KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO OLEJ SMAROWY NISKOLEPKOŚCIOWY CN IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Olej smarowy niskolepkościowy OSNL5 Zastosowanie: Producent: Produkt specjalny używany: w zakładach ceramicznych, w przemyśle cementowym, maszynowym, budowlanym oraz jako plastyfikator w przemyśle tworzyw sztucznych Eko Trading Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7a, Łódź NIP: , REGON: Telefony alarmowe/kontaktowe: Ogólny telefon alarmowy: 112 całodobowo Policja: 997 całodobowo Straż pożarna 998 całodobowo Pogotowie ratunkowe 999 całodobowo Biuro sprzedaży Telefon :00 16:00 Fax :00 16:00 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA PRODUKTU: Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 15) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i dla środowiska SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA Dla zdrowia: Ograniczone dowody działania rakotwórczego (R40) Działania szkodliwe; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia (R65) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry (R66)

2 Dla środowiska: Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R52-53) Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z Dyrektywą 1999/45/WE Znaki ostrzegawcze: Xn Produkt szkodliwy N Produkt niebezpieczny dla środowiska Zwroty R R40 R65 R66 Ograniczone dowody działania rakotwórczego Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry R51/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Zwroty S S2 S23 S24 S35 Chronić przed dziećmi Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonych cieczy Unikać zanieczyszczeń skóry Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne S45 S53 S61 S62 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porad lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

3 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwa Stężenie Nr CAS Nr WE (EINECS) Olej napędowy; paliwa do silników Diesla Destylaty lekkie obrabiane wodorem( ropa naftowa); Frakcja naftowa < 89% Nr indeksowy Kategoria/ Symbol niebezpieczeństwa RAKOTW. KAT.3 S:2, S:36, S:37 Xn S:2, S:23, S:24, S:62 Xn Zwroty zagrożenia R: /53 R:65 Olej bazowy niespecyfikowany, Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) HC-3 - Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy niespecyfikowany HC-4,HC-5, HC-6 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy; Olej bazowy niespecyfikowany < 40% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Olej roślinny < 10% Nie dotyczy Nie dotyczy Znaczenie zwrotów zagrożeń patrz p. 16. Może zawierać dodatki uszlachetniające, detergenty, dodatki smarnościowe, przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na utlenianie, demulgujące, depresatory oraz dodatki biobójcze. 4. PIERWSZA POMOC ZALECENIA OGÓLNE: WDYCHANIE: Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku

4 zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. POŁKNIĘCIE: Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. KONTAKT ZE SKÓRĄ: KONTAKT Z OCZAMI: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem a następnie spłukać wodą. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około l5 minut. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU ŚRODKI GAŚNICZE WŁAŚCIWE: Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. ŚRODKI GAŚNICZE, KTÓRYCH NIE WOLNO UŻYWAĆ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZENSTWA: Zwarty strumień wody SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKÓW: Uwaga zagrożenie odrzutu płomienia W środowisku pożaru powstają toksyczne dymy zawierające tlenki węgla i inne niezidentyfikowane związki organiczne. Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza oraz ubranie ochronne INFORMACJE DODATKOWE: Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych.

5 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Unikać kontaktu z produktem. Unikać wdychania par. Pary są cięższe od powietrza, mogą zalegać przy powierzchni gruntu. Zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie. Stosować odzież ochronną (Patrz p. 8) Uwaga: Powierzchnie zanieczyszczone są śliskie. Zagrożenie odrzutu płomienia. Usunąć źródło zapłonu, nie palić tytoniu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA: Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód i gleby W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze. METODY OCZYSZCZANIA: Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Uwolniony produkt absorbować obojętnym materiałem chłonnym (piasek, żel krzemionkowy, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny), zebrać do zamkniętego pojemnika na odpady. Pozostałość spłukać wodą. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (p. 13) 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz p. 15). ZABEZPIECZENIE UŻYTKOWNIKA: Zapobiegać zatruciom: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, unikać kontaktu z cieczą, stosować odzież i sprzęt ochronny, unikać wdychania par i aerozoli. Posiadać zawsze dostępny sprzęt na wypadek pożaru czy wycieku. ZABEZPIECZENIE PRZED EKSPLOZJĄ I POŻAREM: Puste opakowania mogą zawierać palne lub wybuchowe pary- należy pozbyć się ich natychmiast po ich użyciu przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Unikać ułatwiania możliwości tworzenia się par. Wyeliminować źródła zapłonu nie używać otwartego ognia, nie palić, chronić zbiorniki przed nagrzaniem MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, poza zasięgiem światła słonecznego, z dala od źródeł iskier i ciepła. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np. poprzez uziemienie. Pojemniki przechowywać czytelnie opisane i zamknięte. PRZECIWWSKAZANIA: Unikać kontaktu z materiałami utleniającymi. Przechowywać z dala od elementów grzejnych i źródeł iskier

6 OPAKOWANIE: Używać opakowań odpornych na działanie węglowodorów. Zaleca się używania oryginalnych opakowań producenta. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZALECENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH Wentylacja ogólna pomieszczenia i/lub miejscowy wyciąg PARAMETRY KONTROLI NARAŻENIA: (Rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U.Nr 217, poz.1833) Oleje mineralne faza ciekła aerozolu) - wartości dopuszczalnych stężeń: NDS: 5 mg/m 3 ; NDSCh: 10 mg/m³; NDSP: - metody oznaczania w powietrzu: PN-77/Z ; PN-80/Z ; PN-88/Z ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: Dróg oddechowych: Rąk: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować zatwierdzony respirator (filtr typ P3). Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego (PN-EN 374:2004) Oczu: Okulary ochronne (PN-EN 166:2004) ZALECENIA HIGIENICZNE: Przestrzegać ogólnie obowiązujących środków ostrożności przy pracy z chemikaliami. Przestrzegać podstawowych zasad higieny. Każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce mydłem. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać Barwa Zapach Temperatura wrzenia/zakres Temperatura zapłonu : Ciecz : Żółta do brązowej : Charakterystyczny dla produktów naftowych : C 400 o C : > 60 0 C

7 Temperatura samozapłonu Granice wybuchowości : > C : brak dostępnych danych Gęstość w temp C : kg/m 3 Rozpuszczalność Rozpuszcza się w Prężność par Szybkość parowania Właściwości korozyjne Temperatura płynięcia : < 0 Lepkość kinematyczna w 50 o C : < 4 mm 2 /s : nie rozpuszcza się w wodzie : węglowodorach, alkoholach, eterach, chloroformie : brak dostępnych danych : brak dostępnych danych : nie wykazuje właściwości korozyjnych 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność: Warunki, których należy unikać: Materiały, których należy unikać: Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach produkt stabilny Źródła zapłonu, działanie ciepła Silne utleniacze Nie są znane. Produkty spalania patrz p INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Działanie: Drogi wnikania do organizmu: Skutki narażenia ostrego: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Połknięcie: Skutki narażenia przewlekłego: Drażniące Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy. Narażenie na działanie par w wysokim stężeniu może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu, dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, ospałość, śpiączkę toksyczną, duszności, nudności, Umiarkowane podrażnienie skóry. Powtarzający się kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie i pękanie. Umiarkowane podrażnienie oczu Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunkę. Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu.

8 Specyficzne skutki dla zdrowia człowieka: Toksyczność ostra: Produkt nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy Brak danych 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. BIOAKUMULACJA: EKOTOKSYCZNOŚĆ: MOBILNOŚĆ: - Nie ulega bioakumulacji - Brak danych o produkcie - Brak danych o produkcie 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI KLASYFIKACJA ODPADÓW ( Rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r., Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Kod odpadów: POSTĘPOWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Dz.U. Nr.62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami ). POSTĘPOWANIE Z ODPADOWYMI OPAKOWANIAMI Odzysk (recykling) lub unieszkodliwienie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 mają 2001r Dz.U. Nr 63, poz.638 wraz z późniejszymi zmianami) 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE KLASYFIKACJA: Substancja nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA. Prawidłowa nazwa przewozowa nie dotyczy Numer rozpoznawczy materiału nie dotyczy Klasa / Kod klasyfikacyjny - Grupa pakowania - Oznakowanie opakowań patrz p. 15 Numer rozpoznawczy zagrożenia

9 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy prawne 1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 3. Ustawa z dnia 25 luty 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U z późn. zm.) 4. Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, opakowań i etykietowania preparatów niebezpiecznych 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999?45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE seria L nr 353z 31 grudnia 2008r. z późn. Zm.) 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylające niektóre dyrektywy (Dz.Urz.UE seria L nr 312 z 22 listopada 2008r.) 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowanych (Dz.U. z 2001r ; z 2003r.7.78; z 2004r i ; z 2005r ) 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U ) 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U z późn. zm.) 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowisku pracy (Dz.U ) 16. INNE INFORMACJE Informacje zawarte w Karcie charakterystyki są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy na dzień publikacji. Informacje należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu oraz właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczą jedynie określonych zastosowań produktu i mogą nie być aktualne lub wystarczające dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie niż wymieniony w karcie. Użytkownik stosując produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie charakterystyki lub niewłaściwego zastosowania produktu. Wyjaśnienie skrótów: Xn - produkt szkodliwy, N - produkt niebezpieczny dla środowiska, R40- ograniczone dowody działania rakotwórczego, R65- działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

10 połknięcia, R66- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry, R51/53-działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, S2- chronić przed dziećmi, S23-nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonych cieczy, S24-unikać zanieczyszczeń skóry, S35-usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny, S36/37-nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne, S45-w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, S53-unikać narażenia, S61-unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki, S62-w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów.

11 SAFETY DATA SHEET LOW-VISCOSITY LUBRICATING OIL CN IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Trade name: Low-viscosity lubricating oil OSNL5 Use: Producer: Special product used in: ceramic plants, in concrete, machine-building and construction industry as well as a plastificator in the plastic industry Eko Trading Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7a, Łódź NIP: , REGON: Emergency/contact telephones: General emergency tel.: hours a day Police: hours a day Fire service hours a day Emergency service hours a day Sales office Telephone :00 16:00 Fax :00 16:00 2. HAZARDS IDENTIFICATION PRODUCT CLASSIFICATION: Pursuant to the current regulations (see section 15) the product is classified as the product hazardous to health and to environment PARTICULAR HAZARDS: To health: Limited evidence of a carcinogenic effect (R40) Harmful; May cause lung damage if swallowed (R65) Repeated exposure may cause skin dryness or cracking (R66)

12 To environment: Dangerous for the environment. Harmful to aquatic organisms; may cause long-term adverse effects in the aquatic environment (R52-53) Elements of label Label pursuant to Directive 1999/45/EC Warning signs: Xn Harmful product N Dangerous to the environment R phrases R40 R65 R66 Limited evidence of a carcinogenic effect Harmful; May cause lung damage if swallowed Repeated exposure may cause skin dryness or cracking R51/53 Harmful to aquatic organisms; may cause long-term adverse effects in the aquatic environment S phrases S2 S23 S24 S35 Keep out of the reach of children Do not breathe gas/fumes/vapour/spray Avoid contact with skin This material and its container must be disposed of in a safe way S36/37 Wear suitable protective clothing and suitable gloves S45 S53 S61 S62 In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately - show the label where possible Avoid exposure - obtain special instructions before use Avoid release to the environment. Refer to special instructions or safety data sheet If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label where possible

13 3. COMPOSITION AND INFORMATION ON INGREDIENTS Name Concent ration CAS no. EC no. (EINECS) Index no. Category/Risk symbol R-phrase Fuel oil, fuel for Diesel engines < 89% RAKOTW. KAT.3 S:2, S:36, S:37 Xn R: /53 Hydrogenated light distillates (crude oil); petroleum fraction S:2, S:23, S:24, S:62 Xn R:65 Unspecified base oil, paraffinic hydrogenated light distillates (crude oil); HC-3 Lubricating oils (crude oil), hydrorefined hydrocarbons C15-30, neutral base oil; Base oil - unspecified HC-4,HC-5, HC-6 Lubricating oils (crude oil), hydrorefined hydrocarbons C20-50, neutral base oil; Base oil - unspecified < 40% Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Vegetable oil < 10% Not applicable Not applicable See p. 16 for meaning of risk phrases. The preparation may contain dopes, detergents, lubricating additives, anticorrosive additives and additives improving oxidization resistance, de-emulsifiers, depresators and biocidal additives. 4. FIRST AID MEASURES GENERAL RECOMMENDATIONS: INHALATION: Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. Show the safety data sheet, label or package to medical personnel providing aid. If conscious have victim walk to fresh air, if unconscious move the victim from the contaminated area to fresh air. If conscious have the victim rest in semi-sitting position, if conscious have victim rest in recovery position.

14 INGESTION: Control and maintain a clear airway. If breathing is difficult, give oxygen; if not breathing, give artificial respiration e.g. using AMBU device. Seek medical help immediately. After swallowing give the conscious person 200ml of liquid paraffin. Do not induce vomiting. Do not give milk, fats, alcohol. Seek medical help immediately. SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing, immediately wash with water and soap, then rinse thoroughly. If irritation symptoms occur seek medical help. EYE CONTACT: If in eyes, hold eyelids apart and flush with running water for about 15 minutes. If irritation symptoms occur seek medical help of eye doctor. 5. FIRE-FIGHTING MEASURES EXTINGUISHING MEDIA: EXTINGUISHING MEDIA WHICH MUST NOT BE USED FOR SAFETY REASONS: Suitable: carbon dioxide, extinguishing powders, foams, water sprays Water jet SPECIAL HAZARDS: PERSONAL MEASURES FOR FIRE-FIGHTERS: Attention risk of flashback. Under fire conditions this product may emit toxic fumes including carbon monoxide and unidentified organic compounds. Use a self-contained breathing apparatus and wear protective clothing ADDITIONAL INFORMATION: Avoid breathing combustion products, may be harmful to health. Cool down closed tanks exposed to fire of high temperature using water spray to disperse vapours. Post-fire waste should be prevented from entering drains and watercourses. 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES PERSONAL PRECAUTIONS: ENVIRONMENTAL Avoid contact with the product. Avoid breathing vapours. Vapours are heavier than air and may accumulate just above the ground surface. Ensure proper ventilation/airing. Wear protective clothing (see p. 8) Attention: Contaminated surfaces are slippery. Risk of flashback. Remove ignition source, do not smoke. Prevent the product from entering drains, waters and soil

15 PRECAUTIONS: METHODS OF CLEANING UP: Notify relevant authorities on large leakages. Prevent liquid from spreading by making an area embankment. Absorb leaking product with neutral absorbent (sand, silica gel, acid-binding materials, universal minding material, and sawdust) transfer to closed container for later disposal. Rinse off the rest with water. Dispose of pursuant to current regulations (p. 13) 7. HANDLING AND STORAGE When using and storing observe generally applicable occupational health and safety regulations (see p. 15). USER PROTECTION: PREVENTION FROM EXPLOSION AND FIRE: STORAGE: CONTRAINDICATION: PACKAGE: Prevent poisoning: do not eat or drink at workplace, avoid contact with liquid, wear protective clothing and equipment, avoid breathing vapours and aerosols. Have emergency equipment for fires or leaks readily available. Empty containers may contain flammable or explosive vapours must be disposed of immediately after use pursuant to applicable protective measures. Limit possibilities of vapour production. Remove sources of ignition, do not use open flame, do not smoke or expose to heat Store in a cool, dry, well-ventilated area out of direct sunlight, away from sources of sparks and heat. Protect storage area against static electricity e.g. by earthing. Containers should be legibly marked and properly closed. Avoid contact with oxidizing agents. Keep away from heating elements and sources of sparks Use hydrocarbon-resistant containers. Original containers of the producer are recommended. 8. EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION RECOMMENDATIONS FOR TECHNICAL MEASURES: EXPOSURE CONTROL PARAMETERS: Room general ventilation and/or local extractor fan (Regulation of the Ministry of Labour and Social Policy of 29 November 2002, Journal of Laws no. 217, item 1833) Lubricating oils liquid phase of aerosols) - Permissible concentration values: NDS: 5 mg/m 3 ; NDSCh: 10 mg/m³; NDSP: - - Methods for determination in air: PN-77/Z ; PN-80/Z ; PN-88/Z

16 EXPOSURE CONTROLS: Respiratory protection: Protection for hands: If ventilation insufficient use an approved respirator (filter type P3). Protective gloves made of nitrile rubber (PN-EN 374:2004) Eye protection: Safety goggles (PN-EN 166:2004) HYGIENIC RECOMMENDATIONS: Observe generally applicable preventive measures of work with chemicals. Observe primary hygiene rules. Always wash hands with soap after work. 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance Colour Odour Boiling point and boiling range Flash point Self-ignition temp. Flammability limits : Liquid : Yellow to brown : characteristic to petroleum products : C 400 o C : > 60 0 C : > C : no available data Density in 15 0 C : kg/m 3 Solubility Soluble in Vapour pressure Evaporation rate Corrosive properties : not soluble in water : hydrocarbons, alcohols, ethers, chloroform : no available data : no available data Flow temperature : < 0 Kinematic viscosity in 50 o C : < 4 mm 2 /s : does not show corrosive properties 10. STABILITY AND REACTIVITY Stability: Conditions to avoid: Materials to avoid: Stable at normal conditions Sources of ignition, high temperatures Strong oxidizing agents

17 Hazardous decomposition or by-products: Unknown. For combustion products see p TOXICOLOGICAL INFORMATION Effect: How it enters body: Acute exposure effects: Skin contact: Eye contact: Swallowing: Chronic exposure effects: Specific effects to human health: Acute toxicity: Irritant Respiratory tract, skin, gastrointestinal tract. Exposure to highly concentrated vapours may cause irritation of eye mucous membranes, respiratory tract, headaches and dizziness, drowsiness, toxic coma, shortness of breath, nausea Moderate skin irritation. Repeated exposure may cause skin dryness and cracking. Moderate eye irritation Swallowing may result in gastrointestinal tract irritation, nausea, vomiting and diarrhoea. Harmful: may cause damage to lungs May cause disorders of central nervous system depression within peripheral nerves after end of exposure; chronic exposure may cause conjunctivitis, smell disorders. Not classified as carcinogenic No data 12. ECOLOGICAL INFORMATION Product is not soluble in water. It is lighter than water, gathers on its surface, may cause long-lasting disadvantageous changes in aquatic environment. BIOACCUMULATION: ECOTOXICITY: MOBILITY: - Does not bioaccumulate - No data for this product - No data for this product

18 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS WASTE CLASSIFICATION (Regulation of the Ministry of Environment of 27 September 2001, Journal of Laws no. 112 item 1206) Waste code: PRODUCT WASTE DISPOSAL Do not discharge to drains. Prevent waste from contaminating surface and ground waters. Do not dispose of at municipal landfills. Dispose of product waste pursuant to the valid regulations (Act of 27 April 2001, Journal of Laws no. 62, item 628 as amended). PACKAGE WASTE DISPOSAL Perform recycling or disposal of package waste pursuant to the valid regulations (Act of 11 May 2001, Journal of Laws no. 63, item 638 as amended) 14. TRANSPORT INFORMATION CLASSIFICATION: Substance is not subject to hazardous goods transport regulations RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA. Correct transport name not applicable Material identification number not applicable Class/classification code - Package group - Package marking see p. 15 Risk identification number 15. REGULATORY INFORMATION Regulations of law 1. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC 2. Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 3. Act of 25 February 2011 concerning chemical substances and their mixtures (Journal of Laws as amended) 4. Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the

19 SICHERHEITSDATENBLATT DES GEFÄHRLICHEN PRÄPARATS SCHMIERÖL MIT NIEDRIGER VISKOSITÄT CN STOFF - / PRÄPARATIDENTIFIZIERUNG UND UNTERNEHMENIDENTIFIZIERUNG Handelsbezeichnung: Schmieröl mit niedriger Viskosität OSNL5 Verwendung: Hersteller: Ein Spezialprodukt, das folgendermaßen gebraucht wird : in Keramikbetrieben, in Zement -, Maschinen und Bauindustrie sowie als Weichmacher in Kunststoffindustrie Eko Trading Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7a, Łódź NIP: , REGON: Notrufnummern/ Kontaktnummern: Die allgemeine Notrufnummer: stündig Polizei: stündig Feuerwehr: stündig Rettungsdienst: stündig Verkaufsbüro: Telefon: :00 16:00 Fax: :00 16:00 2. GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG PRODUKTKLASSIFIZIERUNG: Nach geltenden Vorschriften (siehe Pkt. 15) ist das Produkt als gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft. BESONDERE GEFÄHRDUNGEN: Gesundheitliche Gefährdungen: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung (R40) Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. (R65) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ( R66)

20 Umweltbezogene Gefährdungen: Umweltgefährlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. (R52-53) Kennzeichnungselemente Kennzeichnung nach der Richtlinie 1999/45/EG Warnungszeichen: Xn Gesundheitsschädlich N Umweltgefährlich R Sätze R40 R65 R66 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S Sätze S2 S23 S24 S35 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen Berührung mit der Haut vermeiden Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S45 S53 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Exposition vermeiden vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki LO 254

Karta Charakterystyki LO 254 Wyd. nr 1 strona 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nawa produktu: Smar odporny na działanie wody do łoŝysk wałeczkowych i ślizgowych ROLEN Inna nazwa: Smar ROLEN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo