SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym) Rewolucja w poj ciu faktury Rola faktury Definicja faktury Kontrole biznesowe Trudno ci w interpretacji nowych przepisów Najwa niejsze przepisy dotycz ce faktur Podstawowe rodzaje faktur Pozosta e rodzaje faktur Jakie inne dokumenty mo na uzna za faktur? Bilet lub dowód za przejazd autostrad jako faktura Miejscówka razem z biletem mo e pe ni funkcj faktury Kto jest zobowi zany do wystawiania faktur? Czy podatnik niezarejestrowany dla celów VAT mo e wystawi faktur? Rodzaje transakcji, które musz by dokumentowane faktur Faktury dokumentuj ce us ugi zwolnione z VAT Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej Czy nabywca musi przed o y paragon, je li da wystawienia faktury? Faktury wystawiane przez podmiot trzeci Konsekwencje wystawienia faktury dokumentuj cej transakcj zwolnion lub niepodlegaj c VAT Faktury wystawiane przez nast pców prawnych Kiedy osoba prywatna powinna wystawi faktur? Czy osoba fizyczna przed rejestracj dla celów VAT mo e/musi wystawi faktur? Czy urz d skarbowy mo e wystawi faktur? Faktury wystawiane przez bieg ych s dowych wiadcz cych us ugi na rzecz s dów Faktury wystawiane przez ma onków ROZDZIA II. ELEMENTY WYSTAWIANYCH FAKTUR Czy faktura musi zawiera s owa faktura lub faktura VAT? Jak dane sprzedawcy i nabywcy powinny by oznaczone na fakturze? Czy faktura musi zawiera NIP sprzedawcy? Czy na fakturze mo na poda skrócon nazw podatnika? Czy mo na wystawia faktury pro-forma? Kiedy mo na wystawi faktur uproszczon i jakie dane powinna zawiera taka faktura? NIP nabywcy na fakturze uproszczonej, czyli czy paragon mo e by faktur uproszczon? Kiedy nie mo na wystawi faktury uproszczonej? Moment wystawienia faktury... 55

2 6 10. Naprawianie b dów w wystawionych fakturach Czy brak skrótu ul. przed nazw ulicy nale y uzna za wad faktury? Dodatkowe dane na fakturze Jakie powinno by zastosowane na fakturze oznaczenie dla spó ki w organizacji? Jakie dane powinna zawiera faktura wystawiana przez oddzia terenowy jednostki g ównej? Czy na fakturze wskazywa jako nabywc oddzia jednostki w Polsce, czy g ówne przedsi biorstwo zagraniczne? Konieczno zachowania numeracji Zasady numerowania faktur Wskazanie nazwy firmy odbiegaj cej od rzeczywistego brzmienia Faktura wystawiona przez dwóch podatników Faktura wystawiana na ma e stwo Czy mo na na fakturze poda rozszerzon nazw firmy? Drobne ró nice w nazwie firmy Zmiana nazwy firmy Na kogo wystawia faktury Starostwo Powiatowe czy Powiat? Czy zawsze nale y podawa NIP nabywcy na wystawianej fakturze? Symbol PKWiU na fakturze kiedy jest konieczny? Faktury na materia y budowlane z symbolem PKWiU czy bez? wiadczenie us ug budowlanych z symbolem PKOB czy bez? Otrzyma em faktur za paliwo bez wskazania numeru rejestracyjnego mojego samochodu czy powinienem da korekty? Czy mog wystawi faktury koryguj ce doprecyzowuj c nazw towaru (us ugi)? Konsekwencje nieprawid owo zastosowanej stawki VAT Czy mo na stosowa na fakturach oznaczenie INVOICE? Czy faktura musi zawiera piecz tk i podpis sprzedawcy? Czy jest konieczny podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury? Podpis kontrahenta na fakturze koryguj cej Czy nale y stemplowa faktury piecz ci z danymi firmy? Czy warto brutto wskazana na fakturze musi by równa warto ci netto plus kwota VAT? Faktury wystawiane w kwotach brutto B dy rachunkowe rz du 1-2 grosze Wykazywanie stawki i kwoty VAT na fakturze Czy nabywca i p atnik na fakturze oznacza to samo? Dokonanie zap aty za towar przez inny podmiot Dwustronne drukowanie faktur Faktury wystawiane dla us ug ci g ych Faktury zbiorcze czy mog jedn faktur udokumentowa wszystkie czynno ci dokonane na rzecz jednego kontrahenta w danym miesi cu? Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego Czy mo na wpisa w rubryce sprzedawca wi cej ni jedno nazwisko? Czy mo na wystawi dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego? ROZDZIA III. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR Terminy wystawiania faktur zasady ogólne Terminy wystawiania faktur zasady szczególne Terminy wystawiania faktur faktury wystawiane na danie nabywców Termin wystawienia faktury faktury wystawiane z góry Faktury dokumentuj ce leasing finansowy... 92

3 6. Faktury dokumentuj ce zwrot nak adów Protokó zdawczo-odbiorczy a termin wystawienia faktury Termin wystawienia faktury dla dostawy nieruchomo ci Termin wystawienia faktury dokumentuj cej WDT Termin wystawienia faktury z tytu u importu us ug oraz eksportu us ug ROZDZIA IV. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH Faktury dotycz ce dostaw wewn trzwspólnotowych Termin wystawienia faktury dokumentuj cej WDT Darowizna towaru dokonana na rzecz podatnika z innego pa stwa Unii Przemieszczenie w asnych towarów Dostawy ci g e w ramach WDT Zaliczki na WDT W jaki sposób nale y udokumentowa wewn trzwspólnotow dostaw nowego rodka transportu? Faktura uproszczona w WDT Faktury dokumentuj ce cz ciowe wykonanie us ugi Czy mo na wyodr bnia w fakturach poszczególne etapy realizacji budowy? Faktury dokumentuj ce eksport towarów Wcze niejsze wystawianie faktur eksportowych Faktury na zaliczki na poczet dostaw eksportowych Faktura eksportowa ale wystawiona dla polskiego podatnika Faktury zaliczkowe Dane na fakturze zaliczkowej Czy mo na na fakturze zaliczkowej wskaza jedynie grup towarow? Opis czynno ci na fakturze zaliczkowej Jak wyliczy kwot nale nego VAT z tytu u otrzymanej zaliczki? Wystawianie faktur na zaliczki przed jej otrzymaniem Korygowanie faktur zaliczkowych Elementy faktury ko cowej Wystawianie faktur, gdy zaliczka wynosi 100% warto ci towaru (us ugi) Wystawianie faktur ko cowych, gdy kwota zaliczki wynios a 100% ceny Termin wystawienia faktury zaliczkowej Czy faktur zaliczkow mo na wystawi przed otrzymaniem zaliczki? Faktury za media Termin wystawienia faktury za dostaw wody Kiedy mo na wystawi faktur za dostaw gazu? Dokumentowanie obci enia pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych Termin wystawienia faktury dokumentuj cej dostaw energii elektrycznej Wystawienie faktury dokumentuj cej dostaw energii elektrycznej w przypadku braku w umowie terminu p atno ci Czy wystawia si faktury dokumentuj ce zaliczki na dostaw energii? Faktura dokumentuj ca us ug dystrybucji energii elektrycznej Faktura dokumentuj ca dostawy ciep a w parze Op ata za czynsz i media na jednej fakturze Faktury za us ug drukowania gazet Termin wystawienia faktur za us ug drukowania gazet Wystawienie faktury zbiorczej za us ug drukowania ksi ek

4 8 7. Faktury dla sprzeda y wysy kowej Wystawianie faktur dla dostaw dokonanych za po rednictwem Internetu na terytorium kraju Wystawianie faktur dla dostaw dokonanych za po rednictwem Internetu poza terytorium kraju Faktura uproszczona przy sprzeda y wysy kowej Sprzeda za zaliczeniem pocztowym W jakim terminie nale y wystawi faktur dla sprzeda y wysy kowej towarów za zaliczeniem pocztowym? Faktury dokumentuj ce wiadczenie us ug budowlanych i budowlano-monta owych Termin wystawienia faktury na roboty budowlano-monta owe Us ugi budowlane nabywca prywatny i nabywca b d cy podatnikiem Moment uj cia faktur dokumentuj cych sprzeda us ug budowlanych w ewidencji Wystawienie faktury zbiorczej z tytu u wykonania us ug budowlanych lub budowlano-monta owych dla jednego odbiorcy Faktury dokumentuj ce wiadczenie us ug najmu, dzier awy, leasingu, itp Czy mog na fakturze wskaza inn dat p atno ci ni wynika to z umowy? Wystawianie faktur za us ugi najmu Zaj cie nale no ci przys uguj cej wynajmuj cemu przez organ egzekucyjny Bezumowne korzystanie z lokalu Faktury dokumentuj ce dokonywanie dostaw w ramach umów komisu Termin wystawienia faktury dokumentuj cej wydanie towaru komisantowi WDT w ramach sprzeda y komisowej Faktury dokumentuj ce dostaw budynków Czy wystawienie faktury w dacie podpisania aktu notarialnego jest prawid owe? Sprzeda udzia ów we wspó w asno ci budynku dostawa towarów czy wiadczenie us ug? Obj cie udzia ów w spó ce z o.o. przez Gmin Faktury dokumentuj ce dostaw budynku z prawem u ytkowania wieczystego Czy w wystawionej fakturze nale y wyodr bni prawo wieczystego u ytkowania gruntu oraz warto budynku (budowli)? Faktura dokumentuj ca oddanie przez Gmin gruntu niezabudowanego w u ytkowanie wieczyste Faktury wystawiane dla podatników niemaj cych siedziby w RP Wystawienie faktury dokumentuj cej wykonanie us ugi transportowej dla podatnika z UE Faktury wystawiane przez ma ych podatników Chc rozlicza si jako tzw. ma y podatnik. Jakie musz wystawia faktury i jak je rozlicza? Czy mo na faktur z wyrazami metoda kasowa wystawi przed wykonaniem us ugi, ale na 30 dni przed powstaniem obowi zku podatkowego? Faktura wystawiana przez ma ego podatnika Faktury dokumentuj ce sprzeda nowych rodków transportu Sprzeda samochodów nowych i u ywanych na rzecz osób fizycznych Faktury dokumentuj ce wiadczenie us ug nadzoru i kontroli ruchu lotniczego Faktury na op aty trasowe EUROCONTROL Wystawianie faktur po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego Czy mog po utracie zwolnienia podmiotowego wstecznie wystawi faktury? Procedura rozliczania VAT w ramach MOSS Co to jest MOSS? Na czym polega MOSS? Czy podatnik polski musi wystawia faktury w ramach systemu MOSS? W jaki sposób ustali, czy us ugodawca sprzedaje us ugi na rzecz podatnika, czy na rzecz konsumenta?

5 ROZDZIA V. FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ DOSTAWCÓW STALI, ODPADÓW I SPRZE- DAWCÓW UPRAWNIE DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Do kogo ma zastosowanie schemat opodatkowania VAT obowi zuj cy od 1 kwietnia 2011 r.? Dokumentowanie dostaw towarów wymienionych w za czniku nr Termin wystawienia faktury dla dostaw towarów wymienionych w za czniku nr 11 lub praw do emisji gazów cieplarnianych Zaliczki na dostaw towarów wymienionych w za czniku nr Moment uj cia wystawionej faktury na dostaw towarów wymienionych w za czniku nr Stosowanie odwrotnego obci enia do nowych towarów na prze omie marzec/kwiecie 2015 roku Dostawa wyrobów stalowych z za cznika nr 11 wraz z us ugami ROZDZIA VI. FAKTURY WEWN TRZNE Dokumentowanie nieodp atnego przekazania towarów lub nieodp atnego wiadczenia us ug Czy w 2015 r. podatnicy dla udokumentowania m.in. nieodp atnego przekazania towarów i nieodp atnego wiadczenia us ug s zobowi zani do wystawiania faktur wewn trznych? Czy z dniem 1 stycznia 2013 r. mog przesta w ogóle wystawia faktury wewn trzne? Czy dla udokumentowania np. wewn trzwspólnotowego nabycia towarów i uj cia kwot podatku nale nego i naliczonego musz wystawi jakikolwiek dokument? Czy w 2015 r. w zwi zku z przekazaniem klientom drobnych prezentów istnieje obowi zek wystawiania jakich dokumentów wewn trznych? Przekazanie na w asne potrzeby poczynionych nak adów inwestycyjnych Czy mo na wystawi jedn faktur wewn trzn za ca y okres rozliczeniowy? Korygowanie faktur wewn trznych Czy mo na wystawi zbiorcz faktur wewn trzn koryguj c do kilku faktur wewn trznych? Czy dokonuj c przesuni towarów pomi dzy magazynami, mog wystawia faktury wewn trzne? Dokumentowanie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, importu us ug oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Czy faktur wewn trzn mo e by faktura otrzymana od zagranicznego dostawcy/us ugodawcy? Z jak dat nale y wystawi dokument (faktur ) wewn trzny dotycz cy wewn trzwspólnotowego nabycia towarów? Przemieszczenie towarów z Hamburga do Polski, zaimportowanych z Chin na terytorium UE Dokumentowanie zwróconych dotacji i subwencji Na podstawie jakiego dokumentu wykaza podatek nale ny z tytu u otrzymania dotacji? Dokumentowanie nabycia towarów wymienionych w za czniku nr 11 i praw do emisji gazów cieplarnianych Jak prawid owo powinna by wystawiona faktura dokumentuj ca nabycie towarów wymienionych w za czniku nr 11 po 1 kwietnia 2011 r.? Zbiorcza faktura wewn trzna Obowi zek wystawienia faktury wewn trznej przy nabyciu towarów wymienionych w za czniku nr ROZDZIA VII. PROBLEMY PRAKTYCZNE Z FAKTURAMI DOKUMENTUJ CYMI ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW Jakie dane powinny zosta zawarte na fakturze dokumentuj cej zakup paliwa? Brak numeru rejestracyjnego na fakturze dokumentuj cej zakup paliwa Czy podatnikowi przys uguje prawo do odliczenia VAT ze zbiorczej faktury za paliwo? Czy mo na wystawi faktur na faktycznego nabywc paliwa tankowanego do baku samochodowego, którego w a cicielem jest inna osoba?

6 10 5. Czy jest mo liwym odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ci arowego dokonywanego na tzw. karty paliwowe, je li zakup tego paliwa jest udokumentowany faktur wystawion przez firm, z któr mam zawart umow o kompleksow us ug dotycz c eksploatacji samochodu (umowa umo liwia zaopatrzenie pojazdów w drodze na wszystkich stacjach serwisowych w Polsce i poza granicami, w szczególno ci w paliwa, smary, akcesoria, cz ci zamienne, jak równie us ugi warsztatowe i inne wiadczenia)? Czy nadle nictwo u ywaj ce samochodu do wykonywania czynno ci ustawowych poprzez dzia- ania nadle niczego i gara uj ce go w miejscu zamieszkania nadle niczego (le niczówce) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych paliw w 100%? Czy spó ka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj cego z faktur zakupu paliw do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych w 50% na podstawie decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w okresie 1 kwietnia czerwca 2015 r.? ROZDZIA VIII. FAKTURY WYSTAWIANE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZ CYCH DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Kiedy podatnik ma obowi zek wystawi faktur na rzecz osoby fizycznej nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej? Jak form powinno mie danie osoby fizycznej, która chce otrzyma od podatnika faktur? Kiedy osoba fizyczna nieprowadz ca dzia alno ci gospodarczej powinna zg osi danie wystawienia faktury? Wystawianie faktur dla osób fizycznych bez numeru NIP Nazwa wykazywana przez osob fizyczn prowadz c dzia alno gospodarcz Jaki adres na fakturze podaje osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz? Wystawianie faktur przez Spó dzielni Mieszkaniow Czy szko a ma obowi zek wystawiania faktury dla ka dego ucznia? Czy osoby fizyczne wykonuj ce czynno ci agentów lub brokerów w us ugach ubezpieczeniowych niezarejestrowani jako podatnicy VAT mog wystawia faktury za prowizj? Czy osoba fizyczna wykonuj ca us ugi ratownictwa medycznego dla szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego mo e wystawia rachunki, gdy korzysta ze zwolnienia z VAT? ROZDZIA IX. FAKTURY WYSTAWIANE DLA ROLNIKÓW RYCZA TOWYCH Czym jest faktura VAT RR? Kto ma obowi zek wystawia faktur VAT RR? Wymogi formalne faktury VAT RR Formy p atno ci za nale no ci z faktur VAT RR Jak nale y dokona zap aty wynagrodzenia za produkty lub us ugi rolnicze, by mie prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturze VAT RR? Zaliczki wyp acane rolnikom rycza towym Stawka zrycza towanego zwrotu podatku Faktura VAT RR bez danych nabywcy a prawo do odliczenia Czy faktur VAT RR mo na wys a em? ROZDZIA X. FAKTURY DOTYCZ CE PROCEDURY OPODATKOWANIA MAR Y Co to s faktury VAT mar a? Kto jest zobowi zany do wystawiania tzw. faktur mar owych? W jaki sposób nale y wystawia faktur mar ow? Zaliczki na us ugi turystyki Jak powinna zosta prawid owo wystawiona faktura, je eli w sk ad us ugi turystyki wchodz tzw. us ugi w asne? Jak stawk VAT powinien wskaza na fakturze podatnik wiadcz cy us ugi turystyki?

7 7. Czy tylko biura turystyczne mog wystawia faktury mar owe? Czy nale y wystawia faktury mar owe biurom podró y? ROZDZIA XI. FAKTURY DOKUMENTUJ CE CZYNNO CI ZWOLNIONE Z VAT Kto wystawia faktury dokumentuj ce czynno ci zwolnione z VAT? Dokumenty wystawiane przez podatników VAT zwolnionych Jak prawid owo wystawi rachunek? Jak prawid owo wystawia faktury dokumentuj ce czynno ci zwolnione z VAT? ROZDZIA XII. FAKTURY DOKUMENTUJ CE CZYNNO CI NIEPODLEGAJ CE VAT Kto i w jakich okoliczno ciach wystawia faktury dokumentuj ce czynno ci niepodlegaj ce VAT? Jak prawid owo wystawia faktury, dokumentuj ce czynno ci niepodlegaj ce VAT? W jakim terminie wystawia si faktury dokumentuj ce czynno ci niepodlegaj ce VAT? ROZDZIA XIII. DOKUMENTOWANIE US UG TAKSÓWEK OSOBOWYCH, OPODATKOWA- NYCH W FORMIE RYCZA TU Opodatkowanie rycza tem us ug taksówek osobowych Faktura za wiadczenie us ug taksówek osobowych, opodatkowanych w formie rycza tu Obowi zek u ywania kas rejestruj cych w przypadku wiadczenia us ug taksówek osobowych ROZDZIA XIV. FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ P ATNIKÓW Kiedy obowi zek wystawienia faktury ci y na komorniku (organie egzekucyjnym)? Terminy wystawienia faktur przez p atników Sprzeda przez komornika dla dostaw w trybie egzekucyjnym Jakie elementy powinna zawiera faktura wystawiona przez komornika (organ egzekucyjny)? Faktury ze stawk 0% wystawiane przez p atnika ROZDZIA XV. WYSTAWIANIE FAKTUR PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW I US UG W jakich sytuacjach faktura mo e by wystawiona przez nabywc towarów lub us ug? Czy faktury wystawiane przez nabywc w imieniu dostawcy powinny zawiera podpis dostawcy ( wiadcz cego us ug )? Wystawianie faktury w imieniu i na rzecz dostawcy Wystawianie faktur w imieniu dostawcy dla WDT W jakiej sytuacji mo na zacz wystawia faktury za naszych dostawców? W jakim terminie wystawiana jest przez nabywc faktura w imieniu sprzedawcy? ROZDZIA XVI. FAKTURY DLA CZYNNO CI SZCZEGÓLNYCH Czy mo na wystawia faktury w cenie jednostkowej brutto i oblicza podatek nale ny od warto ci brutto sprzedawanego towaru lub us ugi? Czy faktura dokumentuj ca WDT samochodów osobowych powinna zawiera stawk i kwot podatku akcyzowego? Jak dokumentowa transakcje trójstronne? Jak rozlicza w zakresie VAT transakcje trójstronne, w zale no ci od tego czy podmiot polski jest 1, 2 czy te 3 w kolejno ci podmiotem? ROZDZIA XVII. WYSTAWIANIE REFAKTUR Umowa i refakturowanie Kiedy ma miejsce refakturowanie?

8 12 3. Wystawienie faktury na ca o wiadczenia nale nego od zleceniodawcy Refakturowanie okre lonych kosztów na najemc Refakturowanie okre lonych kosztów Refakturownie us ug turystycznych, opodatkowanych w systemie mar y Czy prawid owe jest wyodr bnianie poszczególnych wydatków poniesionych w zwi zku ze wiadczeniem us ugi? Dodatkowe koszty wliczane do podstawy opodatkowania ROZDZIA XVIII. FAKTURY Z VAT WYSTAWIANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE Kiedy polski podatnik mo e otrzyma faktur z zagranicznym VAT? W jaki sposób odzyska podatek VAT naliczony i zap acony za granic (w UE)? Faktury dokumentuj ce zakup paliwa za granic Czy podatek od warto ci dodanej poniesiony z tytu u op at za przejazd autostradami za granic podlega odliczeniu w Polsce? Rejestracja dla celów VAT warunek odliczenia VAT z zagranicznej faktury Czy firma zagraniczna mo e wystawi polsk faktur z wykazan w niej kwot polskiego podatku VAT? ROZDZIA XIX. FAKTURY BEZ VAT WYSTAWIANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE Kiedy podatnik mo e otrzyma faktur bez VAT od zagranicznych podatników? Czy faktura zagraniczna powinna spe nia wymogi formalne polskiej faktury? Jakie wymogi powinna spe nia faktura od podmiotu zagranicznego? Czy jest obowi zek t umaczenia faktur wystawianych przez zagraniczne podmioty? ROZDZIA XX. DOKUMENTY TRAKTOWANE JAK FAKTURY Jakie dokumenty maj status faktur? Czy bilet jednorazowy uprawniaj cy do przejazdu jest uznawany za faktur? ROZDZIA XXI. FAKTURY KORYGUJ CE VAT W którym miesi cu podatnik mo e/musi uwzgl dni faktur koryguj c? Forma potwierdzenia otrzymania faktury koryguj cej Czy nale y potwierdza faktury koryguj ce, które zwi kszaj kwot podatku nale nego (korekty in plus )? W jakich przypadkach wystawca faktury koryguj cej nie musi posiada potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywc? O jakich przypadkach mowa jest w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT? W jakich przypadkach wystawia si faktury koryguj ce? Czy wystawia si faktur koryguj c w przypadku zwrotu kwot dotacji, subwencji i innych dop at o podobnym charakterze? Czy wystawia si faktur koryguj c w przypadku wymiany towaru wadliwego na nowy (bez wad)? Czy podpisanie ugody daje prawo do wystawienia faktury? Jakie dane powinna zawiera faktura koryguj ca? Czy mo na wystawi faktur koryguj c do innej faktury koryguj cej? Czy mo na wystawi faktur koryguj c do kilku faktur sprzeda owych? Czy korekta wystawiona do np. faktury procedura mar y dla biur podró y musi zawiera informacj typu faktura koryguj ca VAT mar a? Jakie s zasady rozliczania faktur koryguj cych zmniejszaj cych (in minus)? Jakie s zasady rozliczania faktur koryguj cych zwi kszaj cych (in plus)? Jak naprawi b d w fakturze, niezwi zany z warto ciami wskazanymi w fakturze?

9 17. Czy faktura koryguj ca powinna mie nazw faktura koryguj ca? Poprawianie b dów na fakturach Poprawianie b dów korekt czy not? Jaki jest termin na wystawienie faktury koryguj cej lub noty koryguj cej? Czy mo liwe jest anulowanie faktury? Kto wystawia faktur koryguj c w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami nabywca jest upowa niony lub obowi zany do wystawienia faktury sprzeda owej? Czy potwierdzenie odbioru faktury koryguj cej jest wymagane dla faktury VAT-RR? Jak wystawi faktur koryguj c po zmianie stawki VAT? ROZDZIA XXII. NOTY KORYGUJ CE W jakich przypadakch wystawia si noty koryguj ce? Jakie informacje mo na korygowa not koryguj c? Jakich informacji nie mo na korygowa not koryguj c? Jak nale y wystawi not koryguj c? Czy mo na wystawi not koryguj c do faktury elektronicznej? Czy wystawca faktury mo e nie zaakceptowa noty koryguj cej? Czy mo na wystawi not koryguj c na wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, NIP)? Czy nabywca mo e odliczy podatek VAT wykazany w fakturze, w której jest b d poprawialny not koryguj c? I w którym momencie mo e dokona takiego odliczenia? ROZDZIA XXIII. DUPLIKATY FAKTUR Kiedy mo na wystawi duplikat faktury lub faktury koryguj cej? Jak powinien by wystawiony duplikat faktury? Kto wystawia faktury po dniu konsolidacji spó ek? Duplikat w formie elektronicznej Wystawienie duplikatu po zako czeniu dzia alno ci Kiedy nale y da wystawienia faktury? ROZDZIA XXIV. ZAP ATA PODATKU WYKAZANEGO NA FAKTURZE ( PUSTE FAKTURY) Kontrahent odes a faktur, z któr si nie zgadza Czy musz zap aci VAT wykazany w b dnie wystawionej fakturze, która nie dokumentuje adnej sprzeda y? Mo liwo skorygowania faktury wystawionej w trybie art. 108 ustawy Czy projekt faktury mo e by uznany za faktur? ROZDZIA XXV. PRZESY ANIE FAKTUR DROG TRADYCYJN I ELEKTRONICZN. ZA- SADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO Z FAKTURY ELEKTRO- NICZNEJ Co to jest faktura elektroniczna? Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny? Co to jest system elektronicznej wymiany informacji (EDI)? Czy istnieje ró nica mi dzy przes aniem faktury elektronicznej a przes aniem faktury w formie elektronicznej? Jakie istniej dopuszczalne formy elektronicznego przesy ania faktur? Jakie warunki nale y spe ni, aby przesy a i otrzymywa faktury w dowolnym formacie elektronicznym?

10 14 7. W jaki sposób podatnik mo e spe ni wymóg zapewnienia autentyczno ci pochodzenia faktury i integralno ci jej tre ci? Czy akceptacja sposobu przesy ania faktur elektronicznych musi dotyczy równie formatu elektronicznego faktury? Elektroniczna akceptacja przesy ania faktur drog elektroniczn Czy mo na kontrahentowi wysy a faktur w formie papierowej i elektronicznej? Elektroniczny duplikat do faktury papierowej Czy faktury papierowe mo na przechowywa w wersji elektronicznej? W którym momencie powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej elektronicznie? Czy w stanie prawnym obowi zuj cym do ko ca 2010 r. istnia a mo liwo przechowywania kopii faktury papierowej w formie elektronicznej? W jaki sposób dokumentowa moment otrzymania faktury przes anej elektronicznie? Czy istnieje obowi zek oznaczania faktur elektronicznych s owem ORYGINA i KOPIA? ROZDZIA XXVI. PRZECHOWYWANIE FAKTUR (OKRES, SPOSOBY PRZECHOWYWANIA) Okres przechowywania faktur Termin przechowywania dokumentów przez rolnika rycza towego Przechowywanie faktur otrzymanych drog elektroniczn w oryginalnej postaci Czy elektroniczne przechowywanie kopii faktur dla WDT nie stoi na przeszkodzie stosowania stawki 0%? ROZDZIA XXVII. ODLICZENIA PODATKU Z FAKTUR Zakup towarów i us ug s u cych dzia alno ci opodatkowanej Czy aby skorzysta z odliczenia VAT z faktur zakupu musimy by zarejestrowanym podatnikiem VAT ju przed dniem zakupu towarów? Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT W rozliczeniu za jaki okres podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur, które odebra wcze niej pracownik firmy? Odliczenie z faktur na zakup towarów przed nabyciem prawa do rozporz dzania towarem jak w a- ciciel? Czy zawarcie klauzuli na fakturze o przej ciu tytu u w asno ci ogranicza prawo do odliczenia VAT? Odliczanie VAT z faktur dokumentuj cych zakup nieruchomo ci Kiedy odliczy podatek z faktury zaliczkowej, wystawionej przed wp aceniem zaliczki? Odliczenie VAT z faktury za catering Zakres odliczenia podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynno ci opodatkowanych i niepodlegaj cych opodatkowaniu Termin odliczenia podatku z faktury VAT-MP otrzymanej w 2012 r Odliczenie z faktury wystawionej przez ma ego podatnika oznaczonej wyrazami metoda kasowa otrzymanej faksem Odliczenie VAT naliczonego z faktury VAT RR Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR Czy mo na odlicza VAT od biletów PKP, PKS oraz komunikacji miejskiej? Odliczenie podatku od warto ci dodanej wykazanego na fakturze przez podatnika unijnego Czy mo emy odliczy podatek od otrzymanej od naszego kontrahenta faktury pro forma? Odliczenie VAT a brak NIP nabywcy Czy mo na odliczy podatek naliczony z faktur VAT mar a? Odliczanie VAT z faktury VAT mar a Odliczanie podatku z faktury za przejazd taxi Odliczanie VAT z faktur wystawianych przez nabywc

11 ROZDZIA XXVIII. MOMENT ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Z DUPLIKATU FAK- TURY Terminy dokonania odliczenia podatku z duplikatów faktur Duplikaty faktur dokumentuj cych dostaw tzw. mediów Duplikaty faktur elektronicznych ROZDZIA XXIX BRAK FAKTURY A PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Wymóg posiadania faktury w celu odliczenia podatku naliczonego Wymóg posiadania orygina u faktury Czy mo na odliczy podatek z faktury oznaczonej kopia? ROZDZIA XXX. WARUNKI FORMALNE ODLICZENIA PODATKU Z OTRZYMANYCH FA- KTUR Jakie braki na fakturach pozbawiaj podatnika prawa do odliczenia VAT? Które b dy pozbawiaj prawa do odliczenia VAT? Podanie b dnego adresu pozbawia prawa do odliczenia VAT? Czy odbiorca faktury ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury, na której nie wskazano danych sprzedawcy lub nabywcy? Czy podlega odliczeniu VAT z faktury za paliwo do samochodów, na której brak jest numerów rejestracyjnych? B d w stawce nie daje prawa do odliczenia VAT? Faktura niedokumentuj ca adnej czynno ci daje prawo do odliczenia VAT? Czy wystawiaj cy faktur musi przekazywa do akceptacji oba egzemplarze? Wystawienie dwóch faktur dokumentuj cych t sam czynno a prawo do odliczenia VAT Odliczenie podatku z faktury za premi pieni n Decyzja Starostwa Powiatowego o b dnym rozstrzygni ciu stacji pojazdów a prawo do odliczenia VAT ROZDZIA XXXI. PRZEST PSTWA I WYKROCZENIA KARNE SKARBOWE W ZWI ZKU Z FAKTUROWANIEM Podstawy odpowiedzialno ci karnej skarbowej Czy s wykroczenia lub przest pstwa skarbowe zwi zane z fakturowaniem? Wina niezb dny warunek odpowiedzialno ci karnej skarbowej Czy za pomy ki przy wystawianiu faktur mo na odpowiada z K.k.s.? ROZDZIA XXXII. AKTY PRAWNE Ustawa o podatku od towarów i us ug z dnia 11 marca 2004 r. (wyci g) Rozporz dzenie ministra finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE WPROWADZENIE W a ciwe okre lenie celów rozwojowych wielu podejmowanych przedsi wzi i

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo