INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel faks INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909"

Transkrypt

1 26 PAZ Ziij tel faks INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O 12 strona I sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, nr 1 do SIWZ Oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z dnia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej. i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania minimalne określone w załączniku wykonawca powołujący się na rozwiązanie równoważne jest obowiązany wykazać, że jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub jakościowo 3.2. Zamawiający dopuszcza oferowanie innych parametrów (wyposażenia) niż żądane, 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę i oznaczenie Oznaczenie postępowania: flj/25 7/VII-521ZO/PN/AEJDOS/KJ2O Tryb udzielenia zamówienia Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej. przetarg nieograniczony. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). rozporządzenie rozporządzenie (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; S1WZ w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz niniejsza ZAMAWIAJĄCY - ustawa Pzp ustawa INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 1. DEFINICJE I SKRÓTY nieograniczonego. zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie, Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

2 możliwością naprawy w serwisie wykonawcy (za zgodą użytkownika), jeżeli naprawa ma być świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z 3.4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, w I kategorii (nieużywany), 3.5. Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta sprzętu. skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) przez producenta sprzętu oraz musi elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu gwarancji, tj. przez okres 36 miesięcy, na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny z późn. zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra TU/25 7/VII-5 2/ZO/PN/AE/DOS/K/20 12 strona 2 Wymagany termin wykonania zamówienia 21 dni od daty zawarcia umowy. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 3.7. Szczegółowy opis usług gwarancyjno-serwisowych jest opisany w Załączniku nr 2 do 3.8. Sprzęt wchodzący w skład oferowanych zestawów musi spełniać minimalne 3.9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 Wymagania SIwZ. warunkiem przeszkolenia przez niego personelu serwisowego w zakresie naprawy i wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. techniczne. obsługi technicznej oferowanych urządzeią. pracowników serwisu producenta lub innego wskazanego przez niego podmiotu, pod dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji Zamawiający wymaga wykonywania usług serwisowych przez wykwalifikowanych u użytkownika okaże się niemożliwa. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają b) posiadania wiedzy i doświadczenia, DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU m!257/ym-52/zojpn/ae/dos/k strona 3 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 2 Monitor wiełkoformatowy MW2: kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wykonał, wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: dla Zadania 1 Monitor wielkoformatowy MW1: 8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim wykonał, posiadał był posiadał wykonał, posiadał był zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); dla Zadania 3 Monitor wielkoformatowy MW3: był ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim Zamawiający wymaga aby wykonawca: d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4 złotych); wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim posiadał wiedzę i doświadczenie. tj. znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 posiadał dla Zadania 4 Monitor wielkoformatowy MW4: IU/257/VII-52/ZOJPN/AEIDOS/K/20 12 strona 4 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę tabłetów o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: iosiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: dla Zadania 5 Tablet w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim TBm: kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). kwotę co najmniej ,00 zi (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). był wykonał, posiadał był wykonał, posiadał był kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 6 Ultrabook NBU: ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). dla Zadania 7 Projektory: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę notebooków o wartości co najmniej ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: ,00 zł (słownie: słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej działalności jest krótszy znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: działalności jest krótszy rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę projektorów o wartości co najmniej w w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); wykonał, posiadał posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę podzespołów do serwerów o wartości w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dla Zadania 8 Rozbudowa serwerów: IU/257/ylI-52/ZO/PN/AEJDOSJKJ2O12 strona 5 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). dla Zadania 9 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 11 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę skanerów o wartości co najmniej okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę sprzętu informatycznego o wartości co znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia Dosiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: był okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: był wykonał, posiadał wykonał, posiadał był działalności jest krótszy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na działalności jest krótszy ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); znąjdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wykonał, był zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł dla Zadania 10 Sprzęt informatyczny: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 posiadał rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę zestawów VTC o wartości co najmniej w Dosiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); (słowme: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Urządzenia Zestaw VTC - mobilny: skanuj ące: najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w SPECYFIKACiA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). działalności jest krótszy rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę zestawów VTC o wartości co najmniej posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia w wykonał, dla Zadania 12 był zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); posiadał zriąidował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: Zestaw tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim VTC - stacjonarny: IU/257/VII-52/ZOIPN!AEJDOSJKJ2O 12 strona 6 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załącznik nr 4 do S1WZ; a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku ust. 1 ustawy Pzp: b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki. zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem 1 ust. 3 i 2 rozporządzenia. spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 8.3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniaj nie 8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy 8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dot. także wykonawców SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7 określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, lub zdolność kredytową wykonawcy c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonywane należycie w pkt lit b SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 6 do S1WZ; potwierdzającego spełnienie warunku określonego wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków potwierdzającej spełnienie warunku przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 rozporządzenia; fu1257!yii-s2izojpniaejdqsjkj2o 12 strona 7 w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń e) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie wykonania decyzji właściwego organu ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa wystawionego zastępuje zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości przed upływem terminu składania ofert; określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce 9.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ; zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania upływem terminu składania ofert; upływem terminu składania ofert; nie wcześniej niż administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie się SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWI ENIA

8 wystawiony a) w lit.: f), g), h), j) składa Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: 9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym IU/257/Vfl-52/ZOJPN/AEJDOSJKJ2O 12 strona 8 b) faksem (z dopiskiem IU/257/VII-52/ZOJPN/AEIDOS!KJ2O 12 ), b) Sekretarz komisji Michał INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, LIPINSKJ tel a) pisemnie (z dopiskiem IU/2571y11-52/zOJPN/AE/DOSIKJ2012 ), c) drogą elektroniczną (z dopiskiem IU/25?/yII-52/ZOJPN/AEJDOSJKJ2O12 ). a) Przewodniczący komisji wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze płk Paweł JÓZEFACKI, 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, lub na numer faksu: , lub na adres iu.oiizejmon.goy.pl. Z WYKONAWCAMI. w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminach określonych w pkt 9.3. lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, b) w lit. i) 9.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę składa upływem terminu składania ofert, decyzji właściwego organu rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania zaświadczenie właściwego organu sądowego lub dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie - nie wystawiony zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wystawiony wystawione nie nie wcześniej niż 3 miesiące przed administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9 udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie Zamawiającego Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiającego: www. iu.wp. mil p1. RJ/257/yfl-52/ZOJPN/AE/DOS/KJ2O 12 strona Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniającje po przecinku) Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego wadium wadium nr 7059 w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) - zadanie nr 1; nr 7060 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - nr 7061 w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) - zadanie nr 3; nr 7064 w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - zadanie nr 6; nr 7065 w wysokości 25,000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy wadium nr 7066 w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - zadanie nr 8; nr 7068 w wysokości 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) - złotych) - złotych) - zadanie nr 12; zadanie nr 2; nr 7062 w wysokości ,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) - zadanie nr 4; nr 7063 w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - zadanie nr 5; nr 7069 w wysokości ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy nr 7074 w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) - zadanie nr 10; nr 7067 w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) -zadanie nr 11; zadanie wadium wadium wadium wadium nr 7; zadanie nr 9; wadium wadium wadium wadium wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium:. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować w języku polskim. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 11.5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. NARODOWET - NR REF. IU/257/yII-52/ZO/PN/AEJDOS/K NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA RESORTU OBRONY nr 119 z dopiskiem: WADRIM NR... - W składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 117 pokój , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ) PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto U1257/yII-52IZOJPNIAE/DOSJKJ2O 12 strona 10 wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczonej notarialnie). osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii do których się ona odnosi Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody. wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi Formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez w niniejszej SIWZ. należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych na wszystkie lub na wybrane zadania. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z uplywem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. ofertą. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWI ENIA

11 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wymagania określone w pkt i 13.9 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. wykonanie powierzy podwykonawcom. IU/257!VII-52/ZO/PN/AE/DOS/KJ20 12 strona 11 i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, skierowanym na INFORMATYCZNEGO DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ - NR REF. NR. flj!257/yii-52/zolpn/aejdos/kj ZADANIE określony w pkt, 11 SIWZ, elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF oraz Załącznik nr 3 adres Zamawiającego. d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, c) kopię dokumentu wadialnego - e) pełnomocnictwo udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej sposób w wersji edytowalnej tj. w formacie umożliwiającym kopiowanie informacji. w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie),uniemożliwiaj ącym Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami f) wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie złożenia dokumentu wadialnego został z dokumentu rejestrowego, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we a) napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ SPRZĘTU wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 1NFORMACJE STANOWIĄCE warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa b) napisem Nie otwierać przed 2012 do godz :00, oferty Oferta powinna zawierać: Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWI ENIA

12 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w godz przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA i niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty FU/257/VII-5 2/ZO(PNIAEJDOSJKJ2O 12 strona 12 zamówienia. Wartość brutto (za pozycje) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości. tj.: wykonawca ustala cenę jednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty Cena oferty musi wynikać z sumy iloczynów ilości sztuk i ceny jednostkowej brutto Ceny jednostkowe i obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie. oraz musi uwzględniać obowiązujący podatek VAT. i składniki związane z wykonaniem zamówienia Cena oferty musi być podana w PLN liczbą i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do jednego grosza. (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Termin składania ofert upływaw dniu 03.12,2012 r. o godz ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 10.2 Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy s1wz. w siedzibie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUN KÓW ZAMÓWIENIA

13 do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 18.4 SIWZ Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Przy powyższych obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia IU/257/yII-52/ZQ/PNIAE/DOSJKJ2O 12 strona Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami pkt jest największa. w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na w pkt. 18.2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające Cb cena oferty badanej. C najniższa cena z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C0 ilość uzyskanych punktów, gdzie: Co=C/Cb* 100 pkt Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: kryterium ceny, o znaczeniu 100%. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie PLN. WYKONAWCĄ. PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ SPECYRKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

14 Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ich przesłane drogą elektroniczną przez PWPW. użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w oparciu o system aukcyjny Polskiej IU/2571V11-52/ZOJPN7AE/DOSJKI2O 12 strona Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert z systemem aukcyjnym. a) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: e) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcje pwpw,pl. z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. podpisie elektronicznym). internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne - procesor stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych - system - przeglądarka b) zainstalowane oprogramowanie: d) konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewnić c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps, - środowisko MB pamięci RAM, Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: aukcyjnego szczegółowe w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych z zegarem 1 GHz, Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się operacyjny Windows 2000 lub nowszy, Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji, aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ wpkt. 18 SIWZ. na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone TU/25 7/VII-5 2/ZOJPN/AEJDOS/K strona 15 co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia gwarantowanego (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany pisemnie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż dla wadium jak w pkt 11 SIWZ istotne postanowienia gwarancji określa załącznik nr 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 202. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na Pzp. stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy 20,4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

16 umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w załączniku nr 2 do siwz Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ z tytułu rękojmii gwarancji za wady i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń IU!257/yII-52/ZOJPN/AE/DOS/KJ20 12 strona 16 PRZ ICZĄCY O załącznik nr - I załącznik nr 2 - wymagania istotne formularz techniczne Załączniki: postanowienia umowy postanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy załącznik nr 4 - załącznik nr 6 - załącznik nr 7 - załącznik nr 9 - oświadczenie ofertowy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 - załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 8 - wykaz penomocnictwo istotne istotne postanowienia gwarancji przetargowej udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej wykonanych dostaw VI ustawy Pzp. udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, Przed upływem terminu składania ofert, w przypadku naruszenia przez SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

17 Załącznik 1 do SIWZ ZADANIE Nr i: Monitor wieikoformatowy MW1 :t_..p. : : : PRZEP1IQf ZPiĄOJIIENI.A :: J1IJIIEJSCE : :::: 1. Monitor wieikoformatowy MW1 20 kpi J 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 2: Monitor wieikoformatowy MW2 L P PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1. Monitor wieikoformatowy MW2 30 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 3: Monitor wieikoformatowy MW3 LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA IŁOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Monitor wieikoformatowy MW3 40 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 4: Monitor wieikoformatowy MW4 L P PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Monitor wieikoformatowy MW4 20 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 5: Tabiet TBm L P PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Tablet TBm 500 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 6: Tabiet Ultrabook NBU LP PRZEDMIOT ZAMOWIEN1A WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Uitrabook NBU 2000 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 7: Projektory LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Projektor PR2 100 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2. Projektor PR3 30 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 1 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: IUI257Nii-52/ZOIPNIAEIDOSIKI2O1 2

18 lzei:l1ici ZADANIE Nr 9: Urządzenia skanujące L P PRZEDMIOT ZAMOWIEN1A WYMAGANA. ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Skaner wielkoformatowy A0 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2. Skaner książkowy 1 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 3. Skaner stołowy SK1 100 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 10: Sprzęt informatyczny L P PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Drukarka etykiet 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2. dysk zewnetrzny 2,5 1 5TB USB kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 3. Pendriye 32GB USB kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 4. Prezenter bezprzewodowy 2 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze Załącznik 1 do SJWZ ZADANIE Nr 8: Rozbudowa serwerów LP.. :WMAGANA ILOSC :: MIEJSCE DOSTA: : 1. Półka dyskowa SB 2 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze Półka dyskowa do serwerów kasetowych IBM 2 1. Zespół Zarządzania WspaemTeinormatycznym W Krakowie. BiadeCenterH - Serwer HX5 Ul. Rakowicka 29, Kraków woj. Małopolskie 2. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy ul._dwernickiego_1,_85-915_bydgoszcz_woj._kujawsko-pomorskie 4. Ramka do dysków 2.5 do serwerów DELL R kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze. 6. Dysk twardy do serwera Dell R GB SAS 10K 2.5 do serwerów DELL R900 Pamięci RAM do serwerów DELL R900-4GB SINGLE RANK DIMMS 667MHz F 16 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 32 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 7. Karta DRAC dla serwerów DELL R900 8 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 8. Dysk Seagate Cheetah 15K 600GB SAS do rozbudowy serwera Dell PowerEdge T kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 9. Kieszeń do dysków Seagate Cheetah 15K 600GB SAS do rozbudowy serwera Dell PowerEdge T kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze lu/257nii-52/zo/pn/ae/dos/k/

19 5. Zielony wskaźnik laserowy 6 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 6. Tester okablowania 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 7. Tablica interaktywna 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze uu Załącznik 1 do SIWZ ZADANIE Nr 11: Zestaw ytc rnobilny I LP. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :: :: :yyi jjj,g : : : :..:...: MIEJSCE DOSTAWY: 1. Zestaw ytc stacjonarny 20 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 12: Zestaw VTC stacjonarny - LP : : : PRZEDMIOT MUVYItNI I. 1. Zestaw VTC mobilny 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze : :.::::::: : : II. WYMAGANIA TECHNICZNE Zadanie I - Monitor wielkoformatowy MWI IyI:itój : :::: : :::.:.:..:::::::::. : ::::::.:::::::.:: ::. wielkość ekranu 4Q1 rozdzielczość 1920 x 1080 rzeczywista Jasność 700 cd/m2 Maksymalna 0,47x0,47 wielkość pixla kontrast 3000:1 (DC 10000:1) czas reakcji max 8 ms matrycy częstotliwość - odświeżania z lu/257n11-52izo/pn/ae/dos/k/

20 Załącznik 1 do SIWZ poziomego częstotliwość odświeżania khz pionowego kąty widzenia 178 /178 stopni (pion/poziom) Wbudowane TAK min. 2 x 10W głośniki w monitorze Złącza D-SUB, Dyl-D IN, Display Port, DVI-D OUT, HDMI x 2, CyBS, RS232 IN, RS232 IN/OUT Maksymalna 11 mm szerokość ramki Funkcje specjalne System kontroli pracy lamp Wbudowany czujnik temperatury egulowany system chłodzenia (praca wentylatorów w zależności od temperatury) wymagania Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora dodatkowe lokumenty potwierdzające załączyć do oferty. )świadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem przętu. Pobór mocy w Max. 200 W rybie oszczędnym certyfikaty E, Energy Star 5.0 dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonegc Zadanie 2 - Monitor wielkoformatowy MW2 onitor Wielkoformatowy LCD 46 (parametry minimalne) yielkość ekranu t6 rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 Jasność 700 cd/m2 1aksymalna yielkość pixla ) 54x0,54 kontrast 3000:1 (DC 10000:1) :zas reakcji natrycy max 8 ms :zęstotliwość khz I U/257/VI l-52/zo/pn/ae/dos/k/

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125200-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\02-1=przetargi 2015\01=PN=KOMPUTEROWY STACJONARNE I NOTEBOOKI\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\02-1=przetargi 2015\01=PN=KOMPUTEROWY STACJONARNE I NOTEBOOKI\... Page 1 of 6 Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych PC i komputerów przenośnych wraz ze związanym z dostawą serwisem gwarancyjnym Numer ogłoszenia: 39225-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Dostawa zestawów komputerowych - ZP/ŁOW NFZ/3/2013 Numer ogłoszenia: 166942-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015. Białystok: Dostawa 5 bibliotek taśmowych, 4 laptopów oraz 4 dysków macierzy do sądów apelacji białostockiej. Numer ogłoszenia: 309166 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo