego, jak też szkody spowodowane nieprzekazaniem stosownej informacji lub niezamieszczeniem odpowiedniego zapisu na dokumencie, a także za szkody spowodowane utratą, ubytkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem przesyłki, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego. 12 Odpowiedzialność PEKAES 1. PEKAES gwarantuje traktowanie taboru Przewoźnika w realizacji zleceń jak taboru własnego PEKAES. 2. PEKAES odpowiada za koordynację działań w terminalu oraz w ruchu przesyłek. 3. Odpowiedzialność PEKAES jest wyłączona w przypadku zaistnienia siły wyższej oraz czynników od PEKAES niezależnych (akty władcze, strajki, rozruchy, blokady dróg, katastrofy i wypadki komunikacyjne, śmierć lub ciężka choroba osób wykonujących czynności związane z wykonaniem umowy itp.). 4. W przypadku określonym w 8 ust. 1 PEKAES jest zobowiązany do pokrycia faktycznie poniesionych przez Przewoźnika kosztów związanych ze zmianą dyspozycji na podstawie udokumentowanych wydatków uznanych przez PEKAES.

13 ODBIÓR PRZESYŁKI 13 Instrukcja postępowania dla Kierowcy 1. Przy odbiorze lub wydaniu Przesyłki w miejscu wskazanym przez PEKAES Kierowca zobowiązany jest do dopełnienia niezbędnych czynności, a w szczególności tych zawartych w 9 pkt 3 niniejszego Regulaminu. 2. Przyjmując Przesyłkę do przewozu, Kierowca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego przygotowania przesyłki do transportu, zgodnie z 9 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 3. Podejmując Przesyłkę do przewozu, Kierowca ma obowiązek sprawdzenia poprawności wypełnienia DN oraz pozostawienia oryginału DN u Klienta jako dowodu zawarcia umowy na realizację usługi. 4. Pierwszą kopię DN oraz oryginał Raportu Spedycyjnego, w przypadku Klienta z automatycznym wydrukiem, Kierowca zdaje u dyspozytora w oddziale PEKAES, zlecającym mu usługę przewozu. 5. Wydając przesyłkę Klientowi Odbiorcy, Kierowca zobowiązany jest do uzyskania na Raporcie Doręczenia (deliver) potwierdzenia dostawy przesyłki w postaci czytelnego podpisu oraz pieczątki firmowej, a w przypadku Odbiorcy nie będącego przedsiębiorcą, numer dowodu osobistego. 6. W przypadku realizacji dostawy z informacją w DN o usługach dodatkowych takich jak: Pobranie, Palety zwrotne lub Dokumenty zwrotne, Kierowca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami opisanymi w 9 pkt 5 niniejszego Regulaminu. 7. Przy każdorazowym stwierdzeniu nieprawidłowości w przesyłce podczas dostawy Kierowca ma obowiązek sporządzenia protokołu uszkodzenia i uzyskania na nim potwierdzenia (podpisu i pieczątki) Klienta zgodnie z 14 niniejszego Regulaminu. 8. Zasady postępowania Kierowcy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i/lub przeszkód w realizacji usługi: Nieprawidłowość, przeszkoda Wymagane postępowanie Kierowcy Wystąpienie niezgodności w stosunku do zlecenia, zapisów na DN (różnica w wadze, ilości, zabezpieczeniach, opakowaniu, paletach itp.). Należy skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania dalszych dyspozycji. W razie braku możliwości kontaktu wszelkie zastrzeżenia i uwagi zamieścić w DN lub odmówić przyjęcia przesyłki. Stan przesyłki jest wadliwy (przesyłka jest wadliwa, gdy nosi ślady uszkodzenia, którego rozmiar i charakter mogą skutkować odmową przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę. Należy pamiętać, że w przypadku opakowania handlowego nawet najmniejsze zabrudzenie może skutkować reklamacją i/lub nieprzyjęciem dostawy). Należy odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu lub umieścić odpowiedni zapis w DN oraz uzyskać podpis Nadawcy. Od powyższego odstępstwem są przypadki, gdy Nadawca deklaruje pisemnie przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za transport takiej przesyłki.

14 DOSTAWA PRZESYŁKI Sposób opakowania nie zabezpiecza przesyłki przed uszkodzeniem na czas transportu. Brak możliwości uczestniczenia przy załadunku z przyczyn leżących po stronie Nadawcy. Należy uzyskać oświadczenie poniższej treści: Niniejszym (nazwa i adres firmy).. zwalnia z odpowiedzialności PEKAES SA z siedzibą w Błoniu za wszelkie szkody powstałe wskutek pierwotnego uszkodzenia przesyłki, jej nieodpowiedniego opakowania lub niedostatecznego zabezpieczenia przesyłki, jakie mogą mieć miejsce podczas realizacji usługi świadczonej przez PEKAES w odniesieniu do przesyłki nr (.). Należy uzyskać podpis i pieczęć Nadawcy na druku Oświadczenia (wzór poniżej). Oświadczenie to musi zostać dołączone do Dowodu Nadania przy rozliczaniu jazdy. Oświadczenie Oświadcza się, iż Kierowca.... nie miał możliwości weryfikacji stanu i ilości ładowanego towaru podczas załadunku w dniu.. /.. /. na samochód o numerze Podpis i pieczęć Nadawcy Brak wystawionych Dowodów Nadania. Należy wypełnić samemu Dowód Nadania i uzyskać podpis Nadawcy. Odmowa zapłaty przez odbiorcę kwoty wskazanej w DN jako pobranie. Kierowca nie wydaje towaru, a na Raporcie Doręczenia (deliver) wprowadza zapis z informacją o przyczynie odmowy z potwierdzeniem odbiorcy. Odbiorca odmawia wydania na wymianę palet w ilości i rodzaju, wskazanych w DN. Kierowca ma obowiązek wypisać Kwit Paletowy jako ilościowe i jakościowe potwierdzenie niezgodności z zadeklarowanymi wartościami na DN oraz uzyskać podpis i pieczątkę Odbiorcy przesyłki. Odmowa przyjęcia Należy wpisać przyczynę w Raporcie Doręczenia (deliver) i uzyskać podpis Odbiorcy. Jeżeli przyczyną jest wadliwy stan przesyłki lub opakowania sporządzić protokół szkody. dokładnie opisując stan przesyłki. m.in. ilość i rodzaj uszkodzeń. oraz uzyskać podpis Odbiorcy.

15 CAŁY ETAP REALIZACJI Kolizja drogowa/wypadek, szkody Kierowca jest zobowiązany: użyć wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz niedopuszczenia do jej rozszerzenia niezwłocznie powiadomić Policję zabezpieczyć przesyłkę/ładunek skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu z przesyłką. Kradzież, włamanie, rozbój Należy natychmiast zawiadomić o zdarzeniu Policję oraz dyspozytora PEKAES, a następnie przekazać pisemny opis zdarzenia do biura bezpieczeństwa PEKAES. Brak Nadawcy/Odbiorcy pod wskazanym adresem Błędny adres Należy skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania dalszych wskazówek oraz pozostawić awizo. 14 Instrukcja sporządzania Protokołu szkody 1. W przypadku szkód dotyczących usług krajowych stwierdzanych u nadawcy, odbiorcy lub w czasie przewozu sporządzenie Protokołu szkody przez kierowcę jest obowiązkowe. 2. Protokół szkody należy sporządzić w przypadku ubytków towaru, uszkodzeń Przesyłki, uszkodzeń opakowania przedstawiającego wartość handlową. 3. Protokół szkody wskazuje odpowiedzialność osób lub podmiotów biorących udział w procesie przewozowym bądź w czynnościach magazynowych. 4. Sporządzenie protokołu szkody oznacza przypisanie odpowiedzialności za powstałą szkodę osobie lub podmiotowi wykonującemu poprzedni etap procesu przewozowego lub czynności magazynowych. 5. Protokół szkody musi być czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę lub podmiot przekazujący i przyjmujący przesyłkę, której protokół ten dotyczy. 6. W przypadku uwag do zapisów umieszczonych w protokole szkody osoby podpisujące protokół zamieszczają je w polu komentarz. 7. W przypadku odmowy złożenia podpisu na protokole szkody przez osoby lub podmiot przekazujący przesyłkę należy taką informację umieścić w polu komentarz. Adnotacja ta powinna być uzupełniona podpisem osoby lub podmiotu odmawiającego podpisania protokołu. 8. Oryginał protokołu szkody zawsze towarzyszy przesyłce uszkodzonej lub z brakami, aż do etapu dostarczenia jej do odbiorcy finalnego / zwrotu do nadawcy, który protokół ten czytelnie podpisuje i stempluje pieczęcią firmową. 9. Nie należy zostawiać oryginału protokołu szkody u Klienta. 10. W przypadku żądania spisania protokołu szkody po odbiorze Przesyłki odbiorca ma do tego prawo w terminie 7 dni od daty odbioru. 11. Podpisane przez Klienta (nadawcę, odbiorcę) Protokoły szkody przekazywane są przez Przewoźników do Oddziału PEKAES najpóźniej w następnym dniu roboczym. 12. Błędy formalne poniesione przy sporządzaniu protokołu szkody obciążają osobę sporządzającą protokół. 13. Protokół szkody musi być kompletny, tj.: a. zawierać informacje ogólne: i. nr przesyłki,

16 ii. data i godzina sporządzenia protokołu, iii. zawartość przesyłki, iv. oddział współpracujący z Przewoźnikiem, v. dane nadawcy/odbiorcy przesyłki, b. zawierać informacje odnośnie wszystkich wyszczególnionych kryteriów dotyczących szkody poprzez zaznaczenie krzyżykiem x właściwych pozycji: i. miejsce sporządzenia protokołu (wg. specyfikacji), ii. rodzaj szkody (wg. specyfikacji), iii. informacje dotyczące uszkodzenia opakowania (wg. specyfikacji), iv. informacje dotyczące sposobu opakowania (wg. specyfikacji), v. informacje dotyczące przymocowania towaru do palety, wystawania towaru poza obrys palety i wykonania zdjęcia (tak /nie), vi. informacje dotyczące postanowień dotyczących przesyłki (wg. specyfikacji), c. zawierać opis okoliczności powstania szkody w przesyłce oraz jej zakres (ile i jaka część towaru jest uszkodzona). d. zawierać czytelne podpisy / pieczęcie osób sporządzających protokół oraz pełną nazwę Przewoźnika. 13. Przewoźnik zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą Reklamacyjną aktualnie obowiązującą w PEKAES, której celem jest m.in. ustalenie zasad procesu obsługi szkód i reklamacji Klientów PEKAES. Przewoźnik zobowiązuje się do stosowania do wszystkich obowiązków nałożonych na Przewoźnika w Procedurze Reklamacyjnej i do postępowania zgodnie z jej treścią. Procedura Reklamacyjna może być w każdym czasie zmieniona przez PEKAES, o czym Przewoźnik zostanie poinformowany. Aktualna treść Procedury Reklamacyjnej będzie dostępna każdorazowo w Oddziale, z którym współpracuje Przewoźnik, a Przewoźnik zobowiązany jest w każdym czasie zapoznać się z nią i przyjąć niezwłocznie do stosowania. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA KIEROWCY PODCZAS AWARII W TRAKCIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Postępowanie Kierowcy w przypadku wypadku komunikacyjnego wyłączyć silnik oraz instalację elektryczną i zabezpieczyć pojazd oraz miejsce zdarzenia znakami ostrzegawczymi; 1.2. zachowując należytą ostrożność i stosując niezbędne środki ochrony osobistej, sprawdzić, czy nie doszło do rozszczelnienia opakowań (wyciek, wysyp lub ulotnienie); 1.3. w przypadku rozszczelnienia określić na podstawie dostępnej dokumentacji, oznaczeń i nalepek ostrzegawczych na opakowaniach, jakich towarów ADR dotyczy zdarzenie; 1.4. zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych; 1.5. poinformować Spedytora/Dyspozytora prowadzącego jazdę o zdarzeniu; 1.6. o ile to możliwe ze względów bezpieczeństwa zdrowia i życia, podjąć działania zmierzające do zmniejszenia skutków awarii dla ludzi, sprzętu, przesyłek, środowiska naturalnego. Korzystać przy tym z Pisemnej Instrukcji Kierowcy, z zestawu awaryjnego ADR oraz z gaśnic, będących na wyposażeniu pojazdu; UWAGA! Samodzielnie można podejmować się jedynie gaszenia pojazdu. Nigdy nie podejmować gaszenia towarów niebezpiecznych; 1.7. o ile podjęcie w/w działań jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, należy wycofać się ze strefy zagrożenia i działać zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Spedytora/Dyspozytora prowadzącego jazdę;

17 1.8. w porozumieniu ze Spedytorem/Dyspozytorem prowadzącym powiadomić Państwową Straż Pożarną (PSP) tel. 998 lub służby ratownicze tel. 112, celem przeprowadzenia akcji ratowniczej; 1.9. na bieżąco informować Spedytora/Dyspozytora prowadzącego o rozwoju sytuacji; sporządzić raport z przebiegu zdarzenia i przesłać go do Spedytora/Dyspozytora prowadzącego. 2. Postępowanie Kierowcy po wykonaniu manewru gwałtownego hamowania lub skrętu unieruchomić pojazd, wyłączyć silnik i instalację elektryczną pojazdu oraz zabezpieczyć pojazd i miejsce znakami ostrzegawczymi; 2.2. zabrać z kabiny podstawowe środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maskę/półmaskę; 2.3. zachowując należytą ostrożność i stosując niezbędne środki ochrony osobistej, sprawdzić, czy nie doszło do rozszczelnienia opakowań (wyciek, wysyp lub ulotnienie); 2.4. w przypadku rozszczelnienia postępować dalej według punków niniejszej Instrukcji; 2.5. jeżeli nie doszło do rozszczelnienia, to zabezpieczyć przesyłki do dalszego transportu i kontynuować jazdę. 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Ze względu na ochronę pracowników PEKAES SA wprowadza się we wszystkich Oddziałach następujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: a) Używanie sprzętu przeładunkowego należącego do PEKAES dozwolone jest tylko i wyłącznie na podstawie imiennie wystawionego zezwolenia. Zezwolenie wystawić może tylko Dyrektor oddziału b) Na terenie magazynu, na rampach, na placu manewrowym wokół magazynu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelki odblaskowej c) Obowiązuje bezwzględny nakaz klinowania kół wszystkich samochodów podstawianych do załadunku bądź rozładunku d) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza miejscami oznakowanymi jako palarnie e) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas prac przeładunkowych f) Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w strefie, gdzie odbywają się prace przeładunkowe, jeśli się w nich bezpośrednio nie uczestniczy g) Obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu osób na sprzęcie przeładunkowym Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów PEKAES wystawi notę księgową obciążającą Przewoźnika na kwotę 100 zł netto za każdorazowe złamanie wytycznych zawartych w pkt 1 (a-g). 2. Ze względu na ochronę Przewoźników PEKAES SA nakłada na Przewoźników obowiązek : a) Bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników PEKAES SA

18 b) Znajomości ogólnych przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych przepisów c) Znajomości ogólnych przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych przepisów d) Znajomości wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U ) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych wytycznych e) Znajomości i przestrzegania wytycznych zawartych w informacjach wywieszanych przez PEKAES, na tablicach informacyjnych, bądź w innych ogólnodostępnych miejscach f) Noszenia butów z twardym noskiem chroniących stopy, długich spodni chroniących podudzia, ubrań chroniących przedramiona oraz rękawiczek roboczych chroniących dłonie przed następstwami ewentualnych urazów g) Wykonywania zadań związanych z przeładunkiem z zachowaniem wzmożonej ostrożności. Wykonywania każdej czynności z rozwagą, przy zachowaniu maksymalnego skupienia h) Planowania i rozmieszczania towaru w przestrzeni ładunkowej samochodu w taki sposób, aby nie mógł się on przemieszczać w czasie transportu i) Posiadania na wyposażeniu samochodu apteczki pierwszej pomocy Za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w pkt 2 (a-i) PEKAES zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu bądź nakazu opuszczenia przez Przewoźnika terenu Oddziału, w którym dokonany ma zostać załadunek, bądź rozładunek, a także do obciążenia Przewoźnika kosztami dodatkowych operacji powstałych na skutek nieprzestrzegania powyższych obowiązków 3. Należy niezwłocznie informować PEKAES o wszelkich zauważonych na terenie Oddziału sytuacjach bądź czynnikach mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób. 4. Wszelkie uwagi i pomysły, których zastosowanie mogłoby wpływać na poprawę warunków pracy, wyeliminować zagrożenia, a także usprawnić proces przeładunku należy zgłaszać do Dyrektora Oddziału. 17 Regulacje końcowe 1. Regulamin może ulec zmianom, o czym Przewoźnicy będą w miarę możliwości informowani w sposób przyjęty przez PEKAES. Aktualnie obowiązujący Regulamin będzie dostępny w Oddziałach oraz na stronie internetowej PEKAES. 2. Przewoźnik zobowiązany jest do dostosowania się do aktualnie obowiązującego Regulaminu. Przewoźnik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z treścią aktualnego Regulaminu i do wypełniania obowiązków w nim zawartych. 3. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy zawartej z Przewoźnikiem i nie wymaga zgody Przewoźnika. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 10 czerwca 2011 roku.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu INSTRUKCJA w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (Instrukcja Ruchu) CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo