Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324"

Transkrypt

1 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324 Zarządzanie Produkcją W webowych panelach meldunkowych Rejestr wykonania operacji (start-stop) - zasoby i Rejestr wykonania operacji (start-stop) - czynności: wprowadzono rozliczenie rejestrów wykonania dla wielu pracowników jednocześnie. W tym celu, należy podać kontekst operacji bez kontekstu pracownika (pusty ciąg w polu Pracownik), umożliwiono wykonanie startu/stopu zasobów/czynności już wcześniej wystartowanych bez podania kontekstu operacji, dodano dwa nowe przyciski służące do czyszczenia wartości z pól Pracownik i Operacja. 2. Wprowadzono parametr Widoczna zakładka BOM na zleceniu w menu System Konfiguracja Zarządzanie produkcją 3.0 Zlecenia. Włączenie go spowoduje, że zakładka BOM na oknie edycyjnym zlecenia będzie widoczna. Parametr ten ma domyślną wartość Nie. 3. Do zasobów w operacji technologicznej oraz operacji zlecenia umożliwiono wprowadzenie uwag. Podczas generowania zlecenia z technologii uwagi te są automatycznie kopiowane. 4. W module administratora dodano nowe prawo: Zarządzanie produkcją Inne prawa Prawo do edycji konfiguratora produktu i konfiguratora list materiałowych BOM. Zabranie prawa uniemożliwi operatorowi z danej grupy edycję konfiguratora (zablokowane opcje: Dodaj równorzędny, Dodaj podrzędny, Dodaj zamiennik, Dodaj listę materiałową - BOM, Popraw, Usuń, Przenumeruj), a pozwoli na konfigurację. 5. W menu TPP Operacje technologiczne Grupowa edycja operacji umożliwiono grupowe ustawienie rodzaju dokumentu dla odpadu, rodzaju produktu oraz stawkę dla zasobu. Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Dodano obsługę nowego formatu EDI - importu / eksportu faktur w formacie ECOD XML INVOICE wersja W oknie edycji kontrahenta wprowadzono pole dla e-faktur, które wykorzystywane jest do wysłania dokumentów em, gdy w polu Sposób obs. dok. podczas wydruku ustawiono:

2 Zapis na dysku i wysłanie a, lub Zapis na dysku, wydruk i wysłanie a, lub Wysłanie a. 3. Obecnie wprowadzając dokument faktury zaliczkowej, przedstawiciel handlowy zostanie automatycznie ustawiany na tego, który jest na zamówieniu od odbiorców. Jeżeli na zamówieniu nie ma przedstawiciela handlowego, to program zadziała jak dotychczas. 4. Dodano parametr konfiguracyjny firmy: Ustawienia System Ustawienia walutowe Rodzaj daty do podpowiadania kursu w dokumentach zakupu, który przyjmuje wartości: Data dokumentu, Data dokumentu zewnętrznego.

3 Ustawienie parametru na wartość Data dokumentu zewnętrznego spowoduje wymuszenie podania daty dokumentu zewnętrznego przed wystawieniem dokumentu zakupu oraz ustawi/podpowie kurs waluty wg daty dokumentu zewnętrznego. 5. Wprowadzono opcję Idź do dokumentu w oknach Wstępna rejestracja dokumentów (rozwiązanie dostępne na zakładce Powiązania). Dla wskazanego powiązanego dokumentu wywołuje ono okno dokumentów i ustawia się na nim. Pozwala to wywołać na tym dokumencie dowolne dostępne operacje. 6. Umożliwiono wystawienie korekty zbiorczej do towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu. Aby prawidłowo wystawić dokument, należy: Wybrać w oknie korekt opcję Dodaj specjalny dokument, a następnie Korekta zbiorcza. Klikamy na definicję dla korekty do odwrotnego obciążenia: Korekta do FA VAT zbiorcza dost. tow. pod. nab. (KFZvatZBpn). Dokument powiązać z fakturami w opcji Dotyczy. Dodać pozycje metodą Standardową lub Generuj usługi. Po zamknięciu dokumentu automatycznie wystawi się dokument faktury wewnętrznej Korekta Faktura zb. wew. dost. tow. podat. nab. (KFZBwewPN). 7. Dla okna edycyjnego kartoteki usługowej i kosztowej umożliwiono widoczność zakładki Kody EAN. Obecnie będzie można przyjąć z pliku EDI pozycję kosztową, pod warunkiem, że pozycja taka będzie wcześniej zdefiniowana w systemie. 8. W systemie wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Ustawienia System Rodzaj grupy kartotekowej używanej do filtrowania usług dla miejsca sprzedaży. Ustawienie wartości tego parametru spowoduje, że zostanie udostępniona zakładka Grupy kartotekowe na oknie edycyjnym miejsca sprzedaży (Słowniki Słowniki dla dokumentów Miejsca sprzedaży), na której będzie można

4 określić jakie grupy kartotekowe będą powiązane z danym miejscem sprzedaży. Zdefiniowanie tych grup uniemożliwi wystawianie usług na dokumentach sprzedaży spoza wybranego zakresu. Finanse i Księgowość 1. Wprowadzono formularze: VAT-7D(4), które obowiązują od stycznia 2013 r. Dostępne są one w menu Operacje Formularze VAT-7. Dodatkowo można je wysyłać do systemu e - deklaracji. 2. W menu Dokumenty Rejestracja Sprzedaży/Zakupu umożliwiono wprowadzanie drugiego kursu dla dokumentów importu usług i towarów. Dzięki tej opcji zestawienie VAT będzie generowane po jednym kursie, a dokument do rozrachunków będzie wchodził po drugim kursie. 3. Wprowadzono obsługę załącznika CIT-D do formularza CIT-8. Księga Podatkowa 1. W menu Operacje Formularze Rozliczenie podatku wprowadzono miesięczne rozliczenia podatku ryczałtowego: w danych właściciela dodano parametr: Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco. w danych firmy dodano parametr: Kwartalne rozliczenie ryczałtu. 2. Wprowadzono w menu Słowniki słownik Samochody służbowe, w którym można zdefiniować samochody służbowe oraz rodzaje kosztów i rodzaje odliczonej i nieodliczonej ewidencji VAT.

5 Po uzupełnieniu słownika, w definicji dokumentu zakupowego należy zaznaczyć wprowadzanie dokumentu pozycjami oraz zaznaczyć parametr Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego. Gdy parametr jest włączony, to na pozycji dokumentu (którego dotyczy ta definicja) widoczna będzie sekcja Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego. W sekcji tej znajdują się dwa pola: pierwsze pole gdy jest zaznaczone informuje, że pozycja dotyczy kosztów samochodu służbowego, natomiast w drugim polu jest wypisana informacja o samochodzie, którego dotyczy ta pozycja. Tylko podczas dodawania pozycji można zaznaczyć pierwsze pole. W takim przypadku gdy użytkownik wciśnie przycisk Zapisz, system wyświetli okno, w którym należy wskazać samochód, którego dotyczy ta pozycja oraz Rodzaj zdarzenia w sekcji Rozliczenie. W zależności jak zdefiniowano rodzaje zdarzenia, dla wybranego samochodu, tak odpowiednio zostanie zmodyfikowana nowa pozycja (pole Odliczenie VAT zostanie ustawione na takie, jakie wynika z rodzaju zdarzenia). Jeżeli w polu Jak odliczać, dla wybranego zdarzenia danego samochodu wybrano wartość 50%, to system doda automatycznie drugą pozycję dla VAT-u nieodliczonego i podzieli równo między te dwie pozycje wartość netto. Dodatkowo wprowadzono słownik Spis kartotek kosztowych.

6 3. W menu Dokumenty Ryczałt umożliwiono wyszukiwanie pozycji za pomocą opcji Szukaj na oknie ryczałtu ewidencjonowanego. CRM 1. W oknie Drzewo spraw wprowadzono zakładkę Wstępny rejestr dok., na której prezentowane są dokumenty WRD dla danego operatora lub kontrahenta. Na zakładce tej widoczne są tylko dokumenty, ze statusem dla którego zalogowany użytkownik może przeglądać dokumenty WRD. Zakładka ta jest dostępna po właczeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia CRM Wstępna rejestracja dokumentów Zakładka WRD dostępna w drzewie spraw. Dodatkowo w module Administratora dodano prawo dla drzewa spraw Widok dokumentów WRD tylko dla przydzielonych statusów. Serwis 1. Wprowadzono słownik Statusy zlecenia serwisowego, w którym domyślnie dodane są pozycje Nowe i Zakończone (wartości te są predefiniowane i nie można ich usunąć). Dodatkowo na oknie edycyjnym zlecenia serwisowego dodano pole Status, w którym można wybrać wartość ze zbioru zdefiniowanego w słowniku Statusy zlecenia serwisowego. 2. W menu Zlecenia Zlecenie serwisowe Popraw/Dodaj wprowadzono następujące zmiany: Na zakładce Podstawowe dodano pola: o Schemat - pole to wskazuje na powiązanie zlecenia ze schematem (schematy definiujemy w menu Słownik Schematy serwisowe). Obsługa schematów serwisowych dostępna jest po uruchomieniu parametru w konfiguracji systemu (patrz pkt 4). o Pozycja schematu - pole to wskazuje na powiązanie zlecenia serwisowego z danym punktem schematu, o Dane przedmiotu - prezentuje informacje o rodzaju przedmiotu, producencie, dacie zakupu, okresie gwarancji, nazwie miejsca instalacji, adresie, telefonie i dacie instalacji. Dodano zakładkę Kalkulacja, na której dostępne są sekcje dla materiałów oraz usług. Materiały i usługi można dodać ze schematu (ikona Dodaj ze schematu (Ctrl+F3)) lub ręcznie za pomocą ikony Dodaj (F3). W tle dodawania pozycji kalkulacji wystawiany jest dokument zamówienia od odbiorców. W związku z tym w momencie dodawania pozycji można zarezerwować materiały na magazynie.

7 Magazyn, na którym ma być dodawany dokument, wskazujemy w słowniku Rodzaje przedmiotu. Po zamknięciu zlecenia, wcześniej utworzone zamówienie przenoszone jest do archiwum. w momencie, gdy zlecenie serwisowe jest usuwane, to zamówienie również jest usuwane. Dodatkowo na zakładce tej dostępne są opcje: Pokaż zamówienie (Ctrl+F2), Idź do zamówienia (Shift+F2). Dodano zakładkę Rozliczenie materiałów, na której wskazywane są materiały faktycznie zużyte podczas realizacji zlecenia. Na zakładce tej dostępna jest opcja Dodaj z kalkulacji (Ctrl+F3), która automatycznie przepisuje wszystkie materiały z kalkulacji na realizację. Zmieniono nazwę zakładki Wykonane usługi na Rozliczenie usług oraz wprowadzono opcję Dodaj z kalkulacji (Ctrl+F5), która automatycznie przepisuje usługi z kalkulacji. Dodano zakładkę Podsumowanie, na której prezentowane są wartości netto dla kalkulacji, rozliczenia i zafakturowania, w rozbiciu na materiały, usługi, dojazd oraz razem. Która usługa w podsumowaniu tym będzie traktowana jako dojazd można określić w parametrze w konfiguracji systemu: Ustawienia Serwis Ustawienia Domyślna grupa kartotekowa określająca dojazd.

8 3. W menu Słowniki Przedmioty, w widoku okna z lewej strony dodano panel z wyborem rodzaju grupy. 4. W konfiguracji systemu dodano parametr Obsługa schematów serwisowych (menu System Konfiguracja Ustawienia Serwis Ustawienia), którego włączenie spowoduje, że w menu Słowniki dostępne będą słowniki: Schematy serwisowe i Cechy schematów serwisowych (UWAGA! Zmiana wartości parametru dla tych opcji będzie widoczna dopiero podczas ponownego uruchomienia systemu). Dodatkowo parametr decyduje o widoczności pól Schemat i Pozycja schematu w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego, na zakładce Podstawowe, widoczności opcji Dodaj materiał ze schematu i Dodaj usługę ze schematu na zakładce Kalkulacja oraz widoczności zakładki Schemat serwisowy w oknie edycji przedmiotu. 5. W menu Słowniki Schematy serwisowe umożliwiono zdefiniowanie schematu serwisowego, służącego do opisu procesów i materiałów potrzebnych przy określonych przeglądach serwisowych. 6. W menu Slowniki Kontrahenci w Szczegółach okna wprowadzono zakładkę Zlecenia serwisowe, na której jest możliwość podglądu i dodawania nowych zleceń serwisowych. 7. W menu Słowniki Wykonawcy Dodaj/Popraw wprowadzono zakładkę Typy zleceń, na której można określić w jakiego typu zleceniach serwisowych dany

9 wykonawca będzie mógł brać udział. Na oknie edycyjnym zlecenia serwisowego możliwe będzie wybranie głównego wykonawcy oraz wykonawców z zakładki Rozliczenie usług jedynie tych, którzy mają wybrany aktualny typ zlecenia serwisowego na zakładce Typy zleceń. UWAGA! Po zmianie typu zlecenia w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego, system usunie głównego wykonawcę ze zlecenia (jeśli nie ma prawa do danego typu), ale pozostawi wykonawców z zakładki Rozliczenie usług. 8. W menu Słowniki Rodzaje zlecenia Dodaj/Popraw wprowadzono zakładkę Typy zleceń, na której można określić w jakiego rodzaju zleceniach serwisowych dany typ zlecenia będzie mógł być użyty. Ponadto w module Administratora dodano nowe prawo: Dostęp do rodzajów zleceń serwisowych, które pozwala określić jakich rodzajów zleceń serwisowych operator systemu może używać. 9. W oknie Zleceń serwisowych zmieniono skrót klawiszowy dla opcji Zamknij zlecenie. Obecnie jest to Ctrl+Alt+Z (lewy Alt). 10. Umożliwiono wystawienie zlecenia serwisowego z okna Kontrahent, na zakładce Przedmiot w szczegółach oraz wystawienia zlecenia serwisowego z okna Przedmiot. 11. Dodano pole Zakres zlecenia w menu Slowniki Przedmioty Szczegóły zakładka Historia przedmiotu, wyswietlające zakres zlecenia z aktualnie podświetlonego zlecenia. 12. W menu Zestawienia Rozliczenie wykonawców wprowadzono filtr po rodzaju zlecenia, typie zlecenia oraz wykonawcy. 13. W menu Zestawienia Wartość zleceń za okres wprowadzono filtr po rodzaju zlecenia.

10 14. Umożliwiono wydruk pieczątki z miejsca sprzedaży, które jest podpięte do rodzaju zlecenia. W przypadku braku pieczątki lub nie zaznaczenia parametru w konfiguracji (Serwis Ustawienia Drukuj dane z pieczątki miejsca sprzedaży na przyjęciu i rozliczeniu zlecenia serwisowego) drukowane będą dane firmy. Środki Trwałe 1. Dodano zakładkę Dokumentacja w oknie edycyjnym ewidencji. Aby była ona dostępna, musi być utworzona baza dodatkowych dokumentów. Wyposażenie 1. Dodano zakładkę Dokumentacja w oknie edycyjnym ewidencji wyposażenia. Aby była ona dostępna, musi być utworzona baza dodatkowych dokumentów. Kadry i Płace 1. W menu Kadry Dane kadrowe Wydruki Z-3 wprowadzono nową wersję wydruku. 2. W menu System Definicja list Składniki do sposobu wliczania do zasiłków dodano typ: sprawdź przy najniższym, nie wliczaj, który działa tylko w momencie sprawdzania czy należy stawkę pobrać z najniższego wynagrodzenia (nie wpływa na wysokość stawki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego). Składniki oznaczone tym typem pobierane są (jako suma) z obecnego miesiąca i dzielone przez 30 w celu porównania z obliczoną stawką i stawką wynikającą z najniższego wynagrodzenia. Wspólne 1. Na panelu ikon w głównym oknie systemu udostępniono opcję Szukaj, która umożliwia wyszukiwanie informacji w całym systemie (niezależnie od aktualnie otwartego modułu) w trzech dostępnych kontekstach: Kontrahent, Dokument, Kartoteka. W zależności od kontekstu wyszukiwanie oparte jest o następujące pola: Kontrahent: o Nazwa skrócona, o Indeks, o NIP, Dokument: o Numer wewnętrzny dokumentu, o Numer zewnętrzny dokumentu,

11 Kartoteka: o Indeks, o Nazwa skrócona. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu poszukiwań wprowadzonej frazy poprzez zaznaczenie właściwego kontekstu. Nie ma natomiast możliwości wyboru pola przeszukiwań danego kontekstu. Istnieje możliwość wyszukiwania informacji wprowadzając mnogą ilość fraz, np.: "Kontrahent 312" - każde oddzielenie wyrazów spacją system rozpozna jako oddzielną frazę i dokona wyszukiwania dla każdej z fraz osobno. Wynik wyszukania przedstawiony jest w postaci drzewa z podziałem na moduły oraz kategorie. Po zaznaczeniu gałęzi danych np. dokumentu czy kontrahenta są dostępne dwie opcje: Pokaż (F2) - umożliwia wywołanie standardowego okna podglądu dla danego typu danych. Idź do (F12) - umożliwia wyświetlenie odpowiedniego okna z wybranym rekordem tak, aby można było wywołać opcje dostępne standardowo w programie dla danego typu danych, np. poprawa, wydruk itp. Funkcjonalność ta uwzględnia prawa użytkownika do modułu, kategorii (np. dokumenty sprzedaży), miejsc, magazynów i innych. Streamsoft, Zielona Góra

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1.

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. Ulotka v.2010.1.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo