POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności za realizację usług przewozu przesyłek i usług dodatkowych im towarzyszących, świadczonych na rzecz PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, zwaną dalej PEKAES, przez Przewoźników. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy PEKAES i Przewoźnikiem. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 2 Definicje 1. PEKAES rozumie się przez to spółkę PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, jednostki oraz osoby uprawnione do działań w imieniu PEKAES (np. dyspozytorów). 2. Przewoźniku rozumie się przez to osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (ułomną osobę prawną) wykonującą na rzecz PEKAES usługi przewozowe. 3. Przewoźnikach rozumie się przez to przedsiębiorców będących podwykonawcami PEKAES oraz osoby (Kierowców) świadczące usługi w imieniu lub na rzecz Przewoźnika. 4. Umowie rozumie się przez to umowę o współpracy zawartą pomiędzy PEKAES a Przewoźnikiem lub zlecenie przewozowe udzielone Przewoźnikowi przez PEKAES. 5. Usługach rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone przez Przewoźników, zgodnie z postanowieniami Umowy, z zachowaniem obowiązujących w PEKAES procedur i instrukcji w zakresie, w którym te procedury i instrukcje dotyczą świadczenia usług. 6. Zleceniu lub poleceniu rozumie się przez to dyspozycję PEKAES świadczenia usług skierowaną do Przewoźnika lub Kierowcy wykonującego usługę w imieniu i na rzecz Przewoźnika. 7. Przesyłce rozumie się przez to towary przekazane przez Klienta do organizacji przewozu za pośrednictwem i według standardów PEKAES, na podstawie jednego zlecenia/dowodu Nadania. 8. Przesyłce celnej rozumie się przez to przesyłki wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej podlegające dozorowi celnemu w procedurze tranzytu aż do momentu dokonania odprawy celnej i nadania jej właściwego przeznaczenia celnego lub wyprowadzane z obszaru celnego Unii Europejskiej do krajów trzecich w procedurze wywozu lub tranzytu. 9. Oddziale rozumie się przez to jednostkę podziału terytorialnego kraju, zdefiniowaną przez PEKAES, uprawnioną do samodzielnych działań w zakresie zlecania i rozliczania usług. 10. Ruchu lokalnym rozumie się przez to ruch samochodów w obrębie terenu obsługiwanego przez Oddział. 11. Dystrybucji rozumie się przez to ruch samochodów pomiędzy Oddziałami PEKAES a Nadawcami i Odbiorcami przesyłek.

2 12. Relacji rozumie się przez to ruch samochodów pomiędzy określonymi miejscami nadania i miejscami odbioru. 13. Dokumentach przewozu rozumie się przez to Dowód Nadania, zlecenie, zbiorczy list ładunkowy (job), oraz inne dokumenty stosowane przez PEKAES (wz, faktury handlowe, specyfikacje) dla potrzeb realizacji Umowy. 14. DN (Dowodzie Nadania) rozumie się przez to dokument świadczący o zawarciu umowy krajowej spedycji drobnicowej pomiędzy Klientem a PEKAES, określający warunki usługi spedycyjnej, a w szczególności nadawcę przesyłki, odbiorcę przesyłki, rodzaj usługi, deklarowaną wartość przesyłki oraz jej parametry. Dowód Nadania jest podstawowym Dokumentem przewozu dla danej Przesyłki, którym musi dysponować Przewoźnik w trakcie wykonywania Usługi. Dokument ten musi być opatrzony obustronnym podpisem jako potwierdzenie zawarcia umowy. Dowodem Nadania może być w szczególnych sytuacjach list przewozowy. 15. Raporcie Spedycyjnym rozumie się przez to dokument zbiorczy, zawierający podstawowe informacje o wszystkich przesyłkach, podejmowanych od Klienta z programem do automatycznego wystawiania Dowodów Nadania, wystawionych przez program automatyzacyjny. 16. Raporcie Doręczenia deliver rozumie się przez to dokument zbiorczy, służący do potwierdzenia realizacji dostaw przesyłek do Odbiorcy. 17. Przyborach ładunkowych rozumie się przez to palety, pojemniki oraz inny sprzęt używany do przewozu przesyłek. 18. Przyborach zabezpieczających rozumie się przez to przybory zabezpieczające przesyłki w trakcie przewozu (pasy mocujące, kliny, deski boczne, linki do plombowania itp.). 19. Konwencji ADR rozumie się przez to umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194 poz. 1629, z późn. zmianami). 20. Ustawie ADR rozumie się przez to ustawę z r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, póz. 1671, ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi. 21. HACCP rozumie się przez to System Analizy Zagrożeń i Kontrola Punktów Krytycznych (Hazard Analysis Critical Control Points). 22. OCP rozumie się przez to Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym. 23. Sprzęcie przeładunkowym rozumie się przez to wózek paletowy, wózek widłowy. 24. Kierowcy rozumie się przez to osobę reprezentującą Przewoźnika w trakcie realizacji Usług, za której działania i zaniechania Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność bez względu na stosunek prawny łączący Przewoźnika z Kierowcą. Kierowcy powinni spełniać wymogi określone w 4 niniejszego Regulaminu.

3 OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 3 Samochody 1. Przewoźnik zobowiązany jest w ramach świadczonych usług do posługiwania się samochodami zaakceptowanymi przez PEKAES i wpisanymi do systemu informatycznego PEKAES, na które wydano przepustkę, przygotowanymi do przewozu przesyłek, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami PEKAES, przy czym w szczególności: a. samochody muszą być sprawne i wyposażone zgodnie z przepisami. Muszą posiadać aktualne pozytywne badanie techniczne oraz posiadać odpowiednie wyposażenie do bezpiecznego przewozu ładunków. Samochody muszą być odpowiednio przygotowane do przewozu danego rodzaju towarów. W szczególności w transportach chłodniami oznacza to zapewnienie odpowiedniej temperatury chłodzenia w trakcie przewozu. b. przewoźnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego w odniesieniu do każdego samochodu, którym wykonuje przewóz na rzecz PEKAES; kopie polisy i dowody opłacenia składek za ubezpieczenie pozostają do wglądu PEKAES na każde żądanie PEKAES. c. samochody powinny być wyposażone w odpowiedni Sprzęt przeładunkowy oraz Przybory zabezpieczające. d. każdy samochód musi posiadać odpowiednie środki ochrony przed kradzieżą oraz kradzieżą z włamaniem (atestowany i sprawny alarm, ewentualnie inne atestowane prawnie dopuszczalne zabezpieczenia). W przypadku przewożenia towarów szczególnie narażonych na kradzież (np. elektronika, AGD, alkohol, papierosy, telefony komórkowe itp.) samochody muszą być wyposażone w system satelitarnego monitorowania pojazdów (GPS), ponadto przewozy powinny być wykonywane przy pomocy furgonów lub naczep pokrytych blachą lub w inny sposób zabezpieczający towar przed kradzieżą. e. pojazd kierowany do przewozów liniowych winien być przystosowany do zakładania plomb. W przypadku pojazdów z plandeką wymagane jest olinowanie całej plandeki z możliwością założenia plomby. f. samochody muszą być czyste. Nie dopuszcza się do świadczenia Usług przy wykorzystaniu samochodów posiadających uszkodzone elementy. g. samochody dopuszczone przez PEKAES do przewozu żywności i/lub materiałów niebezpiecznych muszą być przystosowane i wyposażone zgodnie z wymaganiami i przepisami regulującymi przewozy samochodowe na terenie Polski, a w szczególności z przepisami Umowy ADR oraz z wymaganiami norm HACCP. 2. W przypadku awarii bądź wypadku samochodu wykonującego usługę dla PEKAES, Przewoźnik może zaproponować wykonanie usługi samochodem nie objętym przedmiotem Umowy. Zamiana samochodów wymaga uprzedniej pisemnej zgody PEKAES. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w par. 3 ust. 2, ubezpieczeniem OCP Przewoźnika w ruchu krajowym oferowanym przez PEKAES objęte są wyłącznie samochody należące do Przewoźnika. W przypadku awarii samochodu do przeładunku użyte mogą być samochody zastępcze Przewoźnika zgłoszone do ubezpieczenia lub pojazdy innego Przewoźnika wskazanego przez PEKAES.

4 4 Kierowcy 1. Przewoźnik zobowiązany jest do świadczenia usług przy pomocy: a. Kierowców, którzy z pozytywnym wynikiem ukończyli specjalistyczne szkolenie organizowane przez PEKAES, w którego zakresie między innymi znajdują się zasady przewozu przesyłek, obsługi Klienta oraz zasad rozliczeń i obrotu gotówkowego, a także zasad postępowania w przypadku powstania szkody na towarze w zakresie OCP w ruchu krajowym. b. Kierowców, posiadających: - aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami Przewoźnika, wykorzystywanymi do realizacji usługi przewozowej, - aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane we właściwej instytucji na koszt Przewoźnika, - aktualne orzeczenie lekarskie, do wykorzystania w celach sanitarno epidemiologicznych, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac z żywnością, - zaświadczenie ADR w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych pod pełnymi przepisami Umowy ADR (nie dotyczy ilości, które zgodnie z Umową ADR mogą być przewożone przy częściowym lub całkowitym wyłączeniu przepisów Umowy ADR). Powyższe dokumenty i zaświadczenia powinny być przekazywane do wglądu dla PEKAES, na każde żądanie PEKAES. c. Kierowców odpowiednio przeszkolonych, odpowiedzialnych i godnych zaufania, posiadających wymagane uprawnienia i świadectwa kwalifikacji innych szkoleń zawodowych oraz badań zdrowotnych d. Kierowców ubranych w sposób zarówno estetyczny, jak i zapewniający bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, wyposażonych w noszone w widoczny sposób identyfikatory PEKAES oraz stosujących inne oznaczenia, zgodnie ze wskazówkami i potrzebami PEKAES, który dostarcza je na swój koszt. Kierowca w czasie przebywania na terenie magazynu zobowiązany jest do posiadania na sobie kamizelki identyfikacyjnej koloru niebieskiego z numerem identyfikacyjnym. Kamizelki dostarcza na swój koszt PEKAES. e. Kierowców wyposażonych w telefon komórkowy z kartą przystosowaną do odbioru wiadomości tekstowych i z zestawem głośnomówiącym lub inny środek łączności, zgodnie ze wskazówkami PEKAES. f. Kierowców w liczbie wystarczającej dla należytego wykonywania umowy, zapewniającej ciągłość pracy w trakcie realizacji usługi transportowej na rzecz PEKAES. g. Kierowców posiadających umiejętność technicznej obsługi samochodu (usuwanie drobnych awarii). h. Kierowców reprezentantów PEKAES ukierunkowanych na miłą i kulturalną obsługę Klientów współpracujących z PEKAES. 2. Przewoźnik jest zobowiązany realizować Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi czasu pracy kierowców, przewozu towarów niebezpiecznych oraz żywności. 3. Wykaz Kierowców upoważnionych do wykonywania usług na rzecz PEKAES w imieniu Przewoźnika, zawiera Załącznik numer 4 do Umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian (rozwiązanie umowy z Kierowcą, zmiana danych osobowych), Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego uaktualniania wykazu i niezwłocznego przekazania aktualnej wersji wykazu do PEKAES.

5 4. W przypadku zaniechania poinformowania PEKAES o zmianach w wykazie, Przewoźnik zobowiązany jest pokryć wszystkie straty jakie poniesie PEKAES z tytułu wykonania usługi przez Kierowcę nieupoważnionego do wykonywania usług w imieniu Przewoźnika. 5 Środki bezpieczeństwa 1. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo Przesyłek podczas świadczenia Usług oraz przestrzegać następujących zasad: a. kontrolować pracę urządzeń zabezpieczających i alarmowych w samochodach, a w razie awarii natychmiast podejmować czynności w celu ich usunięcia, b. zapewniać stały dozór podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych w terminalach PEKAES lub u Klienta, c. nie zatrzymywać samochodu na polecenia osób nie uprawnionych. W przypadku usiłowania zatrzymywania samochodu Przewoźnik powiadamia najbliższą jednostkę Policji oraz dyspozytora PEKAES, d. nie udostępniać samochodu i nie przewozić samochodem nieuprawnionych osób trzecich, e. nie zatrzymywać pojazdu w nieuzasadnionych przypadkach, f. w przypadkach uzasadnionego postoju samochodu wraz z towarem, parkować pojazd na parkingach strzeżonych, jeżeli to jest możliwe, lub w innych miejscach do tego celu przeznaczonych, a zapewniających maksimum bezpieczeństwa np. parkingi przy stacjach benzynowych, motelach etc. Opuszczając samochód, Kierowca zobowiązany jest za każdym razem do zabrania dokumentów przewozowych i telefonu komórkowego z samochodu, zamknięcia pojazdu i uruchomienia zamontowanych w nim urządzeń przeciw kradzieżowych. 2. Przewoźnik zobowiązany jest natychmiast zgłaszać dyspozytorowi PEKAES wszelkie zdarzenia mogące wpłynąć na jakość realizacji Usługi, w tym w szczególności wypadki, awarie, kradzieże etc. 3. W przypadku kolizji drogowej/wypadku, Kierowca Przewoźnika jest zobowiązany: a. użyć wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz nie dopuszczenia do ryzyka jej rozszerzenia się, b. podjąć czynności zmierzające do ustalenia sprawcy lub świadków zdarzenia oraz sporządzić protokół szkody obowiązujący w PEKAES z opisem stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, c. niezwłocznie powiadomić Policję, d. zabezpieczyć przesyłki/ładunek, e. skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania informacji na temat dalszego sposobu postępowania z przesyłkami tj. przeładunku, transportu lub miejsca składowania awaryjnego lub docelowego, f. w przypadku towarów niebezpiecznych stosować się do Instrukcji Pisemnych otrzymanych od nadawcy towaru niebezpiecznego oraz do instrukcji PEKAES stanowiącej 15 niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku kradzieży, włamania lub rozboju Kierowca natychmiast zawiadamia o zdarzeniu Policję, składając do protokołu zawiadomienie o przestępstwie (wykroczeniu), a następnie niezwłocznie przekazuje pisemną informację do Działu Bezpieczeństwa PEKAES, podając

6 szczegółowo okoliczności zdarzenia (w tym czas, miejsce, sposób działania sprawcy, jednostkę Policji, w której dokonano zgłoszenia oraz sygnaturę sprawy). 5. O każdym zdarzeniu powodującym szkodę Przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić dyspozytora PEKAES oraz przekazać mu pisemną informację, dołączając DN, oświadczenie Kierowcy i wypełniony protokół szkody. 6 Podstawianie samochodów 1. Przewoźnik zobowiązany jest do podstawiania samochodów na miejsce i o czasie wyznaczonym przez PEKAES, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami lub poleceniem PEKAES. 2. Przewoźnik zobowiązany jest do podstawiania samochodów w odpowiednim czasie przed załadunkiem Przesyłek, tak aby zapewnić prawidłowy i terminowy załadunek i przejazd samochodu na miejsce dostawy. 3. Przewoźnik nie ma prawa odmówić realizacji Zlecenia przesłanego przez PEKAES, chyba że jego realizacja jest niemożliwa. 4. W przypadku braku możliwości stawienia się któregoś z pojazdów i/ lub Kierowców, Przewoźnik ma obowiązek zgłosić ten fakt z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do dyspozytora PEKAES oraz dołożyć wszelkich starań, aby podstawić samochód zastępczy, sprawny technicznie i o wymaganych parametrach, zgłoszony do ubezpieczenia OCP zgodnego z wymogami określonymi w Umowie i/lub zapewnić odpowiednio przeszkolonego Kierowcę zgodnie z wymogami zawartymi w punktach 1, 2 niniejszego paragrafu oraz 4. 7 Przekroczenie czasu załadunku Przewoźnik zobowiązany jest odnotować w DN, na Raporcie Spedycyjnym lub na Raporcie Doręczenia (deliver) każde przekroczenie czasu załadunku lub rozładunku u Klienta powyżej 1 godziny, wpisując ile wyniosło opóźnienie lub zwłoka, niezależnie z czyjej wyniknęła ona winy. Powyższe należy potwierdzić podpisem Nadawcy albo Odbiorcy, a w przypadku odmowy potwierdzenia umieścić o tym fakcie odpowiednią adnotację na jednym z w/w dokumentów. 8 Zmiana miejsca załadunku 1. Przewoźnik może zostać odwołany z danego miejsca lub terminu podstawienia samochodu i zobowiązany jest do podstawienia go w innym miejscu i czasie z odpowiednio wczesnym powiadomieniem, które umożliwi realizację Zlecenia. 2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami PEKAES Przewoźnik może zostać zobowiązany do podstawienia środka transportu także w dni ustawowo wolne od pracy.

7 9 Przyjmowanie i wydawanie przesyłek 1. Przewoźnik zobowiązany jest przyjmować do przewozu Przesyłki oraz realizować Usługi wyłącznie na zlecenie PEKAES w każdym miejscu i czasie, o ile pozwalają na to parametry przestrzeni ładownej oraz wyposażenie samochodu Przewoźnika. 2. Przewoźnik ma obowiązek właściwie zabezpieczyć oraz rozmieścić Przesyłki na czas przewozu, zapobiegając ich przemieszczaniu lub uszkodzeniu innych Przesyłek. W przypadku przewozu Przesyłek ADR i/lub HACCP Przewoźnik ma obowiązek zastosowania się do obowiązujących przepisów. 3. Przy odbiorze lub wydaniu Przesyłki w miejscu wskazanym przez PEKAES Przewoźnik zobowiązany jest: a. okazać Nadawcy/Odbiorcy identyfikator PEKAES, b. okazać Nadawcy/Odbiorcy dokumenty tożsamości, c. posiadać przy sobie czyste druki protokołu szkody, d. pokwitować od Nadawcy/Odbiorcy odbiór/dostawę przesyłek na DN, na Raporcie Spedycyjnym lub Raporcie Doręczenia (deliver), zamieszczając czytelnie imię i nazwisko, podpis oraz datę, a w przypadku odbiorcy nie będącego przedsiębiorcą, także numer dowodu osobistego, e. jako podpisu, zaleca się stosowanie czteroliterowego ID (identyfikatora), nadanego podczas rejestracji w systemie PEKAES. 4. Przyjmując Przesyłkę do przewozu Przewoźnik zobowiązany jest dokładnie sprawdzić: a. stan Przesyłki, jej opakowanie oraz jakość zabezpieczenia Przesyłki przed ewentualnym uszkodzeniem, b. oznakowanie dodatkowe informacje określające zasady postępowania z Przesyłką w trakcie przeładunków i przewozu, c. załączone dokumenty i zapoznać się dokładnie z ich treścią, szczególnie pod względem zgodności z przepisami HACCP, d. zgodność zadeklarowanych w dokumentach przewozowych danych o Przesyłce i towarze z jej rzeczywistymi parametrami (szczególnie ilość sztuk przesyłki, wagę, m3, ilość miejsc paletowych), e. czy na Raporcie Spedycyjnym, w przypadku Przesyłek od Klienta z automatyzacją, istnieje zapis o wykonanym transferze danych do systemu PEKAES, f. czy przedmioty składające się na przesyłkę są dopuszczone do Przewozu w standardach PEKAES. 5. Przyjmując do Przewozu towary niebezpieczne ADR Przewoźnik ma obowiązek sprawdzić w szczególności: - czy dokumentacja przewozowa jest kompletna, zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR; - czy opakowania towarów niebezpiecznych są dobre jakościowo, to znaczy mają ważny termin użytkowania wskazany w oznaczeniu certyfikacyjnym opakowania, nie "dymią", nie posiadają innych rozszczelnień, uszkodzeń, pęknięć, wycieków, wysypów, ulotnień, nie są zanieczyszczone na zewnątrz substancjami chemicznymi; - czy przesyłka jest odpowiednio oznakowana (nalepki ostrzegawcze, numer UN, nalepka LQ, inne oznakowanie w zależności od towaru i opakowania), zgodnie z przepisami Umowy ADR; - czy spełniony jest wymóg oddzielenia towarów niebezpiecznych od żywności, karmy, pasz i dodatków do pasz.

8 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków Przewoźnik nie przyjmuje Przesyłki do przewozu i natychmiast powiadomi dyspozytora PEKAES celem uzyskania dalszych instrukcji. 6. W przypadku sprzeczności wszelkie zastrzeżenia i uwagi zamieścić w DN lub Raporcie Spedycyjnym lub odmówić przyjęcia przesyłki i powiadomić dyspozytora PEKAES. 7. Przewoźnik ma obowiązek odmówić przyjęcia do przewozu Przesyłki, której stan jest wadliwy lub gdy sposób opakowania i zabezpieczenia nie spełnia podstawowych wymogów określonych w punkcie 4 a - e. W przeciwnym wypadku Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność Przesyłki. Wyjątek stanowią Przesyłki, w których Nadawca deklaruje pisemnie przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za zlecone do transportu przesyłki. 8. W przypadku gdy Przewoźnik nie ma możliwości uczestniczenia przy załadunku, z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, uzyskuje jego podpis i pieczęć na druku Oświadczenia, zgodnego z poniższym wzorem. Oświadczenie to musi zostać dołączone do Dowodu Nadania przy rozliczaniu wykonania Usługi. W przeciwnym wypadku Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność przesyłki. Oświadczenie Oświadcza się, iż Kierowca.... nie miał możliwości weryfikacji stanu i ilości ładowanego towaru podczas załadunku w dniu.. /.. /. na samochód o numerze Podpis i pieczęć nadawcy 9. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać przy sobie czyste druki DN i w przypadku niewypełnienia ich przez Nadawcę sam zobowiązany jest do ich wypełnienia i uzyskania podpisu Nadawcy. 10. Wydając przesyłkę Przewoźnik zobowiązany jest: a. uzyskać na Raporcie Doręczenia (deliver) oraz na dokumencie zwrotnym dla Nadawcy wpis odpowiednich potwierdzeń, a w przypadku Odbiorcy nie będącego przedsiębiorcą także numer dowodu osobistego, b. w przypadku dostawy z informacją w DN Pobranie Kierowca ma obowiązek w momencie przyjazdu do odbiorcy najpierw pobrać kwotę gotówki w kwocie określonej na DN, a następnie wydać Przesyłkę. W przypadku odmowy zapłaty przez Odbiorcę, Kierowca nie wydaje Przesyłki, a na Raporcie Doręczenia (deliver) wprowadza zapis z informacją o przyczynie odmowy z potwierdzeniem Odbiorcy. Przewoźnik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie skutki braku adnotacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu gotówki za Pobranie, a także skutki wydania Przesyłki bez przyjęcia kwoty Pobrania. Pobrana gotówka musi być rozliczona w kasie PEKAES w tym samym dniu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym do godziny 10:00, c. w przypadku dostawy towaru z informacją w DN Palety zwrotne uzyskać na wymianę puste palety, a jeżeli Odbiorca odmawia ich wydania w ilości i rodzaju wskazanym w DN, Kierowca ma obowiązek wypełnić Kwit Paletowy, jako dokument potwierdzający wszelkie niezgodności w stosunku do zadeklarowanych wartości na DN oraz uzyskać podpis i pieczątkę Odbiorcy. Brak podpisu i pieczątki osoby odmawiającej wydania palet zwrotnych będzie skutkować obciążeniem Przewoźnika kosztami brakujących sztuk palet zwrotnych. Palety zwrotne należy rozliczyć w magazynie PEKAES, najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia. Zasady rozliczania się Przewoźnika z palet zostały szczegółowo określone w 10 poniżej,

9 d. w przypadku informacji w DN Dokumenty zwrotne Kierowca ma obowiązek, na dokumentach dołączonych do Przesyłki, uzyskać potwierdzenie w postaci podpisu Odbiorcy, oznakować je numerem przesyłki, do której były dołączone oraz zdać je we właściwym dla dostawy oddziale PEKAES. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki związane z nieuzyskaniem potwierdzenia przez Odbiorcę. 11. Jeżeli u Odbiorcy (przy rozładunku) okaże się, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia, Kierowca spisuje protokół szkody według wzorca obowiązującego w PEKAES, zgodnie z 14 niniejszego Regulaminu: a. W przypadku, gdy Odbiorca odmawia podpisania lub nie zgadza się z treścią protokołu, Kierowca powinien dokonać odpowiedniego wpisu w Protokole szkody, b. w przypadku, gdy Kierowca nie zgadza się ze zdaniem Odbiorcy co do stanu towaru, np. zakresem uszkodzeń, wpisuje swoje zastrzeżenia do Protokołu szkody. 12. W przypadku, gdy już po przekazaniu ładunku Odbiorcy, Przewoźnik w terminie do 7 dni otrzyma informację o uszkodzeniach lub brakach wcześniej niezauważonych, ustala protokolarnie stan przesyłki (według wytycznych 14 niniejszego Regulaminu). 13. Każde zdarzenie, w wyniku którego Usługa nie została zrealizowana zgodnie z instrukcją, musi zostać odnotowane w formie pisemnej. 14. Po zrealizowaniu odbioru/dostawy Przesyłki Kierowca uzyskuje podpis i pieczątkę Nadawcy/ Odbiorcy i pozostawia 1 kopię, oryginał. Pozostałe kopie Przewoźnik zdaje w Oddziale, który zlecił mu usługę przewozu. 15. Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprzestrzegania opisanych wyżej obowiązków, a jeśli w efekcie ich nieprzestrzegania PEKAES zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkody poniesionej przez Klienta lub zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez PEKAES. PEKAES ma prawo do potrącenia sum wynikających z w/w szkód lub kosztów z wynagrodzenia Przewoźnika lub z innych należności. 10 Zasady rozliczania palet 1. W przypadku dostawy z informacją w DN Palety zwrotne Przewoźnik jest zobowiązany żądać od Odbiorcy zwrotu palet w ilości nie mniejszej niż ilość palet dostarczonych wraz z towarem, których rodzaj i jakość nie może się różnić od palet dostarczonych wraz z towarem. 2. W przypadku odmowy Odbiorcy wydania na wymianę pustych palet w ilości i rodzaju wskazanym w DN lub zakwestionowania jakości stanu technicznego palet, Przewoźnik ma obowiązek wypełnić Kwit Paletowy jako dokument potwierdzający wszelkie niezgodności w stosunku do zadeklarowanych wartości na DN. 3. Kwit Paletowy powinien być potwierdzony pieczątką i czytelnym podpisem Klienta i Kierowcy oraz sporządzony w trzech kopiach, po jednej dla każdej ze stron Klienta, Przewoźnika i PEKAES. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, Przewoźnik zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z dyspozytorem PEKAES.

10 4. Przewoźnik ma obowiązek dokonać kontroli jakości, stanu fizycznego i ilości palet przekazanych mu przez Odbiorcę jako palety zwrotne. 5. W przypadku, gdy przekazywana przez Odbiorcę ilość palet zwrotnych jest większa niż ilość palet dostarczonych wraz z towarem, Przewoźnik jest zobowiązany je przyjąć, a następnie przekazać do PEKAES. 6. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć do PEKAES palety zwrotne nie później niż następnego dnia roboczego po realizacji dostawy, do godziny 10:00. Ilość palet zwrotnych, ich stan fizyczny i rodzaj muszą zgadzać się z ilością, stanem fizycznym oraz rodzajem palet zwróconych przez Odbiorcę. 7. W czasie obowiązywania Umowy z PEKAES Przewoźnik jest zobowiązany do ustalania z PEKAES salda rozliczanych palet. Rozliczanie salda będzie dokonywane w terminie wskazanym przez Dyrektora Oddziału PEKAES. W przypadku rozwiązania Umowy PEKAES zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi do czasu rozliczenia się Przewoźnika z palet. 8. Jeżeli na koniec okresu rozliczeniowego lub po zakończeniu obowiązywania Umowy, powstanie ujemne saldo palet, Przewoźnik ma obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć do PEKAES brakujące palety (odpowiadające stanowi fizycznemu i rodzajowi brakujących palet). Po upływie w/w terminu lub w przypadku dostarczenia do PEKAES palet, których stan fizyczny i rodzaj jest inny od palet pobranych, PEKAES wystawi notę księgową obciążającą Przewoźnika na kwotę 100 zł netto za każdą brakującą paletę oraz za każdą paletę, której stan fizyczny lub rodzaj jest inny od palet pobranych, z terminem płatności 7 dni. 9. Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w przypadkach wymienionych poniżej usługa przewozu będzie traktowana jako niewykonana i nie będzie z tego tytułu przysługiwać mu wynagrodzenie. Usługa przewozu będzie traktowana jako niewykonana w następujących przypadkach: a. dostarczenie do PEKAES palet zwrotnych różniących się ilością (bez Kwitu Paletowego), jakością lub stanem fizycznym, b. dostarczenie do PEKAES Kwitu Paletowego bez czytelnego podpisu i pieczątki osoby odpowiedzialnej za odmowę wydania palet zwrotnych. 10. Każdorazowego odbioru ilościowo-jakościowego zwracanych palet będą dokonywać wyznaczeni pracownicy PEKAES. Przewoźnik jest zobowiązany do: 11 Odpowiedzialność i inne obowiązki Przewoźnika 1. Niezwłocznego zawiadamiania dyspozytora PEKAES o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających należyte wykonywanie Usług, względnie powodujących utratę kwalifikacji niezbędnych do świadczenia Usług, oraz o okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jakość wykonywania Usług. 2. Poddawania się na każdym etapie realizowanej Usługi kontrolom przeprowadzanym przez PEKAES, które będą miały na celu sprawdzenie rzetelności i jakości świadczonych Usług; w tym celu Przewoźnik zobowiązuje się udostępnić samochód (umożliwić wgląd również w miejsca zamknięte i wymagające usunięcia określonych elementów lub zabezpieczeń) oraz wszelkie niezbędne dokumenty i ewidencje własne. Przewoźnik wyraża zgodę na poddawanie Kierowcy

11 kontroli stanu trzeźwości przez przedstawiciela PEKAES w przypadku zaistnienia podejrzenia spożycia przez Kierowcę alkoholu. 3. Posiadania w okresie trwania Umowy ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zezwoleń, kart opłaty drogowej oraz wszystkich innych dokumentów wymaganych do realizacji otrzymanych Zleceń przewozowych i prowadzenia profesjonalnej zarobkowej działalności przewozowej. 4. Posiadania i przedstawienia PEKAES aktualnego ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym, zgodnego z wymogami PEKAES. Przekazywania do PEKAES kopii potwierdzeń opłacenia składek za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, zgodnie z terminami płatności określonymi w polisach 5. Posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, w którym Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody z winy przewoźnika odpowiada za: a. uszkodzenia, utratę lub ubytek przesyłek towarowych, które wystąpiły w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu do jej wydania odbiorcy, b. szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, c. szkody powstałe wskutek kradzieży oraz rabunku / rozboju przewożonego mienia, d. szkody w towarze powstałe podczas załadunku lub wyładunku dokonywanego zgodnie z praktyką przewozową lub w ramach umowy przewozu przez kierowcę, e. przewozy wyrobów spirytusowych i drożdżowych, wyroby winiarskie i piwa, tytoniu i wyrobów tytoniowych, f. przewozy towarów ADR, g. przewozy opon i części samochodowych, h. przewozy sprzętu elektronicznego w tym RTV, AGD, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt komputerowy i jego części składowe, 6. Podejmowania działań wskazanych przez dyspozytora, wynikających ze realizowanej przez PEKAES polityki budowy marki, w tym ochrony znaku towarowego i dobrego wizerunku PEKAES, oraz przestrzeganie warunków Umowy. 7. Zwrotu na rzecz PEKAES wszelkich kar, opłat, podatków i innych należności nałożonych na PEKAES na skutek nieprawidłowo lub nieterminowo wykonanych przez Przewoźnika Zleceń, w szczególności wynikających z braku dokładnego sprawdzenia stanu Przesyłki lub towaru, opakowania, oznakowania, ilości sztuk elementów składających się na Przesyłkę, wydania towaru bez pobrania gotówki, o ile taka usługa wystąpiła, oraz załączonych do nich dokumentów, jak też w wyniku szkód powstałych w związku z wykonaniem usług nie objętych przekazanym przez PEKAES Zleceniem transportowym oraz z innych działań lub zaniechań Przewoźnika, jak też z braku rozliczenia się Przewoźnika z dokumentów otrzymanych od PEKAES w związku z realizacją Zleceń wynikających z zawartej Umowy. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej, może następować przez potrącenie przez PEKAES wierzytelności przysługujących PEKAES wobec Przewoźnika z wierzytelnościami przysługującymi Przewoźnikowi od PEKAES. 8. W przypadku wyrządzenia szkody przez Przewoźnika Klientowi PEKAES, Przewoźnik wyraża zgodę na naprawienie całości szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, za pośrednictwem PEKAES. W takim przypadku kwota odszkodowania może być odbierana z wynagrodzenia Przewoźnika i przekazywana wprost do poszkodowanego Klienta przy wykorzystaniu instytucji prawnej przekazu. Przewoźnik zrzeka się wszelkich roszczeń w odniesieniu do kwot będących przedmiotem przekazania do Klienta PEKAES na pokrycie wyrządzonej szkody. 9. W przypadku zaistnienia szkody w Przesyłce lub zgłoszenia do PEKAES jakiegokolwiek roszczenia związanego z Usługami wykonywanymi przez Przewoźnika, PEKAES jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi za realizację jakichkolwiek

12 Usług do wysokości roszczenia zgłoszonego do PEKAES. Zwolnienie powyżej kwoty, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, zgodnie z ust. 9 powyżej, nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii odpowiedzialności Przewoźnika. Wstrzymanie płatności dokonane na podstawie niniejszego ustępu nie będzie traktowane jako zwłoka w wypłaceniu wynagrodzenia. 10. Przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za powierzoną Przesyłkę od chwili przyjęcia Przesyłki do przewozu do chwili przekazania jej Odbiorcy: a. za moment przyjęcia Przesyłki do przewozu uznaje się moment pokwitowania przez Kierowcę aktualnie obowiązującego w PEKAES Wykazu załadunkowego lub zeskanowanie Przesyłek przy użyciu skanera elektronicznego, a następnie wydrukowanie wykazu przesyłek zadeklarowanych do dostawy przez wskazanego w nagłówku dokumentu ID Kierowcy i numeru rejestracyjnego samochodu. b. za moment przekazania towaru Odbiorcy uznaje się moment złożenia podpisu Odbiorcy na Raporcie Doręczenia (deliver). 11. Do wpisania w Protokole szkodowym wszystkich dostrzeżonych niezgodności, jak też wskazanie przyczyn uniemożliwiających weryfikację stanu ilościowego lub jakościowego przyjmowanego do przewozu towaru lub Przesyłki oraz uzyskania oświadczenia Nadawcy zwalniającego z odpowiedzialności PEKAES w przypadku, gdy stan przesyłki jest wadliwy lub gdy sposób opakowania i zabezpieczenia nie spełnia podstawowych wymogów określonych w punkcie 4 a - e. 12. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe od chwili przyjęcia Przesyłki do przewozu lub rozpoczęcia przez Przewoźnika czynności ładunkowych do chwili przekazania Przesyłki Odbiorcy i zakończenia czynności wyładunku, jeżeli są one wykonywane przez Przewoźnika. W szczególności Przewoźnik odpowiada za szkody spowodowane niestarannym sprawdzeniem stanu przesyłki, szkody, powstałe w wyniku kradzieży, spowodowane pozostawieniem przesyłki bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub poza odpowiednio strzeżonym lub w inny sposób zabezpieczonym miejscem lub szkody spowodowane wykonaniem czynności wykraczających poza zakres zlecenia przewozowego, jak też szkody spowodowane nieprzekazaniem stosownej informacji lub niezamieszczeniem odpowiedniego zapisu na dokumencie, a także za szkody spowodowane utratą, ubytkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem przesyłki, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego. 12 Odpowiedzialność PEKAES 1. PEKAES gwarantuje traktowanie taboru Przewoźnika w realizacji zleceń jak taboru własnego PEKAES. 2. PEKAES odpowiada za koordynację działań w terminalu oraz w ruchu przesyłek. 3. Odpowiedzialność PEKAES jest wyłączona w przypadku zaistnienia siły wyższej oraz czynników od PEKAES niezależnych (akty władcze, strajki, rozruchy, blokady dróg, katastrofy i wypadki komunikacyjne, śmierć lub ciężka choroba osób wykonujących czynności związane z wykonaniem umowy itp.). 4. W przypadku określonym w 8 ust. 1 PEKAES jest zobowiązany do pokrycia faktycznie poniesionych przez Przewoźnika kosztów związanych ze zmianą dyspozycji na podstawie udokumentowanych wydatków uznanych przez PEKAES.

13 ODBIÓR PRZESYŁKI 13 Instrukcja postępowania dla Kierowcy 1. Przy odbiorze lub wydaniu Przesyłki w miejscu wskazanym przez PEKAES Kierowca zobowiązany jest do dopełnienia niezbędnych czynności, a w szczególności tych zawartych w 9 pkt 3 niniejszego Regulaminu. 2. Przyjmując Przesyłkę do przewozu, Kierowca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego przygotowania przesyłki do transportu, zgodnie z 9 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 3. Podejmując Przesyłkę do przewozu, Kierowca ma obowiązek sprawdzenia poprawności wypełnienia DN oraz pozostawienia oryginału DN u Klienta jako dowodu zawarcia umowy na realizację usługi. 4. Pierwszą kopię DN oraz oryginał Raportu Spedycyjnego, w przypadku Klienta z automatycznym wydrukiem, Kierowca zdaje u dyspozytora w oddziale PEKAES, zlecającym mu usługę przewozu. 5. Wydając przesyłkę Klientowi Odbiorcy, Kierowca zobowiązany jest do uzyskania na Raporcie Doręczenia (deliver) potwierdzenia dostawy przesyłki w postaci czytelnego podpisu oraz pieczątki firmowej, a w przypadku Odbiorcy nie będącego przedsiębiorcą, numer dowodu osobistego. 6. W przypadku realizacji dostawy z informacją w DN o usługach dodatkowych takich jak: Pobranie, Palety zwrotne lub Dokumenty zwrotne, Kierowca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami opisanymi w 9 pkt 5 niniejszego Regulaminu. 7. Przy każdorazowym stwierdzeniu nieprawidłowości w przesyłce podczas dostawy Kierowca ma obowiązek sporządzenia protokołu uszkodzenia i uzyskania na nim potwierdzenia (podpisu i pieczątki) Klienta zgodnie z 14 niniejszego Regulaminu. 8. Zasady postępowania Kierowcy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i/lub przeszkód w realizacji usługi: Nieprawidłowość, przeszkoda Wymagane postępowanie Kierowcy Wystąpienie niezgodności w stosunku do zlecenia, zapisów na DN (różnica w wadze, ilości, zabezpieczeniach, opakowaniu, paletach itp.). Należy skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania dalszych dyspozycji. W razie braku możliwości kontaktu wszelkie zastrzeżenia i uwagi zamieścić w DN lub odmówić przyjęcia przesyłki. Stan przesyłki jest wadliwy (przesyłka jest wadliwa, gdy nosi ślady uszkodzenia, którego rozmiar i charakter mogą skutkować odmową przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę. Należy pamiętać, że w przypadku opakowania handlowego nawet najmniejsze zabrudzenie może skutkować reklamacją i/lub nieprzyjęciem dostawy). Należy odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu lub umieścić odpowiedni zapis w DN oraz uzyskać podpis Nadawcy. Od powyższego odstępstwem są przypadki, gdy Nadawca deklaruje pisemnie przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za transport takiej przesyłki.

14 DOSTAWA PRZESYŁKI Sposób opakowania nie zabezpiecza przesyłki przed uszkodzeniem na czas transportu. Brak możliwości uczestniczenia przy załadunku z przyczyn leżących po stronie Nadawcy. Należy uzyskać oświadczenie poniższej treści: Niniejszym (nazwa i adres firmy).. zwalnia z odpowiedzialności PEKAES SA z siedzibą w Błoniu za wszelkie szkody powstałe wskutek pierwotnego uszkodzenia przesyłki, jej nieodpowiedniego opakowania lub niedostatecznego zabezpieczenia przesyłki, jakie mogą mieć miejsce podczas realizacji usługi świadczonej przez PEKAES w odniesieniu do przesyłki nr (.). Należy uzyskać podpis i pieczęć Nadawcy na druku Oświadczenia (wzór poniżej). Oświadczenie to musi zostać dołączone do Dowodu Nadania przy rozliczaniu jazdy. Oświadczenie Oświadcza się, iż Kierowca.... nie miał możliwości weryfikacji stanu i ilości ładowanego towaru podczas załadunku w dniu.. /.. /. na samochód o numerze Podpis i pieczęć Nadawcy Brak wystawionych Dowodów Nadania. Należy wypełnić samemu Dowód Nadania i uzyskać podpis Nadawcy. Odmowa zapłaty przez odbiorcę kwoty wskazanej w DN jako pobranie. Kierowca nie wydaje towaru, a na Raporcie Doręczenia (deliver) wprowadza zapis z informacją o przyczynie odmowy z potwierdzeniem odbiorcy. Odbiorca odmawia wydania na wymianę palet w ilości i rodzaju, wskazanych w DN. Kierowca ma obowiązek wypisać Kwit Paletowy jako ilościowe i jakościowe potwierdzenie niezgodności z zadeklarowanymi wartościami na DN oraz uzyskać podpis i pieczątkę Odbiorcy przesyłki. Odmowa przyjęcia Należy wpisać przyczynę w Raporcie Doręczenia (deliver) i uzyskać podpis Odbiorcy. Jeżeli przyczyną jest wadliwy stan przesyłki lub opakowania sporządzić protokół szkody. dokładnie opisując stan przesyłki. m.in. ilość i rodzaj uszkodzeń. oraz uzyskać podpis Odbiorcy.

15 CAŁY ETAP REALIZACJI Kolizja drogowa/wypadek, szkody Kierowca jest zobowiązany: użyć wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz niedopuszczenia do jej rozszerzenia niezwłocznie powiadomić Policję zabezpieczyć przesyłkę/ładunek skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu z przesyłką. Kradzież, włamanie, rozbój Należy natychmiast zawiadomić o zdarzeniu Policję oraz dyspozytora PEKAES, a następnie przekazać pisemny opis zdarzenia do biura bezpieczeństwa PEKAES. Brak Nadawcy/Odbiorcy pod wskazanym adresem Błędny adres Należy skontaktować się z dyspozytorem PEKAES w celu uzyskania dalszych wskazówek oraz pozostawić awizo. 14 Instrukcja sporządzania Protokołu szkody 1. W przypadku szkód dotyczących usług krajowych stwierdzanych u nadawcy, odbiorcy lub w czasie przewozu sporządzenie Protokołu szkody przez kierowcę jest obowiązkowe. 2. Protokół szkody należy sporządzić w przypadku ubytków towaru, uszkodzeń Przesyłki, uszkodzeń opakowania przedstawiającego wartość handlową. 3. Protokół szkody wskazuje odpowiedzialność osób lub podmiotów biorących udział w procesie przewozowym bądź w czynnościach magazynowych. 4. Sporządzenie protokołu szkody oznacza przypisanie odpowiedzialności za powstałą szkodę osobie lub podmiotowi wykonującemu poprzedni etap procesu przewozowego lub czynności magazynowych. 5. Protokół szkody musi być czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę lub podmiot przekazujący i przyjmujący przesyłkę, której protokół ten dotyczy. 6. W przypadku uwag do zapisów umieszczonych w protokole szkody osoby podpisujące protokół zamieszczają je w polu komentarz. 7. W przypadku odmowy złożenia podpisu na protokole szkody przez osoby lub podmiot przekazujący przesyłkę należy taką informację umieścić w polu komentarz. Adnotacja ta powinna być uzupełniona podpisem osoby lub podmiotu odmawiającego podpisania protokołu. 8. Oryginał protokołu szkody zawsze towarzyszy przesyłce uszkodzonej lub z brakami, aż do etapu dostarczenia jej do odbiorcy finalnego / zwrotu do nadawcy, który protokół ten czytelnie podpisuje i stempluje pieczęcią firmową. 9. Nie należy zostawiać oryginału protokołu szkody u Klienta. 10. W przypadku żądania spisania protokołu szkody po odbiorze Przesyłki odbiorca ma do tego prawo w terminie 7 dni od daty odbioru. 11. Podpisane przez Klienta (nadawcę, odbiorcę) Protokoły szkody przekazywane są przez Przewoźników do Oddziału PEKAES najpóźniej w następnym dniu roboczym. 12. Błędy formalne poniesione przy sporządzaniu protokołu szkody obciążają osobę sporządzającą protokół. 13. Protokół szkody musi być kompletny, tj.: a. zawierać informacje ogólne: i. nr przesyłki,

16 ii. data i godzina sporządzenia protokołu, iii. zawartość przesyłki, iv. oddział współpracujący z Przewoźnikiem, v. dane nadawcy/odbiorcy przesyłki, b. zawierać informacje odnośnie wszystkich wyszczególnionych kryteriów dotyczących szkody poprzez zaznaczenie krzyżykiem x właściwych pozycji: i. miejsce sporządzenia protokołu (wg. specyfikacji), ii. rodzaj szkody (wg. specyfikacji), iii. informacje dotyczące uszkodzenia opakowania (wg. specyfikacji), iv. informacje dotyczące sposobu opakowania (wg. specyfikacji), v. informacje dotyczące przymocowania towaru do palety, wystawania towaru poza obrys palety i wykonania zdjęcia (tak /nie), vi. informacje dotyczące postanowień dotyczących przesyłki (wg. specyfikacji), c. zawierać opis okoliczności powstania szkody w przesyłce oraz jej zakres (ile i jaka część towaru jest uszkodzona). d. zawierać czytelne podpisy / pieczęcie osób sporządzających protokół oraz pełną nazwę Przewoźnika. 13. Przewoźnik zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą Reklamacyjną aktualnie obowiązującą w PEKAES, której celem jest m.in. ustalenie zasad procesu obsługi szkód i reklamacji Klientów PEKAES. Przewoźnik zobowiązuje się do stosowania do wszystkich obowiązków nałożonych na Przewoźnika w Procedurze Reklamacyjnej i do postępowania zgodnie z jej treścią. Procedura Reklamacyjna może być w każdym czasie zmieniona przez PEKAES, o czym Przewoźnik zostanie poinformowany. Aktualna treść Procedury Reklamacyjnej będzie dostępna każdorazowo w Oddziale, z którym współpracuje Przewoźnik, a Przewoźnik zobowiązany jest w każdym czasie zapoznać się z nią i przyjąć niezwłocznie do stosowania. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA KIEROWCY PODCZAS AWARII W TRAKCIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Postępowanie Kierowcy w przypadku wypadku komunikacyjnego wyłączyć silnik oraz instalację elektryczną i zabezpieczyć pojazd oraz miejsce zdarzenia znakami ostrzegawczymi; 1.2. zachowując należytą ostrożność i stosując niezbędne środki ochrony osobistej, sprawdzić, czy nie doszło do rozszczelnienia opakowań (wyciek, wysyp lub ulotnienie); 1.3. w przypadku rozszczelnienia określić na podstawie dostępnej dokumentacji, oznaczeń i nalepek ostrzegawczych na opakowaniach, jakich towarów ADR dotyczy zdarzenie; 1.4. zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych; 1.5. poinformować Spedytora/Dyspozytora prowadzącego jazdę o zdarzeniu; 1.6. o ile to możliwe ze względów bezpieczeństwa zdrowia i życia, podjąć działania zmierzające do zmniejszenia skutków awarii dla ludzi, sprzętu, przesyłek, środowiska naturalnego. Korzystać przy tym z Pisemnej Instrukcji Kierowcy, z zestawu awaryjnego ADR oraz z gaśnic, będących na wyposażeniu pojazdu; UWAGA! Samodzielnie można podejmować się jedynie gaszenia pojazdu. Nigdy nie podejmować gaszenia towarów niebezpiecznych; 1.7. o ile podjęcie w/w działań jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, należy wycofać się ze strefy zagrożenia i działać zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Spedytora/Dyspozytora prowadzącego jazdę;

17 1.8. w porozumieniu ze Spedytorem/Dyspozytorem prowadzącym powiadomić Państwową Straż Pożarną (PSP) tel. 998 lub służby ratownicze tel. 112, celem przeprowadzenia akcji ratowniczej; 1.9. na bieżąco informować Spedytora/Dyspozytora prowadzącego o rozwoju sytuacji; sporządzić raport z przebiegu zdarzenia i przesłać go do Spedytora/Dyspozytora prowadzącego. 2. Postępowanie Kierowcy po wykonaniu manewru gwałtownego hamowania lub skrętu unieruchomić pojazd, wyłączyć silnik i instalację elektryczną pojazdu oraz zabezpieczyć pojazd i miejsce znakami ostrzegawczymi; 2.2. zabrać z kabiny podstawowe środki ochrony osobistej, w tym w szczególności maskę/półmaskę; 2.3. zachowując należytą ostrożność i stosując niezbędne środki ochrony osobistej, sprawdzić, czy nie doszło do rozszczelnienia opakowań (wyciek, wysyp lub ulotnienie); 2.4. w przypadku rozszczelnienia postępować dalej według punków niniejszej Instrukcji; 2.5. jeżeli nie doszło do rozszczelnienia, to zabezpieczyć przesyłki do dalszego transportu i kontynuować jazdę. 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. Ze względu na ochronę pracowników PEKAES SA wprowadza się we wszystkich Oddziałach następujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: a) Używanie sprzętu przeładunkowego należącego do PEKAES dozwolone jest tylko i wyłącznie na podstawie imiennie wystawionego zezwolenia. Zezwolenie wystawić może tylko Dyrektor oddziału b) Na terenie magazynu, na rampach, na placu manewrowym wokół magazynu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelki odblaskowej c) Obowiązuje bezwzględny nakaz klinowania kół wszystkich samochodów podstawianych do załadunku bądź rozładunku d) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza miejscami oznakowanymi jako palarnie e) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas prac przeładunkowych f) Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w strefie, gdzie odbywają się prace przeładunkowe, jeśli się w nich bezpośrednio nie uczestniczy g) Obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu osób na sprzęcie przeładunkowym Za nieprzestrzeganie powyższych przepisów PEKAES wystawi notę księgową obciążającą Przewoźnika na kwotę 100 zł netto za każdorazowe złamanie wytycznych zawartych w pkt 1 (a-g). 2. Ze względu na ochronę Przewoźników PEKAES SA nakłada na Przewoźników obowiązek : a) Bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników PEKAES SA

18 b) Znajomości ogólnych przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych przepisów c) Znajomości ogólnych przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych przepisów d) Znajomości wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U ) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych wytycznych e) Znajomości i przestrzegania wytycznych zawartych w informacjach wywieszanych przez PEKAES, na tablicach informacyjnych, bądź w innych ogólnodostępnych miejscach f) Noszenia butów z twardym noskiem chroniących stopy, długich spodni chroniących podudzia, ubrań chroniących przedramiona oraz rękawiczek roboczych chroniących dłonie przed następstwami ewentualnych urazów g) Wykonywania zadań związanych z przeładunkiem z zachowaniem wzmożonej ostrożności. Wykonywania każdej czynności z rozwagą, przy zachowaniu maksymalnego skupienia h) Planowania i rozmieszczania towaru w przestrzeni ładunkowej samochodu w taki sposób, aby nie mógł się on przemieszczać w czasie transportu i) Posiadania na wyposażeniu samochodu apteczki pierwszej pomocy Za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w pkt 2 (a-i) PEKAES zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu bądź nakazu opuszczenia przez Przewoźnika terenu Oddziału, w którym dokonany ma zostać załadunek, bądź rozładunek, a także do obciążenia Przewoźnika kosztami dodatkowych operacji powstałych na skutek nieprzestrzegania powyższych obowiązków 3. Należy niezwłocznie informować PEKAES o wszelkich zauważonych na terenie Oddziału sytuacjach bądź czynnikach mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób. 4. Wszelkie uwagi i pomysły, których zastosowanie mogłoby wpływać na poprawę warunków pracy, wyeliminować zagrożenia, a także usprawnić proces przeładunku należy zgłaszać do Dyrektora Oddziału. 17 Regulacje końcowe 1. Regulamin może ulec zmianom, o czym Przewoźnicy będą w miarę możliwości informowani w sposób przyjęty przez PEKAES. Aktualnie obowiązujący Regulamin będzie dostępny w Oddziałach oraz na stronie internetowej PEKAES. 2. Przewoźnik zobowiązany jest do dostosowania się do aktualnie obowiązującego Regulaminu. Przewoźnik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z treścią aktualnego Regulaminu i do wypełniania obowiązków w nim zawartych. 3. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy zawartej z Przewoźnikiem i nie wymaga zgody Przewoźnika. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 10 czerwca 2011 roku.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r. SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ks. Warcisława I 20/4 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH wydanie 2 z dn. 12. października 2016 r. 1. Realizacja usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK Regulamin określa zasady świadczenia krajowych usług logistycznych w ramach działalności PHARMALINK, w szczególności obowiązki i prawa Spółki wobec

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu

Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu IT4Q Sp. z o.o. z/s w Katowicach 1 Definicje Ilekroć w dalszej części pojawiać się będą poniższe terminy należy przez to rozumieć: a) Zleceniodawca IT4Q Sp. z o.o. z/s w

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

UMOWA NAJMU SAMOCHODU UMOWA NAJMU SAMOCHODU Zawarta w Wołominie w dniu..2015 roku pomiędzy: 1. Miejskim Zakładem Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukaszewicza 4, 05-200 Wołomin, KRS Nr 0000437166, REGON: 146348721,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA Obowiązuje od 10 grudnia 2013 roku Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA 1 1. Usługa pod nazwą POCZTA FIRMOWA jest odpłatną usługą przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU STRZEŻONEGO MZO w Pruszkowie sp. z o.o. I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU STRZEŻONEGO MZO w Pruszkowie sp. z o.o. I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU STRZEŻONEGO MZO w Pruszkowie sp. z o.o. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE Regulamin usług ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie sformułowania, w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: a) Towar mienie powierzone firmie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez

REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez REGULAMIN PARKINGU I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Regulamin parkingu określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych na parkingu zarządzanym przez :SADIDA Dariusz Talaga, z siedzibą al. Kasprowicza 2,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZARZĄDZENIA nr 28/ 2015 r. DYREKTORA GENERALNEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r. ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT)

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT) UMOWA (PROJEKT) Załącznik Nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1 59-100 Polkowice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo