Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)"

Transkrypt

1 Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists of: (a) a signed agreement and/or purchase order ( PO ) generated by Weyerhaeuser identifying the parties and containing key business terms, (b) these Standard Terms, and (c) any other attachments identified in the Contract and/or PO document. Any conflicts between various documents shall be resolved by giving precedence in the following order: (a) terms of any signed agreement (if applicable); (b) a Weyerhaeuser issued PO; (c) this Attachment A; and (d) any specifications, drawings, statement of work, or other attachments or documents incorporated by reference. If the Supplier s quotation, proposal or invoice is referred to in a PO and/or attached to the Contract or a PO, the intent of such reference or attachment is only to specify the nature and description of the Products or Services ordered and only to the extent that such terms are consistent with these Standard Terms. Unless all parties specifically agree in writing, conflicting terms and conditions in any document generated by Supplier will be disregarded in favor of this Contract. This Contract can only be amended by a writing signed by both parties. B. Safety. 1. Regulatory Requirements/Safety. The Products and Services supplied by Supplier must meet all European Union and Polish law and other requirements applicable to such Products and/or Services. 2. Safety; Familiarity with Site. Supplier understands that safety is a high priority. Supplier also acknowledges that Weyerhaeuser facilities ( Sites ) are used for industrial operations and maintained only to standards required for such use. If Supplier is performing services at the Site, Supplier will, at its own expense, become familiar with, and abide by the Site s operations and any safety rules or guidelines that govern such Site, which may be amended from time to time. Supplier covenants, represents and warrants that any employee and subcontractor (used in performance of Services) will be adequately trained and at all times comply with the above-listed standards and any other requirements of this Contract, as well as any Site-specific safety instructions. Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) A. Dokumenty Weryfikacyjne, Kontrakt. Niniejsze Standardowe Warunki stanowią integralną częśd kontraktu (dalej zwanego Kontraktem ), w skład którego wchodzą: (a) podpisana umowa i/lub zamówienie zakupowe (dalej zwane ZZ ) utworzone przez firmę Weyerhaeuser ze wskazaniem stron oraz określeniem kluczowych warunków handlowych, (b) niniejsze Standardowe Warunki, oraz (c) wszelkie inne załączniki wskazane w Kontrakcie i/lub dokumencie ZZ. Wszelkie niezgodności między różnymi dokumentami są rozstrzygane zgodnie z następującym porządkiem ważności: (a) warunki dowolnej podpisanej Umowy (o ile ma to zastosowanie); (b) wystawiony przez Weyerhaeuser dokument ZZ; (c) niniejszy Załącznik A, oraz (d) wszelkie specyfikacje, rysunki, wykaz zakresu prac oraz inne załączniki lub dokumenty włączone przez odniesienie. Jeżeli kosztorys, oferta lub faktura Dostawcy zostanie wymieniona w dokumencie ZZ i/lub załączona do Kontraktu lub ZZ, celem takiego odniesienia lub załączenia jest wyłącznie określenie charakteru i doprecyzowanie opisu zamówionych Produktów lub Usług, tylko w takim zakresie, w jakim takie warunki są zgodne z niniejszymi Standardowymi Warunkami. O ile wszystkie strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, sprzeczne warunki w jakimkolwiek dokumencie utworzonym przez Dostawcę będą ignorowane i obowiązywad będą warunki niniejszego Kontraktu. Wszelkie zmiany niniejszego Kontrakt muszą zostad wprowadzone na piśmie i podpisane przez obie strony. B. Bezpieczeostwo. 1. Wymogi Określone w Przepisach/Bezpieczeostwo. Produkty i Usługi dostarczane przez Dostawcę muszą spełniad wymagania określone w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim oraz inne wymagania obowiązujące w zakresie takich Produktów i/lub Usług. 2. Bezpieczeostwo, Znajomośd Obiektu. Dostawca ma świadomośd, że bezpieczeostwo jest najwyższym priorytetem. Dostawca również uznaje, że obiekty Weyerhaeuser (dalej zwane Obiektami ) są użytkowane dla potrzeb działalności przemysłowej oraz utrzymywane wyłącznie zgodnie ze standardami wymaganymi w zakresie takiego użytkowania. Jeżeli Dostawca świadczy usługi na terenie Obiektu, wówczas Dostawca, na własny koszt, zapozna się z zasadami operacyjnymi Obiektu oraz wszelkimi wytycznymi lub przepisami bezpieczeostwa obowiązującymi na terenie tego Obiektu oraz będzie przestrzegad rzeczonych zasad i przepisów, które mogą podlegad okresowym zmianom. Dostawca zobowiązuje się, oświadcza oraz zapewnia, że każdy pracownik lub podwykonawca (uczestniczący w świadczeniu Usług) zostanie odpowiednio przeszkolony oraz zawsze będzie przestrzegad wyżej wymienionych standardów i wszelkich innych wymogów niniejszego Kontraktu, jak również wszystkich instrukcji bezpieczeostwa właściwych dla Obiektu. 3. Supplier Safety Reporting. If Supplier is performing Services at the Site, Supplier will present, and will cause its subcontractors to present, Experience Modification Rating ( EMR ) and Recordable Incident Rate ( RIR ) rates to Weyerhaeuser upon request. Supplier acknowledges that adequate or acceptable EMR and IR may be a pre-condition to entrance to certain Weyerhaeuser sites and an unacceptable rating may be the basis for termination Sprawozdawczośd Dostawcy w Zakresie Bezpieczeostwa. Jeżeli dostawca wykonuje Usługi na terenie Obiektu, wówczas Dostawca przedłoży oraz zapewni, by jego podwykonawcy przedłożyli, Wskaźniki Modyfikacji Składek (dalej zwane KMS ) oraz Wskaźniki Wypadków Podlegających Zgłoszeniu (dalej zwane WWPZ ) do spółki Weyerhaeuser na jej żądanie. Dostawca uznaje, że odpowiednie lub akceptowalne wskaźniki KMS i WWPZ mogą byd wstępnym warunkiem zezwolenia na wstęp na teren określonych

2 obiektów Weyerhaeuser a niedopuszczalne wskaźniki mogą stanowid podstawę dla rozwiązania umowy z Dostawcą. 4. Accident and Claims Reporting. If Supplier is performing Services at the Site, Supplier will promptly report in writing all injuries, accidents, property damage, near-miss incidents, or any claims regarding damages or injury that occur on Weyerhaeuser s property or in connection with the performance of Services to Weyerhaeuser. Supplier agrees to cooperate and help Weyerhaeuser investigate any such incidents. 5. Equipment. Supplier acknowledges that during the course of performing Services, it may use vehicles, rigging, blocking, scaffolding or other equipment ( Equipment ) owned by Weyerhaeuser or a third party. Prior to using any such Equipment, Supplier will determine, at its sole discretion, the adequacy of such Equipment to perform the required task and inform itself of the appropriate and safe usage of such Equipment. Supplier will indemnify and hold Weyerhaeuser harmless for any claims, loss, liability and expense (including reasonable legal fees and litigation expenses) arising out of the use or misuse of such Equipment, even if such equipment was rented, loaned or furnished to Supplier by Weyerhaeuser. 6. Personal Protective Equipment. It is Supplier s responsibility to provide necessary and adequate personal protective equipment ( PPE ) for its employees/subcontractors ( Supplier s Personnel ). However, in the event that Supplier s Personnel uses Weyerhaeuser provided PPE, Supplier will indemnify and hold Weyerhaeuser harmless against any and all Claims related to or caused by the use or misuse of such PPE. 7. Clean-Up. Upon completion of Services, Supplier, at its cost, will remove all excess materials, equipment and rubbish and leave premises in a clean condition. 8. Drug & Alcohol Policy. If the Supplier is performing Services at the Site, Supplier shall not bring, or permit to be brought, anywhere on or near the Site, any alcohol or illegal drugs. Supplier agrees to have an established, appropriate drug and alcohol policy for its employees. 9. Hazardous Materials; MSDS. If applicable, Supplier will provide each Site with all appropriate Material Safety Data Sheets ( MSDS ) at the time of delivery of each shipment of Products/Services which requires such compliance, and any updates of the same. If Supplier uses chemicals, PCBs or any potentially hazardous materials in the performance of Services, Supplier assumes responsibility and will indemnify, defend and hold harmless Weyerhaeuser from and against any and all claims, loss, liability and expense (including reasonable legal fees and litigation expenses) arising out of Supplier s unloading, discharge, storage, handling, or disposal of any chemical or container 2 4. Zgłaszanie Wypadków i Roszczeo. Jeżeli Dostawca wykonuje Usługi na terenie Obiektu, wówczas Dostawca będzie niezwłocznie zgłaszad na piśmie wszystkie urazy, wypadki, uszkodzenia mienia, sytuacje, w których minimalnie udało się uniknąd wypadku lub wszelkie roszczenia dotyczące szkód lub urazów, do których doszło na terenie należącym do Weyerhaeuser lub w związku ze świadczeniem Usług na rzecz spółki Weyerhaeuser. Dostawca zobowiązuje się współpracowad ze spółką Weyerhaeuser oraz wspomagad ją w zakresie badania wszelkich tego typu zdarzeo. 5. Wyposażenie i Sprzęt. Dostawca uznaje, że w trakcie świadczenia Usług, może korzystad z maszyn, dźwigów, urządzeo blokujących, rusztowao i innych sprzętów (dalej zwanych Sprzętem ) należących do spółki Weyerhaeuser lub stron trzecich. Przed przystąpieniem do użytkowania jakichkolwiek elementów Sprzętu, Dostawca określi, wedle własnego uznania, adekwatnośd takiego Sprzętu w zakresie wykonywania wymaganych zadao oraz zaznajomi się z zasadami właściwego i bezpiecznego użytkowania takiego Sprzętu. Dostawca zabezpieczy oraz zwolni spółkę Weyerhaeuser z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania i koszty (w tym uzasadnione opłaty prawne i koszty sądowe) wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania takiego Sprzętu, nawet jeżeli taki sprzęt został wynajęty, wypożyczony lub dostarczony Dostawcy przez spółkę Weyerhaeuser. 6. Środki Ochrony Osobistej. Obowiązkiem Dostawcy jest zapewnienie potrzebnych i odpowiednich środków ochrony osobistej (dalej zwanych ŚOO ) dla swoich pracowników/podwykonawców (dalej zwanych Personelem Dostawcy ). Jednakże w przypadku korzystania przez Personel Dostawcy ze ŚOO udostępnionych przez spółkę Weyerhaeuser, Dostawca zabezpieczy oraz zwolni spółkę Weyerhaeuser z odpowiedzialności za wszelkie Roszczenia dotyczące bądź wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania takich ŚOO. 7. Uprzątnięcie. Po zakooczeniu Usług, Dostawca, na własny koszt, usunie wszystkie zbędne materiały, sprzęt i odpady oraz pozostawi teren w czystości. 8. Polityka dot. Środków Odurzających i Alkoholu. Jeżeli Dostawca wykonuje Usługi na terenie Obiektu, nie wnosi on ani nie zezwala na wnoszenie na teren Obiektu ani na teren w pobliżu Obiektu, żadnego alkoholu ani nielegalnych środków odurzających. Dostawca zobowiązuje się ustanowid odpowiednią politykę w zakresie spożywania alkoholu i środków odurzających dla swoich pracowników. 9. Niebezpieczne Materiały, Karta Charakterystyki Materiału/Substancji. Jeżeli ma to zastosowanie, Dostawca dostarczy do każdego Obiektu wszystkie odpowiednie Karty Charakterystyki Materiału/Substancji ( KCMS ) w chwili dostawy każdej partii Produktów/Usług wymagających zachowania zgodności z taką kartą, oraz wszelkie zaktualizowane wersje tych dokumentów. Jeżeli Dostawca używa substancji chemicznych, PCB lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów w procesie świadczenia Usług, wówczas Dostawca przyjmuje odpowiedzialnośd oraz zabezpieczy i zwolni spółkę Weyerhaeuser z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania i

3 therefore, including the use of such chemical or container alone or in combination with other substances, and for Supplier s noncompliance with any related laws or regulations. C. Changes. Weyerhaeuser may, by written change order, request changes in specifications or drawings of, or increase or decrease the quantities of, Products and/or Services originally ordered. If any such changes require changes to design, fabrication methods, alters the amount due or delivery schedules, then Supplier must immediately notify Weyerhaeuser in writing, so that Weyerhaeuser can decide whether to proceed with the requested change and also so that Weyerhaeuser and Supplier can mutually agree on revised costs and performance schedules. D. Pricing & Taxation. Pricing will be as specified in the Contract or PO document. Any prices shall be deemed as provided in gross amounts (inclusive of, inter alia, VAT, excise duty and customs duties, whenever and as applicable), unless the parties expressly agree otherwise. Without prejudice to any specific rights of Weyerhaeuser listed in those Standard Terms for Purchases, including in section E hereof, whenever the applicable tax law, customs law or other regulations governing public duties of any kind impose upon a supplier or with respect to a supply specific requirements, including, but not limited to, the issuance of a correct and accurate invoice, indication of a VAT or EU VAT registration number awarded to the supplier or specific evidence as to the conditions or circumstances of the supply, Weyerhaeuser shall be allowed, to the extent that such requirements can be only met by or in cooperation with the supplier, to retain payment of the price until those specific requirements are satisfied, unless the parties expressly agree otherwise. If so required under the applicable tax laws, including the relevant tax treaties, Weyerhaeuser shall make any payment of the price only following prior deduction of any taxes or duties imposed on the price in accordance with the laws of Poland, unless the supplier or a relevant third party provides Weyerhaeuser with any documents or evidence necessary for reduction of a rate of or exemption from such taxes or duties. For avoidance of doubt, a supplier shall not be allowed, in any circumstances whatsoever, to claim increase of the price or any other additional payments, compensation, settlement, indemnity or any other benefit, due to, on account of or in relation with any taxes, customs duties, charges or other public duties which may be imposed upon or enforced against the supplier in respect of any transaction involving Weyerhaeuser, including by virtue of a change in the circumstances of the supplies, operation or status of the parties, applicable regulations, fiscal practice or case law of the courts. koszty (w tym uzasadnione opłaty prawne i koszty sądowe) wynikające z rozładunku, zrzutu, magazynowania, użytkowania lub utylizacji wszelkich substancji chemicznych lub ich zbiorników, w tym również użytkowania takich substancji chemicznych lub zbiornika oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami, oraz wynikające z niezachowania przez Dostawcę zgodności z wszelkimi odnośnymi przepisami i ustawami. C. Zmiany. Spółka Weyerhaeuser może, w toku pisemnego zlecenia zmiany, zażądad wprowadzenia zmian w pierwotnie zamówionych specyfikacjach lub rysunkach Produktów i/lub Usług bądź zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnie zamówionych ilości Usług i/lub Produktów. Jeżeli jakiekolwiek zmiany wymagają wprowadzenia zmian w projekcie, metodach produkcji, wpływają na zmianę należnych kwot lub harmonogramów dostaw, wówczas Dostawca musi natychmiast powiadomid o tym spółkę Weyerhaeuser na piśmie, tak by spółka ta mogła podjąd decyzję, czy kontynuowad prace z wprowadzeniem żądanej zmiany oraz tak by spółka Weyerhaeuser i Dostawca mogli wspólnie zaakceptowad poprawione koszty oraz harmonogramy wykonania usług. D. Ceny i Opodatkowanie. Ceny będą zgodne z tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie i dokumencie ZZ. Uznaje się, że wszystkie podane ceny są kwotami brutto (bez uwzględnienia, między innymi, podatku VAT, akcyzy i cła, stosownie do sytuacji), chyba że strony w sposób wyraźny uzgodniły inaczej. Z zastrzeżeniem wszystkich określonych praw spółki Weyerhaeuser wymienionych w niniejszych Standardowych Warunkach Zakupu, w tym w części E niniejszego dokumentu, zawsze jeżeli na mocy obowiązującego prawa podatkowego, celnego lub innych przepisów, którym podlegają podatki i inne opłaty ustawowe dowolnego rodzaju, istnieje obowiązek, przypisany dostawcy lub w związku z transakcją, nie spełnienia on określonych wymagao, w szczególności dotyczących wystawienia poprawnej i precyzyjnej faktury, wskazania numeru identyfikacji podatkowej (dot. podatku VAT lub VAT-UE) przyznanego dostawcy lub określonych danych związanych z warunkami lub okolicznościami transakcji, wówczas spółka Weyerhaeuser nie może, w zakresie, w jakim takie wymagania mogą byd spełnione wyłącznie w toku współpracy lub poprzez współpracę z dostawcą, zatrzymad płatności ceny do chwili, gdy spełnione zostaną te określone wymagania, chyba że strony w sposób wyraźny postanowią inaczej. Jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w tym właściwych umów podatkowych, spółka Weyerhaeuser dokona wszelkich płatności ceny wyłącznie po wcześniejszym odliczeniu wszelkich podatków lub opłat nałożonych na cenę zgodnie z prawem polskim, chyba że dostawca lub właściwy podmiot trzeci przekaże spółce Weyerhaeuser jakiekolwiek dokumenty lub dane wymagane do obniżenia stawki takich podatków lub opłat bądź zwolnienia z obowiązku płatności takich podatków lub opłat. Celem uniknięcia wątpliwości, dostawca nie może w żadnych okolicznościach żądad podwyższenia ceny lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności, wynagrodzeo, odszkodowao, gratyfikacji, rekompensat czy wszelkich innych korzyści z tytułu jakichkolwiek podatków, opłat celnych, opłat ustawowych czy innych publicznych płatności, które mogą byd wymagane bądź egzekwowane od dostawcy w związku z jakąkolwiek transakcją uwzględniającą spółkę Weyerhaeuser, również z powodu zmiany okoliczności transakcji, operacji lub statusu stron, obowiązujących przepisów, praktyk fiskalnych lub orzecznictwa sądów. E. Payment Terms; Audit Rights. Unless provided in the Contract or PO document, Weyerhaeuser will pay net 30 days after receipt of conforming Products/Services and an accurate invoice. Invoices not submitted to Weyerhaeuser within 60 days of completion of Services or 3 E. Warunki Płatności; Uprawnienia w Zakresie Audytów i Kontroli. O ile nie stwierdzono inaczej w Kontrakcie lub dokumencie ZZ, spółka Weyerhaeuser dokona płatności, bez potrąceo, w ciągu 30 dni od otrzymania spełniających wymagania Produktów/Usług oraz

4 receipt of Products are voidable at Weyerhaeuser sole discretion. Weyerhaeuser retains the right of setoff for any amount due or owing to Weyerhaeuser or its affiliates. Supplier will accept direct deposit payments from Weyerhaeuser for all invoices and payments (i.e., ACH). Supplier will provide information necessary to permit Weyerhaeuser to make such direct deposit payments. Supplier will maintain records and accounting procedures sufficient to support invoices consistent with GAAP. Supplier's records pertaining to the performance of this Contract may be subject, after reasonable notice and during normal business hours, to inspection and audit by Weyerhaeuser. Supplier will preserve and make available such records for two years from the final payment on a Contract or PO. F. Inspection; Drawings and Specifications. Weyerhaeuser will be given a reasonable opportunity to inspect Products and Services for physical damage, visible defect, packaging integrity problems, and shortage. Weyerhaeuser will have a reasonable period from the time any latent or hidden defects in Products or Services are brought to Weyerhaeuser s attention to notify Supplier of such defect. If Products or Services do not conform to the Specifications, or are otherwise defective, Weyerhaeuser will notify Supplier and offer Supplier a reasonable opportunity to remedy. Alternatively, Weyerhaeuser may, at its sole election, return non-conforming Product to Supplier at Supplier s expense, and receive either a credit or refund of purchase price. If Weyerhaeuser elects to return the Product, it will not waive any other remedies that may be available at law or at equity. Weyerhaeuser s review of drawings and/or specifications does not constitute approval and will not relieve Supplier of responsibility for compliance with all specifications, laws, codes or regulations as applicable in performing this Contract. G. Subcontractors. In the event that a subcontractor is used by Supplier, Supplier is responsible for the performance of the subcontractor and will indemnify and hold Weyerhaeuser harmless in the event of negligent, reckless or intentional misconduct by the subcontractor. In addition, Supplier represents and warrants that its subcontractors have complied with all the insurance requirements set forth in this Contract (including the naming of Weyerhaeuser as an additional insured, if applicable). Supplier agrees not to employ the services of a subcontractor to perform the Services without first obtaining Weyerhaeuser s written consent. prawidłowej faktury. Faktury nieprzesłane do spółki Weyerhaeuser w ciągu 60 dni od zakooczenia Usług lub otrzymania Produktów mogą zostad unieważnione wedle wyłącznego uznania spółki Weyerhaeuser. Spółka Weyerhaeuser zachowuje prawo do potrącenia wszelkich kwot należnych spółce Weyerhaeuser lub jej spółkom stowarzyszonym. Dostawca będzie przyjmowad wpłaty bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy od spółki Weyerhaeuser z tytułu wszystkich faktur i płatności (np.: ACH). Dostawca przekaże wymagane informacje, aby umożliwid spółce Weyerhaeuser dokonywanie takich wpłat przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy. Dostawca będzie prowadzid dokumentację księgową oraz procedury rachunkowe w zakresie umożliwiającym obsługiwanie faktur zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Dokumentacja księgowa Dostawcy związana z wykonaniem niniejszego Kontraktu może podlegad, po przekazaniu uzasadnionego powiadomienia oraz w trakcie normalnych godzin pracy, inspekcji i kontroli przeprowadzonej przez spółkę Weyerhaeuser. Dostawca zachowa oraz będzie udostępniad taką dokumentację przez okres dwóch lat od daty ostatniej płatności z tytułu Kontraktu lub dokumentu ZZ. F. Inspekcja; Rysunki i Specyfikacje. Spółka Weyerhaeuser będzie miała uzasadnione możliwości przeprowadzenia inspekcji Produktów i Usług pod kątem uszkodzeo fizycznych, widocznych wad, problemów z integralnością opakowania oraz braków. Spółka Weyerhaeuser będzie miała uzasadnioną ilośd czasu, od chwili wykrycia lub znalezienia przez tę spółkę jakichkolwiek ukrytych wad w Produktach lub Usługach, na powiadomienie Dostawcy o takiej wadzie. Jeżeli Produkty lub Usługi nie są zgodne z treścią Specyfikacji bądź jeżeli są w inny sposób wadliwe, wówczas spółka Weyerhaeuser powiadomi o tym Dostawcę oraz zapewni Dostawcy uzasadnione możliwości podjęcia środków zaradczych w tym zakresie. Alternatywnym rozwiązaniem do zaproponowanego powyżej może byd zwrócenie przez spółkę Weyerhaeuser, wedle jej własnego uznania, niezgodnego Produktu do Dostawcy na koszt Dostawcy oraz otrzymanie w zamian zwrotu kosztów lub obniżenia ceny zakupu. Jeżeli spółka Weyerhaeuser zdecyduje się na zwrot Produktu, nie będzie to oznaczało odstąpienia przez nią od wszelkich innych środków zaradczych, które mogą byd dostępne według prawa lub na zasadzie słuszności. Weryfikacja rysunków i/lub specyfikacji przez spółkę Weyerhaeuser nie stanowi ich zatwierdzenia i nie będzie zwalniad Dostawcy z odpowiedzialności zachowania zgodności ze wszystkimi specyfikacjami, przepisami prawa, kodeksami lub regulacjami obowiązującymi w przypadku wykonania niniejszego Kontraktu. G. Podwykonawcy. Jeżeli Dostawca korzysta z usług podwykonawcy, wówczas Dostawca jest odpowiedzialny za pracę i postępowanie takiego podwykonawcy oraz zabezpieczy i zwolni spółkę Weyerhaeuser z odpowiedzialności na wypadek zaniedbania, nieostrożności lub celowego niewłaściwego zachowania podwykonawcy. Ponadto Dostawca oświadcza i zapewnia, że jego podwykonawcy spełnili wszystkie wymagania w zakresie ubezpieczenia określone w niniejszym Kontrakcie (włącznie ze wskazaniem spółki Weyerhaeuser jako dodatkowej strony objętej ubezpieczeniem, o ile ma to zastosowanie). Dostawca zobowiązuję się nie zlecad świadczenia usług podwykonawcy w celu wykonania Usług bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody spółki Weyerhaeuser. H. Title & Risk of Loss, Shipping. Unless specified in the Contract or PO document, title to any Products sold under this Contract and risk of loss will pass to Weyerhaeuser when shipments are received by eyerhaeuser at the specified delivery point (FOB Destination). Supplier will suitably pack, mark and ship materials in accordance with Weyerhaeuser's instructions and in accordance with all applicable laws, and, if so 4 H. Tytuł Własności i Ryzyko Utraty, Dostawa. O ile nie zostanie to określone w Kontrakcie lub dokumencie ZZ, tytuł własności do wszelkich Produktów sprzedawanych na mocy niniejszego Kontraktu oraz ryzyko utraty przechodzi na spółkę Weyerhaeuser z chwilą otrzymania dostaw przez spółkę Weyerhaeuser w określonym miejscu dostawy (Obiekt Docelowy FOB). Dostawca we właściwy sposób opakuje, oznaczy i

5 instructed by Weyerhaeuser, will meet the transportation requirements of common carriers to secure the lowest transportation costs. I. Quality & Warranty. 1. Warranty. Supplier represents, warrants and covenants that, for a period of no less than twelve (12) months from the date upon which the Products are put into use or the Services are finished being performed, or from the date when the Performance Guarantees have been achieved, whichever occurs later (the Warranty Period ), that: (a) Products will be (i) consistent with or greater than prevailing industry standards of quality, (ii) appropriate for any specified application, (iii) free from defects in design, material and workmanship and (iv) compliant with all applicable specifications ; and (b) Services will be (i) professionally and competently performed in a manner consistent with or greater than prevailing industry standards of quality; (ii) appropriate for any specified application, and (iii) free from defects. 2. Performance Guarantee Clarification. For the purpose of determining whether Products or Service are defective or deficient (resulting from faulty design, material and/or workmanship), Performance Guarantees that are specified in the Contract or the PO are not achieved until the defect or deficiency is remedied and the Products or Services are performing within all specifications at full production rates on a continuous basis. 3. Replacement of Products. If Products do not comply with the warranty set forth in Section I.1, above or any defect develops under normal or proper operation as per Supplier s instructions, during the Warranty Period, Supplier will provide, at its sole expense, technical expertise and the parts, materials and equipment, and labor, including freight and in/out costs, necessary to remedy any defect or nonconformity by promptly removing, repairing, correcting or replacing and reinstalling any defective or nonconforming part of component. 4. Rework of Services. If the Services do not comply with the warranty set forth in Section I.1, above, during the Warranty Period, Supplier will re-perform the Services, without cost of any kind to Weyerhaeuser. 5. Technical Support. During the Warranty Period, Supplier will provide all warranty service and telephone support, including after-hour technical support, at its own cost. Supplier will maintain a 24-hour technical support hotline to address equipment breakdowns and safety incidents. dostarczy materiały zgodnie z poleceniami spółki Weyerhaeuser oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, oraz, jeżeli spółka Weyerhaeuser wyda takie polecenia, spełni wymagania transportowe publicznych przewoźników celem zapewnienia najniższych kosztów transportu. I. Jakośd i Rękojmia. 1. Rękojmia. Dostawca zobowiązuje się, oświadcza i zapewnia, na okres co najmniej dwunastu (12) miesięcy od daty wprowadzenia Produktów do eksploatacji lub zakooczenia świadczenia Usług, lub od daty uzyskania Gwarancji Należytego Wykonania, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później, (zwany dalej Okresem Gwarancji ), że: (a) Produkty będą (i) co najmniej zgodne z powszechnymi branżowymi normami jakości, (ii) odpowiednie dla dowolnego określonego zastosowania, (iii) wolne od wad projektowych, materiałowych i wad wykonania oraz (iv) zgodne ze wszystkimi stosownymi specyfikacjami; oraz (b) Usługi będą (i) profesjonalnie i prawidłowo wykonane w sposób co najmniej zgodny z powszechnymi branżowymi normami jakości, (ii) odpowiednie dla dowolnego określonego zastosowania, oraz (iii) wolne od wad. 2. Wyjaśnienie Gwarancji Należytego Wykonania. W celach ustalenia, czy Produkty lub Usługi są wadliwe bądź niekompletne (w wyniku wad projektowych materiałowych i/lub wad wykonania), Gwarancje Należytego Wykonania określone w Kontrakcie lub dokumencie ZZ nie są uzyskiwane dopóki wady i niedostatki nie zostaną wyeliminowane oraz dopóki Produkty lub Usługi nie będą spełniad, w sposób trwały i ciągły, wszystkich specyfikacji i wskaźników produkcji. 3. Wymiana Produktów Jeżeli Produkty nie są zgodne z rękojmią określoną powyżej w Części I.1 lub jeżeli w toku normalnych i prawidłowych operacji, zgodnych z instrukcjami Dostawcy, wystąpią jakiekolwiek wady w Okresie Gwarancji, wówczas Dostawca zapewni, na własny koszt, wsparcie techniczne oraz części, materiały i sprzęt oraz pracowników, włącznie z transportem oraz kosztami wymiany, wymagane w celu wyeliminowania wszelkich wad lub niezgodności poprzez niezwłoczne usunięcie, naprawienie, skorygowanie lub wymienienie oraz ponowne zainstalowanie wszelkich wadliwych lub niezgodnych części. 4. Ponowne Wykonanie Usług. Jeżeli Usługi nie są zgodne z rękojmią określoną powyżej w Części I.1 w Okresie Gwarancji, wówczas Dostawca ponownie wykona Usługi a spółka Weyerhaeuser nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. 5. Wsparcie Techniczne. W Okresie Gwarancji Dostawca będzie zapewniad wszelkie usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia telefonicznego, w tym usługi wsparcia telefonicznego po godzinach pracy, na własny koszt. Dostawca będzie obsługiwad infolinię dla wsparcia telefonicznego, dostępną całą dobę, w celu rozwiązywania problemów związanych z awariami i bezpieczeostwem. 6. Right to Remedy. If the Supplier does not timely modify, adjust, repair or replace defective or inadequate Services or Products within five (5) days written notice of such defect/inadequacy, or if any emergency exists rendering it impossible or impractical for 5 6. Prawo Podejmowania Środków Zaradczych. Jeżeli Dostawca nie zmodyfikuje, nie skoryguje, nie naprawi czy też nie wymieni w odpowiednim czasie wadliwych lub niewłaściwych Produktów lub Usług w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o takiej wadzie/niezgodności, lub jeżeli wystąpi

6 Weyerhaeuser to have the Services performed by the Supplier, then Weyerhaeuser, after notice to the Supplier, may at its option and without prejudice to any other rights or remedies that may be available to it, make or cause to be made such modification, adjustment, repair or replacement, in which case the Supplier will reimburse Weyerhaeuser for its actual costs or, at Weyerhaeuser s option, Weyerhaeuser can offset the costs from any amounts owing to Supplier. J. Representations. Supplier represents and warrants that: (a) it has full power and authority to enter into this Contract and perform its obligations; (b) this Contract is the legal, valid, and binding obligation of the Supplier, enforceable against the Supplier in accordance with its terms; (c) it has good and marketable title to Products delivered to Weyerhaeuser and that Products and Services will be free from all liens and encumbrances; (d) the Products and Services do not infringe any patent, copyright, trademark, trade dress or other intellectual property right of any third party; (e) if Services are provided, Supplier has assured that its employee or subcontractors providing Services are adequately skilled and experienced; (f) there is no past, threatened, pending or proposed future litigation, dispute, or claim that might prevent Supplier from fulfilling its obligations under this Contract. Further, Supplier represents and warrants that the signing and delivery of this Contract by the Supplier and the performance by the Supplier of all of the Supplier s obligations under this Contract will not breach any Contract to which the Supplier is a party, or give any person the right to accelerate any obligation of the Supplier; violate any law, judgment, or order to which the Supplier is subject; or require the consent, authorization, or approval of any person, including but not limited to any governmental body. K. Limitation of Liability. Except for a party s indemnification obligations under this Contract, neither party will be liable to the other for consequential or indirect damages, including loss of profits or loss of revenue; provided, however, that nothing contained herein shall in any way exclude or limit: (a) a party s liability for any and all damages arising out of that party s intentional acts or omissions; (b) liability for any and all direct damages which may fairly and reasonably be considered naturally from a breach; or (c) the operation of any warranty of Supplier as may be provided in this Contract. Any limitation of Supplier s obligations hereunder, either by provisions of Supplier s delivery slips or other instruments shall be void. jakakolwiek nagła sytuacja skutkująca tym, że wykonanie Usług przez Dostawcę dla spółki Weyerhaeuser jest niemożliwe bądź niepraktyczne, wówczas spółka Weyerhaeuser, po powiadomieniu Dostawcy, może wedle własnego uznania i z zastrzeżeniem wszelkich innych praw lub środków zaradczych, które mogą byd dla niej dostępne, dokonad lub zlecid dokonanie takiej modyfikacji, korekty, naprawy lub wymiany, w którym to przypadku Dostawca zwróci spółce Weyerhaeuser rzeczywiste koszty poniesione przez tę spółkę, lub, wedle wyboru spółki Weyerhaeuser, spółka Weyerhaeuser może odliczyd te koszty od dowolnych kwot należnych Dostawcy. J. Oświadczenia. Dostawca oświadcza i zapewnia, że: (a) jest w pełni uprawniony i upoważniony do zawarcia niniejszego Kontraktu oraz wykonywania jego zobowiązao; (b) niniejszy Kontrakt stanowi zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązanie Dostawcy, którego wykonanie może byd egzekwowane od Dostawcy zgodnie z warunkami Kontraktu; (c) ma nieograniczone prawo do rozporządzania Produktami dostarczanymi do spółki Weyerhaeuser oraz że Produkty i Usługi będą wolne od jakichkolwiek zastawów i obciążeo; (d) Produkty i Usługi nie naruszają żadnych praw patentowych, autorskich, praw do znaków towarowych i wzorów użytkowych lub innych praw własności intelektualnej żadnych stron trzecich; (e) jeśli Usługi zostaną wykonane, Dostawca zapewnił, by jego pracownicy lub podwykonawcy świadczący Usługi, byli odpowiednio wykwalifikowani oraz doświadczeni; (f) nie istnieje żaden przeszły, zagrażający, toczący się lub proponowany przyszły proces sądowy, spór czy też roszczenie, które może uniemożliwid Dostawcy wypełnienie jego zobowiązao na mocy niniejszego Kontraktu. Ponadto Dostawca oświadcza i zapewnia, że podpisanie i wykonanie niniejszego Kontraktu przez Dostawcę oraz wykonanie przez Dostawcę wszystkich zobowiązao Dostawcy na mocy niniejszego Kontraktu nie będzie skutkowad naruszeniem żadnego Kontraktu, którego stroną jest Dostawca, ani nadaniem jakiejkolwiek osobie prawa do przyspieszenia realizacji jakiegokolwiek zobowiązania Dostawcy; ani naruszeniem żadnych przepisów prawa, wyroku sądu lub nakazu, któremu podlega Dostawca; ani nie będzie wymagad zgody, upoważnienie ani zatwierdzenia ze strony żadnej osoby, w szczególności jakiejkolwiek instytucji paostwowej. K. Ograniczenie Odpowiedzialności. Oprócz zobowiązao stron w zakresie wypłaty odszkodowania na mocy niniejszego Kontraktu, żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strona za szkody pośrednie lub wynikowe, w tym za utratę zysków lub przychodów; z zastrzeżeniem jednak, że żadna częśd niniejszego dokumentu w żaden sposób nie wyklucza ani nie ogranicza: (a) Odpowiedzialności strony za wszelkie szkody wynikające z celowych działao lub zaniedbao tej strony; (b) odpowiedzialności za wszystkie bezpośrednie szkody, które mogą w uzasadniony sposób zostad uznane za szkody wynikające bezpośrednio z naruszenia warunków niniejszego dokumentu; oraz (c) korzystania z jakichkolwiek rękojmi Dostawcy zdefiniowanych w niniejszym Kontrakcie. Jakiekolwiek ograniczenie zobowiązao Dostawcy na mocy niniejszego dokumentu, czy to poprzez zapisy w dowodach dostawy Dostawcy lub innych dokumentach, nie jest ważne. L. Indemnity. Supplier will defend and indemnify Weyerhaeuser, and its affiliates, agents, employees, officers, directors, successors, and assigns ( Indemnified Parties ), against any and all third-party claims such as damages, fines, penalties, costs, liabilities, losses, or expenses (including but not limited to sums paid in settlement of claims, reasonable attorneys and consultant fees, and expert fees) (collectively, Claims ) arising from: (a) a breach of representations or warranties made in the Contract; (b) bodily injury, death, and property damage; and (c) 6 L. Zabezpieczenie. Dostawca zabezpieczy spółkę Weyerhaeuser oraz jej podmioty stowarzyszone, pośredników, pracowników, urzędników, dyrektorów, następców i cesjonariuszy (dalej zwanych Stronami Zabezpieczonymi ) przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu szkód, kar pieniężnych, kar, kosztów, należności lub wydatków (w szczególności kwot opłaconych w ramach likwidacji szkód, uzasadnionych honorariów dla prawników i konsultantów oraz opłat dla ekspertów) (dalej zwanych Roszczeniami ), które wynikają z: (a) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeo lub zapewnieo przedstawionych

7 Supplier s negligence or misconduct. Weyerhaeuser will promptly notify Supplier of any such Claim. M. Intellectual Property. Supplier will indemnify and hold harmless Indemnified Parties from any Claims arising out of any charge that the manufacture or sale of any Products or Services, or the use thereof, by an Indemnified Party or its customers constitutes an infringement of any patent, copyright, trade secret, trademark, service mark, or other intellectual property right of any third party; provided, that this indemnity will not apply to Products for which Weyerhaeuser both provided and controlled the detailed design of such Product. If because of infringement claims any Indemnified Party s use of Products or Services provided by Supplier is enjoined, Supplier will, at its own expense, either procure for the Indemnified Party the right to continue using the Products or Services or, after consulting with Weyerhaeuser and obtaining Weyerhaeuser s consent, replace or modify the Products or Services with substantially similar and functionally equivalent noninfringing Products or Services. N. Liens. At all times, Supplier will keep Weyerhaeuser s property free of liens arising out of the Service performed or Products delivered hereunder. Weyerhaeuser may withhold any payment otherwise due Supplier until Supplier submits proof of waiver of lien, in a form satisfactory to Weyerhaeuser, that all lienable claims have been fully paid. O. Compliance. In performing this Contract, Supplier will comply with and implement this Contract in compliance with all applicable laws, in particular with European Law and Polish law, regulations, ordinances permits and orders regarding, among other things, labeling, environmental, health, safety, child welfare, non-discrimination, wage & hour and other workplace laws and regulation.. Supplier represents and warrants that if it provides any product which incorporates wood, wood fiber, chips or other plants, plant products or derivatives thereof ( Plants ), Supplier is in compliance with all applicable laws, which require in particular that all Plants incorporated into Products are harvested, taken, possessed, transported or sold in compliance with all applicable laws. Supplier will also abide by the Weyerhaeuser Supplier Code of Ethics, available at: iers.pdf. w Kontrakcie; (b) obrażeo ciała, śmierci lub uszkodzenia mienia; oraz (c) zaniedbania lub niewłaściwego postępowania Dostawcy. Spółka Weyerhaeuser niezwłocznie powiadomi Dostawcę o każdym takim Roszczeniu. M. Własnośd Intelektualna. Dostawca zabezpieczy Strony Zabezpieczone przed Roszczeniami oraz zwolni te strony z odpowiedzialności za Roszczenia wynikające z jakichkolwiek zarzutów, że produkowanie lub sprzedaż dowolnych Produktów lub Usług, bądź ich użytkowanie, przez Stronę Zabezpieczoną lub jej klientów, stanowi naruszenie praw patentowych, autorskich, tajemnicy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego lub innych praw własności intelektualnej jakichkolwiek stron trzecich; z zastrzeżeniem, że takie zabezpieczenie nie będzie dotyczyd Produktów, w przypadku których spółka Weyerhaeuser zapewniała oraz kontrolowała szczegółowe projekty takich Produktów. Jeżeli z powodu roszczeo z tytułu naruszenia, zakazane zostanie użytkowanie przez Stronę Zabezpieczoną Produktów lub Usług dostarczonych przez Dostawcę, wówczas Dostawca, na własny koszt, zakupi dla Strony Zabezpieczonej prawo do kontynuowania użytkowania Produktów lub Usług albo, po skonsultowaniu się ze spółką Weyerhaeuser i uzyskaniu jej zgody, wymieni lub zmodyfikuje Produkty lub Usługi tak, aby zapewnid dostatecznie podobny i funkcjonalny odpowiednik Produktów lub Usług, który nie narusza wspomnianych praw. N. Zastawy. W każdym przypadku Dostawca ochroni własnośd spółki Weyerhaeuser przed jakimikolwiek zastawami wynikającymi z wykonanych Usług lub dostarczonych Produktów na mocy niniejszego Dokumentu. Spółka Weyerhaeuser może wstrzymad dowolną płatnośd, która w innym przypadku byłaby należna Dostawcy, dopóki Dostawca nie przedstawi dowodu zrzeczenia się prawa zastawu, w formie zadowalającej dla spółki Weyerhaeuser, potwierdzającego że wszystkie zobowiązania zabezpieczone zastawem zostały w pełni spłacone. O. Zgodnośd. W trakcie wykonywania niniejszego Kontraktu, Dostawca będzie przestrzegad jego postanowieo oraz będzie realizowad postanowienia niniejszego Kontraktu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Prawa wspólnotowego UE oraz prawa polskiego, regulacjami, rozporządzeniami, zezwoleniami i nakazami dotyczącymi między innymi oznakowania, ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeostwa, ochrony dzieci, niedyskryminacji, praw i regulacji w zakresie wynagrodzenia i czasu pracy oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu pracy. Dostawca oświadcza i zapewnia, że w przypadku dostarczenia jakiegokolwiek produktu zawierającego drewno, włókno drzewne, zrębki czy inne rośliny, produkty roślinne lub pochodzenia roślinnego (dalej zwane Elementami Roślinnymi ), Dostawca będzie przestrzegad wszystkich obowiązujących w tym zakresie praw, które wymagają w szczególności, aby wszystkie Elementy Roślinne włączone do Produktów były zbierane, przechowywane, transportowane i sprzedawane zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca także będzie przestrzegad Kodeksu Etycznego Dostawcy Weyerhaeuser, który jest dostępny pod adresem: iers.pdf. P. Nonsolicitation. During the term of this Contract and for a period of one year thereafter, Supplier agrees that it will not, without Weyerhaeuser s written consent, directly, or indirectly through third parties, employ, solicit, engage or retain the services of Weyerhaeuser employees or personnel. This provision shall not restrict the right of Supplier to solicit or recruit generally through non-targeted classified 7 P. Zakaz Pozyskiwania Pracowników. W trakcie okresu obowiązywania niniejszego Kontraktu oraz w ciągu jednego roku po upłynięciu tego okresu, Dostawca zobowiązuje się, że nie będzie, bez pisemnej zgody spółki Weyerhaeuser, w sposób bezpośredni ani pośredni poprzez strony trzecie, wykorzystywad usług świadczonych przez pracowników lub personel spółki Weyerhaeuser, ani nie będzie namawiad tych pracowników do wykonania takich usług ani nie będzie zlecad

8 advertising. Q. Confidentiality. All information regarding this Contract shall be treated as confidential by Supplier, including but not limited to volumes and pricing of Products and/or Services sold under this Contract. Supplier will hold such information in strict confidence, except as required by law or auditors, and as needed by contractors in performing this Contract; provided that such contractor agrees to be bound to a nondisclosure agreement no less stringent than the obligations in this section. For five (5) years from the date of disclosure, the Supplier will exercise the same degree of care as it exercises for its own information of similar nature, but not less than reasonable care, to (a) prevent disclosure of information received from Weyerhaeuser, and (b) not use Weyerhaeuser s information for any purpose other than as needed to perform the Contract. However, these non-disclosure and non-use provisions do not apply after and to the extent such information: (i) is or becomes generally available to the public through no act or failure to act by Supplier; (ii) was already in the Supplier s possession at the time of its disclosure as shown by Supplier s prior written records; (iii) is subsequently disclosed to Supplier on a non-confidential basis by a third party without violating any obligation of secrecy relating to the information disclosed; or (iv) is subsequently developed independently by an employee or agent of the Supplier who did not have access to the information. Neither party will use the name of the other in publicity releases, referrals, advertising, or similar activity without the prior written consent of the other. wykonania usług tym pracownikom. Postanowienie to nie ogranicza prawa Dostawcy do rekrutowania lub pozyskiwania pracowników poprzez ogólne ogłoszenia w mediach. Q. Zachowanie Poufności. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Kontraktu będą traktowane jako poufne przez Dostawcę, w szczególności dane dotyczące ilości i cen Produktów i/lub Usług sprzedawanych na mocy niniejszego Kontraktu. Dostawca będzie utrzymywad takie informacje w ścisłej tajemnicy, oprócz sytuacji, w których ich ujawnienie jest wymagane przez prawo lub audytorów, oraz niezbędne dla wykonawców w celu wykonania niniejszego Kontraktu; pod warunkiem, że taki wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania klauzuli tajności o warunkach nie mniej restrykcyjnych niż te zawarte w niniejszej części. Przez pięd lat (5) od daty wejścia w posiadanie informacji tajnych, Dostawca dochowa tej samej staranności, co w przypadku swoich informacji niejawnych o podobnych charakterze, lecz nie mniejszej niż określanej mianem należytej, aby (a) zapobiegad ujawnieniu informacji otrzymanych od spółki Weyerhaeuser, oraz (b) nie wykorzystywad informacji spółki Weyerhaeuser dla żadnych celów innych niż te związane z wykonaniem niniejszego Kontraktu. Jednakże te postanowienia o zakazie ujawniania oraz wykorzystywania nie dotyczą przypadków, w których te informacje: (i) są lub staną się powszechnie dostępne nie z winy ani nie z powodu działao Dostawcy; (ii) były już w posiadaniu Dostawcy w chwili ich ujawnienia, co jest potwierdzone we wcześniejszej dokumentacji Dostawcy; (iii) są w następnej kolejności ujawniane Dostawcy bez zobowiązania do zachowania poufności przez stronę trzecią bez naruszania żadnych zobowiązao zachowania poufności związanych z ujawnionymi informacjami; lub (iv) są w następnej kolejności zdobywane niezależnie przez pracownika lub pośrednika Dostawcy, który nie miał do nich dostępu. Żadna ze stron nie będzie używad nazwy drugiej strony w publikacjach medialnych, opiniach, reklamach ani podobnych działaniach bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody tej drugiej strony. R. Insurance. If Supplier is selling Products, Supplier will obtain and maintain insurance to protect the Products for all risks of loss during transportation until received at the point of delivery. If Supplier works at or provides Services on Weyerhaeuser facilities, prior to commencing work or Services, Supplier will obtain and maintain for the entire duration of this Contract the following insurance coverages on its operations under this Contract: (a) Commercial General Liability (occurrence form), covering bodily injury and property damage liability, contractual liability, products and completed operations liability; and, if performing construction or repair services, including broad form property damage liability (BFPD), with minimum limits of $300,000 PLN per occurrence, $300,000 PLN products and completed operations aggregate, and $300,000 PLN general aggregate; (b) Comprehensive Automobile Liability (if applicable) covering owned, leased or scheduled vehicles with minimum limits of $300,000 PLN per person and $300,000 PLN per accident for bodily injury and $300,000 PLN property damage or combined single limit of $300,000 PLN; (c) Workers Compensation or Industrial Accident insurance providing statutory benefits as required by law; and (d) Employer s Liability/Stop-Gap Liability coverage (U.S. only) with minimum limit of $300,000 PLN each accident, $300,000 PLN each employee, and $300,000 PLN policy limit. 8 R. Ubezpieczenie. Jeżeli Dostawca sprzedaje Produkty, wówczas Dostawca uzyska i utrzyma ubezpieczenie celem zabezpieczenia Produktów przez ryzykiem utraty podczas transportu do chwili odbioru Produktów na miejscu dostawy. Jeżeli Dostawca pracuje lub świadczy Usługi na terenie obiektu Weyerhaeuser, wówczas przed rozpoczęciem prac lub świadczenia Usług Dostawca uzyska i utrzyma na cały okres obowiązywania niniejszego Kontraktu następujące polisy ubezpieczeniowe w zakresie swojej działalności i prac na mocy niniejszego Kontraktu: (a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej (dot. szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia), obejmujące odpowiedzialnośd za obrażenia i szkody materialne, odpowiedzialnośd kontraktową, odpowiedzialnośd za produkty i wykonane operacje; oraz, w przypadku wykonywania prac budowlanych lub napraw, uwzględnienie rozszerzonego ubezpieczenia szkód majątkowych (RUSM), z minimalnymi limitami $300,000 PLN z zdarzenie, $300,000 PLN łącznie za produkty i wykonane operacje, oraz $300,000 PLN ogólnego limitu wartości odszkodowania; (b) Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu od odpowiedzialności (o ile ma zastosowanie), obejmujące własne, wynajęte lub rejsowe pojazdy z minimalnymi limitami wartości: $300,000 PLN za osobę oraz $300,000 PLN za wypadek w przypadku obrażenia ciała oraz $300,000 PLN za szkody materialne lub łączny pojedynczy limit wartości odszkodowania w wysokości $300,000 PLN; (c) Ubezpieczenie pracownicze (w zakresie wynagrodzenia lub

9 Provided, however, that Weyerhaeuser is entitled each time to request the Supplier to obtain and maintain for the entire duration of this Contract relatively higher insurance coverage, depending on the value of the subject of the transaction. If Service is performed on Weyerhaeuser facilities by Supplier, Weyerhaeuser Company and its Subsidiaries shall be named/endorsed as an Additional Insured to the Supplier s Commercial General Liability policy evidenced by a copy of the endorsement or a copy of the applicable insurance policy form which is to be attached to the Certificate of Insurance, and delivered to: Weyerhaeuser Company, Insurance Dept NB1-1C7, PO Box 9777, Federal Way, WA If providing Services on Weyerhaeuser facilities, the Additional Insured endorsement form or policy language will include coverage for Supplier s completed operations for Weyerhaeuser and will be equivalent to the ISO form CG The above required liability limits can be provided by any combination of primary and umbrella/excess insurance policies. Supplier will provide Weyerhaeuser with a Certificate of Insurance and endorsements or policy forms, noted above, evidencing compliance with the above requirements prior to commencing any work on Weyerhaeuser facilities. Supplier will require its insurance carrier(s) to give Weyerhaeuser at least thirty (30) days written notice prior to cancellation of coverage. Supplier and its subcontractors will cause their insurance companies to waive rights of subrogation against Weyerhaeuser and its affiliates. Supplier acknowledges that this waiver was mutually negotiated. Insurance companies providing coverages for Supplier and its subcontractors will have an A.M. Best s rating of no less than B+ VII. All insurance or selfinsurance of Weyerhaeuser and its affiliates will be excess of any insurance provided by Supplier or subcontractors. Supplier will ensure that its subcontractors (that will be on Weyerhaeuser facilities) have insurance coverage and endorsements consistent with the above. wypadku przy pracy), zapewniające ustawowe świadczenia zgodnie z przepisami prawa; oraz (d) Ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy/na wypadek przestoju (tylko na terenie USA), z minimalnym limitem wartości odszkodowania w wysokości $300,000 PLN za każdy wypadek, $300,000 PLN dla każdego pracownika oraz limitem wartości polisy w wysokości $300,000 PLN. Wprowadza się jednakże zastrzeżenie, że spółka Weyerhaeuser w każdym przypadku ma prawo żądad od Dostawcy, aby uzyskał on i utrzymał, na cały okres obowiązywania niniejszego Kontraktu, relatywnie wyższą polisę ubezpieczeniową, w zależności od wartości przedmiotu transakcji. Jeżeli Usługa jest wykonywana przez Dostawcę na terenie obiektu spółki Weyerhaeuser, wówczas Spółka Weyerhaeuser wraz z jej Spółkami Zależnymi zostanie wskazana/uwzględniona jako Dodatkowa Strona Ubezpieczona w polisie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Dostawcy z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, co zostanie potwierdzone poprzez załączenie kopii takiej adnotacji lub kopii stosownego formularza polisy ubezpieczeniowej do Zaświadczenia o Ubezpieczeniu oraz przesłanie tych dokumentów na adres: Weyerhaeuser Company, Insurance Dept NB1-1C7, PO Box 9777, Federal Way, WA W przypadku świadczenia usług na terenie obiektów spółki Weyerhaeuser, formularz uwzględnienia Dodatkowej Strony Ubezpieczonej lub treśd polisy będzie zawierad sformułowanie objęcie ubezpieczeniem zakooczonych operacji Dostawcy wykonanych dla spółki Weyerhaeuser oraz będzie zgodna z formularzem ISO CG Powyższe wymagane limity wartości odszkodowania mogą zostad zapewnione poprzez dowolne połączenie głównych polis ubezpieczeniowych i polis z dodatkowym pokryciem/udziałem własnym. Dostawca przekaże spółce Weyerhaeuser Zaświadczenie o Ubezpieczeniu oraz częśd uwzględniającą Dodatkowe Strony Ubezpieczone lub formularze polisy, wymienione powyżej, zgodne z powyższymi wymaganiami, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie obiektów Weyerhaeuser. Dostawca będzie wymagad od swoich ubezpieczycieli przekazania spółce Weyerhaeuser, z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, pisemnego zawiadomienia przed unieważnieniem polisy. Dostawca oraz jego podwykonawcy zapewnią, aby ich spółki ubezpieczeniowe zrzekły się praw do subrogacji względem spółki Weyerhaeuser i jej spółek stowarzyszonych. Dostawca potwierdza, że takie zrzeczenie zostało wspólnie wynegocjowane. Spółki ubezpieczeniowe ubezpieczające Dostawcę i jego podwykonawców będą mied przyznaną ocenę na poziomie co najmniej B+ VII w klasyfikacji A.M. Best. Każde ubezpieczenie lub samoubezpieczenie spółki Weyerhaeuser i jej spółek stowarzyszonych będzie dodatkowym ubezpieczeniem do wszelkich polis zapewnionych przez Dostawcę lub podwykonawców. Dostawca zapewni, aby jego podwykonawcy (którzy będą przebywad na terenie obiektów spółki Weyerhaeuser) byli objęci odpowiednimi polisami ubezpieczeniowymi, zgodnymi z powyższymi postanowieniami. S. Force Majeure. Supplier acknowledges that time is of the essence in its performance. However, neither party will be liable to the other for damages for failure to carry out this Contract in whole or in part when the failure is due to strikes, lockouts, fires, other natural disasters, freight embargoes, governmental or administrative prohibitions, riots, and acts of public enemies, or the closure of a Weyerhaeuser Site. A party affected by such an event will immediately notify the other, describing the event and estimating its duration. The parties will cooperate in good faith to mitigate the effects of the event. Regardless, 9 S. Siła Wyższa. Dostawca potwierdza, że przestrzeganie terminów określonych w Kontrakcie jest bardzo ważne dla wykonywania zobowiązao. Jednakże, żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody lub niewykonanie niniejszego Kontraktu w całości lub części, jeżeli było to wynikiem strajków, lokautów, pożarów, innych katastrof naturalnych, zakazów transportu, zakazów paostwowych lub administracyjnych, zamieszek i działao terrorystycznych, lub wynikiem zamknięcia Obiektu Weyerhaeuser. Strona, na którą wpływ miało takie zdarzenie, natychmiast powiadomi drugą stronę, opisze zdarzenie i określi szacowany czas trwania zdarzenia. Strony będą współpracowad

10 if Supplier is unable to honor the Contract in a timely fashion, Weyerhaeuser will be entitled to seek Products and Services from another vendor without penalty and those Products and Services will count towards any volume requirements that Weyerhaeuser has committed to purchase. Alternatively, at its sole election, Weyerhaeuser may terminate this Contract. Unless excused per this Section S, if Weyerhaeuser must acquire Products/Services from another supplier on an emergency basis because Supplier is unable to timely perform on the agreed schedule, Supplier will reimburse Weyerhaeuser for all commercially reasonable additional costs and expenses incurred to obtain the Products/Services. T. Right to Terminate. At Weyerhaeuser s convenience, Weyerhaeuser may terminate the applicable PO by written notice as to all or any part of the Products and/or Services not delivered prior to receipt by Supplier of the notice. Upon receipt of such notice, Supplier shall immediately discontinue all efforts under the applicable PO. As to Products and/or Services that are standard manufactured items, Weyerhaeuser's only obligation shall be to pay for Products and/or Services delivered to Weyerhaeuser prior to receipt of the notice of termination. As to Products and/or Services specially manufactured for Weyerhaeuser, Supplier will stop all work on receipt of notice of termination, unless otherwise directed by Weyerhaeuser. Upon such termination, Weyerhaeuser will pay reasonable costs incurred by Supplier directly connected with the PO, including costs and cancellation charges actually incurred by Supplier under subcontracts. Such accounting of the costs shall be provided to Weyerhaeuser within ten (10) days of receipt of the notice to terminate. Such payment shall not exceed the total price of the order, and shall be reduced by any deposits, refunds or salvage values available to Supplier. Upon such payment, title to Products and/or Services shall pass to Weyerhaeuser. U. Default. A party will be in default under this Contract if it: (a) fails to timely pay an undisputed invoice WITHIN ten (10) business days notice; (b) fails to cure a breach, within ten (10) business days of receipt of written notice of breach; or (c) is adjudicated bankrupt, files for reorganization, becomes insolvent, or if a receiver is appointed for it. In addition to any other available remedies, the non-defaulting party may immediately terminate this Contract without liability by written notice to the defaulting party. Any such termination will not affect rights or obligations accrued or owed prior to the effective date of the termination notice. V. Affiliates; Assignment; Notices. Weyerhaeuser means Weyerhaeuser NR Company or an affiliate of Weyerhaeuser Company 10 w dobrej wierze, aby zminimalizowad skutki zdarzenia. Niezależnie od powyższego, jeżeli Dostawca nie może w wyznaczonym terminie wypełnid postanowieo Kontraktu, wówczas spółka Weyerhaeuser będzie upoważniona do nabycia Produktów i Usług od innego dostawcy bez ponoszenia żadnych kar, a takie Produkty i Usługi zostaną wliczone we wszelkie wymagania określające ilości, które spółka Weyerhaeuser zobowiązała się zakupid. W innym wypadku, spółka Weyerhaeuser może, wedle własnego uznania, rozwiązad niniejszy Kontrakt. O ile nie jest to dopuszczalne na mocy niniejszej Części S, jeżeli spółka Weyerhaeuser musi nabyd Produkty/Usługi od innego Dostawcy z powodu wystąpienia nagłej sytuacji, ponieważ Dostawca nie może w wyznaczonym czasie wykonad prac i dostarczyd produktów przewidzianych w uzgodnionym harmonogramie, wówczas Dostawca zwróci spółce Weyerhaeuser wszystkie uzasadnione handlowo dodatkowe koszty i wydatki poniesione w celu uzyskania wspomnianych Produktów/Usług. T. Prawo Rozwiązania Umowy. Wedle uznania spółki Weyerhaeuser, spółka ta może rozwiązad stosowny dokument ZZ za pisemnym powiadomieniem dotyczącym wszystkich lub dowolnej części Produktów i/lub Usług, które nie zostały dostarczone przed otrzymanie tego powiadomienia przez Dostawcę. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Dostawca natychmiast zaprzestanie wszelkich starao i czynności na mocy stosownego dokumentu ZZ. W związki z Produktami i/lub Usługami, które są standardowo wytwarzanymi artykułami, jednymi zobowiązaniem spółki Weyerhaeuser będzie zapłacenie za Produkty i/lub Usługi dostarczone spółce Weyerhaeuser przed otrzymaniem powiadomienia o rozwiązaniu umowy. W związku z Produktami i/lub Usługami specjalnie wytwarzanymi dla spółki Weyerhaeuser, Dostawca wstrzyma wszelkie prace w chwili otrzymania powiadomienia o rozwiązaniu umowy, chyba że spółka Weyerhaeuser przekaże inne polecenia w tym zakresie. Po takim rozwiązaniu umowy, spółka Weyerhaeuser opłaci uzasadnione koszty poniesione przez Dostawcę bezpośrednio w związku z dokumentem ZZ, w tym koszty oraz opłaty za unieważnienie w rzeczywistości poniesione przez Dostawcę na mocy umów z podwykonawcami. Takie wyliczenie kosztów zostanie przekazane spółce Weyerhaeuser w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania powiadomienia o rozwiązaniu umowy. Taka płatnośd nie przekroczy łącznej ceny zamówienie oraz zostanie pomniejszona o wszelkie zaliczki, zwroty i wartości koocowe dostępne dla Dostawcy. Po dokonaniu takiej płatności, tytuł własności do Produktów i/lub Usług przechodzi na spółkę Weyerhaeuser. U. Naruszenie Warunków Kontraktu. Uznaje się, że warunki Kontraktu zostaną naruszone przez stronę, jeżeli strona: (a) nie zapłaci w wyznaczonym terminie bezspornej kwoty faktury W CIĄGU dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia; (b) nie doprowadzi do naprawy naruszenia warunków, w ciągu dziesięciu (10 ) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu; lub (c) sąd ogłosi upadłośd strony, strona złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, stanie się niewypłacalna lub zostanie wyznaczony dla strony syndyk masy upadłościowej. Oprócz wszelkich innych dostępnych środków zaradczych, strona, która nie naruszyła warunków Kontraktu, może natychmiast rozwiązad niniejszy Kontrakt bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, za pisemnym wypowiedzeniem przekazanym stronie, która naruszyła warunki Kontraktu. Żadne takie rozwiązanie Kontraktu nie będzie miało wpływu na prawa i zobowiązania przysługujące lub nabyte do daty wejścia w życie powiadomienia o rozwiązaniu Kontraktu. V. Spółki Stowarzyszone; Cesja; Zawiadomienia. Weyerhaeuser oznacza spółkę Weyerhaeuser NR Company oraz spółkę stowarzyszoną spółki Weyerhaeuser, zgodnie z definicją zawartą w podpisanej umowie

11 as set forth in the signed agreement or PO. Weyerhaeuser may assign any of the benefits or liabilities of this Contract to any of its affiliates or other wholly-owned subsidiaries of Weyerhaeuser Company without Supplier consent. At Weyerhaeuser s request, Supplier shall provide separate billing for such affiliate at no additional charge. Weyerhaeuser may, without seeking consent, assign this Contract to an entity acquiring substantially all the assets of a Weyerhaeuser business or a Weyerhaeuser affiliate. Supplier cannot assign the responsibilities of this Contract without the prior written consent of Weyerhaeuser. All notices, requests, demands and other communications required by the Contract must be in writing and be delivered to the parties at the addresses as set forth on the first page of the Contract or PO document or any other address that a party may designate by notice to the other parties. W. No Agency Relationship. This Contract does not create an agency relationship between the parties and does not establish a joint venture or partnership between the parties. Neither party has the authority to bind the other party or represent to any person that the party is an agent of the other party. Further, Supplier covenants, represents and warrants that Supplier is acting in the capacity of an independent contractor and not as an employee of Weyerhaeuser. Supplier acknowledges that it will not be eligible to participate in Weyerhaeuser's Employee Benefits programs, including but not limited to, group insurance, retirement, vacation, or other employment related benefits. As an independent contractor, Supplier assumes full responsibility for making all proper federal, state, and social security tax withholding payments and will file all returns and forms required in connection with compensation received in connection with this Contract. X. Contract Interpretation; Nonwaiver. The parties to this Contract represent that they have negotiated and understand its provisions and agree that no presumptions should be made against the drafter. This Contract will be binding on the parties and their respective heirs, personal representatives, successors, and permitted assigns, and will inure to their benefit. If a provision of this Contract is determined to be unenforceable in any respect, the enforceability of the provision in any other respect and of the remaining provisions of this Contract will not be impaired. The provisions of the Contract that, by their nature, would continue beyond the termination, cancellation, or expiration of the Contract shall so continue and survive. This Contract contains the entire understanding of the parties regarding the subject matter of this Contract and supersedes all prior and contemporaneous negotiations and agreements, whether written or oral, between the parties with respect to the subject matter of this Contract. No waiver will be binding on Weyerhaeuser unless it is in writing and signed by the party making the waiver. Weyerhaeuser s waiver of a breach of a provision of this Contract will not be a waiver of any other provision or a waiver of a subsequent breach of the same provision. lub dokumencie ZZ. Spółka Weyerhaeuser może przenosid wszelkie korzyści lub zobowiązania wynikające z niniejszego Kontraktu na każdą swoją spółkę stowarzyszoną lub inną spółkę zależną, w której spółka Weyerhaeuser Company jest właścicielem wszystkich udziałów, bez zgody Dostawcy. Na żądanie spółki Weyerhaeuser Dostawca zapewni oddzielne fakturowanie dla takiej spółki stowarzyszonej, bez żądania żadnych dodatkowych opłat. Spółka Weyerhaeuser może, bez konieczności uzyskania zgody, przenieśd niniejszy Kontrakt na podmiot nabywający zasadniczo wszystkie aktywa przedsiębiorstwa Weyerhaeuser lub spółki stowarzyszonej Weyerhaeuser. Dostawca nie może przenieśd zobowiązao wynikających z niniejszego Kontraktu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody spółki Weyerhaeuser. Wszelkie powiadomienia, wnioski, żądania i inne komunikaty wymagane w związku z Kontraktem muszą byd sporządzane na piśmie oraz dostarczane do stron na adresy zawarte na pierwszej stronie Kontraktu lub dokumentu ZZ lub na dowolny inny adres, który może zostad wyznaczony przez stronę w powiadomieniu przesłanym do drugiej strony. W. Zakaz Pośrednictwa. Niniejszy Kontrakt nie prowadzi do powstania relacji pośrednictwa między stronami ani do powstania spółki typu joint venture ani spółki cywilnej między stronami. Żadna ze stron nie jest upoważniona do podejmowania zobowiązao w imieniu drugiej strony ani do oświadczania, że strona ta jest pośrednikiem drugiej strony. Ponadto Dostawca zobowiązuje się, oświadcza i zapewnia, że Dostawca działa w ramach swoich uprawnieo niezależnego wykonawcy oraz nie jest pracownikiem spółki Weyerhaeuser. Dostawca potwierdza, że nie będzie uprawniony do uczestniczenia w programach Świadczeo Pracowniczych Weyerhaeuser, w szczególności do ubezpieczeo grupowych, emerytur, urlopów ani innych świadczeo związanych z zatrudnieniem. Jako niezależny wykonawca, Dostawca przyjmuje pełną odpowiedzialnośd za dokonanie wszystkich stosownych płatności zaliczek z tytułu podatków stanowych, federalnych oraz związanych z ubezpieczeniem społecznym oraz złoży wszystkie deklaracje podatkowe i formularze wymagane w związku z wynagrodzeniem otrzymanym w związku z niniejszym Kontraktem. X. Interpretacja Kontraktu; Zrzeczenie się Praw. Strony niniejszego Kontraktu oświadczają, że wynegocjowały i zrozumiały postanowienia w nim zawarte oraz zgadzają się, że nie należy występowad z żadnymi podejrzeniami i zastrzeżeniami przeciwko autorowi niniejszego dokumentu. Niniejszy Kontrakt będzie wiążący dla stron oraz ich stosownych spadkobierców, osobistych przedstawicieli, następców i dozwolonych cesjonariuszy oraz będzie obowiązywad z korzyścią dla tych stron. Jeżeli dane postanowienie niniejszego Kontraktu zostanie uznane za niemożliwe do wyegzekwowania w danym zakresie, nie będzie to stanowid uszczerbku dla możliwości wyegzekwowania takiego postanowienia w jakimkolwiek innym zakresie oraz pozostałych postanowieo niniejszego Kontraktu. Postanowienia Kontraktu, które z uwagi na swój charakter, miałyby obowiązywad po zakooczeniu, unieważnieniu lub wygaśnięciu Kontraktu, pozostaną w mocy. Niniejszy Kontrakt stanowi całośd porozumienia między stronami w zakresie przedmiotu niniejszego Kontraktu oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze i aktualne negocjacje i umowy, w formie pisemnej lub ustnej, między stronami dotyczące przedmiotu niniejszego Kontraktu. Żaden przypadek zrzeczenia się praw nie będzie wiążący dla spółki Weyerhaeuser, jeżeli nie zostanie potwierdzony na piśmie i opatrzony podpisem strony zrzekającej się praw. Zrzeczenie się roszczeo w przypadku naruszenia danego postanowienia niniejszego Kontraktu nie będzie stanowid zrzeczenia się żadnych innych praw z tytułu wszelkich innych postanowieo ani zrzeczenia się roszczeo w przypadku kolejnego naruszenia tego samego postanowienia. 11

12 Y. Dispute Resolution; Remedies. The Parties hereby agree to undertake their best efforts to settle all disputes arising from this Agreement or which may arise in connection with it primarily through conciliation. Except as otherwise expressly provided herein, all disputes arising out of or in connection with this Agreement that are not settled amicably within thirty (30) days after receipt of a notice of dispute by one of the Parties are to be submitted for settlement and finally resolved by the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej) in Warsaw in accordance with its Rules of Procedure by an arbitral tribunal of three arbitrators (the Arbitral Tribunal ). The Parties are to be bound by the decision of the Arbitral Tribunal. Each Party is to appoint one arbitrator and the arbitrator being the Chairman of the Arbitral Tribunal is to be appointed in accordance with the Rules of Procedure and must be an arbitrator of good reputation. Where the Rules of Procedure are silent, the Parties agree that provisions of Polish Civil Procedure Code apply. If any Party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days from receipt of a request from the Secretary General of the Court of Arbitration or if the arbitrators nominated by the Parties fail to appoint a Chairman within thirty (30) days from the date of their nomination, the relevant arbitrator(s) are to be appointed by the Arbitral Council of the Court of Arbitration in accordance with its Rules of Procedure. The venue of arbitration proceedings is to be Warsaw. The language to be used in the arbitration proceedings is to be English. Y. Rozwiązywanie Sporów; Środki Zaradcze. Strony niniejszym zobowiązują się dołożyd wszelkich starao w celu rozwiązania wszystkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub sporów, które mogą wyniknąd w związku z niniejszą Umową, przede wszystkim w sposób polubowny. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej w niniejszym dokumencie, wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą Umową, które nie zostaną polubownie rozwiązane w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia o zaistnieniu sporu od jednej Strony, powinny byd przekazane do rozwiązania i ostatecznie rozwiązane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z jego Regulaminem Postępowania Arbitrażowego, przez trybunał arbitrażowy złożony z trzech arbitrów (dalej zwany Trybunałem Arbitrażowym ). Decyzja Trybunału Arbitrażowego jest wiążąca dla Stron. Każda Strona wyznaczy po jednym arbitrze, a arbiter będący Przewodniczącym Trybunału Arbitrażowego zostanie wyznaczony zgodnie z Regulaminem Postępowania Arbitrażowego i musi byd uznanym arbitrem o nieposzlakowanej reputacji. Strony postanawiają, że przypadki nieopisane w Regulaminie Postępowania Arbitrażowego, będą podlegad polskiemu Kodeksowi Postępowania Cywilnego. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie wyznaczy arbitra w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania żądania od Generalnego Sekretarza Sądu Arbitrażowego lub też jeżeli arbitrzy wyznaczeni przez Strony nie wyznaczą Przewodniczącego w ciągu trzydziestu dni (30) od daty ich wyznaczenia, stosowny arbiter/stosowni arbitrzy zostaną wyznaczeni przez Radę Arbitrażową przy Sądzie Arbitrażowym zgodnie z Regulaminem. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywad się w Warszawie. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. 12

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5 OGÓLNE 1. ( Warunki ogólne ) dotyczą wszystkich dokumentów związanych z zakupem podpisanych przez Nabywcę i Sprzedawcę ( Dokumenty zakupu ) oraz zamówień. Zamówienie stanowi ofertę Nabywcy na zakup towarów,

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions for Sourcing of Direct Materials. Ogólne warunki dostawy materiałów bezpośrednich

General Terms and Conditions for Sourcing of Direct Materials. Ogólne warunki dostawy materiałów bezpośrednich General Terms and Conditions for Sourcing of Direct Materials Ogólne warunki dostawy materiałów bezpośrednich The Husqvarna Group is a producer of outdoor power equipment, irrigation products, and diamondblade

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information This section requests basic information related to your company Full legal name of your company, as registered with your Government:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE KAMET S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Kamet S.A. mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Umowa konsorcyjna Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Umowa konsorcyjna Prywatna umowa zawarta miedzy uczestnikami projektu Obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION

COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O. PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITION The hereinabove Purchase Order Terms and Condition (hereinafter: General Terms and Conditions of Purchase Orders or

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group 1. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług Wszystkie dokonywane przez Klienta (w rozumieniu niniejszej umowy) zakupy usług oferowanych przez firmę Symbol Technologies, Inc. (Enterprise Mobility dla przedsiębiorstw firmy Zebra Technologies UK Limited)

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS C-9320-9009-1 Rev. A.1 1-Aug-2014 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS C-9320-9009-1 Rev. A.1 1-Aug-2014 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ 1. AGREEMENT 1.1. Parties. The terms and conditions set forth below, together with those appearing in this purchase order and any attachments hereto, including a Statement of Work, (collectively, Order

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD.

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki, TÜV SÜD oferuje usługi techniczne w formie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAśY PoniŜsze Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy produktów PolyOne

WARUNKI SPRZEDAśY PoniŜsze Warunki SprzedaŜy mają zastosowanie do sprzedaŝy produktów PolyOne TERMS AND CONDITIONS OF SALE The Terms and Conditions herein apply to the sale of PolyOne products 1. GENERAL These terms and conditions (the "Terms and Conditions") shall exclusively govern the sale and

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) Data ostatniej aktualizacji / last update: 2015-06-28 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy SVEP POLSKA PIOTR

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę.

Contract draft. Wzór Umowy. do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012. to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012. na dostawę. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 6/PN/ApBad/2012 na dostawę Contract draft to the public procurement no. 6/PN/ApBad/2012 for the delivery Zawarta w dniu... 2012 roku w Gdańsku pomiędzy: Sealed

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Draexlmaier Group Supplier Portal Terms of Use. Warunki użytkowania portalu dla dostawców grupy DRAEXLMAIER

Draexlmaier Group Supplier Portal Terms of Use. Warunki użytkowania portalu dla dostawców grupy DRAEXLMAIER Draexlmaier Group Supplier Portal Terms of Use Version 3, dated October 1, 2014 Link: http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html Warunki użytkowania portalu dla dostawców grupy DRAEXLMAIER Wersja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, włącznie z umowami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poland Tender Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 37772-2010; data zamieszczenia: 10.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo