REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP , kapitał zakładowy ,00 PLN, zwane dalej MTP. 2. Serwis jest uruchamiany przez MTP w związku organizowaniem na terenach MTP lub w innej lokalizacji targów i specjalistycznych wydarzeń, zwanych dalej Targami. 3. Za pośrednictwem Serwisu MTP świadczą następujące usługi elektroniczne: a) rejestracja uczestników wydarzeń, b) sprzedaż dokumentów wstępu na wydarzenia, c) przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży dokumentów wstępu, d) aktywacja zaproszeń. 4. MTP świadczą wymienione powyżej usługi elektroniczne osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Użytkownikami Serwisu mogą więc być Profesjonalni Zwiedzający, zamierzający zamówić lub zakupić dokument wstępu na Targi za pośrednictwem Serwisu, a także zaproszeni przez wystawców Goście, dokonujący aktywacji zaproszeń otrzymanych na dane Targi. Użytkownikami Serwisu nie mogą być osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową. 5. Użytkownikiem Serwisu zostaje się w momencie założenia konta potwierdzonego przez MTP w sposób, o którym mowa w dalszej części Regulaminu. 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MTP 1. MTP zastrzegają sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta, o którym mowa w dalszej części Regulaminu. 3. Akceptacja Regulaminu polega na wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią danego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 1

2 3 Założenie konta w Serwisie 1. Założenie konta w Serwisie następuje po wybraniu zakładki Utwórz konto, a następnie po akceptacji Regulaminu, o którym mowa w 2 ust. 2 i polega na wypełnieniu odpowiednich pól z danymi identyfikującymi Użytkownika Serwisu. oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej ( , tel.komórkowy) informacji handlowych. 2. Dane identyfikujące Użytkownika Serwisu muszą być powiązane z jego działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową (tzw. dane służbowe): a) służbowy adres , b) pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy / pracodawcy, c) adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności ( kraj, kod i miejscowość, ulica,) d) imię i nazwisko, e) stanowisko, funkcja, zawód, f) NIP przedsiębiorcy / pracodawcy, g) służbowy telefon stacjonarny lub komórkowy, h) adres strony www, i) liczba zatrudnionych. 3. Dane podane przy zakładaniu konta podlegają weryfikacji formalnej, dokonywanej przez MTP, w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu podania danych i przesłania do weryfikacji., Jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość podanych danych, konto zostaje aktywowane, a Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. W przypadku podania nieprawidłowych danych, konto nie zostanie aktywowane, dane usunięte z systemu, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nie ujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta. 5. Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta, aktualizacja danych będzie odbywać się w zakładce Mój Profil. 6. Dane podane przez Użytkownika przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez MTP obowiązków usługodawcy. 7. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone MTP na adres przed wykonaniem usługi przez MTP oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez MTP. 2

3 4 Rejestracja Uczestników Wydarzeń 1. Do rejestracji na dane Targi uprawnieni są Użytkownicy Serwisu reprezentujący branże związane z tematyką Targów. 2. Rejestracji na dane Targach za pośrednictwem Serwisu można dokonywać w okresie najpóźniej 1 miesiąca przed rozpoczęciem Targów. 3. Profesjonalni Zwiedzający, którzy nie posiadają konta w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w sposób o którym mowa w 3. W przypadku posiadania konta, należy zalogować się z użyciem hasła dostępu do konta. 4. Rejestracji na danych targach dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności w Serwisie: 1/ wybranie z listy wydarzenia dostępnego w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania, 2/ wypełnienie ankiety rejestracyjnej. 5. Dla wybranych wydarzeniach dane podane w ankiecie rejestracyjnej podlegają weryfikacji pod kątem zgodności profilu działalności Użytkownika Serwisu z tematyką Targów. MTP dokonają weryfikacji w ciągu 48 godzin w dni robocze. 6. Jeżeli w wyniku tej weryfikacji uznano prawidłowość wypełnienia ankiety i zgodność przedmiotu działalności Użytkownika z tematyką Targów, Użytkownik zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. W przypadku stwierdzenia braku powiązania przedmiotu działalności z tematyką Targów, ankieta rejestracyjna zostanie odrzucona, o czym zainteresowany zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez niego adres Po zakończeniu rejestracji na wydarzenie lub po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji danych z ankiety rejestracyjnej o której mowa w pkt. 6, dokument potwierdzający rejestrację pojawi się w zakładce Moje Dokumenty. Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie. 8. W przypadku biletowanego wejścia, płatności za zamówione dokumenty należy dokonać w kasach biletowych dostępnych na terenie Targów, przedstawiając dokument o którym mowa w pkt Sprzedaż dokumentów wstępu 1. Użytkownik Serwisu, który po wyborze z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie będących przedmiotem zainteresowania wybrał opcję Kupić bilet elektroniczny, po zakończeniu procesu rejestracji o którym mowa w 4 w celu otrzymania dokumentu wstępu ma obowiązek wykonać przelew za pośrednictwem serwisu płatności.pl na rzecz MTP. 2. Po otrzymaniu płatności przez MTP dokument wstępu pojawi się w zakładce Moje Dokumenty oraz zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres . Dokument należy wydrukować i zabrać ze sobą na wydarzenie. 3. Wszelkie należności są rozliczane przez MTP w walucie polskiej (PLN). 3

4 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a MTP zostaje zawarta w momencie otrzymania przez obie strony od serwisu płatności.pl. potwierdzenia zapłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu. 5. Użytkownik jest zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na wydrukowanym dokumencie wstępu (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem. 6. Wydrukowany dokument wstępu posiada unikatowy numer i kod kreskowy, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na teren targów. 7. Dokument wstępu nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez MTP za nieważny. 8. Dokument wstępu nie może być przerabiany, kopiowany albo udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na dokumencie. MTP zastrzega sobie prawo do uznania biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na dokumencie wstępu. 9. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego dokumentu wstępu, obowiązującego w danym dniu Targów, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu Targów, a MTP nie dokonują zwrotu należności. 6 Zamówienie faktury 1. Zamówienia faktury dokonuje się po zakończeniu procesu zakupu dokumentu wstępu i po otrzymaniu płatności przez MTP. 2. W trakcie zamawiania faktury Użytkownik ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez MTP tylko do wystawienia zamówionej faktury. 7 Aktywacja zaproszeń 1. W procesie aktywacji zaproszenia wymagana jest rejestracja danych posiadacza zaproszenia tj. Profesjonalnego Zwiedzającego, zgodnie z zasadami określonymi w 4 oraz podania numeru otrzymanego zaproszenia. 2. Zaproszenie zarejestrowane za pośrednictwem Serwisu upoważnia osobę wskazaną w zaproszeniu imiennym lub posiadacza zaproszenia na okaziciela - Profesjonalnego Zwiedzającego do wstępu na dane targi lub inne wydarzenie w terminach określonych w zaproszeniu oraz według zasad określonych w Postanowieniach Szczegółowych dla Profesjonalnych Zwiedzających ogłaszanych na stronie internetowej danego Wydarzenia. (np. wstęp jednokrotny lub wielokrotny w czasie targów). 8 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług 1. Do zawarcia umowy w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie założenia konta w serwisie, a następnie poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu (np. aktywację zaproszenia). 4

5 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej. 3. Umowa sprzedaży ( zakupu) dokumentu wstępu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez MTP płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu. 4. MTP mogą rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach: a) podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta ; b) udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez zgody MTP. 9 Odpowiedzialność 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych. 2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym. 3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od MTP. 4. MTP zastrzegają sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie. 5. MTP ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Użytkownika lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu lub siły wyższej. 6. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Targów lub innego wydarzenia. W takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił za pośrednictwem Serwisu dokument wstępu, prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego dokumentu. 10 Obowiązki i prawa MTP jako Administratora Serwisu Ochrona danych Użytkowników Serwisu 1. MTP podejmują właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. 2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane i zabezpieczane przez MTP zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5

6 3. MTP zobowiązują się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu. 4. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, MTP zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG). 5. Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to MTP nie zaakceptują takiej rejestracji. 6. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, MTP zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. MTP powiadomią Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania. 11 Postępowanie reklamacyjne 1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez MTP usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu. 2) Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres albo listownie na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, Poznań : a) w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu - w terminie 1 miesiąca od dnia założenia konta lub aktywacji konta w Serwisie; b) w sprawach związanych z wykonaniem przez MTP usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu ( zamówienie lub sprzedaż biletu wstępu, wystawienie faktury) - w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Targów. 3) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia / wpływu do MTP. 4) MTP zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust.3. w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy MTP napotkają przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.). 5) MTP dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania. 6) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od 1 października 2014 roku. 6

7 2. MTP zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronach internetowych (www.mtp.pl), ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia targów lub innych wydarzeń. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a MTP, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 7

8 REGULATIONS of rendering electronic services via mtp24.pl. 1 General provisions 1. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (hereinafter referred to as MTP ) whose registered office is at ul. Głogowska 14, Poznań, registered in the National Court Register (KRS), Poznań District Court - Nowe Miasto i Wilda, 8 th NCR Division, registered number KRS , registered as VAT payer with taxpayer, identification number NIP , having a share capital of PLN 42,310,200 is the owner and the administrator of the mtp24.pl (hereinafter referred to as Service ). 2. The Service is launched by MTP in connection with exhibitions and professional events, hereinafter referred to as the Fair. 3. Taking advantage of the Service, MTP offers the following electronic services: a. Registering of event participants; b. Selling admission documents to events; c. Accepting orders for issuing invoices arising from selling admission documents; d. Activating invitations. 4. MTP renders the abovementioned electronic services to the representatives and other persons performing in the name of legal persons or organizational entities, which do not have a legal personality, as well as to natural persons running business, paid and professional activities. Professional visitors, who intend to order or purchase admission documents to the Fair via the Service, as well as guests invited by the Exhibitors who will activate the invitations may become users of the Service. Individuals who do not run their own business, paid or professional activities cannot become users of the Service. 5. You become the user of the Service the moment your account set-up has been confirmed by MTP in the way specified later herein. 2 Conditions of rendering electronic services by MTP 1. MTP reserves the right to render services via the Service solely on conditions stipulated in the Regulations. 2. In order to use the Service, it is necessary for the User to accept the Regulations while setting up the account described later herein. 3. On accepting the Regulations, the User confirms to have familiarized himself with the contents of the Regulations and pledges to obey its provisions. 3 Setting up an account in the Service 1. An account is set up by clicking on the Create a new account bookmark, and accepting the Regulations stipulated in 2 p. 2. It is done by the means of filling proper fields providing identification data of the User as well as by accepting to receive information to the electronic communication addresses given ( , mobile phone). 2. The identification data of the User must correspond to their business, paid, and professional activities (hereinafter referred to as Professional data ): 8

9 a. Work address; b. Full name of the entrepreneur, employer; c. The company s address or the place of performing business activities (country, post code and town, street); d. Name and surname; e. The entrepreneur s / employer s NIP number; f. Webpage address; g. The number of employees. 3. The data submitted while setting up the account are subject to verification performed by MTP within 48 hours during working days from the moment of submitting the data and having them verified. Should, in such a case, the data be considered accurate, the account is activated and the User gets informed about it via . In case of submitting false data, the account shall not be activated; the data will be deleted and removed from the system, which the interested person will be informed about via e- mail. 4. The User is obliged to protect the password and access to their account and not to share it to third parties. The User shall use their password every time they log in to their account. 5. The User has the right to change the data given while setting up the account after logging in. The update will take place in the My profile tab. 6. The data given by the User while setting up the account shall be real and in accordance with the current situation as they are indispensable to conclude the agreement and they are the only guarantee of performing responsibilities on the side of the service provider properly. 7. The Service s Users have the opportunity to change and complement the data given beforehand online. The data removal required and indicated to the MTP s address prior to performing the services by MTP shall mean the resignation of the agreement and thus shall prevent MTP from performing the services. 4 Registration of Events Participants 1. Those Users of the Service who represent branches related to the theme of the Fair are entitled to register at the Fair. 2. The registration to a proper Fair via the Service can be done 1 month before the Fair commences at the latest. 3. Professional visitors, who do not have an account at the Service, shall register in the way stipulated in 3 hereinbefore. In case you already have an account, you shall log in using the password to your account. 4. Registration to the Fair is done by the following actions performed in the Service: a. Selecting a proper event of interest specified in the Service; b. Filling in the registration form. 5. For chosen events, the data given in the registration questionnaire are subject to verification with respect to the compliance of the corporate profile of the User with the Fair theme. MTP shall finish the verification procedure within 48 hours in the working days. 6. If, as a result of the verification, the questionnaire is filled properly and the business actions comply with the Fair theme, the User shall be sent proper information via . In case of lack of connection between the subject of activities and the Fair theme, a registration 9

10 questionnaire shall be rejected, which the User shall be informed about via to the e- mail address submitted. 7. Having finished the registration to the event and received information on positive verification of the data given in the registration questionnaire, stipulated in 6, the document confirming registration shall be visible in My Documents tab. The document shall be printed and taken to the event. 8. In case of admission with tickets, the payment for the documents chosen shall be done in the ticket office available on the fairgrounds by presenting the document stipulated in point 7. 5 Sale of admission documents 1. The Service s User who chose the option Buy an e-ticket after selecting an event of the list of events available in the Service is obliged to make a payment to MTP via the service titled płatności.pl once the registration process stipulated in 4 is finished. 2. Once the payment is received, the admission document shall appear in the My documents tab and it shall also be sent by means of an given while setting up the account. The document shall be printed and taken to the event. 3. All receivables are settled by MTP in the Polish currency (PLN). 4. The sale agreement between the User and MTP is concluded the moment both the parties receive the confirmation of the payment done by the User from the płatności.pl Service. 5. The User is obliged to check the correctness of the data / information included in the printed version of the admission document (i.e. name and surname, company name, type of the event, type and the expiry date of the document itself) compared to the ordered version. 6. The printed-out document has a unique number and a bar code, which will be used for verification process at the moment of entering the fairgrounds. 7. An illegible, destroyed, or damaged admission document may be considered invalid by MTP. 8. The admission document must not be changed, copied, and shared to third parties, whose data are not visible in the document. MTP reserves the right to consider a ticket invalid if its owner is not mentioned in the document. 9. In case the admission document should not be used on a proper fair day, due to reasons arising from the User, there is no possibility of exchanging the document for a new document valid on a Fair Day, and MTP does not offer refunds. 6 Ordering an invoice 1. It is possible to order an invoice after finishing the process of purchasing the admission document, and once MTP has received the payment. 2. While ordering the invoice the User has the possibility to change the data of the subject of the invoice; the data shall be used by MTP only for the invoice purposes. 7 Activation of invitations 1. It is necessary to register the data of the invitation holder, meaning the Professional Visitor, while activating the invitation with respect to the rules stipulated in 4, as well as to submit the number of the invitation received. 10

11 2. The invitation registered by means of the Service entitles the person indicated in the invitation by their name or a bearer of the invitation Professional Visitor to enter a particular Fair or another event at the time specified in the invitation or with respect to the rules specified in the Specific Provisions for Professional Visitors, available from the website of a particular Event (a single or a multiple admission during a fair event). 8 Conditions of concluding and terminating agreements for services 1. An agreement for electronic services commences the moment of setting up an account in the Service, and starting to use the Service (e.g. by activation an invitation). 2. The User may cease to use the Service at any time without any further liability unless the legislation, applicable for the character of the services, stipulates otherwise. 3. The agreement of sale (purchase) of the admission document is concluded the moment MTP has received the payment done by the User. 4. MTP can terminate the agreement with immediate effect in case: a. The Service s User submits false registration data while setting up the account; b. The Service s User shares the services to other parties in order to gain financial profit without MTP s consent. 9 Liability 1. The User is fully responsible for veracity and accuracy of the data provided, including the consequences resulting from incomplete and incorrect data provided. 2. MTP shall not be held responsible for the consequences of negligence of the User or should the User share the password to the account and their personal data to unauthorized parties. 3. MTP shall not be held responsible for the problems of using the Service which may arise from problems with the Internet, for which the MTP is not responsible. 4. MTP reserves the right to suspend the Service temporarily due to technical reasons (failures, conservation works, etc.). The User is not entitled to compensation for the reasons specified before. 5. MTP shall be held responsible for non-performance or improper performance of the services solely with respect to the loss suffered by the User (excluding the loss of profit) unless the non-performance or improper performance is the User s fault or the User s failure to comply with the provisions of the Regulations, or force majeure. 6. MTP reserves the right to cancel, partially close, shorten or reschedule the Fair or another event. In the above cases, the User who purchased the admission document via the Service shall not be entitled to compensation, and shall be entitled only to a refund in the amount of the gross price of such a document. 10 Responsibilities and rights of MTP as the Service Administrator Protection of personal data of the Users 1. MTP shall take proper (technical and organizational) protection measures of the Service and of the data collected as a result from registration, and protect against burglary, theft, damage, or any other unauthorized use by the third party. 11

12 2. The data of the Users are processed and protected by MTP in full accordance with the applicable rules on the protection of personal data, particularly in accordance with the Act on Personal Data Protection and the Act on Rendering Electronic Services. 3. MTP declares to preserve the confidentiality of all data collected. 4. In order to perform the services ordered properly, MTP reserves the right to verify the data provided by the Users while registration by checking the veracity of the data available at public registers (KRS, CEIDG). 5. MTP shall not accept the registration if, in the process of setting up their account, the Users should give the data as data of a private person, meaning a natural person who does not run business, paid, or professional activities. 6. In case the User should not use the Service in accordance with these Regulations or the binding legislation, MTP reserves the right to process the User s data to the extent necessary to establish his responsibility. MTP shall inform the User about processing their personal data for these purposes and about their wrongdoing, demanding to cease such actions immediately. 11 Complaint proceedings 1. Each User has the right to complain with regard to the functioning of the Service and performing the services by MTP purchased via the Service. 2. The complaints shall be done in writing and ed to or shall be sent to the address: Międzynarodowe Targi Poznańskie z o.o., ul. Głogowska 14, Poznań regarding: a. Issues connected with the functioning of the Service within 1 (one) month from the date of setting up the account or activating the account in the Service; b. Issues connected with the services performed by MTP and ordered via the Service (ordering or sale of the admission ticket, issuing the invoice) within 1 (one) month from the date the Fair finished. 3. The complaint shall be settled within 14 (fourteen) days from the date it was submitted to MTP. 4. MTP reserves the right to prolong the time stipulated in point 3 in case it should be necessary for the User to submit additional explanations or should MTP come across technical impediments independent of each other (failures of the tele-information network, equipment, etc.). 5. MTP shall make every effort to ensure that complaints are investigated as soon as possible after their receipt. 6. A response to the complaint shall be sent in an electronic or a traditional way to the address submitted by the User in the registration process. 12 Final provisions 1. These Regulations are valid as of 1 October MTP agrees to provide information on any changes in the Regulations and to publish its uniform text on its website (www.mtp.pl), sufficiently in advance of the date of the beginning of the exhibitions or other events. 12

13 3. All matters not settled herein are decided by the appropriate provisions of legislation, in particular those of the act on rendering electronic services, the act on protection of personal data, and the civil code. 4. All disputes that may arise between the User and MTP, the amicable solution of which shall turn out impossible, shall be settled by a competent court of general jurisdiction. 5. For the purpose of settling any disputes with foreign contractors, the Polish version of these Regulations shall prevail. The laws of Poland shall be the laws applicable for the interpretation of the provisions of these Regulations. 13

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo