KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO OLEJ SMAROWY NISKOLEPKOŚCIOWY CN IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Olej smarowy niskolepkościowy OSNL5 Zastosowanie: Producent: Produkt specjalny używany: w zakładach ceramicznych, w przemyśle cementowym, maszynowym, budowlanym oraz jako plastyfikator w przemyśle tworzyw sztucznych Eko Trading Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7a, Łódź NIP: , REGON: Telefony alarmowe/kontaktowe: Ogólny telefon alarmowy: 112 całodobowo Policja: 997 całodobowo Straż pożarna 998 całodobowo Pogotowie ratunkowe 999 całodobowo Biuro sprzedaży Telefon :00 16:00 Fax :00 16:00 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA PRODUKTU: Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 15) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i dla środowiska SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA Dla zdrowia: Ograniczone dowody działania rakotwórczego (R40) Działania szkodliwe; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia (R65) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry (R66)

2 Dla środowiska: Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (R52-53) Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z Dyrektywą 1999/45/WE Znaki ostrzegawcze: Xn Produkt szkodliwy N Produkt niebezpieczny dla środowiska Zwroty R R40 R65 R66 Ograniczone dowody działania rakotwórczego Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry R51/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Zwroty S S2 S23 S24 S35 Chronić przed dziećmi Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonych cieczy Unikać zanieczyszczeń skóry Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne S45 S53 S61 S62 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porad lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

3 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwa Stężenie Nr CAS Nr WE (EINECS) Olej napędowy; paliwa do silników Diesla Destylaty lekkie obrabiane wodorem( ropa naftowa); Frakcja naftowa < 89% Nr indeksowy Kategoria/ Symbol niebezpieczeństwa RAKOTW. KAT.3 S:2, S:36, S:37 Xn S:2, S:23, S:24, S:62 Xn Zwroty zagrożenia R: /53 R:65 Olej bazowy niespecyfikowany, Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) HC-3 - Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy niespecyfikowany HC-4,HC-5, HC-6 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy; Olej bazowy niespecyfikowany < 40% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Olej roślinny < 10% Nie dotyczy Nie dotyczy Znaczenie zwrotów zagrożeń patrz p. 16. Może zawierać dodatki uszlachetniające, detergenty, dodatki smarnościowe, przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na utlenianie, demulgujące, depresatory oraz dodatki biobójcze. 4. PIERWSZA POMOC ZALECENIA OGÓLNE: WDYCHANIE: Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku

4 zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. POŁKNIĘCIE: Natychmiast po połknięciu, osobie przytomnej, podać do wypicia 200 ml płynnej parafiny. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. KONTAKT ZE SKÓRĄ: KONTAKT Z OCZAMI: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem a następnie spłukać wodą. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około l5 minut. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU ŚRODKI GAŚNICZE WŁAŚCIWE: Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. ŚRODKI GAŚNICZE, KTÓRYCH NIE WOLNO UŻYWAĆ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZENSTWA: Zwarty strumień wody SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRAŻAKÓW: Uwaga zagrożenie odrzutu płomienia W środowisku pożaru powstają toksyczne dymy zawierające tlenki węgla i inne niezidentyfikowane związki organiczne. Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza oraz ubranie ochronne INFORMACJE DODATKOWE: Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych.

5 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Unikać kontaktu z produktem. Unikać wdychania par. Pary są cięższe od powietrza, mogą zalegać przy powierzchni gruntu. Zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie. Stosować odzież ochronną (Patrz p. 8) Uwaga: Powierzchnie zanieczyszczone są śliskie. Zagrożenie odrzutu płomienia. Usunąć źródło zapłonu, nie palić tytoniu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA: Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód i gleby W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze. METODY OCZYSZCZANIA: Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Uwolniony produkt absorbować obojętnym materiałem chłonnym (piasek, żel krzemionkowy, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny), zebrać do zamkniętego pojemnika na odpady. Pozostałość spłukać wodą. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (p. 13) 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz p. 15). ZABEZPIECZENIE UŻYTKOWNIKA: Zapobiegać zatruciom: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, unikać kontaktu z cieczą, stosować odzież i sprzęt ochronny, unikać wdychania par i aerozoli. Posiadać zawsze dostępny sprzęt na wypadek pożaru czy wycieku. ZABEZPIECZENIE PRZED EKSPLOZJĄ I POŻAREM: Puste opakowania mogą zawierać palne lub wybuchowe pary- należy pozbyć się ich natychmiast po ich użyciu przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Unikać ułatwiania możliwości tworzenia się par. Wyeliminować źródła zapłonu nie używać otwartego ognia, nie palić, chronić zbiorniki przed nagrzaniem MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, poza zasięgiem światła słonecznego, z dala od źródeł iskier i ciepła. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np. poprzez uziemienie. Pojemniki przechowywać czytelnie opisane i zamknięte. PRZECIWWSKAZANIA: Unikać kontaktu z materiałami utleniającymi. Przechowywać z dala od elementów grzejnych i źródeł iskier

6 OPAKOWANIE: Używać opakowań odpornych na działanie węglowodorów. Zaleca się używania oryginalnych opakowań producenta. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZALECENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH Wentylacja ogólna pomieszczenia i/lub miejscowy wyciąg PARAMETRY KONTROLI NARAŻENIA: (Rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U.Nr 217, poz.1833) Oleje mineralne faza ciekła aerozolu) - wartości dopuszczalnych stężeń: NDS: 5 mg/m 3 ; NDSCh: 10 mg/m³; NDSP: - metody oznaczania w powietrzu: PN-77/Z ; PN-80/Z ; PN-88/Z ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: Dróg oddechowych: Rąk: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować zatwierdzony respirator (filtr typ P3). Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego (PN-EN 374:2004) Oczu: Okulary ochronne (PN-EN 166:2004) ZALECENIA HIGIENICZNE: Przestrzegać ogólnie obowiązujących środków ostrożności przy pracy z chemikaliami. Przestrzegać podstawowych zasad higieny. Każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce mydłem. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać Barwa Zapach Temperatura wrzenia/zakres Temperatura zapłonu : Ciecz : Żółta do brązowej : Charakterystyczny dla produktów naftowych : C 400 o C : > 60 0 C

7 Temperatura samozapłonu Granice wybuchowości : > C : brak dostępnych danych Gęstość w temp C : kg/m 3 Rozpuszczalność Rozpuszcza się w Prężność par Szybkość parowania Właściwości korozyjne Temperatura płynięcia : < 0 Lepkość kinematyczna w 50 o C : < 4 mm 2 /s : nie rozpuszcza się w wodzie : węglowodorach, alkoholach, eterach, chloroformie : brak dostępnych danych : brak dostępnych danych : nie wykazuje właściwości korozyjnych 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność: Warunki, których należy unikać: Materiały, których należy unikać: Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach produkt stabilny Źródła zapłonu, działanie ciepła Silne utleniacze Nie są znane. Produkty spalania patrz p INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Działanie: Drogi wnikania do organizmu: Skutki narażenia ostrego: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Połknięcie: Skutki narażenia przewlekłego: Drażniące Drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy. Narażenie na działanie par w wysokim stężeniu może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu, dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy, ospałość, śpiączkę toksyczną, duszności, nudności, Umiarkowane podrażnienie skóry. Powtarzający się kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie i pękanie. Umiarkowane podrażnienie oczu Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunkę. Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego w obrębie nerwów obwodowych, utrzymujące się po przerwaniu narażenia; przewlekłe zapalenia spojówek; zaburzenia węchu.

8 Specyficzne skutki dla zdrowia człowieka: Toksyczność ostra: Produkt nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy Brak danych 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Jest lżejszy od wody, gromadzi się na jej powierzchni, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. BIOAKUMULACJA: EKOTOKSYCZNOŚĆ: MOBILNOŚĆ: - Nie ulega bioakumulacji - Brak danych o produkcie - Brak danych o produkcie 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI KLASYFIKACJA ODPADÓW ( Rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r., Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Kod odpadów: POSTĘPOWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Dz.U. Nr.62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami ). POSTĘPOWANIE Z ODPADOWYMI OPAKOWANIAMI Odzysk (recykling) lub unieszkodliwienie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 mają 2001r Dz.U. Nr 63, poz.638 wraz z późniejszymi zmianami) 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE KLASYFIKACJA: Substancja nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA. Prawidłowa nazwa przewozowa nie dotyczy Numer rozpoznawczy materiału nie dotyczy Klasa / Kod klasyfikacyjny - Grupa pakowania - Oznakowanie opakowań patrz p. 15 Numer rozpoznawczy zagrożenia

9 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy prawne 1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 3. Ustawa z dnia 25 luty 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U z późn. zm.) 4. Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, opakowań i etykietowania preparatów niebezpiecznych 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999?45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE seria L nr 353z 31 grudnia 2008r. z późn. Zm.) 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylające niektóre dyrektywy (Dz.Urz.UE seria L nr 312 z 22 listopada 2008r.) 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowanych (Dz.U. z 2001r ; z 2003r.7.78; z 2004r i ; z 2005r ) 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U ) 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U z późn. zm.) 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia środowisku pracy (Dz.U ) 16. INNE INFORMACJE Informacje zawarte w Karcie charakterystyki są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy na dzień publikacji. Informacje należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu oraz właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczą jedynie określonych zastosowań produktu i mogą nie być aktualne lub wystarczające dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie niż wymieniony w karcie. Użytkownik stosując produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie charakterystyki lub niewłaściwego zastosowania produktu. Wyjaśnienie skrótów: Xn - produkt szkodliwy, N - produkt niebezpieczny dla środowiska, R40- ograniczone dowody działania rakotwórczego, R65- działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

10 połknięcia, R66- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry, R51/53-działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, S2- chronić przed dziećmi, S23-nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonych cieczy, S24-unikać zanieczyszczeń skóry, S35-usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny, S36/37-nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne, S45-w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, S53-unikać narażenia, S61-unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki, S62-w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów.

11 SAFETY DATA SHEET LOW-VISCOSITY LUBRICATING OIL CN IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Trade name: Low-viscosity lubricating oil OSNL5 Use: Producer: Special product used in: ceramic plants, in concrete, machine-building and construction industry as well as a plastificator in the plastic industry Eko Trading Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7a, Łódź NIP: , REGON: Emergency/contact telephones: General emergency tel.: hours a day Police: hours a day Fire service hours a day Emergency service hours a day Sales office Telephone :00 16:00 Fax :00 16:00 2. HAZARDS IDENTIFICATION PRODUCT CLASSIFICATION: Pursuant to the current regulations (see section 15) the product is classified as the product hazardous to health and to environment PARTICULAR HAZARDS: To health: Limited evidence of a carcinogenic effect (R40) Harmful; May cause lung damage if swallowed (R65) Repeated exposure may cause skin dryness or cracking (R66)

12 To environment: Dangerous for the environment. Harmful to aquatic organisms; may cause long-term adverse effects in the aquatic environment (R52-53) Elements of label Label pursuant to Directive 1999/45/EC Warning signs: Xn Harmful product N Dangerous to the environment R phrases R40 R65 R66 Limited evidence of a carcinogenic effect Harmful; May cause lung damage if swallowed Repeated exposure may cause skin dryness or cracking R51/53 Harmful to aquatic organisms; may cause long-term adverse effects in the aquatic environment S phrases S2 S23 S24 S35 Keep out of the reach of children Do not breathe gas/fumes/vapour/spray Avoid contact with skin This material and its container must be disposed of in a safe way S36/37 Wear suitable protective clothing and suitable gloves S45 S53 S61 S62 In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately - show the label where possible Avoid exposure - obtain special instructions before use Avoid release to the environment. Refer to special instructions or safety data sheet If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label where possible

13 3. COMPOSITION AND INFORMATION ON INGREDIENTS Name Concent ration CAS no. EC no. (EINECS) Index no. Category/Risk symbol R-phrase Fuel oil, fuel for Diesel engines < 89% RAKOTW. KAT.3 S:2, S:36, S:37 Xn R: /53 Hydrogenated light distillates (crude oil); petroleum fraction S:2, S:23, S:24, S:62 Xn R:65 Unspecified base oil, paraffinic hydrogenated light distillates (crude oil); HC-3 Lubricating oils (crude oil), hydrorefined hydrocarbons C15-30, neutral base oil; Base oil - unspecified HC-4,HC-5, HC-6 Lubricating oils (crude oil), hydrorefined hydrocarbons C20-50, neutral base oil; Base oil - unspecified < 40% Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Vegetable oil < 10% Not applicable Not applicable See p. 16 for meaning of risk phrases. The preparation may contain dopes, detergents, lubricating additives, anticorrosive additives and additives improving oxidization resistance, de-emulsifiers, depresators and biocidal additives. 4. FIRST AID MEASURES GENERAL RECOMMENDATIONS: INHALATION: Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. Show the safety data sheet, label or package to medical personnel providing aid. If conscious have victim walk to fresh air, if unconscious move the victim from the contaminated area to fresh air. If conscious have the victim rest in semi-sitting position, if conscious have victim rest in recovery position.

14 INGESTION: Control and maintain a clear airway. If breathing is difficult, give oxygen; if not breathing, give artificial respiration e.g. using AMBU device. Seek medical help immediately. After swallowing give the conscious person 200ml of liquid paraffin. Do not induce vomiting. Do not give milk, fats, alcohol. Seek medical help immediately. SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing, immediately wash with water and soap, then rinse thoroughly. If irritation symptoms occur seek medical help. EYE CONTACT: If in eyes, hold eyelids apart and flush with running water for about 15 minutes. If irritation symptoms occur seek medical help of eye doctor. 5. FIRE-FIGHTING MEASURES EXTINGUISHING MEDIA: EXTINGUISHING MEDIA WHICH MUST NOT BE USED FOR SAFETY REASONS: Suitable: carbon dioxide, extinguishing powders, foams, water sprays Water jet SPECIAL HAZARDS: PERSONAL MEASURES FOR FIRE-FIGHTERS: Attention risk of flashback. Under fire conditions this product may emit toxic fumes including carbon monoxide and unidentified organic compounds. Use a self-contained breathing apparatus and wear protective clothing ADDITIONAL INFORMATION: Avoid breathing combustion products, may be harmful to health. Cool down closed tanks exposed to fire of high temperature using water spray to disperse vapours. Post-fire waste should be prevented from entering drains and watercourses. 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES PERSONAL PRECAUTIONS: ENVIRONMENTAL Avoid contact with the product. Avoid breathing vapours. Vapours are heavier than air and may accumulate just above the ground surface. Ensure proper ventilation/airing. Wear protective clothing (see p. 8) Attention: Contaminated surfaces are slippery. Risk of flashback. Remove ignition source, do not smoke. Prevent the product from entering drains, waters and soil

15 PRECAUTIONS: METHODS OF CLEANING UP: Notify relevant authorities on large leakages. Prevent liquid from spreading by making an area embankment. Absorb leaking product with neutral absorbent (sand, silica gel, acid-binding materials, universal minding material, and sawdust) transfer to closed container for later disposal. Rinse off the rest with water. Dispose of pursuant to current regulations (p. 13) 7. HANDLING AND STORAGE When using and storing observe generally applicable occupational health and safety regulations (see p. 15). USER PROTECTION: PREVENTION FROM EXPLOSION AND FIRE: STORAGE: CONTRAINDICATION: PACKAGE: Prevent poisoning: do not eat or drink at workplace, avoid contact with liquid, wear protective clothing and equipment, avoid breathing vapours and aerosols. Have emergency equipment for fires or leaks readily available. Empty containers may contain flammable or explosive vapours must be disposed of immediately after use pursuant to applicable protective measures. Limit possibilities of vapour production. Remove sources of ignition, do not use open flame, do not smoke or expose to heat Store in a cool, dry, well-ventilated area out of direct sunlight, away from sources of sparks and heat. Protect storage area against static electricity e.g. by earthing. Containers should be legibly marked and properly closed. Avoid contact with oxidizing agents. Keep away from heating elements and sources of sparks Use hydrocarbon-resistant containers. Original containers of the producer are recommended. 8. EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION RECOMMENDATIONS FOR TECHNICAL MEASURES: EXPOSURE CONTROL PARAMETERS: Room general ventilation and/or local extractor fan (Regulation of the Ministry of Labour and Social Policy of 29 November 2002, Journal of Laws no. 217, item 1833) Lubricating oils liquid phase of aerosols) - Permissible concentration values: NDS: 5 mg/m 3 ; NDSCh: 10 mg/m³; NDSP: - - Methods for determination in air: PN-77/Z ; PN-80/Z ; PN-88/Z

16 EXPOSURE CONTROLS: Respiratory protection: Protection for hands: If ventilation insufficient use an approved respirator (filter type P3). Protective gloves made of nitrile rubber (PN-EN 374:2004) Eye protection: Safety goggles (PN-EN 166:2004) HYGIENIC RECOMMENDATIONS: Observe generally applicable preventive measures of work with chemicals. Observe primary hygiene rules. Always wash hands with soap after work. 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Appearance Colour Odour Boiling point and boiling range Flash point Self-ignition temp. Flammability limits : Liquid : Yellow to brown : characteristic to petroleum products : C 400 o C : > 60 0 C : > C : no available data Density in 15 0 C : kg/m 3 Solubility Soluble in Vapour pressure Evaporation rate Corrosive properties : not soluble in water : hydrocarbons, alcohols, ethers, chloroform : no available data : no available data Flow temperature : < 0 Kinematic viscosity in 50 o C : < 4 mm 2 /s : does not show corrosive properties 10. STABILITY AND REACTIVITY Stability: Conditions to avoid: Materials to avoid: Stable at normal conditions Sources of ignition, high temperatures Strong oxidizing agents

17 Hazardous decomposition or by-products: Unknown. For combustion products see p TOXICOLOGICAL INFORMATION Effect: How it enters body: Acute exposure effects: Skin contact: Eye contact: Swallowing: Chronic exposure effects: Specific effects to human health: Acute toxicity: Irritant Respiratory tract, skin, gastrointestinal tract. Exposure to highly concentrated vapours may cause irritation of eye mucous membranes, respiratory tract, headaches and dizziness, drowsiness, toxic coma, shortness of breath, nausea Moderate skin irritation. Repeated exposure may cause skin dryness and cracking. Moderate eye irritation Swallowing may result in gastrointestinal tract irritation, nausea, vomiting and diarrhoea. Harmful: may cause damage to lungs May cause disorders of central nervous system depression within peripheral nerves after end of exposure; chronic exposure may cause conjunctivitis, smell disorders. Not classified as carcinogenic No data 12. ECOLOGICAL INFORMATION Product is not soluble in water. It is lighter than water, gathers on its surface, may cause long-lasting disadvantageous changes in aquatic environment. BIOACCUMULATION: ECOTOXICITY: MOBILITY: - Does not bioaccumulate - No data for this product - No data for this product

18 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS WASTE CLASSIFICATION (Regulation of the Ministry of Environment of 27 September 2001, Journal of Laws no. 112 item 1206) Waste code: PRODUCT WASTE DISPOSAL Do not discharge to drains. Prevent waste from contaminating surface and ground waters. Do not dispose of at municipal landfills. Dispose of product waste pursuant to the valid regulations (Act of 27 April 2001, Journal of Laws no. 62, item 628 as amended). PACKAGE WASTE DISPOSAL Perform recycling or disposal of package waste pursuant to the valid regulations (Act of 11 May 2001, Journal of Laws no. 63, item 638 as amended) 14. TRANSPORT INFORMATION CLASSIFICATION: Substance is not subject to hazardous goods transport regulations RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA. Correct transport name not applicable Material identification number not applicable Class/classification code - Package group - Package marking see p. 15 Risk identification number 15. REGULATORY INFORMATION Regulations of law 1. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC 2. Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 3. Act of 25 February 2011 concerning chemical substances and their mixtures (Journal of Laws as amended) 4. Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the

19 SICHERHEITSDATENBLATT DES GEFÄHRLICHEN PRÄPARATS SCHMIERÖL MIT NIEDRIGER VISKOSITÄT CN STOFF - / PRÄPARATIDENTIFIZIERUNG UND UNTERNEHMENIDENTIFIZIERUNG Handelsbezeichnung: Schmieröl mit niedriger Viskosität OSNL5 Verwendung: Hersteller: Ein Spezialprodukt, das folgendermaßen gebraucht wird : in Keramikbetrieben, in Zement -, Maschinen und Bauindustrie sowie als Weichmacher in Kunststoffindustrie Eko Trading Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7a, Łódź NIP: , REGON: Notrufnummern/ Kontaktnummern: Die allgemeine Notrufnummer: stündig Polizei: stündig Feuerwehr: stündig Rettungsdienst: stündig Verkaufsbüro: Telefon: :00 16:00 Fax: :00 16:00 2. GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG PRODUKTKLASSIFIZIERUNG: Nach geltenden Vorschriften (siehe Pkt. 15) ist das Produkt als gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft. BESONDERE GEFÄHRDUNGEN: Gesundheitliche Gefährdungen: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung (R40) Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. (R65) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ( R66)

20 Umweltbezogene Gefährdungen: Umweltgefährlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. (R52-53) Kennzeichnungselemente Kennzeichnung nach der Richtlinie 1999/45/EG Warnungszeichen: Xn Gesundheitsschädlich N Umweltgefährlich R Sätze R40 R65 R66 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S Sätze S2 S23 S24 S35 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen Berührung mit der Haut vermeiden Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen S45 S53 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Exposition vermeiden vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r (Dz. U. 140, poz.1171)

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r (Dz. U. 140, poz.1171) KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r (Dz. U. 140, poz.1171) Data aktualizacji karty charakterystyki : 28.04.2006r Data sporządzenia poprzedniej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy

NORGIPS Bonding Fix Klej gipsowy 1 Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Zastosowanie Stosowany w budownictwie. Producent Norgips Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sobieszyńska 4 00-764 Warszawa Tel.: +48 22 369 63 30 Fax: +48 22 369 63

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

% Nr CAS. (EINECS) Symbole / Zwroty zagrożenia Sól sodowa siarczanowanego

% Nr CAS. (EINECS) Symbole / Zwroty zagrożenia Sól sodowa siarczanowanego Data sporządzenia 12.11.2002 Wydanie: 5 Strona 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

KNAUF STUCKGIPS Gips budowlany

KNAUF STUCKGIPS Gips budowlany 1a. Identyfikacja preparatu 1 b. Identyfikacja dystrybutora KNAUF Jaworzno Sp. z o.o. ul.promienna 51 43-603 Jaworzno Tel.: +48 32 754 99 00 Telefax: +48 32 754 99 02 Telefon alarmowy: Tel.: +48 32 754

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa Produktu: PKWiU: 24. 30. 22-79. 10 SAP: 214273, 214274, 214275 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki stwarzające zagrożenie Nazwa Chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (REACH)] Aktualizacja: 01.12.2010 r. 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator Produktu: Engine

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SOLBET TRADYCYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA Data aktualizacji Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI

SOLBET TRADYCYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA Data aktualizacji Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: Strona 1/5 SOLBET Sp. z o.o. ul. Toruńska 71 86-050 Solec Kujawski tel: (0-52) 387 41 00; 387 41 80 fax:(0-52) 387 42 00; 387 41 83 Zakład : ul. Halinowo 3 Aleksandrów Kujawski tel: (0-54) 282

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia 05.12.2005 Wydanie: 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 13.10.2005 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Informacja o wyrobie Znak firmowy : Motoroel 15W-40 Firma : Volkswagen AG 38436 Wolfsburg Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT Data sporządzenia: 11.05.2004 Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ. Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 1 z 8 Data aktualizacji: 04.05.2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ. Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 1 z 8 Data aktualizacji: 04.05.2010 Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji: Inne nazwy: NAFTA DO OŚWIETLENIA Zastosowanie substancji: Przedsiębiorstwo:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ. Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ. Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno Producent: Zakłady Chemiczne GAMIX Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno Wydział udzielający informacji: tel: (061)425-98-89, fax: (061)427-15-93 http: www.gamix.gniezno.pl e-mail: firma@gamix.gniezno.pl 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 15.03.2005 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU Informacja o wyrobie Znak firmowy : 888100002435 Firma : Volkswagen AG 38436 Wolfsburg Numer

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 17:00): + 48 22 595 42 00

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 17:00): + 48 22 595 42 00 Strona 1 / 5 Data sporządzenia: 27/07/2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Akrylowy uszczelniacz w wodnej dyspersji. Producent: MAPEI

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Mieszanina poniższych składników na nośniku. Nazwa składnika % wag. Nr CAS Nr EC Nr indeksowy Klasyfikacja Szlam olejowy (ropa naftowa)

Mieszanina poniższych składników na nośniku. Nazwa składnika % wag. Nr CAS Nr EC Nr indeksowy Klasyfikacja Szlam olejowy (ropa naftowa) Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) Data opracowania: 08.02.2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

GLAS płyn do mycia szyb

GLAS płyn do mycia szyb Wydanie II Data wydania:09-09-2009 Data aktualizacji: 06-12-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Zastosowanie produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Składnik: nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R Benzyna ciężka 64742-48-9 265-150-3 > 10 Xn 65*-66 traktowana wodorem

Składnik: nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R Benzyna ciężka 64742-48-9 265-150-3 > 10 Xn 65*-66 traktowana wodorem Strona 1 z 7 Producent/Dystrybutor: CASTROL LUBRICANTS Sp. z o. o. i Spółka Sp. Jawna ul. Puławska 303 02-785 Warszawa Informacji udziela: Dział Techniczny tel.: (0-22) 549 49 00 Telefon alarmowy: Castrol

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna. 1. Przeznaczenie / zastosowanie Stosowana jako chemikalia do syntez. 2. Identyfikacja substancji Wzór chemiczny: S Synonimy: brak Masa molowa : 32.06g/mol Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE: 231-722-6 Określenie(a)

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

Adres ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław Poland Numer telefonu

Adres ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław Poland Numer telefonu 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Zastosowanie Środek myjący do użytkowników profesjonalnych Producent Nazwa/imię i nazwisko DeLaval Operation SP. z.o.o Adres

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, stosowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, stosowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: ROKO HYGIENE MYDŁO W PŁYNIE DO DOZOWNIKÓW PIANOWYCH KWIAT LILII RH - 45 LP Zastosowanie preparatu: mydło

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5.

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku Aktualizacja (PL) Wersja 5. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TL60 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska.

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. Higiena Sp. z o.o. Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Emulsja myjąca Producent: Schülke & Mayr GmbH Robert Koch Str. 2 22840 Norderstedt Niemcy,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Mozaikowy tynk dekoracyjny (Caparol-Buntstein-Sockelputz) Zastosowanie: Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do odkamieniania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia 17.10.2002 Wydanie: 5 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AKTUALIZACJA 24.08.2008 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Płyn do

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczne składniki: Składniki Numer WE Numer CAS % wagowe Wodorotlenek wapnia 215-137-3 1305-62-0 30

Niebezpieczne składniki: Składniki Numer WE Numer CAS % wagowe Wodorotlenek wapnia 215-137-3 1305-62-0 30 Nazwa preparatu: Kaszmir Data wydania: 24-01-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Kaszmir Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. 1. Identyfikacja preparatu

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. 1. Identyfikacja preparatu TUNAP Polska Sp.z o.o. Ul. Związkowa 15 04-522 Warszawa NIP: 525 243 34 45 Telefon: 022 812 50 34 Telefax: 022 812 50 86 Mail: biuro@tunap.pl Internet: www.tunap.pl Producent Dystrybutor KARTA CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo