dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)"

Transkrypt

1 dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

2 Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 2

3 SPEDYCJA program wykładu 03. Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowospedycyjna Definiowanie i opis faz procesu spedycyjnego. Dokumenty wykorzystywane w procesach transportowo-spedycyjnych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 3

4 Fazy przebiegu procesu spedycyjnego 1. koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia 2. przygotowanie ładunku do przewozu (dodatkowo) 3. organizacja procesu przemieszczenia 4. fizyczne przemieszczenie ładunku (dodatkowo) 5. obsługa procesu od strony prawno-finansowej 6. analiza kosztów i ocena przebiegu procesu spedycyjnego Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 4

5 Dokumenty dot. bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku 1. Zlecenie spedycyjne; 2. Instrukcja wysyłkowa; 3. Zlecenie złożenia/podjęcia kontenera; 4. Atest Pakowania Kontenera; 5. Kontenerowy dokument przewozu; 6. Container Interchange Receipt; 7. Zlecenie A/C; 8. Zlecenie B; 9. Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia generalnego/ryczałtowego; 10. Jednolity Dokument Administracyjny SAD/SAD BIS; 11. Deklaracja Wartości Celnej; 12. Zgłoszenie do CIS; 13. Zgłoszenie do SANEPID; 14. Zgłoszenie do WIS. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 5

6 Dokumenty stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do przewozu 1. Kwit Sternika (Mate s Receipt); 2. Konosament morski; 3. Pokwitowanie poczty statkowej; 4. List gwarancyjny (rewers); 5. Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR; 6. Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM; 7. Karnet ATA; 8. Karnet TIR. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 6

7 Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym 1. Specyfikacja towarowa; 2. Świadectwo pochodzenia; 3. Świadectwo przewozowe EUR1 i EUR2; 4. Awiz wysyłkowy; 5. Zaświadczenie transportowe dla środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 6. Time Sheet i Statement of Facts; 7. Akredytywa dokumentowa; 8. Weksel trasowany. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 7

8 Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe 1. Wniosek ubezpieczeniowy; 2. Polisa i certyfikat ubezpieczeniowy; 3. Dziennik ubezpieczeń; 4. List regresowy. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 8

9 Zlecenie spedycyjne przykładowy blankiet Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 9

10 Zlecenie spedycyjne 1. Zlecenie spedycyjne jest dokumentem na podstawie którego spedytor wykonuje zleconą mu przez zleceniodawcę czynność spedycyjną. 2. Zlecenie powinno określać: (zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 10

11 Elementy zlecenia spedycyjnego 1. Oznaczenie zleceniobiorcy i zleceniodawcy 2. Numer zlecenia, data zlecenia, miejsce wystawienia 3. Data i godzina załadunku / rozładunku 4. Miejsce załadunku i miejsce rozładunku 5. Waga ładunku 6. Uwagi do zleceniobiorcy 7. Rodzaj ładunku, forma opakowania, ilość 8. Uzgodniona stawka netto w PLN za przewóz oraz termin płatności 9. Oznaczenie kierowcy podejmującego ładunek 10. Numery rejestracyjne pojazdu, czasami wymagany telefon kontaktowy 11. Wymagania dotyczące rodzaju środka transportu wraz z ewentualnymi zabezpieczeniami jak pasy ściągające, kątowniki, podkładki itp. 12. Zasady realizacji zlecenia Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 11

12 Instrukcja wysyłkowa (blankiet) Instrukcja wysyłkowa nr./. Spedytor Nazwa Adres Dane kontaktowe Rodzaj transportu: Dostawca krajowy adresat: Termin dostawy: Miejscowość, data: Odbiorca Nazwa Adres Dane kontaktowe Kraj przeznaczenia: Miejsce przeznaczenia: Port przeznaczenia L.p. Nazwa towaru Liczba Rodzaj opakowania Oznakowanie Ciężar netto Ciężar brutto Kubatura Uwagi: Data i miejsce: Podpis Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 12

13 Instrukcja wysyłkowa 1. Jest opracowywana przez spedytora po otrzymaniu i przyjęciu zlecenia spedycyjnego. 2. Jest ona przeznaczona dla dostawcy i zawiera konkretne informacje na temat przygotowania towaru do wysyłki, zawierania umów z przewoźnikami krajowymi, doboru najkorzystniejszej trasy przewozu do portu lub stacji granicznej itp. 3. Do instrukcji wysyłkowej bywa dołączony wzorcowy list przewozowy oraz wzór zgłoszenia celnego. 4. Dostawca pokrywa wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania wymogów instrukcji. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 13

14 Kwit sternika (wypełniony dokument) Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 14

15 Kwit sternika (1) 1. Stwierdza przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku, podpisywany przez oficera nadzorującego załadunek i wydawany załadowcy. 2. Zawiera dane dotyczące rodzaju i ilości załadowanego towaru, nazwę statku, port załadunku, i port przeznaczenia, datę zakończenia załadunku. 3. Może zawierać zastrzeżenia odnośnie stanu towaru lub opakowania, które przenoszone są do konosamentu, wydawanego w zamian za kwit sternika. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 15

16 Kwit sternika (2) 1. Kwit sternika zawierający zastrzeżenia nazywany jest brudnym, a nie zawierający zastrzeżeń czystym kwitem sternika. 2. Mimo uzyskania brudnego kwitu sternika można uzyskać czysty konosament pod warunkiem wystawienia przez załadowcę listu gwarancyjnego. 3. Kwit sternika jest dla załadowcy dowodem, że towar został załadowany na statek i od tego momentu odpowiedzialność za towar ponosi przewoźnik. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 16

17 Kwit sternika (3) 1. W transakcji na warunkach FOB może być wystarczającym dokumentem do uzyskania zapłaty. 2. W przypadku załadunku towaru z nabrzeża na statki liniowe, gdy towar przechodzi przez składy portowe wystawiany jest kwit dokowy. 3. Jest on dowodem przyjęcia towaru do załadunku i poza tym pełni takie same funkcje jak kwit sternika. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 17

18 Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 18 Konosament (blankiet)

19 Konosament (1) Jest podstawowym dokumentem w transporcie morskim jest to dokument przewozowy. Funkcje konosamentu: a) Jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu; b) Jest papierem towarowym uprawniającym do dysponowania ładunkiem; c) Stwierdza zawarcie umowy o przewóz i jej warunki. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 19

20 Rodzaje konosamentów (1) - ze względu na rodzaj żeglugi: Konosament liniowy wystawiany dla przewozów w warunkach zapewnianych przez żeglugi okrętowe, utrzymujące stałe połączenie w określonych relacjach. Zawierają bardzo rozbudowaną treść, gdyż armator zamieszcza (na odwrocie) szczegółowe warunki przewozu. Konosament czarterowy stosowany w żegludze nieregularnej, wystawiane są w oparciu o oddzielną umowę o przewóz zwaną charterem. Mają stosunkowo nieskomplikowaną treść, ponieważ stosuje się do nich w całej rozciągłości warunki charteru, które dla uniknięcia nieporozumienia powinny być do takiego konosamentu dołączone. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 20

21 Rodzaje konosamentów (2) ze względu na sposób przyjęcia towarów do przewozu: Konosament na towary załadowane (on board lub shipped), który jest pokwitowaniem przyjęcia towaru do przewozu na określony statek. Konosament na towary przyjęte do załadunku (received for shipment) stwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika w celu późniejszego załadowania na statek. Uważa się, że ma być on załadowany na pierwszy odchodzący w danym kierunku statek. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 21

22 Rodzaje konosamentów (3) ze względu na możliwość przenoszenia tytułu własności do towaru: Konosament imienny podaje nazwę odbiorcy tylko on może odebrać towar w porcie przeznaczenia. Konosament imienny może być przeniesiony na osoby trzecie w drodze cesji, chociaż w praktyce bywają odstępowane nieprawidłowo w drodze indosu. Konosament na zlecenie przenoszony w drodze indosu. Konosament na okaziciela przenoszony poprzez wręczenie. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 22

23 Rodzaje konosamentów (4) ze względu na klauzule restrykcyjne: Czysty (clean) nie zawiera klauzul stwierdzających wadliwy stan towaru lub opakowania. Brudny (dirty) zawiera klauzule restrykcyjne stwierdzające zły stan towaru lub opakowania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 23

24 Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 24 Konosament czysty/brudny*

25 Rodzaje konosamentów (5) ze względu na organizację przewozu: Zwykły przewóz odbywa się jednym statkiem. Przeładunkowy przewóz odbywa się z przeładunkiem z tym, że armator zobowiązuje się przeładować towar na swój koszt. Bezpośredni następuje zmiana przewoźnika, także w sytuacji, gdy zmiana ta wiąże się z wykorzystaniem innej gałęzi transportu. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 25

26 Rodzaje konosamentów (6) inne: Konosament spedytorski wydawany przez spedytora oddającego towar do przewozu - ma szczególne zastosowanie przy przewozach kontenerowych; ujednoliconą formą tego dokumentu jest konosament spedytorski FIATA. Konosament skrócony stosowany w przypadku regularnych przewozów na określonych liniach lub przez armatorów stale współpracujących. Konosament celny - odpis konosamentu składany w urzędzie celnym dla potrzeb odprawy celnej. Konosament opcyjny - na jego podstawie odbiorca towaru ma możliwość wyboru portu wyładunku, który nie jest z góry wskazany. Konosament zbiorowy wystawiany dla kilku przesyłek, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 26

27 Konosament charakterystyka (1): Konosament wystawiany jest w dowolnej liczbie oryginałów i dowolnej liczbie kopii (full set of B/L). Oryginały oznaczone są pieczęcią original a kopie copy not negotiable. Najczęściej konosament jest wystawiany w trzech oryginałach. Do odbioru w porcie przeznaczenia wystarczy jeden egzemplarz oryginalny i w tym momencie pozostałe egzemplarze tracą moc. Zazwyczaj jednak kupujący uzależnia zapłatę za towar od przedłożenia kompletu oryginałów. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 27

28 Konosament charakterystyka (2): Konosamenty wystawiane są najczęściej w języku angielskim, ze względu na to, że konosament jest dokumentem przenośnym i zbywalnym, umożliwia wygodne operacje w handlu zagranicznym, zwłaszcza sprawę odsprzedaży i przekazywania towaru następnym nabywcom. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 28

29 Konosament wystawiony w języku rosyjskim: Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 29

30 Konosament w żegludze śródlądowej: W żegludze śródlądowej stosowany jest konosament żeglugi śródlądowej. Jest to dokument stwierdzający przyjęcie towaru do przewozu na wskazanych w nim warunkach. Może być dokumentem zbywalnym jak i niezbywalnym. Wystawiany jest w jednym oryginalnym egzemplarzu i dowolnej ilości kopii. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 30

31 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (wypełniony dokument) Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 31

32 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (1) Jest dokumentem stwierdzającym zawarcie z koleją umowy o przewóz na podstawie COTiF (Międzynarodowej Konwencji o Przewozie Towarów Kolejami). Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 32

33 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (2) Dokument CIM składa się z 5 egzemplarzy: oryginał przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki; ceduła przewozowa towarzyszy przesyłce i przeznaczona jest dla stacji przeznaczenia; poświadczenie odbioru towarzyszy przesyłce do stacji przeznaczenia i stanowi dokument rozliczeniowy miedzy zarządami kolei biorących udział w przewozie; wtórnik przeznaczony jest dla nadawcy przesyłki; poświadczenie nadania przeznaczone jest dla stacji nadania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 33

34 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM (3) List CIM wystawia nadawca w języku kraju nadania z tłumaczeniem na jeden z trzech języków: włoski, francuski lub niemiecki. Kolejowe listy przewozowe są dokumentami imiennymi, niezbywalnymi i nieprzenośnymi. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 34

35 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS (1) Stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. Komplet listu SMGS składa się z: 1) Oryginału dla odbiorcy przesyłki; 2) Ceduły dla stacji przeznaczenia; 3) Grzbietu ceduły dla stacji nadania; 4) Wtórnika dla nadawcy; 5) Dodatkowej ceduły dla celów statystycznych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 35

36 Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS (2) List przewozowy SMGS wypełnia nadawca w języku kraju nadania oraz w niemieckim lub rosyjskim. Kolejowe listy przewozowe są dokumentami imiennymi, niezbywalnymi i nieprzenośnymi. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 36

37 Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR (blankiet) Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 37

38 Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR (1) Stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy w określonym miejscu i czasie. Obowiązki i uprawnienia stron regulowane są postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 38

39 Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR (2) List CMR składa się z 4 egzemplarzy: dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika i dla kontroli. Trzy pierwsze egzemplarze są oryginałami a czwarty to kopia. List CMR wystawia nadawca najczęściej w języku angielskim. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 39

40 Karnet TIR (1) Jest to dokument wprowadzony w myśl postanowień Konwencji Celnej TIR. Według tej konwencji odprawa celna odbywa się dwukrotnie: w kraju załadunku i w kraju przeznaczenia. Na poszczególnych granicach sprawdzane są jedynie plomby celne. Konstrukcja nadwozia musi być taka, aby umożliwiała nałożenie plomb celnych. Karnet TIR składa się z manifestu (czyli spisu towarów) i z kopii (które pozostają na poszczególnych granicach celnych). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 40

41 Karnet TIR (2) Koordynacją przewozów w oparciu o Konwencję TIR w skali międzynarodowej zajmuje się Międzynarodowa Unia Drogowa IRU, a w Polsce Krajowe Zrzeszenie Przewoźników Drogowych; są one odpowiedzialne wobec władz celnych za naruszenie przepisów celnych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 41

42 Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB (1) Stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu sporządzanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 42

43 Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB (2) Składa się z 3 oryginałów i 6 kopii. Oryginały przeznaczone są dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, kopie dla portów lotniczych. List ten jest wystawiany przez przewoźnika w języku angielskim. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 43

44 Międzynarodowy Żeglugowy List Przewozowy lub Konosament Żeglugi Śródlądowej Składa się z oryginału, wtórnika i 5 kopii. Oryginał i 2 kopie przeznaczone są dla przedsiębiorstwa żeglugowego, wtórnik dla opłacającego przewóz, po jednej kopii dla nadawcy i odbiorcy przesyłki. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 44

45 Polisa ubezpieczeniowa (1) Jest umową pomiędzy ubezpieczającym, czyli płacącym składki, a ubezpieczycielem, czyli Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W myśl tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 45

46 Polisa ubezpieczeniowa (rodzaje 1) Polisa jednorazowa inaczej indywidualna lub pojedyncza jest umową ubezpieczeniową na czas trwania określonej podróży. Polisa generalna inaczej bieżąca jest umową ramową, w której ubezpieczający zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich towaru przewidzianych w polisie a ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjmować do ubezpieczenia wszystkie przesyłki na ustalonych warunkach (W związku z tym w polisie generalnej muszą być określone rodzaje i ilości ładunków, które mają być przedmiotem ubezpieczenia, objęte ubezpieczeniem trasy przewozu i rodzaje ryzyk). Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 46

47 Polisa ubezpieczeniowa (rodzaje 2) Polisa generalna może występować w dwóch wariantach: jako polisa odpisowa lub jako polisa obrotowa. Odpisowa charakteryzuje się tym, że ubezpieczający musi z góry zadeklarować przewidywaną sumę ubezpieczenia wszystkich przesyłek wysyłanych i otrzymanych w czasie trwania umowy. W ustalonych terminach ubezpieczający przedstawia wykazy przesyłek zrealizowanych w danym czasie. Sumy odpowiadające wysokości ich ubezpieczenia są stopniowo odpisywane od sumy ogólnej aż do jej wyczerpania. Obrotowa, kiedy ubezpieczający zgłasza towary do ubezpieczenia o pewnej z góry określonej wartości ustalonej odpowiednio do przewidywanych w czasie trwania umowy obrotów. Nie ma obowiązku każdorazowo zgłaszania przesyłek. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 47

48 Certyfikat asekuracyjny Certyfikat asekuracyjny jest zaświadczeniem, że wymieniony w certyfikacie towar objęty jest generalną umową ubezpieczeniową i że w ramach tej umowy został ubezpieczony. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 48

49 Faktura handlowa (1) Faktura handlowa (invoice) jest to rachunek wystawiony przez sprzedającego na towary wydane lub wysłane kupującemu lub za wykonane usługi. Faktura handlowa spełnia następujące funkcje: a) stwierdza fakt wysłania towaru; b) jest podstawą żądania zapłaty; c) dla kupującego jest dowodem nabycia towaru; identyfikuje towar; d) służy do załatwienia różnych formalności, np. celnych; e) jest podstawą wzajemnego rozrachunku i obustronnego księgowania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 49

50 Faktura handlowa (rodzaje) Rodzaje faktur handlowych: a) Prowizoryczna (proforma) służy do otrzymania częściowej zapłaty za towar np., kiedy ilość lub wartość zostaną ustalone przy odbiorze. b) Ostateczna wystawiana jest w ślad za fakturą prowizoryczną i stanowi ostateczne rozliczenie dostawy. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 50

51 Faktura handlowa (elementy) 1. nazwa i adres sprzedającego; 2. nazwa i adres kupującego; 3. słowo faktura i numer; 4. dokładne określenie towaru; 5. cena jednostkowa i wartość globalna; 6. sposób zapłaty; 7. ewentualne rabaty i bonifikaty; 8. podpis wystawcy faktury. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 51

52 Faktura handlowa (wizowanie) W przypadku towarów różnego asortymentu należy do faktury dołączyć specyfikację stanowiącą szczegółowy opis towarów. Przepisy niektórych państw wymagają wizowania faktur. Poprzez wizowanie jednostka handlowa kraju importera stwierdza, że firma wystawiająca fakturę jest jej znana, i że podane w fakturze warunki nie odbiegają od warunków przyjętych na danym rynku. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 52

53 Faktura proforma Faktura proforma ma układ faktury handlowej z wyraźnym zaznaczeniem proforma. W przeciwieństwie do faktury handlowej nie stwierdza faktu wysłania towaru i nie jest podstawą żądania zapłaty. Może służyć jako oferta lub wysyłana łącznie z ofertą. Może być wymagana przez importera dla uzyskania pozwolenia przywozu, zezwolenia dewizowego bądź przyznania kontyngentu. Podobnie jak faktura handlowa może wymagać wizowania. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 53

54 Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 54

55 Faktura konsularna Faktura konsularna wystawiana jest na specjalnych formularzach do nabycia w placówkach handlowych lub konsularnych kraju importującego. Jest bardziej rozbudowana od faktury handlowej, ale w żadnym wypadku jej nie zastępuje. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 55

56 Faktura celna Faktura celna służy do ustalania wartości celnej. Musi być zgodna z fakturą handlową. Głównym jej celem jest ułatwienie stosowania ceł preferencyjnych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 56

57 Dokumenty związane z odprawą celną Jednolity Dokument Administracyjny SAD (1) Jest wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego. Składa się z: 1) W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według jednego kodu Taryfy Celnej PCN, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką podatkową. Na jednym formularzu SAD zawierającym 9 kart numerowanych 1, 1A, 2-8 lub na formularzu zawierającym 4 karty 1/6, 2/7, 3/8, 4/5. 2) W przypadku towarów klasyfikowanych według więcej niż jednego kodu Taryfy Celnej lub pochodzących z więcej niż jednego kraju, objętych więcej niż jedna stawka celna lub podatkową. Na formularzu SAD oraz formularzu uzupełniającym SAD BIS zawierającym odpowiednio 9 lub 4 karty. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 57

58 Dokumenty związane z odprawą celną Jednolity Dokument Administracyjny SAD (2) Do wniosku SAD należy dołączyć: a) oryginał faktury handlowej; b) dokument stwierdzający pochodzenie towaru; c) specyfikację towarową, jeżeli tej funkcji nie spełnia faktura; d) deklarację wartości celnej; e) dokument przewozowy; f) pozwolenie przywozu lub wywozu; g) zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu obrotu z zagranicą numeru ewidencyjnego REGON; h) zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wydaniu banderoli podatkowych. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 58

59 Procedury celne Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 59

60 Dokumenty związane z odprawą celną Karnet ATA Karnet ATA jest to międzynarodowy dokument odprawy celnej czasowej, czyli kiedy towar będzie powtórnie przywieziony do kraju, np. eksponaty na targi i wystawy międzynarodowe, instrumenty muzyczne, sprzęt filmowy itp. Karnet ATA eliminuje całą procedurę związaną z wypełnianiem wniosku SAD. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 60

61 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Pochodzenia (1) Świadectwo Pochodzenia jest dokumentem stwierdzającym, że towar został wyprodukowany w kraju, który świadectwo wydał. Dokument ten służy głównie do ustalenia przez władze celne kraju importera, czy towar pochodzi z kraju, któremu przyznano możliwość korzystania z ulgowych stawek celnych. Czasami ma on na celu uniemożliwienie reeksportu lub kontrole kontyngentów. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 61

62 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Pochodzenia (2) Wydają je uprawnione instytucje w kraju eksportera. W Polsce można je uzyskać w Krajowej Izbie Gospodarczej lub w Urzędzie Celnym. Zwykłe Świadectwo Pochodzenia ma zastosowanie w obrocie z krajami i regionami, do których Polska nie stosuje preferencji celnych. Zwykłe Świadectwo Pochodzenia powinno być sporządzane w języku angielskim, francuskim lub w języku kraju pochodzenia. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 62

63 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Pochodzenia (FORM A) Świadectwo Pochodzenia FORM A wymagane jest przy stosowaniu preferencyjnych stawek celnych w ramach systemu Preferencji na Rzecz Krajów Słabo Rozwiniętych. Celem tego systemu jest pomoc krajom słabo rozwiniętym, poprzez stosowanie obniżonych stawek celnych lub cła zerowego. Dokument musi być wypełniony pismem maszynowym/komputerowym i nie może zawierać poprawek. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 63

64 Dokumenty związane z odprawą celną Świadectwo Przewozowe EUR-1 Świadectwo Przewozowe EUR-1 wymagane jest przy dokonaniu wymiany handlowej towarów, których łączna wartość przekracza 6000 euro z krajami Wspólnoty Europejskiej. Deklaracja na fakturze może być sporządzona w dwóch sytuacjach: 1. kiedy władze celne wydadzą specjalne upoważnienie eksporterowi dokonującemu częstych odpraw celnych; 2. w każdym przypadku, jeśli łączna wartość towarów nie przekracza 6000 euro. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 64

65 Ship s mail, ship s bag poczta statkowa Są to dokumenty związane z ładunkiem. Kapitan podpisuje ilość odebranych kopert. Agent w porcie zabiera i rozdziela pocztę. Przesyłki kapitańskie wydaje Agent właścicielom w zamian za oryginał Delivery Order. Klauzula na pieczątce Agenta As agent only zabezpiecza agencję przed roszczeniem ładunkowym, gdy podpisuje Konosament jako reprezentant Armatora czy czarterującego. Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 65

66 SPEDYCJA koniec wykładu 03. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady Spedycja (AM) dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 66

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 2 ETM: tematyka 1. Podstawowe dokumenty w TM (kwity sternika,

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM Wprowadzenie Ubezpieczenie ładunków (zwane cargo) w transporcie międzynarodowym należy do jednych z najbardziej trudnych i złożonych ubezpieczeń mających

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską 1 2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Michał Adamski Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje

Michał Adamski Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje Michał Adamski Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje 1. Istota prawna konosamentu Konosament jest jednostronnym dokumentem stanowiącym dowód przyjęcia przez przewoźnika ładunku 720 w nim oznaczonego

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r.

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r. DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY Obowiązują od 1 września 2014 r. Spis treści 1. Definicje i interpretacja... 3 2. Warunki handlowe... 7 3. Usługi Terminala Kontenerowego... 9 4. Wymogi dotyczące planu zawinięć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo