Na krawêdzi upadku. GZUG przed strajkiem. Nie o takie cuda chodzi³o W NUMERZE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na krawêdzi upadku. GZUG przed strajkiem. Nie o takie cuda chodzi³o W NUMERZE:"

Transkrypt

1 ZWI ZKI NIEMILE WIDZIANE Media uczestnicz¹ aktywnie w nagonce politycznej PO oraz zwi¹zków pracodawców na zwi¹zki zawodowe. Cel Platformy jest oczywisty: os³abiæ zwi¹zki zawodowe, w których nie maj¹ wsparcia spo³ecznego i politycznego. Liberalni ekonomiœci i dziennikarze czêsto powo³uj¹ siê na amerykañskie przyk³ady, gdzie wolnoœæ gospodarcza jest niczym niezm¹cona. Tyle, e tam nikt powa ny - ani w polityce, ani w mediach - nie atakuje z tak¹ zaciek³oœci¹ zwi¹zków i nie podwa a sensu ich istnienia, jak ma to miejsce w Polsce. CZYTAJ NA STR. 6-7 GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WÊGLA KAMIENNEGO NSZZ SOLIDARNOŒÆ NR 3 (79) ISSN W NUMERZE: Na krawêdzi upadku Z O DOBREM ZWYCIÊ AJ NAJWA NIEJSZY JEST CZ OWIEK Przedstawiciele 12 central zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w polskim górnictwie wystosowali apel do premiera Donalda Tuska, w którym zwracaj¹ uwagê na katastrofalny stan bran y. Jest równie mowa o braku rzeczywistego zainteresowania popraw¹ kondycji sektora ze strony osób odpowiedzialnych w Ministerstwie Gospodarki oraz niekompetencji cz³onków zarz¹dów spó³ek wêglowych. strona 2 GZUG przed strajkiem Kierownictwo Gliwickiego Zak³adu Us³ug Górniczych Sp. z o.o. nie wyp³aci³o za³odze czternastej pensji. Ma³o tego, mówi siê, e pieniêdzy wystarczy na wyp³acenie czternastki jedynie w wysokoœci 30 procent pe³nej kwoty. Pracownicy zrzeszeni w zak³adowej Solidarnoœci s¹ zdeterminowani, aby walczyæ o nale ne im pieni¹dze. Czy w GZUG dojdzie do strajku? Nie o takie cuda chodzi³o strona 5 Przypadek szpitala miejskiego w Knurowie (na zdjêciu) to zwiastun tego jak mog³aby wygl¹daæ sprywatyzowana s³u ba zdrowia w Polsce. Do niedawna publiczny, a obecnie sprywatyzowany szpital odmawia opieki nad górnikami poszkodowanymi w pracy, czemu w oficjalnym piœmie do starosty gliwickiego sprzeciwili siê przewodnicz¹cy z Komisji Zak³adowych S dzia³aj¹cych w KWK Knurów-Szczyg³owice. strona 6 N iech radoœæ Wielkanocy nape³ni nasze serca nadziej¹ i obfitoœci¹ ³ask od Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Zdrowych, pogodnych, spêdzonych w rodzinnym gronie Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego wszystkim pracownikom górnictwa wêgla kamiennego i ich najbli szym ycz¹ Sekcja Krajowa Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ Solidarnoœæ i Redakcja Solidarnoœci Górniczej 1

2 MOIM ZDANIEM Panie Waldku, Pan siê nie boi Od d³u szego czasu, jako zwi¹zkowcy, próbujemy uœwiadomiæ ministrowi gospodarki Waldemarowi Pawlakowi w jak trudnym po³o eniu znajduje siê górnictwo, i e grzech zaniechania ci¹gnie nasz¹ bran ê na skraj przepaœci. Wydawaæ by siê mog³o, e Waldemar Pawlak, który ostatnimi czasy przeczyta³ kilka m¹drych ksi¹ ek o ekonomii, który z niezrównan¹ erudycj¹ wypowiada siê o najbardziej zawi³ych meandrach ekonomii i gospodarki, rozumie problem. Mia³ wszak mo liwoœæ dzia³ania w realnej gospodarce, jako prezes gie³dy towarowej lizn¹³ trochê biznesu. Nie przypadkiem seledynowe marynarki porzuci³ dla stylowych garniturów, przesiad³ siê z poloneza do zachodnich limuzyn. A jednak nieodparcie odnoszê wra enie, e albo Waldemar Pawlak nie chce dostrzegaæ tragicznego po³o enia polskiego górnictwa, którym przysz³o mu zarz¹dzaæ albo problemu nie rozumie. Postaram siê zatem sytuacjê górnictwa porównaæ do hodowli trzody, bo tej wiedzy nikt go pewnie nie pozbawi³. Panie Waldku, proszê wybaczyæ za œmia³oœæ: co Pana zdaniem zrobi³by hodowca byd³a w obliczu zagro enia ze strony czyhaj¹cych nañ drapie - ników? Czy pozwoli³by, eby jego zwierzyna rozpierzch³a siê po wszelkich zak¹tkach pastwiska? Czy powierzy³by opiekê nad zwierzyn¹ wiecznie pijanemu pastuchowi albo takim, którzy skacz¹ sobie do garde³, bo ka dy z nich zabiega o wzglêdy Maryny, miejscowej piêknoœci i nie bardzo im siê widzi opieka nad zwierzêtami? Nie, panie Waldku, czegoœ takiego nie zrobi³by dobry gospodarz. Zebra³by zwierzêta do jednego stada, tak by silniejsze da³y oparcie s³abszym i albo sam by siê zaopiekowa³ zwierzêtami, albo znalaz³ pomagierów: odpowiedzialnych i uczciwych, sumiennych i odwa nych. Takich, którzy zwierzêtom oka ¹ trochê serca. Jeœli myœli Pan podobnie, podziela Pan pogl¹d, i tak powinno wygl¹daæ w³aœciwe zarz¹dzanie gospodarstwem hodowlanym to ja jako górnik powiem Panu, e ma Pan kwalifikacje do tego, by sprawowaæ nadzór nad górnictwem. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak przyje d a na Œl¹sk g³ównie w zwi¹zku z oficjalnymi uroczystoœciami (na zdjêciu: 16 grudnia ub. r. pod Pomnikiem Dziewiêciu z Wujka w Katowicach), boi siê jednak podejmowaæ jakiekolwiek dzia³ania ratuj¹ce bran ê. Sektor pozostaje w rêku ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych, którzy dbaj¹ g³ównie o w³asny interes, ca³kowicie zapominaj¹c o zarz¹dzanych przez siebie spó³kach wêglowych. Godnym wynagrodzeniem górniczej pracy, warunkami oraz bezpieczeñstwem pod ziemi¹ interesuj¹ siê obecnie jedynie najwiêksze organizacje zwi¹zkowe. (fot. Marek Jurkowski, SG) Tyle, e ja nie dostrzegam u Pana cech dobrego gospodarza. Od pocz¹tku, kiedy dosta³ Pan w swoj¹ pieczê górnictwo, podejmuje Pan kuriozalne, niczym nie uzasadnione merytorycznie decyzje. Do dziœ nie mogê siê nadziwiæ, jakimi kryteriami kierowa³ siê Pan, powierzaj¹c stanowisko wiceministra gospodarki Eugeniuszowi Postolskiemu? Czy jedynym kryterium by³a Wasza d³ugoletnia znajomoœæ? Zapytam Pana wprost: czy znaj¹c s³aboœci Eugeniusza Postolskiego powierzy³by Pan mu prowadzenie swej rz¹dowej limuzyny? Pewnie by siê Pan zawaha³? Ale przy decyzji dotycz¹cej górnictwa tych w¹tpliwoœci Pan nie mia³. Nominacja dla Postolskiego zainicjowa³a ca³¹ seriê nietrafionych decyzji personalnych. Przekazanie odpowiedzialnoœci za bran ê Joannie Strzelec- obodziñskiej to kolejna pomy³ka. Czy nie widzi Pan, e z t¹ Pani¹ nikt siê nie liczy? Mniejsza o to, gdyby byli to tylko zwi¹zkowcy, ale skoro prezesi jej podlegli nie maj¹ dla pani minister powa ania to coœ tu jest nie tak. Nie chcê siê rozwodziæ na temat osób zarz¹dzaj¹cych spó³kami wêglowymi, ale tu te mamy do czynienia z seri¹ nieporozumieñ, czego skutkiem jest fatalna kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstw górniczych. Czasami siê zastanawiam, czy to Pan dokonuje tych e wyborów, czy kto inny? Raz s³ychaæ, e decyduje o tym Postolski, innym razem, e Jaros³aw Zagórowski. S³ysza³em tak e, e wielki wp³yw na Pañskie decyzje ma Andrzej Malinowski, przewodnicz¹cy zwi¹zku pracodawców, z którym ³¹cz¹ Pana przyjacielskie relacje. B³êdy personalne to jedno, a grzech zaniechania to drugie. W trakcie swojego dwuletniego pobytu w Ministerstwie Gospodarki nie podj¹³ Pan adnej znacz¹cej inicjatywy. Górnictwo w Polsce jak by³o obci¹ one podatkowo tak jest, mimo e to obecna koalicja mia³a ukróciæ fiskalizm pañstwowy. Pomijam szereg niedoskona³oœci organizacyjnych w spó³kach wêglowych, wszak to decyzje Zarz¹dów. Ale czy w³aœciciel nie dostrzega, e obecna struktura organizacyjna górnictwa jest archaiczna? Katowicki Holding Wêglowy SA, mimo e zarz¹dza kilkoma kopalniami, funkcjonuje pod czap¹ wielkiej centrali. Czy nie racjonalniej by³oby przy³¹czyæ j¹ do Kompanii Wêglowej? Ma³o tego, nale a³oby zrobiæ krok dalej i przy³¹czyæ do tych dwóch podmiotów Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹. Ostatni kryzys pokaza³, e firma górnicza mocno zdywersyfikowana, czyli maj¹ca w ofercie zarówno wêgiel energetyczny, jak i koksowy, ³atwiej przesz³aby czas kryzysu. Nie przypadkiem wspomina³em Panu o stadzie zwartym, a nie rozpierzch³ym po ró nych zak¹tkach. W ca- ³ym œwiecie dokonuje siê konsolidacja firm górniczych i to na zdecydowanie wiêksz¹ skalê ni my w Polsce moglibyœmy pomyœleæ. Bo to najzwyczajniej ma sens. Mogê w tym miejscu rzuciæ inn¹ metaforê. Pan jako wykszta³cony cz³owiek wie, e w matematyce minus z minusem daje plus. I tak mog³oby siê staæ z górniczymi spó³kami. Górnictwo, panie Waldku, wymaga przemyœlanych, ale odwa nych decyzji, inaczej zostaniemy z samymi minusami. Panie Waldku, Pan siê nie boi DOMINIK KOLORZ Na krawêdzi upadku Przedstawiciele 12 central zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w polskim górnictwie wystosowali dramatyczny apel do premiera Donalda Tuska o podjêcie natychmiastowych rozmów w zwi¹zku z fataln¹ sytuacj¹ w sektorze. W piœmie-apelu do premiera Donalda Tuska, pod którym 19 marca podpisali siê przedstawiciele 12 organizacji zwi¹zkowych, czytamy o czynnikach, które doprowadzi³y do z³ej kondycji sektora, m.in. braku realizacji rz¹dowej Strategii dla górnictwa, niewydolnoœci struktur spó³ek wêglowych i niekompetencji osób zasiadaj¹cych w zarz¹dach czy rosn¹cym imporcie wêgla zza wschodniej granicy. - Polskie górnictwo jest ( ) gwarantem bezpieczeñstwa energetycznego naszego kraju. W bran y zatrudnionych jest ponad 100 tys. pracowników. To najwa niejszy sektor gospodarki w woj. œl¹skim, regionie zamieszkiwanym przez ok. 5 mln obywateli naszego kraju. W naszej ocenie osoby nadzoruj¹ce sektor chowaj¹ g³owy w piasek i udaj¹, e nic siê z³ego nie dzieje. Taka postawa grozi konfliktem spo³ecznym o najwiêkszej od lat skali - ostrzegaj¹ zwi¹zkowcy. - Zwróciliœmy siê do jednej z najwa niejszych osób w Pod apelem do premiera Donalda Tuska podpisali siê przedstawiciele 12 zwi¹zków zawodowych, w tym najwiêkszego - NSZZ Solidarnoœæ i drugiego pod wzglêdem liczebnoœci Zwi¹zku Zawodowego Górników w Polsce. pañstwie, do osoby obdarzonej najwiêkszym zaufaniem, która ma podobno najwiêksze kompetencje we wszystkim, bo w premierze Tusku i spotkaniu z nim widzimy szansê na rozpoczêcie dialogu w górnictwie. Naprawdê wierzymy w to, e premier Donald Tusk nie odrzuci naszego zaproszenia, e zachowa siê inaczej ni premier Pawlak. Cierpliwie czekamy na wyznaczony przez niego termin spotkania - komentuje Dominik Kolorz, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ Solidarnoœæ. Czy wypowiedÿ szefa górniczej Solidarnoœci oka e siê prawd¹ czy te rz¹d po raz kolejny poka- e, e sprawy górnictwa i przysz³oœæ kilkumilionowego regionu na po³udniu Polski nic go ju nie obchodz¹? Na razie wypowiedzi przedstawicieli rz¹du przypominaj¹ s³owa z PRL-owskiego dowcipu: - Górnictwo polskie znalaz³o siê nad przepaœci¹, ale wkrótce wykonamy wielki krok do przodu. MAREK JURKOWSKI Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Kamiennego NSZZ SOLIDARNOŒÆ Adres: Katowice, ul. Floriana 7, tel. (0-32) REDAKTOR NACZELNY: KRZYSZTOF LEŒNIOWSKI REDAKTOR WYDANIA: M. JURKOWSKI KOLEGIUM PROGRAMOWE: R. BRUDZIÑSKI, B. VAR BOGYA DE CSEPY, M. OSTROWSKI Druk: AGORA POLIGRAFIA sp. z o.o. w Tychach Nak³ad: egz. Materia³ów nie zamówionych (tekstów, zdjêæ, dokumentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za treœæ og³oszeñ reklamowych redakcja nie odpowiada. 2

3 Czy Andrzej Tor rozstaje siê z JSW? miejsce w zarz¹dzie (przysz³ej ju kadencji) ma zaj¹æ Piotr Bojarski, obecny dyrektor kopalni Jas-Mos. Informacje o zmianie wiceprezesa ds. technicznych zasia³y w spó³ce niepokój, zw³aszcza w kopalniach, gdzie wiele osób awanse zawdziêcza wiceprezesowi Torowi. - Ludzie najzwy- Andrzej Tor, wiceprezes Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, jak dowiedzieliœmy siê nieoficjalnie, egna siê ze spó³k¹. Oficjalnie, maj¹ zdecydowaæ o tym wzglêdy osobiste. Nieoficjalnie, to efekt nieporozumieñ z prezesem Jaros³awem Zagórowskim. Informacja ta obieg³a spó³kê ju kilka tygodni temu. Przyjêliœmy j¹ z niedowierzaniem. Wszak pod koniec lutego wiceprezes Andrzej Tor odebra³ presti- ow¹ nagrodê osobowoœæ roku przyznawan¹ przez organizatorów konferencji Szko³a Eksploatacji Podziemnej. Trudno by³o w tej sytuacji przypuszczaæ, e Tor mo e wkrótce po- egnaæ siê ze spó³k¹. - Rok wczeœniej laur najlepszej kopalni w Polsce odbiera³, nomen omen, podczas tej samej imprezy, Stasiu Tobiczyk, dyrektor Pniówka, a pod koniec roku ju go nie by³o na tym stanowisku. Prezes Zagórowski najwidoczniej nie przepada za osobami, które ciesz¹ siê wiêkszym autorytetem ni on sam - mówi anonimowo jeden z pracowników spó³ki. Andrzej Tor jest pewnym uosobieniem Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. - Gdy rozpoczyna³em pracê w spó³ce znalaz³em siê w ca³kowicie nowym œrodowisku. Bli ej zna³em tylko dwie osoby, Krzysztofa Ogieg³ê, ówczesnego dyrektora kopalni Jas-Mos i Augustyna Holeksê, wtedy naczelnego in yniera. To by³o du e wyzwanie dla mnie, aby w tym œrodowisku siê odnaleÿæ, eby zostaæ zaakceptowanym. W Rudzkiej Spó³ce Wêglowej, gdzie wczeœniej pracowa³em, zajmowa³em siê inn¹ problematyk¹. By³em zastêpc¹ prezesa ds. restrukturyzacji, choæ oczywiœcie zagadnienia techniczne nie by³y mi obce. Zanim trafi³em do Rudzkiej Spó³ki przeszed³em wszystkie szczeble kariery w ju nieistniej¹cej kopalni Siemianowice - od nadgórnika do dyrektora tej kopalni. Traktowa³em przejœcie do Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej w 2000 roku jako du e wyzwanie w swoim yciu zawodowym - wspomina³ niedawno w wywiadzie dla Trybuny Górniczej. To z osob¹ Andrzeja Tora i jego bliskich wspó³pracowników wi¹ e siê koncepcja rozwoju spó³ki. - Ju na pocz¹tku pracy w spó³ce, wspólnie z moimi Decyzja Andrzeja Tora jest ponoæ nieodwracalna. Ju dziœ spekuluje siê, e jego miejsce w zarz¹dzie (przysz³ej ju kadencji) ma zaj¹æ Piotr Bojarski, obecny dyrektor kopalni Jas-Mos. Informacje o zmianie wiceprezesa ds. technicznych zasia³y w spó³ce niepokój, zw³aszcza w kopalniach, gdzie wiele osób awanse zawdziêcza wiceprezesowi Torowi. wspó³pracownikami z Biura Produkcji, sygnalizowa- ³em, e z³o a ulegaj¹ zczerpywaniu i jeœli nie podejmie siê odpowiednich przedsiêwziêæ inwestycyjnych to ywotnoœæ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej mo e byæ bardzo ograniczona. W 2003 roku powsta³y pierwsze wizje rozwoju spó³ki zwi¹zane z budow¹ nowych poziomów i zagospodarowaniem nowych z³ó. Tym planom na szczêœcie sprzyja³ wzrost cen wêgla koksowego, który nast¹pi³ w 2004 roku. To wtedy pojawi³a siê realna szansa na urzeczywistnienie tych koncepcji. Aktualnie trwa ju ich realizacja - mówi³ we wspomnianym wywiadzie. Pan Anonim pisze o kolejnych przekrêtach w Kompanii Wêglowej, zadaj¹c przy tym pytanie: - Ciekawe czy pan Leœniowski z gazety Solidarnoœæ bêdzie tak samo dociekliwy jak dostanie kopie tej informacji? [Pisownia oryginalna - przyp. red.]. Informujemy pana Anonima, e jesteœmy bardzo dociekliw¹ gazet¹, ale w Polsce, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, informacje dotycz¹ce ewentualnych przekrêtów np. w Kompanii Wê- Tym bardziej trudno nam dociec powodów takiej decyzji, je eli w istocie tak¹ wiceprezes Tor ju podj¹³. Próbowaliœmy dociec prawdy u samego zainteresowanego, zdaj¹c sobie sprawê, e Andrzej Tor jest osob¹ wyj¹tkowo powœci¹gliw¹ i trudno bêdzie wyci¹gn¹æ od niego choæ gram informacji. Niestety, nie ma go w spó³ce i jeszcze d³ugi czas go nie bêdzie. Jak twierdz¹ jego wspó³pracownicy, Andrzej Tor zdecydowa³, e nie wystartuje w nadchodz¹cym konkursie na cz³onków zarz¹du. Przypomnijmy, e kadencja obecnego zarz¹du wkrótce dobiega koñca. Ponoæ zdecydowa³, e po egna siê z prac¹ w spó³ce, po czym przejdzie na jedn¹ z wy- szych uczelni technicznych. W grê wchodzi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Œl¹ska. Co mia³o zdecydowaæ o takiej decyzji? Jak mówi¹ wtajemniczeni, w ostatnim czasie pojawi³y siê pewne rozbie noœci co do kwestii zarz¹dzania i wizji spó³ki pomiêdzy wiceprezesem Torem a prezesem Jaros³awem Zagórowskim. Ten drugi jest orêdownikiem szybkiej prywatyzacji grupy kapita³owej JSW (przypomnijmy, e obok kopalñ nale y do niej m.in. koksownia PrzyjaŸñ ). Chcia³by, a raczej nie wyobra a sobie, eby nie sta³o siê to za jego urzêdowania. Powo³a³ nawet w spó³ce specjalny zespó³, który analizuje krok po kroku dzia³ania Bogdanki prowadzone przed jej ubieg³orocznym debiutem na GPW. Zagórowski podczas jednego z posiedzeñ zarz¹du zaproponowa³, by do spó³ki wkroczy³ audytor (najlepiej renomowana miêdzynarodowa firma konsultingowa, jest ich na rynku 4, mo e 5), który opracuje strategiê grupy kapita³owej, w tym m.in. program podniesienia wartoœci spó³ki. Dzia- ³ania te maj¹ zidentyfikowaæ obszary dzia³añ niezbêdnych do prywatyzacji, maj¹ byæ swoistym preludium do przygotowania prospektu emisyjnego. Ponoæ podczas tego spotkania mia³a paœæ nawet nazwa firmy, która podobny dokument przygotowywa³a dla Pan Anonim pisze Do Solidarnoœci Górniczej, na rêce redaktora naczelnego Krzysztofa Leœniowskiego dotar³ anonim, którego adresatem jest prezes Zarz¹du Kompanii Wêglowej SA Miros³aw Kugiel. glowej SA nale y przekazywaæ w pierwszej kolejnoœci takim instytucjom jak prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Publikujemy pe³n¹ treœæ anonimu, który dotar³ na adres naszej redakcji. Mamy nadziejê, e prezes Zarz¹du Kompanii Wêglowej SA w ramach swoich uprawnieñ przeprowadzi kontrolê wewnêtrzn¹ w sprawie pojawiaj¹cych siê w anonimie informacji na temat rzekomych przekrêtów w Zarz¹dzie KW SA. Jak twierdz¹ jego wspó³pracownicy, Andrzej Tor zdecydowa³, e nie wystartuje w nadchodz¹cym konkursie na cz³onków zarz¹du. Przypomnijmy, e kadencja obecnego zarz¹du wkrótce dobiega koñca. Ponoæ zdecydowa³, e po egna siê z prac¹ w spó³ce, po czym przejdzie na jedn¹ z wy szych uczelni technicznych. Solidarnoœæ Górnicza ma odwagê pisaæ o rzeczach trudnych, dla zarz¹dzaj¹cych spó³kami górniczymi niewygodnych. Jeœli otrzymamy konkretne informacje na temat nieprawid³owoœci, które bêd¹ informacjami prawdziwymi, na pewno opublikujemy je w naszym miesiêczniku. Patologie gospodarcze nale y piêtnowaæ i z nimi walczyæ. Z POZDROWIENIAMI DLA PANA ANONIMA, KRZYSZTOF LEŒNIOWSKI REDAKTOR NACZELNY jednej z górniczych firm w Polsce (byæ mo e chodzi o Bogdankê ). Wiceprezes Tor, jak mówi¹ anonimowe Ÿród³a w JSW, wykaza³, znan¹ mu, daleko posuniêt¹ ostro - noœæ i dystans wobec pomys³ów Zagórowskiego. Uzna³ bowiem, e te same dzia³ania, które za kilka milionów zrobi audytor mo na zrobiæ w³asnymi si³ami. - Nie znaczy to, e Andrzej Tor jest przeciwny prywatyzacji Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. On we wszystkim doszukuje siê racjonalnoœci dzia³añ, a w propozycji prezesa Zagórowskiego tej racjonalnoœci nie dostrzega³. Trudno wskazaæ kto w tej ró nicy zdañ ma racjê - mówi osoba z zarz¹du spó³ki. Decyzja Andrzeja Tora jest ponoæ nieodwracalna. Ju dziœ spekuluje siê, e jego (fot. Marek Jurkowski, SG) czajniej boj¹ siê czystek kadrowych - mówi nasz rozmówca. - Jeœli te informacje potwierdz¹ siê nie bêdzie to dobra wiadomoœæ dla Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej - mówi S³awomir Koz³owski, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ w JSW SA. - Nie zawsze zgadzaliœmy siê z wiceprezesem Torem, zw³aszcza w ostatnim czasie, kiedy na skutek niektórych decyzji siad³o nam wydobycie. Niemniej trzeba uczciwie przyznaæ, e Andrzej Tor to bardzo dobry fachowiec, wizjoner, który cieszy siê autorytetem za³ogi, du o wiêkszym ni prezes Zagórowski. I mo e w tym le y problem. A jakim autorytetem cieszy siê prezes œwiadcz¹ choæby wyniki g³osowania na wiceprezesa z wyboru za³ogi. Kandydat Zagórowskiego w poprzednich wyborach przepad³ z kretesem, a do nowych, nikt kto cieszy³by siê jego zaufaniem nie podszed³. KRZYSZTOF LEŒNIOWSKI 3

4 Rokowania nad ZUZP i spór zbiorowy w JSW SA Rozpoczê³y siê rokowania w celu zawarcia nowego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA (JSW). Z inicjatyw¹ zawarcia ZUZP wyst¹pi³a Zak³adowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarnoœæ JSW SA oraz Zwi¹zek Zawodowy Kadra Pracowników JSW SA, jedyne reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Spó³ce. Zwi¹zkowcy przejêli inicjatywê od zespo³ów, które rozpoczê³y prace nad nowym ZUZP w maju ub. r. Z winy Zarz¹du JSW praca zespo³ów by³a hamowana i nieskuteczna. Podejœcie Zarz¹du JSW do rokowañ nad nowym ZUZP najlepiej obrazuje fakt wystawienia tylko jednego przedstawiciela w³adz Spó³ki, pomimo zapowiedzianego 35 dni wczeœniej terminu rozpoczêcia rozmów. Strona Zarz¹du, zgodnie z zapisami Statutu Spó³ki, nie mia³a prawnego umocowania przy rokowaniach i dopiero na wyraÿne ¹danie strony zwi¹zkowej przeszkoda ta zosta³a usuniêta. Twór niereprezentatywny ZOK NSZZ Solidarnoœæ JSW SA i ZZ Kadra Pracowników JSW SA, powo³uj¹c siê na zapisy art a 4 kodeksu pracy, zg³osi³y zastrze enia co do reprezentatywnoœci nowego tworu, który przyst¹pi³ do rokowañ pod nazw¹ Federacja Zwi¹zku Zawodowego Górników JSW SA. Sposób powo³ania i funkcjonowania tego tworu, maj¹cego podobno reprezentowaæ pracowników, jest bardzo ciekawy. Jego reprezentatywnoœæ i zgodne z prawem dzia³anie potwierdzi³ ju w po³owie stycznia sam prezes JSW Jaros³aw Zagórowski, choæ nie by³o do tego najmniejszych podstaw. Po pewnym czasie, gdy udowodniono, e organizacja ta nie spe³nia wymogów zapisanych w 1 i 3 art a kodeksu pracy, prezes uzna³, e reprezentatywnoœæ tej organizacji ma charakter warunkowy. NSZZ Solidarnoœæ JSW SA z uwag¹ bêdzie œledziæ poczynania kolegów-zwi¹zkowców, bo uwa a, e mo e to 4 Równolegle do prac nad nowym Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy, prowadzony jest spór zbiorowy z Zarz¹dem JSW, w który 18 lutego wesz³y organizacje wchodz¹ce w sk³ad Reprezentatywnego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych JSW SA. Strona zwi¹zkowa ¹da ustalenia wysokoœci funduszu p³ac na rok 2010 powiêkszonego o rzeczywist¹ inflacjê w latach 2009 i OdpowiedŸ Zarz¹du, czego mo na siê by³o spodziewaæ, jest negatywna. Na zdjêciu: kopalnia Jas-Mos w Jastrzêbiu-Zdroju. (fot. Krzysztof Leœniowski, SG) byæ koñ trojañski w œrodowisku zwi¹zkowym, tak naprawdê w pe³ni lojalny wobec Zarz¹du JSW. Przed rozpoczêciem rokowañ zwi¹zki zawodowe zwróci³y siê do Zarz¹du JSW o udostêpnienie wszelkich Na spotkaniu, które odby³o siê 8 marca, Zarz¹d przedstawi³ stronie zwi¹zkowej swoj¹ propozycjê podwy ek p³ac na ten rok. Fundusz p³ac ma byæ zwiêkszony o kwotê wynikaj¹c¹ z wiêkszej iloœci przepracowanych dni wolnych od pracy i koszt ubruttowienia wêgla w kopalni Budryk. Zarz¹d obieca³ za³odze wyp³acenie w czerwcu premii jednorazowej w kwocie 34 mln z³, jednak dopiero po spe³nieniu kilku za³o eñ. niezbêdnych materia³ów i informacji, które dotychczas przed stron¹ zwi¹zkow¹ by³y ukrywane. Niestety, materia³y te zosta³y udostêpnione tylko czêœciowo. Podstaw¹ do podjêcia merytorycznych rokowañ nad ZUZP jest problem funkcjonowania Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zak³adów Górniczych z 1991 roku. W tym temacie strony zleci- ³y przygotowanie opinii prawnych w dwóch niezale - nych kancelariach. Zarz¹d stawia warunki Równolegle do prac nad nowym uk³adem, prowadzony jest spór zbiorowy z Zarz¹dem JSW, w który 18 lutego wesz³y organizacje wchodz¹ce w sk³ad Reprezentatywnego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych JSW SA. Strona zwi¹zkowa ¹da ustalenia wysokoœci funduszu p³ac na rok 2010 powiêkszonego o rzeczywist¹ inflacjê w latach 2009 i Jednak - jak mo na siê by³o spodziewaæ - stanowisko Zarz¹du, pomimo w pe³ni realnego ¹dania strony spo³ecznej, jest negatywne. Zaznaczyæ trzeba, e za pierwsze dwa miesi¹ce 2010 roku zysk Spó³ki wyniós³ ponad 80 mln z³ netto. Na spotkaniu, które odby³o siê 8 marca, Zarz¹d przedstawi³ stronie zwi¹zkowej swoj¹ propozycjê podwy ek p³ac na ten rok. Fundusz p³ac ma byæ zwiêkszony o kwotê wynikaj¹c¹ z wiêkszej iloœci przepracowanych dni wolnych od pracy i koszt ubruttowienia wêgla w kopalni Budryk. Zarz¹d obieca³ za³odze wyp³acenie w czerwcu premii jednorazowej w kwocie 34 mln z³, jednak dopiero po spe³nieniu kilku za³o eñ: produkcja w marcu, kwietniu i maju bêdzie realizowana na poziomie miesiêcznych zadañ, nie pogorszy siê sytuacja rynkowa w zakresie wielkoœci sprzeda y i cen, koszty utrzymane zostan¹ zgodnie z za³o eniami Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE) Spó³ki na rok 2010, nie pogorszy siê sytuacja finansowa Spó³ki w wyniku dzia³añ samorz¹dów (egzekucja podatku od nieruchomoœci). Prezes sp³aci kredyt? Przyjrzyjmy siê tym mo liwym do zrealizowania za³o eniom. W styczniu i w lutym produkcja nie zosta³a zrealizowana na poziomie miesiêcznych zadañ, a mimo to zosta³ osi¹gniêty znaczny zysk netto. Na wykonanie pozosta³ych za³o eñ przeciêtny pracownik nie ma praktycznie adnego wp³ywu, zaœ uzale nienie podwy ek p³ac od decyzji w³adz samorz¹dowych to czysta kpina. Zwi¹zkowcy uwa aj¹, e propozycja wyp³aty premii jednorazowej w wysokoœci 34 mln z³otych, oczywiœcie bez nierealnych do spe³nienia warunków, jest propozycj¹ sp³aty pierwszej raty zaci¹gniêtej od pracowników JSW SA po yczki w wysokoœci 100 mln z³otych. Dla niezorientowanych wyjaœniamy, e tak¹ obietnicê z³o y³ prezes Jaros³aw Zagórowski podczas uroczystoœci barbórkowych w KWK Zofiówka. W nastêpnej kolejnoœci, na proœbê Zarz¹du JSW, strona zwi¹zkowa doprecyzowa³a swoje ¹dania. Zwi¹zkowcy za³o- yli, e zgodnie z prognozami ekonomicznymi inflacja w roku 2009 to 3,5%, a w roku ,1%. Strona Przed rozpoczêciem rokowañ zwi¹zki zawodowe zwróci³y siê do Zarz¹du JSW o udostêpnienie wszelkich niezbêdnych materia³ów i informacji, które dotychczas przed stron¹ zwi¹zkow¹ by³y ukrywane. Niestety, materia³y te zosta³y udostêpnione tylko czêœciowo. spo³eczna przyjê³a, e kwota funduszu p³ac zrealizowana za rok 2008 w Spó³ce, bêd¹ca baz¹ wyjœciow¹ do pozosta³ych wyliczeñ, to ,10 z³, zaœ kwota funduszu p³ac na rok 2010 powinna wynosiæ co najmniej z³. Powy sze wynika z ¹dania strony zwi¹zkowej i nie uwzglêdnia ruchów w zatrudnieniu w JSW SA oraz zapewnia utrzymanie p³acy realnej na poziomie roku Oszczêdzaj¹ na górnikach Zwi¹zkowcy przypominaj¹ Zarz¹dowi JSW, e w 2009 roku oszczêdnoœci na wynagrodzeniach pracowniczych przekroczy³y 100 mln z³. Ka dy z pracowników poniós³ stratê w swoich rocznych dochodach od kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych (z wyj¹tkiem pracowników Biura Zarz¹du). Oszczêdnoœci te nie by³y w stanie wyrównaæ strat finansowych, które powsta- ³y na skutek b³êdnych decyzji Zarz¹du JSW, dotycz¹cych m.in. opcji walutowych i innych operacji finansowych oraz przymusowych dni postojowych (wolne pi¹tki), które skutkuj¹ brakiem odpowiednio przygotowanego frontu robót - odczuwalnego ju w koñcu ubieg³ego roku, a zw³aszcza w pierwszych miesi¹cach roku Obecna sytuacja JSW wynika te z b³êdnych za³o- eñ zapisywanych w PTE na lata 2009 i 2010, dotycz¹cych g³ównie nierealnych zadañ produkcyjnych na³o- onych na poszczególne jednostki organizacyjne JSW, braków w zatrudnieniu (w szczególnoœci pracowników wykwalifikowanych) oraz asekuracyjnych za³o eñ dotycz¹cych kursów walut i cen sprzeda y wêgla. Poprzednio zg³aszane przez ZOK NSZZ Solidarnoœæ JSW SA zastrze enia do za³o eñ PTE nie by³y brane pod uwagê przy opracowaniu koñcowych wersji tych planów. NSZZ Solidarnoœæ JSW SA zwraca siê z apelem do wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa o czynne wziêcie udzia³u w g³osowaniu na cz³onka Zarz¹du JSW SA z wyboru za³ogi. Naszym kandydatem jest obecny wiceprezes Zarz¹du JSW z wyboru za³ogi Artur Wojtków. A z okazji Œwi¹t Wielkanocnych, ZOK NSZZ Solidarnoœæ JSW SA sk³ada wszystkim pracownikom JSW yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i wytrwania w dzia³aniu. Szczêœæ Bo e! ZOK NSZZ SOLIDARNOŒÆ JSW SA

5 GZUG przed strajkiem Zarz¹d Gliwickiego Zak³adu Us³ug Górniczych Sp. z o.o. (GZUG), spó³ki nale ¹cej w 100 procentach do Kompanii Wêglowej SA (KW), uchyla siê od wyp³acenia pracownikom czternastej pensji w pe³nym wymiarze. Upór kierownictwa GZUG sprawia, e zdesperowani pracownicy w walce o nale ne im pieni¹dze wkrótce mog¹ posun¹æ siê do strajku. Jak podkreœla Mariusz Sobota, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ Pracowników GZUG, pracownicy Gliwickiego Zak³adu Us³ug Górniczych upominaj¹ siê o pieni¹dze, których wyp³atê gwarantuje im regulamin wynagrodzeñ. - W regulaminie pracownicy maj¹ zapewnion¹ wyp³atê czternastej pensji w pe³ni do 15 kwietnia - mówi i zaznacza, e pracownikom obni ono premiê wyjœciow¹ z 50 na 30 procent, st¹d desperacja w obronie nale nych im pieniêdzy. Z relacji zwi¹zkowców wynika, e ró nice w p³acach pomiêdzy pracownikami kopalñ a równie pracuj¹cymi pod ziemi¹ pracownikami GZUG siêgaj¹ do 1,5 tys. z³. - Za³oga ma dosyæ oszczêdzania jej kosztem czy karania obni kami premii za rzeczy, którym nie zawsze s¹ winni pracownicy. Zarz¹d przygl¹da³ siê przecie temu, co siê dzia³o i przyzwala³ na nieudolnoœæ czêœci dozoru - mówi szef najwiêkszej organizacji zwi¹zkowej dzia³aj¹cej w GZUG. Oszczêdnoœci kosztem pracowników Jak relacjonuj¹ zwi¹zkowcy, rozmowy wci¹ trwaj¹, jednak kierownictwo GZUG upiera siê, e pieniêdzy na wyp³acenie czternastej pensji w pe³nej wysokoœci nie ma, a posiadane œrodki wystarcz¹ na czternastkê w wysokoœci jedynie 30 procent pe³nej kwoty. To wyklucza jakikolwiek postêp w negocjacjach. Za³oga Gliwickiego Zak³adu Us³ug Górniczych, zak³adu nale ¹cego do Kompanii Wêglowej, jest zbulwersowana tym bardziej, e pracownicy pozosta³ych spó³ek nale ¹cych do KW - wed³ug Mariusza Soboty - czternaste pensje maj¹ ju wyp³acone. Za³oga GZUG jest niezadowolona, bo to nie pierwszy przypadek, gdy Zarz¹d próbuje oszczêdzaæ ich kosztem. Przewodnicz¹cy zak³adowej S zwraca uwagê, e w innych spó³kach nale ¹cych do KW zanotowano w ubieg³ym roku przyrost p³acy na poziomie 4 procent, tymczasem Gliwicki Zak³ad Us³ug Górniczych zrealizowa³ jedynie 1,5 procenta wzrostu, choæ w porozumieniu podpisanym pod koniec 2008 roku za³o ono 8,5 procenta. Deputat wêglowy na poziomie 8 ton dla pracowników GZUG obowi¹zuje dopiero od 1 stycznia br., co jest kolejnym niedotrzymaniem s³owa ze strony Zarz¹du, bo zgodnie z porozumieniem zawartym w lipcu ub. r. mia³ obowi¹zywaæ od 1 wrzeœnia 2009 roku. - Za³oga ma dosyæ takiego traktowania i jest bardzo zdeterminowana. Albo otrzyma czternastkê w pe³nej wysokoœci, albo dojdzie do strajku - zapowiada Mariusz Sobota. Ma to byæ strajk ca³kowicie legalny, z zachowaniem ustawowych kroków poprzedzaj¹cych takie akcje, chyba e kierownictwo GZUG zacznie realizowaæ zobowi¹zania zawarte w podpisanych dokumentach. ( ) Kierownictwo GZUG upiera siê, e pieniêdzy na wyp³acenie czternastej pensji w pe³nej wysokoœci nie ma, a posiadane œrodki wystarcz¹ na czternastkê w wysokoœci jedynie 30 procent pe³nej kwoty. To wyklucza jakikolwiek postêp w negocjacjach. (MJ) POWSTA A KOMISJA ZAK ADOWA NSZZ SOLIDARNOŒÆ KWK SOŒNICA-MAKOSZOWY Du y mo e wiêcej Od 1 marca w kopalni Soœnica-Makoszowy funkcjonuje jedna Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoœæ. Walne Zebrania Delegatów (WZD) dotychczasowych Komisji Zak³adowych S KWK Soœnica i KWK Makoszowy podsumowa³y minione 4 lata i wybra³y wspólne w³adze nowej struktury zwi¹zkowej. Kopalnia Wêgla Kamiennego Soœnica-Makoszowy powsta³a 1 lipca 2005 roku z po³¹czenia gliwickiej KWK Soœnica i zabrzañskiej KWK Makoszowy. 1 marca br. po³¹czy³y siê tam zak³adowe struktury najwiêkszej organizacji zwi¹zkowej w polskim górnictwie. Bez zaskoczenia Po kilkuletnim okresie przejœciowym, kiedy na obydwu ruchach po³¹czonej kopalni funkcjonowa³y odrêbne Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoœæ, delegaci wybrani przez pracowników-cz³onków S podsumowali dotychczasow¹ dzia- ³alnoœæ zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, a nastêpnie wybrali w³adze nowej Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ KWK Soœnica-Makoszowy. Jej przewodnicz¹cym w kadencji bêdzie Ryszard PKW po wyborach Przewodnicz¹cym w kadencji bêdzie Ryszard Nadolski, dotychczasowy szef NSZZ Solidarnoœæ w ruchu Soœnica (fot. Marek Jurkowski, SG). Nadolski, dotychczasowy szef S w ruchu Soœnica, a wiceprzewodnicz¹- cym Jerzy Bartosiewicz, do tej pory przewodnicz¹cy S w ruchu Makoszowy. Po³¹czenie struktur w po³¹czonych kopalniach nie by³o dla nikogo zaskoczeniem, bo stosowne uchwa³y w tej sprawie podjêli delegaci z obydwu ruchów - trzy ( Soœnica ) i dwa ( Makoszowy ) lata temu. Zasady i kwestie organizacyjne zwi¹zane z wyborami do nowej Komisji Zak³adowej S te zosta³y uzgodnione wczeœniej, w pierwszej po³owie lutego br. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoœæ KWK Soœnica-Makoszowy liczy dz¹cego Zak³adowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów Bogdana Bisia. Delegaci poparli tê kandydaturê jednog³oœnie. 21 osób, Komisja Rewizyjna - 5 osób. Powa ne wzmocnienie na 30-lecie Wspólna Komisja Zak³adowa Zwi¹zku w Soœnicy- Makoszowach jest powa - nym wzmocnieniem tamtejszej S. Zwi¹zkowcy od lat powtarzaj¹, e du y mo e wiêcej, i e z ma- ³ymi organizacjami zwi¹zkowymi pracodawcy na ogó³ siê nie licz¹. Teraz pozycja negocjacyjna silnego ju wczeœniej zwi¹zku zawodowego bêdzie jeszcze wiêksza. Nadolski zapowiada, e liczniejszy Zwi¹zek pozwoli w nadchodz¹cej skuteczniej kontrolowaæ przestrzeganie kodeksu pracy w kopalni, zw³aszcza pod k¹tem nadgodzin. - Zdajê sobie sprawê, e górnictwo jest bran ¹ skomplikowan¹, ale praca górnika powinna wynosiæ 7,5 godziny, tak jak to gwarantuj¹ ka demu pracownikowi obowi¹zuj¹ce regulacje prawne - mówi przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej S KWK Soœnica-Makoszowy. Delegaci obecni na WZD zdecydowali równie o powo³aniu zespo³u, który Ostatnim etapem wyborów w Po³udniowym Koncernie Wêglowym SA (PKW) by³ wybór Zak³adowej Komisji Koordynacyjnej oraz Zak³adowej Rewizyjnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarnoœæ. Delegaci z dwóch zak³adów górniczych, ZG Sobieski i ZG Janina spotkali siê 12 marca na Sprawozdawczo-Wyborczym Zak³adowym Zebraniu Koordynacyjnym Delegatów NSZZ Solidarnoœæ w PKW. Przewodnicz¹cy Waldemar Sopata przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci ZKK za zesz³¹ kadencjê. W tym czasie uda³o siê wynegocjowaæ i podpisaæ Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy dla pracowników PKW. Trudnym elementem by³y coroczne negocjacje p³acowe. Nastêpnie swoje sprawozdanie przedstawi- ³a Komisja Rewizyjna. Po sprawozdaniach delegaci przeszli do dokonania wyboru przewodnicz¹cego ZKK na wypracuje ujednolicone œwiadczenia statutowe, do tej pory ró ne dla cz³onków Solidarnoœci z obydwu ruchów. Nale y siê te spodziewaæ znacznie szerszej oferty œwiadczeñ w zakresie wypoczynku po pracy, która bêdzie bazowaæ na pomys³ach z obydwu ruchów, a dostêpna bêdzie dla wszystkich cz³onków Zwi¹zku w KWK Soœnica-Makoszowy. Iloœæ biur Solidarnoœci siê nie zmieni, pozostan¹ wszystkie 3: przy Soœnicy, przy Makoszowach i przy Polu Bojków dawnej KWK Soœnica. Jednym z g³ównych zadañ kierownictwa nowej organizacji zak³adowej jest teraz przekonanie górników, e w nowej strukturze bêd¹ jednakowo traktowani. - Chcia³bym, eby cz³onkowie Solidarnoœci z obydwu ruchów w pe³ni siê zintegrowali, szybciej ni kopalnia, która wci¹ zintegrowana nie jest - mówi Ryszard Nadolski i dodaje, e dobra okazja do integracji nadarzy siê ju wkrótce: w zwi¹zku z 30. rocznic¹ powstania NSZZ Solidarnoœæ cz³onkowie Zwi¹zku w KWK Soœnica- Makoszowy mog¹ liczyæ na wielk¹ imprezê w plenerze. MAREK JURKOWSKI Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy ustêpuj¹cej Zak³adowej Komisji Koordynacyjnej (ZKK) NSZZ Solidarnoœæ w Po³udniowym Koncernie Wêglowym SA Waldemar Sopata. Po przywitaniu delegatów, zaproponowa³ on na prowakolejn¹ kadencjê. W latach Solidarnoœci¹ w Po³udniowym Koncernie Wêglowym pokieruje Waldemar Sopata. Zastêpowa³ go bêdzie Stanis³aw Kurnik, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ ZG Janina. Pozosta- ³ymi cz³onkami ZKK w nowej kadencji zostali: Piotr Miœ, Krzysztof Kisiel, Dariusz Piechowicz, Adam Madeja i Zygmunt Sroka. Po wyborze cz³onków ZKK nast¹pi³ wybór Komisji Rewizyjnej. Do tej struktury zwi¹zkowej zostali wybrani: Andrzej Koczur (przewodnicz¹cy), Mieczys³aw S³abosz, Robert Saternus, Miros³aw Pietroñ oraz Bogdan Wróbel. Po wyborach przewodnicz¹cy Waldemar Sopata pogratulowa³ wszystkim wybranym, dziêkuj¹c równie komisji skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie wyborów. DAREK PIECHOWICZ 5

6 Zwi¹zki niemile widziane - Naturaln¹ reakcj¹ pracowników na niemo noœæ poprawy w³asnej sytuacji ekonomicznej jest w³aœnie tworzenie zwi¹zków, które negocjowa³yby bardziej sprawiedliwy podzia³ bogactwa. Pomyœleæ, e s¹ to s³owa czo³owych amerykañskich ekonomistów. Na tym tle Polska wypada jak zaœcianek cywilizacji. Zwi¹zki zawodowe w myœleniu o gospodarce, o spo³eczeñstwie, o rozwoju, stosuj¹ manipulacjê. Zwi¹zki zawodowe bardziej troszcz¹ siê o zagwarantowanie mo liwie najszerszej grupie pracowników (kosztem pozosta³ych) wczeœniejszych emerytur, ni o poda pracy. Zwi¹zki zawodowe swoj¹ polityk¹ i ¹daniami prowadz¹ do nieracjonalnie wysokich œwiadczeñ spo- ³ecznych, na dodatek kierowanych nie tam gdzie trzeba. Zwi¹zki zawodowe wykorzystuj¹ luki prawne i nader czêsto prowadz¹ w sposób sprzeczny z prawem spory zbiorowe i strajki. 6 Zwi¹zki zawodowe w myœleniu o stosunkach pracy zatrzyma³y siê w poprzedniej epoce. Zwi¹zkowcy podgrzewaj¹ atmosferê konfliktu miêdzy pracownikami i pracodawcami, zarzucaj¹c nam ³amanie praw pracowniczych, uznaj¹c przedsiêbiorców za wyzyskiwaczy, którzy myœl¹ wy³¹cznie od swoich zyskach. Przedstawione powy ej tezy to fragmenty listy grzechów g³ównych zwi¹zków zawodowych opracowanych przez Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Równie œmia³o mo na by za³o yæ, e s¹ to cytaty zaczerpniête w mediach, zw³aszcza tych, które uchodz¹ za opiniotwórcze. Antyzwi¹zkowe ostrze Profesor Wies³awa Kozek, socjolog pracy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, bada³a jakiœ czas temu, co o zwi¹zkowcach pisz¹ gazety. Okaza³o siê, e w powa nych tytu³ach - takich jak Gazeta Wyborcza czy Polityka - przesz³o 80 proc. tekstów ma wyraÿne antyzwi¹zkowe Na ogó³ ( ) dziennikarze - g³ównie z Warszawy - pisz¹c krytyczne materia³y o zwi¹zkach zawodowych wykazuj¹ swoje pogl¹dy polityczne, na ogó³ liberalne. W redakcji Gazety Wyborczej nie sposób znaleÿæ dziennikarza, który myœla³by inaczej ni Adam Michnik. Obrona zwi¹zkowców nie jest dobrze widziana na warszawskich salonach. ostrze. W zasadzie nie ma siê czemu dziwiæ. Wielkie opiniotwórcze media s¹ skupione w rêkach prywatnych przedsiêbiorców lub polityków, którzy w Polsce w wiêkszoœci maj¹ liberalne spojrzenie na gospodarkê. Poza tym reklamy w mediach zamieszczaj¹ nie zwi¹zkowcy, a firmy. I choæ jest to oczywiœcie pewne uproszczenie, tak to, niestety, funkcjonuje. Bo prywatne media nie wypracowa³y jeszcze mechanizmu (albo jest on bardzo s³aby), który wyraÿnie odgraniczy- ³yby dwie sfery: dziennikarsk¹ i marketingow¹. Podobnie dzia³a to w szkolnictwie prywatnym. Ten kto p³aci przechodzi z klasy do klasy albo z semestru na semestr. Mniejsza o to, czy kwalifikuje go do tego wiedza. Tylko nieliczne placówki zrozumia³y, e ostra selekcja tworzy markê szko- ³y czy uczelni. Je eli media opisuj¹ patologie w firmach, panuj¹ce w nich niew³aœciwe relacje spo³eczne to zwykle dotyczy to ma³ych firm, które nie posiadaj¹ wielkich bud etów reklamowych. Jeœli atak jest wymierzony w du y koncern to czêsto kryje siê za tym czarny PR konkurencji. Dziœ bowiem wizerunek w zakresie spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu mo e byæ mocn¹ lub s³ab¹ stron¹ firm. Na ogó³ jednak dziennikarze - g³ównie z Warszawy - pisz¹c krytyczne materia³y o zwi¹zkach zawodowych wykazuj¹ swoje pogl¹dy polityczne, na ogó³ liberalne. W redakcji Gazety Nie o takie cuda chodzi³o Legendarne stwierdzenie premiera Donalda Tuska o cudzie irlandzkim, który mia³ siê dokonaæ w Polsce pod rz¹dami jego partii, zosta³o wdro one w ycie na Œl¹sku. Starosta gliwicki z Platformy Obywatelskiej dopuœci³ do prywatyzacji szpitala miejskiego w Knurowie. Sta³ siê cud i teraz szpital, ju w prywatnych rêkach, zmienia zasady pomocy górnikom poszkodowanym w pracy. Apel do starosty powiatu gliwickiego Micha³a Nieszporka, w którym NSZZ Solidarnoœæ domaga siê wyjaœnienia zmian w zasadach pomocy górnikom poszkodowanym wskutek wypadków w pracy przez szpital miejski w Knurowie, podpisali przewodnicz¹cy Zwi¹zku z Knurowa Krzysztof Leœniowski i Szczyg³owic Jerzy Rygiel. Starosta Powiatu Gliwickiego jest organem za- ³o ycielskim szpitala. - Pismo, które dotar³o na kopalniê podpisane przez dyrektora do spraw lecznictwa ( ) Tomasza Pitscha informuje kopalniê, i pacjenci po wypadkach nie bêd¹ przyjmowani w naszym szpitalu - czytamy w apelu wystosowanym do starosty przez S. - Chcielibyœmy Panu przypomnieæ, e kopalnie Knurów i Szczyg³owice przez lata ³o y³y na szpital (remonty, zakup sprzêtu). Za- ³oga kopalni Knurów- Szczyg³owice nie przyjmuje do wiadomoœci, i pacjent po wypadku ma mo liwoœæ skorzystania z obs³ugi medycznej w szpitalach do 20 km. Twórcy apelu zwrócili uwagê, e s³u bê zdrowia w Knurowie w znacznym stopniu, poprzez swoje sk³adki zdrowotne, wspiera 6-tysiêczna za³oga kopalni Knurów-Szczyg³owice. - Wielokrotnie w mediach wypowiada³ siê Pan, i prywatyzacja szpitala to jest dobro, które pozwoli na lepsz¹ obs³ugê pacjentów. Jak na razie, mamy pierwsze symptomy prywaty, czyli wynik finansowy szpitala najwa niejsz¹ rzecz¹ dla udzia³owców sprywatyzowanego szpitala - przypominaj¹ podpisani pod dokumentem. Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego starosta Micha³ Nieszporek mia³ groziæ autorom apelu s¹dem za znies³awienie. Pikanterii sprawie dodaje fakt, e w³odarz powiatu gliwickiego to by³y dyrektor kopalni Szczyg³owice w Knurowie. - Czy to w³adza i cz³onkostwo w partii politycznej tak odmieni³y cz³owieka, e nie interesuj¹ go sprawy z pogranicza ycia i œmierci pracowników kopalñ, czy to wp³yw jakiegoœ innego czynnika? - zastanawiaj¹ siê górnicy. MAREK JURKOWSKI Wyborczej nie sposób znaleÿæ dziennikarza, który myœla³by inaczej ni Adam Michnik. Obrona zwi¹zkowców nie jest dobrze widziana na warszawskich salonach. A zatem media uczestnicz¹ aktywnie w nagonce politycznej PO oraz zwi¹zków pracodawców na zwi¹zki zawodowe. Cel Platformy jest oczywisty: os³abiæ zwi¹zki zawodowe, w których nie maj¹ wsparcia spo³ecznego i politycznego. Mog¹ sobie na to pozwoliæ, bo zwi¹zki zawodowe - m.in. dziêki sta³ej nagonce - odgrywaj¹ coraz mniejsze znaczenie spo³eczne. Zwi¹zki na marginesie Wed³ug ostatnich badañ spo³ecznych okazuje siê, e tylko w 8 proc. polskich prywatnych firm s¹ zwi¹zki zawodowe. - Raczej nie wstêpuj¹ do nich pracownicy o lepszym wykszta³ceniu i pozycji. Pracodawcy umiejêtnie tworz¹ atmosferê, w której wst¹pienie do zwi¹zku staje siê dowodem nielojalnoœci: skoro potrzebuje pan obrony przed pracodawc¹, to jak pan chce liczyæ na awans? - mówi prof. Juliusz Gardawski kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej na SGH. - Z naszych badañ wynika, e polscy przedsiêbiorcy uwolnieni od zwi¹zku staj¹ siê bezwzglêdni. Najsilniejsz¹ statystycznie zmienn¹ w badaniach kultury korporacyjnej jest Okaza³o siê, e w powa nych tytu³ach - takich jak Gazeta Wyborcza czy Polityka - przesz³o 80 proc. tekstów ma wyraÿne antyzwi¹zkowe ostrze. W zasadzie nie ma siê czemu dziwiæ. Wielkie opiniotwórcze media s¹ skupione w rêkach prywatnych przedsiêbiorców lub polityków, którzy w Polsce w wiêkszoœci maj¹ liberalne spojrzenie na gospodarkê. Poza tym reklamy w mediach zamieszczaj¹ nie zwi¹zkowcy, a firmy. obecnoœæ zwi¹zku zawodowego, od tego zale y, czy w firmach przestrzega siê fair play. Nasze zwi¹zki s¹ oczywiœcie s³abe, nadmiernie podzielone, skonfliktowane itd. Wszystko to wiemy. Ale jak one s¹, to ju jest dla pracowników du o. W Polsce nie jest przecie tak, e jak panu dzieje siê w pracy krzywda, to ³apie pan za telefon, dzwoni do odpowiedniej agendy rz¹dowej i od razu nadci¹ga pomoc. Pomóc mog¹ tylko zwi¹zki. One czêsto nie s¹ racjonalne w sensie ekonomicznym, ale w œwiecie wczesnego Starosta straszy s¹dem Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoœæ z Knurowa i Szczyg³owic wystosowa³y pismo na rêce starosty gliwickiego Micha³a Nieszporka, w którym domagaj¹ siê odpowiedzi na pytanie, dlaczego knurowski szpital miejski odmawia opieki górnikom poszkodowanym wskutek wypadków w pracy. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gliwickiego staroœcie powiatu gliwickiego Micha³owi Nieszporkowi najwyraÿniej puœci³y nerwy. Starosta grozi³, e podpisanych pod apelem przewodnicz¹cych NSZZ Solidarnoœæ z Knurowa i Szczyg³owic odda do s¹du z tytu³u znies³awienia. Autorzy pisma proponuj¹ panu staroœcie, jeœli rzeczywiœcie czuje siê obra ony w zwi¹zku z apelem, aby naprawdê odda³ sprawê do s¹du, a nie tylko odgra a³ siê. Opowiadanie, i Solidarnoœæ rozpoczê³a brudn¹ kampaniê przeciwko niemu jest rzecz¹ nieprawdziw¹. Do tej pory NSZZ Solidarnoœæ nie wypowiada³ siê w temacie knurowskiego szpitala miejskiego, nawet w obliczu jego niedawnej prywatyzacji. Zwi¹zek nie publikowa³ listy udzia³owców i nie docieka³ dlaczego sprywatyzowano szpital, bo nie nale y to do zadañ zwi¹zku zawodowego. Teraz jednak, wobec licznych interwencji i pytañ w tej sprawie kierowanych przez górników-cz³onków NSZZ Solidarnoœæ, których S ma obowi¹zek broniæ, pytamy: dlaczego pracownicy KWK Knurów-Szczyg³owice nie s¹ przyjmowani do szpitala po wypadku w pracy? Nawiasem mówi¹c, ludzie kulturalni odpisuj¹ na pisma kierowane pod ich adresem, uzasadniaj¹ swoje stanowisko w kapitalizmu pe³ni¹ wa n¹ rolê cywilizacyjn¹ z punktu widzenia stosunków pracy - podkreœla. Paradoksem jest to, e a w 37 proc. zak³adów zagranicznych dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe. Wstêpuj¹ do nich ludzie m³odsi i lepiej wykszta³ceni. Zagraniczni w³aœciciele staraj¹ siê utrzymaæ jeden zwi¹zek zawodowy, który bêdzie nieÿle dzia³a³ i z którym da siê rozmawiaæ. Wiedz¹, e taki kana³ komunikacji z pracownikami bardzo siê przydaje. Podkopane zaufanie Problemem - dla przeciwników zwi¹zków zawodowych - s¹ jednak du e pañstwowe firmy, z których zwi¹zki zawodowe nie zosta³y wyrugowane, ale - co gorsza - broni¹c swoich pozycji w tradycyjnych bran ach nie s¹ w stanie zawalczyæ o sektor prywatny, o ma³e i œrednie firmy. Nie nale y siê ³udziæ: pracodawcy licz¹, e zwi¹zki zawodowe bêd¹ s³abe, niezdecydowane, merytorycznie nieprzygotowane, nie znaj¹ce prawa. I swoj¹ przewagê wykorzystuj¹ w sposób bezwzglêdny. Rozdrobnienie, wewnêtrzne k³ótnie i brak wspólnego stanowiska wzmacnia - i tak ju spor¹ - przewagê kapita³u. Na dodatek liczne s¹ przypadki zak³adania niewielkich tzw. ó³tych zwi¹zków zawodowych. Powstaj¹ z inspiracji pracodawców i powszechnie przyjêtej formie, a nie odgra aj¹ siê ludziom, którzy odwa yli siê jedynie postawiæ kilka istotnych pytañ w interesie za³ogi najwiêkszego zak³adu pracy w 40-tysiêcznym mieœcie. NajwyraŸniej jednak Platforma Obywatelska, której cz³onkiem jest starosta powiatu gliwickiego, wpad³a w poczucie tak wielkiego samozadowolenia z tytu³u rzekomo wysokiego poparcia spo- ³ecznego, e nie widzi potrzeby bezpoœredniego kontaktu z ludÿmi, nawet w sprawie tak istotnej jak ochrona zdrowia i ycia poszkodowanych górników. Reasumuj¹c, zachêcamy pana starostê do tego, aby merytorycznie odpowiedzia³ na pismo, które skierowaliœmy na jego rêce, ale przede wszystkim do tego, eby sprawa przyjmowania ludzi po wypadkach w pracy zosta³a pozytywnie za³atwiona. I na tym, jako zwi¹zkowi zawodowemu, najbardziej nam zale y, a nie na rzekomej polityce, któr¹ pan sobie wymyœli³, chc¹c zapewne rozmyæ istotê sprawy. Odwagi (i odrobiny honoru), panie starosto! KRZYSZTOF LEŒNIOWSKI

7 - Czyta³em w Gazecie Wyborczej rozmowê, w której atakowano górników. Zawsze siê ich atakowa³o. To jest jedyna grupa, która potrafi³a choæ trochê siê broniæ, tylko dlatego, e jest silnie zrzeszona w du ych organizacjach zwi¹zkowych. Zawsze mo na znaleÿæ powód, aby atakowaæ grupê która broni swoich interesów - mówi amerykañski socjolog prowadz¹cy badania w Polsce. Na zdjêciu: zorganizowana przed piêciu laty z inicjatywy górniczej Solidarnoœci wielka manifestacja zwi¹zkowa, dziêki której górnikom zrzeszonym w zwi¹zkach zawodowych uda³o siê obroniæ bran owe uprawnienia emerytalne. (fot. Archiwum SG) realizuj¹ ich interesy, podkopuj¹c jednoœæ i solidarnoœæ innych zwi¹zków zawodowych. Prowadz¹ do przeci¹gania lub wrêcz za³amania negocjacji. Zmniejszenie ich si³y i mo liwoœci wzmocni³oby pozycjê du- ych organizacji. Przeci¹gaj¹ce siê w nieskoñczonoœæ negocjacje lub brak zauwa- alnych sukcesów s¹ jednym z najwiêkszych niebezpieczeñstw dla zwi¹zków w zak³adzie pracy. Bardzo trudno wyt³umaczyæ szeregowym pracownikom przyczyny braku efektów. Pocz¹tkowy entuzjazm za³ogi bardzo szybko mo e przekszta³ciæ siê w kontestowanie grupy negocjacyjnej, co oczywiœcie nie sprzyja zwi¹zkowym negocjatorom. Podniesienie progu reprezentatywnoœci mog³oby uniemo liwiæ ó³tym zwi¹zkom sabotowanie dzia³añ zwi¹zkowców. W efekcie powstaje obraz zwi¹zków zawodowych, które zamiast wspieraæ swoje przedsiêbiorstwa tylko je sabotuj¹. - Czyta³em w Gazecie Wyborczej rozmowê, w której atakowano górników. Zawsze siê ich atakowa³o. To jest jedyna grupa, która potrafi³a choæ trochê siê broniæ, tylko dlatego, e jest silnie zrzeszona w du ych organizacjach zwi¹zkowych. Zawsze mo na znaleÿæ powód, aby atakowaæ grupê która broni swoich interesów - mówi David Ost, znany amerykañski socjolog, prowadz¹cy badania w Polsce. No, ale czym w takim razie wyt³umaczyæ postawê zwi¹zkowców z kopalni Silesia, którzy wobec biernoœci Zarz¹du Kompanii Wêglowej znaleÿli inwestora gotowego rozwijaj¹c ich zak³ad? Wszystko wskazuje na to, e kopalnia w Czechowicach-Dziedzicach od yje i kto wie, czy nie stanie siê za kilka lat potentatem na rynku wêglowym. A bêdzie to wy³¹cznie zas³uga zwi¹zkowców. Przyk³adów takich mo - na w Polsce wskazaæ wiele. Nie jest tak, jak lansuje siê w liberalnych mediach, e zwi¹zkowcy s¹ hamulcowymi przemian spo³eczno-gospodarczych. Mog¹ byæ partnerem pracodawców, jeœli ci potrafi¹ w zwi¹zkach i, co wa niejsze, w za³odze dostrzec partnera. Przyk³ad idzie z Ameryki Liberalni ekonomiœci i dziennikarze czêsto powo- ³uj¹ siê na amerykañskie przyk³ady, gdzie wolnoœæ gospodarcza jest niczym niezm¹cona. Owszem, Stany Zjednoczone nie s¹ bastionem zwi¹zków zawodowych. Daleko im choæby do krajów skandynawskich (77% Szwedów, 84% Duñczyków, 76% Finów nale y do zwi¹zków zawodowych). Tyle, e nikt powa ny - ani w polityce, ani w mediach - nie atakuje z tak¹ zaciek³oœci¹ zwi¹zków i nie podwa a sensu ich istnienia, jak ma to miejsce w Polsce. Na ³amach Washington Post (to taki odpowiednik Gazety Wyborczej) opublikowany zosta³ niedawno list wielu znanych ekonomistów popieraj¹cych ustawê o wolnym wyborze pracowniczym (Employee Free Choice Act), która znacznie u³atwi zak³adanie zwi¹zków zawodowych. Jego autorzy pisz¹ m.in.: - Wprowadzenie Ustawy o wolnym wyborze pracowniczym (tzw. Employee Free Choice Act) jest kluczowe dla odbudowy naszej gospodarki i umocnienia demokracji ( ). Naturaln¹ reakcj¹ pracowników na niemo noœæ poprawy w³asnej sytuacji ekonomicznej jest w³aœnie tworzenie zwi¹zków, które negocjowa³yby bardziej sprawiedliwy podzia³ bogactwa - takie d¹ enia ujawniaj¹ siê choæby w najnowszych badaniach ankietowych. Miliony amerykañskich pracowników - ponad po³owa nie-menad erów - twierdz¹, e chcieliby powstania zwi¹zków zawodowych w miejscu ich zatrudnienia. Tymczasem obecnie jedynie 7,5 proc. pracowników sektora prywatnego jest reprezentowanych przez zwi¹zki. W 2007 roku mniej ni 60 tys. pracowników uzyska³o status zwi¹zkowców w konsekwencji oficjalnie uznanych wyborów w miejscu pracy. Co t³umaczy tak wielk¹ rozbie noœæ? ( ) Przyp³yw unosi wszystkie ³odzie tylko wtedy, kiedy pracownicy i kierownictwo przedsiêbiorstw mog¹ negocjowaæ na stosunkowo równych warunkach. W ostatnich dziesiêcioleciach wiêkszoœæ kart przetargowych znalaz³a siê jednak w rêkach kierownictwa. Obecna recesja os³abi bardziej indywidualne mo liwoœci negocjacyjne pracowników - bardziej ni kiedykolwiek musz¹ wiêc oni dzia³aæ wspólnie. Ustawa ta nie stanowi idealnego panaceum na wszystkie bol¹czki, ale przywraca nieco równowagi na rynkach pracy. Jako ekonomiœci wierzymy, e wzmocnienie g³osu pracowników w ich miejscu pracy jest zasadniczym krokiem na drodze do odbudowy naszej gospodarki i ulepszenia demokracji. Pod listem podpisa³o siê kilkudziesiêciu znanych amerykañskich ekonomistów, w tym m.in. Joseph E. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla z Columbia University, czy Lester C. Thurow z Massachusetts Institute of Technology. Konia z rzêdu temu, kto wœród znanych polskich ekonomistów znajdzie takich, którzy podpisaliby taki dokument. JAKUB MICHALSKI Polityczne kpiny z bezpieczeñstwa pracy W pracy zwi¹zkowej spotykam siê z zak³adowymi spo³ecznymi inspektorami pracy oraz in ynierami bhp, którzy odpowiadaj¹ za bezpieczeñstwo pracy w kopalniach. Dyskutujemy, dlaczego w kopalniach jest tyle wypadków i jakich trzeba u yæ dzia³añ, aby te problemy rozwi¹zaæ. In ynierowie bhp (którym jeszcze starcza odwagi na mówienie prawdy) mówi¹ jednoznacznie: - Decyzje w sprawach inwestycji w bezpieczeñstwo pracy oraz w profilaktykê przychodz¹ z zarz¹dów spó³ek i w tej sprawie niewiele mo emy zrobiæ. Wszystkie decyzje o zakupie jakichkolwiek œrodków zapadaj¹ w centrali, czyli w spó³kach wêglowych. Nawet decyzje o zakupie papieru toaletowego s¹ uznawane w zarz¹dach spó³ek wêglowych za inwestycje w polepszanie warunków bezpieczeñstwa pracy. To jest kpina z nas i naszych kompetencji. Paradoksem jest to, e za nietrafione decyzje w zarz¹dach spó³ek w sprawie bezpieczeñstwa pracy odpowiadaj¹ in- ynierowie w kopalniach. Wniosek nasuwa siê sam: je- eli decyzje zapadaj¹ w spó³kach wêglowych, to odpowiedzialnoœæ za wypadki niech spada równie na tych ludzi. I trudno siê z tymi stwierdzeniami in ynierów nie zgodziæ. Potwierdzaj¹ t¹ sytuacje równie spo³eczni inspektorzy pracy w kopalniach. Najwy sza pora, aby za decyzje dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy oraz za wypadki w kopalniach rozliczaæ ludzi odpowiedzialnych za te decyzje. Jeœli w zarz¹dach spó³ek wêglowych zapadaj¹ decyzje o wszystkim co dzieje siê w kopalni, to za wszystkie te decyzje musz¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ zarz¹dy spó³ek. Najczêœciej jednak w spó³kach wêglowych w sprawach bezpieczeñstwa pracy dzia³a siê od katastrofy do katastrofy, od wypadku do wypadku, a odpowiedzialnoœæ spada na ludzi w kopalniach. Trzeba przyznaæ, to jest skandal. Jeœli w³aœciciel (Ministerstwo Gospodarki) chce skutecznie rozwi¹zaæ problem bezpieczeñstwa pracy w górnictwie wêgla kamiennego, to po ka dym zbiorowym œmiertelnym wypadku nale y zdymisjonowaæ osoby odpowiedzialne za bhp w tej spó³ce wêglowej. Ich los powinien podzieliæ równie dyrektor kopalni-kierownik ruchu. Inne dzia³ania jak kary, napomnienia, procesy s¹ tylko pozoranctwem i k³amstwem, e cokolwiek chce siê w tej sprawie zmieniæ. Kolejny raz zwracam siê do premiera Donalda Tuska, wicepremiera Waldemara Pawlaka, pos³ów i senatorów RP - nie narzekajcie przed kamerami po katastrofach górniczych, lecz przygl¹dnijcie siê co robi¹ Wasi pupile w zarz¹dach spó³ek wêglowych zanim nast¹pi katastrofa. Wielokrotnie na spotkaniach z ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem i wiceminister gospodarki pani¹ Joann¹ Strzelec- obodziñsk¹, w obecnoœci zarz¹dów spó³ek, zwracaliœmy uwagê na t¹ sytuacjê - niestety, bezskutecznie. Dopiero kiedy dochodzi do katastrofy odbywa siê fa³szywy lament w œrodkach masowego przekazu, bo one milcz¹ na temat nieudolnoœci Jeœli w³aœciciel (Ministerstwo Gospodarki) chce skutecznie rozwi¹zaæ problem bezpieczeñstwa pracy w górnictwie wêgla kamiennego, to po ka dym zbiorowym œmiertelnym wypadku nale y zdymisjonowaæ osoby odpowiedzialne za bhp w tej spó³ce wêglowej. Ich los powinien podzieliæ równie dyrektor kopalni-kierownik ruchu. zarz¹dów spó³ek w tym zakresie do czasu, kiedy poleje siê krew i gin¹ ludzie. Cisza równie trwa w parlamencie, jazgot rozpoczynaj¹ politycy (np. pan Kazimierz Kutz) wtedy, kiedy jest tragedia. Na miejsce przyje d aj¹ wówczas premier Tusk, wicepremier Pawlak, wystawiaj¹ swoje twarze do kamer, udzielaj¹ wyuczonych wywiadów i obiecuj¹, obiecuj¹, obiecuj¹. Wtóruj¹ im przedstawiciele zarz¹dów spó³ek, potakuj¹c i na tym koniec. Bezpoœredni nadzór nad górnictwem sprawuje wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. To on powinien zadbaæ o bezpieczeñstwo górników, dlatego te nie mo emy przyj¹æ adnych t³umaczeñ z jego strony, gdy niekompetencja i nieudolnoœæ ludzi, którzy w jego imieniu kieruj¹ spó³kami wêglowymi, mo e doprowadziæ do kolejnej tragedii. KAZIMIERZ GRAJCAREK 7

8 reklama 8

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.

Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. (spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Ksi¹ êcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy

O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowo ) Uwaga: 1 Osoba sk adaj ca o wiadczenie obowi zana jest do zgodnego z prawd, starannego i zupe nego wype nienia ka dej z rubryk. 2 Je eli

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach

Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Podstawy prawne dotyczące uzgadniania wynagrodzeń na Uczelniach Prawa związków zawodowych jako reprezentacji pracowników zwłaszcza w zakresie prowadzenia rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy i

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY 1 STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:..stowarzyszeniena na rzecz PorębyŻegoty w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne w ramach projektu Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności 8 października 2009 roku Elbląg Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego o Funduszu Rolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I Statut Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Rozdział I 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. 2 Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo