SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym) Rewolucja w poj ciu faktury Rola faktury Definicja faktury Kontrole biznesowe Trudno ci w interpretacji nowych przepisów Najwa niejsze przepisy dotycz ce faktur Podstawowe rodzaje faktur Pozosta e rodzaje faktur Jakie inne dokumenty mo na uzna za faktur? Bilet lub dowód za przejazd autostrad jako faktura Miejscówka razem z biletem mo e pe ni funkcj faktury Kto jest zobowi zany do wystawiania faktur? Czy podatnik niezarejestrowany dla celów VAT mo e wystawi faktur? Rodzaje transakcji, które musz by dokumentowane faktur Faktury dokumentuj ce us ugi zwolnione z VAT Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej Czy nabywca musi przed o y paragon, je li da wystawienia faktury? Faktury wystawiane przez podmiot trzeci Konsekwencje wystawienia faktury dokumentuj cej transakcj zwolnion lub niepodlegaj c VAT Faktury wystawiane przez nast pców prawnych Kiedy osoba prywatna powinna wystawi faktur? Czy osoba fizyczna przed rejestracj dla celów VAT mo e/musi wystawi faktur? Czy urz d skarbowy mo e wystawi faktur? Faktury wystawiane przez bieg ych s dowych wiadcz cych us ugi na rzecz s dów Faktury wystawiane przez ma onków ROZDZIA II. ELEMENTY WYSTAWIANYCH FAKTUR Czy faktura musi zawiera s owa faktura lub faktura VAT? Jak dane sprzedawcy i nabywcy powinny by oznaczone na fakturze? Czy faktura musi zawiera NIP sprzedawcy? Czy na fakturze mo na poda skrócon nazw podatnika? Czy mo na wystawia faktury pro-forma? Kiedy mo na wystawi faktur uproszczon i jakie dane powinna zawiera taka faktura? NIP nabywcy na fakturze uproszczonej, czyli czy paragon mo e by faktur uproszczon? Kiedy nie mo na wystawi faktury uproszczonej? Moment wystawienia faktury... 55

2 6 10. Naprawianie b dów w wystawionych fakturach Czy brak skrótu ul. przed nazw ulicy nale y uzna za wad faktury? Dodatkowe dane na fakturze Jakie powinno by zastosowane na fakturze oznaczenie dla spó ki w organizacji? Jakie dane powinna zawiera faktura wystawiana przez oddzia terenowy jednostki g ównej? Czy na fakturze wskazywa jako nabywc oddzia jednostki w Polsce, czy g ówne przedsi biorstwo zagraniczne? Konieczno zachowania numeracji Zasady numerowania faktur Wskazanie nazwy firmy odbiegaj cej od rzeczywistego brzmienia Faktura wystawiona przez dwóch podatników Faktura wystawiana na ma e stwo Czy mo na na fakturze poda rozszerzon nazw firmy? Drobne ró nice w nazwie firmy Zmiana nazwy firmy Na kogo wystawia faktury Starostwo Powiatowe czy Powiat? Czy zawsze nale y podawa NIP nabywcy na wystawianej fakturze? Symbol PKWiU na fakturze kiedy jest konieczny? Faktury na materia y budowlane z symbolem PKWiU czy bez? wiadczenie us ug budowlanych z symbolem PKOB czy bez? Otrzyma em faktur za paliwo bez wskazania numeru rejestracyjnego mojego samochodu czy powinienem da korekty? Czy mog wystawi faktury koryguj ce doprecyzowuj c nazw towaru (us ugi)? Konsekwencje nieprawid owo zastosowanej stawki VAT Czy mo na stosowa na fakturach oznaczenie INVOICE? Czy faktura musi zawiera piecz tk i podpis sprzedawcy? Czy jest konieczny podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury? Podpis kontrahenta na fakturze koryguj cej Czy nale y stemplowa faktury piecz ci z danymi firmy? Czy warto brutto wskazana na fakturze musi by równa warto ci netto plus kwota VAT? Faktury wystawiane w kwotach brutto B dy rachunkowe rz du 1-2 grosze Wykazywanie stawki i kwoty VAT na fakturze Czy nabywca i p atnik na fakturze oznacza to samo? Dokonanie zap aty za towar przez inny podmiot Dwustronne drukowanie faktur Faktury wystawiane dla us ug ci g ych Faktury zbiorcze czy mog jedn faktur udokumentowa wszystkie czynno ci dokonane na rzecz jednego kontrahenta w danym miesi cu? Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego Czy mo na wpisa w rubryce sprzedawca wi cej ni jedno nazwisko? Czy mo na wystawi dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego? ROZDZIA III. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR Terminy wystawiania faktur zasady ogólne Terminy wystawiania faktur zasady szczególne Terminy wystawiania faktur faktury wystawiane na danie nabywców Termin wystawienia faktury faktury wystawiane z góry Faktury dokumentuj ce leasing finansowy... 92

3 6. Faktury dokumentuj ce zwrot nak adów Protokó zdawczo-odbiorczy a termin wystawienia faktury Termin wystawienia faktury dla dostawy nieruchomo ci Termin wystawienia faktury dokumentuj cej WDT Termin wystawienia faktury z tytu u importu us ug oraz eksportu us ug ROZDZIA IV. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH Faktury dotycz ce dostaw wewn trzwspólnotowych Termin wystawienia faktury dokumentuj cej WDT Darowizna towaru dokonana na rzecz podatnika z innego pa stwa Unii Przemieszczenie w asnych towarów Dostawy ci g e w ramach WDT Zaliczki na WDT W jaki sposób nale y udokumentowa wewn trzwspólnotow dostaw nowego rodka transportu? Faktura uproszczona w WDT Faktury dokumentuj ce cz ciowe wykonanie us ugi Czy mo na wyodr bnia w fakturach poszczególne etapy realizacji budowy? Faktury dokumentuj ce eksport towarów Wcze niejsze wystawianie faktur eksportowych Faktury na zaliczki na poczet dostaw eksportowych Faktura eksportowa ale wystawiona dla polskiego podatnika Faktury zaliczkowe Dane na fakturze zaliczkowej Czy mo na na fakturze zaliczkowej wskaza jedynie grup towarow? Opis czynno ci na fakturze zaliczkowej Jak wyliczy kwot nale nego VAT z tytu u otrzymanej zaliczki? Wystawianie faktur na zaliczki przed jej otrzymaniem Korygowanie faktur zaliczkowych Elementy faktury ko cowej Wystawianie faktur, gdy zaliczka wynosi 100% warto ci towaru (us ugi) Wystawianie faktur ko cowych, gdy kwota zaliczki wynios a 100% ceny Termin wystawienia faktury zaliczkowej Czy faktur zaliczkow mo na wystawi przed otrzymaniem zaliczki? Faktury za media Termin wystawienia faktury za dostaw wody Kiedy mo na wystawi faktur za dostaw gazu? Dokumentowanie obci enia pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych Termin wystawienia faktury dokumentuj cej dostaw energii elektrycznej Wystawienie faktury dokumentuj cej dostaw energii elektrycznej w przypadku braku w umowie terminu p atno ci Czy wystawia si faktury dokumentuj ce zaliczki na dostaw energii? Faktura dokumentuj ca us ug dystrybucji energii elektrycznej Faktura dokumentuj ca dostawy ciep a w parze Op ata za czynsz i media na jednej fakturze Faktury za us ug drukowania gazet Termin wystawienia faktur za us ug drukowania gazet Wystawienie faktury zbiorczej za us ug drukowania ksi ek

4 8 7. Faktury dla sprzeda y wysy kowej Wystawianie faktur dla dostaw dokonanych za po rednictwem Internetu na terytorium kraju Wystawianie faktur dla dostaw dokonanych za po rednictwem Internetu poza terytorium kraju Faktura uproszczona przy sprzeda y wysy kowej Sprzeda za zaliczeniem pocztowym W jakim terminie nale y wystawi faktur dla sprzeda y wysy kowej towarów za zaliczeniem pocztowym? Faktury dokumentuj ce wiadczenie us ug budowlanych i budowlano-monta owych Termin wystawienia faktury na roboty budowlano-monta owe Us ugi budowlane nabywca prywatny i nabywca b d cy podatnikiem Moment uj cia faktur dokumentuj cych sprzeda us ug budowlanych w ewidencji Wystawienie faktury zbiorczej z tytu u wykonania us ug budowlanych lub budowlano-monta owych dla jednego odbiorcy Faktury dokumentuj ce wiadczenie us ug najmu, dzier awy, leasingu, itp Czy mog na fakturze wskaza inn dat p atno ci ni wynika to z umowy? Wystawianie faktur za us ugi najmu Zaj cie nale no ci przys uguj cej wynajmuj cemu przez organ egzekucyjny Bezumowne korzystanie z lokalu Faktury dokumentuj ce dokonywanie dostaw w ramach umów komisu Termin wystawienia faktury dokumentuj cej wydanie towaru komisantowi WDT w ramach sprzeda y komisowej Faktury dokumentuj ce dostaw budynków Czy wystawienie faktury w dacie podpisania aktu notarialnego jest prawid owe? Sprzeda udzia ów we wspó w asno ci budynku dostawa towarów czy wiadczenie us ug? Obj cie udzia ów w spó ce z o.o. przez Gmin Faktury dokumentuj ce dostaw budynku z prawem u ytkowania wieczystego Czy w wystawionej fakturze nale y wyodr bni prawo wieczystego u ytkowania gruntu oraz warto budynku (budowli)? Faktura dokumentuj ca oddanie przez Gmin gruntu niezabudowanego w u ytkowanie wieczyste Faktury wystawiane dla podatników niemaj cych siedziby w RP Wystawienie faktury dokumentuj cej wykonanie us ugi transportowej dla podatnika z UE Faktury wystawiane przez ma ych podatników Chc rozlicza si jako tzw. ma y podatnik. Jakie musz wystawia faktury i jak je rozlicza? Czy mo na faktur z wyrazami metoda kasowa wystawi przed wykonaniem us ugi, ale na 30 dni przed powstaniem obowi zku podatkowego? Faktura wystawiana przez ma ego podatnika Faktury dokumentuj ce sprzeda nowych rodków transportu Sprzeda samochodów nowych i u ywanych na rzecz osób fizycznych Faktury dokumentuj ce wiadczenie us ug nadzoru i kontroli ruchu lotniczego Faktury na op aty trasowe EUROCONTROL Wystawianie faktur po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego Czy mog po utracie zwolnienia podmiotowego wstecznie wystawi faktury? Procedura rozliczania VAT w ramach MOSS Co to jest MOSS? Na czym polega MOSS? Czy podatnik polski musi wystawia faktury w ramach systemu MOSS? W jaki sposób ustali, czy us ugodawca sprzedaje us ugi na rzecz podatnika, czy na rzecz konsumenta?

5 ROZDZIA V. FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ DOSTAWCÓW STALI, ODPADÓW I SPRZE- DAWCÓW UPRAWNIE DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Do kogo ma zastosowanie schemat opodatkowania VAT obowi zuj cy od 1 kwietnia 2011 r.? Dokumentowanie dostaw towarów wymienionych w za czniku nr Termin wystawienia faktury dla dostaw towarów wymienionych w za czniku nr 11 lub praw do emisji gazów cieplarnianych Zaliczki na dostaw towarów wymienionych w za czniku nr Moment uj cia wystawionej faktury na dostaw towarów wymienionych w za czniku nr Stosowanie odwrotnego obci enia do nowych towarów na prze omie marzec/kwiecie 2015 roku Dostawa wyrobów stalowych z za cznika nr 11 wraz z us ugami ROZDZIA VI. FAKTURY WEWN TRZNE Dokumentowanie nieodp atnego przekazania towarów lub nieodp atnego wiadczenia us ug Czy w 2015 r. podatnicy dla udokumentowania m.in. nieodp atnego przekazania towarów i nieodp atnego wiadczenia us ug s zobowi zani do wystawiania faktur wewn trznych? Czy z dniem 1 stycznia 2013 r. mog przesta w ogóle wystawia faktury wewn trzne? Czy dla udokumentowania np. wewn trzwspólnotowego nabycia towarów i uj cia kwot podatku nale nego i naliczonego musz wystawi jakikolwiek dokument? Czy w 2015 r. w zwi zku z przekazaniem klientom drobnych prezentów istnieje obowi zek wystawiania jakich dokumentów wewn trznych? Przekazanie na w asne potrzeby poczynionych nak adów inwestycyjnych Czy mo na wystawi jedn faktur wewn trzn za ca y okres rozliczeniowy? Korygowanie faktur wewn trznych Czy mo na wystawi zbiorcz faktur wewn trzn koryguj c do kilku faktur wewn trznych? Czy dokonuj c przesuni towarów pomi dzy magazynami, mog wystawia faktury wewn trzne? Dokumentowanie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, importu us ug oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Czy faktur wewn trzn mo e by faktura otrzymana od zagranicznego dostawcy/us ugodawcy? Z jak dat nale y wystawi dokument (faktur ) wewn trzny dotycz cy wewn trzwspólnotowego nabycia towarów? Przemieszczenie towarów z Hamburga do Polski, zaimportowanych z Chin na terytorium UE Dokumentowanie zwróconych dotacji i subwencji Na podstawie jakiego dokumentu wykaza podatek nale ny z tytu u otrzymania dotacji? Dokumentowanie nabycia towarów wymienionych w za czniku nr 11 i praw do emisji gazów cieplarnianych Jak prawid owo powinna by wystawiona faktura dokumentuj ca nabycie towarów wymienionych w za czniku nr 11 po 1 kwietnia 2011 r.? Zbiorcza faktura wewn trzna Obowi zek wystawienia faktury wewn trznej przy nabyciu towarów wymienionych w za czniku nr ROZDZIA VII. PROBLEMY PRAKTYCZNE Z FAKTURAMI DOKUMENTUJ CYMI ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW Jakie dane powinny zosta zawarte na fakturze dokumentuj cej zakup paliwa? Brak numeru rejestracyjnego na fakturze dokumentuj cej zakup paliwa Czy podatnikowi przys uguje prawo do odliczenia VAT ze zbiorczej faktury za paliwo? Czy mo na wystawi faktur na faktycznego nabywc paliwa tankowanego do baku samochodowego, którego w a cicielem jest inna osoba?

6 10 5. Czy jest mo liwym odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ci arowego dokonywanego na tzw. karty paliwowe, je li zakup tego paliwa jest udokumentowany faktur wystawion przez firm, z któr mam zawart umow o kompleksow us ug dotycz c eksploatacji samochodu (umowa umo liwia zaopatrzenie pojazdów w drodze na wszystkich stacjach serwisowych w Polsce i poza granicami, w szczególno ci w paliwa, smary, akcesoria, cz ci zamienne, jak równie us ugi warsztatowe i inne wiadczenia)? Czy nadle nictwo u ywaj ce samochodu do wykonywania czynno ci ustawowych poprzez dzia- ania nadle niczego i gara uj ce go w miejscu zamieszkania nadle niczego (le niczówce) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych paliw w 100%? Czy spó ka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj cego z faktur zakupu paliw do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych w 50% na podstawie decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w okresie 1 kwietnia czerwca 2015 r.? ROZDZIA VIII. FAKTURY WYSTAWIANE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZ CYCH DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Kiedy podatnik ma obowi zek wystawi faktur na rzecz osoby fizycznej nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej? Jak form powinno mie danie osoby fizycznej, która chce otrzyma od podatnika faktur? Kiedy osoba fizyczna nieprowadz ca dzia alno ci gospodarczej powinna zg osi danie wystawienia faktury? Wystawianie faktur dla osób fizycznych bez numeru NIP Nazwa wykazywana przez osob fizyczn prowadz c dzia alno gospodarcz Jaki adres na fakturze podaje osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz? Wystawianie faktur przez Spó dzielni Mieszkaniow Czy szko a ma obowi zek wystawiania faktury dla ka dego ucznia? Czy osoby fizyczne wykonuj ce czynno ci agentów lub brokerów w us ugach ubezpieczeniowych niezarejestrowani jako podatnicy VAT mog wystawia faktury za prowizj? Czy osoba fizyczna wykonuj ca us ugi ratownictwa medycznego dla szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego mo e wystawia rachunki, gdy korzysta ze zwolnienia z VAT? ROZDZIA IX. FAKTURY WYSTAWIANE DLA ROLNIKÓW RYCZA TOWYCH Czym jest faktura VAT RR? Kto ma obowi zek wystawia faktur VAT RR? Wymogi formalne faktury VAT RR Formy p atno ci za nale no ci z faktur VAT RR Jak nale y dokona zap aty wynagrodzenia za produkty lub us ugi rolnicze, by mie prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturze VAT RR? Zaliczki wyp acane rolnikom rycza towym Stawka zrycza towanego zwrotu podatku Faktura VAT RR bez danych nabywcy a prawo do odliczenia Czy faktur VAT RR mo na wys a em? ROZDZIA X. FAKTURY DOTYCZ CE PROCEDURY OPODATKOWANIA MAR Y Co to s faktury VAT mar a? Kto jest zobowi zany do wystawiania tzw. faktur mar owych? W jaki sposób nale y wystawia faktur mar ow? Zaliczki na us ugi turystyki Jak powinna zosta prawid owo wystawiona faktura, je eli w sk ad us ugi turystyki wchodz tzw. us ugi w asne? Jak stawk VAT powinien wskaza na fakturze podatnik wiadcz cy us ugi turystyki?

7 7. Czy tylko biura turystyczne mog wystawia faktury mar owe? Czy nale y wystawia faktury mar owe biurom podró y? ROZDZIA XI. FAKTURY DOKUMENTUJ CE CZYNNO CI ZWOLNIONE Z VAT Kto wystawia faktury dokumentuj ce czynno ci zwolnione z VAT? Dokumenty wystawiane przez podatników VAT zwolnionych Jak prawid owo wystawi rachunek? Jak prawid owo wystawia faktury dokumentuj ce czynno ci zwolnione z VAT? ROZDZIA XII. FAKTURY DOKUMENTUJ CE CZYNNO CI NIEPODLEGAJ CE VAT Kto i w jakich okoliczno ciach wystawia faktury dokumentuj ce czynno ci niepodlegaj ce VAT? Jak prawid owo wystawia faktury, dokumentuj ce czynno ci niepodlegaj ce VAT? W jakim terminie wystawia si faktury dokumentuj ce czynno ci niepodlegaj ce VAT? ROZDZIA XIII. DOKUMENTOWANIE US UG TAKSÓWEK OSOBOWYCH, OPODATKOWA- NYCH W FORMIE RYCZA TU Opodatkowanie rycza tem us ug taksówek osobowych Faktura za wiadczenie us ug taksówek osobowych, opodatkowanych w formie rycza tu Obowi zek u ywania kas rejestruj cych w przypadku wiadczenia us ug taksówek osobowych ROZDZIA XIV. FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ P ATNIKÓW Kiedy obowi zek wystawienia faktury ci y na komorniku (organie egzekucyjnym)? Terminy wystawienia faktur przez p atników Sprzeda przez komornika dla dostaw w trybie egzekucyjnym Jakie elementy powinna zawiera faktura wystawiona przez komornika (organ egzekucyjny)? Faktury ze stawk 0% wystawiane przez p atnika ROZDZIA XV. WYSTAWIANIE FAKTUR PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW I US UG W jakich sytuacjach faktura mo e by wystawiona przez nabywc towarów lub us ug? Czy faktury wystawiane przez nabywc w imieniu dostawcy powinny zawiera podpis dostawcy ( wiadcz cego us ug )? Wystawianie faktury w imieniu i na rzecz dostawcy Wystawianie faktur w imieniu dostawcy dla WDT W jakiej sytuacji mo na zacz wystawia faktury za naszych dostawców? W jakim terminie wystawiana jest przez nabywc faktura w imieniu sprzedawcy? ROZDZIA XVI. FAKTURY DLA CZYNNO CI SZCZEGÓLNYCH Czy mo na wystawia faktury w cenie jednostkowej brutto i oblicza podatek nale ny od warto ci brutto sprzedawanego towaru lub us ugi? Czy faktura dokumentuj ca WDT samochodów osobowych powinna zawiera stawk i kwot podatku akcyzowego? Jak dokumentowa transakcje trójstronne? Jak rozlicza w zakresie VAT transakcje trójstronne, w zale no ci od tego czy podmiot polski jest 1, 2 czy te 3 w kolejno ci podmiotem? ROZDZIA XVII. WYSTAWIANIE REFAKTUR Umowa i refakturowanie Kiedy ma miejsce refakturowanie?

8 12 3. Wystawienie faktury na ca o wiadczenia nale nego od zleceniodawcy Refakturowanie okre lonych kosztów na najemc Refakturowanie okre lonych kosztów Refakturownie us ug turystycznych, opodatkowanych w systemie mar y Czy prawid owe jest wyodr bnianie poszczególnych wydatków poniesionych w zwi zku ze wiadczeniem us ugi? Dodatkowe koszty wliczane do podstawy opodatkowania ROZDZIA XVIII. FAKTURY Z VAT WYSTAWIANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE Kiedy polski podatnik mo e otrzyma faktur z zagranicznym VAT? W jaki sposób odzyska podatek VAT naliczony i zap acony za granic (w UE)? Faktury dokumentuj ce zakup paliwa za granic Czy podatek od warto ci dodanej poniesiony z tytu u op at za przejazd autostradami za granic podlega odliczeniu w Polsce? Rejestracja dla celów VAT warunek odliczenia VAT z zagranicznej faktury Czy firma zagraniczna mo e wystawi polsk faktur z wykazan w niej kwot polskiego podatku VAT? ROZDZIA XIX. FAKTURY BEZ VAT WYSTAWIANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE Kiedy podatnik mo e otrzyma faktur bez VAT od zagranicznych podatników? Czy faktura zagraniczna powinna spe nia wymogi formalne polskiej faktury? Jakie wymogi powinna spe nia faktura od podmiotu zagranicznego? Czy jest obowi zek t umaczenia faktur wystawianych przez zagraniczne podmioty? ROZDZIA XX. DOKUMENTY TRAKTOWANE JAK FAKTURY Jakie dokumenty maj status faktur? Czy bilet jednorazowy uprawniaj cy do przejazdu jest uznawany za faktur? ROZDZIA XXI. FAKTURY KORYGUJ CE VAT W którym miesi cu podatnik mo e/musi uwzgl dni faktur koryguj c? Forma potwierdzenia otrzymania faktury koryguj cej Czy nale y potwierdza faktury koryguj ce, które zwi kszaj kwot podatku nale nego (korekty in plus )? W jakich przypadkach wystawca faktury koryguj cej nie musi posiada potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywc? O jakich przypadkach mowa jest w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT? W jakich przypadkach wystawia si faktury koryguj ce? Czy wystawia si faktur koryguj c w przypadku zwrotu kwot dotacji, subwencji i innych dop at o podobnym charakterze? Czy wystawia si faktur koryguj c w przypadku wymiany towaru wadliwego na nowy (bez wad)? Czy podpisanie ugody daje prawo do wystawienia faktury? Jakie dane powinna zawiera faktura koryguj ca? Czy mo na wystawi faktur koryguj c do innej faktury koryguj cej? Czy mo na wystawi faktur koryguj c do kilku faktur sprzeda owych? Czy korekta wystawiona do np. faktury procedura mar y dla biur podró y musi zawiera informacj typu faktura koryguj ca VAT mar a? Jakie s zasady rozliczania faktur koryguj cych zmniejszaj cych (in minus)? Jakie s zasady rozliczania faktur koryguj cych zwi kszaj cych (in plus)? Jak naprawi b d w fakturze, niezwi zany z warto ciami wskazanymi w fakturze?

9 17. Czy faktura koryguj ca powinna mie nazw faktura koryguj ca? Poprawianie b dów na fakturach Poprawianie b dów korekt czy not? Jaki jest termin na wystawienie faktury koryguj cej lub noty koryguj cej? Czy mo liwe jest anulowanie faktury? Kto wystawia faktur koryguj c w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami nabywca jest upowa niony lub obowi zany do wystawienia faktury sprzeda owej? Czy potwierdzenie odbioru faktury koryguj cej jest wymagane dla faktury VAT-RR? Jak wystawi faktur koryguj c po zmianie stawki VAT? ROZDZIA XXII. NOTY KORYGUJ CE W jakich przypadakch wystawia si noty koryguj ce? Jakie informacje mo na korygowa not koryguj c? Jakich informacji nie mo na korygowa not koryguj c? Jak nale y wystawi not koryguj c? Czy mo na wystawi not koryguj c do faktury elektronicznej? Czy wystawca faktury mo e nie zaakceptowa noty koryguj cej? Czy mo na wystawi not koryguj c na wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, NIP)? Czy nabywca mo e odliczy podatek VAT wykazany w fakturze, w której jest b d poprawialny not koryguj c? I w którym momencie mo e dokona takiego odliczenia? ROZDZIA XXIII. DUPLIKATY FAKTUR Kiedy mo na wystawi duplikat faktury lub faktury koryguj cej? Jak powinien by wystawiony duplikat faktury? Kto wystawia faktury po dniu konsolidacji spó ek? Duplikat w formie elektronicznej Wystawienie duplikatu po zako czeniu dzia alno ci Kiedy nale y da wystawienia faktury? ROZDZIA XXIV. ZAP ATA PODATKU WYKAZANEGO NA FAKTURZE ( PUSTE FAKTURY) Kontrahent odes a faktur, z któr si nie zgadza Czy musz zap aci VAT wykazany w b dnie wystawionej fakturze, która nie dokumentuje adnej sprzeda y? Mo liwo skorygowania faktury wystawionej w trybie art. 108 ustawy Czy projekt faktury mo e by uznany za faktur? ROZDZIA XXV. PRZESY ANIE FAKTUR DROG TRADYCYJN I ELEKTRONICZN. ZA- SADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO Z FAKTURY ELEKTRO- NICZNEJ Co to jest faktura elektroniczna? Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny? Co to jest system elektronicznej wymiany informacji (EDI)? Czy istnieje ró nica mi dzy przes aniem faktury elektronicznej a przes aniem faktury w formie elektronicznej? Jakie istniej dopuszczalne formy elektronicznego przesy ania faktur? Jakie warunki nale y spe ni, aby przesy a i otrzymywa faktury w dowolnym formacie elektronicznym?

10 14 7. W jaki sposób podatnik mo e spe ni wymóg zapewnienia autentyczno ci pochodzenia faktury i integralno ci jej tre ci? Czy akceptacja sposobu przesy ania faktur elektronicznych musi dotyczy równie formatu elektronicznego faktury? Elektroniczna akceptacja przesy ania faktur drog elektroniczn Czy mo na kontrahentowi wysy a faktur w formie papierowej i elektronicznej? Elektroniczny duplikat do faktury papierowej Czy faktury papierowe mo na przechowywa w wersji elektronicznej? W którym momencie powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej elektronicznie? Czy w stanie prawnym obowi zuj cym do ko ca 2010 r. istnia a mo liwo przechowywania kopii faktury papierowej w formie elektronicznej? W jaki sposób dokumentowa moment otrzymania faktury przes anej elektronicznie? Czy istnieje obowi zek oznaczania faktur elektronicznych s owem ORYGINA i KOPIA? ROZDZIA XXVI. PRZECHOWYWANIE FAKTUR (OKRES, SPOSOBY PRZECHOWYWANIA) Okres przechowywania faktur Termin przechowywania dokumentów przez rolnika rycza towego Przechowywanie faktur otrzymanych drog elektroniczn w oryginalnej postaci Czy elektroniczne przechowywanie kopii faktur dla WDT nie stoi na przeszkodzie stosowania stawki 0%? ROZDZIA XXVII. ODLICZENIA PODATKU Z FAKTUR Zakup towarów i us ug s u cych dzia alno ci opodatkowanej Czy aby skorzysta z odliczenia VAT z faktur zakupu musimy by zarejestrowanym podatnikiem VAT ju przed dniem zakupu towarów? Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT W rozliczeniu za jaki okres podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur, które odebra wcze niej pracownik firmy? Odliczenie z faktur na zakup towarów przed nabyciem prawa do rozporz dzania towarem jak w a- ciciel? Czy zawarcie klauzuli na fakturze o przej ciu tytu u w asno ci ogranicza prawo do odliczenia VAT? Odliczanie VAT z faktur dokumentuj cych zakup nieruchomo ci Kiedy odliczy podatek z faktury zaliczkowej, wystawionej przed wp aceniem zaliczki? Odliczenie VAT z faktury za catering Zakres odliczenia podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynno ci opodatkowanych i niepodlegaj cych opodatkowaniu Termin odliczenia podatku z faktury VAT-MP otrzymanej w 2012 r Odliczenie z faktury wystawionej przez ma ego podatnika oznaczonej wyrazami metoda kasowa otrzymanej faksem Odliczenie VAT naliczonego z faktury VAT RR Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR Czy mo na odlicza VAT od biletów PKP, PKS oraz komunikacji miejskiej? Odliczenie podatku od warto ci dodanej wykazanego na fakturze przez podatnika unijnego Czy mo emy odliczy podatek od otrzymanej od naszego kontrahenta faktury pro forma? Odliczenie VAT a brak NIP nabywcy Czy mo na odliczy podatek naliczony z faktur VAT mar a? Odliczanie VAT z faktury VAT mar a Odliczanie podatku z faktury za przejazd taxi Odliczanie VAT z faktur wystawianych przez nabywc

11 ROZDZIA XXVIII. MOMENT ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Z DUPLIKATU FAK- TURY Terminy dokonania odliczenia podatku z duplikatów faktur Duplikaty faktur dokumentuj cych dostaw tzw. mediów Duplikaty faktur elektronicznych ROZDZIA XXIX BRAK FAKTURY A PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Wymóg posiadania faktury w celu odliczenia podatku naliczonego Wymóg posiadania orygina u faktury Czy mo na odliczy podatek z faktury oznaczonej kopia? ROZDZIA XXX. WARUNKI FORMALNE ODLICZENIA PODATKU Z OTRZYMANYCH FA- KTUR Jakie braki na fakturach pozbawiaj podatnika prawa do odliczenia VAT? Które b dy pozbawiaj prawa do odliczenia VAT? Podanie b dnego adresu pozbawia prawa do odliczenia VAT? Czy odbiorca faktury ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury, na której nie wskazano danych sprzedawcy lub nabywcy? Czy podlega odliczeniu VAT z faktury za paliwo do samochodów, na której brak jest numerów rejestracyjnych? B d w stawce nie daje prawa do odliczenia VAT? Faktura niedokumentuj ca adnej czynno ci daje prawo do odliczenia VAT? Czy wystawiaj cy faktur musi przekazywa do akceptacji oba egzemplarze? Wystawienie dwóch faktur dokumentuj cych t sam czynno a prawo do odliczenia VAT Odliczenie podatku z faktury za premi pieni n Decyzja Starostwa Powiatowego o b dnym rozstrzygni ciu stacji pojazdów a prawo do odliczenia VAT ROZDZIA XXXI. PRZEST PSTWA I WYKROCZENIA KARNE SKARBOWE W ZWI ZKU Z FAKTUROWANIEM Podstawy odpowiedzialno ci karnej skarbowej Czy s wykroczenia lub przest pstwa skarbowe zwi zane z fakturowaniem? Wina niezb dny warunek odpowiedzialno ci karnej skarbowej Czy za pomy ki przy wystawianiu faktur mo na odpowiada z K.k.s.? ROZDZIA XXXII. AKTY PRAWNE Ustawa o podatku od towarów i us ug z dnia 11 marca 2004 r. (wyci g) Rozporz dzenie ministra finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 21 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 15

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 15 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 15 ROZDZIAŁ I WSTĘP (co to jest faktura VAT, rodzaje faktur, zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 19 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2081 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto za godzinę 74,88

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA 2012

PATRIOTYZM JUTRA 2012 PATRIOTYZM JUTRA 2012 Szanowni Państwo, PoniŜej przedstawiamy wskazówki ułatwiające rozliczenie zadania. Dotyczą one kosztów najczęściej wymienianych w preliminarzach. Wydatki mogą Państwo ponosić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I.

Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO CZĘŚĆ I. WZÓR Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1 Z WYKONANIA ZADANIA DOTOWANEGO Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO 1. Nazwa zleceniobiorcy CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 2. Numer umowy i tytuł (nazwa) zadania 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Jak w trakcie roku wybrać dogodną formę opodatkowania

Jak w trakcie roku wybrać dogodną formę opodatkowania Jak w trakcie roku wybrać dogodną formę opodatkowania Autor: Łukasz Zalewski W pewnych przypadkach może w ciągu roku podatkowego skutecznie zmienić decyzję. Jeśli potem rozszerza działalność, musi uważać,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1 PRZYKŁADY I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów Przykład 1 Firma A. nabyła towar z Niemiec od niemieckiej firmy Z. Firma Z. przy sprzedaży towaru zastosowała metodę opodatkowania marży i informację o

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Rok ... 6. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/151/2015 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2015 roku na Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia 1. Sprzedawca Spółka EnergyLife Limited z siedzibą w Sliema SLM 1843, Malta przy ulicy Sir Luigi Camilleri Street 7A wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

- pozycja 29 i 30 - sprzedaży krajowej towarów i usług opodatkowanych stawką 22%

- pozycja 29 i 30 - sprzedaży krajowej towarów i usług opodatkowanych stawką 22% Sporządzanie deklaracji VAT-7 Druk deklaracji VAT-7 składa się z 9 części (A, B, C, D, E, F, G, H, I). W części A należy wpisać urząd skarbowy, do którego kierowana jest deklaracja oraz zaznaczyć właściwy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej Dziennik Ustaw Nr 93-3348 - Poz. 588 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 2) pokrywania kosztów przyłączenia, 3) obrotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo