STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SOPOCIE (Tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SOPOCIE (Tekst jednolity)"

Transkrypt

1 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie SOPOT, ul. Książąt Pomorskich tel.(fax) (58) STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SOPOCIE (Tekst jednolity)

2 Statut opracowany na podstawie: 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz i Nr 144, poz oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) 2 Ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U.. Nr 12, poz. 96, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz.1644) 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz.1323, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615) 4 Rozporządzenia z r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 114) 5 Rozporządzenia MEN z dnia r. w sprawie ramowego statutu publicznych gimnazjów ( Dz. U. 1999r. Nr 14, poz. 131, z 2000r Nr 2, poz. 20, z 2002r. nr 10, poz. 96) 6 Rozporządzenia z w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624) 7 Rozporządzenia z r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28) 8 Rozporządzenia z r. w sprawie oceniania i klasyfikowania...(dz. U. z 2004r. Nr 199,, poz ze zm.) 9 Rozporządzenia z r. w sprawie oceniania i klasyfikowania...(dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1155) 10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r. Nr 35, poz. 222) 11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 12 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 13 Rozporządzenia z r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania..(dz. U. z 2007r. Nr 130, poz. 907 i 907) 14 Uchwała Nr 116/2007 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. 15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) 16 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Artykułu 9 Ust.2 oraz Artykułu 10 Ust.1 i 9 ( Dz. U. z 2014r. poz.7) 17 Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/ Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 r., poz. 357) - art. 1 pkt 46, 47, 51, art. 32. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) - art. 41 ust. 1 pkt 6, art. 44w, art. 61 ust. 3a, art. 71b. 19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej). 20 Uchwała Rady Miasta XXVII/368/217 z dnia Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 22 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1481) 23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1451) 24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/ /2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586) 25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1601) 1

3 Uchwała nr 10/03 Rady Pedagogicznej ZSO Nr 1 w Sopocie z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu na podstawie ustawy o Systemie Oświaty art. 52 ust. 1 w związku z art. 42 ustęp 1 i 2 Regulaminu Rady Pedagogicznej z dnia r. Rada Pedagogiczna ZSO Nr 1 uchwala, co następuje: 1 Statut ZSO Nr 1 w Sopocie stanowiący załącznik do uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi ZSO Nr 1 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. W sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 1 Załącznik nr 10 do Uchwały XXIV/433/2005 Rady Miasta z dn r. Uchwała nr XXXI/511/05 Rady Miasta z dnia r. W sprawie nadania imienia Marii Skłodowskiej Curie Zespołowi Szkół Nr 1. Uchwała nr 12/06 z dnia r. W sprawie oceniania i wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa zalecanych przez MENiS Zmiana 6 w Statucie Szkoły Uchwała nr 20/07 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Uchwała nr 22/07 z dnia r. W sprawie przyjęcia szczegółowego trybu przeprowadzania pierwszych wyborów do Rady Rodziców ZS 1 w oparciu o Ustawę z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i o zmianie innych ustaw art.4 Dz. U. Nr 80, poz Uchwała nr 8/08 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania. 2

4 Uchwała nr9/08 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie określonych w Uchwale Nr 116/2007 Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. z dnia r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania. Uchwała nr13/08 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie określonych w 9 Postanowienia końcowe dodano wpis dotyczący zasad używania pieczęci urzędowej szkoły. Zmiana 5 w Statucie Szkoły dotyczącej zasad używania pieczęci urzędowej szkoły Uchwała nr13/07/08 z dnia r. W 9 Postanowienia końcowe dodano wpis dotyczący zasad używania pieczęci urzędowej szkoły. Uchwała nr13/09/10 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie określonych w 3 Cele i zadania szkoły w pkt 7.3 Dyscyplina w ppkt wykreślono zapis uczeń gimnazjum ma obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego, czyli kamizelki lub koszulki z logo szkoły Pozostawiono wpis Uczniowie maja obowiązek noszenia tarczy szkolnej. Uchwała nr14/09/10 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie określonych w 7 Uczniowie szkoły w pkt 4.2 Uczeń ma w szczególności obowiązek w ppkt dodano zapis...usprawiedliwienie każdej nieobecności w terminie 5 dni po powrocie do szkoły Uchwała nr04/10/11 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczącej zmian w Wewnętrznym Systemie Oceniania. Dodanie po punkcie 66 punktu 67 i 68 co powoduje zmianę dotychczasowych pkt. 67,68 i 69 na kolejno 69, 70 i 71. Dodane punkty brzmią: Pkt.67 Nauczyciele zobowiązani są do wpisywania ocen na bieżąco do dziennika tradycyjnego papierowego oraz do dziennika elektronicznego Librus. Pkt.68 Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji. Frekwencja musi być wpisana do dziennika papierowego i elektronicznego. Uchwała nr08/10/11 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczącej zmian w Wewnętrznym Systemie Oceniania. Pkt. 57 Pomocnicze elementy brane przez wychowawców pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania: w p. pkt. b stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska dodano rzetelność i zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego. 3

5 Uchwała nr16/10/11 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczącej zmian w Wewnętrznym Systemie Oceniania. Pkt. 58 Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: dodano w podpunktach a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w realizacji projektu wykazuje się zauważaną przez uczniów i opiekuna projektu oraz innych nauczycieli inicjatywą, jest liderem wszystkich działań w projekcie, z zaangażowaniem publicznie przedstawia jego rezultaty, wzorowo współpracuje z innymi uczniami. b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w realizacji projektu wykazuje się dużym zaangażowaniem, bardzo dobrze wywiązuje się z zaplanowanych działań, współdziała z innymi uczniami przy publicznym przedstawieniu jego rezultatów. c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w realizacji projektu wykonuje wszystkie przyjęte działania, uchyla się jednak od publicznego przedstawienia jego rezultatów, maja miejsce przypadki nieterminowego wykonania zadań, potrafi współdziałać z innymi uczniami. d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w realizacji projektu wykonuje nie wywiązuje się terminowo zez wszystkich powierzonych mu zadań, wskutek czego opiekun jest zmuszony przekazać ich realizację innym uczniom, uchyla się od publicznego przedstawienia rezultatów pracy, niechętnie współpracuje z innymi uczniami. e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w realizacji projektu wykazuje się lekceważącym stosunkiem do powierzonych mu zadań, które wykonuje niedbale i nieterminowo bądź nie wykonuje ich wcale, odmawia współpracy z innymi uczniami. f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w ogóle nie bierze udziału w realizacji projektu, nie uczestniczy w spotkaniach zespołów zadaniowych lub podczas ich przebiegu dopuszcza się zachowań utrudniających realizację projektu. Uchwała nr18/10/11 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie. 3 Pkt. 1 do p.pkt.1.7 dodano Dla tej grupy uczniów organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uchwała nr 4/11/12 Z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczącej zapisów pracy z dziennikiem elektronicznym. Dodano punkt 3 o brzmieniu: W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik za pośrednictwem strony Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ((Dz. U. Nr 23 poz., 225 oraz z 2003r Nr 107 poz. 1003), Art. 23 pkt 1 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r Nr 101 poz. 926, ze zm). Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny semestralne i końcoworoczne są wpisywane w dzienniku elektronicznym. Dodano punk 5 o brzmieniu: W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA oraz moduł SZKOLNY SMS. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami). Szkoła może na życzenie rodzica (prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego. Odczytanie wiadomości przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. 4

6 W punkcie 6 dodano: a także informacje o zasadach funkcjonowania dziennika elektronicznego. W punkcie 25 dodano: Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, wychowawca klasy nie ma obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. W punkcie 31 wykreślono słowo: Gimnazjum W punkcie 51 dodano:..wpisane do dziennika elektronicznego do TERMINARZA. Można o nich powiadamiać uczniów i rodziców za pomocą modułu OGŁOSZENIA. Usunięto punkt 63. W punkcie 68 wykreślono słowo: papierowego Wykreślono punkt 69. Zapisy został ujęty w punkcje 5. Uchwała nr14/12/13 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczących dodania frazy w tym papierosów elektronicznych do 3 Cele i zadania szkoły w pkt.7 Dyscyplina w ppkt brzmiącego po zmianie: Zabrania się uczniom picia alkoholu, palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych i zażywania środków odurzających na terenie szkoły i poza nią w czasie zajęć i imprez szkolnych. Niedozwolone jest również posiadanie w/w środków przez uczniów nieletnich oraz substancji zabronionych przez pełnoletnich pod rygorem sankcji prawnych Zmiana13 w Statucie Szkoły Uchwała nr 17 12/13 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczących dodania stosowania plusów i minusów przy ocenianiu śródrocznym. W punkcie 40 WSO dodaje się słowo śródrocznych i po zmianie pkt. 40 brzmi: Przy wystawianiu ocen cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny roczne (semestralne) wystawiane są bez plusów i minusów. Uchwała nr 2/13/14 z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczących kryteriów wystawiania ocen zachowania. W punkcie 60 WSO Ustala się następujące kryteria oceny zachowania ucznia: jeden z pdpkt. a) brzmi: bierze czynny udział w obowiązkach szkolnych, nie dopuszcza się nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, jeden z pdpkt. b) brzmi: systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych jeden z pdpkt c) brzmi: stara się systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, jeden z pdpkt d) e) i f) brzmi: niesystematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych Zmiana15 w Statucie Szkoły 5

7 Uchwała nr 17/13/14 z dnia r. W oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów Postanawia się co następuje: Rada Pedagogiczna zatwierdza Regulamin Rekrutacji do I LO V LO i Gimnazjum Nr1. W regulaminie rekrutacji, który stanowi część spójną ze Statutem Szkoły dodaje się rozdział Szczegółowe zasady rekrutacji dotyczący postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum oraz wymaganych dokumentów i sposób przeliczania punktów. Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum Nr 1 kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów wymienionych w punktach 15-18). 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na pisemny wniosek ( wzór załącznik nr1) rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły. 3. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym maksymalnie Uczniowie są przyjmowani w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników: Oceny końcoworoczne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg. n/w sposobu przeliczania na punkty ocen z pięciu obowiązkowych zajęć edukacyjnych: języka polskiego, historii, języka angielskiego, matematyki, przyrody. ze wszystkich przedmiotów razem celujący 10 pkt bardzo dobry 8 pkt dobry 5 pkt dostateczny 3 pkt Wynik sprawdzianu po szóstej klasie przeprowadzonego przez OKE 6 maksymalnie 50 pkt. maksymalnie 40 pkt. Ocena zachowania wystawiona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, Sposób przeliczania na punkty oceny zachowania: maksymalnie 5pkt. za ocenę wzorową 5 pkt za ocenę bardzo dobrą 4 pkt za ocenę dobrą 3 pkt Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, sportowych, oraz za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska lokalnego lub szkolnego udokumentowane zapisem na świadectwie szkolnym osiągnięcia nie sumują się maksymalnie 3 pkt Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 2 pkt 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, uzyskując tym samym maksymalną liczbę punktów. Uchwała nr /15/16 z dnia r. 1. W sprawie zmian w Statucie dotyczących określenia stroju galowego. Do punktu dopisuje się frazę: lub sukienka (długość nie krótsza niż w kolano). Wykreśla się zapis: krawat z emblematem szkoły. Po zmianach punkt ten brzmi: Podczas uroczystości szkolnych wymagany jest strój galowy: dziewczęta biała bluzka, ciemna spódnica lub sukienka (długość nie krótsza niż w kolano), chłopcy garnitur lub biała koszula i ciemne spodnie, tarcza szkolna. 2. W sprawie zmian w Statucie dotyczących zmian w Wewnętrznym Systemie Oceniania. Do punktu 1 dodano zapis: udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić. Do punktu 14 dodano frazę z wykonywania ćwiczeń fizycznych. Punkt 14 po zmianie brzmi: Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki oraz technologii informacyjnej, na czas określony, tylko na

8 podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Do punktu 33 pdpkt. 2 dodano zapis: w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeże. Podpunkt po zmianie brzmi: W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 3. W sprawie zmian w Statucie dotyczących zadań Dyrektora. Do punktu 2 dopisuje się następujące zadania Dyrektora: pdpkt brzmi: Dyrektor odpowiada za coroczne ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym. pdpkt brzmi: Nadzoruje wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami, dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum. pdpkt brzmi: Określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów gimnazjum z podręczników lub materiałów edukacyjnych. pdpkt brzmi: Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 4. W sprawie zmian w Statucie dotyczących kompetencji Rady Pedagogicznej. W oparciu o ustawę z 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (art. 41 ust. 1 pkt. 6). Dopisuje się punkt 14 w następującym brzmieniu: Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 5. Do 5 dodaje się punkt 1 Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, który brzmi: 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 1a. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach. 1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne. 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy 6. W sprawie zmian w Statucie dotyczących zasad rekrutacji. W punkcie 2.7 zmianie ulega zapis upośledzenie umysłowe na niepełnosprawność intelektualna. Po zmianie punkt ten brzmi: Rodzice kandydatów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składają wniosek do Prezydenta u o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj niepełnosprawności intelektualnej. Do 11 dopisuje się punkt 2.3 o następującym brzmieniu: W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 7

9 Zmiana w WSO Uchwała nr 11/16/17 Z dnia r. 1. W sprawie zmian w WSO dotyczących określenia skali oceniania prac klasowych. W punkcie 44 zmieniono wartość 30% na 40% podwyższając w ten sposób próg otrzymania oceny dopuszczającej. 2. W sprawie zmian w WSO dotyczących określenia skali oceniania. Wyszczególniono odrębną kategorię egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne. Zmiana w Statucie Uchwała nr 15/16/17 Z dnia r. W 5 Organizacja szkoły. Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły do pkt 6 dodaje się zdanie informację o pełnieniu funkcji administratora kursu prowadzonego dla uczniów na Sopockiej Platformie Edukacyjnej Punkt ten otrzymuje brzmienie: W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, informację o pełnieniu funkcji w tym m.in. administratora kursu prowadzonego dla uczniów na Sopockiej Platformie Edukacyjnej, ogólną liczbę godzin przedmiotów zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Zmiana w Statucie Uchwała nr 16/17/18 Z dnia r. Zgodnie z Uchwała Rady Miasta XXVII/368/217 z dnia Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ulega wygaszeniu i zostaje włączone do go. Odpowiednio z Ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zmienia się funkcjonowanie nazwę dwóch odrębnych programów Wychowawczego i Profilaktycznego na jeden program pod nazwą Program wychowawczo-profilaktyczny Zmiana w Statucie Uchwała nr 3/18/19 Z dnia r. W sprawie zmian w Statucie dotyczących skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów. Do punktu dopisuje się podpunkt w następującym brzmieniu: Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego, jeśli po raz drugi nie zdał do następnej klasy z tego samego (powtarzanego) poziomu nauczania i w związku z tym nie wykonał zobowiązań przyjętych w ramach decyzji zespołu wychowawczego; Zmiana w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Uchwała nr 13/18/19 z dnia r. W sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dotyczących nieobecności na pracach klasowych i sprawdzianach. Punkt otrzymuje brzmienie: Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku dłuższej (powyżej tygodnia) usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach z przyczyn losowych, gdy uczeń nie mógł napisać pracy klasowej lub sprawdzianu razem z klasą, powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły (poza swoimi lekcjami). W przypadku, gdy uczeń był nieobecny tylko w okresie 1-3 dni podczas których była przeprowadzona praca klasowa lub sprawdzian, uczeń jest zobowiązany do napisania zaległej pracy klasowej lub sprawdzianu w pierwszych dniach po powrocie poza lekcjami lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo uznać tę pracę klasową lub sprawdzian za niezaliczoną i na tej podstawie obniżyć ocenę semestralną lub roczną. 8

10 W sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dotyczących zapisu w dzienniku nieobecności na pracach klasowych i sprawdzianach. Do punktu dopisuje się podpunkt 1 w następującym brzmieniu: W przypadku nieobecności ucznia w szkole podczas pracy klasowej, sprawdzianu czy kartkówki lub gdy mija termin oddania pracy domowej, karty pracy lub innej formy zaliczenia której podlega reszta klasy, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego Librus minus opatrzony odpowiednim komentarzem. Zmiana w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Uchwała nr 16/18/19 z dnia r. W sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dotyczących zgłaszania nieprzygotowań Zapis w punkcie 53.1 o następującym brzmieniu: Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze (w przypadku jednej godziny przedmiotu na tydzień, jednokrotnego nieprzygotowania); uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji; zgłoszenie nie zwalnia uczniów z aktywności na lekcji; nieprzygotowanie obejmuje również krótkie niezapowiedziane prace pisemne (kartkówki) i zadania domowe. Prawo to jest zawieszone w grudniu i czerwcu dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. zamieniono na następujący: Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze (w przypadku jednej godziny przedmiotu na tydzień, jednokrotnego nieprzygotowania); uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji; zgłoszenie nie zwalnia uczniów z aktywności na lekcji; nieprzygotowanie obejmuje również krótkie niezapowiedziane prace pisemne (kartkówki) i zadania domowe. Prawo to jest zawieszone na 4 tygodnie przed końcem semestru/roku dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. Zmiana w Statucie Szkoły Uchwała nr V/81/2019 Rady Miasta u Z dnia r. W sprawie zmian dotyczących nazwy szkoły: Zmieniona zostaje nazwa szkoły z im. Marii Skłodowskiej - Curie na z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej - Curie Zmiana w Statucie Szkoły Uchwała nr 6/19/20 Rady Pedagogicznej go w Sopocie Z dnia r. W 1 ust. 1: zamiast nazwy Zespół Szkół Nr 1 wpisane zostaje z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego i skreśla się zwany ZS W 1 ust. 2: w miejsce słowa zespołu wpisuje się szkoły 1 ust. 3 zostaje skreślony W 2 ust. 2: dopisuje się oraz po ukończeniu szkoły podstawowej w cyklu 4-letnim. W 2 ust. 4: zwrot Zespół Szkół zostaje zastąpiony słowem Szkoła W 3: skreślony zostaje zwrot w bieżącym roku szkolnym W 3 ust. 1.1: skreślone zostaje słowo gimnazjum W 3 ust. 1.1: skreślone zostaje sformułowanie nauczaniem integracyjnym, a słowo tokiem zastąpione zostaje słowem systemem W 3 ust. 1.9: skreślone zostaje słowo gimnazjum W 3 ust. 2.3: skreślone zostaje sformułowanie Gimnazjum - egzamin zewnętrzny W 3 ust. 3.2 oraz 3.8: skreślone zostaje sformułowanie ścieżki międzyprzedmiotowe W 3 ust. 3.15: skreślone zostaje zdanie Kształcenie obywatelskie w gimnazjum połączone zostanie z poznawaniem szeroko pojętej specyfiki swojego regionu (region kaszubski, gospodarka morska). W 3 ust. 3.16: zamiast sformułowania przysposobienia obronnego wpisuje się edukacji dla bezpieczeństwa W 3 ust : skreśla się słowo plastyki W 3 ust. 4.1: zamiast sformułowania informatycznych wpisuje się politechnicznych z rozszerzoną informatyką 3 ust. 4.3 zostaje skreślony W 3 ust. 6.1: zamiast sformułowania Wychowawczym wpisane zostaje sformułowanie Wychowawczo-Profilaktycznym W 3 ust : zamiast sformułowania Wychowawczym wpisane zostaje sformułowanie Wychowawczo-Profilaktycznym W 4 ust. 2.3: dopisuje się sformułowanie poprzez aktywne działania prozdrowotne 9

11 4 ust. 2.12: zostaje skreślony 4 ust. 2.13: zostaje skreślony Do 4 ust. dopisane zostają punkty o następującym brzmieniu Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich Współpracuje z pielęgniarką szkolną i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W 7 ust. 1:dopisuje się zwrot lub egzaminu ósmoklasisty oraz lub szkoły podstawowej W 7 ust zostaje skreślony W 7 ust zostaje skreślony W 7 ust. 5: zostaje skreślony punkt Pomorskie Kuratorium Oświaty Dyrektor kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w przypadku ucznia z gimnazjum. W 9 ust. 1 skreślone zostają punkty Dopisane zostaje sformułowanie Szczegółowy skład Komisji i zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w regulaminie rekrutacji stanowiącym część spójną ze Statutem. W 9 ust. 2 zostaje skreślony W 9 ust. 3 skreślony zostaje zwrot V LO W 10 ust.5 skreślony zostaje zwrot kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum niezbędne dla celów rekrutacji W sprawie zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania W punkcie 3: skreślone zostaje słowo dziennik w adresie internetowym portalu Librus W punktach 14 i 16: skreślone zostaje sformułowanie technologii informacyjnej W punkcie 19: skreślone zostaje sformułowanie zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych W punkcie 22: skreślone zostaje sformułowanie Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz gimnazjach, natomiast w miejsce słowa ponadgimnazjalnych wpisane zostaje ponadpodstawowych. Po zmianach punkt 22 brzmi następująco: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Punkt 23 zostaje wykreślony w całości W punkcie 29: skreślone zostaje sformułowanie nie był obecny przy jej wystawianiu W punkcie 32 ust. 3.1: skreślone zostają słowa plastyka, muzyka W punkcie 32 ust. 8.1: skreślone zostaje sformułowanie na poziomie gimnazjum W punkcie 32 ust. 9.1: skreślone zostaje sformułowanie gimnazjum bądź W punkcie 32 ust. 10.1: skreślone zostaje sformułowanie Kopię protokołu należy przedstawić uczniowi lub jego rodzicom W punkcie 42 ust. 2.1: skreślone zostają słowa plastyka, muzyka W punkcie 43: skreślony zostaje zwrot złożonych często wykraczające poza program W punkcie 44: skreślone zostaje słowo semestralne Punkt 47.2 zostaje skreślony W punkcie 53.2 dopisane zostaje słowo kartkówek. Po zmianach punkt ten brzmi następująco: Zwolnienia z odpowiedzi, prac domowych i niezapowiedzianych kartkówek w dniu, w którym zostanie wylosowany jego numer z dziennika tzw. szczęśliwy numerek. Nie zwalnia on jednak z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, których termin został wcześniej wyznaczony. W punkcie 54 b: skreślone zostaje sformułowanie rzetelność i zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego W punkcie 55 a: skreślony zostaje podpunkt w realizacji projektu wykazuje się zauważaną przez uczniów i opiekuna projektu oraz innych nauczycieli inicjatywą, jest liderem wszystkich działań w projekcie, z zaangażowaniem publicznie przedstawia jego rezultaty, wzorowo współpracuje z innymi uczniami. W punkcie 55 b: skreślony zostaje podpunkt w realizacji projektu wykazuje się dużym zaangażowaniem, bardzo dobrze wywiązuje się z zaplanowanych działań, współdziała z innymi uczniami przy publicznym przedstawieniu jego rezultatów. W punkcie 55 c: skreślony zostaje podpunkt w realizacji projektu wykonuje wszystkie przyjęte działania, uchyla się jednak od publicznego przedstawienia jego rezultatów, maja miejsce przypadki nieterminowego wykonania zadań, potrafi współdziałać z innymi uczniami. W punkcie 55 d: skreślony zostaje podpunkt w realizacji projektu wykonuje nie wywiązuje się terminowo ze wszystkich powierzonych mu zadań, wskutek czego opiekun jest zmuszony przekazać ich realizację innym uczniom, uchyla się od publicznego przedstawienia rezultatów pracy, niechętnie współpracuje z innymi uczniami. W punkcie 55 e: skreślony zostaje podpunkt w realizacji projektu wykazuje się lekceważącym stosunkiem do powierzonych mu zadań, które wykonuje niedbale i nieterminowo bądź nie wykonuje ich wcale, odmawia współpracy z innymi uczniami. 10

12 W punkcie 55 f: skreślony zostaje podpunkt w ogóle nie bierze udziału w realizacji projektu, nie uczestniczy w spotkaniach zespołów zadaniowych lub podczas ich przebiegu dopuszcza się zachowań utrudniających realizację projektu. 11

13 1 Nazwa szkoły 1. z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie, ul. Książąt Pomorskich Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 2 Informacje o szkole 1. Organem prowadzącym jest Powiat. 2. Liceum Ogólnokształcące kształci i wychowuje uczniów bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum w cyklu 3-letnim oraz po ukończeniu szkoły podstawowej w cyklu 4-letnim. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty. 4. Szkoła jest jednostką budżetową i posiada konto specjalne. 3 Cele i zadania szkoły Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o oświacie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły, który kładzie szczególny nacisk na kształtowanie postaw człowieka myślącego, odpowiedzialnego i krytycznego wobec otaczającej go rzeczywistości. I LO realizuje następujące trzy standardy: Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój. Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych. Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju. 1 Główne cele kształcenia uczniów: 1.1 Kształcenie ogólne umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum i świadectwa maturalnego zgodnie z przepisami wykonawczymi. 1.2 Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 1.3 Rozwijanie indywidualnych uzdolnień ucznia. 1.4 Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie. 1.5 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 1.6 Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i wieku współpracując z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi ośrodkami. 1.7 Uczniowie z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są objęci zindywidualizowanym systemem nauczania. Dla tej grupy uczniów organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 1.8 Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów. 1.9 Kształceniem ogólnym objęci są wszyscy uczniowie liceum ogólnokształcącego. Ubiegający się o przyjęcie do jednego z typów liceum mają prawo do określenia profilu klasy, co będzie przez szkołę uwzględniane w ramach możliwości organizacyjnych Zainteresowania uczniów mogą być rozwijane w trakcie zajęć pozalekcyjnych Wymiar zajęć obowiązkowych określa ramowy plan nauczania, a treść podstawa programowa danego przedmiotu. 2. Rozszerzenie zakresu wiedzy i kształcenie umiejętności z uwzględnieniem systemowych założeń reformy edukacyjnej Wybór koncepcji nauczania w danym przedmiocie, czyli zakresu i rodzaju programu dydaktycznego oraz podręczników, realizują to zadanie zespoły przedmiotowe Stworzenie wewnętrznych zasad oceniania uczniów Przygotowanie do oceniania zewnętrznego: Liceum Ogólnokształcące egzamin maturalny 2.4. Zobligowanie nauczycieli wszystkich przedmiotów do podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych zgodnie 12

14 z założeniami reformy szkolnictwa. 3. Przyjęcie podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnie z nadrzędnymi celami reformy 3.1. Uwzględnienie treści międzyprzedmiotowych (np. wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie prozdrowotne, filozoficzne, w kręgu kultury europejskiej, edukacja ekologiczna, społeczna, ogólnotechniczna, obrona cywilna.) 3.2. Poszerzanie informacji na tematy kulturalne (przedmioty humanistyczne, działalność biblioteki szkolnej). Udział młodzieży w spektaklach teatralnych, kinowych, koncertach itp. Przygotowanie programów artystycznych przez uczniów Kształcenie samodzielności myślenia, możliwości poznawania języka i metodologii różnych dziedzin wiedzy Rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie. Prowadzenie szeroko pojętej edukacji kulturalnej, obywatelskiej, regionalnej Umożliwienie uczniowi stworzenia własnego warsztatu pracy intelektualnej Kontynuacja, rozszerzanie wiedzy oraz edukacja prozdrowotna, intermedialna, informatyczna, filozoficzna, ekologiczna, ekonomiczna i europejska Rozszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności zgodnie ze zdolnościami i zainteresowaniami uczniów, by przygotować ich do studiów i pracy zawodowej (fakultety, koła zainteresowań) Osiąganie tych celów dla typów szkół w ramach przyjętych programów dydaktycznych, i zapewnienia młodzieży możliwości korzystania w szkole z mediów (telewizja, prasa) oraz technologii informatycznej (Internet) Stworzenie uczniom możliwości kształcenia się na różnych poziomach w zależności od indywidualnych uzdolnień w ramach akcji wyrównywania szans Praca z uczniem utalentowanym (np. indywidualne przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów) Nauczanie indywidualne (w przypadku uczniów ze wskazaniami zdrowotnymi) Dodatkowe zajęcia wyrównawcze Podnoszenie stopnia efektywności nauczania języków obcych jako jedno z ważniejszych zadań edukacyjnych Podział zespołów klasowych na grupy uwzględniające poziom zainteresowania Zapewnienie edukacyjnej możliwości uzupełnienia wiedzy o nową tematykę, aktualną w czasach współczesnych, a nie znajdującą dotychczas w pełni należnego miejsca w przedmiotach tradycyjnych Zapewnienie edukacji zdrowotnej w celu kształtowania i stosowania zasad zdrowego stylu życia. Realizacja tego zadania w obrębie zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, formach rekreacji sportowej, wycieczek szkolnych oraz poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i zajęć ze szkolnymi specjalistami Prowadzenie edukacji medialnej Cel główny: ukazanie uczniom prawdziwego świata mediów, ich różnego wpływu na jednostkę i zbiorowość społeczną Formy realizacji dostosowane do programu lekcji z przedmiotów humanistycznych, informatyki, lekcji wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie Rozwijanie nawyków czytelniczych, obcowanie z książką i różnymi formami słowa pisanego w celu rozumienia komunikatu słownego i uwrażliwienia na piękno literatury. 4. Edukacja informatyczna Funkcjonowanie klas politechnicznych z rozszerzoną informatyką 4.2. Doskonalenie pracowni komputerowej. 5. Współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowywania, profilaktyki, znajomości zadań szkoły, zasad WZO oraz przepisów prawa oświatowego Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci Rodzice mają prawo do: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej szkole i klasie, znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu, postępach w nauce i przyczynach trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, wyrażania i przekazywania organom nadzorującym szkołę opinii na temat pracy szkoły Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż 2 razy na semestr. 6. Zadania opiekuńcze i wychowawcze 6.1. Główne cele wychowawcze (szczegóły w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym -) Umożliwienie pełnego rozwoju osobowości ucznia Wychowywanie uczniów w duchu kultywowania tradycji i ceremoniału szkoły poprzez poznawanie historii 13

15 szkoły, a także postaci Patronki. Do ceremoniału szkolnego, w którym uczestniczą uczniowie, należą: Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego Ślubowanie i otrzęsiny uczniów klas pierwszych Konkurs Wiedzy o Patronce Uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów ostatniej klasy Dzień Komisji Edukacji Narodowej Rocznica Odzyskania Niepodległości Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja Pożegnanie absolwentów. W szkole istnieje Regulamin Ceremoniału i Tradycji Szkolnej, określający przebieg i znaczenie w/w uroczystości Ugruntowanie poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wartości Krzewienie zrozumienia i tolerancji dla innych postaw, wymagań i potrzeb ludzkich Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych Poznanie polskiego dziedzictwa kulturowego i poszanowanie wartości innych kultur Odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie Główne cele opiekuńcze Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w szkole Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów oraz wszelkimi instytucjami pomocniczymi w opiece nad uczniem Stwarzanie szans na wyrównany start dla dzieci z deficytami. 7. Szczegółowe zadania do realizacji: 7.1. Integracja Szkoła jest otwarta dla uczniów z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu i wzroku, a proces wychowawczy nastawiony na pełną integrację ucznia ze środowiskiem Bezpieczeństwo Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów i ma obowiązek zapoznania ich z regulaminem korzystania z pracowni przedmiotowych i każdorazowo z zasadami ostrożności przy wykonywaniu konkretnych doświadczeń Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania sprawności używanych urządzeń Na przerwach za bezpieczeństwo odpowiadają nauczyciele dyżurujący, wyznaczeni zgodnie z opracowanym przez dyrektora lub przez wyznaczoną przez niego osobę, harmonogramem Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze mogą być prowadzone poza terenem zespołu szkół. Nauczyciel, który organizuje takie zajęcia zobowiązany jest każdorazowo powiadomić dyrektora zespołu o celu, miejscu i czasie tych zajęć z wyprzedzeniem 2-3-dniowym. Jeżeli zajęcia te odbywają się kosztem lekcji z innych przedmiotów, dyrektor zespołu w porozumieniu z nauczycielami i uczniami powinien ustalić możliwość uzupełnienia zajęć z przedmiotów, z których lekcje nie odbyły się Poza terenem szkoły do opieki nad grupą przekraczającą 26 uczniów powinien być przydzielony dodatkowy nauczyciel szkoły, co szczegółowo określa regulamin wycieczek Stwarza się możliwość zorganizowania samopomocy uczniowskiej dla tych, którzy mają problemy z adaptacją w nowym środowisku Uczniowie mają prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego podczas lekcji, po uzyskaniu zgody na wyjście od nauczyciela prowadzącego zajęcia lub po skończeniu lekcji Pomoc rodzicom i uczniom w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów wychowawczych okresu dorastania oraz profilaktykę uzależnień prowadzi zatrudniony na terenie I LO psycholog i pedagog szkolny, którzy świadczą szeroko rozumianą pomoc, także w rozwiązywaniu indywidualnych i klasowych problemów związanych z procesem wychowawczym. Pedagog pełni jednocześnie funkcję rzecznika praw ucznia (szczegóły w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły) Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania w zespole szkół. W przypadku choroby lub służbowego oddelegowania wychowawcy na okres dłuższy niż jeden miesiąc, dyrektor zespołu powinien wyznaczyć zastępstwo w pełnieniu tej roli innemu nauczycielowi Rodzice i uczniowie mają prawo zgłosić wniosek do dyrektora zespołu o zmianę wychowawcy Podczas zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek przebywać pod opieką nauczyciela w pracowni 14

16 przedmiotowej przewidzianej w tygodniowym planie lekcji. Uczniowie opuszczają salę po skończonej lekcji lub w trakcie jej trwania po uzyskaniu zgody na wyjście od nauczyciela prowadzącego Korytarze szkolne oraz klatki schodowe są całodobowo monitorowane przez system kamer oraz urządzenie rejestrujące, z którego zapis może być wykorzystany jako materiał dowodowy w sprawach wymagających wyjaśnień Raz w miesiącu uczniowie I LO uczestniczą w prowadzonych na auli apelach porządkowych, podczas których omawiana jest bieżąca sytuacja wychowawcza szkoły oraz ogłaszane są ewentualne zmiany w omawianym obszarze lub w procedurach postępowania Bieżąca sytuacja opiekuńczo-wychowawcza szkoły i trudne przypadki poszczególnych uczniów są omawiane na zebraniach funkcjonującego w szkole Zespołu Wychowawczego W szkole został powołany Zespół Antykryzysowy, w skład, którego wchodzi przedstawiciel dyrekcji, pedagog, psycholog oraz nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego Nauczyciele wychowawcy postępują zgodnie z opracowanymi przez Zespół Wychowawczy procedurami postępowania Dyscyplina Każdy uczeń zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu, innych uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, a także nie zakłócać toku zajęć Uczeń ma obowiązek systematycznie i czynnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Każdorazowa nieobecność i spóźnienie musi być usprawiedliwione Zabronione jest używanie podczas lekcji telefonów komórkowych: aparaty te muszą być wyłączone. Zabronione jest także używanie przenośnych odtwarzaczy audio. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć i nagrywanie osób bez ich zgody. Na tego typu przedsięwzięcia może wydać zgodę wyłącznie dyrektor szkoły Uczeń obowiązany jest nosić strój szkolny w ciemnych, stonowanych barwach, zakrywający plecy, brzuch i dekolt. Niedopuszczalne jest noszenie biżuterii: kolczyków (oprócz uszu), bransolet, ostrych pierścionków, obroży, łańcuchów itp. Fryzura nie może manifestować przynależności do subkultur ( dredy czuby ) Buty powinny mieć niski obcas Podczas uroczystości szkolnych wymagany jest strój galowy: dziewczęta biała bluzka, ciemna spódnica lub sukienka (długość nie krótsza niż w kolano), chłopcy garnitur lub biała koszula i ciemne spodnie, tarcza szkolna Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania swoich wierzchnich okryć w szatni Uczeń nie powinien przynosić do szkoły drogich okryć typu kożuchy, kurtki skórzane, a także drogich, wartościowych przedmiotów (a w szczególności telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych). Za ich stratę lub uszkodzenie szkoła nie ponosi odpowiedzialności Za zniszczone przez ucznia mienie szkolne odpowiadają materialnie rodzice. Za umyślne niszczenie, uczeń ponosić będzie karę Zabrania się uczniom picia alkoholu, palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych i zażywania środków odurzających na terenie szkoły i poza nią w czasie zajęć i imprez szkolnych. Niedozwolone jest również posiadanie w/w środków przez uczniów nieletnich oraz substancji zabronionych przez pełnoletnich pod rygorem sankcji prawnych Zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw 7.4. Nagrody i kary Szkoła może nagrodzić ucznia za: wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, rzetelną naukę i wzorową postawę uczniowską, pracę społeczną na rzecz Szkoły i środowiska. osiągnięcia w działalności samorządowej Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać: nagrodę najlepszego ucznia na poziomie danej klasy dyplom uznania list pochwalny dla rodziców, podpisany przez dyrektora szkoły i wychowawcę pochwałę dyrektora szkoły na forum szkoły pochwałę wychowawcy na forum klasy Nagrody zatwierdza Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez prezydium Samorządu Uczniowskiego Uczniowie mogą otrzymać nagrodę i wyróżnienie przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje 15

ANEKS NUMER 4 DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

ANEKS NUMER 4 DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE Załącznik numer 1 do Uchwały nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie z dnia 1.09.2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. ANEKS NUMER

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej. Uchwała Nr 7/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian/nowelizacji statutu szkoły. Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W HAJNÓWCE Nr z dnia 31 sierpnia 2015 roku w przedmiocie zmian w statucie szkoły

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W HAJNÓWCE Nr z dnia 31 sierpnia 2015 roku w przedmiocie zmian w statucie szkoły UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W HAJNÓWCE Nr 3.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w przedmiocie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18 /2014/2015. Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie

Uchwała Nr 18 /2014/2015. Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie Uchwała Nr 18 /2014/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie I LO w Mławie. Na podstawie art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 58/ W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała nr 58/ W Statucie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 58/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 / RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI

UCHWAŁA NR 3 / RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI UCHWAŁA NR 3 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI z dnia 1września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 1/2015/2016 z dn. 28 sierpnia 2015 r. Na podst. art. 41 ust.1 w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie 81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18 tel.(fax) (58) 551-14-93 zs1@sopot.pl http://zs1sopot.hostit.pl/ STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie 81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18 tel.(fax) (58) 551-14-93 zs1@sopot.pl www.zs1sopot.pl STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Statut opracowany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie 81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18 tel.(fax) (58) 551-14-93 zs1@sopot.pl www.zs1sopot.pl STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Statut opracowany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie 81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18 tel.(fax) (58) 551-14-93 zs1@sopot.pl http://zs1sopot.hostit.pl/ STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/

Uchwała Nr 1/ Uchwała Nr 1/ 2010-2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie statutu szkoły Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie 81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18 tel.(fax) (58) 551-14-93 zs1@sopot.pl http://zs1sopot.pl/ STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sopocie 81-749 SOPOT, ul. Książąt Pomorskich 16-18 tel.(fax) (58) 551-14-93 zs1@sopot.pl www.zs1sopot.pl STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOPOCIE (Tekst jednolity) Statut opracowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Zmiany w statucie wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty Zmiany w statucie wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty Zapisy w ustawie Art. 64 u.s.o. po zmianie; zmiany dostosowawcze w ust. 2 i 3; w.ż. od 1 IX 2015 r. 1. Podstawowymi formami działalności

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. w Gliwicach

Statut. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. w Gliwicach Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach 1 Na podstawie: 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/2015/2016

UCHWAŁA NR 13/2015/2016 UCHWAŁA NR 13/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2015/2016

UCHWAŁA NR 1/2015/2016 UCHWAŁA NR 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Morawach z dnia 01.09. 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2, pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Szkoły. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 uchwałą nr 38 wprowadziła zmiany:

Zmiany w Statucie Szkoły. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 uchwałą nr 38 wprowadziła zmiany: Zmiany w Statucie Szkoły Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 uchwałą nr 38 wprowadziła zmiany: Dotyczy zmiany poszczególnych określeń, nazewnictwa w Statucie: Tam gdzie występuje słowo klasa

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z:

NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: NOWELIZACJA STATUTU GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH W ZWIĄZKU Z: Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z dn

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z dn Załącznik nr 2 do Protokołu nr 3/ 2015/2016 z dn.01.09.2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z dn. 01. 09. 2015

Bardziej szczegółowo

1 W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie z dnia 9 grudnia 2009 r. (tekst ujednolicony z 19 marca 2014 r.

1 W Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie z dnia 9 grudnia 2009 r. (tekst ujednolicony z 19 marca 2014 r. 1 UCHWAŁA Nr I/2 / 2 0 1 5 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

W 3 p. 1.2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

W 3 p. 1.2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: Uchwała nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły W 3 p. 1.2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWIE. a) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

KRAKOWIE. a) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW DLA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W KRAKOWIE 1. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI Na podstawie: art. 149 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Z dniem 1 września 2015 r. w statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:

Z dniem 1 września 2015 r. w statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.) uchwala się, co następuje: Z dniem 1 września 2015 r. w statucie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Porównanie aktów prawnych dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

g) karta zdrowia, h) Karta informacyjna wydana przez gimnazjum (zał. 1).

g) karta zdrowia, h) Karta informacyjna wydana przez gimnazjum (zał. 1). REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

5) Po 18 dodaje się 18a w brzmieniu:

5) Po 18 dodaje się 18a w brzmieniu: Projekt nowelizacji statutu szkoły podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego 10 lipca 2015r. 1 W Statucie Szkoły Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) Po 3 dodaje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI Na podstawie: art. 149 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Dziennik Ustaw 2 Poz. 1534

Rozdział 2. Dziennik Ustaw 2 Poz. 1534 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/12/2010. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli. z dnia 15 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 10/12/2010. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli. z dnia 15 grudnia 2010 r. Uchwała nr 10/12/2010 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły. Na podstawie art.22 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/115/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/115/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/115/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej z siedzibą w Kaliszu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE ul. Szkolna 3, 09-210 Drobin tel. 24/ 260 18 51 www.zsp.drobin.pl e-mail: zspdrobin@gmail.com =======================================================================================

Bardziej szczegółowo

1. Do Statutu Zespołu Szkół w Chełmży wprowadza się następujące zmiany: Po 29 pkt 1 lit. s) dodaje się lit. t) w brzmieniu:

1. Do Statutu Zespołu Szkół w Chełmży wprowadza się następujące zmiany: Po 29 pkt 1 lit. s) dodaje się lit. t) w brzmieniu: Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Szkół w Chełmży : Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w Wiśle Regulamin rekrutacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w Wiśle Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo Oświatowe dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE ul. Szkolna 3, 09-210 Drobin tel. 24/ 260 18 51, 789 190 426 www.zsp.drobin.pl e-mail: zspdrobin@gmail.com =======================================================================================

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział 2 Podstawowe informacje o zespole s.4 Rozdział 3 Cele i zadania zespołu s. 5 Rozdział 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Uchwała Rady Pedagogicznej nr 23/2016/2017 z dnia 25.04.2017r. I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH IV - VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r..

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.. Uchwała Nr 161 / 2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Zasady rekrutacji uczniów do szkół na rok szkolny 2019/2020 W 2019 r. odbędą się dwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLAS PIERWSZYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIERAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN NABORU DO KLAS PIERWSZYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIERAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN NABORU DO KLAS PIERWSZYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIERAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: 1 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Zarządzenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu Nr 6 /2019 z dnia 04-03-2019r. do trzyletniego liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie Załącznik do uchwały Nr LIII/515/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1. 1. Nazwa Szkoły: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy schemat ramowego statutu publicznej szkoły

Przykładowy schemat ramowego statutu publicznej szkoły Przykładowy schemat ramowego statutu publicznej szkoły [art. 98 ust. 1 pkt 1-3] 1 Rozdział 1 Nazwa i typ szkoły Nazwa i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/92/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr X/92/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. Uchwała Nr X/92/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia publicznego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Na

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji uczniów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego

R E G U L A M I N rekrutacji uczniów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego R E G U L A M I N rekrutacji uczniów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA KANTEGO W NIEBOCKU. Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015r. ZAOPINIOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW

ZMIANY W STATUCIE GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA KANTEGO W NIEBOCKU. Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015r. ZAOPINIOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW ZMIANY W STATUCIE GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA KANTEGO W NIEBOCKU Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015r. ZAOPINIOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Na podstawie nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015r. w Statucie

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9 Regulamin naboru do szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na rok szkolny 2017/2018 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Rybnik, 5 grudnia 2018

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Rybnik, 5 grudnia 2018 Spotkanie z dyrektorami gimnazjów oraz szkół podstawowych Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Rybnik, 5 grudnia 2018 Zasady

Bardziej szczegółowo

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie

sprzężonymi(niepełnosprawność intelektualna i niedowidzenie lub słabosłyszenie Nowelizacja Nr 2 Statutu Gimnazjum Nr 8 Specjalnego w Zamościu z dnia 13 listopada 2015 r. W Statucie Gimnazjum Nr 8 Specjalnego z dnia 17 lutego 2012 r. i Nowelizacji Nr 1 z marca 2014 r. wprowadza się

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO.

1 Uchwala się co następuje: 1. Przyjęcie zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu przedstawionych przez przewodniczącą komisji do spraw WO. UCHWAŁA NR 2 / 2015-2016 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Z DNIA 31 sierpnia 2015r. W sprawie: Przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Wewnąrzszkolnym Ocenianiu oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PODSTAWA PRAWNA 1. Prawo oświatowe Przepisy wprowadzające ustawę - art. 204 ust.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni

Aneks nr 2/2015 Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni Aneks nr 2/2015 Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni Uchwała nr 4/2015/2016 Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni Podstawa prawna: z dnia 28.08.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy IV-VI

Regulamin oceniania klasy IV-VI Regulamin oceniania klasy IV-VI I.PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE ul. Szkolna 3, 09-210 Drobin tel. 24/260 18 51, fax. 24/ 260 13 14 e-mail: lodrobin1@wp.pl =======================================================================================

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 roku, poz. 256 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: Uchwała nr 12/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w statucie na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE I XII 2017

PRAWO W OŚWIACIE I XII 2017 PRAWO W OŚWIACIE I XII 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. z dnia 31.08.2015 r.

Uchwała Nr 5. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. z dnia 31.08.2015 r. Uchwała Nr 5 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły i w załączniku do Statutu Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Zarządzenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu nr 6/2018 z dnia 1.03.2018r. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Bardziej szczegółowo

I. DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Regulamin rekrutacji do Technikum nr 10 na rok szkolny 2019/2020 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 Zasady rekrutacji uczniów do szkół na rok szkolny 2019/2020 W 2019 r. odbędą się dwie

Bardziej szczegółowo