Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA PO KL Pytanie nr 1: Czy projekt nie przekraczający wartości 150 tys. zł. będzie wypłacany w transzach od czego to zależy? Zgodnie z Rozdziałem 1.4. Finansowanie projektów w ramach PO KL Zasad finansowania PO KL: Pierwsza transza (n) środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku projektów krótkich lub o bardzo niskiej wartości) wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 100% wartości dofinansowania na dany projekt. Decyzję w tym zakresie podejmuje instytucja zawierająca umowę o dofinansowanie projektu. Wypłata środków w ramach pierwszej transzy dokonywana jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym, w celu jej przekazania nie jest wymagane złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność. W przypadku podmiotów prywatnych, pierwsza transza może zostać przekazana dopiero po złożeniu przez beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu, chyba że beneficjent jest zwolniony ze złożenia zabezpieczenia (patrz podrozdział 1.3.2). Jednakże, z uwagi na fakt, iż projekty realizowane w ramach Poddziałania są z reguły projektami o minimalnie rocznym lub dłuższym okresie realizacji, kwota dofinansowania jest wypłacana w kilku transzach. Pytanie nr 2: Od czego zależy maksymalna kwota dofinansowania (wartość rozpisanego projektu)?

2 Dla przedmiotowego konkursu nie wyznaczono maksymalnej wartości projektu, jednakże nie może ona przekroczyć wartości dostępnej alokacji. Wobec powyższego, kwota dofinansowania zależy od zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wartość projektu jest każdorazowo uzależniona od potrzeb edukacyjnych dzieci z terenu realizacji projektu i jest indywidualna dla każdego projektu. Natomiast każdy wydatek musi wpisywać się w realizację celów projektu, oraz zostać skalkulowany w sposób racjonalny kosztowo. Ponadto, po opublikowaniu listy rankingowej, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu prowadzone są negocjacje pomiędzy IP a Beneficjentem, w sytuacji, gdy IP uzna, że koszty zawarte we wniosku są zawyżone, to zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL: Negocjacje budżetu powinny prowadzić do ustalenia wydatków na poziomie racjonalnym i efektywnym, w szczególności do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również łącznej wartości usług / towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub całej wartości projektu. Zmniejszenie wartości projektu ustalone w wyniku negocjacji nie może wynosić więcej niż 25%. W przypadku, gdy zmniejszenie wartości projektu ustalone w wyniku negocjacji jest wyższe niż 25% IOK odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie projektu z danym projektodawcą. Pytanie nr 3: Czy wkład własny musi być przedstawiony na początku w formie gotówkowej, czy można go rozpisać w projekcie? Zgodnie z Rozdziałem Wkład własny Zasad finansowania PO KL: Wkład własny może być wnoszony w formie: finansowej; niepieniężnej (np. w formie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy) szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zawarte są w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, np. w formie wynagrodzeń uczestników projektu tj. pracowników przedsiębiorstw w projektach objętych regułami pomocy publicznej, nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach Działania 5.2. Wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez beneficjenta. Może być wnoszony także przez partnera i uczestników projektu, np. w formie

3 symbolicznych opłat pobieranych od uczestników projektu (lub np. od rodziców dzieci w Poddziałaniu 9.1.1), o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. Natomiast w ramach niniejszego konkursu Wnioskodawca zgodnie z zapisami SzOP PO KL jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu. Wnosząc wkład własny projektodawca winien pamiętać, aby w nazwach pozycji zawrzeć informację, iż dotyczą one wkładu własnego z podaniem, czy cała pozycja dotyczy wkładu własnego, czy tylko w części. Równocześnie, wartość wkładu własnego wykazana w szczegółowym budżecie projektu musi pokrywać się z wartością wynikającą z budżetu ogólnego projektu. W przypadku, jeżeli Projektodawca pierwotnie wnosi wkład własny w formie pieniężnej, a na etapie realizacji projektu planuje dokonać zmiany na inną dozwoloną formę wkładu własnego, to winien on złożyć zmiany w projekcie, które będą każdorazowo indywidualnie analizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL. Pytanie nr 4: Zgodnie z waszymi sugestiami mam pytanie zasadnicze, kto może uczestniczyć tak naprawdę w projekcie dofinansowanym z EFS? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i Czy normalna osoba fizyczna która chce otworzyć przedszkole na terenie wiejskim, posiada zaplecze lokalowe, infrastrukturę spełniającą normy, posiada zabezpieczone środki w gminie na dofinansowanie do jednego przedszkolaka, może ubiegać się o dofinansowanie projektu. Co oznacza zapis "nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą czy oświatową na podstawie odrębnych przepisów" lub które są to podmioty? O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

4 Oznacza to, iż wnioskować mogą wszystkie podmioty, o ile nie są osobami fizycznymi. Natomiast osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie tylko w sytuacji, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową. Pytanie nr 5: Chciałabym pozyskać informację na temat: przeprowadzenia procedury zamówień publicznych, zatrudnienia kadry zarządzającej projektem oraz zasady zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia zajęć, jeśli tworzymy w ramach projektu nową grupę w przedszkolu. Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z zapisami systemu realizacji PO KL. W przypadku jeśli Beneficjent nie posiada odpowiedniej kadry, aby przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego, może przewidzieć w projekcie wynagrodzenie dla takiej osoby z zachowaniem racjonalności przedmiotowego wydatku. W kwestii zatrudniania personelu projektu, Wnioskodawca ma możliwość wyboru formy zatrudnienia w zależności od specyfiki projektu, przy czym należy pamiętać o zachowaniu wymogów nakładanych na Projektodawcę przez ogólne przepisy prawa polskiego oraz systemu realizacji PO KL. Pytanie nr 6: Uzyskanie informacji na temat przygotowania wniosku, na co należy zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu, jakie są ograniczenia i najczęściej popełniane błędy. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu: punkt 3.1 wadliwa diagnoza kwestii problemowej; podawanie danych dotyczących np. całej Wielkopolski, a nie gminy, na terenie której realizuje się projekt; brak konsultacji projektu w środowisku, w jakim ma być on realizowany, w przypadku Poddziałania także z rodzicami dzieci; brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn; cele projektu sformułowane niezgodne ze SMART; nieprawidłowo dobrane wskaźniki pomiaru celów; w punkcie 3.2 brak opisu grupy docelowej ze względu na istotne dla projektu cechy; brak uzasadnienia dla podziału na płeć grupy docelowej; brak uzasadnienia dla merytorycznego doboru uczestników; brak ilościowego uzasadnienia grupy docelowej;

5 kryteria rekrutacji niespójne z pozostałą częścią wniosku; brak opisu barier, potrzeb i oczekiwań; podawanie sprzecznych danych/informacji w różnych częściach wniosku o dofinansowanie; przewidziane w projekcie zadania (pkt 3.3) nie wynikające ze zdiagnozowanej sytuacji problemowej (pkt 3.1) lub nieuzasadnione; brak miejsca realizacji zajęć oraz osób odpowiedzialnych; zły opis lub brak opisu produktów oraz częstotliwości ich pomiaru; niezgodności pomiędzy punktem 3.3 a budżetem projektu przykładowo w punkcie 3.3 wykazuje się inną liczbę godzin zajęć niż w budżecie szczegółowym projektu; punkt 3.5 wybór nieprawidłowego oczekiwanego efektu realizacji PO KL; opis wartości dodanej, który faktycznie wynika wprost z realizowanego projektu; punkt 3.7 nieprawidłowy opis kadry zarządzającej projektem (brak opisu stanowisk pracy, wykształcenia, doświadczenia); brak uzasadnienia doboru partnera w projekcie; budżet projektu nieprawidłowa wartość wkładu własnego nie stanowiąca 15% wartości projektu (w Działaniach/Poddziałaniach, gdzie jest wymagane); budżet projektu zawyżenie wydatków na poszczególne pozycje kwoty wyższe niż stawki rynkowe; budżet projektu niespójność z częścią merytoryczną wydatki dotyczące działań nigdzie nie opisanych; budżet projektu błędy rachunkowe, nieprawidłowe opisy pozycji przekroczenie limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków znacząco wyższe aniżeli dopuszczalne limity Pytanie nr 7: W jaki sposób obliczać wkład własny wnioskodawcy? Proszę o podanie jakiegoś przykładu. Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) w wysokości 15% wartości projektu.

6 Powyższy przykład znajduje się w Dokumentacji konkursowej oraz Zasadach finansowania POKL Pytanie nr 8: Czy w Poddziałaniu występuje pomoc publiczna? Jeśli tak, czy koszty pośrednie są nią objęte również? Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej. Pytanie nr 9: Czy w projekcie opisujemy pomieszczenie, które musi spełnić warunki ustawowe, czy też zawieramy tylko taką informację? Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania pomieszczeń spełniających wszelkie wymogi związane z prowadzeniem ośrodka edukacji przedszkolnej. Równocześnie w treści wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację na temat dysponowanego przez Projektodawcę zaplecza. W przypadku jeśli pomieszczenia, którymi dysponuje Projektodawca wymagają adaptacji do prowadzenia w nich edukacji przedszkolnej, istnieje możliwość dostosowania pomieszczeń do potrzeb realizacji projektu, w ramach limitów cross financingu.

7 Pytanie nr 10: Czy dodatkowe zajęcia edukacyjno wychowawcze w przypadku JST, jeżeli łączna wartość zajęć przekracza Euro (natomiast pojedynczy rodzaj zajęć nie przekracza Euro i są to zajęcia rodzajowo różne np.: zajęcia z j. angielskiego, plastyki, tańca, gimnastyki korekcyjnej) muszą być realizowane w formie zleconej w przetargu usługi edukacyjnej przez firmę zewnętrzną, czy też gmina może zatrudnić do prowadzenia tych zajęć nauczycieli na podstawie umowy zlecenia traktując każdego nauczyciela jako oddzielne zamówienie? Za przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego odpowiada Beneficjent. Należy jej dokonać zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz systemu realizacji PO KL. Ponadto, nie należy stosować praktyk mających na celu ominięcie procedur związanych z prawem zamówień publicznych. Pytanie nr 11: Czy JST musi zatrudnić przedszkolankę na podstawie umowy o pracę zgodnie z kartą nauczyciela, czy też ma możliwość zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie ze stanowiskiem MEN, stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez JST podlega regulacji przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W związku z powyższym treść tego stosunku, w tym sposób zatrudniania nauczycieli oraz wykonywania obowiązków pracowniczych podlega przepisom ww. ustawy. Ponadto jest możliwe zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednakże musi być zgodne z przepisami krajowymi. Szczegółowe interpretacje dotyczące zatrudniania nauczycieli zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu (informacja z dnia r.). Pytanie nr 12: Jak należy liczyć wiek dzieci, gdy grupę docelową w 100% stanowią dzieci 3 4 letnie w momencie przystąpienia do projektu: należy brać pod uwagę rok kalendarzowy w którym dziecko kończy 4 lata, czy też konkretną datę urodzenia dziecka (np. czy wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. będą traktowane jako dzieci 4 letnie w momencie przystąpienia do projektu w dniu r.) Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL :

8 2. Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Metodologia i sposób pomiaru: Wskaźnik mierzy liczbę dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w zajęciach przedszkolnych w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu Do pomiaru wskaźnika należy przyjąć miejsce zamieszkania dziecka dzieci mieszkające na obszarach gmin wiejskich oraz części wiejskiej (leżącej poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej lub miejsce realizacji projektu projekty realizowane na obszarach gmin wiejskich oraz części wiejskiej (leżącej poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Za moment pomiaru wskaźnika należy przyjąć moment rozpoczęcia udziału w projekcie. Do grupy dzieci w wieku 3-5 lat zalicza się uczestników, którzy odpowiednio do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 3 lata i jednocześnie nie ukończyli 6 lat. Jeśli dzień rozpoczęcia udziału w projekcie jest dniem 6 urodzin danego uczestnika, to nie jest on liczony do wskaźnika. Pytanie nr 13: Czy w ramach projektu mogą być prowadzone zajęcia w zakresie specjalnych potrzeb indywidualnych dzieci i czy finansowane w ramach projektu mogą być zajęcia, w których udział biorą również dzieci, które nie są objęte projektem? Istnieje możliwość zaplanowania zajęć w zakresie specjalnych potrzeb dzieci o ile Wnioskodawca przedstawi uzasadnienie potrzeby realizacji ww. zajęć. Ponadto należy pamiętać, iż głównym celem Poddziałania jest tworzenie i utrzymanie dodatkowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, prowadzących do zwiększenia odsetka dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej. Ponadto dopuszcza się możliwość sfinansowania realizacji dodatkowych zajęć edukacyjno wychowawczych, wykraczających poza dotychczasowy zakres usług przedszkolnych finansowanych ze środków organu prowadzącego, o ile działanie to jest uzasadnione zapewnieniem jednolitych standardów edukacji przedszkolnej wszystkich dzieci i towarzyszy mu omówiony powyżej wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w danym ośrodku. Pytanie nr 14: Jeśli zamierza się w ramach projektu realizować dodatkowe zajęcia, to czy przez okres co najmniej równy okresowi realizacji projektu muszą być realizowane wszystkie zajęcia i czy muszą być one nieodpłatne?

9 Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przez okres równy okresowi realizacji projektu. Wobec powyższego, wymaga się od Projektodawcy przeprowadzenia diagnozy obejmującej przyszłe lata oraz wykazania, iż w okresie trwałości projektu również będzie występowało zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne na danym terenie. Jednakże trwałość miejsc przedszkolnych w ramach projektów realizowanych w jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków edukacji przedszkolnej do utrzymania miejsc przedszkolnych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi. W przypadku realizacji działań dodatkowych Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie informacji o liczbie, rodzaju i zakresie dodatkowych działań edukacyjno-wychowawczych planowanych do zrealizowania w ramach projektu. Dodatkowo, projektodawcy planując realizację dodatkowych działań edukacyjno-wychowawczych w ośrodkach wychowania przedszkolnego powinni mieć na uwadze obowiązek zachowania racjonalności wydatków przeznaczonych na realizację ww. przedsięwzięć. Zakończenie realizacji projektu nie powinno stanowić zagrożenia dla znaczącego zmniejszenia jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego. Niemniej jednak, to organ prowadzący powinien decydować o dalszej realizacji uruchomionych w ramach projektu dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych w podległych mu ośrodkach wychowania przedszkolnego. Pytanie nr 15: W chwili obecnej gmina uruchomiła małe oddziały w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy i budżetu gminy ( przede wszystkim są to wynagrodzenia) w okresie od stycznia do czerwca 2013r. Jak to się będzie teraz miało do 2 Typu operacji? Czy gmina chcąc starać się o środki unijne na wsparcie istniejących przedszkoli od września 2013r. może objąć te dzieci projektem i potraktować jako stworzenie nowych dodatkowych miejsc przedszkolnych. (Gmina może starać się o środki unijne tylko w ramach 2 typu operacji). W ramach 2 typu operacji projekcie należy obligatoryjnie wygenerować nowe miejsca przedszkolne. Jeżeli Wnioskodawca zaplanuje utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu, to może również zaplanować zajęcia dodatkowe dla dzieci już uczęszczających do przedszkola, o ile będzie to zasadne ze względu na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Należy pamiętać, iż zajęcia dodatkowe dla dzieci już objętych edukacją przedszkolną

10 mogą być jedynie uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach projektu i nie mogą stanowić głównego celu projektu. Pytanie nr 16: Czy dodatkowymi zajęciami, które kierowane będą do nowo przyjętych dzieci w ramach stworzenia nowych miejsc w przedszkolach, mogą również brać udział dzieci uczęszczające w chwili obecnej do przedszkoli (te które są finansowane z budżetu gminy i PUP). Istnieje możliwość zaplanowania zajęć w zakresie specjalnych potrzeb dzieci o ile Wnioskodawca przedstawi uzasadnienie potrzeby realizacji ww. zajęć. Ponadto należy pamiętać, iż głównym celem Poddziałania jest tworzenie i utrzymanie dodatkowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, prowadzących do zwiększenia odsetka dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej. Ponadto dopuszcza się możliwość sfinansowania realizacji dodatkowych zajęć edukacyjno wychowawczych, wykraczających poza dotychczasowy zakres usług przedszkolnych finansowanych ze środków organu prowadzącego, o ile działanie to jest uzasadnione zapewnieniem jednolitych standardów edukacji przedszkolnej wszystkich dzieci i towarzyszy mu omówiony powyżej wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w danym ośrodku. Ponadto, projekty w ramach Poddziałania PO KL powinny w pierwszej kolejności koncentrować się na utworzeniu możliwie jak największej liczby miejsc przedszkolnych w ramach dostępnej na to Poddziałanie puli środków. Niemniej, realizacja zajęć edukacyjno wychowawczych, wykraczających poza dotychczasowy zakres usług przedszkolnych finansowanych ze środków organu prowadzącego, jest możliwa, o ile działanie to jest uzasadnione zapewnieniem jednolitych standardów edukacji przedszkolnej wszystkich dzieci i towarzyszy mu wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w danym ośrodku. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie planowane dodatkowe zajęcia edukacyjno wychowawcze powinny być uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to także uwzględnienia w szczegółowym budżecie projektu wydatków na wyżywienie i zajęcia dodatkowe, bez względu, czy planowane są do sfinansowania ze środków dofinansowania czy też z innych źródeł (w tym opłat wnoszonych przez rodziców). Celowość wprowadzenia ww. opłat wydaje się o tyle uzasadniona, ze może stanowić mechanizm zapewnienia trwałości rezultatów projektu, tj. zapewnienia, że utworzony ośrodek przedszkolny lub stworzone dodatkowe miejsca dla dzieci w istniejących ośrodkach, zostaną zachowane po zakończeniu realizacji projektu.

11 Pytanie nr 17: Wydłużenie czasu pracy przedszkoli dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkoli czy nowych? Podstawowym celem Poddziałania PO KL jest wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych. W związku z powyższym, wydłużenie godzin pracy przedszkola może mieć miejsce tylko w przypadku stworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Czy jest możliwe pobieranie opłat od rodziców zarówno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi:

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: 1. Czy wkład własny (1,5%) musi być pieniężny? Nie. W dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dnia 20 lutego 2008r., w rozdziale 4.8; Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.1.2 PO KL Pytanie nr 1: Czy projekt w 100% może

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Pytania dot. konkursu nr POKL/9.1.1/I/14 w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Pytania dot. konkursu nr POKL/9.1.1/I/14 w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL Pytania dot. konkursu nr POKL/9.1.1/I/14 w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL 1. Zgodnie z Dokumentacją Konkursową nr POKL/9.1.1/I/14, jeden z obligatoryjnych wskaźników brzmi: Liczba dzieci w wieku 3-5 lat,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA DZIECI W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH RZESZÓW, 8 CZERWCA 2011 R. PYTANIA 1. Jaki jest określony procent dofinansowania na wydatki

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1. Jak rozumieć wzrost netto uczniów przedszkola w przypadku wsparcia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej FAQ Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Typy realizowanych operacji: 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r.

Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. 1. W jaki sposób zaplanować w budżecie środki na zastępstwo za nauczyciela, który się rozchorował (wpis we

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.

Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1. Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 RPOWP PYTANIE 1 W Regulaminie konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Czy osoby pracujące mogą być objęte projektem w ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Co oznacza racjonalne wynagrodzenie w kosztach

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych 1. Jaki jest minimalny wymiar godzinowy zajęć w szkole? Zgodnie z Zasadami przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r. Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020 Warszawa, 29 lipca 2014 r. Założenia ogólne Podkreślenie znaczenia weryfikacji potencjału

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Procedura naboru Nabór

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RPO Lubuskie 2020. Gorzów Wielkopolski 13 kwietnia 2016 r.

RPO Lubuskie 2020. Gorzów Wielkopolski 13 kwietnia 2016 r. RPO Lubuskie 2020 Gorzów Wielkopolski 13 kwietnia 2016 r. KONKURS Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu. 1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego.

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu. 1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do 1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego. 2. Imię i nazwisko Dyrektora szkoły/ oddziału przedszkolnego. 3. Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2 Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 8.1.2 1. Czy osoby obejmowane wsparciem oferowanym w 2. typie projektu (outplacement) powinny być skierowane przez Pracodawcę do

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie Dobry start dla przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków

Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków Marta Soboś Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Lublin, 20 września 2011 Budżet Budżet projektu dzieli się na: koszty bezpośrednie: - zadania merytoryczne,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu 1) Na kiedy mając na uwadze terminy dot. ogłoszenia konkursu, procedury oceny wniosków, negocjacji i podpisywania umów można realnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ z dnia r. dotyczące konkursu nr RPPD IZ /16 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.

Interpretacje IZ z dnia r. dotyczące konkursu nr RPPD IZ /16 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1. Interpretacje IZ z dnia 14.07.2016r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 RPOWP Pytanie 1: Od kiedy należy liczyć okres trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ z dnia r. dotyczące konkursu nr RPPD IZ /15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.

Interpretacje IZ z dnia r. dotyczące konkursu nr RPPD IZ /15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1. Interpretacje IZ z dnia 07.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 RPOWP PYTANIE 1 Czy w ramach typu projektu nr 4 wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

Pytania od Ośrodków:

Pytania od Ośrodków: Pytania od Ośrodków: 1. Czy w projekcie systemowym przewidzianym na lata 2014/2015 mogą uczestniczyć te same osoby, co w latach poprzednich, z którymi już były zawarte kontrakty socjalne w ramach projektu.

Bardziej szczegółowo

Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej Załącznik nr 12 Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WKŁAD WŁASNY

OBSZAR: WKŁAD WŁASNY OBSZAR: WKŁAD WŁASNY 1. Z jakich źródeł może pochodzić wkład własny czy muszą być to źródła publiczne, czy również prywatne? 2. Czy wkład własny może pochodzić wyłącznie od wnioskodawcy czy również od

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 16/POKL/9.2/2010 PYTANIA I ODPOWIEDZI:

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 16/POKL/9.2/2010 PYTANIA I ODPOWIEDZI: SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 16/POKL/9.2/2010 PYTANIA I ODPOWIEDZI: 1. Jakie koszty związane z odbywaniem stażu lub praktyki przez ucznia będą uznawane za kwalifikowane? Kwalifikowane będą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany zapisów poszczególnych elementów kryterium. Proponowana waga/punktacja wraz z opisem metodologii punktacji.

Propozycja zmiany zapisów poszczególnych elementów kryterium. Proponowana waga/punktacja wraz z opisem metodologii punktacji. Lp. Podmiot Zgłaszający Typ kryterium Obecna nazwa kryterium/ propozycja zmiany nazwy/nazwa nowego kryterium Propozycja zmiany zapisów poszczególnych elementów kryterium Charakter kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo