INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel faks INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909"

Transkrypt

1 26 PAZ Ziij tel faks INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O 12 strona I sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, nr 1 do SIWZ Oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z dnia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej. i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania minimalne określone w załączniku wykonawca powołujący się na rozwiązanie równoważne jest obowiązany wykazać, że jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub jakościowo 3.2. Zamawiający dopuszcza oferowanie innych parametrów (wyposażenia) niż żądane, 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę i oznaczenie Oznaczenie postępowania: flj/25 7/VII-521ZO/PN/AEJDOS/KJ2O Tryb udzielenia zamówienia Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej. przetarg nieograniczony. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). rozporządzenie rozporządzenie (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.); Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; S1WZ w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz niniejsza ZAMAWIAJĄCY - ustawa Pzp ustawa INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 1. DEFINICJE I SKRÓTY nieograniczonego. zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie, Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

2 możliwością naprawy w serwisie wykonawcy (za zgodą użytkownika), jeżeli naprawa ma być świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z 3.4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, w I kategorii (nieużywany), 3.5. Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta sprzętu. skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) przez producenta sprzętu oraz musi elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu gwarancji, tj. przez okres 36 miesięcy, na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny z późn. zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra TU/25 7/VII-5 2/ZO/PN/AE/DOS/K/20 12 strona 2 Wymagany termin wykonania zamówienia 21 dni od daty zawarcia umowy. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 3.7. Szczegółowy opis usług gwarancyjno-serwisowych jest opisany w Załączniku nr 2 do 3.8. Sprzęt wchodzący w skład oferowanych zestawów musi spełniać minimalne 3.9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 Wymagania SIwZ. warunkiem przeszkolenia przez niego personelu serwisowego w zakresie naprawy i wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. techniczne. obsługi technicznej oferowanych urządzeią. pracowników serwisu producenta lub innego wskazanego przez niego podmiotu, pod dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji Zamawiający wymaga wykonywania usług serwisowych przez wykwalifikowanych u użytkownika okaże się niemożliwa. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają b) posiadania wiedzy i doświadczenia, DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU m!257/ym-52/zojpn/ae/dos/k strona 3 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 2 Monitor wiełkoformatowy MW2: kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wykonał, wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: dla Zadania 1 Monitor wielkoformatowy MW1: 8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim wykonał, posiadał był posiadał wykonał, posiadał był zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); dla Zadania 3 Monitor wielkoformatowy MW3: był ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim Zamawiający wymaga aby wykonawca: d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4 złotych); wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę monitorów wielkoformatowych o działalności jest krótszy w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim posiadał wiedzę i doświadczenie. tj. znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 posiadał dla Zadania 4 Monitor wielkoformatowy MW4: IU/257/VII-52/ZOJPN/AEIDOS/K/20 12 strona 4 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę tabłetów o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: iosiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: dla Zadania 5 Tablet w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim TBm: kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). kwotę co najmniej ,00 zi (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). był wykonał, posiadał był wykonał, posiadał był kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 6 Ultrabook NBU: ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). dla Zadania 7 Projektory: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę notebooków o wartości co najmniej ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: ,00 zł (słownie: słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej działalności jest krótszy znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: działalności jest krótszy rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę projektorów o wartości co najmniej w w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); wykonał, posiadał posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w działalności jest krótszy znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę podzespołów do serwerów o wartości w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dla Zadania 8 Rozbudowa serwerów: IU/257/ylI-52/ZO/PN/AEJDOSJKJ2O12 strona 5 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). dla Zadania 9 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 11 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę skanerów o wartości co najmniej okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę sprzętu informatycznego o wartości co znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia Dosiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: był okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: był wykonał, posiadał wykonał, posiadał był działalności jest krótszy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na działalności jest krótszy ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); znąjdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wykonał, był zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł dla Zadania 10 Sprzęt informatyczny: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 posiadał rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę zestawów VTC o wartości co najmniej w Dosiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); (słowme: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Urządzenia Zestaw VTC - mobilny: skanuj ące: najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w SPECYFIKACiA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6 kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). działalności jest krótszy rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę zestawów VTC o wartości co najmniej posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia w wykonał, dla Zadania 12 był zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); posiadał zriąidował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: Zestaw tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim VTC - stacjonarny: IU/257/VII-52/ZOIPN!AEJDOSJKJ2O 12 strona 6 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załącznik nr 4 do S1WZ; a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku ust. 1 ustawy Pzp: b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki. zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem 1 ust. 3 i 2 rozporządzenia. spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 8.3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniaj nie 8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy 8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dot. także wykonawców SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7 określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, lub zdolność kredytową wykonawcy c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonywane należycie w pkt lit b SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 6 do S1WZ; potwierdzającego spełnienie warunku określonego wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków potwierdzającej spełnienie warunku przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 rozporządzenia; fu1257!yii-s2izojpniaejdqsjkj2o 12 strona 7 w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń e) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie wykonania decyzji właściwego organu ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa wystawionego zastępuje zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości przed upływem terminu składania ofert; określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce 9.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ; zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania upływem terminu składania ofert; upływem terminu składania ofert; nie wcześniej niż administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie się SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWI ENIA

8 wystawiony a) w lit.: f), g), h), j) składa Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: 9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym IU/257/Vfl-52/ZOJPN/AEJDOSJKJ2O 12 strona 8 b) faksem (z dopiskiem IU/257/VII-52/ZOJPN/AEIDOS!KJ2O 12 ), b) Sekretarz komisji Michał INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, LIPINSKJ tel a) pisemnie (z dopiskiem IU/2571y11-52/zOJPN/AE/DOSIKJ2012 ), c) drogą elektroniczną (z dopiskiem IU/25?/yII-52/ZOJPN/AEJDOSJKJ2O12 ). a) Przewodniczący komisji wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze płk Paweł JÓZEFACKI, 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, lub na numer faksu: , lub na adres iu.oiizejmon.goy.pl. Z WYKONAWCAMI. w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminach określonych w pkt 9.3. lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, b) w lit. i) 9.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę składa upływem terminu składania ofert, decyzji właściwego organu rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania zaświadczenie właściwego organu sądowego lub dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie - nie wystawiony zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wystawiony wystawione nie nie wcześniej niż 3 miesiące przed administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9 udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie Zamawiającego Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiającego: www. iu.wp. mil p1. RJ/257/yfl-52/ZOJPN/AE/DOS/KJ2O 12 strona Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniającje po przecinku) Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego wadium wadium nr 7059 w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) - zadanie nr 1; nr 7060 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - nr 7061 w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) - zadanie nr 3; nr 7064 w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - zadanie nr 6; nr 7065 w wysokości 25,000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy wadium nr 7066 w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - zadanie nr 8; nr 7068 w wysokości 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) - złotych) - złotych) - zadanie nr 12; zadanie nr 2; nr 7062 w wysokości ,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) - zadanie nr 4; nr 7063 w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - zadanie nr 5; nr 7069 w wysokości ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy nr 7074 w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) - zadanie nr 10; nr 7067 w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) -zadanie nr 11; zadanie wadium wadium wadium wadium nr 7; zadanie nr 9; wadium wadium wadium wadium wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium:. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować w języku polskim. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 11.5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. NARODOWET - NR REF. IU/257/yII-52/ZO/PN/AEJDOS/K NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA RESORTU OBRONY nr 119 z dopiskiem: WADRIM NR... - W składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 117 pokój , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ) PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto U1257/yII-52IZOJPNIAE/DOSJKJ2O 12 strona 10 wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczonej notarialnie). osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii do których się ona odnosi Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody. wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi Formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez w niniejszej SIWZ. należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych na wszystkie lub na wybrane zadania. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z uplywem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. ofertą. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWI ENIA

11 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której Wymagania określone w pkt i 13.9 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. wykonanie powierzy podwykonawcom. IU/257!VII-52/ZO/PN/AE/DOS/KJ20 12 strona 11 i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, skierowanym na INFORMATYCZNEGO DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ - NR REF. NR. flj!257/yii-52/zolpn/aejdos/kj ZADANIE określony w pkt, 11 SIWZ, elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF oraz Załącznik nr 3 adres Zamawiającego. d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, c) kopię dokumentu wadialnego - e) pełnomocnictwo udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej sposób w wersji edytowalnej tj. w formacie umożliwiającym kopiowanie informacji. w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie),uniemożliwiaj ącym Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami f) wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie złożenia dokumentu wadialnego został z dokumentu rejestrowego, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we a) napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ SPRZĘTU wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 1NFORMACJE STANOWIĄCE warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa b) napisem Nie otwierać przed 2012 do godz :00, oferty Oferta powinna zawierać: Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KÓW ZAMÓWI ENIA

12 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w godz przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA i niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty FU/257/VII-5 2/ZO(PNIAEJDOSJKJ2O 12 strona 12 zamówienia. Wartość brutto (za pozycje) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości. tj.: wykonawca ustala cenę jednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty Cena oferty musi wynikać z sumy iloczynów ilości sztuk i ceny jednostkowej brutto Ceny jednostkowe i obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie. oraz musi uwzględniać obowiązujący podatek VAT. i składniki związane z wykonaniem zamówienia Cena oferty musi być podana w PLN liczbą i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do jednego grosza. (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Termin składania ofert upływaw dniu 03.12,2012 r. o godz ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 10.2 Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy s1wz. w siedzibie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUN KÓW ZAMÓWIENIA

13 do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 18.4 SIWZ Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Przy powyższych obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia IU/257/yII-52/ZQ/PNIAE/DOSJKJ2O 12 strona Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami pkt jest największa. w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na w pkt. 18.2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające Cb cena oferty badanej. C najniższa cena z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C0 ilość uzyskanych punktów, gdzie: Co=C/Cb* 100 pkt Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: kryterium ceny, o znaczeniu 100%. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie PLN. WYKONAWCĄ. PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ SPECYRKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

14 Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ich przesłane drogą elektroniczną przez PWPW. użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w oparciu o system aukcyjny Polskiej IU/2571V11-52/ZOJPN7AE/DOSJKI2O 12 strona Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert z systemem aukcyjnym. a) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: e) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcje pwpw,pl. z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. podpisie elektronicznym). internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne - procesor stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych - system - przeglądarka b) zainstalowane oprogramowanie: d) konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewnić c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps, - środowisko MB pamięci RAM, Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: aukcyjnego szczegółowe w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych z zegarem 1 GHz, Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się operacyjny Windows 2000 lub nowszy, Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji, aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

15 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ wpkt. 18 SIWZ. na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone TU/25 7/VII-5 2/ZOJPN/AEJDOS/K strona 15 co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia gwarantowanego (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany pisemnie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż dla wadium jak w pkt 11 SIWZ istotne postanowienia gwarancji określa załącznik nr 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 202. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na Pzp. stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy 20,4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

16 umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w załączniku nr 2 do siwz Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ z tytułu rękojmii gwarancji za wady i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń IU!257/yII-52/ZOJPN/AE/DOS/KJ20 12 strona 16 PRZ ICZĄCY O załącznik nr - I załącznik nr 2 - wymagania istotne formularz techniczne Załączniki: postanowienia umowy postanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy załącznik nr 4 - załącznik nr 6 - załącznik nr 7 - załącznik nr 9 - oświadczenie ofertowy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 - załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 8 - wykaz penomocnictwo istotne istotne postanowienia gwarancji przetargowej udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej wykonanych dostaw VI ustawy Pzp. udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, Przed upływem terminu składania ofert, w przypadku naruszenia przez SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

17 Załącznik 1 do SIWZ ZADANIE Nr i: Monitor wieikoformatowy MW1 :t_..p. : : : PRZEP1IQf ZPiĄOJIIENI.A :: J1IJIIEJSCE : :::: 1. Monitor wieikoformatowy MW1 20 kpi J 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 2: Monitor wieikoformatowy MW2 L P PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1. Monitor wieikoformatowy MW2 30 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 3: Monitor wieikoformatowy MW3 LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA IŁOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Monitor wieikoformatowy MW3 40 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 4: Monitor wieikoformatowy MW4 L P PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Monitor wieikoformatowy MW4 20 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 5: Tabiet TBm L P PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Tablet TBm 500 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 6: Tabiet Ultrabook NBU LP PRZEDMIOT ZAMOWIEN1A WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Uitrabook NBU 2000 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 7: Projektory LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Projektor PR2 100 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2. Projektor PR3 30 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 1 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: IUI257Nii-52/ZOIPNIAEIDOSIKI2O1 2

18 lzei:l1ici ZADANIE Nr 9: Urządzenia skanujące L P PRZEDMIOT ZAMOWIEN1A WYMAGANA. ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Skaner wielkoformatowy A0 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2. Skaner książkowy 1 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 3. Skaner stołowy SK1 100 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 10: Sprzęt informatyczny L P PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WYMAGANA ILOSC MIEJSCE DOSTAWY 1. Drukarka etykiet 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2. dysk zewnetrzny 2,5 1 5TB USB kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 3. Pendriye 32GB USB kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 4. Prezenter bezprzewodowy 2 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze Załącznik 1 do SJWZ ZADANIE Nr 8: Rozbudowa serwerów LP.. :WMAGANA ILOSC :: MIEJSCE DOSTA: : 1. Półka dyskowa SB 2 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze Półka dyskowa do serwerów kasetowych IBM 2 1. Zespół Zarządzania WspaemTeinormatycznym W Krakowie. BiadeCenterH - Serwer HX5 Ul. Rakowicka 29, Kraków woj. Małopolskie 2. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy ul._dwernickiego_1,_85-915_bydgoszcz_woj._kujawsko-pomorskie 4. Ramka do dysków 2.5 do serwerów DELL R kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze. 6. Dysk twardy do serwera Dell R GB SAS 10K 2.5 do serwerów DELL R900 Pamięci RAM do serwerów DELL R900-4GB SINGLE RANK DIMMS 667MHz F 16 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 32 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 7. Karta DRAC dla serwerów DELL R900 8 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 8. Dysk Seagate Cheetah 15K 600GB SAS do rozbudowy serwera Dell PowerEdge T kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 9. Kieszeń do dysków Seagate Cheetah 15K 600GB SAS do rozbudowy serwera Dell PowerEdge T kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze lu/257nii-52/zo/pn/ae/dos/k/

19 5. Zielony wskaźnik laserowy 6 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze 6. Tester okablowania 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze 7. Tablica interaktywna 1 kpi 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze uu Załącznik 1 do SIWZ ZADANIE Nr 11: Zestaw ytc rnobilny I LP. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :: :: :yyi jjj,g : : : :..:...: MIEJSCE DOSTAWY: 1. Zestaw ytc stacjonarny 20 kpi 2 Regionaina Baza Logistyczna Zegrze ZADANIE Nr 12: Zestaw VTC stacjonarny - LP : : : PRZEDMIOT MUVYItNI I. 1. Zestaw VTC mobilny 2 Regionalna Baza Logistyczna Zegrze : :.::::::: : : II. WYMAGANIA TECHNICZNE Zadanie I - Monitor wielkoformatowy MWI IyI:itój : :::: : :::.:.:..:::::::::. : ::::::.:::::::.:: ::. wielkość ekranu 4Q1 rozdzielczość 1920 x 1080 rzeczywista Jasność 700 cd/m2 Maksymalna 0,47x0,47 wielkość pixla kontrast 3000:1 (DC 10000:1) czas reakcji max 8 ms matrycy częstotliwość - odświeżania z lu/257n11-52izo/pn/ae/dos/k/

20 Załącznik 1 do SIWZ poziomego częstotliwość odświeżania khz pionowego kąty widzenia 178 /178 stopni (pion/poziom) Wbudowane TAK min. 2 x 10W głośniki w monitorze Złącza D-SUB, Dyl-D IN, Display Port, DVI-D OUT, HDMI x 2, CyBS, RS232 IN, RS232 IN/OUT Maksymalna 11 mm szerokość ramki Funkcje specjalne System kontroli pracy lamp Wbudowany czujnik temperatury egulowany system chłodzenia (praca wentylatorów w zależności od temperatury) wymagania Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora dodatkowe lokumenty potwierdzające załączyć do oferty. )świadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem przętu. Pobór mocy w Max. 200 W rybie oszczędnym certyfikaty E, Energy Star 5.0 dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonegc Zadanie 2 - Monitor wielkoformatowy MW2 onitor Wielkoformatowy LCD 46 (parametry minimalne) yielkość ekranu t6 rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 Jasność 700 cd/m2 1aksymalna yielkość pixla ) 54x0,54 kontrast 3000:1 (DC 10000:1) :zas reakcji natrycy max 8 ms :zęstotliwość khz I U/257/VI l-52/zo/pn/ae/dos/k/

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i

SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 1 O r. Nr 1 1 3 poz. 759, z późn. zm) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo