Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r., ustalonym uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015, zmienioną zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,33 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,74 zł, 2) majątkowe w kwocie ,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,67 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,98 zł, 2) majątkowe w kwocie ,69 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. ; 2) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 4) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 5) zmienia się plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki. PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut

2 Załącznik nr 1 Załączniki do uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 300,00 300, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , Ochrona zdrowia 4 799,64 757, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 799,64 757, , Wpływy z różnych dochodów 80,00 757,44 837, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,21 670, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 670, ,08 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 670, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,33 3

4 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 352, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 5 140, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 325,60-409, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 714,40-125,74 588, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,86-71,41 329, Składki na ubezpieczenia społeczne 123,14-21,95 101, Składki na Fundusz Pracy 58,14-11,19 46, Składki na Fundusz Pracy 17,86-3,43 14, Zakup usług pozostałych 1 147, ,50 0, Zakup usług pozostałych 352,50-352,50 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,98 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , ,60 jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 5

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii 6 800, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 040, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,34 670, , Pozostałe odsetki 2 000,00 670, , Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 027, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia różne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,10 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,67 7

8 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup trzech wiat przystankowych w Ząbkach , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Pomoc finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej ulic Szpitalnej w Ząbkach , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 Budowa drogi ul. Herberta ,00 Budowa drogi ul. Targowej ,00 Budowa drogi ul. Wyzwolenia , , ,75 Budowa drogi w ul. Krasickiego ,00 Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna ,00 Budowa drogi wewnętrznej od ul. Szwoleżerów 0, , ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej ,00 Budowa ul. Małej ,00 Budowa ul. Żwirki na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Narutowicza ,00 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej 0, , ,00 Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta ,00 Projekt drogi ul. Złotej ,00 Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego 3 683,24 0, ,24 ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,50 Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 352, ,78 Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM ,00 352, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości faktycznie zarządzanej przez Miasto Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Kołłątaja 12 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wod.- kan. w budynku przy ul. Kołłątaja 12 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176 A Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w lokalach komunalnych nr 1,12 w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej m², położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność KWATERA Sp. z o. o , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 9

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wykonanie zabudowy meblowej w Urzędzie Miasta Ząbki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki ,00 Zakup wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 0, , ,00 Modernizacja zabytkowego wozu strażackiego 0, , , Pozostała działalność ,17 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ,17 0, , ,53 0, ,53 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ,64 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Ząbkach , , Straż gminna (miejska) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150, Zakup oprogramowania emandat 6 150, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup oprogramowania emandat 0, , ,00 10

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 0, , ,00 Modernizacja czytelni, dwóch sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach 0, , ,21 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa obiektu modułowego przeznaczonego dla dodatkowych klas wynikających ze wzrostu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach: wyposażenie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw Wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne w zabudowie modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Wyposażenie szatni i pomieszczeń dydaktycznych na parterze zabudowy modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 0, , , , , Gimnazja , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja części korytarza szkolnego na salę lekcyjną w Publicznym Gimnazjum Nr ,00 Modernizacja odwodnienia dachu z rozprowadzeniem po terenie - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach Wymiana okien od strony północnej, zachodniej i wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach 0, , , , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,27 Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem , , , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 11

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zakup komputerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej ,00 Budowa oświetlenia ul. Wybickiego ,00 Projekt oświetlenia ul. Kolejowej , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej) ,00 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody,,drewnica" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 797,00 0, ,00 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki 9 797,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,29 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 0, ,65 Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach ,65 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 0, ,64 Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach ,64 0, , Kultura fizyczna ,00 12

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup areatora małego do pielęgnacji boisk trawiastych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk piłkarskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Zakup wrzeciona ośmionożowego do kosiarki wrzecionowej marki Dennis na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach , , ,00 Razem , , ,69 13

14 Załącznik nr 4 Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Dz. Rozdz. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 1 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu PRZEDSZKOLA ,00 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok ,00 14

15 Dz. Rozdz. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu GIMNAZJA , , , GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr , , ,40 Plan dochodów na 2015 rok , , ,40 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 2 000, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, , Pozostałe odsetki 1 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 800, , , Wpływy z różnych dochodów 6 000, , Stan środków pieniężnych na początek okresu GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr ,00 Plan dochodów na 2015 rok ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Stan środków pieniężnych na początek okresu Plan dochodów na 2015 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty , , ,40 Stan środków pieniężnych na początek okresu 0,00 Razem , , ,40 Dz. Rozdz. Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, ,00 15

16 Dz. Rozdz. Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 2 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, , Zakup energii 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stan środków pieniężnych na koniec okresu , ,00 SZKOŁY PODSTAWOWE Szkoła Podstawowa Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, , Składki na Fundusz Pracy 300,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu PRZEDSZKOLA ,00 PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 16

17 Dz. Rozdz. Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu PRZEDSZKOLA Publiczne Przedszkole Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0, GIMNAZJA , , ,40 GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr , , ,40 Plan wydatków na 2015 rok , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych 7 000, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Stan środków pieniężnych na koniec okresu 5 000, ,00 GIMNAZJA Publiczne Gimnazjum Nr ,00 Plan wydatków na 2015 rok , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 2 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Stan środków pieniężnych na koniec okresu Plan wydatków na 2015 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty , , ,40 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0,00 Razem , , ,40 17

18 Załącznik nr 5 Zestawienie planowanych w 2015 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projektach kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego : Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 048, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna Jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki systemu oświaty Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich jednostki systemu oświaty Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich , ,00 RAZEM ,50 0, , , , , ,56 18

19 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Niepubliczne Pinokio Niepubliczne Oliver Niepubliczne Krasnal Niepubliczne im. Jana Pawła II Niepubliczne Bajka Niepubliczne Jasia i Małgosi Niepubliczne Smyk Niepubliczne Nasza Lokomotywa Niepubliczne Jagódka Niepubliczne Pod muchomorkiem Niepubliczne Przystań Elfów Niepubliczne Małego Kopernika Niepubliczne Miś Niepubliczne Bezpieczny Przedszkolak Niepubliczne Zozoland Niepubliczne Akademia Fantazji jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny Mały krokodyl Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich Niepubliczne Bezpieczny Przedszkolak , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 19

20 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Niepubliczne Jagódka Niepubliczne Nasza Lokomotywa Niepubliczne Akademia Fantazji Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży 3 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 3 700,00 20

21 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej ,00 Niepubliczne Bezpieczny Przedszkolak , Niepubliczne Jagódka Niepubliczne Nasza Lokomotywa 4 023, ,00 Niepubliczne Zozoland 4 023, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych ,00 RAZEM ,96 0, ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,46 0, ,17 21

22 UZASADNIENIE do uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zwiększeniu o kwotę ,30 zł i po zmianach wynosi ,33 zł, w tym: 1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o ,08 zł, tj. do kwoty ,74 zł, 2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o ,22 zł, tj. do kwoty ,59 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,26 zł aktualizacja planu dochodów budżetowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp z zadania pn. Budowa tunelu oraz zadania pn. Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umów; - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu dochodów o kwotę ,48 zł, dotyczy dochodów majątkowych z odpłatnego nabycia nieruchomości w związku z transakcją zamiany nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. z Firmą Charbud Charliński Spółka Jawna pod przyszłą budowę Szkoły; - dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu dochodów o kwotę ,56 zł z dochodów podatku od towarów i usług (VAT), w związku z transakcją zakupu nieruchomości w m-cu X; XI 2014 r. od KWATERY, która służy czynności opodatkowanej; - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie planu dochodów o kwotę zł aktualizacja planu dochodów budżetowych; - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 757,44 zł aktualizacja planu dochodów budżetowych; - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu dochodów o kwotę 670,08 zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych; - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu dochodów w ramach planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę zł - aktualizacja planu dochodów budżetowych. II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zwiększeniu o kwotę ,30 zł i po zmianach wynosi ,67 zł, w tym: 1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o ,85 zł, tj. do kwoty ,98 zł, 2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o ,45 zł, tj. do kwoty ,69 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (dot. m.in. zadania: Budowa drogi w ul. Wyzwolenia zmniejszenie wydatków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego). Zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w ramach projektu PROM Programowanie Rozwoju Obszaru 22

23 Metropolitalnego; - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę zł z paragrafu 4270 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację trzech inwestycji: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wodnokanalizacyjnej w budynku przy ul. Kołłątaja 12, Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176 A, Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w lokalach komunalnych nr 1,12 w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej 11 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,52 zł z kar i odszkodowań w związku z sfinansowaniem m.in. zamiany n/w nieruchomości (podatek VAT). Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę ,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w związku z transakcją zamiany nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. z Firmą Charbud Charliński Spółka Jawna ; pod przyszłą budowę Szkoły; - dział 710 Działalność usługowa, rozdział Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2.142,98 zł wydatków bieżących w związku z końcowym rozliczeniem wynagrodzenia dla koordynatora projektu PROM Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego; - dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę ,03 zł wydatków bieżących podatek od towarów i usług (VAT) w związku z transakcją zamiany nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r. z Firmą Charbud Charliński Spółka Jawna ; pod przyszłą budowę Szkoły, rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach promocji Miasta Ząbki pn. Modernizacja zabytkowego wozu strażackiego oraz Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych ; - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Straż gminna (miejska) - zwiększenie o kwotę zł wydatków majątkowych na zadanie pn.,,zakup oprogramowania emandat ; dotyczy zamiany paragrafu 6050 na paragraf 6060; - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe - dokonano zmian w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach z przeznaczeniem środków na wydatki inwestycyjne pn. Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, oraz Modernizacja czytelni, dwóch sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały plan wydatków zwiększono o kwotę ,21 zł. Zwiększono w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rozbudowa obiektu modułowego przeznaczonego dla dodatkowych klas wynikających ze wzrostu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach: wyposażenie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, rozdział Gimnazja zwiększono plan wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach o kwotę 1.013,80 zł oraz dokonano zmian w planie Jednostki celem wykonania zadań inwestycyjnych pn.,,modernizacja odwodnienia dachu z rozprowadzeniem po terenie Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach oraz Wymiana okien od strony północnej, zachodniej i wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono w Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach plan o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zwiększono plan wydatków bieżących Świetlicy Środowiskowej nr 1 o kwotę zł oraz plan wydatków bieżących dla Świetlicy Środowiskowej nr 2 o kwotę zł. aktualizacja planu Jednostki; 23

24 - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz rozdział Zasiłki rodzinne - zwiększenie o kwotę 1.727,52 zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych; - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszono o kwotę zł wydatki bieżące i przeniesiono w/w środki do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z udziałem laureatów I Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków w Mieście Ząbki w XXI Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszenie środków o kwotę zł - aktualizacja planu wydatków budżetowych; - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę zł na organizację meczy, na organizację Dnia Dziecka oraz Olimpiady Przedszkolaków. III. Plan dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty - ulega zwiększeniu o kwotę 3.200,40 zł w Publicznym Gimnazjum nr 1 w związku z otrzymaniem darowizny z firmy ubezpieczeniowej. IV. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2015 r. udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - ulega aktualizacji dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach, dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Krasnal oraz dotacja celowa na upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta i wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. V. Planowany na 2015 r. deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi ,34 zł. 24

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE. z dnia 13 września 2017 r.

Szczecin, dnia 22 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE. z dnia 13 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 września 2017 r. Poz. 3820 UCHWAŁA NR XXXIV/423/17 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/63/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/63/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/63/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Piaski na 2016r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 353/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r.

Uchwała Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r. Uchwała Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r.

Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/293/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok

UCHWAŁA NR LXV/293/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok UCHWAŁA NR LXV/293/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2010 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 180/13 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz. 3606 UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo