PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 15). Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i PESEL. 3. Czy taj uważnie wszyst kie tek sty i za da nia. 4. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1 4, które zostaną odtworzone z płyty CD. 5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 6. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do E. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi: A B C D E Wy bierz tyl ko jedną od po wiedź i za ma luj krat kę z od po wia da jącą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź A: A B C D E GRUDZIEŃ 2010 Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. A B C D E 8. Rozwiązania zadań, w których musisz sam sformułować odpowiedź, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. Powodzenia! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM.

2 Zadanie 1. (3 pkt) Usłyszysz dwukrotnie trzy rozmowy ( ). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu przyporządkuj każdej rozmowie właściwy obrazek (A D). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jeden obrazek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej rozmowy. Baker's A. B. Bookshop Florist BUTCHER'S C. D Zadanie 2. (3 pkt) Usłyszysz dwukrotnie nagranie z poczty głosowej. Na podstawie informacji w nim zawartych zaznacz w ta be li zna kiem X, któ re ze zdań ( ) są zgod ne z tre ścią na gra nia (TRUE T), a któ re nie (FALSE F) The clinic is closed on Thursday at 7 p.m Doctor Jones is not in the clinic this week The receptionist is there to help you. T F 2

3 Zadanie 3. (4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę telefoniczną. Wybierz odpowiedzi (A C) na pytania ( ) zgodne z treścią nagrania What did Josh ta ke? 3.2. What ti me do es scho ol start on We dnes day? A. B. C What is the last class on Tu es day? A. B. C What clas sro om will Josh and Ju lie ha ve Ma ths in? A. B. C. A. B. C. 3

4 Zadanie 4. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi ( ). Do każdej z nich wybierz właściwą reakcję (A C). Za kreśl li te rę A, B lub C A. I like painting too. A. She's 45 years old. B. So do I. B. She's ve ry ni ce. C. And me not. C. She's fi ne, thanks A. Probably not. A. I'm cry ing. B. Yes, I did. Why are you asking? B. Why not? C. Yes, she saw me. C. I lost my bag A. OK, I'll turn it down. B. All ri ght. I'll turn it off. C. Turn it down, will you? Zadanie 5. (5 pkt) Przyporządkuj do każdego pytania ( ) jedną z podanych odpowiedzi (A F). Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Uwaga: jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania Wo uld you li ke to play fo ot ball? 5.2. What are you in te re sted in? 5.3. What se ems to be the pro blem? 5.4. How do you do? 5.5. Do you want a cup of co coa? A. I'm fond of fo ot ball. B. I think I have a cold. C. Yes, ple ase. I'm cold. D. I'm fi ne thanks. And you? E. How do you do? F. Su re, let's do it! 4

5 Zadanie 6. (3 pkt) Uzu peł nij tekst pocz tów ki. Wy bierz wła ści wą, po praw ną pod wzglę dem gra ma tycz nym i lek sy kal nym od po wiedź ( ). Za kreśl li te rę A, B lub C. Dear Mark, Greetings from Cyprus! The weather is wonderful here. The sun is shining and the temperature here is (6.1.) C. We're (6.2.)... on the beach and sun bathing all the time! Yesterday we visited the capital city and we saw (6.3.)... monuments, churches, cathedrals and fabulous statues. The food is really tasty and the people are very friendly. See you soon! Jenny Mark Williams 3 Winston Str. W1T 4JD London ENGLAND 6.1. A. higher B. about C. normal 6.2. A. lying B. laying C. going 6.3. A. much B. many C. lot of Zadanie 7. (4 pkt) Do każdej z opisanych sytuacji ( ) dopasuj właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B lub C Poproś w sklepie o rozmienienie pieniędzy. A. I wo uld li ke to chan ge my mo ney. B. Can you gi ve me my chan ge? C. You must chan ge the se co ins Jak odpowiesz kelnerce, która pyta czy smakowała ci pizza? A. I like pizza very much. B. My pizza is delicious. C. It was ve ry go od, thanks Twoi znajomi wyjeżdżają na wakacje. Co im powiesz? A. Best wi shes! B. Have a good time! C. Many happy returns! 7.4. Roz ma wiasz z ko le gą przez te le fon, ale mu sisz na chwi lę prze rwać. Co po wiesz? A. I can't spe ak with you now. B. Co uld you hold on for a mi nu te? C. You sho uld wa it for me now. 5

6 Zadanie 8. (3 pkt) Przeczytaj opis ilustracji. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupeł nie nie luk ( ). Za kreśl li te rę A, B lub C. The pic tu re shows a man, who is go ing to eat (8.1.)... din ner. He is we aring a short -sle eved shirt. He is sit ting on a cha ir in a can te en. In front of him, on the ta ble, the re are fo ur (8.2.)..., some forks, kni ves and na pkins. The re is al so a small tray with salt -sha kers and pep per -sha kers. The man is wa iting for so me bo dy and I think that this per son will sit (8.3)... him in a mi nu te A. the B. his C. for 8.2. A. bowls B. saucers C. plates 8.3. A. to B. behind C. with Zadanie 9. (1 pkt) Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź, zgodną z jego treścią. Zakreśl literę A, B lub C. What is the ma in idea of the text? HOT OR COLD WATER? Many people who visit Great Britain are shocked that it is common to have two taps (one for cold and one for hot water) on the washbasin and bath. This system is OK if you want to have a bath. But if you are washing your hands, you have to choose if you prefer freezing your hands to burning them. Some people don't have a shower in their homes. And if they do, the water flow is so weak that you have to work hard to wash the soap off! Traditionally British houses were very cold so we bathed to get warm and never thought about the best water system for showering until we became 'European'! Adapted from ''Bridge'' 9/10, 2006 A. To tell why the re are two taps in most Bri tish ba th ro oms. B. To pre sent and expla in one ty pi cal ly Bri tish thing. C. To cri ti ci ze the taps in most Bri tish ba th ro oms. 6

7 Zadanie 10. (3 pkt) Za po znaj się z ta blicz ka mi in for ma cyj ny mi ( ). Przy po rząd kuj każ dej z nich od po wied nie miejsce (A D). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki TOILETS FOR CUSTOMERS ONLY Sorry NO VACANCY ROOM FOR RENT A. a bus stop B. a hotel C. a private house D. a restaurant Zadanie 11. (4 pkt) Prze czy taj tekst. Za znacz w ta be li zna kiem X, któ re ze zdań ( ) są zgod ne z je go tre ścią (TRUE T), a któ re nie (FALSE F). CENTRAL PARK In the middle of one of the biggest cities in the world, you can have a long, quiet walk under beautiful trees and over green hills. You can take a boat out on a lake or you can sit and watch the wild animals and birds. The place is Central Park. Many New Yorkers cannot imagine the city without the park. Some tourists think that the park shows natural Manhattan from the days before the city. This is not true. In fact, the park was carefully planned and built. In the 1850's rich New Yorkers wanted a place like the parks in London and Paris. They wanted a park for walking or riding horses. The plan for the park was made in But at the time, the land in this area of Manhattan was flat and not very nice. A lot of stone and earth was brought to make the park's hills. Half a million trees and plants were put in the ground. Paths and beautiful stone bridges were built. The lakes and streams under the bridges were not there before. The park was finally finished in Today people still walk and ride horses in Central Park. They also ride bikes. Cars can go into the park, but they cannot go everywhere. At the weekend, they cannot go in at all. Adapted from New York by Vic ky Ship ton The park wasn't the re be fo re the ci ty New Yor kers wan ted to vi sit parks in Lon don and Pa ris Cen tral Park is mo re than a hun dred years old Cars are forbidden everywhere in Central Park. T F 7

8 Zadanie 12. (4 pkt) Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu ( ) dopasuj właściwy nagłówek (A E). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. WAYS FOR TEENS TO MAKE MONEY There are many ways to make money, when you are a teenager. Here are things that you can do to earn some money: You can ask your parents if they have any household duties, for example gardening, dusting, cleaning and others. You can also offer your brother or sister to do their duties around the house and their room Everyone wants somebody to take care of their pets, and if you get home at 3 p.m., that's probably sooner than your neighbours. If they have pets, offer to let the dog out and take it for a long walk Every house needs dusting, a lawn mowed, snow shoveled, leaves raked, and plants watered. See if you can help people get those chores done for a few coins Are there some nearby elderly people that could use some help? Maybe you could ride your bike to the grocer's for them, or help them move some things around the house. Adapted from A. HELP SENIOR NEIGHBOURS B. CLEAN THE HOUSE FOR YOUR PARENTS C. VISIT YOUR NEIGHBOURS D. OFFER ANIMAL CARE E. EARN MONEY AT HOME 8

9 Zadanie 13. (3 pkt) Przeczytaj trzy ogłoszenia ( ). Do każdego z nich przyporządkuj cel, w jakim zostało napisane (A D). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jeden cel został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości We are looking for an OFFICE CLERK. Ideal candidate should know how to operate photocopiers, fax machines and printers. Expe rience is not required. Call LASER PRINTER FOR SALE Good condition, cable and toner included. For more details call: PROBLEM WITH YOUR COMPUTER? Call us and our specialists will do their best to repair it. We repair laptops, PCs, format hard drives, install software and hardware. CALL NOW A. to sell so me thing B. to of fer help C. to of fer a job D. to buy so me thing 9

10 Zadanie 14. (4 pkt) Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Vi si tors to Gre at Bri ta in ge ne ral ly agree abo ut one thing Bri tish co oking. ''It's ter ri ble!'' they say. But Bri tish ta stes ha ve chan ged a lot over the past twen ty years. Twen ty years ago the na tio nal ave ra ge for each per son was 352 grams of ''red'' me at each we ek, but now it's less than 250 grams. Pe ople pre fer chic ken and fresh fish. And mo re pe ople are in te re sted in he al thy eating the se days. Twen ty years ago the na tio nal ave ra ge was 950 grams of fru it each we ek, but now it's ne ar ly 2,000 grams. To day ma ny pe ople want fo od to be qu ick and easy. Re ady -ma de me als from fast fo od re stau rants are ve ry po pu lar. If you are fe eling ti red or la zy, you can even pho ne a lo cal re stau rant. They will bring the fo od to your ho me. In the past Bri tish pe ople usu al ly ate at ho me. They on ly went out for a me al at spe cial ti mes, li ke for so me bo dy's bir th day. But to day, ma ny pe ople eat out at le ast on ce a we ek. In the past, traditional steakhouses were very popular places, but now many people prefer foreign food. Eve ry Bri tish town has In dian and Chi ne se re stau rants and lar ge towns ha ve re stau rants from ma ny other countries too. Adapted from British Life by An ne Col lins People who visit great Britain A. usually don't like British cooking. B. think British food is delicious. C. have changed their tastes a lot Nowadays British people A. eat abo ut 950 grams of fru it a we ek. B. eat less fru its than 20 years ago. C. eat abo ut twi ce as much fru it as 20 years ago When Bri tish pe ople are ti red A. they go to a re stau rant. B. they or der fo od by pho ne. C. they bring the ir fo od ho me In the past A. steakhouses were less popular. B. the num ber of fo re ign re stau rants was smal ler. C. Bri tish pe ople ate in re stau rants mo re often. 10

11 Zadanie 15. (1 pkt) Przeczytaj fragmenty listu (a e). Ułóż je we właściwej kolejności, aby powstał logiczny i spójny tekst. Wybierz właściwą odpowiedź A, B lub C. Dear Monica, a. It's gre at to he ar that you're co ming to Po land for your win ter bre ak. b. You can al so ta ke your ice -ska tes the re's a ni ce ice rink in our ci ty. c. So don't for get to ta ke a warm jac ket, bo ots and a pa ir of wo olen glo ves. d. Last win ter it was ve ry cold here and I think that it will be the sa me this year. e. Thanks for your e -ma il and the gre at news. See you so on, Anna A. a, d, b, c, e B. a, e, c, b, d C. e, a, d, c, b 11

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2009 CZ Âå II Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ II LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 70 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE Nr 7, jesień/autumn 2010 NOWOŚĆ / NEWS! AA PRESTIGE PRO DNA CODE AA THERAPY SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA OCEANIC WYJĄTKOWA FILOZOFIA OCEANIC UNIQUE PHILOSOPHY PREMIERA / PREMIERE LADY MILLION PACO RABANNE

Bardziej szczegółowo