Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2011/S Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, attn: Mariusz Klink, POLSKA Warszawa. Tel Fax (, , 2011/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , , , Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Serwery. Zamiast: W sekcji II.1.5). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezbędnej infrastrukturze sprzętowo-systemowej, konfiguracji,wdrożeniu systemu teleinformatycznego wspierającego proces gromadzenia, przetwarzania i udostępnianiadanych związanych z ujawnianiem wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości orazniestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i wytworzeniu niezbędnej dokumentacji, wsparciu Zamawiającego w zakresie procedur niezbędnych do uzyskania dostępu do automatycznegoprzetwarzania danych z następujących rejestrów publicznych: CEP, CEK, PESEL, KRS, REGON, szkoleniu użytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu teleinformatycznego oraz świadczeniuusług gwarancyjnych przez okres min. 5 lat, Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie zmian związanych z optymalizacjąprocesów obsługiwanych przez system oraz zmianami w przepisach prawa związanych z realizowanymipostępowaniami. Od ww. systemu wymaga się, żeby: był zasilany danymi ze stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń służących do ujawniania wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej nadrogach publicznych, wymieniał dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wsprawach o wykroczenia, w tym gromadzenia koniecznych informacji o pojazdach, właścicielach pojazdów orazkierujących, zapewniał pełne wsparcie procesu dla postępowań w sprawach o wykroczenia oraz wspierał czynnościzwiązane z wytwarzaniem, dystrybucją i kompletowaniem niezbędnej do przeprowadzenia postępowaniadokumentacji, wspierał proces decyzyjny w zakresie lokalizacji urządzeń ujawniających wykroczenia, wspierał proces zarządzania konfiguracją i monitorowania stanu urządzeń ujawniających wykroczenia, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania jakością opisanym w normie ISO 9001:2000 w zakresieprojektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania, lub równoważnym, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem opisanym w normie ISO 27001:2005. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia możliwość przekazywania pomiędzy Zamawiającym awykonawcą informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz poufne. W sekcji III.2.1) punkt II ppkt. 3. 1/12

2 2/12 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) mogądotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie doudziału w postępowaniu. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia, litera a) i b). 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy w tym okresie: a) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 3 systemy informatyczne o z których każdy: został zrealizowany dla administracji publicznej lub podmiotów realizujących zadania administracji publicznej, przetwarza dane osobowe i spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych, miał wartość co najmniej 50 mln zł brutto - uwzględniając wyłącznie wartość wykonanych usług związanychz zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu (bez wartości dostaw i licencji) oraz o z których przynajmniej jedensystem: był systemem integrującym w zakresie automatycznego przetwarzania informacji nie mniej niż 400 urządzeń eksploatowanych w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, wymieniającychdane w trybie teletransmisji oraz został zrealizowany w oparciu o politykę bezpieczeństwa zgodną z ISO/IEC27001, co potwierdzone jest stosownym certyfikatem wystawionym dla systemu przez uprawnioną jednostkęcertyfikującą oraz przetwarza dane niejawne o klauzuli minimum zastrzeżone. b) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 1 system informatyczny dla podmiotu realizującegozadania administracji publicznej, używany przez minimum 1 tys. użytkowników w minimum 10 lokalizacjachrozproszonych na terenie kraju, o wartości min PLN brutto, który spełnia następujące wymagania: wykorzystuje infrastrukturę PKI w celu uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz zabezpieczeniatransmisji danych, jest zbudowany w oparciu o architekturę SOA wykorzystującą szynę usług (ESB), udostępniającą usługisieciowe (Webservices) w celu wymiany danych z systemami zewnętrznymi, w całości został wdrożony w architekturze wysoko-dostępnej (HA), bezpieczeństwo sieciowe infrastruktury centralnej realizowane jest z wykorzystaniem zintegrowanychsprzętowych rozwiązań IDS/IPS, posiada wdrożone rozwiązanie monitorujące jego pracę i wydajność w stopniu umożliwiającym niezwłocznepodejmowanie działań w przypadku wykrycia anomalii oraz planowanie jego rozwoju i wprowadzanie zmian, przetwarza dane, w trybie automatycznym z wykorzystaniem interfejsów wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych, zapewnia w pełni automatyczne przetwarzanie danych w skali powyżej 80 tys. takich operacji przetwarzaniana dobę, został zbudowany z wykorzystaniem zapasowego ośrodka przetwarzania pracującego w trybie disaster-recovery. W sekcji III.2.1) punkt III. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżejwymienione dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w ogłoszeniu ozamówieniu: 1. Aktualny certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie: projektowania, wytwarzania, wdrażania,utrzymania i serwisu oprogramowania potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w oparciu owdrożony system zarządzania jakością, 2. Aktualny certyfikat ISO 27001:2005 lub równoważny, potwierdzający, że Wykonawca spełnił wymaganianormy na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 przy wdrożeniu przynajmniejjednego systemu informatycznego, 2/12

3 3/12 3. Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia zgodnie z art. 65 i 66 ustawy zdnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz ze zm.) potwierdzającezdolność Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera a). a) Kierownik projektu (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy, brał udział, jako kierownik projektu, w realizacjiprzynajmniej 1 projektu spełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, II. posiada certyfikat Prince2 Practitioner wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez APM Grouplub certyfikat Project Management Professional wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez ProjectManagement Institute, III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera b). b) Inżynier ds. urządzeń sieciowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. urządzeńsieciowych, w zakresie utrzymania infrastruktury sieciowej dla systemu SOA, świadczącego usługi publicznie dostępne wsieci Internet, o dostępności minimum 98 % w skali roku, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery, w zakresie pracy z urządzeniami typu: firewall, modularne przełączniki sieciowe, routery LAN/WAN. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów BezpieczeństwaTeleinformatycznego w ABW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera c). c) Inżynier ds. systemów pamięci masowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemów pamięcimasowych, w zakresie utrzymania infrastruktury pamięci masowych dla systemu SOA, świadczącego usługi publiczniedostępne w sieci Internet, o dostępności minimum 98 %, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery, w pracy z sieciami SAN opartymi o urządzenia typu: przełączniki FC, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera d). d) Inżynier ds. serwerów aplikacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. serwerówaplikacyjnych, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery, w instalacji i konfiguracji klastrów serwerów aplikacyjnych J2EE. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych 3/12

4 4/12 W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera e). e) Inżynier ds. systemów operacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy brał udział w realizacji przynajmniej 1 projektuspełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemówoperacyjnych, w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych opartych o jądro Linux, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów BezpieczeństwaTeleinformatycznego w ABW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera f). f) Ekspert ds. baz danych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. baz danych, w instalacji i konfiguracji klastrów baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lubrównoważne), w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji replikacji baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL,IBM DB2 lub równoważne) między dwoma ośrodkami przetwarzania. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera g). g) Ekspert ds. bezpieczeństwa (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. posiada min. 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwateleinformatycznego (zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników), II. posiada przynajmniej jeden z następujących certyfikatów: CISM, CISA, CISSP lub CEH lub równoważne,wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelnośćbadania posiadanej wiedzy,iii. posiada doświadczenie w wykonaniu minimum trzech audytów systemu zarządzania bezpieczeństweminformacji według normy bezpieczeństwa ISO27001 lub równoważnej, IV. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów BezpieczeństwaTeleinformatycznego w ABW, V. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera h). h) Architekt systemów informatycznych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Architekta systemuinformatycznego, w zakresie projektowania systemów w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), w zakresie projektowania systemów w architekturze wielowarstwowej opartej o technologie J2EE, w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajności i niezawodności (HA), w zakresie projektowania systemów pracujących w sieciach rozległych. III. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniemstandardów UML i ArchiMate lub równoważnych IV. posiada doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących niżej wymienione standardy/technologie:j2ee, WebServices, WS-BPEL, WS-Security, TLS, PKCS, PKCS11, PKCS7, XAdES, 4/12

5 5/12 V. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych klauzulą co najmniej zastrzeżone, VI. posiada certyfikat TOGAF lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkęcertyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera i). I) Analityk systemów informatycznych (3 osoby) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Analityka systemówinformatycznych, II. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniemjęzyka UML 2.0 oraz wsparciem narzędzi typu CASE, III. posiada doświadczenie w tworzeniu schematów wymiany danych (XSD, XML) z wykorzystaniem standarduxml Schema, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych V. posiada certyfikat TOGAF lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkęcertyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera j). j) Kierownik zespołu programistów (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit od a) do b) powyżej, pełniąc funkcję Kierownika zespołuprogramistów, II. posiada doświadczenie i znajomość następujących technologii i rozwiązań: Spring, EJB, JSP, JMS, Struts,Webservices, Maven, Ant, Java, JavaScript, Hibernate, XML, HTML, CSS, SOAP, JDBC, XML Schema, JUnit,DAO, JNDI, DHTML, XSLT, JAAS, CryptoAPI, AJAX, PKCX1..15, PKI, JPA, JSF, JAX-WS, iii. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera k). k) Ekspert ds. jakości (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. jakości, II. posiada znajomość procedur, metod i narzędzi testowych oraz 3-letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji, III. posiada certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie co najmniej Advance Level lub równoważnywystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badaniaposiadanej wiedzy, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera l). l) Kierownik zespołu ds. procesów utrzymania systemów teleinformatycznych (1 osoba) spełniający następującewymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję eksperta ds. procesów utrzymaniasystemów teleinformatycznych, w projektowaniu i wdrażaniu procesów utrzymania oraz definiowaniu katalogu usług, w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (analiza ryzyka, planyciągłości, mechanizmy synchronizowania i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy kopii zapasowych,systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności), 5/12

6 6/12 w zakresie projektowanie, wdrażania i zarządzania incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją orazzasobami systemu. III. posiada certyfikat ITIL na poziomie Expert lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowanąjednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału, litera a). a) Zamawiający weźmie pod uwagę systemy informatyczne spełniające łącznie wszystkie wymaganiaopisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. a) ogłoszenia. Zamawiający przyzna Wykonawcy za każdy dodatkowy(ponad jeden) wykonany system (maksimum za trzy systemy) 5 pkt. Jeżeli którykolwiek z powyższychsystemów został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów o transporcie drogowym lub przepisów oruchu drogowym, Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowo 20 pkt. W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału, litera b). b) Zamawiający weźmie pod uwagęwartość wdrożonego systemu informatycznego spełniającego wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1lit. b) ogłoszenia. W zależności od wartości systemu Zamawiający przyzna Wykonawcy następujące ilościpunktów: - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 0 pkt., - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 10 pkt., - wartość z przedziału od do ,99PLN brutto 20 pkt., - wartość powyżej PLN brutto 25 pkt. W przypadku, gdy Wykonawcaprzedstawi więcej niż jedno zamówienie, do oceny zostanie wybrane zamówienie o największej wartości. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (13:00) Powinno być: W sekcji II.1.5). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezbędnej infrastrukturze sprzętowo-systemowej, konfiguracji,wdrożeniu systemu teleinformatycznego wspierającego proces gromadzenia, przetwarzania i udostępnianiadanych związanych z ujawnianiem wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości orazniestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i wytworzeniu niezbędnej dokumentacji, wsparciu Zamawiającego w zakresie procedur niezbędnych do uzyskania dostępu do automatycznegoprzetwarzania danych z następujących rejestrów publicznych: CEP, CEK, PESEL, KRS, REGON, szkoleniu użytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu teleinformatycznego oraz świadczeniuusług gwarancyjnych przez okres min. 5 lat, Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie zmian związanych z optymalizacjąprocesów obsługiwanych przez system oraz zmianami w przepisach prawa związanych z realizowanymipostępowaniami. Od ww. systemu wymaga się, żeby: był zasilany danymi ze stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń służących do ujawniania wykroczeńpolegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej nadrogach publicznych, wymieniał dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wsprawach o wykroczenia, w tym gromadzenia koniecznych informacji o pojazdach, właścicielach pojazdów orazkierujących, zapewniał pełne wsparcie procesu dla postępowań w sprawach o wykroczenia oraz wspierał czynnościzwiązane z wytwarzaniem, dystrybucją i kompletowaniem niezbędnej do przeprowadzenia postępowaniadokumentacji, wspierał proces decyzyjny w zakresie lokalizacji urządzeń ujawniających wykroczenia, wspierał proces zarządzania konfiguracją i monitorowania stanu urządzeń ujawniających wykroczenia, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania jakością opisanym w normie ISO 9001:2000 w zakresieprojektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania, lub równoważnym, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem opisanym w normie ISO 27001: /12

7 7/12 Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia możliwość przekazywania pomiędzy Zamawiającym awykonawcą informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz poufne. System informatyczny objęty przedmiotem zamówienia będzie przetwarzał dane niejawne o klauzuli zastrzeżone. W sekcji III.2.1) punkt II ppkt W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy lub dowolnych Wykonawców spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia, litera a) i b). 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 2 systemy informatyczne z których każdy: został zrealizowany dla administracji publicznej lub podmiotów realizujących zadania administracji publicznej, przetwarza dane osobowe i spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych, miał wartość co najmniej PLN brutto - uwzględniając wyłącznie wartość wykonanych usług związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu (bez wartości dostaw i licencji) oraz z których przynajmniej jeden system: był systemem integrującym w zakresie automatycznego przetwarzania informacji nie mniej niż 400 urządzeń eksploatowanych w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, wymieniających dane w trybie teletransmisji oraz został zrealizowany w oparciu o politykę bezpieczeństwa zgodną z ISO/IEC 27001, co potwierdzone jest stosownym certyfikatem wystawionym dla systemu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą oraz przetwarza dane niejawne o klauzuli minimum zastrzeżone lub inne równoważne stosowane w państwach członkowskich UE lub NATO. b) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 1 system informatyczny dla podmiotu realizującego zadania administracji publicznej, używany przez minimum 1 tys. użytkowników w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, o wartości min PLN brutto, który spełnia następujące wymagania: wykorzystuje infrastrukturę PKI w celu uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz zabezpieczenia transmisji danych, jest zbudowany w oparciu o architekturę SOA wykorzystującą szynę usług (ESB), udostępniającą usługi sieciowe (Webservices) w celu wymiany danych z systemami zewnętrznymi, w całości został wdrożony w architekturze wysoko-dostępnej (HA), bezpieczeństwo sieciowe infrastruktury centralnej realizowane jest z wykorzystaniem zintegrowanych sprzętowych rozwiązań IDS/IPS, posiada wdrożone rozwiązanie monitorujące jego pracę i wydajność w stopniu umożliwiającym niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku wykrycia anomalii oraz planowanie jego rozwoju i wprowadzanie zmian, przetwarza dane, w trybie automatycznym z wykorzystaniem interfejsów wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych, zapewnia w pełni automatyczne przetwarzanie danych w skali powyżej 80 tys. takich operacji przetwarzania na dobę, został zbudowany z wykorzystaniem zapasowego ośrodka przetwarzania pracującego w trybie disaster-recovery. W sekcji III.2.1) punkt III. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu: 1. Aktualny certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie: projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością, 7/12

8 8/12 2. Aktualny certyfikat ISO 27001:2005 lub równoważny, potwierdzający, że Wykonawca spełnił wymagania normy na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 przy wdrożeniu przynajmniej jednego systemu informatycznego, 3. Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia zgodnie z art. 65 i 66 ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz ze zm.) potwierdzające zdolność Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. Jako równoważne wobec certyfikatów wskazanych w pkt. 1 i 2 zamawiający uzna zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy ze wskazanymi w tych punktach normami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej mogą dotyczyć dowolnego z Wykonawców. Na etapie realizacji zamówienia zamawiający będzie wymagał, aby: 1) wszyscy Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania lub serwisu oprogramowania posiadali certyfikaty wymienione w pkt 1 i 2 oraz 2) wszyscy Wykonawcy i podwykonawcy wykonujący czynności wymagające przetwarzania informacji niejawnych lub dostępu do informacji niejawnych posiadali świadectwo wymienione w pkt 3. Wymaganie te zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera a). a) Kierownik projektu (1 osoba) spełniający następujące wymagania: i. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy, brał udział, jako kierownik projektu, w realizacji przynajmniej 1 projektu spełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, ii. posiada certyfikat Prince2 Practitioner wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez APM Group lub certyfikat Project Management Professional wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Project Management Institute, iii. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera b). b) Inżynier ds. urządzeń sieciowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. urządzeń sieciowych, w zakresie utrzymania infrastruktury sieciowej dla systemu SOA, świadczącego usługi publicznie dostępne w sieci Internet, o dostępności minimum 98 % w skali roku, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery, w zakresie pracy z urządzeniami typu: firewall, modularne przełączniki sieciowe, routery LAN/WAN. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera c). c) Inżynier ds. systemów pamięci masowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemów pamięci masowych, w zakresie utrzymania infrastruktury pamięci masowych dla systemu SOA, świadczącego usługi publicznie dostępne w sieci Internet, o dostępności minimum 98 %, 8/12

9 9/12 w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery, w pracy z sieciami SAN opartymi o urządzenia typu: przełączniki FC, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera d). d) Inżynier ds. serwerów aplikacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. serwerów aplikacyjnych, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery, w instalacji i konfiguracji klastrów serwerów aplikacyjnych J2EE. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera e). e) Inżynier ds. systemów operacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy brał udział w realizacji przynajmniej 1 projektu spełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemów operacyjnych, w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych opartych o jądro Linux, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera f). f) Ekspert ds. baz danych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. baz danych, w instalacji i konfiguracji klastrów baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lub równoważne), w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji replikacji baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lub równoważne) między dwoma ośrodkami przetwarzania. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera g). g) Ekspert ds. bezpieczeństwa (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. posiada min. 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego (zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników), II. posiada przynajmniej jeden z następujących certyfikatów: CISM, CISA, CISSP lub CEH lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną przez jednego z wystawców ww. certyfikatów jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy, 9/12

10 10/12 III. posiada doświadczenie w wykonaniu minimum trzech audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001 lub równoważnej, IV. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW, V. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera h). h) Architekt systemów informatycznych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Architekta systemu informatycznego, w zakresie projektowania systemów w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), w zakresie projektowania systemów w architekturze wielowarstwowej opartej o technologie J2EE, w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajności i niezawodności (HA), w zakresie projektowania systemów pracujących w sieciach rozległych. III. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem standardów UML i ArchiMate lub równoważnych IV. posiada doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących niżej wymienione standardy/technologie: J2EE, WebServices, WS-BPEL, WS-Security, TLS, PKCS#, PKCS11, PKCS7, XAdES, V. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej zastrzeżone, VI. posiada certyfikat TOGAF lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną przez The Open Group jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera i). i) Analityk systemów informatycznych (3 osoby) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Analityka systemów informatycznych, II. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML 2.0 oraz wsparciem narzędzi typu CASE, III. posiada doświadczenie w tworzeniu schematów wymiany danych (XSD, XML) z wykorzystaniem standardu XML Schema, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej V. posiada certyfikat TOGAF lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną przez The Open Group jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera j). j) Kierownik zespołu programistów (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit od a) do b) powyżej, pełniąc funkcję Kierownika zespołu programistów, II. posiada doświadczenie i znajomość następujących technologii i rozwiązań: Spring, EJB, JSP, JMS, Struts, Webservices, Maven, Ant, Java, JavaScript, Hibernate, XML, HTML, CSS, SOAP, JDBC, XML Schema, JUnit, DAO, JNDI, DHTML, XSLT, JAAS, CryptoAPI, AJAX, PKCX1..15, PKI, JPA, JSF, JAX-WS, iii. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera k). 10/12

11 11/12 k) Ekspert ds. jakości (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. jakości, II. posiada znajomość procedur, metod i narzędzi testowych oraz 3-letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji, III. posiada certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie co najmniej Advanced Level lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną przez ISTQB jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera l). l) Kierownik zespołu ds. procesów utrzymania systemów teleinformatycznych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję eksperta ds. procesów utrzymania systemów teleinformatycznych, w projektowaniu i wdrażaniu procesów utrzymania oraz definiowaniu katalogu usług, w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (analiza ryzyka, plany ciągłości, mechanizmy synchronizowania i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy kopii zapasowych, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności), w zakresie projektowanie, wdrażania i zarządzania incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją oraz zasobami systemu. III. posiada certyfikat ITIL na poziomie Expert lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną przez APM Group jednostkę certyfikującą (instytut egzaminacyjny EI) zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału, litera a). a) Zamawiający weźmie pod uwagę systemy informatyczne spełniające łącznie wszystkie wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. a) ogłoszenia. Zamawiający przyzna Wykonawcy za dodatkowy (ponad jeden) wykonany system (maksimum za jeden system) 5 pkt. Jeżeli którykolwiek z powyższych systemów został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów o transporcie drogowym lub przepisów o ruchu drogowym, Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowo 20 pkt. Zamawiający uzna, że system został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów o transporcie drogowym lub przepisów o ruchu drogowym w przypadku, gdy system ten realizuje co najmniej jedną z następujących funkcji: (1) przetwarza informacje o pojazdach, kierujących pojazdami i uprawnieniach do kierowania pojazdami w zakresie obsługi procesu związanego z rejestracją lub wydawaniem dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów i dokumentów rejestracyjnych pojazdów, (2) przetwarza informacje o naruszeniach w transporcie drogowym w zakresie obsługi procesu ujawniania tych naruszeń lub nakładania kar za te naruszenia, (3) przetwarza informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym w zakresie obsługi procesu ujawniania tych wykroczeń lub nakładania kar za te wykroczenia, (4) przetwarza informacje o natężeniu ruchu, wypadkach i kolizjach drogowych w zakresie obsługi procesu związanego z gromadzeniem, analizą i udostępnianiem informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, 11/12

12 12/12 (5) przetwarza informacje o zezwoleniach, licencjach oraz innych dokumentach niezbędnych do prowadzenia zarobkowego transportu lokalnego i międzynarodowego w zakresie obsługi procesu wydawania i prowadzenia rejestru tych dokumentów, (6) wspiera obsługę procesu zarządzania pracą funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do kontroli pojazdów, kierujących pojazdami w zakresie przestrzegania obowiązujących lokalnie przepisów regulujących ruch drogowy lub transport drogowy. W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału, litera b). b) Zamawiający weźmie pod uwagę wartość wdrożonego systemu informatycznego spełniającego wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. b) ogłoszenia. W zależności od wartości systemu Zamawiający przyzna Wykonawcy następujące ilości punktów: - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 0 pkt. - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 10 pkt., - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 20 pkt., - wartość powyżej PLN brutto 25 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi więcej niż jedno zamówienie, do oceny zostanie wybrane zamówienie o największej wartości. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (13:00) 12/12

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338889-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_gitd 16/11/2011- ID:2011-159578 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID:2010-081521 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184764-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2010/S 122-184764 Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255258-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 141-255258 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego.

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu zdalnego, bezpiecznego dostępu do zasobów wewnętrznej sieci teleinformatycznej z poziomu urządzeń typu notebook. Wymagania dla systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220082-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi przetwarzania danych 2011/S 132-220082 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403)

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146978-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978 IPCON Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23/1, Osoba do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ OSÓB W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy:45/di/pn/2011 WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 1 Wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329063-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/POIG 8.2/11/10

Zapytanie ofertowe nr 9/POIG 8.2/11/10 Warszawa, 18.11.2010 r. Zamawiający: Plagiat.pl Sp. z o. o. ul. Przanowskiego 32/53 01-457 Warszawa tel.: 22 100 11 11 faks: 22 100 11 11 e-mail: biuro@antyplagiat.pl NIP: 526-287-47-77 REGON: 140124469

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Wdrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi internetowe 2015/S 171-311637

Polska-Warszawa: Usługi internetowe 2015/S 171-311637 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311637-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi internetowe 2015/S 171-311637 Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2014-09-15 14:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406155-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 234-406155 Departament

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354332-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające 2011/S 217-354332 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Warszawa: Wsparcie MS Exchange i systemu usług katalogowych. Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 25/07/2015 S142 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Ogłoszenie o przetargu ograniczonym Nazwa zamawiającego CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Adres zamawiającego 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 Województwo mazowieckie Numer postępowania ZPC-101/2009 Określenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Rozszerzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354210-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 49215-2015

Zamówienie publicz... - 49215-2015 1 z 11 2015-02-12 14:13 Zamówienie publicz... - 49215-2015 11/02/2015 S29 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2014-11-21 15:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Obsługa powdrożeniowa infrastruktury telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319891-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 177-319891 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 231-407692. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 231-407692. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407692-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 231-407692 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Województwo: Mazowieckie Tel.: (0 22) 825-04-71

Województwo: Mazowieckie Tel.: (0 22) 825-04-71 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169378-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_prochniak 25/05/2011- ID:2011-072907 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75674-2015:text:pl:html Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674 Wstępne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, woj. Warszawa: Dostawa i montaż elementów centrali telefonicznej przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie (platforma komunikacyjna VoIP wraz z aplikacją Call Center i funkcją rejestracji rozmów dla dwóch traktów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Warszawa: Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz ze zintegrowanym z nim portalem, wdrożeniem, roczną zaawansowaną asystą techniczną oraz zapewnienie Zamawiającemu odpowiedniego zespołu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl 1 z 5 2013-06-27 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czdsigb.gov.pl Kraków: ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA UMOWAMI NA POTRZEBY CENTRUM ZAKUPÓW DLA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI Wydział Architektury Celem stażu jest zdobycie umiejętności projektowych, wiedzy z dziedziny budownictwa, umiejętności projektowania urbanistycznego,

Bardziej szczegółowo

str. 1 Pieczęć Wykonawcy

str. 1 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Ogłoszenia na Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i e-usług dla klientów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz ze sprzętem informatycznym nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17124-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 128-219670. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 128-219670. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219670-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 128-219670 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający jednocześnie następujące warunki w zakresie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa informatyczna - stworzenie i utrzymanie Geoportalu do projektu System

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 11-CPI-ZZP-2244/12

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 11-CPI-ZZP-2244/12 Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr -CPI-ZZP-44/ Imiona i nazwiska osób, którymi Zakres dysponuje Podstawa do Liczba Informacje potwierdzające spełnianie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308459-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT. im. Marii Skłodowskiej - Curie. ul. Wawelska 15B, Warszawa

Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT. im. Marii Skłodowskiej - Curie. ul. Wawelska 15B, Warszawa Zapytanie ofertowe Dotyczące sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy i propozycji kryterium oceny ofert w zakresie opracowania wymagań technicznych i systemowych przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części Numer ogłoszenia: 110975-2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 2015/S 194-352214. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 2015/S 194-352214. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:352214-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 2015/S 194-352214 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Audyt zewnętrzny projektu o nazwie Podkarpacki System Informacji

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technopark-pomerania.pl/ Szczecin: Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wersja archiwalna Ogłoszenie o zamówieniu - "Informatyzacja Urzędu Gminy w Samborcu poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów i pakietów dziedzinowych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu.pl/contents/213 Szczecin: Wykonanie analizy wstępnej oraz opracowanie raportu dotyczącego

Bardziej szczegółowo