METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW KONTRAKTOWYCH W ŚWIETLE KONWENCJI WIEDEŃSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW KONTRAKTOWYCH W ŚWIETLE KONWENCJI WIEDEŃSKIEJ"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXVI/1998 Wojciech Kocot METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW KONTRAKTOWYCH W ŚWIETLE KONWENCJI WIEDEŃSKIEJ W procesie zawierania umowy treść oświadczeń woli oferenta i oblata (adresata oferty) oraz ich zakres znaczeniowy muszą być zgodne. Zgodność między tymi oświadczeniami woli ma miejsce wówczas, gdy oblat przyjmuje ofertę w całym jej zakresie i tylko w jej zakresie, a znaczenie przypisywane wypowiedziom oferenta i oblata jest identyczne. Oświadczenie o przyjęciu oferty może nastąpić jedynie na podstawie propozycji oferenta, a jego treść powinna w pełni odpowiadać treści oferty. Adresat oferty może ofertę jedynie w całości przyjąć bądź w całości odrzucić (zasada lustrzanego odbicia, mirror image rule). Zasada lustrzanego odbicia oferty i akceptacji jest powszechnie przyjmowana przez prawo i doktrynę większości państw europejskich o tradycji romańsko germańskiej, jak i common law, a także przez prawo Stanów Zjednoczonych 3 Ameryki. Jest także regułą polskiego kodeksu cywilnego (art. 68). Stosownie do tego przepisu, przyjęcie oferty powinno wyrażać stanowczą i bezwarunkową wolę oblata zaakceptowania wszystkich postanowień zawartych w ofercie. Zamieszczenie przez oblata w odpowiedzi na ofertę postanowień zmieniających lub uzupełniających jej treść staje się z reguły odrzuceniem propozycji oferenta, powodując 4 równocześnie konwersję akceptacji w nową ofertę (kontrofertę). Role uczestników procesu zawierania umowy ulegają wówczas ustawowemu odwróceniu. Konwersja wadliwego oświadczenia o przyjęciu oferty w nową ofertę (kontrofertę) dopusz- 1 Por. np. 150 zd. 2 niemieckiego BGB, a w prawie francuskim zob. np. orzeczenie Sądu Apelacyjnego z dn. 27 maja 1961 r., Bulletin des arrets de la Cour de Cassation, (I) première chambre (civil), poz Francuski Code Civil nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących pojęć: złożenia oferty i jej przyjęcia. 2 Zob. sprawa Hyde v. Wrench (1840), 3 Beavan, s. 334; oraz sprawa Tinn v. Hoffman & Co., (1873), 29 Law Times Reports, s. 271; a także sprawa Harrisa (1872), 7 Law Reports, Chancery Appeal Cases, s Zob. treść 59 Restatement (Second) of Contracts: A reply to an offer which purports to accept it but is conditional on the offeror s assent to terms additional to or different from those offered is not an acceptance but is a counter-offer. 4 Tak w tej kwestii B. Gawlik, Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego (art kc), Kraków 1977, s. 83 i n. oraz 93 i n.

2 80 WOJCIECH KOCOT czalna jest przede wszystkim dlatego, że odpowiedź oblata wyraża jego stanowczą wolę zawarcia kontraktu, a więc ma cechę typową dla oferty. Zasadę lustrzanego odbicia przyjęto też w konwencji wiedeńskiej o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Postanowienia tej konwencji 5 mają zastosowanie jedynie do kontraktów sprzedaży zawieranych w obrocie profesjonalnym, w którym wszyscy uczestnicy prowadzą we własnym imieniu 6 przedsiębiorstwo zarobkowe. Zgodnie z art. 19 ust. 1 konwencji odpowiedź na ofertę zamierzona jako akceptacja, która zawiera zmiany, ograniczenia czy uzupełnienia treści oferty, stanowi jej odrzucenie i jest uważana za kontrofertę. Oświadczenie o przyjęciu oferty zawierające zmiany bądź uzupełnienia jej treści nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych, tj. nie doprowadza do zawarcia kontraktu. Powyższy przepis konwencji także wyraźnie dopuszcza możliwość konwersji nieważnego przyjęcia oferty w nową ofertę (kontrofertę). Praktyka kontraktowa wyraźnie jednak pokazuje, że zasada lustrzanego odbicia nie odpowiada obecnie wymaganiom i potrzebom krajowego i międzynarodowego obrotu profesjonalnego, a rygorystycznie przestrzegana hamuje wręcz jego rozwój. Niestety, polska judykatura oraz poważna część przedstawicieli polskiej doktryny nadal pozostaje wierna tej tradycyjnej zasadzie prawa kontraktów i w zgodzie z nią dokonuje wykładni przepisów oraz oceny stanu faktycznego. Przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w którego uzasadnieniu 7 stwierdza się m.in., że zamieszczenie w fakturze obejmującej określenie stron umowy sprzedaży, rodzaju i ilości towaru oraz ceny także klauzuli określającej wysokość odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia nie może być uznane za ofertę przyjętą następnie w chwili przyjęcia tej faktury przez kupującego oraz odbioru towaru. W opinii Sądu faktura jest jedynie dokumentem rozliczeniowym, ułatwiającym wykonanie postanowień umowy zawartej uprzednio w sposób wyraźny albo dorozumiany. Nie jest tym samym możliwe wymaganie, aby kupujący (oblat) doszukiwał się w fakturze cech oświadczenia woli oferenta (art. 60 k.c.). Jednocześnie Sąd dopuścił możliwość zawarcia umowy dopiero w momencie doręczenia faktury. W sytuacji, gdy faktura stanowi jedyny pisemny dowód zawarcia umowy w obrocie profesjonalnym, a częściowe nawet wykonanie jej postanowień przez kontrahentów jest powszechnie w praktyce uważane za ich akceptację w całości, cytowane orzeczenie budzi poważne wątpliwości co do jego słuszności 5 Konwencję tę przyjęto podczas obrad Konferencji Dyplomatycznej odbywającej się w Wiedniu, w dniu 11 kwietnia 1980 r. Do tej pory (dane z końca 1997 r.) konwencję wiedeńską ratyfikowało 51 państw, w tym większość wysoko rozwiniętych (z wyjątkiem Japonii i Wielkiej Brytanii). W Polsce konwencja weszła w życie dn. 1 czerwca 1996 r., a została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 45 z dn. 13 maja 1997 r., poz Szerzej na temat zasad ogólnych konwencji wiedeńskiej zob.: J. Rajski, Jednolite prawo międzynarodowej sprzedaży towarów, Przegląd Prawa Handlowego 1996, nr 3; W. Kocot, Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, Warszawa 1998, s Zgodnie z art. 2 pkt a konwencji, stosowanie norm konwencyjnych do umów sprzedaży zawartych z udziałem konsumentów jest wyłączone. 7 Z dn. 11 lutego 1993 r., sygn. akt I Acr 2/93, OSA 1993, nr 6, poz. 35.

3 METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW i wewnętrznej spoistości myślowej. Trzeba zaznaczyć, że ofertą były wszystkie postanowienia zamieszczone na fakturze, a nie tylko klauzula określająca wysokość odsetek za opóźnienie. Dlaczego więc Sąd nie zakwestionował całej treści faktury, łącznie z postanowieniami dotyczącymi rodzaju i ilości towaru oraz ceny? Na jakiej podstawie Sąd stwierdził, że pozostałe postanowienia zawarte w fakturze są zgodne z umową zawartą uprzednio w sposób dorozumiany? O ile bowiem w stosunkach, w których jednym z kontrahentów jest osoba nie będąca kupcem, nadal wskazane jest przestrzeganie zasady lustrzanego odbicia, o tyle w niekonsumenckim obrocie handlowym tak silna ochrona oferenta nie znajduje obecnie uzasadnienia. Współczesne tendencje w większości krajów najwyraźniej zmierzają in favorem contractus, jeśli idzie o regulację obrotu profesjonalnego. Tendencje te są zwłaszcza widoczne w praktyce kontraktowej, w której kontrahenci na szeroką skalę posługują się ogólnymi warunkami, wzorami bądź regulaminami (zw. dalej wzorcami kontraktowymi bądź formularzami) w procesie 8 zawierania umów obustronnie handlowych. Niektórzy z autorów postulują, aby zasada lustrzanego odbicia nie miała w ogóle zastosowania do umów adhezyjnych, które z zasady zawierane są na podstawie wzorca kontraktowego. 9 Powszechna akceptacja przez polską doktrynę i judykaturę poglądu, iż zawieranie umów w drodze wymiany wzorców kontraktowych jest odrębnym od ofertowego sposobem kształtowania więzi kontraktowej, staje się wskazana i pożądana, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym. 10 Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest zwięzła prezentacja zagadnień związanych z zawieraniem międzynarodowych umów sprzedaży w obrocie profesjonalnym na podstawie niekwalifikowanych wzorców kontraktowych, a także przy- 11 bliżenie pojęcia oraz zasad rozstrzygania kolizji tych wzorców na tle ogólnego postulatu de lege ferenda stworzenia na gruncie polskiego prawa cywilnego odrębnej, szczegółowej regulacji obrotu konsumenckiego i pełnego wyłączenia jej 8 Na temat pojęcia czynności obustronnie handlowej zob. J. Ignatowicz, Zmiany wprowadzone do księgi I kodeksu cywilnego przez nowelę z 28 lipca 1990 r., Przegląd Sądowy 1991, nr 1-2, s Por. A. Brzozowski w komentarzu do art. 68 kc, w: Kodeks cywilny komentarz, red.: K. Pietrzykowski, Warszawa 1997, t. I, s Powiązanie znaczeniowe pojęć wzorca kontraktowego oraz contrat d adhésion, którego autorem był R. Saleilles (przedstawiciel doktryny francuskiej), jest bardzo silne, ponieważ wzorce pełnią w stosunku do umów adhezyjnych rolę zbioru przepisów prawa pozytywnego (tzw. normatywistyczne ujęcie charakteru prawnego wzorca umownego, zwłaszcza typu kwalifikowanego). Powiązanie takie pozwoliło stworzyć doktrynie szczególny rodzaj umowy zawartej w drodze przystąpienia do wzorca. Zob. R. Saleilles, De la déclaration de volonté, Paris Odmiennego zdania są tzw. konsensualiści, którzy uznają oba typy wzorców (kwalifikowany i niekwalifikowany) za rezultat konsensu stron. Zob. np. F. Bydliński, Zur Einordnung del allgemeinen Geschäftsbedingungen ins Vertragsrecht, w: Festschrift Kastner, Por. W. Kocot, Zawieranie umów..., s W niniejszym opracowaniu mowa jest jedynie o tzw. nienormatywnych wzorcach niekwalifikowanych, funkcjonujących w obrocie jako dzieło jednej bądź obu stron kontraktu (art kc). Co do podziału wzorców na normatywne i nienormatywne (kwalifikowane i niekwalifikowane) zob. E. Łętowska, Wzorce umowne, Ossolineum 1975, s , Z. Radwański, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 1995, s

4 82 WOJCIECH KOCOT stosowania do profesjonalnej wymiany towarowej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania nie jest sam wzorzec kontraktowy, ale kontrakt zawarty na jego podstawie. Zagadnienia związane z charakterem prawnym samych wzorców kontraktowych, będących swoistym samotworzącym się prawem gospodarki, pozostają poza zakresem niniejszej analizy Dynamiczny rozwój międzynarodowej, profesjonalnej wymiany handlowej, stale rosnąca potrzeba uproszczenia formalności kontraktowych i przyspieszenia procesu wielokrotnego zawierania kontraktów o podobnej treści powodują, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą dążą do uniformizacji kontraktów. Przejawem tej tendencji jest coraz szersze posługiwanie się we wzajemnych stosunkach wzorcami kontraktowymi. Praktyka ta sprzyja również upowszechnianiu się zwyczajów handlowych. Niekwalifikowane wzorce kontraktowe przybierają najczęściej postać standardowego dokumentu, sporządzonego przez jedną ze stron (organizacje bądź profesjonalne zrzeszenia kupieckie) znacznie wcześniej i do wielokrotnego użytku, zawierającego postanowienia przyszłego kontraktu, sformułowane ogólnie, zapisane i powielane w dowolny sposób (zarówno tradycyjny pisemny, drukowany, jak również przy zastosowaniu technik informatycznych: na dysku CD-romie), a następnie składanego drugiej stronie w formie oferty albo akceptacji bez uprzedniego negocjowania. W obrocie handlowym wzorce kontraktowe mogą mieć charakter zamówienia kupna towaru (purchase order), propozycji sprzedaży towaru (sales order), a także mogą pojawiać się w późniejszej fazie zawierania kontraktu w postaci potwierdzeń przyjęcia zamówienia kupna bądź propozycji sprzedaży (acknowledgements of orders form). Charakter formularza może mieć także faktura (invoice) wręczana w momencie dostawy towaru albo ogólnie spełnienia świadczenia. Obecnie w obrocie międzynarodowym umowy sprzedaży są z reguły zawierane przy użyciu ogólnych warunków czy wzorców kontraktowych, opracowanych przez jedną ze stron i przekazanych drugiej stronie do akceptacji. Na pierwszej stronie wzorca kontraktowego są określone zasadnicze postanowienia umowy dotyczące przedmiotu, jego rodzaju, jakości i ilości, a także ceny (są tam najczęściej pozostawione puste miejsca do wypełnienia) oraz elementy podmiotowo istotne (warunki, terminy, postanowienia dotyczące kar umownych, zadatku itp.). Jest również zamieszczana informacja o tym, że postanowienia uzupełniające i dodatkowe, wchodzące do treści kontraktu, zostały wydrukowane na odwrotnej stronie formularza. We wzorcach stosowanych przez sprzedawcę postanowienia dodatkowe określają m.in. zasady ograniczenia odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie czy produkcji zamówionego towaru, wyłączenia odpowiedzialności za szkody spowodowane wadami towaru, ogólne warunki dostawy, możliwie najkrótsze terminy zgłaszania reklamacji. Kupujący natomiast w swoim wzorcu kontraktowym 12 Co do charakteru prawnego wzorców umownych, zob. F. Zoll, Natura prawna wzorców umownych, Państwo i Prawo 1998, nr 5, s

5 METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW określa najczęściej szerszą odpowiedzialność sprzedawcy nie tylko za wady fizyczne i szkody wyrządzone opóźnieniem w dostawie bądź produkcji, lecz także za straty spowodowane użyciem wadliwego towaru albo wyrządzone przez wadliwy produkt. Stara się także zminimalizować niekorzystne dla siebie skutki przejścia ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź ubytku w przesyłce oraz nałożyć na sprzedawcę szczególne obowiązki w zakresie należytego opakowania towaru. W formularzach, którymi posługują się sprzedawca i kupujący, mogą znaleźć się inne postanowienia dodatkowe, dotyczące zapisu na sąd polubowny (klauzule arbitrażowe), wyboru właściwej lex contractus, ogólnych warunków płatności czy odbioru przesyłki. Jest rzeczą oczywistą, iż postanowienia te będą również miały charakter odmienny. Kontrahenci jako właściwy wskażą z reguły sąd, w którego okręgu mają oni swoje siedziby handlowe. Z uwagi na to, że każdy z nich ma siedzibę handlową w innym państwie (art. 1 ust. 1 konwencji) klauzule wyboru forum będą się różnić zasadniczo. Podobne rozbieżności będą dotyczyć wyboru właściwego prawa kontraktowego. W przypadku prostego przystąpienia do wzorca kontraktowego przez drugą stronę kontraktu (tzw. adherenta), a więc w sytuacji, gdy tylko jeden z kontrahentów takim wzorcem się posługuje (tzw. proponent) przy zawieraniu umowy (kontrakt adhezyjny w ujęciu klasycznym), treść umowy z zasady odpowiada treści postanowień wzorca. W obrocie handlowym z sytuacją taką mamy jednak do czynienia stosunkowo rzadko. Znacznie częściej zdarza się, że w czasie zawierania umowy obaj kontrahenci równocześnie posługują się swoimi formularzami, występując niejako w podwójnej roli: zarówno proponenta, jak i adherenta. Typowe jest także posługiwanie się przez obie strony formularzami kontraktowymi o niejednolitej treści. Kupujący składa własny formularz zamówienia na dany towar, a sprzedawca, w odpowiedzi, przesyła formularz potwierdzenia przyjęcia zamówienia opracowany przez siebie (tzw. złożone przystąpienie do wzorca kontraktowego). Wymiana wzorców kontraktowych o odmiennych, a niekiedy wręcz sprzecznych postanowieniach może doprowadzić do sporu o to, które z zastosowanych ogólnych warunków stały się częścią kontraktu i są wiążące. Innymi słowy, między stronami może powstać spór o to, który z przesłanych wzorców kontraktowych stał się kontraktem i w konsekwencji jaka jest treść tego kontraktu. Dochodzi wtedy do swoistej kolizji wzorców kontraktowych bądź sprzeczności formularzy (the battle of the forms). Spór taki najczęściej pojawia się dopiero w momencie wykonania umowy przez co najmniej jedną ze stron i wynika z szybkości zawieranych transakcji i braku czasu kontrahentów na żmudne porównywanie treści przesłanego wzorca z brzmieniem poszczególnych postanowień wzorca własnego. Uczestnicy obrotu w momencie zawierania kontraktu zazwyczaj nie liczą się z ujemnymi konsekwencjami swoich działań, jakie mogą powstać w związku z realizacją stosunku zobowiązaniowego opartego na niejednolitych wzorcach. Kolizja wzorców 13 kontraktowych 13 Zob. np. E.A. Farnsworth, Contracts, New York 1990, par. 3.21, s. 171; L. Zalewski, Sposoby zawierania umów w handlu międzynarodowym, Warszawa-Poznań 1992, s. 64; J. Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 Vienna Convention, Antwerp-Boston-London-Frankfurt 1991, s. 221; F. Zoll, Natura prawna..., s. 54.

6 84 WOJCIECH KOCOT ujawnia się najczęściej wtedy, gdy zmieniają się okoliczności towarzyszące danej transakcji (np. zmiana ceny na rynku, nadzwyczajne wydarzenia, których strony nie były w stanie przewidzieć), albo gdy po doręczeniu towaru przez sprzedawcę i jego odbiorze przez kupującego strony nie mogą dojść do porozumienia co do treści łączącego je zobowiązania i wzajemnych uprawnień i obowiązków (np. dostarczony towar okazał się wadliwy albo nie taki, jaki został określony w zamówieniu). Rozbieżności dotyczą wtedy ustalenia istnienia bądź nieistnienia kontraktu albo treści łączącego ich zobowiązania. 2. Ponieważ kontrakt nie może istnieć na sprzecznych warunkach konkurujących ze sobą dokumentów, trzeba dokonać wyboru. Sądy stosują rozmaite reguły interpretacyjne w celu rozstrzygnięcia kolizji wzorców. Należy jeszcze raz podkreślić, iż stosowanie zasady lustrzanego odbicia powinno być wyłączone w sytuacji, gdy kontrahenci posługują się w procesie zawierania umowy wzorcami kontraktowymi. Zasada ta określa bowiem sytuację prawną oferenta i oblata, a nie proponenta i adherenta oraz jest charakterystyczna jedynie dla tradycyjnych, ofertowych procedur zawierania umów w obrocie z udziałem konsumentów. Konsekwentne stosowanie zasady lustrzanego odbicia w obrocie handlowym spowodowałoby bowiem, iż wszystkie umowy zawarte w drodze wymiany konkurujących ze sobą wzorców kontraktowych należałoby uznać za nieważne bądź nieistniejące. Rozwiązanie takie nie jest możliwe do zaakceptowania w sytuacji choćby częściowego wykonania umowy przez jedną ze stron. Cechuje się ono zbyt dużą ingerencją organów stosujących prawo w stosunki kontraktowe tworzone przez autonomiczne podmioty. Traktowanie umowy za nie zawartą w okolicznościach, z których wynika, iż kontrahenci w sposób stanowczy wyrazili zgodny zamiar jej zawarcia, różniąc się jedynie co do treści poszczególnych postanowień umownych, byłoby sprzeczne z cywilnoprawną metodą regulacji i naruszałoby 14 swobodę stron decydowania o zawarciu kontraktu. Tym samym w pełni uzasadnione wydaje się przyjęcie koncepcji, zgodnie z którą zawieranie umów na podstawie wzorców kontraktowych stanowi szczególny rodzaj ofertowego sposobu tworzenia więzi kontraktowej, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym. Procedura ta wykształciła odrębne reguły postępowania przy rozstrzyganiu kolizji wzorców umownych. Reguły te z powodzeniem znajdują zastosowanie w obrocie międzynarodowym. 3. Według jednej z tych reguł, dodatkowe i uzupełniające postanowienia zawarte w formularzu oblata należy traktować wyłącznie jako propozycję zmiany treści zawartego już kontraktu. Zmiany i uzupełnienia oferty dokonane przez oblata w interesie obu stron (a tym bardziej na korzyść oferenta) nie mają wpływu na skuteczność akceptacji. Podobnie interpretowane są zmiany treści oferty, które z mocy prawa stanowią część kontraktu. Za istotną uznaje się okoliczność, czy 14 Jeśli chodzi o płaszczyzny rozumienia zasady swobody umów, zob. J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994, s

7 METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW zmiany i uzupełnienia zawarte we wzorcu oblata w sposób istotny modyfikują treść oferty, czy też mają charakter drobnych poprawek (np. konkretyzują propozycję zawarcia umowy poprzez indywidualizację przedmiotu, precyzują wyrażenia językowe zbyt ogólnie sformułowane przez oferenta), nie mających wpływu na samą 15 istotę kontraktu. Często stosowaną metodą rozwiązania kolizji wzorców kontraktowych jest reguła ostatniego słowa (last shot, dernier mot), w której przyjmuje się generalną preferencję dla ogólnych warunków bądź wzorca kontraktowego, co do którego druga strona nie zgłosiła zastrzeżeń. Polega ona na tym, że wzorzec kontraktowy przesłany jako ostatni ( ostatnie słowo ) staje się podstawą ustalenia treści kontraktu. Jeżeli natomiast zmiany wprowadzone do treści oferty przez tego, kto złożył obietnicę jako ostatni, dotyczą istotnych postanowień kontraktu (np. przedmiot, cena, sposób zapłaty czy doręczenia towaru), przyjmuje się, że: albo spór wygrywa ten, kto przesłał swój wzorzec jako pierwszy (reguła pierwszego słowa ), albo też sąd, pomijając postanowienia formularzy wzajemnie się wykluczające, uzupełni w sposób rozsądny treść kontraktu na podstawie przepisów prawa (tzw. koncepcja 16 wzajemnego wykluczenia: knock-out doctrine, tear-off theory). Stosowanie reguły pierwszego słowa ma charakter wyjątkowy i wynika najczęściej z imperatywnego przepisu ustawy. Reguła wzajemnego wykluczenia czy też wzajemnej neutralizacji ma natomiast zastosowanie w sytuacjach, gdy rozstrzygnięcie kolizji wzorców w inny sposób okazuje się bardzo trudne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy obaj kontrahenci dążąc do wyłączenia na przyszłość jakiejkolwiek swobody drugiej 17 strony w kształtowaniu treści kontraktu, stosują udoskonalone klauzule obronne. Reguła wzajemnej neutralizacji ma z pewnością zastosowanie w przypadku wykonania umowy przez strony, pomimo iż treść przesłanych wzajemnie wzorców kontraktowych pozostaje sprzeczna. 4. Konwencja wiedeńska stwarza oblatowi możliwość włączenia do kontraktu postanowień zmieniających bądź uzupełniających pierwotną ofertę, pod warunkiem iż nie spowodują one istotnej zmiany propozycji oferenta i jeśli oferent niezwłocznie nie zgłosi w stosunku do nich zastrzeżeń w formie ustnej bądź pisemnej (art. 19 ust. 2). Oświadczanie o przyjęciu oferty złożone w powyższych okolicznościach jest skuteczne i nie ulegnie konwersji w kontrofertę. Konwencja nie zawiera dalszych 15 Por. E.A. Farnsworth, Contracts, s. 170.; J.C. Kelso, The UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods: Contract Formation and the Battle of Forms, Columbia Journal of Transnational Law vol. XXI, 1983, No. 2, s Zob. tak np. F. Vergne, The Battle of the Forms Under the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods, The American Journal of Comparative Law, Vol. 33, 1985, s. 243; Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Oxford 1995, s. 67; J. White, R.S. Summers, Uniform Commercial Code, 1988, par. 1-3; V. Heuzé, La Vente internationale de marchandises, Paris 1992, s Por. U. Drobnig, Ogólne warunki umów w handlu międzynarodowym, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, t. VI, Katowice 1982, s. 35.

8 86 WOJCIECH KOCOT przepisów, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczyłyby problematyki kolizji wzorców kontraktowych. W toku przygotowywania jej projektu były podejmowane nieskutecznie próby wprowadzenia szczegółowej regulacji dotyczącej powyższej problematyki. 18 W związku z brzmieniem ust. 2 art. 19 konwencji konieczne staje się przede wszystkim określenie, jakie różnice (zmiany, uzupełnienia czy ograniczenia) należy uważać za modyfikujące w sposób istotny propozycję oferenta. Odpowiedź na to pytanie pozwoli z jednej strony wskazać najbardziej w danych okolicznościach odpowiednią metodę rozstrzygnięcia kolizji wzorców, z drugiej zaś oznaczyć treść umowy sprzedaży zawartej na ich podstawie. W przypadku sporu ocena istotności różnic, występujących między ofertą a akceptacją, należy do sądu, który na podstawie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, biorąc pod uwagę interes proponenta, intencje obu stron, zwyczaje handlowe i ustaloną między kontrahentami praktykę kontraktową, może uznać, iż obiektywnie istotne odmienności zawarte w oświadczeniu adherenta nie stanowią zasadniczej zmiany treści propozycji proponenta. Należy podkreślić, że uznanie przez sąd zaproponowanych zmian bądź uzupełnień za nieistotne jest powszechnym sposobem rozstrzygania kolizji formularzy kontraktowych. 19 W orzeczeniu z dnia 4 stycznia 1995 r. francuski Cour de Cassation stwierdził, iż odpowiedź oblata należy traktować jako akceptację oferty, a nie kontrofertę także wtedy, gdy precyzuje ona sytuacje, w których ma dojść do ustalenia ostatecznej ceny (użyty przez oferenta zwrot: uwzględnienie zmian ceny rynkowej oblat sprecyzował: uwzględnienie zarówno spadku, jak i wzrostu cen rynkowych ), oraz zawiera zastrzeżenie potwierdzenia dostawy niektórych z zamówionych towarów w terminie późniejszym. Zdaniem sądu zmiany treści oferty dokonane przez oblata nie miały charakteru istotnego w rozumieniu art. 19 ust. 2 konwencji. W innym orzeczeniu Sąd Stołeczny w Budapeszcie stwierdził, że uzupełnienie przez oblata treści oferty o prośbę traktowania jego odpowiedzi jako poufną aż do chwili wspólnego, publicznego jej ogłoszenia, nie ma charakteru istotnego. 20 Podobne stanowisko zajął Sąd Krajowy Baden-Baden, stwierdzając, iż uzupełnienie treści oferty (zamówienia kupującego) przez sprzedawcę (oblata) o postanowienie, w którym doprecyzował on termin (30 dni od daty przesłania potwierdzenia wysłania towaru), w ciągu którego kupujący ma prawo odmowy przyjęcia towaru, nie ma charakteru istotnej zmiany treści oferty w rozumieniu art. 19 ust. 2 konwencji. Odpowiedź sprzedawcy (pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia) 18 Zob. sprawozdanie z VIII sesji Grupy Roboczej (styczeń 1977 r.), w: J. Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, Deventer: Kluver 1989, s. 283 (pkt 105 (2 b )). Szerzej na temat tej dyskusji: W. Kocot, Zawieranie umów..., s Orzeczenie w sprawie Sté Fauba FDIS GC Electronique v. Sté Fujitsu Mikroelectronik GmbH, opubl. w zbiorze orzeczeń dotyczących konwencji wiedeńskiej UNILEX, International Case Law & Bibliography on the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods, red.: M.J. Bonnel, New York, rozdz. D [stan prawny na grudzień 1997 r.]. 20 Wyrok z dn. 10 stycznia 1992 r. sygn. akt: 3.G /1991/32, Journal of Law & Commerce 1993, No. 12, s. 70.

9 METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW należy uznać za akceptację oferty, ponieważ kupujący nie zgłosił zastrzeżeń co do nieistotnej zmiany treści oferty zaproponowanej przez oblata. Dodatkowe postanowienie stało się więc częścią kontraktu. 21 W orzeczeniu z dn. 20 marca 1997 r. austriacki Oberster Gerichtshof stwierdził, na podstawie art. 19 konwencji, że zmiana oferty przez oblata (kupującego), polegająca na wprowadzeniu pojęcia tzw. jakości płynnej (zmiennej) w miejsce jednostkowo oznaczonej jakości oferowanego towaru (produkty chemiczne), i dopuszczenie w ten sposób możliwości bardziej swobodnego jej określenia przez oferenta nie zmieniła oferty w sposób istotny, ponieważ została dokonana wyłącznie na korzyść składającego ofertę sprzedawcy. 22 Krajowy Sąd Apelacyjny (Oberlandesgericht) w Monachium stwierdził natomiast, że skrócenie przez oblata terminu dostawy oferowanego towaru (oferent proponował termin dostawy na: lipiec, sierpień, wrzesień bądź październik, zaś oblat oznaczył termin jedynie na lipiec, ale nie później niż 15 sierpnia), miało charakter 23 istotnej zmiany oferty. Sąd uznał odpowiedź oblata za kontrofertę. 5. Jak wynika z cytowanych wyżej orzeczeń, precyzyjne określenie zakresu znaczeniowego pojęcia istotności zmian może stwarzać poważne dylematy interpretacyjne. W celu usunięcia przynajmniej części tych wątpliwości konwencja w art. 19 ust. 3 określa przykładowe klauzule umowne, których modyfikacja uważana jest za istotną zmianę warunków oferty. Przepis ten zalicza do nich postanowienia, których przedmiotem jest: cena, warunki płatności, jakość i ilość towaru, miejsce i termin dostawy, zakres odpowiedzialności jednej ze stron względem drugiej oraz sposób rozstrzygania sporów. Zakres przedmiotowy powyższych klauzul jest na tyle szeroki i na tyle mało precyzyjny, że możliwość przyjęcia oferty w drodze złożenia własnego wzorca kontraktowego, zgodnie z regułą określoną w art. 19 ust. 2, jest praktycznie wyłączona, zwłaszcza gdy przyjmie się, że każda zmiana wyliczonych przykładowo klauzul ma ex lege istotny charakter. Odmienności w treści wymienianych formularzy kontraktowych zwykle dotyczą warunków dostawy, zapłaty czy też określają zasady i zakres odpowiedzialności stron. W ich treści znajdzie się zapewne także klauzula arbitrażowa i klauzula wyboru prawa. Jest rzeczą niemal pewną, że postanowienia wzorca umownego oblata będą w sposób odmienny regulować większość zagadnień określonych we wzorcu kontraktowym oferenta i wymienionych w art. 19 ust. 3 konwencji. Celem wprowadzenia tego przepisu było ułatwienie interpretacji art. 19 ust. 2. Jednak skutki okazały się odwrotne od zamierzonych. Zamiast ułatwiać przepis ten utrudnia wykładnię i powoduje, że zarówno sądy, jak i kontrahenci próbują na wszelkie możliwe sposoby wyłączyć jego stosowanie. Zamieszczenie w konwencji nietaksatywnej listy klauzul umownych, których modyfikacja jest traktowana jako istotna 21 Wyrok LG Baden-Baden, z dn. 14 sierpnia 1991 r., sygn. akt: 4 O 113/90, tamże, s Sygn. akt 2 Ob 58/97m: International Case Law..., rozdz. D Z dn. 8 lutego 1995 r., sygn. akt 7 U 1720/94: International Case Law..., rozdz. D Pełny tekst uzasadnienia w języku niemieckim, rozdz. E

10 88 WOJCIECH KOCOT zmiana propozycji oferenta (proponenta), prowadzi nie tylko do znacznego ograniczenia procesowej zasady swobodnej oceny dowodów, lecz również może być dowolnie poszerzana o kolejne klauzule, których zmiana powinna być uznana za 24 istotną. Wykładnia art. 19 ust. 3 konwencji, zgodnie z którą każda zmiana wyliczonych przykładowo klauzul ma ex lege istotny charakter, nie jest trafna. Należy w pełni podzielić opinię wyrażaną przez część doktryny, że użyty w treści ust. 3 art. 19 zwrot: [dodatkowe bądź odmienne postanowienia]... uważa się [podkr. W.K.] za zmieniające w sposób zasadniczy warunki oferty (...are considered to alter the terms of the offer materially ;...sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l offre ;...werden so angesehen, als änderten sie die Bedingungen des Angebots wesentlich ), wskazuje iż w przepisie tym mamy do czynienia z domniemaniem istotności zmian wymienionych klauzul. Domniemanie to można wzruszyć przez udowodnienie, iż z okoliczności konkretnej sprawy, treści umowy, 25 zwyczaju czy praktyki kontraktowej wynika, że zmiany miały charakter nieistotny. Strony już w chwili zawierania umowy powinny wyłączyć stosowanie art. 19 ust. 1 i 3 do łączącego je stosunku zobowiązaniowego. Możliwość taką stwarza art. 6 konwencji. Pewne cechy łączącej strony dłuższy czas praktyki kontraktowej również pozwalają na obalenie domniemania istotności proponowanych przez adherenta zmian. Jeżeli np. kupujący kilkakrotnie przesyłał sprzedającemu swój wzorzec kontraktowy z zamówieniem dostawy oznaczonego towaru, zaś sprzedający w odpowiedzi potwierdzał przyjęcie zamówienia na swoim wzorcu kontraktowym, którego postanowienia zawierały istotne uzupełnienia warunków kontraktowych kupującego, co zostało podniesione przez kupującego dopiero po zawarciu kolejnej umowy i po pełnym wykonaniu umów poprzednich, to domniemanie istotności zmian można wzruszyć przez wykazanie, że między stronami przyjęła się praktyka kontraktowa dorozumianej akceptacji przez oferenta wszystkich, nawet istotnych zmian proponowanych przez oblata. Akceptacja istotnych zmian postanowień oferty w drodze wykonania przez oferenta umów zawartych poprzednio powoduje, że podobne zmiany, dotyczące kontraktów zawieranych w przyszłości, traktowane już 24 E.A. Farnsworth (w: Commentary on the International Sales Law, Ed.: C.M. Bianca, M.J. Bonell, Mediolan 187, s. 182) uważa, że klauzula wykluczająca wpływ ustaleń z negocjacji na zmianę pisemnych warunków umowy (merger clause) oraz postanowienia wyłączające możliwość ustnej zmiany pisemnego kontraktu (tzw. non-oral modification clause) powinny być zaliczone do grupy klauzul wymienionych w ust. 3 art. 19 konwencji. Podobnego zdania są F. Enderlein i D. Maskow, International Sales Law, New York 1992, teza 9, s Podobnie w tej kwestii: P. Schlechtriem, Uniform Sales Law: The UN Convention on Contracts for International Sales of Goods, Law, Economics, International Trade, Ed.: P. Doralt, H.H. Haschek, Wiedeń 1986, s. 55, przypis 181; J.C. Kelso, The United Nations Convention..., s. 549; J. Honnold (Uniform Law for International Sales under the UN Convention, Deventer Boston 1991, s ) wyraża opinię, że zwroty: uważa się, jest uważany (are considered, to be considered), zawarte w przepisach konwencji (art. art. 3(1), 9(2), 14(2), 19(3), 55) zazwyczaj odnoszą się do domniemanej intencji kontrahentów. Por. też V. Heuzé, La Vente..., s. 147.

11 METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW będą jako nieistotne. Konieczną przesłanką, od której spełnienia uzależnione jest stosowanie powyższej metody rozstrzygania kolizji wzorców jest jednak wykazanie, iż oblat wywiązał się z obowiązku zwrócenia oferentowi uwagi na treść klauzul jego 26 wzorca kontraktowego. Adresat takiego formularza, który wykonał zobowiązanie, nie będzie mógł już twierdzić, że nie wyraził zgody na włączenie odmiennych klauzul do kontraktu. Wymóg przekazywania kontrahentowi niezbędnych informacji dotyczących transakcji wynika z konwencyjnej zasady obowiązkowego, wzajemnego komunikowania zachowania oferenta bądź oblata. Wprowadzenie wymogu 27 powiadomienia oferenta o zmianach proponowanych przez oblata jest również zgodne z art kodeksu cywilnego. Domniemanie istotności zmian klauzul określonych w ust. 3 art. 19 konwencji może zostać także obalone przez wykazanie, że w danej dziedzinie międzynarodowego handlu istnieje ogólnie znany i powszechnie stosowany zwyczaj (art. 9 ust. 2 konwencji). Tym samym skuteczne powołanie się na domniemanie istnienia wiążącego zwyczaju handlowego wyłącza w danych okolicznościach możliwość stosowania domniemania z art. 19 ust. 3. Właśnie taką metodę interpretacyjną przyjął 28 holenderski Gerechtshof s Hertogenbosch w orzeczeniu z dn. 24 kwietnia 1996 r. 29 Sąd ów stanął na stanowisku, że ogólne warunki Niemieckiego Stowarzyszenia Kupców Przędzy, na które powoływał się sprzedawca w swym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, stały się częścią kontraktu sprzedaży przędzy, mimo iż nie istniały dowody na to, że kupujący potwierdzenie to kiedykolwiek otrzymał. Sąd przyjął za istotną okoliczność, iż warunki takie są powszechnie stosowane w handlu przędzą, a kupujący będąc doświadczonym kupcem nie mógł nie być tego świadomy. Stąd też kupujący w sposób dorozumiany wyraził zgodę na stosowanie zwyczaju znanego i powszechnie stosowanego w tej dziedzinie handlu. Dodatkowym argumentem Sądu była dotychczasowa praktyka kontraktowa i fakt wykonania przez kupującego umów sprzedaży zawartych z tym samym sprzedawcą w przeszłości. Przyjęcie powyższych rozwiązań potwierdza tezę, że wykonanie przez kontrahentów wzajemnych zobowiązań stanowi dowód zawarcia umowy na podstawie postanowień wzorca kontraktowego tej strony, która jako ostatnia wysłała swój formularz, zaakceptowany następnie wykonaniem kontraktu przez drugą stronę. Za takim rozwiązaniem opowiedział się Krajowy Sąd Apelacyjny w Saarbrücken, stwierdzając m.in., iż odbiór towaru przez kupującego oznaczał dorozumiane przyjęcie oferty, a więc również akceptację ogólnych warunków sprzedawcy zamiesz- 26 Np. przez zamieszczenie zdania: Prosimy zapoznać się z treścią naszych ogólnych warunków kontraktu, które zawierają m.in Por. W. Kocot, Zawieranie umów..., s K. Sono słusznie uważa, iż istnienie zwyczaju handlowego (art. 9(2) konwencji) automatycznie wyłącza stosowanie przepisu art. 19(3) konwencji (Formation of International Contracts Under the Vienna Convention: A Shift Above the Comparative Law, International Sales of Goods, Ed.: P. Sarcević, P. Volken, New York 1986, s. 126). 29 W sprawie: E.H.T.M. Peters v. Kulmbacher Spinnerei & Co. Produktions KG, sygn. akt 456/95/He, International Case Law..., rozdz. D

12 90 WOJCIECH KOCOT 30 czonych w pisemnym potwierdzeniu handlowym. Rozstrzygnięcie kolizji wzorców 31 w powyższy sposób jest zgodne z koncepcją ostatniego słowa. 6. Międzynarodowa judykatura nie poprzestaje na stosowaniu reguły ostatniego słowa jako metody rozwiązywania kolizji wzorców kontraktowych. Interesujące rozstrzygnięcie w tej kwestii zawiera orzeczenie niemieckiego sądu rejonowego 32 (Amtsgericht) miasta Kehl z dn. 6 października 1995 r. Zgodnie z ustaleniami stanu faktycznego niemiecki kupujący i włoski sprzedawca zawarli kontrakt sprzedaży artykułów konfekcyjnych w drodze wymiany wzorców kontraktowych. Każdy z tych wzorców zawierał m.in. odmienne klauzule wyboru prawa (choice of law clauses). Kontrahent niemiecki wskazywał na prawo niemieckie jako właściwą lex contractus, zaś kontrahent włoski na prawo włoskie. Sąd musiał zatem rozstrzygnąć, która z klauzul wyboru prawa zamieszczonych we wzorcach kontraktowych stała się częścią umowy. Sędziowie stanęli na stanowisku, że żadna z klauzul wyboru prawa nie stała się postanowieniem kontraktu sprzedaży. Zdaniem Sądu fakt przystąpienia stron do wykonania umowy świadczy o ich stanowczej woli bycia związanym kontraktem sprzedaży. Do kontraktu weszły więc te postanowienia wzorców kupującego i sprzedawcy, które zostały wzajemnie zaakceptowane przez ich wykonanie oraz te, które nie różnią się zasadniczo w swej treści. Sprzeczne postanowienia wzorców kontraktowych automatycznie się wykluczają i nie stają się częścią porozumienia (knock-out doctrine). Stąd też kontrahenci nie mają obowiązku uzależniać zawarcia umowy od zgody drugiej strony na ogólne warunki kontraktowe zawarte w ich formularzach bądź od obowiązku wyrażenia sprzeciwu wobec ich wprowadzenia do kontraktu. W opinii Sądu strony w sposób dorozumiany wyłączyły stosowanie art. 19 (1) konwencji oraz wyrażonej w tym przepisie zasady lustrzanego odbicia. Sąd zwrócił także uwagę na to, że nie są wiążące ogólne warunki umowne sporządzone w innym języku niż uzgodniony w umowie (dotyczyło to wzorca kontraktowego kupującego, który nie potrafił udowodnić, że przesłane przez niego ogólne warunki kontraktowe zostały sporządzone w języku włoskim). Orzeczenie powyższe stanowi istotne uzupełnienie dyskusji toczącej się w doktrynie wokół wykładni art. 19 konwencji. Wprowadza ono nową, zmodyfikowaną regułę interpretacyjną, zgodnie z którą stosowanie art. 19 (1), a tym samym ust. 3, jest wyłączone w sposób dorozumiany, jeżeli strony, mimo istnienia sprzeczności w treści przesłanych wzorców umownych, wyrażają w jakikolwiek sposób stanowczą wolę związania się kontraktem. 30 Orzeczenie Oberlandesgericht Saarbrücken z dn. 13 stycznia 1993 r., sygn. akt 1 U 69/92, wzmiankowane w: International Case Law..., rozdz. D ; pełny tekst uzasadnienia w języku niemieckim rozdz. E Por. inaczej w tej kwestii cytowane w przypisie 7 orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi. 31 Por. np. E.A. Farnsworth, Bianca-Bonell, Commentary..., s. 179; L. Zalewski, Sposoby zawierania..., s Sygn. art 3 C 925/93, International Case Law..., rozdz. D ; pełny tekst uzasadnienia w języku niemieckim rozdz. E

13 METODY ROZSTRZYGANIA KOLIZJI NIEKWALIFIKOWANYCH WZORCÓW Z uwagi na to, że konwencja wiedeńska nie rozstrzyga jednoznacznie, w jaki sposób miałoby dojść do ustalenia treści kontraktu sprzedaży, zawartego w drodze stosowania ogólnych warunków lub wzorców kontraktowych, należy z reguły odwołać się do bogatego dorobku międzynarodowej judykatury, do zwyczajów handlowych i praktyki kontraktowej, ustalonej między kontrahentami, a w końcu także do rozwiązań przyjętych w krajowych systemach prawnych (właściwa lex contractus). Rozstrzygnięcie nie może być sprzeczne z konwencyjną zasadą nakazującą popieranie jednolitości wykładni postanowień konwencji, określoną w art. 7 ust. 1. Oznacza to m.in., że interpretacja treści kontraktów sprzedaży zawartych w drodze wymiany wzorców w podobnych okolicznościach powinna być jednolita i powszechnie popierana przez orzecznictwo międzynarodowe. Dopóki sąd czy arbitraż orzekać będzie zgodnie z powszechnie akceptowanymi zasadami (dobra wiara, zasady słuszności), promując jednocześnie znoszenie wszelkich barier prawnych w handlu międzynarodowym, dopóty interesy kontrahentów będą w pełni zabezpieczone, a orzeczenia spotkają się z szeroką akceptacją praktyki kontraktowej. W konkluzji należy stwierdzić, że sądy ustalając treść postanowień kontraktu międzynarodowej sprzedaży towarów, zawartego w drodze wymiany niekwalifikowanych wzorców kontraktowych, a następnie, choćby częściowo, wykonanego powinny rozstrzygnąć sprzeczności zawarte w tych wzorcach zgodnie z zasadami słuszności i uczciwości w obrocie. Po pierwsze, dodatkowe postanowienia uzupełniające lub modyfikujące postanowienia zawarte w formularzu oferenta można potraktować jako propozycję oblata (ofertę) zmiany umowy zawartej na podstawie jego treści. Ofertę taką należałoby wtedy uznać za propozycję zawarcia aneksu do umowy. W sytuacji, gdyby powyższe rozstrzygnięcie nie było możliwe z uwagi na sprzeciw jednej ze stron umowy, należy wskazać, które ze zmian zaproponowanych przez adherenta mają charakter nieistotny, a które w sposób zasadniczy modyfikują postanowienia wzorca proponenta. Drobne poprawki językowe, stylistyczne, gramatyczne czy topograficzne, uściślające jedynie zbyt ogólną treść wzorca proponenta, w ogóle nie mają charakteru uzupełnień, ograniczeń lub zmian, o których mowa w art. 19 ust. 1 konwencji. 33 Postanowienia wzorca adherenta, zmieniające bądź uzupełniające treść oferty w interesie i na korzyść proponenta, oraz postanowienia, których zmiana jest wymagana z mocy prawa, należy zaliczyć do kategorii zmian nieistotnych. W przypadku przyjęcia, iż zaproponowane zmiany mogą mieć charakter istotny należy zbadać, czy okoliczności sprawy, praktyka kontraktowa ustalona między stronami albo zwyczaj umożliwiają obalenie domniemania istotności zmian, określonego w art. 19 ust. 3 konwencji. Skuteczne wzruszenie tego domniemania pozwala rozstrzygnąć kolizję wzorców metodą ostatniego słowa. 33 Por. J.C. Kelso (The United Nations Convention..., s. 549) nazywa takie zmiany trywialnymi i bez znaczenia.

14 92 WOJCIECH KOCOT Reguła pierwszego słowa miałaby natomiast zastosowanie wówczas, gdy: adresatowi oferty zawartej we wzorcu proponenta nie udałoby się udowodnić istnienia zwyczaju bądź praktyki kontraktowej między stronami, z których wynikałoby, że proponowane zmiany miały charakter nieistotny, albo adresat oferty nie wywiązał się z obowiązku zawiadomienia proponenta w czasie właściwym o swoich zastrzeżeniach dotyczących treści złożonej oferty, 34 a umowa przynajmniej w części została wykonana. Dopuszczalne jest również stosowanie metody wyłączenia z umowy tych postanowień wzorców, które pozostają ze sobą w całkowitej sprzeczności, a ich treść wyklucza się wzajemnie (koncepcja wzajemnego wykluczenia ). Do wyłączenia stosowania przepisów art. 19 ust. 1 i 3 konwencji wystarczy w takich okolicznościach wykazać istnienie po stronie kontrahentów stanowczej woli zawarcia kontraktu. W razie zastosowania ostatniej z wymienionych metod rozstrzygania kolizji wzorców kontraktowych przyjmuje się, iż na treść kontraktu składają się zasadnicze postanowienia oferty, co do których strony się porozumiały (chodzi tu np. o porozumienie dotyczące istotnych elementów oferty, wymienionych w art. 14 ust. 1 konwencji), oraz te postanowienia, których włączenie do kontraktu sąd uzna za stosowne na podstawie przepisów części III konwencji wiedeńskiej, a w braku powyższych, na podstawie krajowych uregulowań prawnych, wskazanych normami międzynarodowego prawa prywatnego państwa, w którym sąd ten ma siedzibę. 34 Por. orzeczenie Sądu Okręgowego Stanu Nowy Jork wydane w sprawie Filanto S.p.A. v. Chilewich Int l Corp., opublikowane w: 789 Federal Supplement, Southern District of New York, s ; zob. też R.A. Brand, H.M. Flechtner, glosa do powyższego orzeczenia, Journal of Law & Commerce 1993, No. 12, s

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 1 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną

Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną Zawarcie umowy rachunku bankowego drogą elektroniczną dr Anna Stangret adiunkt w zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Nr 181. Ekspertyza. Bogusława Gnela. Kwiecień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 181. Ekspertyza. Bogusława Gnela. Kwiecień 1999 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ EKSPERTYZA WYKONANA NA ZLECENIE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Opinia o projekcie ustawy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Adam Olszewski * Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego 1. Wprowadzenie Na portalach internetowych często

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo