(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/43 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/58 ( ) H04M 3/42 ( ) H04L 29/06 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie i sposób do tworzenia kont dostawców i konfiguracja urządzeń (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/28 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/03 (73) Uprawniony z patentu: Nokia Corporation, Espoo, FI (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ESA EROLA, Kauniainen, FI VILLE WARSTA, Helsinki, FI (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Piotrowicz KANCELARIA PATENTOWA KULIKOWSKA & KULIKOWSKI SP.J. SKR. POCZT Warszawa 12 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 22782/PE/13 EP Opis DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Wynalazek dotyczy ogólnie komunikacji mobilnej, w szczególności systemów, urządzeń i sposobów ułatwiających tworzenie kont dostawców sieci i konfigurację urządzeń z nimi związanych. TŁO WYNALAZKU [0002] Postępy w infrastrukturach komunikacyjnych i urządzeniach przekształciły standardowe urządzenia komunikacyjne we wszechstronne narzędzia komunikacyjne. Ludzie komunikują się ze sobą, a także z innymi urządzeniami elektronicznymi, przez sieci, począwszy od sieci lokalnych (LAN) do globalnych sieci komputerowych (GAN) o szerokim zasięgu, takich jak Internet. Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne, takie jak telefony komórkowe, palmtopy (PDA), i podobne często są zaprojektowane do interfejsu z takimi sieciami, jak również z ich lokalnym otoczeniem korzystającym z technologii bezprzewodowych krótkiego zasięgu. [0003] Obecnie takie urządzenia bezprzewodowe są wykorzystywane w wielu różnych typach łączności. Na przykład, obecne i przewidywane technologie mobilnych telefonów zmieniły urządzenia bezprzewodowe w potężne narzędzia pozwalające na przechwytywanie i przekazywanie głosu, danych, obrazów, filmów wideo i innych materiałów multimedialnych. Telefony komórkowe, w jednym czasie będące wyłącznie narzędziem komunikacji głosowej, teraz często zazwyczaj zawierają możliwości komunikacji danych, takich jak wiadomości tekstowe, takie jak usługa krótkich wiadomości

3 2 tekstowych (SMS), wiadomości multimedialne, komunikatory, e- mail, VoIP (ang. Voice over Internet Protocol), itp. [0004] Jednak te możliwości wiadomości często wymagają odpowiednich kont wiadomości. Na przykład, użytkownik telefonu komórkowego, który chce wysyłać i/lub odbierać wiadomości poprzez jego/jej telefon komórkowy musi ustalić pewne konto , aby rozpocząć komunikację poprzez . Jednakże, istnieje duża liczba osób, którzy nie mają wcześniejszego konta , lub którzy nie mają komputera osobistego przy czym istniejące konto /adres będzie prawdopodobne. Jest to szczególnie prawdziwe w rozwijających się rynkach. Ponadto są też osoby, które mogą już mieć ustanowione konto , ale nie chcą korzystać z tego konta na urządzeniu przenośnym i dlatego chcą mieć inny adres dla urządzenia mobilnego. Zatem, ci ludzie muszą podjąć działania dla określenia, z kim utworzyć konto, oraz jak skonfigurować takie konto. Istnieją również obawy bezpieczeństwa przy obecnych sposobach konfiguracji, takiej jak złośliwy pakiet konfiguracyjny, który może dotrzeć do urządzenia, a użytkownik staje przed potencjalnie poważnym zagrożeniem. [0005] Kolejny problem dotyczy przede wszystkim użytkowników urządzeń przenośnych, gdzie mechanizmy interfejsu użytkownika mogą być trudniejsze do obsługi. Na przykład, wiele telefonów komórkowych nie ma standardowej klawiatury (np. QWERTY), ale raczej ma klawiaturę numeryczną z możliwościami znaków alfa. To może być trudne i czasochłonne, aby wprowadzić informacje wymagane do utworzenia nowego konta usługi albo skonfigurować konto za pośrednictwem takiego ograniczonego urządzenia U1.

4 3 Ograniczenia te mogą dodatkowo komplikować aktywację istniejącego konta na takim urządzeniu. [0006] Zatem istnieje zapotrzebowanie przemysłu na sposób wydajnego i łatwego ustalenia i/lub konfiguracji konta usług na urządzeniach komunikacyjnych. Wynalazek spełnia te oraz inne potrzeby i zapewnia inne zalety względem stanu techniki. [0007] US2004/ ujawnia system umożliwiający dostarczanie usług sieciowych. W systemie informacje użytkownika odpowiadające terminalowi przechowywane są w sieci głównej użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do sieci roamingu informacje użytkownika mogą być przekazywane do sieci roamingu. [0008] WO02/49373 ujawnia sposób i system umożliwiający telefonowi komórkowemu dostęp do usług cyfrowych, w tym usług . Aby uzyskać dostęp do usług użytkownik telefonu komórkowego musi wprowadzić informacje, które są dostarczane do dostawcy. Dostawca będzie następnie tworzył szczegółowe informacji o klientach, aby włączyć usługi, takie jak usługa , które mają być dostarczone do użytkownika. [0009] EP stanowi stan techniki na podstawie artykułu 54(3) i ujawnia system, który umożliwia abonentowi usługi sieciowe, aby przełączyć się do innego dostawcy. Użytkownik może podjąć decyzję, aby przełączyć dostawców, na przykład, aby zaoszczędzić pieniądze lub skorzystać z oferty specjalnej przekazanej przez jednego z dostawców. Gdy użytkownik wybrał, że chciałby przejść do innej sieci, informacja ta jest przekazywana z terminala mobilnego użytkownika do portalu brokera. Portal brokera pobiera informacje z rejestru lokalizacji domowej i informuje nowego dostawcę, że został wybrany.

5 4 STRESZCZENIE WYNALAZKU [0010] Aby przezwyciężyć ograniczenia stanu techniki opisane powyżej, oraz pokonać inne ograniczenia, które staną się jasne po przeczytaniu i zrozumieniu poniższego opisu, wynalazek ujawnia system, urządzenia i sposoby umożliwiające tworzenie kont dostawców i konfigurację urządzeń związanych z nimi. [0011] Sposób według jednego przykładu wykonania wynalazku obejmuje nadawanie jednego albo więcej parametrów powiązanych z urządzeniem, oraz w odpowiedzi, odbieranie listy dostawców. Lista jest uzyskiwana, z wykorzystaniem nadanych parametrów, z zestawu dostawców. Wybór dostawcy(ów) jest umożliwiane, oraz komunikacja z wybranym dostawcą jest następnie ułatwiana, aby stworzyć konto usługi z wybranym dostawcą. [0012] W bardziej szczegółowym przykładzie wykonania sposobu, wybieralna opcja jest przedstawiana, aby stworzyć nowe konto usługi. [0013] Jeszcze kolejne przykłady wykonania sposobu obejmują automatyczne nadawanie parametrów powiązanych z urządzeniem z żądaniem, aby stworzyć konto usługi w odpowiedzi na próbę wywołania klienta jeszcze nie skonfigurowanego do użytku z wybranym dostawcą. [0014] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczony jest sposób, który obejmuje odbieranie pierwszych parametrów powiązanych z urządzeniem, oraz w odpowiedzi uzyskiwanie listy dostawców z zestawu dostawców. Lista jest dostarczona do urządzenia. Drugie parametry są odbierane, przy czym te drugie parametry są powiązane z kontem usługi ustanowionym pomiędzy urządzeniem a wybranym przez urządzenie jednym z dostawców z listy. Dane konfiguracyjne są tworzone w

6 5 oparciu o pierwsze oraz drugie parametry, oraz dane konfiguracyjne są dostarczone do urządzenia. [0015] W innych przykładach wykonania sposobu, uzyskiwanie listy dostawców obejmuje porównywanie pierwszych parametrów z zestawu dostawców, oraz tworzenie listy opartej na tych dostawcach, którzy odpowiadają pierwszym parametrom. [0016] Kolejny przykład wykonania sposobu obejmuje tworzenie zapisu kontaktu obejmującego co najmniej identyfikator użytkownika usługi odpowiadający ustanowionemu kontu usługi, oraz dostarczanie zapisu kontaktu do urządzenia. W kolejnym przykładzie wykonania, tryb testowy może być uruchamiany w odpowiedzi na odbieranie identyfikatora testowego, podczas którego testowanie dostawcy jest ukrywane na uzyskiwanej liście, oraz odpowiednie ustanowienie usługi jest następnie testowane. [0017] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczone jest urządzenie komunikacyjne. Urządzenie obejmuje nadajnik, aby nadawać parametry powiązane z urządzeniem, oraz odbiornik, aby odbierać listy dostawców uzyskiwane z wykorzystaniem nadanych parametrów. Interfejs użytkownika jest skonfigurowany, aby umożliwiać wybór użytkownikowi dostawcy na liście. Procesor jest skonfigurowany, aby rozpoznawać wybór co najmniej jednego z dostawców na liście, oraz aby umożliwiać tworzenie konta usługi z wybranym dostawcą. [0018] W kolejnym przykładzie wykonania, procesor jest skonfigurowany, aby rozpoznawać próbę wywołania modułu nieskonfigurowanego klienta, oraz w odpowiedzi kierować nadajnik, aby automatycznie nadawał jeden albo więcej parametrów powiązanych z urządzeniem.

7 6 [0019] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczony jest element sieciowy. Element sieciowy, taki jak serwer, obejmuje odbiornik, aby odbierać pierwsze parametry powiązane z urządzeniem. Procesor jest skonfigurowany, aby uzyskiwać listę dostawców z zestawu dostawców z wykorzystaniem pierwszych parametrów. Nadajnik jest wykorzystywany, aby dostarczać listę do urządzenia. Odbiornik ponadto odbiera drugie parametry powiązane z kontem usługi ustanowionym pomiędzy urządzeniem oraz jednym z wybranych dostawców z listy. Procesor jest ponadto skonfigurowany, aby tworzyć dane konfiguracyjne dla urządzenia oparte na pierwszych oraz drugich parametrach. [0020] Zgodnie z kolejnym przykładem wykonania wynalazku, dostarczony jest program komputerowy, który gdy wykonywany przez komputer realizuje sposób według wynalazku. [0021] Powyższe streszczenie wynalazku nie opisuje każdego możliwego przykładu wykonania albo implementacji wynalazku. Wręcz przeciwnie, należy zwrócić uwagę na poniższe figury oraz opis, który przedstawia reprezentatywne przykłady wykonania wynalazku. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0022] Wynalazek jest opisany w połączeniu z przykładami wykonania przedstawionymi na następujących schematach. FIG. 1 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym mogą być stosowane zasady wynalazku; FIG. 2 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym mogą być stosowane zasady wynalazku, aby inicjować aplikację na urządzeniu mobilnym;

8 7 FIG. 3A jest przykładowym schematem obiegu komunikatu według jednego sposobu, w którym konto usługi może być tworzone oraz aktywowane; FIG. 3B jest przykładowym schematem obiegu komunikatu przedstawiającym alternatywne reprezentatywne przykłady wykonania, w których powstały zapis kontaktu może zostać udostępniony użytkownikowi; FIG. 4, obejmująca FIG. 4A-4I, przedstawia przykładowy, reprezentatywny postęp prezentacji na wyświetlaczu/ekranie urządzenia podczas tworzenia oraz automatycznej konfiguracji konta ; FIG. 5 jest przykładowym schematem obiegu komunikatu według jednego sposobu, w którym konto usługi może być skonfigurowane albo inaczej aktywowane do użycia na urządzeniu; FIG. 6, obejmująca FIG. 6A-6G, przedstawia przykładowy, reprezentatywny postęp prezentacji na wyświetlaczu/ekranie urządzenia podczas automatycznej konfiguracji istniejącego konta ; FIG. 7 jest schematem ogólnie przedstawiającym jeden przykładowy sposób, poprzez który urządzenie może ustanawiać konto usługi dla dowolnego rodzaju usługi; FIG. 8 przedstawia przykład wykonania dla uzyskiwania filtrowanej listy dostawców opartej na parametrach dostarczonych przez urządzenie; FIG. 9 jest schematem ogólnie przedstawiającym jeden przykładowy sposób, poprzez który element sieciowy może kierować tworzeniem konta usługi, oraz opcjonalnie konfigurować urządzenie do użycia z kontem usługi;

9 8 FIG. 10 jest schematem przedstawiającym jeden reprezentatywny sposób, w którym urządzenie może wpływać na konfigurację dla użycia istniejącego konta ; FIG. 11 jest schematem przedstawiającym jeden reprezentatywny sposób, w którym serwer albo inny element sieciowy może towarzyszyć w konfiguracji urządzenia, gdzie już istnieją konta dla użytkownika urządzenia; FIG. 12 jest schematem przedstawiającym różne przykłady wykonania sposobów, które obejmują wybór użytkownika czy nowe konto usługi jest pożądane albo, czy istniejące konto usługi ma być wykorzystywane; oraz FIG. 13 przedstawia reprezentatywny system, w którym może być implementowany albo inaczej wykorzystany wynalazek. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYKŁADÓW WYKONANIA WYNALAZKU [0023] W poniższym opisie przykładu wykonania, dokonano odniesienia do załączonych rysunków, które stanowią jego część, oraz na których przedstawiono przykładowo różne sposoby, w których wynalazek może być realizowany. Jasne jest, że mogą być wykorzystywane inne przykłady wykonania, przy czym strukturalne oraz operacyjne zmiany mogą być dokonywane bez odchodzenia od zakresu wynalazku. [0024] Ogólnie, wynalazek dostarcza systemy, urządzenia oraz sposoby, które umożliwiają tworzenie kont dostawcy oraz konfigurację urządzeń z nimi powiązanych. Na przykład, wynalazek umożliwia tworzenie nowego konta dla usług takich jak, na przykład, , VoIP, WLAN, udostępnianie zdjęć, itd. Jak wskazano powyżej nowa usługa jest jedną z usług, w której wynalazek może być wykorzystywany, aby ułatwić i uprościć użytkownikom ustanawianie komunikacji e mail na ich urządzeniach mobilnych. Podatkowo poza

10 9 tworzeniem nowego a oraz innych kont usługi, jeden przykład wykonania obejmuje mechanizm aktywacji usługi do aktywacji istniejącego konta w takich urządzeniach. To dostarcza dostawcom również prosty sposób zdobywania nowych oraz aktywnych użytkowników. [0025] Podczas, gdy poniższy opis koncentruje się na przykład na wykonaniach związanych z em jako reprezentatywnej aplikacji, do której wynalazek ma zastosowanie, jest tak jedynie dla celów wyjaśnienia. Wynalazek ma również zastosowanie do innych usług takich jak, na przykład, , VoIP, WLAN, udostępnianie zdjęć, itd. Specjaliści w dziedzinie mogą określić na podstawie dostarczonego tu opisu, że przykłady wykonania skierowane do aplikacji mają takie samo zastosowanie do innych aplikacji oraz usług ponadto obejmujących pierwszą aktywację. Wynalazek nie jest zatem ograniczony do szczególnego, reprezentatywnego przykładu wykonania opisanego poniżej. [0026] FIG. 1 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym, mogą być stosowane zasady wynalazku. Urządzenie, które może szukać tworzenia i/lub konfiguracji konta usługi może być dowolnym urządzeniem mogącym komunikować się (tzn., wysyłać i/lub odbierać) informacje przez sieć stacjonarną i/lub sieć bezprzewodową. W przykładzie wykonania z FIG. 1, reprezentatywne urządzenie, które szuka tworzenia i/lub konfiguracji konta usługi jest urządzeniem mobilnym 100, takim jak telefon komórkowy 100A, PDA 100B, laptop 100C, albo inne urządzenie komputerowe 100D. Reprezentatywną sieć 102 stanowią dowolne odpowiednie sieci bezprzewodowe i/lub stacjonarne, które mogą umożliwiać komunikację informacji do

11 10 oraz z urządzenia 100 z aplikacją taką jak klienta, VoIP klienta, robienie oraz publikowanie zdjęć klienta, itd. Na przykład, sieć 102 może stanowić sieć GSM/GPRS, która ponadto komunikuje się z Internetem i/lub innymi stacjonarnymi sieciami, aby ostatecznie łączyć bezprzewodowe urządzenia 100 z serwerami oraz innymi zasobami dostępnymi przez Internet. Jako kolejny reprezentatywny przykład, sieć 102 może obejmować bezprzewodową infrastrukturę sieci lokalnej LAN. Są to jedynie reprezentatywne przykłady, ponieważ sieć 102 może stanowić dowolna jedna albo więcej sieci mogących działać kolejno ze sobą, aby przekazywać informacje do i/lub z urządzenia 100. [0027] Jeden przykład zastosowania obejmuje wywoływanie lokalnej aplikacji przez użytkownika urządzenia 100, np., klienta 104, który nie jest jeszcze skonfigurowany do użycia. Na przykład, klient 104 może stanowić klienta, gdzie według wynalazku użytkownik próbuje otworzyć ten program oraz jest powiadamiany, że konto nie jest jeszcze ustawione. Według wynalazku, kolejny klient 105 (który może albo może nie być integralny z klientem 104) może być automatycznie powiadamiany o lokalizacji serwera aktywacji 106, z którego może być pobrana lista dostawców (albo innej istotnej usługi) w oparciu o określone parametry powiązane z urządzeniem 100. Serwer aktywacji 106 może sam przechowywać listę dostawców , albo może pobierać ją na przykład z powiązanej bazy danych 108, schowanego serwera 110, itd. W zależności od tego, który dostawca jest wybrany przez użytkownika, przeglądarka albo inna dostępowa aplikacja urządzenia 100 jest kierowana do wybranego serwera dostawcy 112 (np., strony internetowej albo innej lokalizacji

12 11 sieciowej). Aktywacja usługi umożliwia łączenie się a klienta z odpowiednimi serwerami, takimi jak serwer 113 oraz 114. Te serwery 113, 114 stanowią serwery takie jak, na przykład, serwer IMAP, serwer POP, serwer SMTP, albo inne istotne serwery, które mogą być wykorzystywane, gdy serwer aplikacji stanowi serwer. [0028] Należy zauważyć, że niektóre z tych serwerów 113, 114 mogą być serwerami dostawcy , albo serwerami operatorów sieci. Na przykład, serwer SMTP może być serwerem dostawcy e- mail, albo operatora sieci komórkowej albo dostawcy internetowego (ISP). W przypadkach gdzie urządzenie mobilne mogące komunikować się przez infrastrukturę komórkową nie ma interfejsu WLAN albo innego interfejsu sieciowego poza interfejsem sieci komórkowej, może być korzystne skonfigurowanie adresu SMTP operatora. [0029] Przy skierowaniu do wybranego dostawcy, użytkownik będzie miał możliwość, aby stworzyć konto (jeśli już ono nie istnieje) z tym wybranym dostawcą. W jednym przykładzie wykonania, użytkownik urządzenia 100 może następnie odbierać link albo inną automatyczną albo wybieralną opcję, która powoduje, że urządzenie jest automatycznie skonfigurowane dla nowego konta. W jednym przykładzie wykonania, użytkownikowi przedstawia się główne menu, nową skrzynkę , i/lub inne istotne początkowe punkty dla komunikacji klienta 104. Dzięki temu, urządzenie 100 może z łatwością tworzyć nowe konto usługi oraz może być automatycznie skonfigurowane do użycia z tym nowym kontem usługi. [0030] FIG. 2 jest schematem blokowym ogólnie przedstawiającym reprezentatywne środowisko sieciowe, w którym mogą być stosowane zasady wynalazku, aby inicjować

13 12 aplikację na urządzeniu mobilnym. Jak opisano powyżej, otrzymywanie ustawień odpowiednich dla urządzeń komunikacyjnych, oraz w szczególności bezprzewodowych/mobilnych urządzeń, jest często trudne dla użytkowników końcowych. Może stać się to w szczególności skomplikowane jeśli użytkownik końcowy nie posiada żadnego istniejącego konta , albo chce ustawić nowe konto e- mail szczególnie do użytku na urządzeniu mobilnym. Taki przypadek, na przykład, ma miejsce na wschodzących rynkach. Poza asystowaniem w ustanawianiu nowego dostawcy, wynalazek dostarcza wsparcie dla użytkowników końcowych chcących wybierać spośród wielu dostawców . [0031] Przykład wykonania z FIG. 2 obejmuje, poza innymi rzeczami, rozdzielanie nowych kont (albo innych aplikacji kont) w imieniu dostawców (albo innych dostawców) przez urządzenie komunikacyjne, takie jak telefon komórkowy, PDA albo inny mikrotelefon. Jak wskazano powyżej, wynalazek ma zastosowanie dla wielu usług oraz powiązanych kont, takich jak , VoIP, udostępnianie zdjęć, itd. Na przykład, w przypadku VoIP, użytkownik może uzyskać konto VoIP od dostawcy, oraz urządzenie klienta jest automatycznie konfigurowane. Alternatywnie, użytkownik może najpierw otrzymać dane uwierzytelniające do sieci WLAN a następnie konto VoIP, gdzie VoIP jest aplikacją na szczycie WLAN. W kolejnym przykładzie wykonania, użytkownik może tworzyć konto do udostępniania zdjęć przez aplikację poprzez, którą aplikacja aparatu pyta użytkownika, czy chce założyć konto w Photo-Spółka-A w Stanach Zjednoczonych, albo Photo-Spółka-B w Finlandii, itd.

14 13 [0032] W przypadku ogólnego używania, tzn. uzyskiwania konta na urządzeniu mobilnym, opisane jest ono w połączeniu z FIG. 2. W reprezentatywnym przykładzie wykonania z FIG. 2, gdzie dostawca jest dostawcą , zaangażowanych jest wiele elementów sieciowych obejmujących urządzenia komunikacyjne posiadające wiadomości klientów (nie przedstawiono) oraz aktywację usług klienta 200, 202. Każdy rodzaj klienta 200, 202 może stanowić różną aktywację usługi klienta dla różnych urządzeń. Na przykład, klient typu-a 200 może być wykorzystywany dla pierwszego telefonu komórkowego, gdzie klient typu-n 202 może być wykorzystywany dla określonego PDA. W kolejnym reprezentatywnym przykładzie, klient typu-a 200 może być wykorzystywany w jednym określonym modelu telefonu komórkowego a klient typu-n 202 w kolejnym modelu telefonu komórkowego. Te moduły klienta 200, 202 mogą być implementowane jako wbudowane wewnętrzne aplikacje w urządzeniach albo jako dodatkowe aplikacje. [0033] Urządzenia powiązane z modułami klienta 200, 202 mają interfejs użytkownika (UI) taki jak przeglądarka aplikacji oraz wyświetlacz, aby przedstawiać sieć UI 204A, 204B elementom sieciowym takim jak serwer aktywacji usługi 206 oraz konto dostawcy tworząc interfejs dla użytkowników 208. Serwer znakujący 210 może być wykorzystywany do znakowania dokumentu konfiguracyjnego, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej. Jeden przykład wykonania obejmuje bazę ustawień 212, gdzie serwer aktywacji usługi 206 importuje dane z bazy ustawień 212. W jednym przykładzie wykonania, baza ustawień 212 jest edytowalna przez interfejs, który w jednym przykładzie wykonania jest implementowany jako interfejs sieciowy 214. Baza ustawień 212 może być

15 14 wykorzystywana do przechowywania danych ustawień, oraz może przechowywać parametry w elastycznym schemacie, który może być rozszerzany dla innych potrzeb zapewniania usług (np., IM, VoIP, itd.). Serwer aktywacji usługi 206 i/lub serwer znakujący 210 mogą być sterowane przez administratora UI 216. Moduł monitorowania 218 może ponadto być wykorzystywany do monitorowania funkcjonalności systemu. [0034] Jak wskazano powyżej, zarządzanie ustawieniami dostawcy może być realizowane poprzez administratora UI 216 przez administratora. Administrator może wprowadzić informacje o nowym dostawcy ręcznie, tak jak przez wprowadzenie parametrów ustawień ręcznie przez administratora UI 216. Alternatywnie, parametry/informacje ustawień mogą być odbierane w dokumencie albo innym bloku danych, który jest dostarczony do administratora UI 216. W jeszcze kolejnym reprezentatywnym przykładzie wykonania dane z zewnętrznej głównej bazy danych (nie przedstawiono) mogą być automatycznie aktualizowane, przykładowo automatycznie okresowo, zaplanowanie albo poprzez aktualizacje przy wystąpieniu zdarzenia do bazy ustawień 212. Administrator z wyższymi, taki jak super administrator, może tworzyć konta dla osób w określonych obszarach albo krajach, aby mieć prawa zarządzania do zarządzania ofertą nowych kont w danym regionie, kraju, grupie krajów, itd. [0035] Zarządzanie serwerem aktywacji usługi 206 i/lub innymi elementami powiązanymi z serwerem aktywacji usługi 206 może ponadto obejmować testowanie nowych informacji powiązanych z serwerem 206. Na przykład, serwer aktywacji usługi 206 może obejmować testowanie funkcjonalności, gdzie dane, takie jak informacje o nowym dostawcy mogą być testowane i w trakcie

16 15 testowania mogą być one ukryte przed innymi urządzeniami [0036] Jeden reprezentatywny sposób przeprowadzania takiego testowania obejmuje wprowadzanie przez administratora albo innego desygnowanego użytkownika określonych słów kluczowych albo innego identyfikatora testowego przez mikrotelefon, gdy serwer 206 żąda, na przykład, nazwy użytkownika albo innego identyfikatora dla usługi konta. W szczególności, przy testowaniu wpisu nowego dostawcy na serwerze, wpis dostawcy może być aktywny na serwerze tylko dla testowania, oraz nie jest przedstawiany innym użytkownikom. Tester może pierwszy wybrać użycie istniejącego konta, gdy uruchamiany jest kreator. Gdy serwer 206 żąda konta (np., aby wprowadzić adres i/lub inne informacje o koncie ), tester może wprowadzić albo inaczej wpisać słowo kluczowe. To słowo kluczowe powiadamia serwer 206, że przeprowadzany jest test, oraz serwer 206 umożliwia konfigurację wpisu dostawcy na serwerze, który jest aktywny tylko do testowania. Tester wprowadza teraz adres dla wpisu nowego dostawcy, oraz testuje czy działa poprawnie z urządzeniem skonfigurowanym ustawieniami z serwera dla nowego dostawcy. Dzięki temu, administrator albo inny przypisany tester może określić czy wpis dostawcy jest funkcjonalnie poprawnie działający przed utworzeniem nowego wpisu dostawcy dostępnego dla wszystkich użytkowników. [0037] Reprezentatywne elementy z FIG. 2 zbiorowo umożliwiają występowanie różnych rzeczy. Na przykład, użytkownik może tworzyć nowe konta oraz mieć je skonfigurowane dla urządzenia. Alternatywnie, użytkownik może konfigurować e- mail klienta na mikrotelefonie, aby używać istniejące konta

17 16 . Autoryzowany personel od utrzymania jest dopuszczony, aby tworzyć, aktualizować oraz modyfikować szczegóły operatora, takie jak adres wychodzącego serwera SMTP. Personel od utrzymania może ponadto być dopuszczony, aby tworzyć, aktualizować oraz modyfikować szczegóły dostawcy e- mail, takie jak adres przychodzącego serwera IMAP albo POP. Personel od utrzymania może ponadto być dopuszczony, aby importować dane z bazy ustawień 212, importować oraz eksportować dane, tworzyć raporty o użytkowaniu systemu, monitorować funkcjonalności systemu, itd. [0038] Przykładowe użycie reprezentatywnego systemu z FIG. 2 zostanie teraz opisane poniżej. Gdy użytkownik otwiera nieskonfigurowany klienta/aplikację (nie przedstawiono), jeden przykład wykonania obejmuje przedstawianie użytkownikowi opcji aktywacji aplikacji. Na przykład, mogą one być przedstawiane przy pierwszej próbie wywołania komunikacji klienta (np., aplikacji ). Alternatywnie, może istnieć menu tworzyć konto w komunikacie klienta. Jako kolejny przykład, oddzielne UI może znajdować się w urządzeniu, aby uzyskiwać dostęp do konfiguracji ustawień obejmujący opcje tworzyć nowe konto , aktywować klienta, i/lub konfigurować . Jako jeszcze kolejny przykład, link na stronie internetowej może wskazywać serwer aktywacji usługi, aby inicjować aktywację usługi. Powyższe przykłady są jedynie reprezentatywnymi przykładami, oraz wiele inne alternatyw jest ponadto dostępnych, aby inicjować tworzenie nowego konta. [0039] W przypadku, gdy użytkownik wybrał, aby stworzyć nowe konto, użytkownikowi przedstawia się (wizualnie i/lub

18 17 inaczej) listę dostawców , tak że przeglądarka mikrotelefonu pobiera taką listę z serwera aktywacji usługi 206 i/lub bazy ustawień 212. W jednym przykładzie wykonania, prezentowana określona lista jest zależna od jednego albo więcej parametrów powiązanych z mikrotelefonem albo użytkownikiem, takich jak kraj pochodzenia urządzenia, operator urządzenia, model urządzenia, język urządzenia, itd. W jednym przykładzie wykonania, osoba(y) w określonym kraju zarządza listą przez administratora interfejsu użytkownika (UI) 216 serwera aktywacji usługi; np., aktywacja usługi konta dla kombinacji kraju/operatora/języka/urządzenia została przypisana użytkownikowi przez administratora. Spółka może podpisać porozumienia dla określonych krajów z dostawcami, którzy posiadają określony kanał rozdzielania urządzeń do ich kont. Użytkownik klika jedną z opcji dostawcy, co zabiera użytkownika do stron tworzenia konta dostawcy 208. W jednym przykładzie wykonania, użytkownik otrzymuje potwierdzenie ze strony od dostawcy 208, że konto zostało utworzone, przy czym użytkownik może otrzymać adres , nazwę użytkownika, i/lub inne informacje, które są prezentowane użytkownikowi. [0040] Zgodnie z jednym przykładem wykonania wynalazku, link albo inny wybieralny element jest dostarczany do użytkownika, aby inicjować konfigurację nowego konta. Może to być wykonywane automatycznie po wyborze dostawcy. W kolejnym przykładzie wykonania, strona z potwierdzeniem (albo podobny elektroniczny dokument) od dostawcy dostarcza link, taki jak link KONTYNUUJ. W jednym przykładzie wykonania, kliknięcie na taki link powoduje, że urządzenie jest automatycznie konfigurowane dla nowego konta, oraz na końcu procesu

19 18 konfiguracji użytkownik może zobaczyć główne menu komunikacji klienta z nową skrzynką występującą w menu. Taki link kontynuuj albo inny podobny link może obejmować wszystkie parametry wymagane, aby poprawnie skonfigurować konto dla urządzenia. Link wskazuje serwer aktywacji usługi, który w jednym przykładzie wykonania jest taki sam jak serwer, do którego uzyskał dostęp mikrotelefon na początku sesji aktywacji usługi, aby pobrać listę dostawców opartą na parametrach odbieranych przez serwer z urządzenia. W jednym przykładzie wykonania, serwer aktywacji usługi 206 mógł już odebrać z urządzenia niektóre parametry, aby zapewnić bezpieczeństwo gdy urządzenie oryginalnie żądało listy dostawców. [0041] Z wykorzystaniem parametrów z urządzenia oraz ponadto możliwie od dostawcy 208, serwer aktywacji usługi tworzy plik konfiguracyjny. W jednym przykładzie wykonania, serwer aktywacji usługi 208 żąda, aby serwer znakowania 210 oznakował dokument. Oznakowany dokument jest odbierany przez urządzenie, znak jest sprawdzany, i konfiguracja jest zakończona. [0042] W jednym przykładzie wykonania, implementacja może odbywać się z wykorzystaniem kreatora/klienta aktywacji e- maila 200, 202 dostarczonych w urządzeniu, serwerów (np., IMAP, POP, SMTP) oraz serwerów sieciowych (np., dostarczanie konta tworzenia stron internetowych) dowolnego dostawcy razem z łatwym tworzeniem konta oraz aktywacją usługi. Sprawia to, że komunikacja przez jest prosta dla użytkownika. Po aktywacji usługi, urządzenie z em klienta ma parametry konfiguracji na miejscu, aby odbierać oraz wysyłać e. Użytkownik nie musi wiedzieć

20 19 nic na temat konfiguracji, oraz musi tylko dostarczyć łatwe do zrozumienia dane takie jak nazwiska, imiona, hasła, itd. Dla dostawcy, sposób jest prosty oraz bezpośredni do zastosowania, ponieważ wymaga jedynie kilu stron internetowych umożliwiających aktywację usługi oraz dzięki czemu umożliwia osiągnięcie potencjalnie dużej liczby nowych klientów. [0043] FIG. 3A jest przykładowym schematem komunikatów według jednego sposobu, w którym konto (albo inna usługa) może być tworzona oraz aktywowana. Niektóre elementy sieciowe z FIG. 3A odpowiadają tym z FIG. 2, zatem podobne oznaczenia liczbowe zostały wykorzystane dla aktywacji usługi klienta 200, serwera aktywacji usługi 206, dostawcy 208 oraz serwera znakującego 210 na FIG. 3A. [0044] Przykład z FIG. 3A zakłada, że użytkownik 300 próbował uruchomić nieskonfigurowany klienta powiązany z mikrotelefonem 302 użytkownika. Poprzez wykorzystanie urządzenia mobilnego 302, użytkownik może stworzyć nowe konto oraz otrzymać urządzenie 302 skonfigurowane do użycia nowego konta. W przykładzie wykonania z FIG. 3A, serwer aktywacji usługi 206 oraz dostawca 208 przesyłają strony HTML użytkownikowi 300. Jak zostanie przedstawione poniżej, przykład wykonania z FIG. 3A obejmuje interakcję użytkownika z serwerem aktywacji usługi 206, oraz następnie z dostawcą e- mail 208, oraz ponownie z serwerem aktywacji usługi 206. [0045] Użytkownik 300 najpierw wybiera, aby stworzyć nowe konto przez mikrotelefon 302, jak przedstawiono linią interakcji 304. W jednym przykładzie wykonania, użytkownik aktywuje kreator aktywacji usługi (tzn. klienta 200) na mikrotelefonie oraz rozpoczyna proces tworzenia konta.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo