Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2011/S Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, attn: Mariusz Klink, POLSKA Warszawa. Tel Fax (, , 2011/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , , , Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Serwery. Zamiast: W sekcji II.1.5). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezbędnej infrastrukturze sprzętowo-systemowej, konfiguracji,wdrożeniu systemu teleinformatycznego wspierającego proces gromadzenia, przetwarzania i udostępnianiadanych związanych z ujawnianiem wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości orazniestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i wytworzeniu niezbędnej dokumentacji, wsparciu Zamawiającego w zakresie procedur niezbędnych do uzyskania dostępu do automatycznegoprzetwarzania danych z następujących rejestrów publicznych: CEP, CEK, PESEL, KRS, REGON, szkoleniu użytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu teleinformatycznego oraz świadczeniuusług gwarancyjnych przez okres min. 5 lat, Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie zmian związanych z optymalizacjąprocesów obsługiwanych przez system oraz zmianami w przepisach prawa związanych z realizowanymipostępowaniami. Od ww. systemu wymaga się, żeby: był zasilany danymi ze stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń służących do ujawniania wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej nadrogach publicznych, wymieniał dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wsprawach o wykroczenia, w tym gromadzenia koniecznych informacji o pojazdach, właścicielach pojazdów orazkierujących, zapewniał pełne wsparcie procesu dla postępowań w sprawach o wykroczenia oraz wspierał czynnościzwiązane z wytwarzaniem, dystrybucją i kompletowaniem niezbędnej do przeprowadzenia postępowaniadokumentacji, wspierał proces decyzyjny w zakresie lokalizacji urządzeń ujawniających wykroczenia, wspierał proces zarządzania konfiguracją i monitorowania stanu urządzeń ujawniających wykroczenia, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania jakością opisanym w normie ISO 9001:2000 w zakresieprojektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania, lub równoważnym, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem opisanym w normie ISO 27001:2005. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia możliwość przekazywania pomiędzy Zamawiającym awykonawcą informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz poufne. W sekcji III.2.1) punkt II ppkt. 3. 1/12

2 2/12 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) mogądotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie doudziału w postępowaniu. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia, litera a) i b). 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy w tym okresie: a) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 3 systemy informatyczne o z których każdy: został zrealizowany dla administracji publicznej lub podmiotów realizujących zadania administracji publicznej, przetwarza dane osobowe i spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych, miał wartość co najmniej 50 mln zł brutto - uwzględniając wyłącznie wartość wykonanych usług związanychz zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu (bez wartości dostaw i licencji) oraz o z których przynajmniej jedensystem: był systemem integrującym w zakresie automatycznego przetwarzania informacji nie mniej niż 400 urządzeń eksploatowanych w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, wymieniającychdane w trybie teletransmisji oraz został zrealizowany w oparciu o politykę bezpieczeństwa zgodną z ISO/IEC27001, co potwierdzone jest stosownym certyfikatem wystawionym dla systemu przez uprawnioną jednostkęcertyfikującą oraz przetwarza dane niejawne o klauzuli minimum zastrzeżone. b) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 1 system informatyczny dla podmiotu realizującegozadania administracji publicznej, używany przez minimum 1 tys. użytkowników w minimum 10 lokalizacjachrozproszonych na terenie kraju, o wartości min PLN brutto, który spełnia następujące wymagania: wykorzystuje infrastrukturę PKI w celu uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz zabezpieczeniatransmisji danych, jest zbudowany w oparciu o architekturę SOA wykorzystującą szynę usług (ESB), udostępniającą usługisieciowe (Webservices) w celu wymiany danych z systemami zewnętrznymi, w całości został wdrożony w architekturze wysoko-dostępnej (HA), bezpieczeństwo sieciowe infrastruktury centralnej realizowane jest z wykorzystaniem zintegrowanychsprzętowych rozwiązań IDS/IPS, posiada wdrożone rozwiązanie monitorujące jego pracę i wydajność w stopniu umożliwiającym niezwłocznepodejmowanie działań w przypadku wykrycia anomalii oraz planowanie jego rozwoju i wprowadzanie zmian, przetwarza dane, w trybie automatycznym z wykorzystaniem interfejsów wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych, zapewnia w pełni automatyczne przetwarzanie danych w skali powyżej 80 tys. takich operacji przetwarzaniana dobę, został zbudowany z wykorzystaniem zapasowego ośrodka przetwarzania pracującego w trybie disaster-recovery. W sekcji III.2.1) punkt III. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżejwymienione dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w ogłoszeniu ozamówieniu: 1. Aktualny certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie: projektowania, wytwarzania, wdrażania,utrzymania i serwisu oprogramowania potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w oparciu owdrożony system zarządzania jakością, 2. Aktualny certyfikat ISO 27001:2005 lub równoważny, potwierdzający, że Wykonawca spełnił wymaganianormy na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 przy wdrożeniu przynajmniejjednego systemu informatycznego, 2/12

3 3/12 3. Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia zgodnie z art. 65 i 66 ustawy zdnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz ze zm.) potwierdzającezdolność Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera a). a) Kierownik projektu (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy, brał udział, jako kierownik projektu, w realizacjiprzynajmniej 1 projektu spełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, II. posiada certyfikat Prince2 Practitioner wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez APM Grouplub certyfikat Project Management Professional wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez ProjectManagement Institute, III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera b). b) Inżynier ds. urządzeń sieciowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. urządzeńsieciowych, w zakresie utrzymania infrastruktury sieciowej dla systemu SOA, świadczącego usługi publicznie dostępne wsieci Internet, o dostępności minimum 98 % w skali roku, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery, w zakresie pracy z urządzeniami typu: firewall, modularne przełączniki sieciowe, routery LAN/WAN. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów BezpieczeństwaTeleinformatycznego w ABW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera c). c) Inżynier ds. systemów pamięci masowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemów pamięcimasowych, w zakresie utrzymania infrastruktury pamięci masowych dla systemu SOA, świadczącego usługi publiczniedostępne w sieci Internet, o dostępności minimum 98 %, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery, w pracy z sieciami SAN opartymi o urządzenia typu: przełączniki FC, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera d). d) Inżynier ds. serwerów aplikacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. serwerówaplikacyjnych, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery, w instalacji i konfiguracji klastrów serwerów aplikacyjnych J2EE. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych 3/12

4 4/12 W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera e). e) Inżynier ds. systemów operacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy brał udział w realizacji przynajmniej 1 projektuspełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemówoperacyjnych, w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych opartych o jądro Linux, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym wtrybie disaster-recovery. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów BezpieczeństwaTeleinformatycznego w ABW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera f). f) Ekspert ds. baz danych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. baz danych, w instalacji i konfiguracji klastrów baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lubrównoważne), w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji replikacji baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL,IBM DB2 lub równoważne) między dwoma ośrodkami przetwarzania. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera g). g) Ekspert ds. bezpieczeństwa (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. posiada min. 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwateleinformatycznego (zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników), II. posiada przynajmniej jeden z następujących certyfikatów: CISM, CISA, CISSP lub CEH lub równoważne,wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelnośćbadania posiadanej wiedzy,iii. posiada doświadczenie w wykonaniu minimum trzech audytów systemu zarządzania bezpieczeństweminformacji według normy bezpieczeństwa ISO27001 lub równoważnej, IV. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów BezpieczeństwaTeleinformatycznego w ABW, V. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera h). h) Architekt systemów informatycznych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Architekta systemuinformatycznego, w zakresie projektowania systemów w architekturze zorientowanej na usługi (SOA), w zakresie projektowania systemów w architekturze wielowarstwowej opartej o technologie J2EE, w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajności i niezawodności (HA), w zakresie projektowania systemów pracujących w sieciach rozległych. III. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniemstandardów UML i ArchiMate lub równoważnych IV. posiada doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących niżej wymienione standardy/technologie:j2ee, WebServices, WS-BPEL, WS-Security, TLS, PKCS, PKCS11, PKCS7, XAdES, 4/12

5 5/12 V. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych klauzulą co najmniej zastrzeżone, VI. posiada certyfikat TOGAF lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkęcertyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera i). I) Analityk systemów informatycznych (3 osoby) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Analityka systemówinformatycznych, II. posiada minimum 3-letnie doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniemjęzyka UML 2.0 oraz wsparciem narzędzi typu CASE, III. posiada doświadczenie w tworzeniu schematów wymiany danych (XSD, XML) z wykorzystaniem standarduxml Schema, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych V. posiada certyfikat TOGAF lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkęcertyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera j). j) Kierownik zespołu programistów (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit od a) do b) powyżej, pełniąc funkcję Kierownika zespołuprogramistów, II. posiada doświadczenie i znajomość następujących technologii i rozwiązań: Spring, EJB, JSP, JMS, Struts,Webservices, Maven, Ant, Java, JavaScript, Hibernate, XML, HTML, CSS, SOAP, JDBC, XML Schema, JUnit,DAO, JNDI, DHTML, XSLT, JAAS, CryptoAPI, AJAX, PKCX1..15, PKI, JPA, JSF, JAX-WS, iii. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera k). k) Ekspert ds. jakości (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. jakości, II. posiada znajomość procedur, metod i narzędzi testowych oraz 3-letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji, III. posiada certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie co najmniej Advance Level lub równoważnywystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badaniaposiadanej wiedzy, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera l). l) Kierownik zespołu ds. procesów utrzymania systemów teleinformatycznych (1 osoba) spełniający następującewymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję eksperta ds. procesów utrzymaniasystemów teleinformatycznych, w projektowaniu i wdrażaniu procesów utrzymania oraz definiowaniu katalogu usług, w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (analiza ryzyka, planyciągłości, mechanizmy synchronizowania i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy kopii zapasowych,systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności), 5/12

6 6/12 w zakresie projektowanie, wdrażania i zarządzania incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją orazzasobami systemu. III. posiada certyfikat ITIL na poziomie Expert lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowanąjednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału, litera a). a) Zamawiający weźmie pod uwagę systemy informatyczne spełniające łącznie wszystkie wymaganiaopisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. a) ogłoszenia. Zamawiający przyzna Wykonawcy za każdy dodatkowy(ponad jeden) wykonany system (maksimum za trzy systemy) 5 pkt. Jeżeli którykolwiek z powyższychsystemów został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów o transporcie drogowym lub przepisów oruchu drogowym, Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowo 20 pkt. W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału, litera b). b) Zamawiający weźmie pod uwagęwartość wdrożonego systemu informatycznego spełniającego wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1lit. b) ogłoszenia. W zależności od wartości systemu Zamawiający przyzna Wykonawcy następujące ilościpunktów: - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 0 pkt., - wartość z przedziału od do ,99 PLN brutto 10 pkt., - wartość z przedziału od do ,99PLN brutto 20 pkt., - wartość powyżej PLN brutto 25 pkt. W przypadku, gdy Wykonawcaprzedstawi więcej niż jedno zamówienie, do oceny zostanie wybrane zamówienie o największej wartości. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (13:00) Powinno być: W sekcji II.1.5). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezbędnej infrastrukturze sprzętowo-systemowej, konfiguracji,wdrożeniu systemu teleinformatycznego wspierającego proces gromadzenia, przetwarzania i udostępnianiadanych związanych z ujawnianiem wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości orazniestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i wytworzeniu niezbędnej dokumentacji, wsparciu Zamawiającego w zakresie procedur niezbędnych do uzyskania dostępu do automatycznegoprzetwarzania danych z następujących rejestrów publicznych: CEP, CEK, PESEL, KRS, REGON, szkoleniu użytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu teleinformatycznego oraz świadczeniuusług gwarancyjnych przez okres min. 5 lat, Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie zmian związanych z optymalizacjąprocesów obsługiwanych przez system oraz zmianami w przepisach prawa związanych z realizowanymipostępowaniami. Od ww. systemu wymaga się, żeby: był zasilany danymi ze stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń służących do ujawniania wykroczeńpolegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej nadrogach publicznych, wymieniał dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wsprawach o wykroczenia, w tym gromadzenia koniecznych informacji o pojazdach, właścicielach pojazdów orazkierujących, zapewniał pełne wsparcie procesu dla postępowań w sprawach o wykroczenia oraz wspierał czynnościzwiązane z wytwarzaniem, dystrybucją i kompletowaniem niezbędnej do przeprowadzenia postępowaniadokumentacji, wspierał proces decyzyjny w zakresie lokalizacji urządzeń ujawniających wykroczenia, wspierał proces zarządzania konfiguracją i monitorowania stanu urządzeń ujawniających wykroczenia, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania jakością opisanym w normie ISO 9001:2000 w zakresieprojektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania, lub równoważnym, był zrealizowany zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem opisanym w normie ISO 27001: /12

7 7/12 Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia możliwość przekazywania pomiędzy Zamawiającym awykonawcą informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz poufne. System informatyczny objęty przedmiotem zamówienia będzie przetwarzał dane niejawne o klauzuli zastrzeżone. W sekcji III.2.1) punkt II ppkt W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy lub dowolnych Wykonawców spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia, litera a) i b). 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 2 systemy informatyczne z których każdy: został zrealizowany dla administracji publicznej lub podmiotów realizujących zadania administracji publicznej, przetwarza dane osobowe i spełnia wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych, miał wartość co najmniej PLN brutto - uwzględniając wyłącznie wartość wykonanych usług związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu (bez wartości dostaw i licencji) oraz z których przynajmniej jeden system: był systemem integrującym w zakresie automatycznego przetwarzania informacji nie mniej niż 400 urządzeń eksploatowanych w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, wymieniających dane w trybie teletransmisji oraz został zrealizowany w oparciu o politykę bezpieczeństwa zgodną z ISO/IEC 27001, co potwierdzone jest stosownym certyfikatem wystawionym dla systemu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą oraz przetwarza dane niejawne o klauzuli minimum zastrzeżone lub inne równoważne stosowane w państwach członkowskich UE lub NATO. b) zaprojektował, wykonał oraz wdrożył przynajmniej 1 system informatyczny dla podmiotu realizującego zadania administracji publicznej, używany przez minimum 1 tys. użytkowników w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, o wartości min PLN brutto, który spełnia następujące wymagania: wykorzystuje infrastrukturę PKI w celu uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz zabezpieczenia transmisji danych, jest zbudowany w oparciu o architekturę SOA wykorzystującą szynę usług (ESB), udostępniającą usługi sieciowe (Webservices) w celu wymiany danych z systemami zewnętrznymi, w całości został wdrożony w architekturze wysoko-dostępnej (HA), bezpieczeństwo sieciowe infrastruktury centralnej realizowane jest z wykorzystaniem zintegrowanych sprzętowych rozwiązań IDS/IPS, posiada wdrożone rozwiązanie monitorujące jego pracę i wydajność w stopniu umożliwiającym niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku wykrycia anomalii oraz planowanie jego rozwoju i wprowadzanie zmian, przetwarza dane, w trybie automatycznym z wykorzystaniem interfejsów wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych, zapewnia w pełni automatyczne przetwarzanie danych w skali powyżej 80 tys. takich operacji przetwarzania na dobę, został zbudowany z wykorzystaniem zapasowego ośrodka przetwarzania pracującego w trybie disaster-recovery. W sekcji III.2.1) punkt III. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć niżej wymienione dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu: 1. Aktualny certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie: projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania i serwisu oprogramowania potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością, 7/12

8 8/12 2. Aktualny certyfikat ISO 27001:2005 lub równoważny, potwierdzający, że Wykonawca spełnił wymagania normy na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 przy wdrożeniu przynajmniej jednego systemu informatycznego, 3. Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia zgodnie z art. 65 i 66 ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz ze zm.) potwierdzające zdolność Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. Jako równoważne wobec certyfikatów wskazanych w pkt. 1 i 2 zamawiający uzna zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy ze wskazanymi w tych punktach normami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione powyżej mogą dotyczyć dowolnego z Wykonawców. Na etapie realizacji zamówienia zamawiający będzie wymagał, aby: 1) wszyscy Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie projektowania, wytwarzania, wdrażania, utrzymania lub serwisu oprogramowania posiadali certyfikaty wymienione w pkt 1 i 2 oraz 2) wszyscy Wykonawcy i podwykonawcy wykonujący czynności wymagające przetwarzania informacji niejawnych lub dostępu do informacji niejawnych posiadali świadectwo wymienione w pkt 3. Wymaganie te zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera a). a) Kierownik projektu (1 osoba) spełniający następujące wymagania: i. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy, brał udział, jako kierownik projektu, w realizacji przynajmniej 1 projektu spełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, ii. posiada certyfikat Prince2 Practitioner wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez APM Group lub certyfikat Project Management Professional wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Project Management Institute, iii. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera b). b) Inżynier ds. urządzeń sieciowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. urządzeń sieciowych, w zakresie utrzymania infrastruktury sieciowej dla systemu SOA, świadczącego usługi publicznie dostępne w sieci Internet, o dostępności minimum 98 % w skali roku, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery, w zakresie pracy z urządzeniami typu: firewall, modularne przełączniki sieciowe, routery LAN/WAN. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera c). c) Inżynier ds. systemów pamięci masowych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemów pamięci masowych, w zakresie utrzymania infrastruktury pamięci masowych dla systemu SOA, świadczącego usługi publicznie dostępne w sieci Internet, o dostępności minimum 98 %, 8/12

9 9/12 w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery, w pracy z sieciami SAN opartymi o urządzenia typu: przełączniki FC, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera d). d) Inżynier ds. serwerów aplikacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. serwerów aplikacyjnych, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery, w instalacji i konfiguracji klastrów serwerów aplikacyjnych J2EE. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera e). e) Inżynier ds. systemów operacyjnych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. w ciągu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesięcy brał udział w realizacji przynajmniej 1 projektu spełniającego warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Inżyniera ds. systemów operacyjnych, w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych opartych o jądro Linux, w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym ośrodkiem przetwarzania pracującym w trybie disaster-recovery. III. posiada poświadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW, IV. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera f). f) Ekspert ds. baz danych (1 osoba) spełniający następujące wymagania: warunki określone w pkt. 1 lit a) lub b) powyżej, pełniąc funkcję Eksperta ds. baz danych, w instalacji i konfiguracji klastrów baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lub równoważne), w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji replikacji baz danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lub równoważne) między dwoma ośrodkami przetwarzania. III. posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt 2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, litera g). g) Ekspert ds. bezpieczeństwa (1 osoba) spełniający następujące wymagania: I. posiada min. 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego (zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników), II. posiada przynajmniej jeden z następujących certyfikatów: CISM, CISA, CISSP lub CEH lub równoważny wystawiony przez niezależną akredytowaną przez jednego z wystawców ww. certyfikatów jednostkę certyfikującą zapewniającą bezstronność i rzetelność badania posiadanej wiedzy, 9/12

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_gitd 16/11/2011- ID:2011-159578 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo