KARTA CHARAKTERYSTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zalecane zastosowanie Zastosowania 0dradzane Laboratoryjne substancje chemiczne. Brakdostępnejinformacji 1.3.Danedotyczącedostawcykartycharakterystyki Firma/Przedsiębiorstwo Adres Numer telefonu alarmowego Thermo Fisher (Kandel) GmbH. Zeppelinstr. 7b Karlsruhe / Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) WydziałBezpieczeństwaProdukcji(BHP)Tel.++049(0) Carechem 24:+44(0) (W wielujęzykach,24godzinynumeralarmowy) Giftnotruf Universität Mainz / Poison Centrum Informacji Mainz Telefon:+49(0)6131/19240 SEKCJA2:IDENTYFIKACJAZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny CLPklasyfikacji-rozporządzenia(WE)nr1272/2008 Zagrożeniafizyczne Zagrożeniadlazdrowia Zagrożeniadlaśrodowiska 2.2. Elementy oznakowania Strona 1 / 11

2 ZwrotywskazująceRodzajZagrożenia EUH210-Kartacharakterystykidostępnanażądanie Zwrotywskazującenaśrodkiostrożności 2.3.Innezagrożenia SEKCJA3:SKŁAD/INFORMACJAO SKŁADNIKACH 3.2. Mieszaniny Składnik Nr CAS Nr WE. Procent wagowy CLPklasyfikacji-rozporządzenia(WE) nr 1272/2008 Woda Potassium iodide Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H312) Aquatic Acute 1 (H400) Pełentekstzwrotywskazującerodzajzagrożenia:patrzsekcja16 SEKCJA4:ŚRODKIPIERWSZEJPOMOCY 4.1.Opisśrodków pierwszejpomocy Kontakt z oczyma Kontaktzeskórą Spożycie Wdychanie Ochronaosobyudzielającej pierwszej pomocy Bezzwłocznieprzepłukiwaćdużąilościąwodyprzezconajmniej15minut,takżepod powiekami.uzyskaćpomocmedyczną. Bezzwłoczniezmywaćdużąilościąwodyprzezconajmniej15minut.Jeśliwystąpią objawy,bezzwłocznieuzyskaćpomocmedyczną. Przepłukaćustaipopićdużąilościąwody.Uzyskaćpomocmedyczną,jeśliwystąpią objawy. Przenieśćnaświeżepowietrze.Jeśliwystąpiąobjawy,bezzwłocznieuzyskaćpomoc medyczną. Wymaganeżadnespecjalneśrodkiostrożności. 4.2.Najważniejszeostreiopóźnioneobjawyorazskutkinarażenia Brakmożliwychdoprzewidzenia. 4.3.Wskazaniadotyczącewszelkiejnatychmiastowejpomocylekarskiejiszczególnegopostępowaniazposzkodowanym Uwagi dla lekarza Leczyćobjawowo. Strona 2 / 11

3 SEKCJA5:POSTĘPOWANIEW PRZYPADKUPOŻARU 5.1.Środkigaśnicze Odpowiednieśrodkigaśnicze Substancja niepalna. Środkigaśnicze,którychniewolnostosowaćzewzględów bezpieczeństwa. 5.2.Szczególnezagrożeniazwiązanezsubstancjąlubmieszaniną Rozkładtermicznymożeprowadzićdouwolnieniadrażniącychgazówioparów. Niebezpieczne produkty spalania owodór, Tlenki potasu. 5.3.Informacjedlastrażypożarnej Podobniejakwprzypadkukażdegoinnegopożaru,stosowaćodpowiedniniezależnyaparatoddechowyociśnieniowym zasilaniu, zhomologacjąmsha/nioshlubrównorządnąipełnysprzętochronny. SEKCJA6:POSTĘPOWANIEW PRZYPADKUNIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIADO ŚRODOWISKA 6.1.Indywidualneśrodkiostrożności,sprzętochronnyiproceduryw sytuacjachawaryjnych Zapewnićodpowiedniąwentylację.Użyćśrodkówochronyosobistej. 6.2.Środkiostrożnościw zakresieochronyśrodowiska Niespłukiwaćdowódpowierzchniowychanikanalizacjisanitarnej. 6.3.Metodyimateriałyzapobiegającerozprzestrzenianiusięskażeniaisłużącedousuwaniaskażenia Zebraćpróżnioworozsypanymateriałizebraćwodpowiednim pojemnikudousunięcia Odniesienia do innych sekcji SprawdY orodki ochronne w sekcjach 8 i 13. SEKCJA7:POSTĘPOWANIEZSUBSTANCJAMIIMIESZANINAMIORAZICH MAGAZYNOWANIE 7.1Środkiostrożnościdotyczącebezpiecznegopostępowania Stosowaćśrodkiochronyosobistej.Zapewnićodpowiedniąwentylację.Unikaćkontaktuzeskórą,oczamiiubraniem.Unikac polkniecia i narazenia przez drogi oddechowe. Środkihigieny PostępowaćzgodniezogólnieprzyjętymizasadamiBHP.Nieprzechowywaćrazem zżywnością,napojamiipaszamidlazwierząt. Niejeść,niepićiniepalićpodczasużywaniaproduktu.Zdjąćiupraćskażonąodzieżprzedponownym użyciem.myćręceprzed posiłkamiipozakończeniupracy. 7.2.Warunkibezpiecznegomagazynowania,w tym informacjedotyczącewszelkichwzajemnychniezgodności Strona 3 / 11

4 Trzymaćpojemnikszczelniezamkniętywdobrzewentylowanym miejscu. 7.3.Szczególnezastosowanie(-a)końcowe Zastosowanie w laboratoriach SEKCJA8:KONTROLANARAŻENIA/ŚRODKIOCHRONYINDYWIDUALNEJ 8.1.Parametrydotyczącekontroli Wartościgranicznenarażenia źródłolista PL -RozporządzenieMinistraPracyiPolitykiSpołecznejzdnia29listopada2002r.wsprawienajwyższych dopuszczalnychstężeńinatężeńczynnikówszkodliwychdlazdrowiawśrodowiskupracy.dziennikustawnr.217,poz.1833,dnia 29 listopada 2002 Składnik Unia Europejska Wielka Brytania Francja Belgia Hiszpania STEL: 0.1 ppm; 1.1mg/m 3 STEL / VLCT: 0.1 ppm. STEL / VLCT: 1 mg/m 3. TWA 0.1ppm; TWA 1mg/m 3 STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1 mg/m 3 (15 minutos). Składnik Włochy Niemcy Portugalia Holandia Finlandia TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m 3 skin absorber 0.1ppm MAC; 1mg/m 3 MAC STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina STEL: 1.1 mg/m 3 15 minuutteina Iho Składnik Austria Dania Szwajcaria Polska Norwegia Haut MAK-KZW: 0.1 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 1 mg/m 3 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m 3 8 Stunden Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 0.1 ppm Haut/Peau STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 1 mg/m 3 15 Minuten TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 1 mg/m 3 8 Stunden STEL: 1 mg/m 3 15 minutach TWA: 0.5 mg/m 3 8 godzinach Ceiling: 0.1 ppm Składnik Bułgaria Chorwacja Irlandia Cypr Republika Czeska Potassium iodide TWA: 5.0 mg/m 3 TWA: 3.0 mg/m 3 STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 1.1 mg/m 3 15 minutama. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 1 mg/m 3 15 min TWA: 0.1 mg/m 3 8 hodinách. Składnik Estonia Gibraltar Grecja Węgry Islandia Ceiling: 0.1 ppm STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 ppm TWA: 1 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 15 percekben. CK TWA: 1 mg/m 3 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m 3 Składnik Łotwa Litwa Luksemburg Malta Rumunia TWA: 1 mg/m 3 Ceiling: 0.1 ppm TWA: 0.09 ppm 8 ore TWA: 0.50 mg/m 3 8 ore STEL: 0.2 ppm 15 minute STEL: 1 mg/m 3 15 minute Strona 4 / 11

5 Składnik Rosja RepublikaSłowacka Słowenia Szwecja Turcja Potassium iodide MAC: 3 mg/m 3 Skin notation MAC: 1 mg/m 3 Ceiling: 1.1 mg/m 3 TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m 3 TWA: 0.1 ppm 8 urah TWA: 1.1 mg/m 3 8 urah Koža STEL: 0.1 ppm 15 minutah STEL: 1.1 mg/m 3 15 minutah Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter Binding STEL: 1 mg/m 3 15 minuter Biologiczne wartosci graniczne Niniejszyproduktwdostarczonejpostaci,niezawierażadnychmateriałówstwarzającychzagrożenie,objętychograniczeniami dotyczącymidopuszczalnejwartościbiologicznejustanowionymiprzezwłaściwedlaregionuorganynadzorcze Metody monitorowania EN14042:2003Identyfikatortytułu:Atmosferymiejscapracy.Poradnikstosowaniaizastosowaniaprocedursłużącychd0oceny narażenianaśrodkichemiczneibiologiczne. Pochodnypoziom niepowodujący zmian (DNEL) Droganarażenia Ostra efekt (lokalny) Ostra efekt (ogólnie) Przewlekle skutki (lokalny) Doustny(-a,-e) Skórny(-a,-e) Wdychanie Przewlekłeskutki (ogólnie) Przewidywanestężenie. niepowodującezmianw środowisku (PNEC) 8.2.Kontrolanarażenia Środkitechniczne Żadnewnormalnychwarunkachstosowania. Wyposażenieochrony indywidualnej Ochrona oczu Ochronarąk Okularyochronnezosłonamibocznymi(NormaUE-EN166) Rękawiceochronne Materiałrękawic Czas przebicia Grubośćrękawic Norma UE Komentarzerękawica Kauczuk naturalny Zobaczzaleceń - EN 374 (minimalny wymóg) Kauczuk nitrylowy producentów Neopren PCW Ochronaskóryiciała Odzieżzdługimirękawami Sprawdzićrękawiceprzedużyciem Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic. Przestrzegaćwskazówekproducentalubdostawcy Zadbaćrękawicenadająsiędotegozadania;Kompatybilnośćchemiczna,zręczność,warunkipracy,Podatnośćużytkownika,np. efektówuczulających Równiez wziac pod uwage specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania Usuńrękawicezopiekiuniknąćzanieczyszczeniaskóry Strona 5 / 11

6 Ochrona dróg oddechowych Niepotrzebnejestwyposażenieochronnewnormalnychwarunkachużytkowania. Dużaskala/użycieawaryjnego Małaskala/urządzeń laboratoryjnych Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów Zalecany rodzaj filtra: Cząstkistałefiltr Zachowywac wlasciwa wentylacje. Środkikontrolnenarażenia środowiska Zapobiecprzedostaniusięproduktudokanalizacji.Niedopuścićabymateriałskaziłwody gruntowe.w raziebrakumożliwościzatrzymaniapoważnegouwolnienia,należy powiadomićlokalnewładze. SEKCJA9:WŁAŚCIWOŚCIFIZYCZNEICHEMICZNE 9.1.Informacjenatematpodstawowychwłaściwościfizycznychichemicznych Wygląd Stan fizyczny Czerwonobrązowy Płyn Zapach działaniełagodne Prógwyczuwalnościzapachu ph Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia Temperaturamięknienia Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Temperaturazapłonu Metoda - Szybkośćparowania Palność(ciałastałego,gazu) Nie dotyczy Płyn Granicewybuchowości Ciśnieniepary <= C Gęstośćpary (Powietrze = 1.0) Ciężarwłaściwy / Gęstość C Gęstośćnasypowa Nie dotyczy Płyn Rozpuszczalnośćw wodzie Substancjamieszającasię Rozpuszczalnośćw innych rozpuszczalnikach Współczynnikpodziału(n-oktanol/woda) Składnik Logarytm Pow Potassium iodide Temperaturasamozapłonu Temperaturarozkładu Lepkość Właściwościwybuchowe Właściwościutleniające 9.2. Inne informacje SEKCJA10:STABILNOŚĆIREAKTYWNOŚĆ Strona 6 / 11

7 10.1.Reaktywność Nie znane na podstawie posiadanych informacji 10.2.Stabilnośćchemiczna Substancja stabilna w normalnych warunkach Możliwośćwystępowanianiebezpiecznychreakcji Niebezpieczna polimeryzacja Niebezpieczne reakcje. Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego Warunki,którychnależyunikać Produkty niezgodne. Nadmierne cieplo Materiałyniezgodne Reduktory. Amoniak. Metale alkaliczne Niebezpieczneproduktyrozkładu owodór. Tlenki potasu. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1.Informacjedotycząceskutków toksykologicznych Informacje o produkcie a)toksycznośćostra; Doustny(-a,-e) Skórny(-a,-e) Wdychanie Danetoksykologicznedlaskładników Składnik LD50 doustnie LD50 skórnie LC50 przez wdychanie Woda - Potassium iodide 2779 mg/kg (Rat) 315 mg/kg ( Rat ) 1425 mg/kg ( Rabbit ) mg/l 4h ( Rat ) b)działanieżrące/drażniącena skórę; c)poważneuszkodzenie oczu/działaniedrażniącenaoczy; d)działanieuczulającenadrogioddechowelubskórę; Oddechowy(-a,-e) Skóra e)działaniemutagennenakomórki rozrodcze; f)rakotwórczość; Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych Strona 7 / 11

8 g)szkodliwedziałaniena rozrodczość; h)działanietoksycznenanarządy docelowe narażeniejednorazowe; i)działanietoksycznenanarządy docelowe narażeniepowtarzane; Narządydocelowe Brak znanych. j)zagrożeniespowodowane aspiracją; Objawy / efekty, ostreiopóźnione SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1.Toksyczność Działanieekotoksyczne Produktzawieranastępujące,niebezpiecznedlaśrodowiskasubstancje.Zawiera substancję,którajest:.działabardzotoksycznienaorganizmywodne. Składnik Ryby slodkowodne pchławodna Algi slodkowodne Substancja mikrotoksyczna Potassium iodide Onchorhynchus mykiss: LC50: 3200 mg/l/120h Oncorhynchus mykiss: LC50 = 1,7 mg/l/96 h EC50 = 0,2 mg/l/48 h Trwałośćizdolnośćdo rozkładu Trwałość Degradacja w oczyszczalni ścieków Mieszasiezwoda,Trwałośćjestnieprawdopodobna,napodstawieposiadanychinformacji. Zawierasubstancjeznanesąniebezpiecznedlaśrodowiskalubniedegradacjiw oczyszczalniachścieków Zdolnośćdobioakumulacji Bioakumulacja jest nieprawdopodobna Składnik Logarytm Pow Współczynnikbiokoncentracji(BCF) Potassium iodide Mobilnośćw glebie Produktjestrozpuszczalnewwodzie,imogąrozprzestrzeniaćsięwsystemachwodnych Najprawdopodobniejruchliwywśrodowiskuzewzględunarozpuszczalnośćwwodzie. Bardzo mobilne w glebach 12.5.WynikiocenywłaściwościPBT Brakdostępnychdanychdlaoceny. i vpvb 12.6.Inneszkodliweskutkidziałania Informacje o dyzruptorze Niniejszyproduktniezawierażadnychznanychlubpodejrzewanychdysruptorów wydzielaniawewnętrznego wydzielaniawewnętrznego TrwałezanieczyszczenieorganiczneNiniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji Potencja3 niszczenia ozonu Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji Strona 8 / 11

9 SEKCJA13:POSTĘPOWANIEZODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów Pozostałeodpady/niezużyte wyroby Skażoneopakowanie Europejski Katalog Odpadów Inne informacje Utylizatorzy odpadów chemicznych musza okreslic, czy odpad chemiczny zostal sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych musza sprawdzac lokalne, regionalne i panstwowe przepisy, aby dokonac pelnej i dokladnej klasyfikacji. Opróżnićzpozostałychresztek.Usunąćzgodniezprzepisamilokalnymi.Nieużywać ponownie pustych pojemników. ZgodniezEuropejskim Katalogiem OdpadówKodyOdpadówwynikajązzsowania produktu,aniejegowłaściwości. Nieusuwaćodpadówdościeków. SEKCJA14:INFORMACJEDOTYCZĄCETRANSPORTU IMDG/IMO Nie podlega regulacji Numer UN (numer ONZ) 14.2.Prawidłowanazwa przewozowa UN 14.3.Klasa(-y)zagrożeniaw transporcie Grupa opakowaniowa ADR Nie podlega regulacji Numer UN (numer ONZ) 14.2.Prawidłowanazwa przewozowa UN 14.3.Klasa(-y)zagrożeniaw transporcie Grupa opakowaniowa IATA Nie podlega regulacji Numer UN (numer ONZ) 14.2.Prawidłowanazwa przewozowa UN 14.3.Klasa(-y)zagrożeniaw transporcie Grupa opakowaniowa 14.5.Zagrożeniadlaśrodowiska Brakzagrożeńzidentyfikowanych 14.6.Szczególneśrodkiostrożności Wymaganeżadnespecjalneśrodkiostrożności dlaużytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem Idokonwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy, pakowane towary SEKCJA15:INFORMACJEDOTYCZĄCEPRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1.Przepisyprawnedotyczącebezpieczeństwa,zdrowiaiochronyśrodowiskaspecyficznedlasubstancjilub Strona 9 / 11

10 mieszaniny Listymiędzynarodowe X = wymienione. Składnik EINECS ELINCS NLP Ustawa o kontroli substancji toksyczny ch (TSCA) DSL NDSL PICCS (Filipińs ki wykaz chemikal iów i substan cji chemicz nych) ENCS IECSC AICS KECL (koreańs ki wykaz istniejąc ych substanc ji chemicz nych) Woda X X - X - X X X Potassium iodide X X - X X X X X X X - X - X X X Przepisy krajowe Klasyfikacja WGK Klasazagrożeniawód=1(klasyfikacjawłasna) Składnik Klasyfikacja wody w Niemcy (VwVwS) Niemcy - TA-Luft Klasa Potassium iodide WGK 1 WGK 1 WGK Ocenabezpieczeństwachemicznego Ocenabezpieczeństwachemicznego/Raporty(CSA/CSR)niesąwymaganewprzypadkumieszanin SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Pełnatreśćodnośnychzwrotów Hw sekcji2i3 H312-Działaszkodliwiewkontakciezeskórą H332-Działaszkodliwiewnastępstwiewdychania H400-Działabardzotoksycznienaorganizmywodne CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS -Europejskiwykazistniejącychprzemysłowych substancji chemicznych/wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych PICCS -Filipińskiwykazchemikaliówisubstancjichemicznych IECSC -Chińskiwykazistniejącychsubstancjichemicznych Legenda TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych ENCS - Japán létezo és új vegyi anyagok AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances) KECL -KoreańskiwykazistniejącychibadanychsubstancjichemicznychNZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych WEL - Ograniczone w miejscu pracy TWA -Średniaważonawczasie ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC -MiędzynarodowaAgencjads.BadańnadRakiem (AmerykańskaKonferencjaPaństwowychHigienistówPracy) DNEL -Pochodnyniepowodującyefektówpoziom PNEC -Przewidywaneniepowodująceefektówstężenie RPE -Środkiochronydrógoddechowych LD50 - Zabójcza Dawka 50% LC50 -Stężenieśmiertelne50% EC50 -Skutecznestężenie50% NOEC -StężeniebezobserwowanegoEfect POW -Współczynnikpodziałuoktanol:woda PBT -Trwały,Bioakumulacji,toksyczne vpvb -bardzotrwałe,bardzobioakumulacji Strona 10 / 11

11 ADR -Umowyeuropejskiejdotyczącejmiędzynarodowegoprzewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code OECD -OrganizacjaWspółpracyGospodarczejiRozwoju BCF -Współczynnikabiokoncentracji(BCF) Najważniejszeodnośnikidoliteraturyiźródełdanych Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association MARPOL -Międzynarodowakonwencjaozapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki ATE -Szacunkowatoksycznośćostra VOC -Lotnezwiązkiorganiczne Klasyfikacjaiprocedurawykorzystanaw celudokonaniaklasyfikacjimieszaninzgodniezrozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Zagrożeniafizyczne Napodstawiedanychzbadań Zagrożeniadlazdrowia Metoda obliczeniowa Zagrożeniadlaśrodowiska Metoda obliczeniowa Poradydotycząceszkoleń Szkoleniezwiązanezeświadomościąozagrożeniach,łączniezoznakowaniami,kartamicharakterystykiproduktu(SDS), indywidualnywyposażeniem ochronnym ihigienawmiejscupracy. Opracowano przez Data aktualizacji Podsumowanie aktualizacji WydziałBezpieczeństwaProdukcji(BHP)Tel.++049(0) lip-2018 AktualizacjasystemówtworzeniakartSD,zastępujeChemGesSDSNo.2,111. Oświadczenie Informacjepodanew niniejszejkarciecharakterystyki(sds)sąwłaściwewedługnaszejwiedzy,posiadanychinformacjii wiaryw dniuichpublikacji.podaneinformacjezostałystworzonejedyniejakowytycznecodobezpiecznego postępowania,stosowania,przetwarzania,przechowywania,transportu,utylizacjiiuwolnieniainiemogąbyćuważaneza jakąkolwiekgwarancjęlubspecyfikacjęjakościową.niniejszeinformacjeodnosząsiędoszczególnegoiokreślonego materiałuimogąbyćnieważne,jeślininiejszymateriałjeststosowanywrazzjakimkolwiekinnym materiałem/innymi materiałamilubw jakimkolwiekprocesietechnologicznym,jeśliniezostałotookreślonew niniejszym tekście Koniec karty charakterystyki Strona 11 / 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42918 Wzórcząsteczkowy H14 N4 O2 Pt 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 05-gru-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10752 Synonimy Gelose. Nr CAS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 46972 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 43372 Nr CAS 13813-42-8 Wzórcząsteczkowy ErI3 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A11461 Nr CAS 85-86-9 Wzórcząsteczkowy C22H16N4O Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 19-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 43398 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 22-gru-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L15029 Synonimy Polyoxyethylene(20)sorbitan

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J61249 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 46945 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 45084 Nr CAS 7440-57-5 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J62692 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-lis-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A16266 Synonimy 4-(alpha-D-glucosido)-D-glucose

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11250 Synonimy Neodymium trioxide.; Neodymium sesquioxide;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A14300 Nr CAS 75708-92-8 Wzórcząsteczkowy C19 H19 N7 O6.2H2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 20-lut-2012 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12919 Synonimy Monosodium glutamate

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 14-5670-10 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : B24390 Synonimy 1-Butyl butyrate; Butyl butanoate; Butanoic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : H30253 Synonimy Carbon, activated. Nr CAS 7440-44-0 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 14-mar-2011 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : AN0035 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00155 Nr CAS 7440-74-6 Nr WE. 231-180-0 Wzórcząsteczkowy In

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J66364 Nr CAS 7413-34-5 Wzórcząsteczkowy C20 H20 N8 Na2 O5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J66820 Nr CAS 191114-48-4 Wzórcząsteczkowy C43 H65 N5 O10 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42871 Nr CAS 7440-06-4 Nr WE. 231-116-1 Wzórcząsteczkowy Pt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 24-maj-2011 Wersja Nr 5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : EP, PB, PO 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-gru-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A13736 Synonimy (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 4 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 14-5602-01 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-kwi-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 16797 Synonimy 2-Propanone-d6;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-lip-2013 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0191 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42894 Wzórcząsteczkowy Pt:Rh; 90:10 wt% 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 29-cze-2011 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0020, SR0032, SR0033, SR0035,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-lip-2014 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10431 Synonimy 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 33356 Synonimy Cyanic acid,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 09-lip-2014 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A15782 Synonimy alpha,alpha-dipyridyl;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 10004 Nr CAS 14873-63-3 Wzórcząsteczkowy PtCl2 [(C6 H5)(CN)]2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 10-wrz-2009 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : R30164501 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-wrz-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A16254 Nr CAS 18851-33-7 Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 11-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 12163 Synonimy Gold Trichloride.;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11312 Nr CAS 13760-83-3 Wzórcząsteczkowy Er F3 Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 22-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11498 Synonimy Argentum. Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 17-lip-2013 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : CM0149 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 14-mar-2011 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : AN0025 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-cze-2006 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 20835 Nr CAS 15768-18-0 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12181 Synonimy C.I. 26105; Lipid crimson; Scarlet Red; Solvent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 07-gru-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 403140000; 403140050; 403140100;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 10-gru-2007 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 36551 Synonimy Deuterated THF.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L18341 Nr CAS 288-42-6 Wzórcząsteczkowy C3 H3 N O 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 07-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 07-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 28-paź-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10395 Synonimy 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 11-lut-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A18668 Nr CAS 7632-00-0 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 45496 Nr CAS 206986-90-5 Wzórcząsteczkowy Ag3 C6 H5 O7. xh2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 06-lut-2015 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A14376 Synonimy 4-Hydroxynitrobenzene;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-sie-2009 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 349050000; 349050500; 349051000;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 18-sty-2012 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0181 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-mar-2012 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 125120000; 125121000; 125125000

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 15 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 10-9256-01 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 06-sie-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 202860000; 202860010; 202860051;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00005 Nr CAS 7429-90-5 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00004 Nr CAS 7429-90-5 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 10-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 10-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 3 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 26-4120-22 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-mar-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J63075 Synonimy Amet; Glutamic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 10-wrz-2009 Wersja Nr 5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 215470000; 215470010; 215472500

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00100 Nr CAS 7440-50-8 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00095 Nr CAS 7440-50-8 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00098 Nr CAS 7440-50-8 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 06-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 06-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 30-lis-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00248 Synonimy None Nr CAS 7723-14-0

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY SDS COVER KARTA. Informacje o produkcie

ZESTAWY SDS COVER KARTA. Informacje o produkcie Data aktualizacji 29-maj-2015 Wersja Nr 10 ZESTAWY SDS COVER KARTA Informacje o produkcie Nazwa wyrobu Washing Solution Cat No. : 10-9422-01 Zalecane zastosowanie Zastosowania 0dradzane Diagnostyka in

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 14-maj-2010 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A11189 Synonimy Orthophosphorous

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 20-paź-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 20-paź-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 07-wrz-2010 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 43262 Synonimy Acetic acid chloride;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 04-lut-2016 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 04-lut-2016 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-wrz-2011 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : CTS 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 19-maj-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A16146 Synonimy Propanal Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-lut-2017 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : B20721 Synonimy Bis(diethylthiocarbamoyl)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 04-cze-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 04-cze-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 06-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 06-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 07-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 07-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 01-lis-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12245 Synonimy SAA Nr CAS 108-30-5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-mar-2008 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : B23180 Synonimy N-Methylethanolamine

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 10894 Nr CAS 1370709-86-6 Numer rejestracyjny REACH - 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 24-lip-2007 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L13189 Synonimy Butyric Acid.;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-wrz-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 13798 Synonimy ; Periodic acid

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42555 Wzórcząsteczkowy H2 SO4 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 07-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 07-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 17-maj-2010 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : C/7020/47, C/7020/46 Synonimy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 25-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00010 Nr CAS 7429-90-5 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 19-sty-2012 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0227 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 03-cze-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12398 Synonimy B-Pyridyl-a-N-Methylpyrrolidine.;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-maj-2012 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : R24600 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A15652 Synonimy Nr CAS 98-07-7 Wzórcząsteczkowy C7 H5 Cl3 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 07-wrz-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 33278 Synonimy tert-butyl alcohol;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 11-kwi-2012 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : R30164601 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-paź-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12005 Synonimy Azine.; Azabenzene

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 29-maj-2015 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A13698 Synonimy 4-Aminotoluene;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 26-cze-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 26-cze-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 12-mar-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 12-mar-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 05-lut-2010 Wersja Nr 5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 45479 Synonimy Azotic acid;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-mar-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L04295 Synonimy Acetyl oxide,

Bardziej szczegółowo