GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI"

Transkrypt

1 GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI I. INFORMACJE PODSTAWOWE Tytuł projektu: Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura ekonomiczna Nazwa Działania: 2.4 Marketing gospodarczy Schemat: B Beneficjent: Gmina Lubartów Gminy partnerskie: Chodel, Serniki, Siennica Różana, Sosnowica, Ostrówek Wartość projektu: PLN Wartość kosztów kwalifikowalnych: PLN Wartość dofinansowania (85%): ,90 PLN Cel ogólny projektu: Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów. II. UZASADNIENIE I OPIS PROJEKTU W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo lubelskie od kilku lat oceniane jako jedno z najmniej atrakcyjnych regionów w Polsce w większości różnych notowań lokuje się na przedostatniej lub ostatniej pozycji w kraju. Niedostateczna dostępność komunikacyjna regionu, niska chłonność rynku, zły stan infrastruktury technicznej, brak przygotowanych terenów pod inwestycje oraz słabo rozwinięta sieć usług powoduje, iż województwo w łącznej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej klasyfikowane jest w najsłabszej grupie regionów. Ponadto niska atrakcyjność inwestycyjna połączona jest z niewielkim zaangażowaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednocześnie region ten charakteryzuje się wysokiej jakości zasobami środowiskowymi oraz bogactwem i różnorodnością dziedzictwa kulturowego. Lubelszczyzna cały czas czeka na odkrycie i efektywne wykorzystanie tych potencjałów. Próbą ograniczenia tego problemu jest inicjatywa sześciu gmin wiejskich województwa lubelskiego, które od 1 lipca 2010 roku realizują projekt partnerski pn. Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi. Współfinansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B. Liderem projektu jest Gmina Lubartów, a gminy partnerskie to: Chodel, Serniki, Siennica Różana, Sosnowica i Ostrówek.

2 Zaangażowanie w realizację przedmiotowej inicjatywy, idea projektu wynika z przekonania, że polityka rozwoju lokalnego jest podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Jednakże aktualna gospodarcza kraju i regionu powoduje, że żadna gmina za względu na ograniczoną ilość środków budżetowych w szczególności dotyczy to gmin wiejskich nie może pozwolić sobie na rozpraszanie środków finansowych na nieefektywne lub chybione inicjatywy. W związku z tym pojawia się konieczność opracowania zasad postępowania, w tym marketingu gminy, które ukierunkują realizację zadań pod katem ich efektywności, kolejności wdrażania i kierunków zaangażowania zasobów finansowych, zarówno własnych, jak i tych pozyskanych z zewnątrz. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów niezbędne będzie, prowadzenie efektywnego marketingu gmin w celu podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności jako miejsca pracy, wypoczynku i zamieszkania. Udział w projekcie wskazanych powyżej jednostek samorządu terytorialnego nie jest przypadkowy. Na etapie tworzenia jego koncepcji ustalono, iż właściwym kluczem doboru partnerów będzie różnorodność. W związku z tym każda z uczestniczących gmin ma nie co inny profil społeczno-gospodarczy oraz oferuje odmienne warunki aktywności gospodarczej. To jest bezpośrednim powodem, że w partnerstwie znalazły się typowe gminy rolnicze (Ostrówek, Serniki, Siennica Różana), gminy o dużym potencjale turystycznym (Sosnowica, Chodel), a także gmina Lubartów, stanowiąca bezpośrednie zaplecze strefy miejskiej Lubartowa. Interesujący jest fakt, iż władze samorządowe uznały, iż nie będą ze sobą konkurowały, np. w zakresie pozyskiwania inwestorów, lecz ściśle współpracowały. W praktyce sprowadzi się to do tego, że firma zainteresowana prowadzeniem na tym terenie działalności gospodarczej, będzie mogła wybrać, która z możliwych lokalizacji jest dla niej najkorzystniejsza. Tak więc gminy partnerskie postawiły na współpracę i efektywność, bowiem sześć gmin ma większą siłę przebicia, a także może zaoferować warunki odpowiednie nawet dla dość wybrednych inwestorów. Podstawowym zadaniem projektu jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod katem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów. W jego ramach zrealizowane zostaną następujące zadania.: Utworzonych zostanie pięć Punktów Obsługi Inwestora ( gminy partnerskie) oraz Centrum Obsługi Inwestora (Gmina Lubartów), które zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny. Opracowana będzie strategia rozwoju gospodarczego wykorzystująca potencjały wszystkich gmin skupionych w partnerstwie, a także strategia promocji obszaru. Uzupełniona ona zostanie koncepcją marki Gminy wiejskie Lubelszczyzny wraz z systemem identyfikacji wizualnej. Przygotowane zostaną profesjonalne oferty inwestycyjne oraz koncepcje zagospodarowania terenów inwestycyjnych, a niektóre z nich dodatkowo zostaną zwizualizowane. Oferty zostaną wysłane do potencjalnych inwestorów. Wyprodukowany zostanie film promocyjny, który dystrybuowany będzie w telewizjach lokalnych i regionalnych, a także na stronach internetowych. Uruchomiony zostanie wspólny dla wszystkich gmin portal internetowy w trzech wersjach językowych, który będzie kompendium wiedzy na temat możliwości i

3 warunków inwestowania na opisywanym terenie. Zaproponowane zostaną również formy wsparcia dla inwestora na etapie poszukiwania lokalizacji, realizacji inwestycji, a także pomocy poinwestycyjnej. Zorganizowanych zostanie sześć masowych imprez promocyjnych prezentujących walory poszczególnych gmin. Jak wskazuje zestaw powyższych działań, podstawową ideą projektu jest rozwiązanie podstawowego problemu gmin wiejskich, jakim jest niedostateczny poziom rozwoju gospodarczego i niski poziom życia mieszkańców, połączony z brakiem środków finansowych i profesjonalnej wiedzy dotyczącej marketingu jednostek samorządu. Mimo posiadanych zasobów, gminy wiejskie nie są w stanie samodzielnie uzyskać zadowalającego poziomu rozwoju gospodarczego. Osiągając bowiem sukces w jednej z dziedzin, np. turystyka, ekologia, przedsiębiorczość, nie są w stanie rozwijać się równolegle w innych obszarach. Podkreślić należy, iż tworzony w ramach projektu system obsługi inwestora oparty będzie na stałej współpracy gminy będą wzajemnie wspierać się w celu wykorzystania pojawiających się szans. Zauważyć trzeba, iż opisywana inicjatywa jest innowacyjna w skali województwa lubelskiego i jedną z nielicznych tego typu w kraju. Zakończenie projektu, a więc utworzenie u uruchomienie sprawnego i profesjonalnego systemu współpracy międzygminnej i obsługi inwestora, planowane jest na kwiecień 2012 roku. Władze samorządowe gmin: Chodel, Lubartów, Ostrówek, Serniki, Siennica Różana i Sosnowica już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy. III. OPIS GMIN PARTNERSKICH GMINA CHODEL 1. Liczba mieszkańców Powierzchnia (km 2 ): 108,2 3. Dane teleadresowe: Urząd Gminy Chodel ul. Partyzantów Chodel telefon: fax: Strona www. Referat Inwestycyjno-Budowlany Urząd Gminy Chodel ul. Partyzantów Chodel telefon: , fax:

4 Gmina położona jest we wschodniej części powiatu opolskiego, w niedalekiej odległości od istotnych dla Lubelszczyzny ośrodków miejskich, w tym: Poniatowej (10 km), opla Lubelskiego (15 km), Kraśnika (25 km) i stolicy województwa Lublina (35 km). Przez gminę przebiegają dwie drogi dwa szlaki drożne rangi regionalnej: droga wojewódzka nr 747 Opole-Chodel-Konopnica oraz droga wojewódzka nr 833 Chodel-Kraśnik, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną. Gmina ma typowo rolniczy charakter, dominuje produkcja owoców miękkich i warzyw oraz sadownictwo. W latach ostatnich istotnego znaczenia nabrała też, stale rozwijająca się, produkcja pomidora szklarniowego. Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój przemysłu związanego z przetwórstwem płodów rolnych, owoców i warzyw. Funkcjonują tutaj m.in. dwie chłodnie. Bazę ekonomiczną gminy tworzy ok. 400 podmiotów gospodarczych. Przeważa działalność o charakterze usługowym oraz działalność związana z przetwórstwem owoców i warzyw. Od kilku lat obserwowany jest stały trend wzrostowy liczby podmiotów gospodarczych a także ich obecności i zaangażowania na rynku lokalnym i regionalnym. Zjawiska te świadczą o korzystnych warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w kontekście formalno-prawnym, jak i stworzonemu przez władze samorządowe klimatowi sprzyjającemu aktywności ekonomicznej. Gmina jest jednym z punktów na szlaku architektury sakralnej, biegnącego z Kraśnika przez Kazimierz Dolny, Lublin, Chełm i Zamość. Do czołowych zabytków należy zaliczyć Kościół Parafialny św. Trójcy w Chodlu ufundowany przez Bernarda Maciejowskiego w 1530 roku oraz pozostałości kościoła jezuickiego p.w. M.B. Loretańskiej. Stała przy nim wzniesiona w 1616 roku kaplica, a w niej znajdował się uważany za cudowny obraz Matki Bożej Loretańskiej. Przebiega tędy również szlak rowerowy o nazwie Dolina Chodelki, którego długość wynosi ok. 51 km. Prowadzi on przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmującego dolinę rzeki Chodelki, która zaliczana jest do najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Na terenie gminy znajduje się zespół dwóch stawów o potencjale rekreacyjnym. Otoczone są one lasami sosnowymi, co tworzy swoisty klimat, wpływa kojąco na górne drogi oddechowe. Największe możliwości dla potencjalnych inwestorów związane są z przemysłem rolnospożywczym, a głównie chłodniczym ze względu na obfitą bazę surowcową. Aktualnie Gmina posiada w ofercie 15 ha terenów inwestycyjnych, z czego 10 ha stanowi własność gminy. Preferowane typy inwestycji to: przetwórstwo spożywcze, turystyka oraz obiekty składowe i magazynowe. GMINA LUBARTÓW 1. Liczba mieszkańców osób 2. Powierzchnia (km 2 ): 158,9 3. Dane teleadresowe: telefon: fax: Strona www. Referat Centrum Obsługi Inwestora Urząd Gminy Lubartów ul. Lubelska 18A Lubartów

5 telefon: fax: Gmina położona jest w powiecie lubartowskim, w odległości ok. 25 km od stolicy województwa Lublina. Dzięki lokalizacji przy drodze krajowej nr 19, posiada dobrą dostępność komunikacyjną w układzie regionalnym i krajowym. Gmina otacza miasto Lubartów pierścieniem o szerokości od 3 do 10 km, co stwarza możliwość rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych w kierunku obsługi strefy miejskiej oraz gwarantuje łatwy dostęp do instytucji i obiektów zlokalizowanych na terenie samego miasta. Pomimo, iż gmina ma charakter rolniczy, na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowuje się wysoką dynamikę przyrostu liczby podmiotów gospodarczych, co świadczy o sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na koniec 2010 roku funkcjonowało tutaj ok. 600 podmiotów gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano ponad 1000 prywatnych inicjatyw budowlanych. Takie tempo jest wyjątkowe, nie tylko w skali Lubelszczyzny. Zlokalizowany jest tutaj Kozłowiecki Park Krajobrazowy (powierzchnia ponad 4000 ha), w ramach którego wydzielono rezerwat przyrody Kozie Góry w celu ochrony stanowisk dębu bezszypułkowego poza granicami jego zasięgu. Na terenie parku funkcjonuje dworek myśliwski Stary Tartak kwatera dla myśliwych i wielbicieli przyrody. Obszar ten jest także atrakcyjnym miejscem turystyki rowerowej (wyznaczone są tutaj ścieżki rowerowe). Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego wyznaczono ok. 50 ha terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na: przemysł, bazy, składy oraz rzemiosło i usługi publiczne a także usługi turystyczne. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ścisłej współpracy z Marszałkami Województwa Lubelskiego przyznała terenom inwestycyjnym w Gminie Lubartów, położonych w miejscowościach Chlewiska i Nowodwór, tytuł Laureata ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal Obsługą inwestorów zajmie się Centrum Obsługi Inwestora, którego celem jest wspieranie i stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych oraz udzielanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie gminy. GMINA OSTRÓWEK 1. Liczba mieszkańców Powierzchnia (km 2 ): Dane teleadresowe: Urząd Gminy Ostrówek Ostrówek telefon: fax: Strona www. Imię i nazwisko osoby lub nazwa referatu pełniącego Urząd Gminy Ostrówek Ostrówek

6 funkcję Punktu Obsługi Inwestora telefon: fax: Gmina położona jest na terenie powiatu lubartowskiego, w odległości ok. 45 km od stolicy województwa Lublina. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 815, która tworzy powiązania komunikacyjne do drogi krajowej nr 19, a w przeciwnym kierunku do przejścia drogowego w Sławatyczach. Przez gminę przepływa rzeka Wieprz oraz odcinek Tyśmienicy, dopływu Wieprza. W rejonie miejscowości Żurawiniec w rozległej dolinie znajduje się Wieprzysko dawne koryto Wieprza. Cały ten pas uznany został za korytarz ekologiczny. Stwierdzono tutaj obecność 43 gatunków roślin chronionych i rzadkich w skali kraju. Występująca tutaj fauna jest charakterystyczna dla tego typu obszarów. Imponująca jest różnorodność ptaków, spotkać tu można drapieżną pustułkę i myszołowa zwyczajnego, a w okresie zimowym na łabędzia krzykliwego oraz inny gatunek tego rzadkiego ptaka łabędzia niemego. Profil gospodarczy obszaru ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnych kierunkach produkcji. Wśród podmiotów gospodarczych przeważają małe firmy o zróżnicowanym profilu, w tym sekcje: handel i naprawy oraz budownictwo. Do najciekawszych obiektów historycznych zaliczyć należy park podworski w Dębicy, zabytkową aleję lipową w Ostrówku Kolonii, a także obiekty sakralne: kościół parafialny p.w. św. Józefa w Leszkowicach oraz kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku. Na terenie gminy znajdują się również miejsca pamięci, dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii gminy. Do najważniejszych należą płyty pamiątkowe w miejscowościach: Ostrówek Kolonia i Dębica Kolonia. Licznie występują tutaj również malowane kapliczki przydrożne. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru funkcjonalnego planowanego w przyszłości do realizacji Regionalnego Portu Lotniczego Lublin- Niedźwiada, znajdują się następujące tereny inwestycyjne: tereny komunikacji wewnętrznej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, tereny torów kolejowych do obsługi planowanego lotniska. Wskazany obszar ma powierzchnię około 230 ha, w tym 3,5 ha stanowią tereny przeznaczone do zabudowy usługowej. Około 100 ha stanowi własność Samorządu Województwa Lubelskiego, pozostałe grunty to własność prywatna. Aktualnie obszar ten czeka na potencjalnych inwestorów. Ponadto w zaktualizowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy została wydzielona część gruntów pod obszary przemysłu i składów we wsiach: Antoniówka (ok. 20 ha), Cegielnia (ok. 8 ha), Kamienowola (ok. 25 ha) oraz pod obszary usług publicznych w miejscowościach: Cegielnia (ok. 10 ha), Ostrówek Kolonia (ok. 35 ha), Tarkawica (ok. 2 ha), Luszawa (ok. 0,5 ha).

7 GMINA SERNIKI 1. Liczba mieszkańców Powierzchnia (km 2 ): 75,4 3. Dane teleadresowe: Urząd Gminy Serniki Serniki 1A Serniki telefon: fax: Strona www. Imię i nazwisko osoby lub nazwa referatu pełniącego funkcję Punktu Obsługi Krzysztof Tołubiński Urząd Gminy Serniki Serniki Inwestora telefon: fax: Gmina Serniki położona jest na terenie powiatu lubartowskiego, w odległości ok. 23 km od stolicy województwa Lublina. Ważnym atutem gminy jest jej podmiejskie położenie, w sąsiedztwie miasta powiatowego Lubartowa, który jest ośrodkiem rozwoju o randze ponadlokalnej. Na terenie gminy brak dróg wojewódzkich i krajowych, niemniej w niewielkiej odległości przebiega droga krajowa nr 19 łącząca Lublin, Rzeszów i Białystok, która zapewnia otwartość komunikacyjną i stosunkowo łatwy dostęp do głównych szlaków drożnych o randze regionalnej i krajowej. Licznie występują złoża piasków, żwirów i pospółki, stąd obecność tutaj kopalni i przedsiębiorstw budowlanych. Stwierdzono także obecność pokładów węgla kamiennego. Profil gospodarczy obszaru ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną gminy tworzyły prawie 200 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego. Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe firmy o zróżnicowanym profilu, dominują podmioty gospodarcze o charakterze handlowousługowym. Wyraźnie dominuje zatrudnienie w sekcjach: handel i naprawy oraz budownictwo. Gmina posiada duży potencjał przyrodniczy, który może wykorzystany być do rozwoju turystyki. Charakterystyczna dla tego obszaru jest odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza, która podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Szata roślinna jest zróżnicowana. Największymi walorami florystycznymi odznacza się zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbiorowiska wodne i szuwarowe. Do najciekawszych zabytków należą: Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny ( ) zaprojektowany przez Jakuba Fontanę, kaplica cmentarna (1856), a także pozostałości zespołu dworskiego (XVIII XIX wiek) w Sernikach. Licznie występują również kapliczki przydrożne.

8 Aktualnie gmina prowadzi intensywne prace związane z aktualizacją koncepcji zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowywania terenów inwestycyjnych, które w niedalekiej przyszłości udostępnione zostaną inwestorom. Ze względu na uwarunkowania przestrzenne (rzeka Wieprz), a także planowany rozwój funkcji turystycznych, preferowane na terenie gminy typy inwestycji to inicjatywy niezbyt uciążliwe dla środowiska, w tym przemysł ( w ograniczonym zakresie), bazy, składy oraz rzemiosło i usługi publiczne a także usługi turystyczne. GMINA SIENNICA RÓŻANA 1. Liczba mieszkańców Powierzchnia (km 2 ): 98,4 3. Dane teleadresowe: Urząd Gminy Siennica Różana Siennica Różana 265A Siennica Różana telefon: fax: Strona www. Imię i nazwisko osoby lub nazwa referatu pełniącego funkcję Punktu Obsługi Inwestora Bogusław Mochniej Urząd Gminy Siennica Różana Siennica Różana 265A Siennica Różana telefon: fax: Gmina położona jest na terenie powiatu krasnostawskiego nad rzeką Siennicą. Przebiega tędy droga wojewódzka nr 843, która zapewnia dobre połączenia komunikacyjne w kierunku Chełma i Zamościa. Wysoka jakość środowiska oraz dobre warunki glebowe dominują profil gospodarczy obszaru. Podstawowym kierunkiem aktywności gospodarczej jest rolnictwo, w wielu przypadkach z udziałem produkcji ekologicznej. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy są w znacznej mierze zorientowane na branżę otoczenia rolnictwa lub związane są z budownictwem oraz różnego typu usługami skierowanymi przede wszystkim na rynek lokalny. Działalność samorządu gminnego wielokrotnie była zauważana i nagradzana przez różne gremia. W 2006 roku gmina zajęła III miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny za działania w obszarze zarządzania oświatą, pozyskiwaniem środków unijnych oraz profesjonalnej administracji samorządowej. Rok później otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Inwestorowi, co potwierdza aspiracje w kierunku aktywnego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. Na terenie gminy znajdują się trzy parki podworskie o łącznej powierzchni 15,3 ha. W licznych kompleksach leśnych oraz wspomnianych parkach obficie występują chronione gatunki roślin w tym: zawilec wielokwiatowy i obuwnik pospolity. Najcenniejszym

9 elementem fauny jest żółw błotny wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na uwagę zasługują również rzadkie gatunki ptaków drapieżnych. Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługują: Kościół Wniebowzięcia NMP (połowa XIX wieku) oraz dwór w starym parku w Siennicy Różanej (XIX wiek), budynek dawnego dworu w Wierzchowinach (XIX/XX wiek) oraz zespół po siennickich wzgórzach. Aktualne studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wyznacza na terenie gminy ok. 70 ha terenów inwestycyjnych, które zlokalizowane są na terenie miejscowości Siennica Królewska Duża, Siennica Różana oraz Zagroda. Wskazane tereny posiadają dobry dostęp do szlaków komunikacyjnych oraz podstawowych mediów. Przeznaczenie gospodarcze tych obszarów to przede wszystkim inwestycje w branży turystycznej, a także skup i przetwórstwo płodów rolnych. Ze względu na uwarunkowania ekologiczne, a także planowany rozwój funkcji turystycznych, preferowane na terenie gminy typy inwestycji nie powinny być nadmiernie uciążliwe dla środowiska. GMINA SOSNOWICA 1. Liczba mieszkańców Powierzchnia (km 2 ): 172,3 3. Dane teleadresowe: Urząd Gminy Sosnowica ul. Spokojna Sosnowica telefon: fax: Strona www. Imię i nazwisko osoby lub nazwa referatu pełniącego funkcję Punktu Obsługi Urząd Gminy Sosnowica ul. Spokojna Sosnowica Inwestora telefon: fax: Gmina położona jest w południowej części powiatu parczewskiego, na terenie Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego i Polesia Lubelskiego. Przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 819 Parczew Kołacze Łowcza Wola Uhruska oraz nr 820 Sosnowica Dwór Łęczna, które zapewniają zewnętrzne połączenie komunikacyjne o randze regionalnej i krajowej. Gmina posiada wiele walorów środowiskowych. Stanowią je wyjątkowe zasoby naturalne, a w szczególności duże kompleksy leśne o mieszanym drzewostanie oraz liczne naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Zlokalizowane są tutaj obszary chronione, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie o łącznej powierzchni 200 tysięcy km 2 (obejmuje obszar całej gminy), a także fragmenty Poleskiego Parku Narodowego. Do najciekawszych obiektów zabytkowych należy zaliczyć: zespół rezydencyjny (XVIII

10 wiek), zespół kościelny (XVIII wiek), prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XIX wiek) w Sosnowicy, pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli (XVIII-XX wiek), drewniany wiatrak-koźlak w Górkach, a także Rybakówka dworek zarządcy stawów rybackich z pozostałościami niewielkiego parku krajobrazowego (początek XX wieku). Profil gospodarczy obszaru ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną gminy tworzy ok. 130 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego. Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe firmy o profilu handlowo-usługowym. Wyraźnie widać dominację zatrudnienia w sekcjach handel i naprawy a także łowiectwo, leśnictwo i rybactwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi m.in. w miejscowościach: Sosnowica, Górki i Zieńki. Aktualnie trwają prace nad zmianą koncepcji zagospodarowania przestrzennego gminy, czego efektem będzie również wydzielenie nowych obszarów przeznaczonych pod inwestycje. Ze względu na specyficzne uwarunkowania środowiskowe, preferowane na terenie gminy typy inwestycji to: przetwórstwo spożywcze oraz działalność okołorolnicza, a także przemysł drzewny oraz turystyka.

Dlaczego Powiat Lubartowski?

Dlaczego Powiat Lubartowski? Dlaczego Powiat Lubartowski? Pod względem administracyjnym, powiat lubartowski od 1 stycznia 1999 roku należy do województwa lubelskiego i jest częścią podregionu lubelskiego. Powiat zajmuje obszar 1.289

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny. Opoczno, wrzesień 2013 r.

Pakiet informacyjny. Opoczno, wrzesień 2013 r. 1 GMINA OPOCZNO Pakiet informacyjny Opoczno, wrzesień 2013 r. 2 Spis treści 1. KRÓTKA INFORMACJA O GMINIE OPOCZNO... 3 1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW... 3 1.2 DANE O POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, tel.: 081 743 71 04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin.

Wydawca: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, tel.: 081 743 71 04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin. Dolina dolnego Wieprza jest położona w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiatach lubartowskim, puławskim, ryckim. Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym to jeden z najciekawszych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie PODREGION LUBELSKI

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie PODREGION LUBELSKI PODREGION LUBELSKI 215 Zmiana katalogu stref przedsiębiorczości województwa lubelskiego 216 LUBARTÓW Strefa nr nr 126 1 - planowana Lubartów /pomiędzy ulicami Nowodworska, Lipowa i Gazowa. Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia w Dolinie Zielawy

Czysta Energia w Dolinie Zielawy Czysta Energia w Dolinie Zielawy Gmina Wisznice prezentacja: Gmina Wisznice położona jest w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, w bliskiej odległości od przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zrównoważony rozwój turystyki Oznacza gospodarowanie wszelkimi zasobami w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru

1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne 1.2. Uwarunkowania wewnętrzne diagnoza obszaru Schemat dokumentu 1. Uwarunkowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj: 1.1. Uwarunkowania zewnętrzne MOF Biłgoraj na tle dokumentów strategicznych Uwarunkowania wynikające z położenia administracyjnego

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej:

Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej: POROZUMIENIE PARTNERSKIE DOLINA ZIELAWY Proces inwestycyjny budowy farmy fotowoltaicznej: - przebieg - bariery Partnerskie porozumienie DOLINA ZIELAWY Gmina Partnerskie porozumienie DOLINA ZIELAWY Gminy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r.

Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie. Tarnowiec Krosno 1999 r. 1 Opracowanie: Zespól pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Tarnowiec Krosno 1999 r. 2 SPIS TREŚCI: Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna Merqus R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kielce, 2009 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo