6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali"

Transkrypt

1 Open Access Library Volume 9 (15) Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 6.1. Wymagania techniczne dla tulei o yskowych W krajach wysoko uprzemys owionych prowadzone s badania zmierzaj ce do znalezienia nowych materia ów o podwy szonych w asno ciach tribologicznych, w tym odpornych na zu ycie i zatarcia, szczególnie dla cz ci pracuj cych w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Wspó pracuj ce ze sob cz ci maszyn oraz elementów ró nych urz dze podlegaj zu yciu, przyczyn którego jest przede wszystkim tarcie. Destrukcja struktury warstwy wierzchniej oraz ubytek masy jest naturaln konsekwencj procesów tarcia. Powoduje to zmiany geometrii oraz w a ciwo ci eksploatowanych elementów. Niekorzystnych zjawisk wynikaj cych z mechanicznej wspó pracy powierzchni podlegaj cych tarciu nie mo na ca kowicie unikn. Mo na je jednak znacznie zredukowa poprzez odpowiednie przygotowanie samej powierzchni i w a ciwy dobór materia u warstwy wierzchniej. St d te zainteresowanie wielu o rodków naukowych nowymi sposobami formowania warstwy wierzchniej, która modyfikuje w a ciwo ci tribologiczne elementów wspó pracuj cych. Wspó czesne samoloty wyró niaj si wysokim poziomem niezawodno ci i bezpiecze stwem. Pomimo tego ci gle poszukuje si nowych materia ów zapewniaj cych wi ksze bezpiecze stwo w procesie eksploatacji. Du e mo liwo ci w zakresie projektowania ich w asno ci znajduj si w technologiach wytwarzania wykorzystuj cych procesy metalurgii proszków w po czeniu z procesami obróbki plastycznej, takimi jak kucie matrycowe dok adne. Takie po czenie procesów wytwarzania umo liwia otrzymywanie nie tylko wyrobów z proszków i spieków metali, ale tak e kompozytów na ich osnowie wzmocnionych w óknami lub umocnionych cz stkami fazy twardej z osnow. Alternatyw dla ww. procesów jest impregnowanie porowatych materia ów proszkowych specjalnymi mieszankami zawieraj cymi mikro- i nanocz stki smarów sta ych, np. siarczków [81]. Warunki pracy o ysk lizgowych wymagaj aby materia y o yskowe odznacza y si : ma ym wspó czynnikiem tarcia, du odporno ci na zu ycie, szybkim docieraniem si z wspó pracuj cym czopem, dobr smarowno ci, mo liwo ci wch aniania produktów zu ycia w warstw wierzchni, dobr wytrzyma o ci na ciskanie, wytrzyma o ci zm czeniow, odporno ci na uderzenia, 60 H.M. Wi niewska-weinert

2 Kompozyty z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi dobrym przewodnictwem cieplnym, odpowiednim wspó czynnikiem rozszerzalno ci cieplnej, odporno ci korozyjn. Dotychczas w rozpatrywanych uk adach wentylacyjnych stosuje si o yska grafitowe. Mimo, i charakteryzuj si one dobrymi w a ciwo ciami lizgowymi (warto wspó czynnika tarcia notuje si na ok. 0,1-0,2), równie podczas przerw w smarowaniu, wykazuj one nisk odporno na p kanie i kruszenie pod wp ywem si y, która na ni dzia a, a tak e nie s odporne na utleniaj ce rodowisko kwasowe. W o yskach smarowanych olejem, przy jego niedostatku mo e powsta pasta z py u w glowego i oleju, która mo e zaburzy dzia anie o yska przez zwi kszenie tarcia i zu ycie czopa. Kompozyty grafitu wype nionego w glikiem krzemu stosowane s przede wszystkim na wysoko obci one o yska lizgowe oraz jako materia na elementy pracuj ce w wysokich temperaturach (do temp. 600 C). Nowe tuleje o yskowe, wykonane z proszków spiekanych, w porównaniu do stosowanych o ysk grafitowych powinny charakteryzowa si : zwi kszon odporno ci na korozj i utlenianie, zwi kszon odporno ci na gwa towne obci enia, zmniejszonym wspó czynnikiem tarcia (sta ym w ca ym okresie pracy), zwi kszon odporno ci na zmienne obci enia Dobór sk adu chemicznego mieszanki proszkowej Rysunek 24 przedstawia w ze konstrukcyjny uk adu wentylacyjnego samolotu Airbus, w którym pracuje wybrana do bada tuleja o yskowa. Aby dobra odpowiedni sk ad chemiczny mieszanki proszkowej potrzebnej dla wytworzenia tulei spiekanych przeprowadzono badania dylatometryczne materia u wa ka, z którym ww. tuleje maj wspó pracowa oraz opracowanych mieszanek proszkowych. Badania te pozwoli y na wytypowanie do dalszych bada mieszanki proszkowej o rozszerzalno ci cieplnej zbli onej do rozszerzalno ci cieplnej wa ka w zakresie temperatur pracy zaworu. Poniewa jednym z podstawowych wymaga stawianym tulei by a jej dobra odporno korozyjna, dlatego te w pierwszym etapie doboru sk adu chemicznego tulei przygotowano dwa warianty mieszanek. Jeden na bazie proszku stali odpornej na korozj 316L z dodatkiem Ni mieszanka INOP mix 20 oraz drugi na bazie proszku Ni-Cr mieszanka INOP mix 21. Z opracowanych mieszanek wykonano próbki poprzez prasowanie, spiekanie i dokuwanie (rys. 25). 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 61

3 Open Access Library Volume 9 (15) 2012 Z przygotowanych próbek wyci to próbki do bada dylatometrycznych ( 2x12 mm). Celem okre lenia wp ywu procesu dokuwania na w asno ci termiczne tulei, próbki z mieszanki INOP mix 20 wyci to po procesie spiekania oraz po procesie dokuwania. Wyniki bada przedstawiono na rysunkach 26 i 27. Rysunek 24. Badana tuleja w w le konstrukcyjnym [63] Rysunek 25. Konstrukcja badanej tulei [badania w asne] 62 H.M. Wi niewska-weinert

4 Kompozyty z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi Otrzymane wyniki pokazuj, e próbki z mieszanki na bazie stopu niklowo-chromowego (mieszanka INOP mix 21) wykazuj znacznie mniejszy wspó czynnik rozszerzalno ci termicznej w porównaniu z materia em wa ka. Natomiast dla próbek ze stali nierdzewnej z dodatkiem Ni (INOP mix 20) ró nica ta jest mniej znacz ca. I tak, je eli dla temperatury 250 o C wspó czynnik rozszerzalno ci termicznej dla wa ka stanowi 1, , to dla mieszanki proszkowej INOP Rysunek 26. Zale no dylatacji od temperatury dla wybranych materia ów [badania w asne] Rysunek 27. Zale no wspó czynnika liniowej rozszerzalno ci cieplnej od temperatury dla wybranych próbek [badania w asne] 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 63

5 Open Access Library Volume 9 (15) 2012 mix 20 oraz INOP mix 21 wynosi on odpowiednio 1, i 1, Dla materia u INOP mix 21 powoduje to znaczn ró nic deformacji materia u wa ka i tulejki. Charakter zmiany wspó czynnika liniowej rozszerzalno ci termicznej obydwu materia ów przedstawiono na rysunku 27. Widoczny jest na nim równie wp yw procesu dokuwania na w a ciwo ci termiczne dla tej samej mieszanki proszkowej. Uwzgl dniaj c te wyniki próbki do dalszych bada przygotowywano poprzez dokuwanie, aby odwzorowa w badaniach dylatometrycznych g sto opracowywanych tulei proszkowych. Analiza wyników bada wykazuje, e podczas pracy tulei wykonanych z mieszanki proszkowej nr INOP mix 21 w temperaturze eksploatacji 500 o C nast puje zmniejszenie si luzu pomi dzy wa kiem a tulej, co prowadzi do zatarcia si pary. Niezb dna jest wi c optymalizacja sk adu chemicznego mieszanki proszkowej, celem osi gni cia podobnych wspó czynników rozszerzalno ci termicznej wspó pracuj cych elementów. Do dalszej cz ci bada przygotowano próbki z kolejnych trzech mieszanek: INOP mix 23 na bazie stali nierdzewnej ze zwi kszon zawarto ci Ni i Cr, INOP mix 24 na bazie stali 316L bez dodatkowych pierwiastków stopowych, INOP mix 25 na bazie proszku Ni-Cr z dodatkiem Mo. Próbki przygotowano poprzez prasowanie, spiekanie i dokuwanie. Rysunek 28. Zale no wspó czynnika liniowej rozszerzalno ci cieplnej od temperatur dla badanych próbek 64 H.M. Wi niewska-weinert

6 Kompozyty z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi Wyniki bada dylatometrycznych dla wszystkich wariantów sk adów chemicznych pokazano na rysunku 28. Porównanie krzywych wspó czynnika rozszerzalno ci liniowej dla próbek proszkowych i materia u wa ka pozwoli o na wytypowanie do dalszych bada mieszanki oznaczonej symbolem INOP mix 23. Rozszerzalno liniowa próbek przygotowanych z wybranej mieszanki oraz z wa ka w ca ym zakresie badanych temperatur, a wiec w zakresie temperatury eksploatacji, jest najbardziej zbli ona Technologie wytwarzania materia u bazowego z proszków metalu W Instytucie Obróbki Plastycznej opracowano, pod kierunkiem Autorki, nowy sposób wytwarzania spieków na zimno w dwóch operacjach kszta towania. Dotychczas stosuje si z regu y technologi wytwarzania w jednej operacji kszta towania [20, 21]. W technologii wytwarzania wyrobów z proszków spiekanych w jednej operacji kszta towania (rys. 29) dany wyrób otrzymuje ostateczny kszta t podczas operacji prasowania. T metod wytwarzane s elementy, od których nie jest wymagana wysoka g sto. Przyk ady cz ci oraz ich charakterystyk i zastosowanie przedstawiono w rozdziale 2. Technologia wytwarzania spieków na zimno w dwóch operacjach kszta towania plastycznego jest innowacyjn technologi opracowan w Instytucie Obróbki Plastycznej. Rysunek 29. Technologia wytwarzania wyrobów z proszków spiekanych w jednej operacji kszta towania [badania w asne] 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 65

7 Open Access Library Volume 9 (15) 2012 Ta unikalna technologia zosta a opracowana podczas realizacji zada w mi dzynarodowym projekcie EUREKA [57-59], który koordynowa a Autorka i jest chroniona europejskim patentem [28]. Na rysunku 30 przedstawiono przebieg procesu technologicznego wytwarzania materia u bazowego elementów w dwóch operacjach kszta towania plastycznego. Operacja dokuwania pozwala na uzyskanie skomplikowanego kszta tu wyrobu z jednoczesnym podwy szeniem g sto ci sprasowanych i wst pnie spieczonych pó wyrobów. Na tym etapie wyst puj znaczne odkszta cenia plastyczne, a stosowane ci nienia porównywalne s z ci nieniami przy prasowaniu proszku. Technologia kszta towania w dwóch operacjach kszta towania plastycznego na zimno pozwala na uzyskanie ko cowego wyrobu o g sto ci do 98% materia u litego. Tak sam g sto mo na uzyska tylko w procesie kucia wyrobu spiekanego na gor co, jednak w takim procesie nie uzyskuje si tak du ej dok adno ci wykonania. Ostateczne podwy szenie twardo ci nast puje po obróbce cieplno-chemicznej. Uzyskiwane twardo ci zale ne s od g sto ci wyrobu i sk adu chemicznego u ytej mieszanki oraz parametrów Rysunek 30. Przebieg procesu technologicznego wytwarzania wyrobów z proszków spiekanych w dwóch operacjach kszta towania plastycznego [badania w asne] 66 H.M. Wi niewska-weinert

8 Kompozyty z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Technologia ta chroniona jest patentem europejskim [28]. Elementy wykonane t technologi przedstawiono w rozdziale 2. Tak otrzymany proszkowy materia bazowy mo na modyfikowa nano i mikrocz stkami. Przebieg procesu technologicznego kszta towania wyrobów z nowego kompozytu na bazie materia u proszkowego (rys. 31) stosowany jest dla tych cz ci, od których wymagane s zarówno wysokie w a ciwo ci wytrzyma o ciowe i tribologiczne. Odpowiedni dobór parametrów procesów pozwala uzyska cz ci konstrukcyjne w szerokim zakresie g sto ci, twardo ci, a tak e o niskim wspó czynniku tarcia. Technika modyfikowania materia ów proszkowych siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi otwiera nowy kierunek wykorzystania tych materia ów. Pierwsze badania nad tym materia em kompozytowym wykonano w projekcie zamawianym koordynowanym przez Instytut Odlewnictwa w latach G ównym Wykonawc zada INOP by a Autorka tego opracowania [82-85]. Otrzymano kompozyt o podwy szonej odporno ci na zu ycie cierne, którego zastosowanie mo e obni y koszty eksploatacji w wyniku eliminacji smarowania elementów w czasie pracy. Jest to szczególnie wa ne dla cz ci konstrukcyjnych pracuj cych w specjalnych warunkach np. pod wod lub w pró ni, gdzie doprowadzenie smaru podczas pracy jest bardzo trudne. Rysunek 31. Przebieg procesu technologicznego kszta towania wyrobów z kompozytu z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi [badania w asne] 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 67

9 Open Access Library Volume 9 (15) Dobór parametrów technologii W ramach bada wykonanych w INOP w dwóch mi dzynarodowych projektach badawczych w VI Programie Ramowym [67-73], których koordynatorem by a Autorka, opracowano dokumentacj konstrukcyjn i wykonano narz dzia do wiadczalne do prasowania tulei o yskowej. Komplet narz dzi do prasowania sk ada si z: matrycy, trzpienia, stempla górnego i stempla dolnego. Narz dzia do wiadczalne wykonano ze stali narz dziowej do pracy na zimno gatunku NC10. Stemple górny i dolny obrobiono cieplnie do twardo ci HRC, a trzpie i matryc obrobiono cieplnie do twardo ci HRC. Konstrukcj narz dzi do wiadczalnych do prasowania tulei przedstawiono na rysunkach Znaj c wymagania wymiarowe i g sto tulei po prasowaniu okre lono wst pne warunki prasowania. Stosunkowo nisk g sto 6,0-6,1 g/cm 3 i wysoko 22,7 mm wypraski uzyskano przy naciskach 400 N/mm 2 (10 t) i masie nawa ki 29,9 g. Partia próbna tulei ST500 zosta a wykonana z mieszanki proszkowej INOP mix 23 opracowanej na bazie proszku stali nierdzewnej 316L. Rysunek 32. Narz dzia do wiadczalne do prasowania tulei stempel górny i stempel dolny [badania w asne] 68 H.M. Wi niewska-weinert

10 Kompozyty z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi Próby prasowania na narz dziach do wiadczalnych przeprowadzono na maszynie wytrzyma o ciowej ZD-30 w Zak adzie Badania Metali. Po prasowaniu wykonano pomiary metrologiczne wypraski tulei. Wyniki zosta y przedstawione w tablicy 5. Rysunek 33. Narz dzia do wiadczalne do prasowania tulei trzpie [badania w asne] Rysunek 34. Narz dzia do wiadczalne do prasowania tulei matryca [badania w asne] 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 69

11 Open Access Library Volume 9 (15) 2012 Po procesie prasowania, wypraski tulei poddane zostažy spiekaniu wstcpnemu w atmosferze zdysocjowanego amoniaku (75% H2 + 25% N2) w temperaturze zgodnie z patentem [28], a nastcpnie spiekaniu wysokiemu w piecu prócniowym w temperaturze 1200oC/1 h. Tablica 5. Wymiary wypraski tulei po prasowaniu [badania wžasne] Vrednica zew. Vrednica wew. Wypraska WysokoW5 nr H, mm hd1, mm hd2, mm 1 24,71 29,90 22, ,69 29,90 22, ,71 29,89 22, ,70 29,91 22, ,71 29,91 22,733 Masa, g 29,80 29,80 29,83 29,85 29,84 Rysunek 35. Obrazy SEM tulei po spiekaniu wstcpnym [badania wžasne] 70 H.M. WiWniewska-Weinert

12 Kompozyty z siarczkowymi nanocz>stkami grafenopodobnymi Na podstawie obserwacji przežomów próbek po spiekaniu wstcpnym (rys. 35), przeprowadzonych na elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) mocna stwierdzi5, ce nast>pižo tylko czcwciowe pož>czenie cz>stek proszku. Widoczne duce cz>stki nie ulegžy spiekaniu, tylko mniejsze cz>stki skonsolidowažy sic. PrzeŽom ma charakter kruchy, powierzchnie cz>stek s> w wickszowci gžadkie. Inny charakter powierzchni widoczny jest na przežomie tulejek po wysokim spiekaniu w prócni w temperaturze 1200oC/1h (rys. 36). Wyraane wyrwania na powierzchni cz>stek Wwiadcz> o pož>czeniu cz>stek proszku po procesie wysokiego spiekania. Mocna zauwacy5 duco mniej przestrzeni pomicdzy cz>stkami proszku. Rysunek 36. Obrazy SEM tulei po spiekaniu wysokim [badania wžasne] 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materiažu z kompozytu proszków metali 71

13 Open Access Library Volume 9 (15) 2012 Po spiekaniu wysokim przeprowadzono pomiary metrologiczne i masy tulei. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w tablicy 7. Porównuj c masy tulejek z tablicy 6 i 7, mo emy stwierdzi e masa cz ci po spiekaniu wysokim jest ni sza od masy wyprasek po prasowaniu. Jest to wynikiem wypalenia rodka po lizgowego (stearynianu cynku). Tablica 6. Wymiary tulei po spiekaniu wysokim [badania w asne] Tuleja nr rednica wew. D 1, mm rednica zew. D 2, mm Wysoko H, mm Masa, g 1 24,52 29,81 22,438 29, ,40 29,75 22,447 29, ,46 29,70 22,547 29, ,44 29,71 22,575 29, ,45 29,69 22,542 29,59 Tablica 7. G sto tulei po spiekaniu wysokim [badania w asne] Tuleja nr m 1, g m 3, g m 4, g g w, g/cm 3, g/cm , , ,9281 0,997 6, , , ,8412 0,997 5, , , ,8867 0,997 6, , , ,9090 0,997 6, , , ,8625 0,997 5,97 rednia 6,01 Przeprowadzono równie badania g sto ci pi ciu losowo wybranych tulejek, zgodnie z PN-EN ISO 2738:2001, wed ug zale no ci: m g 1 w (2) m 3 m 4 gdzie: m 1 masa próbki suchej przed parafinowaniem, m 3 masa próbki po parafinowaniu wa ona nad wod, m 4 masa próbki po parafinowaniu wa ona w wodzie, g w g sto wody zale na od temperatury otoczenia. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w tablicy 7. G sto badanych tulei po spiekaniu wysokim mie ci si w granicach 5,97-6,04 g/cm 3 i zapewnia przeprowadzenie procesu impregnowania aby uzyska warstw rodka po lizgowego. 72 H.M. Wi niewska-weinert

14 Kompozyty z siarczkowymi nanocz stkami grafenopodobnymi Po spiekaniu wysokim próbki tulei zosta y poddane procesowi kalibrowania celem dopasowania rednicy zewn trznej D 2 do gniazda impregnacyjnego w przyrz dzie ci nieniowym. Kalibrowanie przeprowadzono narz dziami badawczymi (rys. 37), przy u yciu prasy o nacisku max. 30 kn (3 t) w Zak adzie Zaawansowanych Technologii Kszta towania. Narz dzia badawcze do kalibrowania tulei ST500 sk adaj si z matrycy i stempla. Wykonano je ze stali narz dziowej do pracy na zimno gatunku NC10 i obrobiono cieplnie do twardo ci HRC. Wyniki kalibrowania wymiaru rednicy zewn trznej tulei podano w tablicy 8. Wymiar ten mie ci si w przedziale 29,59-29,79 mm i jest odpowiedni do umieszczenia w przyrz dzie do impregnacji ci nieniowej. Jest to materia bazowy do wytwarzania kompozytowej tulei o yskowej. Rysunek 37. Narz dzia badawcze do kalibrowania tulei [badania w asne] Tablica 8. Porównanie wymiaru D 2 [badania w asne] Tuleja rednica zewn trzna D 2, mm nr po spiekaniu wysokim po kalibrowaniu ,81 29, ,75 29, ,70 29, ,71 29, ,69 29,59 6. Opracowanie technologii otrzymywania bazowego materia u z kompozytu proszków metali 73

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy Ergonomia Ergonomia stanowiska pracy Definicja ergonomii Istnieje wiele definicji ergonomii jednak wspólnym elementem wszystkich jest człowiek i maszyna. Najprościej ergonomię możemy określić jako dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna 1.1. Dlaczego stosuje si cienkie warstwy TiN? Cienkie warstwy azotku tytanu (grubo : 0,5 µm µm) na o one na powierzchni narz dzi i cz ci maszyn zwi kszaj

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNOŚĆ WYPRASEK

TECHNOLOGICZNOŚĆ WYPRASEK TECHNOLOGICZNOŚĆ WYPRASEK Technologiczność konstrukcji określa zgodność budowy wypraski z uwarunkowaniami określonego procesu wytwarzania w tym przypadku - wtryskiwania. Zalecenia dotyczące technologiczności

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

9. Podsumowanie i wnioski

9. Podsumowanie i wnioski Kompozyty z siarczkowymi 9. Podsumowanie i wnioski Praca po wi cona jest opracowaniu nowego kompozytu, szczególnie na bazie materia u porowatego, z siarczkowymi. Podstaw do niniejszego opracowania by o

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

4. Wnioski wynikaj ce z przegl du literatury

4. Wnioski wynikaj ce z przegl du literatury 4. Wnioski wynikaj ce z przegl du literatury Od wielu lat przemys metalurgii proszków osi ga wysokie tempo rozwoju, poniewa oferuje cz ci o kszta tach z o onych i coraz wi kszych gabarytach oraz ta szych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU Celem ćwiczenia jest zapoznanie z techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy zabezpieczeń układów nawęglania

Nowoczesne systemy zabezpieczeń układów nawęglania Nowoczesne systemy zabezpieczeń układów nawęglania Dr inż. Dorota Brzezińska Żaneta Glonek Agnieszka Grzelak Politechnika Łódzka Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Łódź, 18-19 września 2012 r. XI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie 1. Wymagania edukacyjne Przygotowanie uczniów do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 Spis treêci 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 2. Proste przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru.................................. 11 2. l. Cel i dokładność pomiarów warsztatowych.....

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo