Dziennik polityczny, społeczny I literacki. Redskcja I Administracja w Łodzi: Piotrkowska Telefon 199. l ', \ - ", ' ; ~ -... '",: '.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik polityczny, społeczny I literacki. Redskcja I Administracja w Łodzi: Piotrkowska Telefon 199. l ', \ - ", ' ; ~ -... '",: '."

Transkrypt

1 l6(h!, Nedzela 8 lute4'o 1920 roku. Dolr m~ ' PRENUMERATA : ~~~~;..,. Dziennik polityczny, społeczny literacki. Redskcja Administracja w Łodzi: Piotrkowska Telefon 199. : Cen. numeru pojedyńczego 40 fen. Telefon w Waraz.wie &09. Za Mesięczne MJr Kwart,,'n'e ~ ~O. Za 0111l0- lenie dopłaca się Mk miesęcznie. : Prenumeratl\ przez pocztę mleslęmtlle 1lt.Om. K"... tajnie Zagranlclł lik mlealęcml.. GBLOSZENA Zwyczalne: 90 fen. la wem pettowy J~dnoszpalto"y. Drobne: 16 fen. za wyraz, najmnle.j 1.20 Mk. Nadealane:l'n:ed tekstem 1'.- Mir., w tekście ł Mk., po tet. ścle 2.2~ fen. za wersz petitowy (str.. 4 szp.) Nekrologi: 1.50 Mt.a wiersz petitowy (str. ł BZp.) O«łoszenla zamle.jsoowe o 10 proc. droiel. termnowy drut ogloszeil oflar adm. nle odpo\vlada. l ', \ - ", ' ; ~ -... '",: '. ' A_a Je. ~..~..łj".,": :.~..",,"... "~.~... ~ BANK zyt n Po S-k. Akc. nstytucja Centralna: P l a e ~ a r e e k l N! 7 - dom własny. Oddział Miejski: Królewska N~ G, róg P. Saskiego (daw. Dom Bankowy Adam PildzictiJ :Eł.ozpoozą1: -czyn.nośoi ban.k.o~e Radal Prezes Stanisław Ks. Lubomirski. Wice-Prezesi: Bolldan Broniewski, Karol Szlenkier. Członkowie Antoni Gosiewski, Stanisław Jasinkowicz, Włodzimierz Karski, lliohał Hrabia Komorowski, Andrzej Książę Lubomirski, Władysław Pfeiffer, Adam Piędzieki, August Poplawski, Henryk Radziszewski, A.ntoni Słaboszewiez,A.ntoni WereazezlńskL Dyrekcja. Dyrektor Naczelny Dr. Henryk Kaden. Dyrektorzy. Antoni Gintowt, Bolesaw Pawlikiewiez. Wice-Dyrektorzy. Piotr Lowieniecki, Aleksander Urbanowski, Zygmunt Zieliński. 11&8-1 1-S1l oblat lerii 1920 r. Warszawskej Wltw4ml "snoo- OS0!l~. Casłn.o 1-ny obraz senl 1920 r. Warszawskiei WytwOrn Sfinks" "Córka Pani -X O"~ Dramat towarzyskf 1ł' 6 wielkich akt. w wyk. artystów scen warszawskich. K. Junasza-Stępo.alei, R. Bończa, H. Gromnicka. K. Dunin.M.pleiewioz,.ł. Szozerbiec-lVachepski, J. Winiarska. Rzecz.zeja si, w WarlzanlL lajnawlla taalaty paa z pracowli G. Z.ill'Jdan w larlz.wil-,aluszl z Bllgazfllllód "Stuisława lł w Warszawie. MOTTO Co z!e, C? czyate-któł wie, kt6łf 2ycJe przepastnych kroplą m6n, Początek przedstawień o 4-ej pp., ostatniego punkt. o 8.80 wieoz. Po Olemm stąpa ludzka rzesza, A tylko kapłan-ból rozgnelsl Passe-Partout niewatne. ~ ;", '-.~."". '.,',: 'l'~ :. f.. ";~'f,.'. ~.., ':....-~..:-!~'::.- ~i " ~. ~'.. ' f6dzkt Okręgowy Xomitet Fleblscytowy dla Górnego Slązka. Przoj &zd. N"r. 4:, Z p. podaje ao wfadomości Górnoślqzaków i obywateli przynaletnyoh do terytorf6w podlegających plebiscytowi, że ułatwia bezpłatnie wszelkie formalnośoi, zwjązane z pobytem w Łodzi lub okrqgu, w co wohodzi rówqłe~ tlzyl./kanie kart pobytu. Zaintoresowani zgłaszać siq mogą do bium Komitetu oodzieonie od godziny 4-ej do 6-ej po połu.dniu, w DledzielQ i 'wi~ta od 11 do),2 pned południem. -- = REGNA KENGSBEnŻANKA JÓZEF BODZECHOWSK zaślubieni l Uc1i w Lutym - ==-- nicliizl"f!.:". Q... tego 1.iąz~k Pra;~\1dUw ~rul i.. ł:!cb l!rztll~ ol 98-1 ~abawę ta9'eczną s.u Q.nplslgklej Aleja 1 Kaja li r. (P'8at SZU1:A). Pocą~ok o cod 2 po południu. - 21l9-1 loterja Polskiego Tow. Czerwonego Krzyża, ~dt~~a~r dawniej TOWARZJSTWA POMOCY nu lołb1erzł POLSEGO. ~YGa.ANE. Pianraza) Wli..._. Jedlloplętrowa a ogrodem,.lolonb fi 11 pokol a wszelklemł wygodam llowoclelllleml (elektrlcall~ wodociąg, kananzaeta). poło~one w Lllngówku, w poblłła kolei do'udow.j Ł6di-Zgterz...rtoj6 obecnie 200,000 Marek. Druga) P.o tamte połołod1. obaaara 7200 łokci kwadr.. odpowlednl pod audow, wiu., Trz"il) k 1,000 ' ppoo. P.6.t Poleklego. CeD. losu at DPleme aleod'dłalułe d. 15 kwietnia 1920 r. Los6w Główna }{olekta w kantorze wymiany Samuela Weinberga, Piotrkowska ~';-1 Powołujl\C alę na powjłne ogioaeate uprashm Ss. Bubkolettor6w o łask. zgłaszanie alę do mego tutom Piotrkowska ó8. Warunki korzystne. Samuel W cinberg. Fe 1"FATC POLSK (Dzielna 18) pod djr. }:raacjuka Ryclałowskkgo. Nledztela 8.U po pol. o godz. a po Clenu.h popu Jal"Dycll JDZe eca ł ' w04e... łobr. o. Załferta,?łecz.. -'oł. K. 7 W78tęp L. Solaklogo... f... cl:ułł'. kom. "ł nkł. W. Sardoa. ue! 4. Czas odnowić prenumeratę.

2 SALA KONCERTOWA. SALA KONCERTOWA. Dzisiaj o godz. 3.t5 po pol na. Xoncercie popołu8niowym łódzkiej Orkiestry Symfonicznej wystąpi utalentowany pianista ł f skenazy W programie: Beethoven V Symfonja oraz Schumann Koncert fortepianowy. Jutro o.godz wiecz. / Da K.OD.oero1e.a'bonaD1en1;o~y:D1 śpiewa nac Bileły ad to-12 i od 2 dd 5 w kasie Sali KDncertowej. Dziś dni następnych ~lera Cho~ dnaja i~aksmow i RUNCZ w bezsprzecznie naj wspanialszym 6-cio aktowym dramacie "Gdy na kominku Już urygasł tar. " D_lazy ciąg i zakończenie "Przy kominku" nasłracja: śp:le'vv 1 C)rk1~stra ~ ~..., ~ Polska, Ententa Niemcy wobec pokoju z bolszewikami. Pomimo nieustannych nawoływań pod zwrotu po~yczek u~zfelonycb w swoim adresem r1.ądu, by zarzucił wreszcie nie czasie jl'szcze imperjum carskiemu przez lfcojące z suwereunością państwa metody francuską finansjf'r~. Pójdą "'ięc w kąt w naszej polityce zagranicznej i zdobył basła obrony kultury europejsldej przed si~ wreszcie na odwagę liczenia si~ wy- azjatyckim bolszewizmem, zamilkną usłułącznie z własnym interesem, a nie z slodką lub cierpką miną Milleranda. lub :tne agencje informacyjne o rzeziach i nleust,annych rewolucjach w Moskwie i Lloyd George'a, nie ulega najmniejszej Petersburgu. Powo! us!jokoi się we Franwątpliwości, i~ gabinet pada SkulskieL'o 'cji. wyłame si~ olla z pod wpływu ró~będzie sj~ w sprawie zawarcia pokoju z nych ciemuych kreatur rosyjskich, które sowiecką Rosją, czy łet kontynuowania wojn'y liczył przedewszystkiem ze zdaniem wciąt jeszcze szczują do wojlly, tęskniąc do cara, posad. pf'nsji, tytułów i orderów, enteoty. kt6re spa no, na nich za pośrednictwem Tak dyktuje mu głos prawicy. Bar- Kołczal16w, DeUlkinów j Judelliczów.. dzo śmiało pisze o tedl w "Jonrnal de Najbarrlzfpj jedna ' { ciekawe i wa~ne Pologne" poseł mieszczal\ski p. de Rosset: jest stanowisl<o Ameryki. Nie ulega aj.pewne jest, it jf'śli będziemy zmus7.f'1ll rn,iejszl'j wqtl,jiwości, it łwiatem rządzi do dalszego prowadzenia wojuy, lub jeśli dziś, do spółld mo~f:' z Londynem, Wazawrzemy pok6j,. musimy to uczyllić w szyngton. Jerlynie Ameryka mo~e podać porozumieniu z mocarstwami pntenty" r~kę ratunku Europie, jej stanowisko jest (M 23 z oni a 4 b. m. Au moment d'une najzup.. łniej miarodajne dla wielklf>j poerlse: la Paix ou la Guerre~"). lityki międzynarodowej na dalold dyshns. Punl<t ciężltości całej sprawy prze- Wszak odrzucenie rahfikacji pokoju przez suwa się tedy na stanowisko ljaństw en- wielkie mocarstwo drugiej półkuli zmietenty wobec Rosji. Anglja zdeldarowala niło zasadniczo poło~eoie Niemec, kt6re Wą polityltę zu, ełnie - dąży ona do po- na mo~liwośei zawarcia ze Stanami Zjedkojowej wymially produktów za wszelką noczollemi odr~bnego pokoju budują barceuę, wojny z Bolszt'wją prowadzć nie dzo dla siebie.przyjazne boroskopvl chce, bo uważa jq, jak wykazało doświad- Jak wiarlomo, rząd ame"rykański po. czellie za bezcelowll, a niemniej nie może, wziął niedawno decyzję z:lcbowania wobeo gdyż robotncy angielscy ostatecznie za- Rosji zupełllej /leatralllotcf. Tem nie mdit>j, d~klarowali swój spr~ec:iw 'w sprawie po- zgodnie z prawaljli wojuy morskiej, milpl~ranla l\ontrrewolucji rosyjskiej. cząco zgodził się na blolułllę Rosji, pro- :Francja znajduje si~ na punkcie przełomowym. Przodowała ona w propaklamowan~l pu:ez mocarstwa ententy. Obf'cnif', jak donosi "New York TimesgowaulU /\l'ucjaty przecw bolszewikom. rząr1 waszyllgtońjki re sceptycyzmem przy.ale Clelll6llct'all ustąpił, prasa urichłn w jął varunki zilleslenla blokady przpdstaswych \\ojenll)'ch zaljędacl, olworzyły si~ wiolle Lansinguwi prlf'z surzymierzou)'ch, Dowe huryzonty dla 1J1'wmysłu i band!o- UWa2aj"o je za niewkonalne. 'Weg'o wykorlystallja Hosji. a mo~e nawe~ 'Ue bel tuj' bę,due t"i dzanie,.ł.'" ł, fi ~ 7! ł fi) 'A, 8 1 ł t fi) t!" t9ło P. Stany Zjednoczone \1wa?ają prowizorjum, za jakie uchodzić musi handf' z Rosją za pośrednictwem koopel'at\ w, zresztą i tak jo~ upaństwowionycb, )ak zapewniał Litwinow, za.bpzcelowe l wprost pragnęłyby uznania rządu sowjetów i wejśda z nim w ofirjalnfl stosunti, zapewne tylko pod warunkiem zaljiechania propa'!andy komunistycznej w obcych państwach. Wedlu~ informacji "Berliner Tageblattu", nacis1c na rząd amerykaliski wywierają w tej sprawie także ni mniej nt więcei tylko,. wielcy przemysłowc~', łltórzy.iu~ otrzymali miljonowfl zam6wiellia z Rosii wraz z mandatem, by weszli w kontakt z bolszewikami amerykańskimi i urządzali zebrania za zawarciem pokoju z Ros! ą. Na~ 1l8wiązanipm stosunk6w banillowyeb pomiędzy Ameryką a Rosją pracowal tpt od dłn1.szcgo czasu chargp d'affairps boł81.~u icki w WaszyndoJlip, Martenś, ohf'cnle al'psztowany za a!!'itacię komunistyczną i stawony pod specjalną komisj~ senatu. Martens J1rzerlstawił komisji olbrzymi" ilośl umów handlowych,.iu~ zawartych pomiędzy przemysłowcami ampry' kańsltimi a Rosją. mi1jonowych sum. Dochodzą one wielo Spółudział bolszewik6w i wielkiego kapitału amerykańskipgo w sprawie pokojo jest ciekawym J1rzyc7.ynkiem do charakteryst}ki metod kapitalizmu i jeto naw~kro~ pralltyeznpgo, bez ~adnych skrupuł6w, sposobu kierowania opinją " myśl swych interesów: to rzuca się szumna hasła o obronie lur/zltości przed fałą azjatyckiej dziczy (czytaj: sprzeclajmy czempr~rtzei pozostałe po wojnie stare armaty i amunic,j~ wojujqcym jf>szcze majy'n narodom), to za chwilę mówi się o hllll'anitarnjll uczynku rat.owania bied nej ludności Rosji przy pomocy l\oopel'atyw (czyt.aj: haude z wyn~d~niałą Rosją da kolosalne zysci). Wobec tak zasarłniczcj zmiany nastroj6w WŚród koalicji, nie dziw, it na dzipje pokojowe u nas kwitną nawet przy UZUlllf'j powszechnie wobec eutenty suhlczości, rzą i u. Oała ta sprawa ogromnie jec1nal{ nie na r~ltq jest Niemcom. W prasie nif'mieckiej znać ton nil"chęcl 'tv stosunku do zdlesienia blokady dokoła Rosji i ewelotualnego polcoju Z Polsl<q. Publicyści niemieccy (z.a wyjątkiem ni(>zl\lf'ł,n~('h socjalistów). a pn.ortuje im Hans V.. rst z "Bprłiner Ta 'u- błauu", który zllał ś,dełnie RosjQ jeszcze z przeli wojny, a po zawucu pokoju Brzeskego bawił kilka tygol1ni w Estonja i estończycy. W obpcnyeb c1:a~aph barrlzo dla Polsld w&tną jest. sprawą dobrpj.orjpnłacji w s~ tllacj k"ljów nadhałtyckich, oraz w llsjll)s.. bll'olach i nastrojach,.iałde U l lność tych krajów przl'~ywłl. Pod tym względpl D\' sami często, dzięk informacji wrogów, pallallśllly ofiarą i wyoora ~f:'nie, jakle cudzoziprncy mieli o naszym kraju i jt>go stosunkach nie odpowia lało zazwyczaj rzeczywstości. Musimy uwa7.ać, aby nie poł,f>lnló błędów, {t.jre wobec uas popełniano: Kraje uactbaltyckie w bistorji naszej odt>2'ralą zapewne ogroljlną rolę cała nasza!jrzysz/ość na północy w znacznym zapewne stopniu uz8le~n lona. bęr1zie od tego, w jaki sposób ułożą się stosunki pollli,!dzy l1ami a estończ)kami, fmlandczykami a łotyszami. Wspomillahśmy jot nieje~nol{fotnie o tyoh!'ranicacb, w jakloh traktat pokojuwy ilopuszcza nas do morza. Wisimy pr~)' Bałtyku, trzymając się na matem WąZilltlciAtn ramieniu. Swego czasu, \V olire sle wielkiej awantury Herrnondta i Ton dor Goltza kładliśmy ohomuy nacis/\: na nit'bez-pieczeństwo, jalcie z powodu uiemców w Kurllludji grozi polskiej przyszłosei. Niemcy ci usarl()wi~szy się w Kurrlanliji mo~liby zawsze z łatwością w porozumieniu z krajem llaciel'zystym zgnieść teo wl\zki skrawek lądu, lttórym dochodzimy do morza. Ramłeuiom, zapewniajł\cem Polsoe znaczny spokój w kwestji brzegu mor- 81{le~0' ramipniem, w którf>m mogłoby krątenie całkiem normalnie i zdrowotnie sl42 odbywać jest przeeie~ właśnie ten ogromny pas kraio, który zajmuje lodno'ć estońska, łotewska i litewska. Zachodzi tedy pytauie czy mł~dzj nimi; a tymi narodami północy istnieją wmjemne tradycje, wspólne umiłowania j wspólne nienawiści. Przyjnyjmy sie naralle blitej małemu narodowi półjocnemu, którego przewatnie nasz polski ogół poprostu ani nfe loa, ani odró~nia od sąsiednich narodów północnych. Marny na uwadze estoń. czyków. Estonja, TJoło~ona na wscbodniem '!fybfle~u morza Bałt.\ ckie~o obejmująca..ją dawolł guber. estońsklł, p6łnocn" ~aq.' LitJ:uld~... e.'t "&!' R~k~~lkieJ i 1fr. ts. a'. " TOWARZYSTWO M łoś N K Ó W MUZYK. W srotłę, d. 11 go lutego 19_0 r. punktualnie o godz. 8 wiecz XV (XX) K O N C E R T wierz. smyukowej orkiestry kameral. pod lyrekcją Teodora Rydera z udz. p. Haliny Seml6wny (skrzypce) Bilety wejscia w cenie rok. H)O (dla członków) mk. 12 (d!a wprowa!lzonzch goscl). Balkon [) rok. dla młotł. do nabycia w kancelarfl Tow. corlziennie od 68, :.?126-1 ', 0 ~.,.'... ~" -~ soweckiej Moskwie - przf'śl'i~aj!\ si ę ";ł dowouzeniu, it umowa wymielllla z [< 00 1'1 1" ratywam rosyjsklemi jest nonsellsem. gol Y t Rosja wogóle niczeg'o dziś elcsportow at nie mo~e,vslcntek dezorganizaojl cal e,c! o aparatn gospodarczego, ~e jest to wlafcwie tylko w~kf'ęt ze struny koalicji, która dzś pośrednio i st"pniowo uznaje rząd 80wiet6w, a wi~o zwyclęst.wo komunio st6w. Vorst dowodzi. it układ z koalic j ą utrwala panowanie bolsz ~ wików, g d yż da im moralny lutorstet wobec mlls rosyjskich, a głównie 'lobec partji miensz<:wickich 1 r1emokrł.liyczoych. Cel tych dowodzeń wid ocz O) Je st, jak na dłon.,niemcom bynajmniej ) : e uśmiecha. się perspelltywa wtarg-nię,! ia koalicji w złotodajne dziedziny handlu r... syjslliego. Mimo całego SWf>/:{o poni~e 111 a pocies7aly się Niemcy myślą o wieli;il'j przyszłości, jaka czelca ich la wschod:ne. gdy enteuta ad in1initum i przy po lllo,'y Polski prowadzić będzie wojnę z bi.! szp wikami, a Niemcy chyłl<iem wkradną s i ę do s\{llrbc6w Rosji, choćby za pośr l' du l ctwem Estonji, która właśljie zawal ł/\ pokój z Rosją. Plan się uie udał. Nemcy D1e wylzały się nawet z pierwszych ran i nie m' ogą jesz~ze rozpostrzeć sw~ ctt czarnych skrzydeł!lad byłem Jllp rrjtllr1 car6w. ch mejsce zajm'ł państwa en tenty. Baczmy, by Polski uie usunięto od pełnego llol'yta rosyjsltiego,,tóre, je.:;1 1 nie zlraz to napf'wno za lat kilka b t<dil P. mogło do syta lakarlllić suchotulcze or l: a nizmy narojów Europy!... Przy dzisiejszym stallie rzeczy dadzi\ Sę jeszcze wytargol\ać świ e tne \\arunkl terytorjalne, gospoljarcze i po l. tyczue. NiA przeoczmy chwilj, bo mo.t ~ L l. zbyt późnol.. Czesław Ołtaszewskl. - plołrogrod7.kipj, oraz okolo 80 są~failah cych z wybrzetf'm wyspp.. k, rozclllgni\7ta na r.ll'zpstrzeu i k m. w.-ma sw o ją własnil f i zjognomię, swoją wasn el tfady cję, swoje odrębne cela. DWe ceclly w du~zy 3stończyka są znp"łnie wsp6lne z cechami duszy pola la. Estończyk, dzięki 'WaW ł3 1lJu doświu,l czeniu, jakiego mu nie poską ' dly dzil'je, nipnawidzi niti!oców i nienawidzi rosjan, uwahj1\c, ~e i z jednymi i z,lrll :~ iml ma bardzo długie, dotąd niewyrówoane ra. clluoltj. Walkę z rosjanami, walkę obronn ą podjęli estończycy ju~ w X wieku, kiedy to ksią~~ rusld Jaros/aw zburzył miasto estoliskie Tllrtu i na je~o gru/,ach zbudo. wał do dziś istniejący DOl'pat. Jut od tego czasu, przez cały cią~ hisłorji Estunji bieguie '<rwawa nić walk t'stońskich O niepodlpgłość. W końcu XV stulecia, a zwłaszcza \V połowie XV wil'ku wan Groźny wynucił z Estollji Za!toll Krzy tacki i całą Estonję oddał na łup prowa'lzollych z sobi} rosjan, tatarów, kałmuk6w i baszkir6w. Uważając się za zbyt słabycb, aby prowaizić walk~ z Mosl{wą" rycerstwo p6łnl)cn. Estonji poddało się w połowie XVl wieku w części Szwecji, w ezęgoi przyłączyło się do Danji. Południowa Estonja przeszła do Połski,?Jag biskupstwo t10rpackie zatrzymał han V. W roku 1582 eała czę~ć lic/andzkiej Estonji zjedn oczona została pod pano vaniem Polsk. " Na począttm xvrn wieku zn6w eab Estonia została prowincją rosyjską. Życie tej pro winc.1/ t jaj los był mniej więcej tat.j sam, 1aki był los wszystkich krajów podbitych przez Rosjan, a więc srogie prze~1 arfo wanla, ucsk naroo o wy itd. Niemcy zjawi. się V Estonji j drę- ' czą tem urój od Jderwszycb czasów hi storyczne.i jego pamięci. Przybyli oni w drugie,j połowie X![ "iaku, przybywając z Lubeki z Lll\d ujścia Dźwiny. Wojna estończyków z niemcami wzgj~dnie z za tonelll krzyżacltim w X wieku była bardzo zatarta, a z czas6w jej dotąd pamięć estończyków przpchowuje posta ć bohatera narodowego, dw6dcy w walc F< pr2;~elw zakonowi niejakiego. Lpmbita. W wieku X[ (r. 1224) zakon złamał ostatp. CZlJle siły estońs l {io. W owym czasit\ sprowalzono do Eustonji nipmc6w-kolo Jl1~LÓ!, którzy za, ot1'zlwamo..

3 ... m,,.li obowfll7;e'k utrzrmywn~ wo1slfo f bronić por1.qdlcu w )traiu. W ten sposób równorz"dnie z duchowipństwiem i rycerzami z~k()nll powstał jpszcze trzpci stan, rycprzy, którzy byli pr7.odl(ami obe'cnycb baronów pstolisldch. Lnel e!ltońsltj,ialw taki p01.bawiony b)ł wszysfl,ich praw i stanowląo stan nllll\\'olniczy nie posyłał nawet swoich przpdst8wicipli na zebrania talc zwanego "landtagu". Wiple razy po rywllli estończycy za broń przeciwko niemcom. ' W roku 1343 urządzili rzeź oipmców j dal(ów. W roku 1344 znów ulegli prlfmocy. Ostateoznie północna Estonia sprzedana została zakonow przez króla doków za 19 tyslticy marek. Z powyższego l\idzimy, ~e <,stończycy przel oały cił\{ swojej hlstorji mają wspólnyob z nami wrógólv, że ulegali tym samym co i my najazdom i te te sa- szefa sztabo veneralneud Kumunlłat z dnia 7 lutego. Front Utcwsko-bialoruskf: w nocj z 6 na 6 b. m. oridziały grun gen. Lasocklego dokonały t1mialego wypadu na północ od Dzisny w kierunku tacji kolejowej Borltowicze. W rezultar.je tej al<cli wztęlidmy 200 jeńców, sze.. (a sztabu brygady bolszewickiej, 4 kara hiny maszynowe i do~e zapasy umunduro wania, zaprowiantowania ł amunicji. U rzqdzenta kolejowe na stacji Borkowicze ~ostały zniszczone. Na reszcie frontn o~ywloda dzialałl1og6 wywiadowcza. Front wolyńsld: Oddział pod dowództwem pułk, Dmo il'howskiego w wypadzie na stacją Jablooiec rozbił nipprzyjaciela, zrlobył 2 d1.iala, poczp.m cofnął 81~ na swoje stanowiska, W walkach wywiadowczych na wschód!ta Noworrorlu Wołyńsldego rozbilidlł1)' nievrzyjacit>lski bataljon. Zastępca 8zpfa sztahn gen erain. Kulińskl, pułkownik. Wobec propozycji bolszewickich. Oplnfa ukraińców. W czora] przedstawiciel misji ukra dsk1ej w WarszawiE p, Michajliw przyjął przedstawcieli prasy i og.wiariczył im, te przedstawicielstwo ukralńsltie zwróciło 8zczególnie baczną uwagę na notę pokojowll sowi~cką, Uwah ono, te rząd sowiecki niema najmniejszego rrawa przembwlać w 'mieniu Ukrainy. RZl 1 ukraiński stoi na stanowistu, te warunkiem oezwzgl~dnym rokowań rolwjowych musi b)'ó uznanie 'Diezaletno~ci Finlalldji, Lot. "'1, Estonjl, Uli rainy, Gruzji, Azel'bedta \U, ArmeBjl j Kubanł. W zwiqzlta z tem odwiadczp.ntem dowiadujemy się, te przedstawiciele Fiulan dji, Łotwy, Estonji i Ukrainy W Warszllwje' wjmlf'nili pomi~dzy sobli zdania i jednomygłnte ustalili, te bardzo po~ąrianym Jest udział przedstawicieli tych państw w fokowaniacb polsko-sowieckich, Rezolucja R. D. R. Ralla Delegatów Robotnlclych Nie po4łegło~cjowo-socjaltbtyczn ycb uchwalła j ednomyślnie rezojucj~, domagającą sę natychmiastowego wszczęcia "okowaó z Rosją sowiecką. Pad8mw~lł O roli Polsk. Jawnych Pary t, 7 lutego, (PAT). Havas.,Echo de Paris A ogłasza wywiac1 z Paderewskim. Były premjer, polski podkreślił doniosłość istnienia Polski pot~tnej, jako wysuni~te.i Da wschód placówki cywilizacji. Zapewnił OD, te Pols~a nie. ~ywi tadnych tendencji imperjalistycznyr.b, musi jednak niezbędnie ozysllać d08t~p do morza przez Kłajpedę i Libaw~. W zakończeniu Paderewski odwołał i~ do serdecznej wsp6lpra'cy Francji. KonferencJa amba!a~orow ententy. Paryż, 7 Jutf'go, (PAT.) Havas. Konrf"rencja 11111blisadorów pod pl'zewodnlctwem Cambo1l8 postanowiła polecić rządowi frallcusklelllu zwołanie lomisjf dla spraw neutralzacji Elby i Odry przewl dzianych w traktacie pokojowy. Nilstepni... konferencia ustliji zakro>s prac i kom petencji wojs ',o\,,'ej l\oullsji solusznlczf'j "W Budclpeszc 'e, KOllf"rencja mba -ladorów wysłucba nlezwloc~ll1e}jo ch lcz,' b,1 CU lurda kanclena adwol\atll gelleralne20 AJuilii. któul jak dollusi.:ledlj,/s" fzx ma... p me cn, my elerph'1ł f>''l!e'atado\\'anis. W ostatnicb dniach przychor1z1 wiadomo~ć, ~e kraj tpn zawarł podobno pokói z bo.. szewilhlmi. Poriobno część wojst bolazw. spadła ill~ ei~;;lrem swoim od póło, na nasz odc1netr póln. frontu, przjczem odra 'zu łladmlenlć nal p ty, ~e "Uy te bolszewickta zo~fały przez Dasz pochód naprzód rozbite. O ileby istotnie estończycy zawarli pokój, to stwierdzić nalf"ty, te cz1- ni:} krok nie7l1nlerułe ryzykowny te 1!18ml idą naprzeciw wlejkie..ro niebezpieczeństwa. Bolszewicy bowiem mieszczą w sobie oba pierwiastki zguby dla małych narodów, posiadają w swym obwodzie wśód swych Judzi na rówui z rosyjską aual'ch,ją, potętny ejempnt nit>mieckiego sztabu geueralnezo, niemieckioh ofioerów linjowyeh i agitatorów. Rozsądny Ulos. Pary~, 7 lutego. (P AT), "Gaułołs ubolt"wa z powodu braku okre'ślonej pomyki państw sprzymierzonych w stosunku do 1'01- ski. Chwiejna polityka ententy powoduje wzrost przejawów złej woli ze strony niemieckiej oraz wspiera opór bolszewicki. lfemierka "akrja" \Y 6liwlcarh. Sosnowiec, 7 lutego. (P A T). Z powodu wystąpień antyfrancuskicb w Gliwicach wydał francuski komendant miasta rozporządzenie, na mocy którego nalety do niedzieli, 8 b. m. o godz. 6 wiecz. zgłosić pisemnie w biurze policji wszelką broń palnq i sieczną pod grozq surowych kar. Wolni od meldowania są tylko fukcionarjusze policii. Spo. dziewają si~ powszechnie, te władze wojskowe okupacyjne ogloszl\ w ciwl najblitszych 8-ch dni stan oblqtenil, Zbrodna o~[bodlą[y[b nlem[ow. B ł e te ł a., "ło«o ~o 1'. llraod O 18uranJtlDeJ POllły[8 frandj..lamordowanle śląskiego działacza narodowego, Pary!, 7 lutpgo, (PAT.) HTaS, Odpowfadaiąc w izbfe df"putowanych na fnft"rprlacj" W sprawie polihki zewn o tr1.ne,' Mil' arand ohfaticzył, te r71l\tł będzi~ dalej prowadził wojn~, W sprawie nawinzania Ftosl1nków Wahklloem Mfllerand w~' razil sdanie, te o ile interes Franc,ii wymaga tego, sptawa będzie przedło~ona parlamentowi do ostatecznej dł"cyzjf. Co do Adrjatyku Francia. pl"08 przyjdni dla Włoch i Serbjl, będzie miała na widoku otrzymanie pokoju wszecblh'latoweg-o. Spraw~r tureckie będą omllwlaue wraz z dplegatamł tureckim, którzy przybędą wezwalli do Pary!!! w czasie przyszłej sesji konferencji pokojowej. "łocby tądalą oznaoja łotwy Estoni; Ry~. 7 lutego. (PA 1'). RadjołelAJ!'r. Z Rzymu donoszą,!e Włoohy przedotyły sprzymierspj\com wnlolek. aby ci nznalł de,fura państwo łotewskie t f"stońskie. Urzędowego potwierdzenia dot1chozas brak. Wyrok w DrDW! weglenklcb splskowrow. Koloszwar, 7 Jute~o. (PAT). W rozprawie przeciw 8zprA!!owi ofłcprów we ~fprskioh, t6rzy zorganizowł\lł we Wietkim Wara~d\'nie spfsek na tyłach armji rumudskiej, aby nmoł.1t"ł~ armii Hortl'e. go wkroczenie" na terpn rumuński. ZApadł wyrok dzid rado. s"d wołonny skazał jednogłot4nla wszystkioh osltartonycb na drnier~. Skazani Sil porlpulkownłk Wtl hełm CsereYt. pułkownlk Emt>,vk. N.gy de Cspes. maior ZnAnyo!?b, ledzia Wojcieoh Jllnkowi08, wicebarmlstrl Wielkiego Waratd)'n.. nformacje prasy zagranicznej. -x- Potyczka amerykańska dla Polsk. Z Wa8zyn~tonu donoszą via Pary. do "N. Freie Prps8P1-, it Wilson w p'''' mte swym do podsekretarza stanu dla Sosnowec, 7 lutego. (PAT). W osta (nipj cbwilł, opuszczając Górny Śląsk tol-, dactwo niernieclde popełniło zbrod nte na spra w finansowych domagał się kredytu ~órniku Niedurnym, działaczu narodowym ola Polski i Austrji w sumie 150 mi1j. dolarów. Projelt prawa o potyczce t 1 - ŚJązltim. padł W komisji finans,.wej kon!!'re.su głosa'ni rppubliltaąów. kwrzy ucbwallll Gdy Niellumy, 8mteszhły " Hry kr~ denhucie, wracał do domo z posiedzenia rady miejskiej w Bytomiu, zosteł na drodze aresztowany przez t.ołnierzy niemieokich a następnie zamordowany. Niemcy podejrzewali NiE'dornE'go o prowadz.enie czarnej iisty bakatystów. Tło morderstwa Jest wyratnie polityczne. Pol skie stowarzyszenia j związki wydały! powodu zamordowania, Niedu~o("go pło mienną odezwę. Pogrzeb Niejurnego bjł wielką manifestacją narodowło Ba flote polska Warszawa, 7 lutego, (PAT). Z okazji mającego si~ odbyć zait;cia wybrzerza morza polsltirgo złotył szereg powiatów znaczne kwoty na budową floty polskiej. tak sejmik powiatu Kolskiego 2 miljony marek, sejmik st>jmik łaski 50 tysięcy marek, Rada miasta Bilgoraja 10 tysiqcy marek, Rada m. l{onina 10 tysi~cy marek, sejmik w Makowie 150 tysi~cy koron, sl"jmik powiatn.miechowskiego 250 tysięcy koron, sejmik Konstanty- 'nowski 10 tysic:cy marek, sejmik Płocki 10 tysiqcy marek. film we lwowie. Lwów, 7lutegu. (PAT). Komisja aprowizacyjna Rady miasta Lwowa pod przew~d. nictwem radnego Laskowickiego postl\nowjła na odbytem dziś posiedzenin 2łotyć swoje mnn'daty, gdyż rząd, który zobowązał się dostarczać miastu artykuły pierwszej potrzeby nie dotrzymuje tego zobowiązania. Komisja nie chce brać na siebie odpo. wiedzialności za ewl'ntualne konsekwenc.ie tego stanu rzeczy. Postanowiono zawiado",li~ o złoteniu mandatów kompetentne czyndjkl i zaprosić bawiących we Lwowie posłów na posiedzenie, by uzyskać ich int9rw&llciq w Sejmie. b~dą rio Pary~a ella omówienia sprawy wl'ctania llielllców winnych pnekro::s6aia praw w okresie wojny. POSC~lccie HOl ftarodow. Pal'vf, 7 lutego. (PAT.) "Temps- donosf z Londynu, te drrga soi:ja l\:-dy Ligi narodów (Jdbqdz~e Slf~ w Londyn:o dno 11 lulego pod prze'ł'xniotw 7 Bou rgois m Leo~a f zajmie się sprawam prsyję(lla SZl ajcarji do Ligi narodlsw ~ar1.lł,lem Zagł~bl 'a l:::icar1.. Gril organizacja Jłliuta G~sk_-, dyt tyłl\o 50 muf, dojaró~. W senacła oh, tarlc?ył 8t>nat~r Smith, lt Stany Zjpdn. tj - -, b~l1l\ mo~ly wtl'dy!!kn t M1:nłe pr'tln6~ mu. ropie ~rodkowef, l'dy An ',lia splaci Amę. ryce ilług- 144 mijj. dolar6w. po~yc1.lta 50 milj. po r'bn(j1: i z funtł:jo szu, zabezpieczhją<je g o farm prom p('\vn~ opnę zbo~a, kupowanego pr;r;pz rz:)ti. Fundusz wyn o sił miljard dolarów. Zaoslc~edzono z niego około 800 miljouów. Represje niemeckie. Z poworlo ograniczeń ruchu tel to.. nfeznp,go, pocztowego i ł!olejowp~o l,rlopl TQzew, wprowadzonego pr1. pz wł!lctze polskie, odcięcia w tpn sposób P/'us wscltorłnch od reszty Niemiec, prowinc 'a ws,'bodnio-pruska domaga Sl~ od f1.<}du Rzeszy przecięca koml1l1ljtac.ii flollli edzy Po"k" a moca1'8twami ententy (. Vossische Ztg."). Wojska pols~le sa-,,5usserst korreld", (. Vossische Ztg"). "Gdy w sobotę pociąg pośpieszny z Berlina przybd na stację Konitz, został podd"ny rewizji. WOJSKO polskie post~pqwało bardzo g-rzt>czole (l.usserst korrpkt) l tqd lo przppust. kt j wizy polsldego l!on sulatn.,,2a l11a przepustka nie jest w porlądku-ohlnjczjł dowódca poiski-ale dziś nie bhlr.. e my tego jeszcze tak ~cidle r- Rokowana angielsko-bolszewickie. (.. Frankf. Zt~. ). Z K()penbagi do. nosf Reuter oficjalnie, U w llajh1i~azym czasie nastąpi po~pisanie uklaju pomędzy Litwinowem a O'Grady. (.. Deutscb" Allg-em. ztg. A). Główny redaktor angfejskie~o pisma socjalisłyczne~o "Daily Herald- oficjalnte rol{lje w Kopenhadze Z Litwinowem w sprllwif! u znania przęz AngJję republiki Bo-wjetów ł sawarcia pokoju ententą. t~dan'a Litwy. ("Ber1łner T~bltl ). Z l{pm1. (KłaJ. pedy) donoszą: W a1<oj pośrf'dniczącej pomiędzy Polsk!} a Litwą, prowa,1zonej przez entflntę, litwini stawiają warunltł nast~pujące: Zwrot Wilna, ztlg-warantowanie nieppdległości Litwy przez związek narodów, zwrot wlzy8tkieh tprytorjów 0- kupowanych, oofnięcie się armjl pojlkiej poza pierwszą linję demarkacyjną. Aljancl w BolszewJ. JaK donosi ańgielskle min. wojny n. zachodnim froncie bolszpwicktm opt'raje siluy oddział łotyszów, zdaje się, pod wodzą anglika, Baloda. Skutecznie operor wał on równiet przeciw Bf'rmontowi. o stosunki Z Rosją. Drzadowe rokowana Anulll l bolszewkam? KOPENHAliA, 7 lutego. (Tel. wł. "Gl. Pol."). Wedłud otrzymanych tutaj informacji_ wyniku układu ' O'Graay'ego z Litwi,,~owem Anglja w tygh dniach przystąpi do urzędowych rokowań z Rosją!łOwiecką. Anglję reprezentować mają. O'Grady. Henderson i Asquith; Rosję-Litwinow, Joli. i Czyczeryn. o handel Anulll l Rosla. Wiedeń, 7 lutego. (PAT). BR. do.. nosi Londynu: W Anglji omawian, jest obecnie kw!"stjll najo.jpowledntejazego sposobu "OZ['l/cz<icia handlu z Rosją. Przedstawicielom kooppratjw przedstawiono szereg propozycji. Majq lię onj po powrocie do Moskwy porozumieć w tej sprawie z centralnym łderownictwem. Wlnowieuie bandlu" Rosją będzie miało, zdaniem kierownika urzęrlo. handlowego Gieddesa, dodatuj wljływ n~ angielski kura wekslowy wobec Ameryki. illeraod W sprawie wykonaola traktatu. Nlewyratna odpowledi w kwesłj rosyjskiej. Parył, 7 lutego.. (PAT). ~~zrdent ministrów Millerand OŚWiadczył w zbe, ~e "ąd francuski wykona postanowienia traktatu pokojowego z nie'tjzrnszoną stanowcz~ ścilł w porozumienia ze sprzymierzeńcami. W sprawie T1i/' llostarozenia 'W~gla. przez Niemoyoświadcz!,. te na wypadek D1~wyko. liania zobowiązań, sprzymierzeńcy mal1\ pra 1'0 poczynić zarządzenia probibityw lob za sto'lowat represalia gospod8roze i finansowe, któryoh Niemoy nie ~dą mogły uwatać,za akty nieprzyiazne. Wobec tego sprzywle nej~"j zastrzegają lobie prawo utyoja śl'odków lnymasowycb militarnych. Co do h"t"rdzeola Car.hin&, te angle)soy pełnomoonicy byli obecni p~łczaa rolcowań polllię ( J EstoDją a SOWetami, o4wlad,czlł Mlli.fand... WUJOJ &1"1-:. "-... mferzellcy pozostaną wiern swotm lok wiązaniom i będą prowadzli nadal jedna.. ł!ową politykę,,'obec sowietów oraz, Se nikt z nich nie zajmie odrębnego stanowiskl RatyflkarJa traktatu bolszewl[ko -ustoft!klep. Wiedeń, 6 lutego. (PAT). w. B. K. donosi z Moskwy, te centralny komitet wykonawczy ratyfilował trakt"t pokojowy z Estonją i polecił komisarzow do spraw zagraniczny ob lawiadomi" o te. rząd estoński. Bande Eston 1 Bolnewl! Ry~a, 7 lutego. (PAT). Radjołelegr. Pisma estońsltie dolloszą ze źr6deł urzędowych, te handel wymienny lłi~,zy ~osją a Estonją rozpocznie sl~ wkrótce, Jednakowo! w skromnych rozmial'acb, Estonja ma otrzymlłć z Rosji len wzamlan za papier i alkohol. Komunkat bolnewltkl. MOskwa, 7 lutego. (P. A. T.). Radjo poznań. Bolslewlcki koljluuiltat isl,rowt douosi, te odl1zillły bolszewlcllie posuw,, Ją tfę w kierunku Odesy wzdluł wybneta mor8kiego i złla;rtujq się obpcuie w odległości 20 do 30 wiorst na wschód od Odesy. Bolsz8wlrJ lai~1 thersdd. (Tel. wł. "Gl. Polskego"). Warszawa, 7 lutego. Wl"dlug ostatnich komunikatów bolszewickicb, otl'zylllanych przez radjo z Moskwy, wojska czt'rwon e zaj~ły Chersoń i Mkołajów. Denikin, wbrew dotychczasowym inforlllucjul, znajduie si~ nie w Konstantynopolu, a w Nowo-, l'osjjsk.u.. niedobitki armii Judenin8. Wiedeń, 6 lutego. (PA '). W. R. K, "Chicago Trlbuue" donos z Rewa,!e rt:sztki arrnji Jud.. nicza znaflluj'ł SE w straszliwym stadie. P"'qu f'slosld uie 1 o,w&1a rs )łaielzojd roiłljslum wejść do

4 l'r. 88. Rewla, ponfc'\v8t S(\ ont przewdnfe zaknteni. Rząd fińsl,1 domaga sie) paszportów sanital'd'ych. Zamiar wysłania niedqbitków Ol mji Judenicza na front północny do Archangielska nic daje sią uslmtecznit, pouiewd resztki armji tej lozsypują się. fia SyberU. Władywostok, 7 lutego. (PAT). Hnv. W mieście ogłoszono stan' oblężenia. Przedstnwiciele mocarstw sprzymierzonych czynią arzlldzenia mające na celu ochron~ tycia i mienia cudzoziemców. Znaczne posiłki japoil Blde są w drodze. bolszewikaw W rku[ku. [zesl zaleli rkutk. Wiedeń, 7 lutf'go. (PAT). W. 'A. K. donosi ",eolu!! 'WiAdomo~cf,,'Aprlinf'r J... ok:llanzei2'ers 'Z Tokio, 1.e!enernł Siemionow 21 'Wojskiem ozcslosłowackim za Jął lrlmck. _ LJon, 7 lutet:!'o. (PAT).!tad. pozn. Z Pra~i ooooszą: MiniRtf>r spraw zag-ranf""nych Rl'nf'sz, otnymał od gpt'proła JnninA. naczf'jllpgo dow6dey c7esl;oc;lo wackicb sił zbrojnyeh na Sybf'r.ii dl;lfll'!'zę z zawiatlomienłf'm, it wszystkie ot1rlziały c't.f'~\oslowae1de n9 Syber.ii, WJeolane zostały 'T. terl'nu walk l prz)'gotowujl\ siq do powrotu do l{raja. RządY losy KołuBka. Moskwa. 7 lutego. (PAT). Radjo Wiedeń, 7 lute~o. (PAT). WRK. pozd. W rkucku władza znaj.u~je sf.q znów llomsl z Berlina: "Vossiscbe Zl'itun,g" w ręku sowietów. Na czele Jej sto tornttet rewoluoyjny. Powstańey wydali w rą- o!!l"s~a d~p('szą iskrow" z ~~oskwy, z Cle tego l{omiletu Kołczata, lttór(>go umie- kt..mel wyolka, te Kołczllk l'e) zle pusta 8ZCZOO w więzieniu irkuckim wraz z kil-. wl~ny przpd njwytsz~ tr"hul1al.rewoluku ministrami. W ręce komitetu rewo l CY.1 ny w Mos~wl~. R'lqrl sowfeeln zarząłucyjnego dostało siq kilka wagonów dzu przewiezle0l8 Kolczaka do Moskwy. ~ ebrll. o wydanie winnych. Wiedeń, 7 lutego. (P A T)... Telegrapben Compagnie- donosi z Berlina. Wczorai wieozorem odbyło si~ posiedzenie Rady mi nistrów, na którem omawiano szozególy sytuacji. Uchwały nie powziqt.o. Dr. Meyer po zostaje w Berlinie. W kolach parlamentar. nyoh mówią, że pelnomocnilr franouski de Narcille wręczy jeszcze w cią~u dnia dzisiejszego listt} osób podlegająoych wydaniu i pi mo wstąpne. Przypuszczają, że nastqpiła miana n" niekorzyść Niemieo, mianowioie, te żądanie wydania postawione iest w formie jeszcze bardziej stanowczej i że przewidziane są represie. Wiedeń, 7 lutego. (PAT). "Telagrapben Compagnie- donosi z Pary~". Nadeszły tu wiadomóśoi, że rząd niemiecki oświadczył ts podtrzymuje propozycje przedło~one w nccie z 2fi styoznia. W pewnych kołach konferench sądzą, że niemieckie propozycje co do wydania winnych są 'możliwe do przyjt} cla pod warunkiem, że koali~ja obejmie nadzór nad przeprowadzeniem procesu powoła świadl(ów i rzeczoznawców. Wiedeń, 7 lutego. (P AT). W. B. K. donosi z Londynu, te minister Geddes oświadczył w sprawie byłego cesarza Wilhelma między innymi, ~e koalicja będzie się dqmagała od Holandji, aby cesarz niemiecki zost31 pl'zeniesiony na jedną z wysp kolonji holenderskioh. "Daily Chronice" pisze w tej sprawie, że w razie odmowy wydania WHhelna npatrzona jest na miejsce jego internowania jedna z wysp w okolicach Malakąi prawdopodobnie Sumatra..,. Wiedeń, 1 lutego. (pat). Telegrapben Compagnie" donosi z Berlina: Opór przeciwko wydaniu winowajców wzmaga siq corilz bardzięj. Dzienniki przepełnione są manifestami i komunikatami ze wszystkich tron, wstrzymują sit} jednak od komentarzy w oczekiwaniu noty koalicji. Tylko.. Vorwirts" ostrzega koalicją przed żądaniem wydania win/lych. Dziennik ten pisze, te niemieoka prasa narodowa zajmuie obecnie mniej wi~cej takie same stanowisko, jakie zaimo~nła w związku z zaostrzeniem walki łodziami podwodnymi. Nie powinna ona jednak sqdzić, iż posłowie socilll-deolllokratyozni b~dą sią starali pójść w ioh ślady i oszołomić masy frazesami niemiecko-narodowymi... Vorwllrts nie sądzi, by nota unt('mo~1iwiła zupełnie porozumienie. Rząd oczekuie wręczenia noty w oiągu dnia dzisiejszego. B~r. Lersner konferował z podsekretarzem stanu lanielem i Simsonem. Wiedeń, 7 lutego. (P. A. T.). Rad.lo poznań. "Acht Uhr RlaU donosi, ~e gabinet nll'mit"cki gotów jest wypt"lni6 fłldania 8lltf'nty w sprawie wydania winnych wojny o ileby tylko mieli być postawieni przed sąd neutralny. Wiedeń, 7 lutego. (PAT). W. 'A. K. donosi z Hagi llod (atą 6 b. m. W czasie dyskusji uan budtt"tem minister.1um spraw zagranjczn~-olt, wolnomyślny dl'mokratyczny poseł Wanderfeltz zgłosił następujący wniosek: "zba akceptuje odmowę wydania byłego cesarza niemieckiego". W niosek ten został przyjęty. Nordrelch, 7 l utego. (P AT). Rad. warszaw. J{oJnuJlif>at półolfojajny. Wzburzenie wśród llarodu niemieekiego, wywołane przez listę tal{ zwanych zbrodniarzy wojenn)cll jest ogromne. Szczt'gólne 0- burzeme objawia się przl'ciw Polsce, lltóra doma~a si~ równie~ wydania szeregu niemców, cbocia~ Niemcy, jedynie.niemcy wyzwolili ją z pod jarzma rosyjsiliego. "Vor\\ lirts- poró... nuje notą ententy z ultmatum Austrji do Sl'rbji, któ re- l'ównież bjło tak slol'mułowaue, że przyj~cle jej było niemotiwo. Wiedeń, 7 lutego. (PAT). W. n. K. donosi z l(jlonji: Szef stacji Jl1arynarlti na Bałtyku, wystosował do ministra ob.. o ny l\filjowej Noskego telegram. \V którym oświadozył: z powodu \\iadomości, te na ZWlslw szefa marynarki armji admirała T.. otha Z1tajtluje SH~ na liście osób, które mają być wyuane, it marynarka stoi solidarllle za admirałem Trothem i spodziewa się, ~e pozostanie on na swoim stanowisku..miuistl'r obrony krajowej Noske, zapewnił w telegrame wystosowanym do maryn8rl\i, ~e ani wydanie admirała Trotba, ani inneg-o niemca nie wchodzi w rachubę..noske nie myśli o tern, aby jjozba\volć się "spółpracownictwa Trotha, dlate!{o tylko, te znajduje Slfl on na liście eotellty. Polityka polska na Pomorzu. Co mówił o niej.ojewod~ por:toyski do niemieokir-go dziennikarza 'l Toruński korespondent "Berliller Tagf'blatt" w naczelnym artyl(ule swego pisma opisuje wywiad dokoljany z woje-. wodą pomorskim oraz zastępell jego dr. Tępskim. Opublll\Owanie wywiadu tego, jest al,tem doniosłego znaczenia politycznego, gdy t powoli oswaja się w ted spo sólj opwję niemiecką z dokonanym faktem powrócenia władz polski oh na piastowsllie Zemie i odbiera się jej i na przyszłońć oollotfl dó myślenia o powroce na zrabowane przed stu przeszło laty terytorja. Oto treść rozmowy w najstotniejszych zarysach: - Musimy zagospodarowa6 aie) na nowo na zajęr.yeh terytorjacb l sformować tu władzq. Niemcy nfe pozostawili Dam nawet dawnych aj<1ów. Zarząd b~ dzie musiał z latury rzeczy być polski, gdyz ty1ilo polst,a administracja mo~e fuu{cjollować w Polsce. Jeśli jednak W 6tlisuukacJJ. uf~quowyeh domi.llować b4)d,ie -,"TW'-"- -~ '.. j~zyk po]slri, to nie uwabmy alę mcswi6 po niemiecku z kimś, kto nie umie po polsku. W sprawie walutowej, wojewoda ma nadzipję, ~ w krótkim czasie nastąpi wyrównallie kursu marki polskiei i niemiec d ej nawet j w wolnym handlu. Narazie wprowadzony zostn! pewien rojzsj mora torjum w formie zql)ronienia wypłat na Nil'mcy. Nie podzieja on c!jaw co do strat, jakie poniosą U,cy wobpc.. i~szego kursu waluty polskh~j. Kupili oni towary.iu~ dawno za ~otówke, licząc si~ J'1o~liwością kursu pr:yłt1usowe;:-o. Zysk obliczyli sobie ju~ dawno. "Podwójny zysk jest niedopuszczlllny. W najbli! szym czasie wprov.'sdzimy tu urz,\d walki z lichwą. Na pytanie, j~k wojewoda wyobr:-.h sobie sprawe) podzialu nadwytki p"ooukcji rolnej Prus Zachodnich, odpowiedział on, it przedew8zystkielll będą one musałyodd.a6 J.. ~o.ljioea gdlż i my musimy ~ kolf>ł wyływf~ wlp1kle obszary wse110~u. Podobnie ma się rzecz z produkcją prze.mysłową. Naturalnie, zapll9j te nie będą wieczne. Wywóz do Gdańska bęozie dopuszczalny, tymbaroziej, it oczekujemy, M i politycznie zbliży sią on do Pols:d. - Jak wyobrah sobie Polska swą polityk~ wobec mniejszości narodowych'l - Ofłpowiedt na to daje umowa mlęił7.jpalistwo\va o ochronie mniejszości. Polska jpst państwem absolntnie 10ja\. Jlem i 'Wolnościowcm. Nie wiemy jeszcze Jak ukształtują sią stosunki 18rodowościowe po wyjf>ździe wojsk nierniacldob i urzędników. Najpierw musza, się usp') koi6 oczncla i nallliętno~ei. PóźniPj przeprowadzimy spis ludności i powszechne ~łosnwanie. Zadowol(lny jf'stern z przestjni<;cia się sto!!lldlu liczebneg-o ludnośc. Stwarza to podstl\we) do powrotu kraju na łono shrt',j maoiprzy państwowej równiet i w znaczelliu kulturalnym. "Vorwarts" przeciw 6-{Jodzinnej pracy w kopalniach. fatatt1e skutki sześcio~odzinnei pracy w kopalniach - pisze "Vorwl1rts - o kazulą się jasno z zestawienia wydajności trzp.ch na!i:fepuiących po sobie miesięcy, podczas kt6rych nie było strejku (wrzesień, październik listopad 1910), a wykazem itośd wydobytego węgla po zaprowadzeniu sześciogodr-ionej pracy. W wymienionych tnech miesiącach wydobyto w szybach nad Ruhrą przy sierłmiogodzinnej pracy miesięcznie 6 pół do 7 miljon6w ton, na G6rnym Sląsku przy ośmiogodzinnei pracy 2 i p6ł milion6w ton, razem około 10 i p6ł milionów ton. Po skr6ceniu pracy o jedn" godzinę - a zatem nie wprowadlając jeszcze sześdogodzinnei pracy. ilość wydobytego Wf2- gla 7.mniejszyJaby się: W kopalni na Ruhrą mniej wi(cej o miłjon ton, na G6rnym Sląsku o 812,000 ton, w innych kopalniach węgla o 121\,000 ton. razem o 1.437,000 ton. Wobec te~o, że czas schodzenia do szybu i wychod1.enia z szybu g6rnik6w pozostałby ten ~am ta'(te przy kr6tszym czasie pracy, zmniejszenie się wydajności byłoby w pr:ktyce jeszcze większp, ni~ to wykazuje powyższe, czysto teoretyczne obliczenie. Węgli dostarcza się przedewszystkiem lcole!om. zakładom gazowym, wodociągowym, elektrycznym i na opał dla ludności. Zmniejszenie dostawy byłoby tu prawie niemo1.jiwe. Co do reszty, dostawa dla przemysłu i kolei prywatnych wynosiła np. w l!stopad7.ie 8.082,000 ton: po odliczeniu wynikającego :ze skr6cenia czasu pracy braku, dor-tawa dla przemysu itp. wynosiłahy tylko 1,600,000 ton. Ze zaś cały przemysł w listopadzie 1919 roku otrzymał tylko l~dwie połowę żądanej ilości (6.588,000 ton). mógłby po skr6ceniu czasu pracy otr7.yrnać tyłlw czwarl~ część zapotrzebowan" i byłby tern samem zmuszony oddalić wielkie masy robotnik6w. :M amy nadzieję, - wywodzi dalej.. Vorwarts", że g6rnicy wczas jeszcze zastanowią się nad tern i nie dadzą się nakłonić niesumiennym agitatorom do czynu, któryby miljony ic" towarzyszy wraz z rodzin.ami doprowadził do' nieszczęścia. Ządanie ~ciogodlinnej g6rnik6w zaprowa dzenia sze pracy we wszystkich krajach riemieckich, wywołało najwh:ksze wzbu rzenic wśród ubogiej ludności. Liczne uchwały i telegramy, kt6re napływają codziennie do państwowej Rady węglowej, do związk6w górniczych i organizacji robotn:czych wyrażają stanowcze żądanie zaniechania dalszego skr6cania czasu pracy w kopalniach. Kronika polityczna. (Tel. od naszego koresp.). Warszawa, 7 lutego. Wczoraj przybył do Warszawy były minister spraw zagranioznych losyjskiego rządu tymczasowego, Tereszczenko. Wozoraj opuścił Warszawę poseł gnacy Paderewski wraz z małtonką. Przed wyjazdem odbył naradą z p. Pptkłem, ttóry od prowadził pp. PaderewS'kich na stacj~. przybywa do War str1.elców francusltich, uda aiq do Gdaliska. W ponipdziałek ssawy oddzil\ł jąc Szef misji wojskowej fran~usldej gen. Henrys w rozmo /Vie z reda ktorem "Journal de Polo~!no" oświadczył, te _ stosunku Francji do Pc.lski, nie zajd:.il!ie żadna amia.... Mop sit zmienić' metody al('(~. jf politycznej, ale poutyka sama zostaje nienaruszona. Prancja udzielać nadal bęcjzlp Polsce wszelkiej możliwej pomooy bez żadnych myśli zatajonych dla. odbudowy wielkiej i dostatecznie silne.i Polski. Polaka może być pew ll' ą sł.ł~go poparcia moralnego ze strony Francji i ciągłej pomocy materjalnej, doprowadzonej do granic maili w ości. -x- W" arszaura. -:- (Tel. od nasz. koresp.). Strajk robotników miejskich. Strajk robotników mietskicb w War szawie trwa. 'Teatry miejskie nie funkcjonują. Nowe łądanla urzędnlk6w państwowych Delegaoja nrz~dnik6w wrt}czyła prezesowi rady ministrów memoriał, w którym domaga się polepszenia aprowizaoji stano urzqdniczego przez reformą urzędu znopa tl)'wania urzqdników państwowych. W memor.inle wskazano, 12e przyznane dodatki dro~y~nian~ zostaly sprowadzone do zera przez now<\ falą dro~yzn1 Wyrok śmerci. (w) Wczoraj przed sądem wojskowym. okręgu generalnego warszawskiego stanął oskarżony o współudział w kradzieży 4-cb leoni ze szpitala zapasowego (końskiego) - 8zAregowi('c Jan Raoki. Sąd rozpoznnwsz) prawl2 wydał wyrok skazujący Rackiego ns wydalenie z wojska oraz kar'} śmierci przej rozstrzelanie. Okolicznoś6, 12e Raoki mimo en)ega szeregu obr.iątaiąoych go dowodów winy -, usiłował 8lierowaó oskarżenie na inneg~ zupełnie niewinnego tolnierza-spowodowalc sąd do wydania decyzji, uchylająoy możli;. woś6 przedstawienia skazanego do Jask~ Naczelnika Państwa. lfiełakł Dziennikarza holmierskkgt v Warszawie. PaD o. Nypels nazywa!ojnlerzy pol skich "Kondotjerami łl lłardso zajmująee korespondenoje z War, lzawy pisuje do dziennika holenderskiegf "Algemeen Handelsblad'" dziennikarz G Nypellf. - 1'. Nypels obraca się przecieł - Ja' wida6 B jego korespondencji - przeważni. 'W kołach tydowskich W anza wy. Obrazki l sprawozdania z życia, oraz działalnośoi af'e. żydowskieh 'W Warszawie, kreślone prz. p. Nypels'a są nieslyehanie zajmujące. Dziennikarz holenderski zreszt, opisuj. takie l WarAzawę nieżydowsk,. Między ia" nemi, zachwyca sif) OD wspaniałym plaeem Saskim 'W Wars;;awie, wnio!!ł, katedr" rosy} sk1'\, która tam stoi, budynkiem ministerjul w{\jny, sztabem genera\nym, nlieą Wierzbo Wił i hotelem, 'W którym Napoleon mieszkał w 18U r. Trudno jednak rozumie~,.fakiem prawem i z jakiego tytułll dziennikarz holenderski. kt6ry korsysta B go8cinności polskiej w W &rsza wie, nazywa w jednej ze swoich koreapondenc.ii tołnierzy pol.kioh.młodymi kondotjerami" Chyba wiadomo p. Wypelsłowi, tak ja1r wiadomo każdemu z DaS, te termill.. kondo. t jer- weale nie jest poc~~uny. Kondotjerami, nazywano we 'Vło8zech wiek6w średnich i Odf()~zenia tych żołnierzy, którzy sprzeda. wali swój Ol'ęZ i 8wOj, siłę fizyczlll\ każdemu, kto za to więcej zapłacił Byli to najemuicy, bijący się pod kał.dym sztandarem i za kllżd, sprawę be:& względu n& to,.zy ta spra~a była 8~lllc~etn" i dobrą, CZy też zł" i nikczemną. Zołnierz pol8ki natomiast nie jes' p kondotjerem lo, bo nie jest najemnikiem. K asl ioluitlrz Jlolski jest obywatelem plństwa pol skiego. któremu słuzy pod chorągwi" 'Wojsko< Wl\ na mocy uchwały sejmov. ej, jako wolnj obywatel, stosuj"cy się do praw swojej oj ' czyzny. lłijo się za "l'olno6ć i eałość ziem R~'3czypospolitoj Polskiej Niepodległość i ca łoś~ swojej c.jczyzny eeni on więcej, aniżeli swoje tyoit... Nie zasłużył tedy w żaden 8posób, ażeby jakiś źle poinformowany holen der miał nazywać go "kondotjerem". Na ten niotakt p. Nypels'a zwracamy ułagę polskiego ministerjurn. praw zagrano rznyeh i spodziewamy si~, ł.e 'Wezwie ono p G. Nypels'a, ateby bardziej miarkował "ię w swoich wyrażeniaoh o armji polskiej. Gdyby zaś w dalszym Ciągll ehcial sobie pozwalać nt> tego rodzaju w.ybl yki niepl'zystojne, w takim 1'azie powinen się wyrzec gościnuośoi polsloej, a wbdze nasze powinny mu da~ wyl'łlźne wskazówki, że d1'oga z Polski dl: niebo otwal'ta. a po wyje~dz!e raz na zawsz' bęuz :e Z:\l11 l, uit:ta. lv usim y nau('zyć tych, kt6rzy mo lir mięj~ nas sl:anowaó. reapektln.

5 f(. ft8.. N ł 8 ~ " ł e l l, 8 luh4'o 19!(J P ~ -~ ~ r z. l\l[orze. Niebawem "\;cjdziemy V posiadanie brz~!u morskiego. Tylko patrzeć, jalt nasze malt ki ul. llżrl, Rię tryumfalnie na Heli. :Będzie to chwila nadol' uroczysta i rzewna. Dotych!zas mieliśmy zalcdwie lorskie Oko (kt6re ~o (.mal nam nie wybito kiedyś W czasie 'poru z węgram i), z widokiem na g6ry,.odtąd będziemy mieli prawdziwe mone z widokami na przyszłość. 130 przyszłość nasza jest Da morzu, jakby powiedziała córka ex-uber!:aiserll.. N asz handel zewnętrzny, Jrt6ry jut dawnioj zahaczał rynki południowej Ameryki, choćby tylko pod postacil\ handlu tywym towarem, osiągm6 najwyższy stopień ożywienia, korzystajl\c z bezpośredniego dostępu do morza \ z rodzimych środków transportowych. Dz ię ki ewentualnemu odpływowi żywe go materjału z Polski, pryśnie obawa, te ko biety zaleją u nas mężczyzn. Poutem na polskie m wybrzeżu urządzimy wspaniałe kąpiele morskie, gdzie najpiękniejsze nimfy nad wiślańskie będą demonstrowały swoje walory fizyczne wobec zaproszonych misji koalicyjnych, aby przekonać świat o 101iduo8ci rasy polskiej. Polska, połączona z morzem i poliada jl\ca miejscowośoi k"pielowe nad :Baltykiem, nazewnątrz stanie otworem dla całego świata, wewnątrz zaś-dla półświatka. Tym spo.!lobem z jednej strony będziemy podchwytywali idee cywilizacji, a z drugiej, jak ktoś iiię wyraził-idee syfilizacji. Jednak, pomimo wszystko, ł malkon Gen ci, którzy akcentujl\, że polskie morze S:1- mo przez sill jest b. małe i przy.nano go nam zaledwie na odległość strzału armstniego. Prawda. Ale tn właśnie naszych inżynierów wojskowych czeka ważne i wdzięczne zada nie: pracować nad powiększeniem nośności dział tak, aby pociski, wyrzucone znanych armat, mogły dosięgnąć, w razie potrzeby, zarówno do Petersbllrga, jak i Hamburga. Zl'elłztl\ wielkość morza tkwi przedew8zy8tliiem w naszych duszach. Wyrobmy sobie o jego znaczeniu takie pojęole, J ak miał ongi Bolesław Krzywousty. a niewątpliwie polskie morze urośnie w naszych oczach. Licz ym y, że w tym kierunku dopomoże Dam Pomorze. Zanim to nast4pi, trzymajm y się brzegu morlłkiego rękami, not;ami i zębami, bo-beatus qui tenet... Wiadomości -.- bieżące. Na polską flotę handlową WydZiał sejmiku powiatu łódzkiego,.1 05tatniem posiedzeniu uchwalił asygno wał na budow~ floty handlowej polskiej 6,000 mk. Pozatern na pierwszem zebraniu sejmiku powiatowego wydział zaprojektował p ostawić wniosek o wyznaczenie na rok 1920/21 mk. 60,000 na tente cel, zwróci~ się do wszystldch gmin powiatu z wezwaniem do tworzenia komitetów celem zbie- ' Tania ofiar i ~romadzenia funduszów na budowę floty handlowej. Tablica pamiątkowa na cześł iołnlerzy. pole-głych Z inicjatywy oddziału miejscowego Polskie.!o Towarzystwa Czerwonego Krzy :ta powstała myśl wmurowanil\ lir ltogcit>le ŚW. Stanisl~wa K08tki tablicy na cześ~ żoł nierz) -łodzan, po~egłych w 'obronie Oj JZU y. 'l'abjica ma się 8kłada~ z oddzfelnych eegielek marmurowych, z kt6rych Da katrlej W) pisane uedzie nazwsko poległego. Barozo zalt>~y na tern, ateby Jikogo ni8 pomilląć, dla przeprowadzenia więo dokła dnpj rejostracji rodzic!>, czy tet krewni po lt>głych willni się zgłaszać do biura Polsluego Towarzystwa C7terwonego Krzyża p~zy lt Piotrko,\ ski ej 96 od godz. ł do 1 popoł. MiejSki uniwersytet powszechny. Program \V) kładów w miejskim uni ~prsytecif' o'd pollieciziałl{u, dn. 9 do soboty, riu. 14 lut.t>go obejmuje: POlli!>dzialek, dnia 9 Jute~() n godz. ' ej wiecz. - prof. Wy~ykowska-=klimat wndy, rzf'ki, jeziora i bagna j ich ~acze Dle; z C) tlu "Ziemia P tl lska"-wykład S-e i, () godz. 8 wjecz. pl Ot. dł'. Olszewsk: Ostatnie lata Rzeczypospolitt'j (z oyklu wykład 8). Wtort'k, do. 10 o godz. 7-ej wiecz. prof. L() t> U l': Sł()wialiszczyzna, o godz. 8 wil'cz. - ijl'vf. d Haudelsill8n - O oddjchaolll. ~rod!l, dn. 11 b. m. o g-odz. 7 wlecz. prof. Gaj.>wicz-Elel{trolllagnetyzm, tale- 10u, tej"gl /tf i dzwollkl elelltryczne (z cyklu wj'l,łtld 4-t.r); o godz. 8 wiecz.-pl'ot. Rl\b-»ieuifl(bi Kl'lSZCQW1. Czwartek, dn. 12 o ~odz. prot l\leszozyńskf: 7 wit>oz. Współdziplozoś6 (dzieje kooperacji z cjklu w'vklali laszy); o godz. 8 wiecz.-prof. Koziołkiewlczówna: Romantyzm (z ćyklu wykład 4).. Piątek, dn. 13 lutego o godz. 7-ej 'Wleoz.-s~dzia Kempner: Co to jest llt""llwo; o godl. S-ej "jecz.-prof. Raił: Zasady ak arbowoścl. Sobota, dd 14 lutego- o e'odz. 7.ej wiecz. - dr. Olszewski-Epoka Nap01eońska (z cyklu wykład l-szy); O godz. S-ej wlecz.-prof. dr. Kopciński-O uczuciu. Zamiary kapitalistów koalicyjnych. Gdańskie dzienlliki niemfeckie do DOSZą, te francusoy i angielscy kapitalh1cl zamierzają utworzy t w Łodzi wielką fabrykfl nlei, do wyrobu kt6rych, sprowadzaliby Burowce z ul!'ranloy. Towarzystwo wspomnianych kapitalistów ma przy jąó do swe~o grona taue polskich fabrykantów i finansistów. Sp odzłewają sl~ oot tlsunq6 z polskiego rynku nici nlemieokie. W sprawie połarnłctwa. Na wniosek inspektora wzajemnych ubezpieczeń od ognia, p. Slubowskie~o, wydział sejmiku pow. łódzkiego na ostatniem posiedzeniu uchwalił rozesłać do gmin okólnik w celu obudzenia tywszego zainteresowania się sprawą zwalczania klqski pożarów. Oprócz tego wydział sejmiku pow. uchwalił: l) jednorazowo na cele pożarnictwa SO,OOO mk., mianowicie: 40,000 mk. na zasiłki dla straży ogniowych ochotn~czych i 10,000 mk. dla Związku Floriańskiego: 2) zobowiązać gminy do popierania walki z klęską pożarową przez udzielanie stałych zapomóg dla straty ogn. ochotniczych, a dla tych gmin, które okażą w tym kierunku dążenie, zapewnić pierwszeństwo do zapomóg od sejmiku z funduszów na ten cel wyznaczonych. Z polske] Macierzy Szkolnej. Zal'Zlłd ł6dzkiego Koła P. li. S. w celn przysporzenia fundusz6w, potrzebnych na pro \vadzellie kursów dla analfabetów i 8zkoły uzupełniaj~ej, urz_dza " dniach 10, 11 j 12 lutego pokazy kinematograficzne w eali Reeurlly rzemieślniczej (Kilińekiego 111). Z tow. ochrony kobiet. Utrzymywana przez łódzkie towarzystwo ochrony kobiet Bursa dla ubogich uczenie średnich zakładów naukowych, da je obecnie przytułek kilkunastu młodym pensjonarkom, które za opłatą 60 marek miesięcznie otrzymują przyzwoite ogrzane pomieszczenie z należytą obsługą chociaż niewykwintny, lecz posilny i dostatecznie obfity stół. Dwie zupełnie biedne uczenice korzystają z bezpłatnego utrzymania w Bursie. Niedobory, wynikające z utrzymania pensjonarek, pokrywa towarzystwo ochrony kobiet z funduszów własnych.. W Bursie jest jeszcze miejsce dla umieszczenia kilkunastu uczenie. Zabawa na OChronę kobiet. W połowie b. m. w Sali Koncertowej odbędzie si~ wielka zabawa na rzecz Ł. Z. T. Ocbrony Kobiet. Komisja atrakoyjna przygot<1wuje cały szereg niespodzianel, ł urozmaiceń.. Zabawa podzielona b~dzie na 2 bz~ 'oi: przedstawienie dla dzieci j młodzie!y sskoljlej oraz koncert-raut dla dor~słlch. Teatr Polsk. Dziś w niedzielę Tf'atr Polski daje komedję W. Sardou.Safauduły, w,tórej wy8t~puje go4cijnie wielki artysła pali Ludwik Soła ki. Po południu o godz. S-ej dany b~dzie wodewil O ZaUerta.Za oceanem-. W poniedziałek odb~dzie li~ specjalne przedstawienie dla ~ołnlerzy po cenaoh naj niłszych. Odegraną będzi e wesoła krotochwtla Abrahamowicza j RU8Zkowskiego p. t Mą~ z gueczno4ci-. Muzyka a wojna. We wtorek, 10 lutego e godz. 8 wiecz. wygłosi w sali koncertowej Henryk Opieński odczyt p. t. Tw6rczość muzyc7tua na tle wojny świakawej". W odczycie tym poruszy prelegent wpływ wypadl{ów wojennych na psyohe kompozytor6w współczesnych. Osobistość zaś prelegenta dale nam r~kolmiq, ~e odczyt ten będzie nietylko zajmującym, ale rzeczowym i wyczerpującym. Bilety do nabrei. u Alfreda Straucba. Koncerty Ł. o. S. Na dzisiejszym koucercje popołudnfowym z cyklu symfonii Beethonna wystąpi pianista RtAfan Askt>na'T.Y. uczeń prof. Saut>ra i ode!-(ra koncert forteplaupwy SC'bumana oz towarzjszpnfem orkipstry. Orldestra wykona ulubi oną V-tl\ symfonję Beethovena. gnacy Dyga;; czarowaó DaS )ęrlzłe a!,l:? po... J. _e. Da ldrao js~yru Koncercie symfonloznym. Artysta on~płe.. wa z tow. orki pstry arj~ z op. Janek ~eleńsklego i arj~ z op... Tosoa- Puociniego,.oraz pieści towarzysz. fortepianu. Orkiestra wykona symfodj~ D-m oll Schumana.. SamObójstwo oficera. Onegdaj o ~odz. 4 podoł. w restauracji przy tl. KtJiń8kie~o M 196, pozbawił siq życia wystrzałem z rewol wen w prawą skroń ofieer wojsk polskich, 40 letni Wilhelm Zuchno, zamieszkały przy ul. Senatorskiej 8. ' Pffilczlna samobójstwa narazie nieustajona. Nadesłane. Na ofiary gwałtow pruskich. Prusacy do ostatniej ćhwlli, tui przed wkroczeniem koalicyjnych wojsk okupacyjnych na teren plebiscytowy, w zwykły swój brutalny sposób teroryzuią po polsku czującą ludność Mazowsza Pruskiego. Pogrom uświadomionych mazur6w, u~ządzony przez prusaków w dniu 21 styczma r. b. w Szczytnie, był nowym jaskrawym tego dowodem. Kilkunastu poważnych i poważanyoh mazurów zmasakrowano. Jeden z nich 6O-letni Gotlib Linka, delegat mazurów do Paryża, walczy ze śmiercią, od kilkunastu dni przenoszony przez przyjaciół z jednej kryjówki do drugiej. z osady do osady-przed pościgiem rozbestwionych wszelkiego!atunku "SchutzÓw". Lince i ;ijłgo towarzyszom społeczeństwo nie po'ytipno pozwo1ić marnie zginąć. Komitet mazurski wzywa do składek. Datki nalety przesyłać:.na ofiary pogromu Mazurów w Szczytnie--na adres komitetu mazurskiego, Warszawa, Czackiego Nl 25. l sze pi~tro. Handel, przemysł. i finanse. -0- asport polskich wytvor6w wł6kiennlczych. Kiedy w końcu roku 1918, po dokonanej ewakuacji okupantów z kraju, potdne zagadnienie uruchomienia przemysłu włókienniczego wysunęło się na czoło zadań gospodarczych, okazało się, l..e obrabowany i pozbawiony środków obrotowych przemysł ten nie jest w stanie o własnych siłach dtwigoął si~ do nowego życia. Zwrócono sic więc o pomoc do rzą~ du i na podstawie uchwały sejmowej z dn. g maja 1919 r. przyznany został przemysłowi włóklellniczemu gwarancyjny kredyt rządowy w wysokości 20,000,000 funt. szterlingów, to znaczy, że rzqd polski przej"ł gwarancję wobec wierzycieli zagranicz nych za wypełnienie zobowiązań przez dłużników polskich, którym kredyt ten został' przyznany.. Połowę tej sumy, to jest 10,000,000 funt. szterl. otrzymał przemysł bawełniany, drugą-równiet 10,000,000 funt szterl.-wełniany. Jednakże przy realizowaniu kredytu tego zagranicą wyłoniły si~ ogromne trudności i pprzekonano si~, że sprawa ta, o ile chodzi o przemysł bawełn.iany, pomimo usilnych starań i zabiegów, do dziś dnia stoi jeszcze na martwym punkcie. Co. się tyczy przemysłu wełnianego, udało sie kredyt zrealizować w drobnej zaledwie cz-: ści. na podstawie korzystnej umowy, zawartej z belgijską grupą finansową. Gdy więc nadzieje. pokładane na kredycie gwarancyjnym zawiodły, a zagraniczne kredyty prywatne w obecnych warunkach dla nielicznych tylko iirm są dostępne, chwycono ~ię pozostałej jedynej drogi sprowadzania z zagranicy niezbędnych ar tykułów technicznych i surowców za gotówkę i w tym celu wykupywano za wszel ką cenę waluty obce, by niemi opłacać za granicznego dostawcę. Dokąd nas zaprowadziła ta droga, widzimy dziś wszys':.y jasno i wyrdnie. Waluta obca na rynku danego kraju jest owocem eksportu, a że my nie mieliśmy ae!!o eksportować, kurs dewiz podnosił się z dniem ka~dym, a co ntem idzie spitda kurs naszej własne; \\-aluty, i jeżeli byśmy kroczyli dalej tą sam~ drogą, dos7jibyśmy wreszcie do tego, że waluta nasza straciłaby wo góle wszelką wartość i jakikol'".tiek zakup zagranicą stałby się. niemożlwyn.. Be1!t imponu zaś t zagranicy tadna gałęź przemysłu obejść się nie może, tembąrdtlej przemysł wł6kienniczy, który nie znajduje w kraiu niezbędnego surowca. Widzimy więc. te spadek kursu waluty kra owe" to rzecz groźna, to widmo zamarłyc:h warsztatów pracy, ~dz)', dro &1.., i blnkructwa kraju...._. - W zrozumieniu tej sytuacji zdając 50 ble dokładnie sprawę z tego, ku jakie przepaści się staczamy, rzucił p, Maurycy Poznański myśl, by wyzyskać dysproporcj~ pomiędzy wewnętrzną silą kupna a kursem naszej waluty, oraz trudne warunki w jakich obecnie pracuje przemysł Zachodu,' i zorganizować wymianę surowców zagranicznych za nasze wyroby wł6kiennicze. W. t~n sposób eksportowalibyśmy najwarto. śclowszy artykuł, - prac~, wzamian za co około 50 proc. importowego surowca pozosta\\ ałoby w kraju zaspakajając dający Si4 tak dotkliwie odczuwać głód wyrob6w włókienniczych. Problemem tym zajęły się żywo zarówno sfery przemysłowe, jak i władze państwowe, widząc w nim jedyną dla nas des~ę ratunku, zacz~to. też zastanawiać się nad praktycznymi sposobami urzeczywistnienia projektu. Przed paru miesiąoami otrzymał zrzeszony w.związku przemysłu wł6kiennicze go państwa polskiego przemysł włókienniczy propozycję jednego z wielkich konsoroj6w amerykańskich, które ofiarowało sie2 dostarczae surowieo wzamian za towary gotowe. Cały interes wymiany miałby zosta6 uskuteozniany przez konsorojum, które oczywiście z. tytułu tego będzie chciało osiągnąe jaknałwiąksze zyski. Ponadto rozwiązanie sprawy w tei formie przedstawia jeszcze tą niekorzyść, t.e rynek zdobywa firma pośrednicząca dla siebie i pod jej właśuie lllark, idą wsżystkie eksportowane towary. Wskutek te~o, z ch wiją ekspiracji kontraktu z konsorcium 'l f"k ańskiem, przemysł polski stałby WOOE'O t"g. samego niewiadomego, co poprzednio, Q dy2 nie posiadałby ~adnego kontaktu z nieznanym mu zagranicznym odbioroą. Wobec tego powstała myśl ujęcia sprawy eksporto we własne ręoe. z wykluczeniem kosztownych pośredników obcych i zorganizowania własnego towarzystwa importo.. wo eksportowelgo zagranicą, będącego ekspozyturą całego polskiezo przemysłu wł6- kienniczego. Organizacj~ taką byłoby najko rzystniej stworzyć na gruncie amerykańskim, by módz wykorzystać obfite kredyty, jakich udziela eksporterom ameryka6skim wyposa :tona w kapitał miljarda dolarów instytucja rządowa" War Finanoe Corporation w Waszyn gtonie. Co do charakteru tej koncepcji, nasuwa si~ w pierwszej linji pytanie zasadnicze, czy sprawę eksportu i importu nie naletałoby wogóle pozostawić inicjatywie firm poszczególnych, miast ujmować ill w ramy kolektywne. :Po bli2szem jednak zastanowieniu się należy dojść do wniosku. ~e pierwsza droga nie rozwiązałaby sprawy, gdyż nieliczne tylko firmy korzystaj"ce kredytu zagranic". mogłyby tranzakcje wymienne przeprowadzić o własnych siłach, wi~kszoś(. jednak, z powodu braku kredytu, stosunków, oraz nieznajomości rynków. nie miałaby ku temu możności. Działalność więc firm, idących luzem, nie rozwiązuje całkowicie sprawy z punkłll widzenia interesów ogólno-krajowych. Ponadto interes państwowy wymaga, by cały import surowców i eksport ~otowych wyrobów przechodził przez jeden kanał, dla umo~liwie ia skutecznej kontroli i zapobieżenia temu, by nie eksportowano więcej towarów, ni~ koniecznem jest dla opłacenia surowca i by osiągni~tej w ten sposób nadwyżki nie lokowano zagranicą, ze szkodą dla kraju. Dlatego, te~ instytucja. ma. jąca być powołaną do życia, winna byti wyposa~oną w moriopol państwowy wwozu surowców i wy'ł'0zu towarów włókienni- czych. Nie będzie ona jednak krępowała inicjatywy 'prywatnej, przeciwni e, będzie ją kutecznie popierała. Rynek wewnętrzny ozostaje nadal wolny. Co do rynku za~ granicznego, ekspozytura przemysłu pośred. niczyć będzie przy kupnie i sprzedaży jedynie na zlecenie prze:nysłowca polskiego. Natomiast wszeljta zapłata za surowiec ł inkaso należności winny być uskuteczniane wyłącznie za jej pośrednictwem. Postawi ona do dyspozycji przemysłu polskiego zdobyte zagranicą kredyty, niezbędne dla przeprowadzenia tranzakcji wymiennych i dla ożywienia życia przemysłowego kraju. Takie są ogólne zarysy projektu stworzenia wielk iej i potężnej finansowo organ izacji, która wykluczy kosztownych pośredników obcych, zdobędzie rynki zagraniczne dla przemysłu polskiego i wleje nowe życie ~orączkowej pracy wytwórczej w centrum naszego życia przemysłowego, w nasz polski Manchester. W urzeczywistnieniu tego projektu, czy da on się wcielić w czyn w tej, czy innej formie, wszyscy, bez wyjątku jesteśmy zainteresowani. Gdy przemysł ruszy całą siłą pary, gdy nie będzie ani jednego warsztatu pracy stojącego bezczynnie i ani jednego robo~nika głodnego i bez zatrudnienia, wówczas skończy się obecny chaos gospodarczy i szalejąca drożyzna. W dzisieiszej gospodarce społecznej wszystkie. gałęzie wytwórczości są ściśle ze sobą związane i wzajemnie od siebie zależne. Wzmożona zdolność konsumcyjna włókienniczym zatrudnionych w przemyśle mas roboczych i lep5zy stan waluty, umożliwiający korzystne zakupy zagr:micą. qiy wi i wszystkie (nne gałęzie wytwórczośc

6 t, Wf. h. da im bodźca do ntensywnej produkcj masowej dla rynl<u we" l1~trzneł!0 i na ekspon. Wówczas damy sobie rówl1ie~ łatwo radę i z paskarzem w sukmanie, bo za dobrą walutę Ameryka korzystnie i tanio dost.rczy nam zboża. a honkurencja zagranicy będzie najlepszym i najskuteczniej ~zym biczem na lichwiarzy' W. Wrońskl. Sp,dek [en bawbłny amerykańskiej. WlEDEN, 7 styr,znia. (PAT.) - B.. K. donosi z Paryża: Na zjeździe bawełnianym w Nowym Jorlm na!:lhum wrzoraj, slmtl\iem wiadomośd, że mpcy angielscy nie będą czynili nowyrh zalmpów. niebywały spadek kursów. Notowania spadły od 188 do 186 funtów w porównaniu z dniem poprzednim. WEDE~, 7 lutego. (pat.) B. K. donosi z Lomlynu. \ovedle wiadomości z Liwerpoólu wstrzymali kupcy bawełniani swoje zalwpy w Stanach Zierlllorzon)'ch z powodu obniżenia si~ kursu wekslowego. Dewzy w Amsterdamie. Amsterdam, 7 lutego. (PAT). Kors dewiz z duia 5 luto~'o: LOlldyn 380, Her lin Paryż 17.85, Wledeń 0,8u, Nowy Jork Ukazało się w sprzedaży n Wytworne pamątkowe. wydawnictwo p. t. i1ustrowbne w dwuch cz~śo. pod gł6wnt\ redakcją ANTONEGO LANGEGO cz~ść druga pod kierunkiem JERZEGO NO\VAKOll SKEGO Giełda 6 /0 ohlig. m. Warszawy !'... 6% obi. m. 'Vara7Jawy 1917 r. za 100 mk... 6% oblig. banku ziem_k. za 100 mk... 4\/~% listy za8taw. z:emskie A i B. 41/ 2 % 1i8ty zabt. ~iemekie 5% l ibty z8st. m. Warszawy po 3000 i ,,<:; libty Z8st. m. Waraz. 5 pr. 1i8ty zast. m. Łodzi 4 i pół pr. li8ty z. m. Łodzi Ruble carskie ł. 100 ",, '. Ruble dumskie ś 1000 ~250 Korony "... " " duńskie... Franki francuskie.., szwajcarskie.. Dolary. Dolary kanadyj8kie Funty szterlingi :Leje rumuńskie. Guldeny holenderskie Marki niemieckie. LUf włoskie warszawrka. Dnia 7 lutego u t) 75' Ze świała. Zasluione gqłęułe. W najbliższym czasie ~'twarta będzie w Paryżu wystawa rolnictwa, na której na miejscu honorowym będą wystawione gołębie, które dokonały nadzwyczajnych ('oynów podczas wojny, Każdy z tych ptaków ma osobnll książeczk~. w której zanoto wane są czyny jaldch dokonaj. Gołąb nr mimo niezmiernych trudności przyniósł wiadomość do komendanta Ri men osaczonego w forcie Veaux. Drugi gołąb nr. 2006, dnia 6 stycznia, 1917 roku przyniósł wiadomość 'do pewnego punktu o silnym ataku' nieprzyjacielskim i zapewnienie,.że wojska francuskie :wytrwaj, na stanowisku za wszelką cenę. -0- Ofiary złotone w.głosle Polsklm-: Na cłepllł odzie! dla iolnłerza polsklege. Wróblewska 10 mk., Dla aajblednłejuyc:łl Z okazji urodziu p. Elżuni Wajara} chówny-.melody8tówna 15 mk. 9 Na Skarb Narodowy. Lachmnn 50 mk. 10 Altman 100 rok. 11 Daw;d Beldrzyeki 20 rok. 12 Bezimiennie 5 mk. 13 Na tow. "Ltna. Hacbo1łmt'. Zamiast twiatów z okazji srebrnego.esela pp. Kopciowskich-zydorowie Rappeport 10 marek. 14 Na łow. "Ltnas Hac:hollra". Zamiast kwiat6w z okazji srebrnego we ' sela. pp. Kopciowskich - Samuel Herazberg 10 marek. 15 Treść 'W'yda'W'nlct'W"a: Ustr6j Parlamentarny w Europie i Ameryce od jego początku po dzień d.zisiejszy, zby przedstawicielskie wa~nielszych państw, Sejm Po"ki, jego historja i rozwój, lowy Sejm Odrodzonej Pols'i, uroczyste otwarcie i posiedzenia. Dekrety, Mo_~, Deklaracje, Uchwały, Ordynacja wyborcza, Teoh. nika ~łosowania, Regulamin obrad. Ust_.W uchwalone, Budżet i t. p. Skład Sejmu Ust wodawczego i Urzędy Sejmowe. (Wyczerpujące i szczegółowe informacje). Uustlnle ł Jotl"tJ. Cena egzemplarza,, Wydawnictwo Na łonerza polskiego. J. Lichtonberg 100 mk. le Na klinkę poło:!nlczl\ (Połudnowa 10). Zamia8t kwiatów z okozji znślubin p. Fiszmanówny z p. Zzlbel'boglem - Jakubowiezowie 20 mk. 20 Na klinikę połotnłczą (Slen1dewfeza S3). Z okazji urodzin Reginy :rłockierowej- Albertewie Baruoh 10 mk. 22 Na dom sleroł (P'łnoena 88). Z okazji rocznioy Ślllbll pp. H. Rappepoił-M.. S. (; mk. ~8 Zamiaet kwiat6w s okuji zaręczyll p. V.U Landauwny s p. A. WolkowlczeD-F. lil(sowie Bodzanow8cy 15 mk. 18 Na trepy dla dzieci 7-kl. izkoly pow. N 127. Zamia8t kwiatów na grób nieodżałowll. Dej Engenji Płookie~ówlly - Lola Hlldebran. Gówna 15 mk. 24 przy T-we.. Buo. Na Swletllcę Zamla8t kwiatów z okazji zaręezyn p. Meli.andauwllY z p. A. W ołkowiczem - Felik80wie Bodzanowscy 25 mk. 11 Gabinet Dentystyczny E. F"l:TO:a::S~ Nawrot 4. Ceny przyst!lll\l dla moiej z!m"frycl Leczenie chorób zębów i jamy ustnej. por-l cetanowe i złote korony. oraz zęby sztuczne bez podniebienia Godziny przyjęć od o.e1 do 7-ej. Osobiście przy.jmuje od do l t od C do 7-e.l. Prócz swego znaczenia jako pamiąt1m o wtekopomnem Odrodzeniu Państwa Polskiego i pierwszego w niem Sejmu Ustawodawczego lik "Odrodzenię Polski" niezbędnym jest jako Ksi~garniom speojalny. rabat " Warszawa, Budulaa Kl. Teler ~---~, za egzem pl. ilja: tódź, ul. Skwerowa M 7. ~ Za przesyłkq i opakowanie dolicza siq 2 mk. F T E Jutro, dn. 9 lutego o godz wiecz.!o!~tyn~s!.el~ K Przedstawienie P o p u a rn e be:ef a:t. Dyr. A. Kompaniejec. : '.,) 7"';'..' "1~.r. J... L'.'. Ceny nizkie.. -,., '. ~ ",'......' praktyczny przewodnik we wszelki oh zagadnieniach z dziedziny PARLAME T.;\RYZMU. potrzebni przedstawiciele. sdzna zar as a Anonsl W'and,U Jutell K C d k Rablnowlcza Gand-Kino o USZCZONA Ostatnie 2 dni Wielkie arcydzieło filmow'e podług utworu BALZACA :. 'ł r - ~ Ważne dla Kupców rolniczych i kooperatyw Spółek Najłańsze źródło... c t ::-. Białe towary D. zagr.i Widz.manuf. ":d " -.'!\,. " ',',." " ',. v J '.. ~ " Sprzedam pa to damskie h arakułow e prawie nowe. Piotrkowśka 128 m. 16, prawa oficyna, wej ście, od godz. 1-7 \ wieoz Zdolna ~ iwadepo'lamy 1Mł~~ krawcowa h.!!.~~!'... zródło fajerwerki pokojowe oraz sztuk' magicz... dla dzieci dorosłych pełnił 'miechu ł humoru od 2 marek nabyć można Piotrkowska 1ł r:6 m. ł w pod wónu l sieli na prawo par ter Futra kupuje, sprzedaje, oraz repe- Surówka ;g ~ N Ul Barcha.., ~ przyjmuje do szycia g8rderob~ ~ i Flanela -= damsk, oraz dziecinnł\, a tak- ~~ Pu,"pur ;. że bielizll~ po cenach bardzo. Płócienka t: przystępnych. Płacimy najlepsze ceny za. ~ j Cajg' róźne, oraz Ha1pe...,!i1ińskiego 21 m.22. rz~c i.y!nłrr,ane ~ Korty. Bostony (e ran. 1 l!oo-ł H i cz.1:-nl'), Si:cw!oty, tow. l sprzedajemy takowe po cenach ~ na ptas~(r~e. wełna nr ])0 sprz8:\anl-" przystępnych. - Przyjmt'Jtlmy - bluzkt. ",~knl e, Chustk... U A równid wszelke reparacje. = WSłlyst1co sprzedaje ta- zakład studniarski, razem ze Zusmanek f Dlvi~:~ła, Ol niej, bo w prywatne m fil. (1 "15 mieszkaniu usp:rmą (1 ektryczne urzą- Piotrkowska 19 W pmwórzn. " S"ł d... dzedle) dobrze wprowadzony 806-1~ 2: r. (. resl.e.t b' kro C Dm:l.e~ n a. 34, z wyr': loną ljente ą. eoa p k 2-3 t kuch... -=:11' poprz. one., l p. pj:'zyst~pną O!erty do adm. OSU U ę nt, u:l»t W'ól;:a/J:......:. Glosu" lłib Za!:ład". 8Sł ad ł! m. il ~ Ogłoszenie. Wydział Szkolnictwa przy Magistracie m. Ł0- dzi (piramowicza M 8) poszukuje lekarzy-hygjanistów szkolnych z pensją 500 marek miesj~oznłe; obo\\'iqzkow~j praoy od 2-3 godzjn dziennie (godziny popołudniowe od 1-5). Termin nadsyłania ofert upłp\a z dniem 14 llltego 1920 r. Magistrat. Kumpet maszyn lo wyrobu margaryny. oraz 2 zbiorniki łc)azne do wody w dobrym stanie do sprzedania. Wiadomośc: Glowno, Marja6ski H t k S ory ruje tylko "l ołrko\o'ska Vo 38, chrześc.ijan;n Z wytszem " 11: wyltształceniem nauczyfront,.-1e piętro ciel szkół średnich ma "OdrO Dzieje Plski od zamisrzchłej przeszłołci do cbwili decrbj. rłzen,'e Pols~l" kilka wolnych godzin. U l Oferty składać do adm. WL Dzwonkowsklego, ozdo długoletnia rutynowana naucsy Prof. Henryka r'\oścłcklego bone lt6 llusłraclaml, pod kerunkiem artystycznym art. malarza St. Sawlczewl.klego. C.na Mk. 25- Ze wzgl~du na swą wysoką wartość literacką f artystyczną ksi~~ka ta powinna znaleźć się w k8~ dym d'jmu. Skład główny w ksiqgarni:.,ognwo~ W~: ~7a\Va. Horten3ja 7., :... ~...,, '.:.... ~ '...'.. ~ ~... ~.,~ ~~....'"'; "' ' ~.. "1: i". <" ;-....., "" '.. t', " ',' :. ~. ::;,i;;';~;~!y~;': ci 'Jlka, udziela ml~~~~jln~~}~~!!rllt~:~~~kl E Szkolna? n.,8, front,2-e piqtro, 00.j. i p6l do 6 i p6ł pop. ~-a.,:ł

7 Wr fl fł ł,'81., {9 "tete '* P. ~ < ~------~ ~~ Potrzebny o S t a t n i e 2 d n i. Klno-Polonja U-ga seria, Konstantyno.sk. 16. NAJUKOCHANSZA ŻONA MAHARADŻY W roli głównej Gunnar Tolnaes Początek o godz. 4-ej, w soboty, niedziele i ~\Vięta o godz. 2.30, ostatniego o d Romans indyjski S.iu aktach. sł"nny z urody ulubieniec dam. Teatr "SCALA" W poniedzlale~, 9 Popularne Przedstawl'enlla Każde miejsee 8 mk. Lo*a Dyrekcja S. Kuperman. lutego, 7.80 Wlecz. BeJman, L Erwest, Federman, Bronisławska Krasnow, Szware, Szefner i inni 3 mk. Zespół-panie: Kustin, i inne" pp. Kutner, Kustin, Bursztyn, REPERTUAR: 3 kop. funł cbleba "1 akcie., Oelegał Z Ameryki w l akcie. DZZ.A.z.. ~ONO:m'Eł.TO~Y.. We wtorek, 10 lutego, NOWY REPERTUAB Bilety w kasie tcatł'1l od 11-2 i od 5-9 wieez. KO\;\fERKOT Kamga.. nowy, oraz inne m8terjaly na pałła dam.ld. i garnitury m~zkle.. Poleca po cenach przyst~pnych N. GOLDSTEN, Piotrkowska 42, w podw6raa,.klep na lewo. 187-& do maszyn policzoszniczych wszelkich systemów, fabryczny skład ezęścl do maszyn do szycia oze O ad, ul. Sniadeckich WARSZAWA M a J " f G ldm Sprzedaż,,>,,1.'~l Samochodyosobowe, Samacho y ciężarowe,. nowa i uzywana, zawsze duly skład z pr.wbd WywoZ polec: AUTOMOB1L-VERTRTEB8-0ESRLLSCHAF' BOECK a WROBEL Beuthen O,S (Bytom), Gr. Blottnłulłst1r. 8. Posrednicy otrzymają wysoką prowizję l, - ~"~... ' '. ; TEATR ([egilllloa l. 6]) 182ł-2, dekorł\cinmi, meblami i te"hnicznym personelem odnajmuje s; ę na przedstawienia, koncerty i wiece. Wormacje w Teatrze Wielkim 11 p. dyr. A. Kompaniejeea. BF R. ests.u acja... przy Stow. AtZet6_ Slenkievvicza Nr. S8. Bufet obficie zaopatrzony Vf zimne r gorące zalrlł8kl: Wielki wybór potraw A la carte. Pwo PllueD8kJe.Ansztadta s beczki Z poważaniem p... naeld D... lng. Technik 7 " dobremi wiadomościami w branty elektrołech "Qicznej do prowadzenia robót instalacyjnych, ewent. z praktyką warsztatową poszukiwany zaraz. Biuro techniczne "Watt", ul. Dzielna Ni 10. Tkalnia Sztuczna Tkanie róinej formy dziur sztucznie nie do poznana tak w męskim, damskim i 'Wojskowym ubiorze, jak we wszystkich towarach. Piotrkowska t '1-1 Kinematograficzn.! aparaty l"ótnych systemów i przybory do t.akowych poleca Z. KALNOWSK i J. KOZCK Warszawa. Marszałkowska 119. Sklep w podwórzu. Do kantorn jednego z wi~kszych przedsi~biorstw fa 'brycznycll w Pabianicach poezukiwanł! jest biegła stenotypistka, (dn. KaliksŁa) tel Taniej nlł 'ftzędzłe!ul d nabycia W resztkach Madepolam Biała towary, Etamiua, Popelina, _ałliny i Pł6ciiaDU, Szawiaty, Saka., Satyna, BostD, Krata" Poszukuje sł~ mieszkania dobrze umeblowanego o 4-5 Werkmajster doświadczony ślusarz, t'tobrze obeznany s maszynami parowem i (pierwszeństwo mają b. monterzy maszyn parowreh), kotłami parowymi, dynamomaszynami i Oświetlemem elektrycznem, motorami elektr., pompami.mam?l" ~ wog61e calkowitem urządzeniem rucha mech. wl~kszrch fabryk. Oferty E odpisami świadectw nałe~r składać pod lit. B. R 8-w adm. "Głosu Polskiego". tramwaju skradziono mi 'W"EKSEL Da mk , wystawiony przez B. Freidenręicha. zleeejde blanco; weksel nalety do H. Pinkusiewicza Srednia M 8. Weksel ten un,iewainia siq. Chaim Goldhamer Ki. lińskiego ~ O umowe i par iane węże, Pasy, koła paaowe, Oleje, smary1 Armatura i pakunki. "Technopol" Warezawa,Al.Jerozolimskie 49, tel ~982-1 pokoji ze wszelkiemi wygodam f, albo 2-8 pok~je z oddzielnem wejściem. }łonl\- =- ~ , or:~ J:!!":!:~ :'. ~;:."~ a D na damskie męskie S.6d nia, bielimę, pościel, a on Doro czne Ogó ne Zebran i e D a członki" Słovuzyszenia Spoiyvcngo UrzęDników m.lodzi odbeldzie 8i~ " lokal 11 Związku Urzędników Miejskich przy ul. Piotrkowskiej Nr. ós ptsz'lcl biegle na maszyne poszbkuje posa. dr biurowej e'wen- toboło. dei. 21 lutego r. b., agadz. 4 po południu. tualnłe kasjerkl Mote łożye k.., b d. i kaucję do 2GOO mł. Of ert7 do O ile we 'Ws azanym termne me przy ~ Z1e przep. Adm. Głosu pod B.G. Z silona llstawą liczba ozłonk6w, to zebranie w drugim terminie odb~dzie 8i~ tegoż dnia w tym samym miejscu o godz. 6 po południu, bez względu na liczb~ obeonych. PORZĄDEK. OBRAD: PerSkie OJWaOJ 1) Wybór Prezydium. 2) Sprawozdanie Zarządu za rok ) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. kupuję i płacę najwyższe ceny ~) Bodtat na rok l"~o..) Podział łysków. Olerty d Adm..Gl08u dla 6) Wybory 00 Rady Nadzoroz".l i ;:'1r'l~qdłl. Orlańskiego. 101'-8 7) Powiększenie udziałów. oh7 1 podezewkę p. f. M. BRYl, Piotrkowlka E ~o~~o~~~al!~ e w podwórzu,....-ter, De~en~~nta umiejącego pisać na maszynie, ewentualnie panny, poszukuje adwokat. Oferty pod.dependent"do adm. Głoso Oficer francuski poszukuje mieszkania 2 lub 4 pokojowego. Oferty pod "H. s." do.. Ulosu Polskiego" Kompletne urządzenie Po powrocie s Wiednia poleiiilliii ca wielki wybór za.granicznych modeli. Oł~-3 sklepowe i magel w dobrym stanie, drzwi krzy~owe i dubeltowe, okna i okienice, dźwigi (tregry) ts-ki i 20-ki, 10,000 szt. eegieł, sohody, płyty chodnikowe, wapno lasowane, żwir i piasek do robót murarskich sprzedaje Jerzy Me, Szosa Pabjanicka ił! Poszukuję młodego człowieka. władającego Towary na UBRANA SUKNE BLUZK PALTA BELZNlU WSypy CAJG poleca... ro. larkowlt S-ka Piotrkowska 37. w podwórzu. Duże LUSTRO do sprzedania. 4 i pół łokcia wysokości i 2 łokcie szerokie. Piotrkowska ]-e.13. Port jer wskate. 17K rb. lub 150,000 marek poszukuje sj~ na dom, (1 8) Wolne wniosk. Z powodn wunośoi spraw prosimy o liczne przybycńe ZARZĄD. Dr. med. Szarlota E'GER Akuszerja f cbor. kobiece. Długa nr. 46 (rig lie' D Goda. pnyj~e od' - G po poł 81ł-5 Dr.. Silberstrom Ordynator AmbulatorJ6w MeJ skich dla Cbar6b sk6rdycb wlalrrcznycb. Z1BLONA X 11 (róg Zachodniej Prqjmuje Dd 4-8 wlec., panie od!-6. W nledzłel~ od 2-5 pop Choroby skórne, weneryczne Dr. s. tewkowicz Konstantynowska 12 PrllJjmuje od od e-s w. Panie od 6-6 po poł, J82-20 Dr. L. Prybulski Zawndzka.M l, róg Piotl<. Choroby skórne, weneryczne, moczopłciowe. Zast~puJe Dr. H. Wurcetman o Warszawy. Godziny przyjęć 6-8 wiecz r. Ludwik FALK Choroby skórne i weneryczna przyjmuje r. 1 od 6-7 pp. Nawrot ' Dr. M. Papierny Akuszer ł specjalista chorób kobiecych. Południowl.M 23. Przyjmuje od 4-6 po poło W niedziele od 9-11 r. ł577-ł Akuszerka. PipilC.owa ł.6d:i.p'ołpko... ka Jaz - Dla pań lokal. m.14. przyjezdnych,jel 94i-l' nstitut de Beaute de M-le Miłakowska Łód1, ul. Zawadzka 6. (uczeniu proł. Archambeaw w Paryżu). SpecJalM fr~ncusko-kosmetycz. h~dkó" ne masa.le za pomocą lekarskich. HygienlllllTc pielęgnowanie 1 odmładzanie cery TVV.a.nZy Usuwanie zmarszczek, Wl\l:ró,. piegów, krostowatej i ospowate., cery brodawek. Wzmacnlanie porostu włosów. Usuwanie elek, trolizą ntepotrzebnych włosów na tw3rzy. Przyjęcia od 3-6 \1', 783:1 gruntowne Językiem polskim. piszącego biegle na maszynie, który prąl'owat u prawnika. WadomoŚĆ: Średnia ]<i 17 m. 12, do adm... Głosu" sub. łg G." ul. Andrzej a ł przekaz wystawiony Vf Choroby skórn. leneryczne. ró~:le blaszane pudełka pr6t,,~l~dnje panienka, bjegle pisząea na maszynie. Lekarz-Dentysta Z agloą listopadzie w Mlchiga Godziny przjjęć: od 9-11 i od ue i od słoninyamerykań' Znajomość języka polskiego konieczna - niemieckiego nie (Ameryka) na Bank Handlo- 5-7 i pół po po. Panie "11-12 skiej. Dobrze płacę. Ulicą lipotekę) w centrum mia Dr F SkUS'leW-Cl X sta. Oferty proszę sklarla6. U P ftft+l\dana. Oterty składać nalo~y w Redakoji.Głosu" pod O W li wy w War.. zawle na Mk. 10?0.- r W, no-u) Wschodnia 12 blacharz Roy- G O zlecenie N. Elbs. Zastrzezen\e '.1'.. 8" ~robione. ł.8skawy znalazca ze- zenoerg. 2009:-1 D.Zł ECA-...=- (praou:ca dotychczas w ga- N~~e63~A~~~ K~;C~;8~tehO~~~~ Dr, Goldsztein-Po'a~ K-u zumachlłr lekarze specjallł'!l zalecaj ł do przysypywani&!. et.,orzyłat O b ~ C n. i er. łt Cegielniana 4:9. br7lant7. stare złoto, er.. puder Bebe e~~a;na.łasny gabinet choroby s!.tilrno wenerycme. Cb.orobv oc~1i brq, perł" djament7, plnet WJ. i d tik t P-ńs ll 39 "". 10., najlepsze ceny. _f1 niezawodnie leczy zaprzałość Z3CZf!rV' en en e e Po nego _ r.o ~ '''-'--lgoda. pnjjqć: ed, do 7, w nie- Przyjmuje od 9-ll rano i od s. MLlCH MS-fciałka uzlecil!~ego, a takle Rozeneweig JAk68 z~u1»1ł kertę cbkl$ Bwl~ta od 11 do 1 rano ł--7 po pol roost!łntynowska 7 oravla of 1& \li N... ~ ~ineoie ZQwadzka 19) :o S..MYDŁO BEElS SZOPM:AN.A. węglow., sa 16 1'73. 1~... -""djl \" ~ o ~ieu mycia i'ówld. _ Do aala)'c" _... ~~!kacb l,k'elec". i\., - - Uje ę ę :::: o - _~---=---

8 pasy transmisyjne z $ zerści wielbłądziej, a takie lniane niepl'zemalmlne, wszelldch rozmiarów, dla fabryk, młynów, pomp, tartał(ów i t, d. wyrabia FABRYKA "MANOL'~ piotrkowska 83, L~P;Z:~~\: ZawaDzka G. J a n C h m i e, zegarmistrz, Nawrot 4 S. Liberman KRAWEC DAMSK ul. Dzielna Ni zawiadamia niniejszym Sz. Klilentel~, i~ otrzyma' Oryginalne modele Pary!!ilde na Sezon wiosenny, ł b 8 t a 1 u n k i przyjmuje z "łasnyoh l powjerzonyoh materiałów. Uwagal Na żądanie Sz. Klijeuteli robota mo1e byc wykonana w przeciągu 48 godzin Zawiadomicnh~, Wr. lit Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Oijentelę, że dniem 20 stycznia r. b, przeniosłem moją Angielską pracownię Okryć damskich z ul. Cegielnianej Nt 2 na Piotrkowską N2 ó8 -sze piętro fro,n t...,łanlem Polecaj\') siq łaskawej pamiflci kreśl~ siq z po, ".,. ' (-!.. :....., -,..,, ', t. ~. i070e l. Xaujman. lecznica lekarzy Specjalistów. ":======)11 przyjmuje (fo rept'racji ze tary, zegarki i antyki ws?,elkiego rodzaju, i l1 lc równieź zegary wie~owe, elektryczne i automob,lowe, wykonywam na mieiscu w własnym warsztacie. Posiadam wszelką bitulerje ze zlota i sre- Piotrko.ska.Ni 17, drugie podwórze. Potrzebna Jest bra po cenach najtat\szych. Uwaga: Kupuje stare złoto, srabro i drogie kamienie, płace cenj1ajwyfsz Rutynowany Buchałtar -Korespondanł absolwent Wy~szei Szkoły Handl. im. Kronen t. erga dlugoletni szef biura w jednej z najpowftźniejszych fabr)k Akcyjnych w kraju, 7.dolny organizator. wladajllcy ki/koma itlzykami, posiadaiący pierw" szorządne świndectwa i r.:ferencje - poszukuie odpowiedniego stanowiska w pownżnej firmie, fabryce lub instytucji spolec7.nej. Łaskawe oferty pod.kronenberczyk" w red.,.glosu Polsldego" "h'" j"a f... O~U,t 5""'''''' ia Dyplomowanej Uczenlcy..,,'6 K., ~ r'" Paryskiej Akademjl Kroju panna 1-10 cb. cbirurg., uszu, gardła i nosacodz. OP. H. Goldberg 1-10 choroby oczu codziennie OP. Garliń.ld choroby wewne)trzne codziennie Dr. Magdziuki chor. wener. i skórne codzien. Dr. Dulkiew oz do dwojga ehłopców 5 ł 8 lata, potądane z muzyką. Wiado choroby kobiece codziennie Dr.. LU'1owski mość; Gł6wna 6 lu. 15, -gie piętro front ) chor. wewnł)trz. i dziec. (płuc i serca) Dr. Oslecki 12-1 chor. kobiece i cbirurg. codz. Dr. 1ft '~łyfikiew;oz 1-2 chor. skórne i weneryczne codz. Dr, Slusiewiot 1-8 chor. nerwowe poniedz. środa piątek Dr. Mlttelstaedt 1-8 choroby oczu codziennie. Dr. MiC italski 8-4 choroby wewnł)trzne i dzieci codziennie prócz środy OD141N i soboly... lir. Jakiel UW AG: 1) Lecznica otwarta codzień prócz świąt; 2) Porada 5 mk. Operacja i opatrunki wszelkiego rodzaju-od umowy ,fpolonji XopyDłowskiej, fóaź, piotrkowska 15~. Zęby Sztuczne H. Nauka kroju, szycia, pasowania i moclelowania za opłatą od mk. 20 mies. Po skończonym kursie uczenice otrzymują świadectwa. Zapisy od Sprzedat fasonów papierowych. O~OSlenia drobne. 1 R 'an stary sprzedam zs Forł Pl 500 mk. Piotrkowsks ł, front, Bar.. 16l-2 kilogramowe, stemplowane poleca Towarzystwo Akcyine Ł. J. BORKOWSK W ł-odzl. SKLEP, Piotrkowska ~ 48. Telefon]ł 84, Pratowoia Okrył KDsliumOw Oamski[b 11 Gołdł ust, Cegielniana 6 atal'e kupuj, i placę najwy*aze oeny, jak poleoa na aezon wlosenn~ nainowsze.. odele równiet stare złote z~by. Główna 5 m, 16, front n-gie i przyjmuje obstalunki powierzonych materjaló... Wyk~ ph:tro Danie solidne i na czas M 'eszkan;8 3 poko,je z kuchni" z meblami do sprzedania. WiadomoŚĆ: Rozw,, dowska 2, W. Łuczak od ł - 8 wiec~ d. \Vych. orllz st"re czaso, Pk' się mi s k... --u ralu ~ tj spr~e s ę l przyj. pismą i gazety. AndneJ'a Nr. Zł, OSZU UJ l e z,aola ' 1\ lu. muję do roboty. ą., mebl. li 2-.1, ewent. także przerabiam stare. Cegleł- sklep. 159, 3 z l-go pokoju z kuchnią dla nlana óa Kraw',ec dlldsktp"'rzyjmuje lo. mal:teńlltwa bezdzi:tn. Olerty do A k' dl -- boty WykonYWał naj.głosu Polskiego 8ub.nżyogle S lego po sz~r m!~:;w-!l0w:ł~e fnsony:kostjumy i palt'a.. nler M udziel" rutynowany nauczyole. Za kostjum ~ oo.- mk., za psl to Poszuku'le mleslkanls, składa Nawrot 2 a lu piętro front. Perl. 150;- lok. M. Roscnzwelg, Wscho l\aego alą z ł - l) mutter. 18.)(-4 ddla :: pokol z kuobnl" z nowoczesnem\ A --rlyslyczna praeo\vnla. hartów Krzesło le~ar~kle, P~Qtok- st;t,1 k::~d::.. ~, Olerty SUblo~~aszprzyjmuje wszel" oys os op,. en"os op.. 'a sukien i okryć dam- PraCOWill skloh, oraz ubranek dzecinnych pnyjmu.le wsze klę roboty krawieckie kuśnierskie,!'o'-s -p"zed' an;-czilrny pra\vie e~ons de ';an""ls (thaorl~ Ctm. bieliznę damsklł i męsk", wsta J.a nowy szynel y versatlon), Piotrkowskn wla gorsy do koszul. Przerabia, (palto) para eleganckich bu- 86, log nlcu,je, farbuje, ozysoi. Pusta 13, kiego J'od:t.aJu roboty w znkres l Une a~araty i Ustrumeuty bllrtów wchodzące. Uczłluloe mo' cho~óh kobltlcych i went:ryc.mych ir" się zgła:lzać. _ Piotrkowska kupię Oferty proszę złożyć u J\1 197, m. 8, róg Karola. 163 stróźą Pasa:& Szulca tów. Piotrkowska 2~3 m. U Dyplomowana lekarz-dentystką poszukuje posądy llssystentki sub ekarz-dentysta". ~OOJ-3 fl 'ne leqons de U O h conversatlon lt litterature fran"aise 8ub.fran~aisę". oo:!-l DZ'BU/Czyna lub kobletapo- " tr:l.ebna na 'wles do gospodarstwa, Główna 17 m. ;! Dyplomowana Dl,uczycielka u' ł dzlola e k c j i francuskiego. Kilińskiego 1ł 104 n: \J20-iJ lrallcus-k,'bg polokieg;'--ro. r l' D, syj s!dego, niemieckillgo, arytmetyki, stf!nografj i pism"..'.. lcnego wykłady.!>usta J3, ront, Jlętro, m. b!p_~:l.y ~~~~~~~.j). 90ł-1l Forte ;) an 110 spl":i.odania. Za Lokal duty na kantor i składy tow"ro', z elektr. 09wle tleniem l centtlllnym o~rzewa niem do wyna. lęcla, ul, Piotr kowaka 1ł \ io l kąhls 21, fl'unt, 1:1 piętro, prawe lrz"l, "36-3 RedaLkcr i Wld!\\Vc:. Ah.rccU Sac!i. -. mleuk. 6, front, l piętro 1 Potr, kowska lł\ mieszko !-16 P,. onczosznlcze tezęsol maslyny, zspa igły sowe poleca ze składu M. Blaszkowskl, Łódź, Pańska 23.!iW:!-ł, łoda s~~:~:~~:"n~ ~~~ekuiie PÓfrzeboy ;:~:~~~~ak~~l::! za.jęcla do gospodarstwa, ewen- ta, Cegielniana 33. l23-3 tuli lnie do dzieci, może być ns :. wyjazd, Piotrkowska lsa, Jadwl- Rachulkowa' maszyna firmy gll Tnęsowska. 109-S ' Trinks Bronavlga, orali: mas;cyna do pisaula.aam- PJ t naftowy ł koni re""r- mond do spnedr.nla.herkur mu or WORrem, (ozynny) i traos- t,ódi, Piotrkowska 1J2. lła misja. zarl\z ~~ ep) z"ll.a.nlll. \Vi" ~prz.ldam urzl\d:senlo 11klepowe łlomosó: Sl'oana 86. m. 6ł, "l- u \ wiadomość Slenklocyna. 1~5-2 wiem S, m. l. wejtclo z bramy _-. ~:ł '"dł" toalfltowe od d\yuoh mll- S '.. k J d RJJ' :J rnk, pr.r!nmy. wnelklo ly'lll e egauo.. o oot. umy o kosmut) ki, oraz p!'3ybory do 't Kk. 7b-P"lta-80, suknie rłel~ll'l"":"nnla punog,,1 pr4y- - <lo. Krawiec łs'3skl Rulizkl, nąc!),}" gol,1nln DolecA O'VG- Pictrko... ska l! OiWOl.'lSOll" yerrum.. -t1" P17.1 za- Sp-r-z;d ~eble, JD&.S'J!ynę ~łn-:' ktatbic. f.'yzjel'f\!i:'l!rl}smetyczllym v fi gua t warc:ta~ Slll" A!\... y NCU.ll3!1, Ud!, Plot,rtG"' oki. Targowa Sl-o!l, frudt, 11 kl ló2 m!l-2l piętro. C-}-ł Student unłw. warsz. ullzlela lek 011. Speojalność: polski, mntematyklł, łacina, che mją, 'l drut glljowsny,. 18;19, fizyka. ii\llńsklcgo ]t& 1 lo, Ku P ę lub ~ o,ty w większe' 110- u p. Kona, godz. 1-2 Jub 8-9 lai może być t używany. Za po' A A A T., 'u umeblowanego z wiecz ł odd~lelnem, nlekrępujllcem wel rzed niż wszę' n.h, ' " an ej dzie resztki sr:-dnlctwo zaplacę prowlzję. PokoJ towarów na męzkie ubrąnia fabryki Leonarda innych rm, Oferty pod.zaclszne- do adm. Petersburska 10i m. O, przy kod. WiadomQŚt w adm Glosu Polsko-, PiQtrkowska 106. Długa 105 (Skład drzewa) sciem poszukuję za dobr, cenę. Sp m m3szynę Pfarra stollkow, 1 8zafę dui, suknr, wełny, szewioty. na da!d' K "PUJ'l wszelk, niywan, garde J rob.t:. meble, bieliznę.glou. 90ł-8 cu KilJósklego. 102, skle kostiumy t suknie, towar na.jroźnle.lsze domowe ruohomo P ona do '''ecl znajllca szyole na bleltznę. wsypy, Uczennl'ca klasy V-e', która pościel. scl. Płacę najwyższe ceny. - ~ potnebna. Zgłoszenia od plótna, etamlnn, batyst i uozy się Pfrwntnte, OObl'llJl\8ka 'ra.tdl. bila paszpr~gnle przy.ll\ć kondyclę w go- port niemieokl,,;r-uj " Lo- cal~ Welnreicb, Benedykta ]t& 19 (róg 3-ł po pol. Zaohodnla 68, m. 6. Monet sgublł paszport nabyć można, Killńsklego ło. DługieJ) front, sklep. 6'lU-iU Perle ::07-2 dzluftoh przedpołudniowych. O- dal U:ł niemiecki wydan1 y Łodzi. 1rollt, ll gle piętro, m. lo, na ferty w Glosie 8ub..Kondycja-. - Sl7U-S prawo Kupu'e wszelkie uiywane me Pra!'lown',k biurowy do robót po- --- J ble płacę nąjwyzsze ce, " mocnlozyoh potr:.:ebny Dońska Rozala zgubiła paszpor~ petersllge Aleksander _bil Al Al ' Kunu'je \vszelkle futr" ny Welnrajch Benedykta '. Oferty skladao do adm..glosu" :-'d~l~i8":"la-m--:le-:lc-o-::-łt-p-o::-la:-:kl~ego. Mle- niemiecki wydany w Sosnowca. paszport rosyjski wydany w, H ' oraz allro'n8. atio-12 sub. H. S.- ł U czyataw Braunsteln Warszawie płacę nallepsze ceny, pnylmojo repernoje, Piotrkowska nr. 2ł, l Konstantynowska 7 m oński Ada. sgublł p8llzpol't UpUjl znaczki pocztowe z na- "-trzebay chłopiec do ślusarni Rozenllwelg Sara zgubiła PSZ- ~ Grosman. BO.l 1\ 'l drukaml. Gen. Gouv. rij. Połulinlowa JA 6, Da, niemieoki wydan1" Sosnowou. port niemiecki wydany w Łodzi. ' SU-3 ' "O Warsuhl\u nieuży\v"ne 1 zużyte. berhut. Zgłaszać alę z rodzcali.. PQ(rzebne ~;~ll~~k~~ ~~e~~ ~::ta '}:~f:~~~uz~o~;d~:: mi. 3-3 U rz'dnik posztilru,~ pnr rodzłnie poko u dobrze u meblowanego, z oałodzlennem u redkel Haaa sgubua paszport ozentat Roohla.gublła trzymanem lub bez. - Oferty: Fniemiecki W')'danJ w Łodzi. R pasz por~ niemieck, W1dan7 w Ł0- " czynle, bony z szyciem, WleJ- rek orsa wszelkie znączkl w za- PoszukUJ" jednego lub d\vuch.hotel Savoy, Bił. 200S-:i 12t-S dzi ! 8kie gospollynle z ~otowanlem. ki ea tatellstykl wchodzące. Pła- pokol porząłłnle orlłz lmchnrkl do t!worów Plerw- oę n.\jwytsze ceny..filstellą" umeblowanych z kuchnlll, ewen- '--Vffkinsy G1mnllzlnm Fi, eferberg Hana T.ube zgublła Rosanowloz denoch agublł paaz- : 8zofHdne Biuro Nnuczyelelskle 'rh. GnttUlan, ŁÓdź, Dzielną 9. tunlnle z utrzymaniem dis mło- Ucze n. lolo~lclnego udziel s lek- Fpaszport nl~mleotl WJdaDy w port niemiecki wydany w Lo-. F, lsękow s klej, PrzejAzd JA ł. 967-Cl dego malienstwa. Zl{łoszenla pod korepetycl, speojalność Łodzi. 128-b dzl. 9BU ł.Staly lokator do AdministracJ. polski i łacina. Oterty aob 17a". Oldman vel Ooldateln Moszek ~ :-:~----, - Kilkadz'lłs"lł tomó... powieści !lGO-o szostakowski Lndwlk lagublł G ~ ~Uplllę meble, plamna, ' ' lepszych "utozgubu pasaporl niemiecki, wydany w ŁOdzi. 1:.17-8 Łodz. 972-$,ł!8azport A ~ niemieoki wydany \1'". ' wł dyw\ny, gardero- rów spnedam. Klnskll'go 82 Potrzebny czeladnik szewoki, Wóz parokonny. prswie nowy tanio do sprzedania. Wol ~~:n~~!:' ~1:~~zn:~j~~~~:j~P~~r. n. 2'. 20ł7-2 robotę. Józef ~aęt!kt.s::~rs~~::. oldman Cówka, dom Trauguta ezllnska ł3 (róg Benedykta) Ul. 6 Kupi. Gni"mlecki La.1b -danv zgubił _ C8zport dzl. S z t en d ker J an ki e [bil zgn paszpor t l fotograficzny aparlłt któ- ~069-4 " ~"..".. pols j tymozas0w'j' wydany w CS-2b '1 wykonywa momemtsl- p'okoj' ł n~eblowanego w pml\d- lo'folł -pt;sewny blal" łstą -::-- 12_fl_-_3 Wyślicach, gm. Hotel i odrocze-.. pod 8Zyjl\ (wabi alę Munyn). Za wynagrodzeniem pro.lel'8zson Samuel zgubił paszport nie (rocznik 1898) ~A-=-)-M-E-:b-:l-e-ró~in-e-W-y-p-rZ-e-d-am--z-a. ~:2:~tęoill. Oferty do 2~~~~; nel dzielnicy i czystym rnz tauło. Plotrkowsk" domu poszukuję z"raz. Oferty, niemiecki 1ł wydan)" w sacha Salomea zgubna iy;m;;. 8Zę odprowadzić do stróża Au Łodzi ( p. front KupUJ', zbiory znaczków poo:do, z cen" do Adm. J. R. G. 20BS-;d U1-S sowy paszport polski wydanydrzeja 29, eleganoko omeblown. pokoj e ne z lruohnllł do wynajęola. Łask. zgłoszenia do p. Pawła Zlotowskiego, Konstanty, nowska 77, Ul p. fr H \1'" Łodzi, kartę węglowl\ t kartę enmon Dora zgubiła paszport chlebo\1"''ł na okres1 116-/17. niemieoki w,dany w Łodzi S - :~ tarosta Marja zgubiła pabzp(;rt urki'wici Berek gubił pasz- u niemiecki, wydau1 w Łodai. J port polski t1mozbsowy w a dany w Radomiu zerman Rełcha zgubiła paszport onczak JUljU8z S ~gubłł Krosy iski, w)'dany w ps8zport niemiecki, wydany w Łodzi gminie 93-2 Wiskltno oraz zaswladczenle WQ.skowe, w1dane w P. K. U. m. S~dal Chslm Dawid zgubił plllz Lodzi. 206ł-3 port niemiecki, wydany w Łodzi. 1'05-14 ołodziejczak KarJa zgubiła pasz, OZie K port nleml.okl, wydan)" w Lo S1ilman ',,'wel ig"iblł paszport dzi. polski tymczasowy. wydany w 20ł6-3.-:c-::-~-'--:-:-- --" "._-- Lodzl ił PRZEDSTAWENE rer Raohm\l zgu;.c paszport K niemiecki WJ('any-. w Sllbcrstein Chi! zgubił pnliiport Łodzi. niemieoki lamlny wydany w dla dzieci i młodzieży Łodzi. 1:.12-3 eredsteln Estera zgubiła pasz- " Pocz"tek o godzine 1.30 popo. Kpor& niemieoki, w7dany w Lo- uszczyński Francls?:ek z~ubił Ceny mejsc: od mrk dzl. ~ paszport niemecki w~dany w Łodzi. 20ł " 3 erpal Relnohold *gabu pasz Kporl nlemlecki wydany w wotkowcz Berek zgubił pmz.. Nemczeoh. lł9-łł port niemleoki, wydany w ZaUGnione do~dmedtr. ł.odzl., Q86-a orow\e,} Bronisław zgubił p.a niemleold wydany w Ło kartę węglow," 136 ~~ Jśniewska,Helens z~ublła kwl- ~ acowlcz Szmul Jakób zgubił 8port dzi tok komls?'wj wyllany prze. Kon Plnkua Le.Jb sglblł łymczas. Pana Planca Ro,,~dowska,. 1. achman Olga zgubna paszport dowód O8Olłlstl, wydany przez 2M Bniemiecki M OO312-~,~90 wy' Prezydjum PoliCJi Paó~wowe. j w -1 dany w Łodzi Lodzi 2Q.l HlU sa lł K-87 ZJawlouy Jóael,zgublt. puzpori 177 polski tymozsso... y wyd. w Maobl'Żyńska Bllma zgubna pasz-. -::---,",!,-~---...,-.'--: - gll'l~. w Nowo,Radomsku. lj5-s D port niemiecki. wydan7 w Lo- Litmanowlcz zrael 19ubif p.a"i~ ~----- dzi S port niemiecki, wydany w Lo- ~Eł~""'". dzl. _ ~ ~..&. aobrz1ńska Mar/em Sura zgll-blłs paszpo~t nleu:ookl, wydany w Margulia Szu lem zgubił karl' Łodzi. [ ł-s wę&lowll. Wschodni ~.- NieznanoW.kl Berek zgubił pisz, port niemleoki wydany w Praszoe, gm. Wlel1l6 1 pat.ent na Bkórę taseozny Stanisław zgubił kar- Jwyżaze Geny p.aol C Ptę węglowll Nt Ót,29ł. Zawlldz. uielnia... 22, Dl. " ka :!8, w Baluty. (Zł

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

Niepodległa polska 100 lat

Niepodległa polska 100 lat Niepodległa polska 100 lat 1918-2018 UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI Ostatni z trzech rozbiorów Polski przypieczętowała klęska powstania kościuszkowskiego w lipcu 1794 roku. W roku następnym 3 stycznia 1795 Rosja,

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski - dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? KOMU ZAWDZIĘCZAMY TO, ŻE POLSKA WYBIŁA SIĘ NA NIEPODLEGŁOŚĆ? ROZBIORY POLSKI PRZYCZYNĄ UTRATY NIEPODLEGŁOŚCI NASTĄPIŁY W II POŁOWIE XVIII W. NA DRODZE CESJI TERYTORIUM I RZECZYPOSPOLITEJ DOKONANEJ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które?

1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? Quiz 11 Listopada 1.*Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które? a) Był prezydentem b) Był premierem c)był ministrem spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w filmie Kurier

Kto jest kim w filmie Kurier Fot. Bartosz Mroziński Kto jest kim w filmie Kurier Historyczne postaci drugoplanowe Opracowanie: Rafał Brodacki, Paweł Brudek, Katarzyna Utracka, Michał Wójciuk, Andrzej Zawistowski Kto jest kim w filmie

Bardziej szczegółowo

Nie tylko Legiony Czyn zbrojny czwarta debata historyków w Belwederze 19 czerwca 2017

Nie tylko Legiony Czyn zbrojny czwarta debata historyków w Belwederze 19 czerwca 2017 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/debaty-belwederskie/2413,nie-tylko-legiony-czyn-zbrojny-19141918-czwarta-deb ata-historykow-w-belwederze-1.html 2019-07-01, 14:36 Nie tylko Legiony Czyn zbrojny

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3371,centralne-obchody-swieta-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela, 29 stycznia 2017, 16:07 Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 852 USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr2 im. Fryderyka Chopina Leśna , Małkinia Górna. Numer 25 04/18 PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr2 im. Fryderyka Chopina Leśna , Małkinia Górna. Numer 25 04/18   PROJEKTU Szkoła Podstawowa nr2 im. Fryderyka Chopina Leśna15 07-320, Małkinia Górna Numer 25 04/18. ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER. Polska The Times Numer 25 04/2018 Strona 2 Języki obce są bardzo potrzebne w życiu

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4234,wystawa-plenerowa-powstala-by-zyc-w-100-rocznice-odzyskania -niepodleglosci-warsz.html 2019-07-19, 23:16 żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR /09.05.2013 R./ W Dzień Zwycięstwa (w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności) święto państwowe obchodzone 9 maja z okazji zakończenia II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Piłsudski i Dmowski dwie wizje niepodległej Polski. Debata Lublin, 6 września 2018

Piłsudski i Dmowski dwie wizje niepodległej Polski. Debata Lublin, 6 września 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/konferencje-i-wyklady/6529,pilsudski-i-dmowski-dwie-wizje-niepodleglej-polski-d ebata-lublin-6-wrzesnia-2018.html 2019-05-24, 05:31 Piłsudski i Dmowski dwie

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak KONTRASYGNATA współpodpis Prezes Rady Ministrów, który przejmuje przed Sejmem ODPOWIEDZIALNOŚĆ za akt urzędowy Prezydenta (polityczna

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Autor: Błażej Szyca kl.vii b.

Autor: Błażej Szyca kl.vii b. 1795 1918 Autor: Błażej Szyca kl.vii b. Pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Wówczas Rosja, Prusy, Austria wykorzystując osłabienie naszego kraju podzielili ziemie Polski między siebie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Ekspozycje w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich (ogrodzenie od Alei Ujazdowskich) dostępne będą do 30 września 2018 roku. ***

Ekspozycje w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich (ogrodzenie od Alei Ujazdowskich) dostępne będą do 30 września 2018 roku. *** 03 września 2018 WYSTAWA PLENEROWA NA STULECIE SZTABU GENERALNEGO WP. Polacy mają w sobie instynkt wolności. Ten instynkt ma wartość i ja tę wartość cenię - te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego stały

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

Walki o kształt państwa polskiego

Walki o kształt państwa polskiego Walki o kształt państwa polskiego Traktat Wersalski z 28 VI 1919 roku ustalał problem granic Polski, której przyznano Pomorze Wschodnie bez Gdańska Wielkopolskę Plebiscyt na Warmii i Mazurach i Śląsku

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 0 l i s t o p a d a2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final}

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w

Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach.

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

11 LISTOPADA Warszawa. Rada Regencyjna wysłała do naszych kół poselskich telegram: okupacja niemiecka przestala istnieć. Wzywamy wszystkich przedstawicieli partii, aby przybyli do Warszawy celem utworzenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ ORONY CYWILNEJ

ŚWIATOWY DZIEŃ ORONY CYWILNEJ ŚWIATOWY DZIEŃ ORONY CYWILNEJ Od 1990 roku Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej obchodzi dzień 1 marca jako swoje święto zwane Dniem Obrony Cywilnej. Polska popularyzując działalność tej humanitarnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czapka naczelnika PKP

Czapka naczelnika PKP strona 1 Czapka naczelnika PKP 2011-06-09 Czapka naczelnika PKP strona 1 Czapka funkcjonariusza straży miejskiej 2011-06-09 Czapka funkcjonariusza straży miejskiej strona 1 Czapka funkcjonariusza polskiej

Bardziej szczegółowo

, , POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W OPINII SPOŁECZNEJ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95

, , POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W OPINII SPOŁECZNEJ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie http://cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/1832,108-kaprali-strazy-granicznej-opuscilo-dzis-centrum-szkolenia-str azy-granicznej.html 2019-03-06, 22:23 108.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Piotr Ku igowski U m. A m M P p. l.1990@ m l. m P l P m M m R l j ZSRR m, j m m l h P Z m. W j m m j, 6 7.11.1917. j j l ó. C j, l - p j

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

Podczas uroczystości przypomniano, że Legionowo było jedynym miastem w województwie mazowieckim, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie.

Podczas uroczystości przypomniano, że Legionowo było jedynym miastem w województwie mazowieckim, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie. KPP W LEGIONOWIE http://kpplegionowo.policja.waw.pl/ple/aktualnosci/80680,w-holdzie-powstancom.html 2018-12-29, 01:00 Strona znajduje się w archiwum. W HOŁDZIE POWSTAŃCOM Wczoraj policjanci z legionowskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I. STREJK... 17

SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I. STREJK... 17 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ I. STREJK... 17 Nr 1. Zaprzestanie pracy (21.I (3.II) 1905)... 19 Nr 2. Kronika. Bezrobocie w fabrykach (21.V (3.VI) 1905)... 21 Nr 3. Kronika. Bezrobocie w piekarniach

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo