Nauki prawne 36 30% Nauki o polityce i administracji 6 5% Ekonomia i finanse 3 2%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauki prawne 36 30% Nauki o polityce i administracji 6 5% Ekonomia i finanse 3 2%"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku studiów Dyscyplina wiodąca Poziom studiów Profil studiów Forma prowadzenia studiów Tytuł zawodowy nadawany absolwentom administracja nauki o zarządzaniu i jakości studia drugiego stopnia ogólnoakademicki niestacjonarne magister Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia Łączna liczba godzin zajęć (niestacjonarne) Kierunek studiów administracja w ramach studiów drugiego stopnia został przyporządkowany do czterech następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. Punkty ECTS Nazwa dyscypliny wiodącej Procentowy udział Liczba w ogólnej liczbie ECTS Nauki o zarządzaniu i jakości 75 63% Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. Nazwa dyscypliny Liczba Punkty ECTS Procentowy udział w ogólnej liczbie ECTS Nauki prawne 36 30% Nauki o polityce i administracji 6 5% Ekonomia i finanse 3 2%

2 WYKAZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ uwzględniają uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Tabela 1. Symbol efektu uczenia się w programie studiów EFEKTY UCZENIA SIĘ Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent: Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK A/K2A_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe pojęcia i teorie z nauk o zarządzaniu i jakości odnoszące się do zarządzania organizacją w zakresie prawnobiznesowym, a także ich zależności z wybranymi zagadnieniami z nauk prawnych, nauk o polityce i administracji oraz ekonomii i finansów P7S_WG dotyczące funkcjonowania podmiotów w sferze stosunków gospodarczych i administracyjnoprawnych, jak również główne tendencje zmian w tym zakresie A/K2A_W02 zna regulacje prawne określające zasady odpowiedzialności kadry kierowniczej i rozumie wpływ podejmowanych decyzji na funkcjonowanie organizacji P7S_WG A/K2A_W03 zna i rozumie uwarunkowania prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w szczególności dotyczące relacji z pracownikami, klientami, dostawcami oraz właścicielskie, a także charakter ich P7S_WG wpływu na działania organizacji A/K2A_W04 zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania organizacją P7S_WG A/K2A_W05 zna i rozumie metody i techniki badawcze wykorzystywane do analizy i oceny wpływu kluczowych czynników o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym i administracyjnoprawnym na działalność P7S_WG prowadzoną przez instytucje publiczne i podmioty gospodarcze A/K2A_W06 zna i rozumie ekonomiczne, prawne, administracyjne, organizacyjne i etyczne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK A/K2A_W07 zna i rozumie administracyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, zobowiązań podatkowych, rachunkowości, form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, zawierania umów, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej P7S_WK A/K2A_W08 A/K2A_W09 A/K2A_U01 A/K2A_U02 A/K2A_U03 A/K2A_U04 A/K2A_U05 A/K2A_U06 A/K2A_U07 A/K2A_K01 zna i rozumie organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych, w szczególności w zakresie zarządzania projektami, zasobami ludzkimi i jakością zna i rozumie zależności pomiędzy czynnikami o charakterze organizacyjnym, administracyjnoprawnym, ekonomicznym i etycznym kształtującymi strukturę i formy działania organizacji, a także zasadnicze tendencje zmian i ich skutków dla funkcjonowania organizacji w dobie transformacji cyfrowej potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i pozyskiwać informacje z różnych źródeł z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi w procesie identyfikacji, analizy i rozwiązywania złożonych problemów z zakresu zarządzania i obrotu gospodarczego potrafi wykorzystywać wiedzę o zarządzaniu organizacją oraz normy prawne w procesie realizacji zadań z zakresu zarządzania i obrotu gospodarczego, z zastosowaniem właściwych procedur i uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych potrafi formułować hipotezy i pytania badawcze z zakresu administracyjnoprawnych i organizacyjnych aspektów działalności instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych oraz projektować i realizować proces badawczy potrafi komunikować się i brać udział w debatach argumentując swoje stanowisko z wykorzystaniem wiedzy, w szczególności z zakresu prawa i zarządzania potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w komunikacji prawno-biznesowej potrafi planować i organizować działania służące realizacji zadań i projektów w sferze administracyjnoprawnych aspektów funkcjonowania organizacji, a także współdziałać z innymi osobami i kierować pracą zespołu potrafi planować i realizować proces własnego uczenia się, a także ukierunkowywać rozwój innych osób jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, stałego jej uzupełniania z różnych źródeł oraz zasięgania opinii ekspertów w procesie rozwiazywania problemów z zakresu administracyjnoprawnych aspektów funkcjonowania organizacji P7S_WK P7S_WK P7S_UW P7S_UW P7S_UW P7S_UK P7S_UK P7S_UO P7S_UU P7S_KK

3 A/K2A_K02 A/K2A_K03 jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania innych oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a także podejmowania inicjatyw na rzecz interesu publicznego jest gotów do zarządzania organizacją, w tym w zakresie spraw o charakterze administracyjnoprawnym, w sposób uwzględniający zmieniające się potrzeby społeczne z poszanowaniem zasad etycznych P7S_KO P7S_KR Objaśnienie oznaczeń: A - kierunek studiów administracja K2A - kierunkowe efekty uczenia się dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K - kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne - numery efektów uczenia się

4 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI WYKAZ ZAJĘĆ WRAZ Z PRZYPISANIEM DO NICH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I TREŚCI PROGRAMOWYCH ZAPEWNIAJĄCYCH UZYSKANIE TYCH EFEKTÓW Zasady ustroju politycznego państwa A/K2A_W01, A/K2A_W06, A/K2A_U02, A/K2A_K02 Państwo i jego funkcje jako organizacji politycznej społeczeństwa. Organizacja władzy państwowej i jej wpływ na funkcjonowanie sfery gospodarczej. Konstytucja jako akt regulujący zasady naczelne. Naród i państwo. Obywatel i społeczeństwo obywatelskie a państwo. Interesy, konflikt, władza. Organizacje jako systemy polityczne. Funkcje partii w państwie demokratycznym. Wpływ partii, grup interesu i systemów partyjnych na uwarunkowania funkcjonowania sektora przedsiębiorstw. Wpływ ustroju politycznego państwa na rozwój działalności gospodarczej. Współczesne koncepcje zarządzania A /K2A_W04, A /K2A_W06, A /K2A_U01, A /K2A_U02, A /K2A_U04, A /K2A_K03 Podejście systemowe. Równowaga organizacyjna. Granice organizacji. Sieci i współpraca organizacyjna. Zarządzanie międzynarodowe. Zarządzanie zmianą i dynamika organizacyjna. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. Technologia a zarządzanie.

5 Rozwiązywanie sporów publicznych A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_W08, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K01, A/K2A_K02, A/K2A_K03 Spory publiczne wielowymiarowość zjawiska. Strategia negocjacji wielostronnych. Sfera publiczna, demokracja deliberatywna, debata publiczna, lobbing. Metody stosowane w rozwiązywaniu sporów publicznych. Konsultacje społeczne zasady, techniki, przypadki. Techniki organizatorskie i decyzyjne A/K2A_W04, A/K2A_W08, A/K2A_U06, A/K2A_U07, A/K2A_K02, A/K2A_K03 Istota podejmowania decyzji (definicje, kontekst, warunki). Techniki organizatorskie: Field Force Analysis, diagram Ishikawy, karta przebiegu procesu. Sytuacje problemowe a dobór adekwatnych metod. Modele podejmowania decyzji (klasyczny, behawioralny, administracyjny). Grupowe podejmowanie decyzji. Wpływ sił politycznych. Intuicja i narastanie zaangażowania. Skłonność do podejmowania ryzyka. Studium przypadku Imperium Turnera. Etyka w podejmowaniu decyzji. Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym A/K2A_W03, A/K2A_W06, A/K2A_W07, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K01, A/K2A_K02 Podatki dochodowe w obrocie gospodarczym. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Opodatkowanie obrotu gospodarczego podatkiem akcyzowym. Opodatkowanie uczestników obrotu gospodarczego podatkami samorządowymi. Międzynarodowe aspekty opodatkowania obrotu gospodarczego. Prawo do informacji i ochrona danych osobowych A/K2A_W01, A/K2A_W02, A/K2A_W03, A/K2A_W07, A /K2A_U02, A /K2A_U04, A/K2A_K02

6 Źródła prawa krajowego i unijnego w zakresie jawności informacji oraz ochrony danych osobowych. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej. Postępowanie szczególne w sprawie udostępnienia informacji na indywidualne żądanie. Sposoby składania żądań w zakresie realizacji prawa do informacji. Prawne formy działania organu administracji publicznej załatwiającego żądanie. Decyzja w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej i zakres stosowania KPA. Środki zaskarżenia przysługujące wykonującemu prawo do informacji. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca A/K2A_W01, A/K2A_W06, A/K2A_U01, A/K2A_U03, A/K2A_U06, A/K2A_K02 Pojęcie przedsiębiorczości. Specyfika poszczególnych rodzajów przedsiębiorczości. Proces identyfikacji szansy rynkowej i jego uwarunkowania. Kreatywność i tworzenie nowych pomysłów na projekty przedsiębiorcze. Innowacyjność a przedsiębiorczość. Rodzaje innowacji i ich znaczenie w procesie przedsiębiorczym. Źródła okazji do innowacji. Ryzyko a niepewność. Źródła pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość korporacyjna. Sposoby aktywizacji oraz mierniki natężenia działań przedsiębiorczych podejmowanych we współczesnych organizacjach. Uwarunkowania skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a urzędnikiem. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorcy. Formy wspierania przedsiębiorczości przez władze lokalne. Prawo handlowe - studia przypadków A/K2A_W02, A/K2A_W03, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Spółki kapitałowe prawa handlowego. o Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (procedura tworzenia, kapitał zakładowy i majątek spółki, prawa i obowiązki wspólników, powoływanie i kompetencje organów). o Spółka akcyjna (procedura tworzenia, kapitały i majątek w spółce, prawa i obowiązki akcjonariuszy, powoływanie i kompetencje organów). Spółki osobowe prawa handlowego. o Spółka jawna jako modelowe rozwiązanie dla spółki osobowej (tworzenie spółki, majątek, prawa i obowiązki wspólników). o Charakterystyka spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej. o Odpowiedzialność wspólników w spółkach osobowych.

7 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej A/K2A_W01, A/K2A_W07, A/K2A_U01, A/K2A_U04, A/K2A_K03 Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona. Plagiat. Odpowiedzialność za popełnienie plagiatu. Zagadnienia z prawa własności przemysłowej: znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne. Prawna ochrona wizerunku firmy. Kreowanie wizerunku firmy za pomocą znaku towarowego. Umowy w działalności gospodarczej w aspekcie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Pisma w obrocie administracyjno-gospodarczym A/K2A_W02, A/K2A_W03, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K02 Sporządzanie pism w obrocie gospodarczym zasady ogólne. Pisma wszczynające postępowanie. Pisma dotyczące postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji. Pisma związane z wydaniem interpretacji podatkowej. Zarządzanie projektami A/K2A_W04, A/K2A_W08, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K01, A/K2A_K02 Projekty a procesy. Zarządzanie projektami a strategia organizacji. Przyczyny i rodzaje zmian organizacyjnych, opór wobec zmiany. Projekty w administracji publicznej i w biznesie. Analiza interesariuszy projektu. Rola kierownictwa organizacji/instytucji w zarządzaniu projektami. Planowanie, realizowanie, egzekwowanie, zamykanie oraz kontrola projektów. Tworzenie i analizowanie harmonogramów projektu. Planowanie i zarządzanie zasobami w ramach projektu. Zamykanie i podsumowanie projektu. Budowanie baz wiedzy i ich znaczenie dla przyszłych projektów.

8 Zarządzanie kryzysowe A/K2A_W01, A/K2A_W02, A/K2A_W04, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K02, A/K2A_K03 Kryzys a zarządzanie. Zarządzanie ciągłością działania. Zarządzanie kryzysem w organizacji a zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Sytuacja problemowa, czynniki ryzyka, sytuacja kryzysowa, kryzys, zarządzenie kryzysem. Źródła, przyczyny i symptomy sytuacji kryzysowych. Dynamika kryzysu. Interesariusze w sytuacjach kryzysowych i kryzysach. Zarządzanie kryzysowe: podstawy prawne, kluczowe pojęcia, procesy (fazy), taksonomia zagrożeń, plany, infrastruktura krytyczna, organy (szczebel centralny, samorząd terytorialny), system i narzędzia. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu funkcji zarządzania. Komunikacja z mediami w zarządzaniu kryzysowym. Przywództwo w kryzysie. Wolontariusze. Zarządzanie kapitałem ludzkim A/K2A_W04, A/K2A_W08, A/K2A_U01, A/K2A_U04, A/K2A_K01, A/K2A_K03 Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej i w biznesie. Ewolucja funkcji personalnej. Modele - od administrowania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim. Alokacja zasobów ludzkich w administracji i biznesie. Teorie i narzędzia motywacji pracowników. Wartościowanie pracy w administracji i biznesie. Szkolenie i rozwój pracowników. Indywidualne programy rozwoju zawodowego. Okresowe ocenianie pracowników. Etyka zarządzania kapitałem ludzkim. Przyczyny naruszania standardów moralnych w administracji i biznesie oraz metody zapobiegania ich pojawianiu się. Prawna odpowiedzialność menedżera A/K2A_W02, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Źródła norm prawa karnego i zasad odpowiedzialności karnej menedżerów. Pojęcie czynu zabronionego w obrocie gospodarczym. Zasady odpowiedzialności karnej pracowników wykonujących zadania o charakterze kierowniczym. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w obrocie gospodarczym. Analiza wybranych rodzajów przestępstw gospodarczych.

9 Zarządzanie miastem A/K2A_W08, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K02 Strategia rozwoju miasta. Specyfika programowania rozwoju miasta. Cele polityki miejskiej w zakresie koncepcji tworzenia miasta sprawnego, zwartego i zrównoważonego, spójnego, konkurencyjnego i silnego. Zintegrowane zarządzanie miastem. Tworzenie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla skutecznego działania w sferze kluczowych obszarów zarządzania miastem. Współczesne wyzwania zarządzania miastami specyfika dużych aglomeracji i miast lokalnych. Zarządzanie ładem przestrzennym A/K2A_W06, A/K2A_W09, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_U06, A/K2A_K03 Teoretyczne podstawy prowadzenia polityki regionalnej w sferze zarządzania ładem przestrzennym. Kluczowe czynniki rozwoju regionalnego. Koncepcja długiego trwania. Zróżnicowania regionalne w Polsce i we współczesnej Europie. Kierunki i narzędzia polityki regionalnej w Polsce w sferze zarządzania ładem przestrzennym. Planowanie zrównoważonego rozwoju i kształtowanie środowiska przestrzennego, zgodnie z potrzebami społecznymi i wymogami cywilizacyjnymi. Planowanie przestrzenne. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacja inwestycji celu publicznego. Rachunkowość A/K2A_W07, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Istota rachunkowości i źródła prawa bilansowego. Nadrzędne zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych. Wybrane obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie finansowe. o Zawartość merytoryczna bilansu i jego elementów składowych. o Zawartość merytoryczna rachunku zysków i strat i jego elementów składowych. o Zawartość merytoryczna rachunku przepływów pieniężnych. Odroczony podatek dochodowy.

10 Projekt prawno-biznesowy lub Projekt społeczny (do wyboru) A/K2A_W05, A/K2A_W06, A/K2A_U01, A/K2A_U03, A/K2A_U04, A/K2A_U06, A/K2A_K01, A/K2A_K02 Przedsiębiorczość i jej znaczenie w gospodarce i społeczeństwie. Biznesplan - specyfika, główne elementy, wyzwania. Wybrane narzędzia i metody badawcze wykorzystywane w tworzeniu biznesplanu. Analiza interesariuszy wybranych podmiotów gospodarczych i współpracy z otoczeniem. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Metodologia badań A/K2A_W05, A/K2A_U01, A/K2A_U03, A/K2A_U04, A/K2A_K02, A/K2A_K03 Metody gromadzenia danych. Rodzaje badań naukowych. Formułowanie problemów badawczych, hipotez, określanie procedur badawczych. Wybrane techniki badawcze stosowane w badaniach naukowych. Kwestionariusze. Wywiady. Seminarium magisterskie A/K2A_W01, A/K2A_W05, A/K2A_W07, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U03, A/K2A_U04, A/K2A_U07, A/K2A_K01 II semestr Zasady przygotowania pracy magisterskiej. Wybór tematów prac magisterskich. Koncepcja pracy magisterskiej, w tym założenia i plan badań. Zebranie literatury do teoretycznej części pracy. III semestr Skonstruowanie struktury pracy. Studia literaturowe. Badania empiryczne, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi badawczych. IV semestr Analiza zgromadzonego materiału empirycznego. Wnioski z badań i ich interpretacja w odniesieniu do postawionego problemu badawczego. Opracowanie całości pracy magisterskiej wraz z konspektem prezentacji dyplomowej.

11 Publiczne prawo konkurencji A/K2A_W01, A/K2A_W03, A/K2A_W06, A/K2A_W09, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K02 Podstawy doktrynalne zachowań państwa wobec gospodarki. Traktatowe podstawy funkcjonowania gospodarki. Rola organów regulacyjnych w ochronie rynku. Koncepcje, geneza prawa konkurencji i podstawowe pojęcia. Pozycja dominująca na rynku i jej pomiar. Władze publiczne jako podmioty dominujące na rynku. Porozumienia kartelowe. Koncentracja przedsiębiorstw. Podstawy prawa pomocy publicznej. Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw A/K2A_W01, A/K2A_W03, A/K2A_U01, A/K2A_U04, A/K2A_K02 Cele zarządzania finansami przedsiębiorstw. Rodzaje decyzji i rola menedżerów w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Wpływ otoczenia instytucjonalnego i biznesowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zarządzanie wybranymi aspektami gospodarki finansowej przedsiębiorstwa podejmowanie długofalowych decyzji inwestycyjnych i finansowych, kształtujących strukturę aktywów trwałych i kapitału stałego oraz decyzji krótkofalowych, kształtujących strukturę aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. Ocena wybranych aspektów kondycji finansowej przedsiębiorstwa: rentowności, płynności finansowej, rotacji elementów kapitału obrotowego, struktury kapitałowej, produktywności aktywów. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przy użyciu wybranych metod. Umowy w działalności przedsiębiorców A/K2A_W03, A/K2A_W07, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Podmioty, przedmiot, struktura stosunku cywilnoprawnego. Rodzaje, treść i forma czynności prawnych. Struktura, charakter, źródła i rodzaje zobowiązań. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań. Zmiana wierzyciela i dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązań. Problematyka wybranych typów umów. Sporządzanie typowych umów stosowanych w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym: umowy licencyjne, know how, franczyzy, leasingu, kontrakt menedżerski.

12 Prawo dystrybucji i e-handlu A/K2A_W02, A/K2A_W03, A/K2A_W06, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K01 Geneza i źródła prawa dystrybucji. Porozumienia dystrybucyjne objęte wyłączeniem indywidualnym. Porozumienia dystrybucyjne objęte wyłączeniem grupowym. Porozumienia dystrybucyjne w sekatorze pojazdów silnikowych oraz dotyczące transferu technologii. Sankcje z tytułu naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Prawo ochrony środowiska A/K2A_W01, A/K2A_W06, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Źródła prawa ochrony środowiska w Polsce. Cele europejskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Normy prawa materialnego w europejskim prawie ochrony środowiska. Implementacja europejskiego prawa ochrony środowiska. Regulacje horyzontalne. Odpowiedzialność za szkody w środowisku. Zarządzanie finansami w instytucjach sektora publicznego A/K2A_W01, A/K2A_W09, A/K2A_U02, A/K2A_U03, A/K2A_K02 Cele finansowe instytucji sektora publicznego sformułowane w ustawie budżetowej i uchwale budżetowej. Zarządzanie finansami instytucji sektora publicznego na podstawie planu finansowego. Ujęcie celów finansowych w budżecie zadaniowym. Zasady podejmowania decyzji finansowych (dobra publicznego, celowości i oszczędności, realistycznego planowania, nie przekraczania planowanych wydatków). Wykonywanie planowanych przychodów i kosztów. Odpowiedzialność za decyzje finansowe w instytucjach sektora publicznego. Kontrola zewnętrzna i zarządcza. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_W08, A/K2A_U01, A/K2A_U04, A/K2A_U06, A/K2A_K02, A/K2A_K03

13 Miejsce nauk o zarządzaniu w zarządzaniu instytucjami i przedsiębiorstwami. Zmiany w otoczeniu organizacji. Reakcje organizacji w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu. Zarządzanie zmianą w organizacji w teorii i praktyce. Wymagania stawiane pracownikom organizacji. Kultura innowacji. Definicje i klasyfikacja ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem. Identyfikacja i ocena ryzyka. Reakcja na ryzyko. Monitorowanie i audyt ryzyka. Wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji. Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_U02, A/K2A_U07, A/K2A_K01 TQM jako koncepcja prowadzenia biznesu - zasady, instrumenty, przykłady firm japońskich, amerykańskich, europejskich. Certyfikacja według ISO jako sformalizowany system zarządzania jakością (cele, zasady, instrumenty). Podejście procesowe do zarządzania organizacją (właściciel, klienci, mierniki). Model Doskonałości w Biznesie EFQM. Satysfakcja klienta jako nadrzędny cel zarządzania jakością w organizacji (metody badania satysfakcji). Metody badania wymagań klientów i użytkowników. Proces zaspokojenia potrzeb użytkownika w ujęciu systemowym, wzajemne sprzężenia między użytkownikiem, produktem i środowiskiem eksploatacji. Tryb i zasady benchmarkingu jakości produktów, jako podstawa określania strategii, polityki i celów organizacji. Reklamacje klientów i użytkowników, jako źródło doskonalenia procesów i produktów. Prawne aspekty wykorzystania ICT A/K2A_W01, A/K2A_W03, A/K2A_W04, A/K2A_W07, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_U06, A/K2A_K01, A/K2A_K03 Źródła prawa dotyczące wykorzystania ICT w Polsce. Akty prawne udostępniane drogą elektroniczną. Cyfryzacja administracji. Dokument elektroniczny, faktura elektroniczna, podpis cyfrowy. Doręczenia i składanie wniosków drogą elektroniczną. Komunikacja elektroniczna z sądami. Ochrona prawna baz danych administracji publicznej a prawo do informacji. Metody zabezpieczania informacji. Ataki typu DoS i DDoS. Oszustwo komputerowe. Rola polityki bezpieczeństwa. Ochrona programów w prawie autorskim. Zakaz dekompilacji. Dozwolony użytek. Prawo do prywatności. Dane wrażliwe. Kryteria legalności przetwarzania danych osobowych. Cookies. Spam. Retencja danych. Anonimizacja danych. Prawo do bycia zapomnianym.

14 Narzędzia informatyczne w zarządzaniu usługami publicznymi A/K2A_W03, A/K2A_W04, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_U07, A/K2A_K01 Rola systemów informatycznych w zarządzaniu usługami publicznymi. Zaawansowane narzędzia analizy danych, aplikacje i systemy obiegu dokumentów obszary zastosowania w zarządzaniu usługami publicznymi. Platformy wielousługowe (epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, Platforma e-usług Publicznych). Biuletyn Informacji Publicznej. Zamówienia publiczne realizowane drogą elektroniczną. Aukcja elektroniczna. Perspektywy rozwoju systemów informatycznych w zarządzaniu usługami publicznymi. Europejskie prawo nowych technologii A/K2A_W01, A/K2A_W03, A/K2A_W07, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K01, A/K2A_K03 Źródła europejskiego prawa nowych technologii. Pojęcie usługi łączności elektronicznej, usługi audiowizualnej. Problematyka notyfikacji przepisów technicznych dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Skutki braku notyfikacji. Ochrona danych osobowych w prawie unijnym. Ochrona przed cyberprzestępczością w Unii Europejskiej. Dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystanie w prawie unijnym. Plany rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej. Kontrola przedsiębiorców w erze internetu A/K2A_W02, A/K2A_W04, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K01 Podstawy prawne i rodzaje kontroli prowadzonych przez administrację w sieci. Bazy informacji gospodarczej jako źródło wspierające prowadzenie kontroli przez administrację. Biuletyn Informacji Publicznej jako forma komunikacji i źródło wiedzy. Systemy zarządzania administracją, w tym systemy analizy danych klasy business intelligence. Przechowywanie danych i ich zabezpieczanie. Hosting danych a cloud computing. Software as a Service w e-administracji.

15 Przedmioty do wyboru Marketing A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Rola marketingu w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych. Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej. Analiza warunków i możliwości działania. Zachowania konsumentów, nabywców instytucjonalnych i konkurentów na rynku. Segmentacja i wybór rynku docelowego. Pozycjonowanie. Polityka produktu. Działania związane z produktem. Cykl życia produktu. Marka i opakowanie produktu. Cena w marketingu. Podstawy ustalania cen. Strategie cenowe. Funkcje i struktura dystrybucji. Kanały dystrybucji. Intensywności dystrybucji. Komunikacja marketingowa. Reklama. Sprzedaż osobista. Promocja sprzedaży. PR. Sponsorowanie. Social media marketing A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_K01 Budowanie strategii i planowanie działań w mediach społecznościowych. Wyznaczanie celów działania w mediach społecznościowych. Prowadzenie płatnych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. Influencer marketing. Content marketing i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych. Narzędzia wspierające zarządzanie w mediach społecznościowych. Analityka marketingowa w mediach społecznościowych. Monitoring mediów społecznościowych. Nowoczesne trendy w mediach społecznościowych. Prawo obrotu nieruchomościami A/K2A_W01, A/K2A_W07, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K01 Pojęcie prawa obrotu nieruchomościami. Prawo własności, współwłasność. Odrębna własność lokali. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Umowy cywilnoprawne w obrocie nieruchomościami. Sposoby nabycia i utraty nieruchomości. Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu. Obrót nieruchomościami i ograniczenia w nabywaniu nieruchomości. Księgi wieczyste. Ewidencja gruntów, kataster nieruchomości.

16 Prawo budowlane A/K2A_W01, A/K2A_W07, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K01 Zakres regulacji prawa budowlanego. Pojęcie obiektu budowlanego. Roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę. Roboty budowlane nieobjęte pozwoleniem na budowę. Przesłanki wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nadzór nad realizacją robót budowlanych. Strony postępowania budowlanego i jego przebieg. Samowola budowlana i jej legalizacja. Katastrofa budowlana i odpowiedzialność w prawie budowlanym. Zarządzanie sprzedażą A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K03 Funkcje i rodzaje handlu oraz jego znaczenie we współczesnych gospodarkach. Struktura funkcji sprzedażowej w zależności od rozwoju organizacji. Wskaźniki realizacji funkcji sprzedażowej. Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Rozpoznawanie potrzeb klientów. Tworzenie polityki jakości obsługi klienta. System Obsługi Klienta. Uwarunkowania decyzji konsumenckich. Badania satysfakcji nabywców i jakości obsługi. Komunikacja z klientem. Rodzaje zachowań sprzedawców w bezpośrednim kontakcie z klientem. Zarządzanie zmianą A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K03 Rozpoznanie potrzeby zmiany w organizacji. Warunki konieczności dokonania zmiany. Podstawowe obszary zmiany (strategii, działalności operacyjnej). Dylematy wprowadzania zmian w organizacji, adaptacja do zmiennych warunków otoczenia vs. zachowanie dotychczasowej tożsamości organizacji. Zarządzanie zmianą jako kompleksowe przedsięwzięcie: poziom jednostki, poziom organizacji. Warunki skuteczności zarządzania zmianą na poziomie: o jednostki (model ADKAR) - świadomość potrzeby zmiany i wsparcia zmiany; o organizacji (model Kottera i Cohena) - poczucie zagrożenia bytu organizacji w przypadku bierności, wpływowe koalicje na rzecz zmiany, porywająca wizja, konsolidacja osiągnięć. Utrwalenie i wzmocnienie zmiany w celu nadania jej trwałości.

17 Zarządzanie łańcuchami dostaw A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K03 Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw pojęcie, rodzaje łańcuchów. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta (QR,ECR), wartość dodana w łańcuchu dostaw. Koncepcje zarządzania wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchu dostaw (Lean management, Six-sigma, Agile management). Projektowanie, konfigurowanie łańcuchów dostaw. Analiza strategiczna łańcucha dostaw (modele Coxa, Olsena i Ellrama). Partnerstwo i współpraca w ramach łańcucha dostaw (macierz skłonności do partnerstwa). Procedury, organizacja i strategie łańcuchów dostaw. Zarządzanie zapasami przez dostawcę w łańcuchu dostaw (model VMI). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw. Zarządzanie wartością klienta A/K2A_W01, A/K2A_W04, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U06, A/K2A_K03 Zarządzanie wartością klienta (Customer Lifetime Value) jako kluczowy wskaźnik opisujący relacje z klientem. Portfel klientów. Analiza opisowa portfela klientów. CLV dla portfela klientów i CLV dla indywidualnego klienta. Analiza i prognozowanie marży jako kluczowego elementu CLV. Stopa dyskontowa - składniki i prognozowanie. Determinanty i strategia CLV. Prawo energetyczne A/K2A_W06, A/K2A_W07, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K01 Tworzenie wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej. Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu. Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo energetyczne. Relacje Polski z innymi państwami, w tym z Rosją w ramach wspólnej polityki energetycznej. Aspekty prawno-gospodarcze w relacjach międzynarodowych w kontekście polityk energetycznych różnych państw. Rozwój infrastruktury a bezpieczeństwo energetyczne.

18 Prawo żywnościowe A/K2A_W06, A/K2A_W07, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K01 Prawo żywnościowe w systemie prawa międzynarodowego i krajowego - pojęcie i zakres. System bezpieczeństwa żywności: wymagania w zakresie produkcji i obrotu (jakość zdrowotna), kontrola urzędowa, system wczesnego ostrzegania i zarządzania kryzysowego. Prawne uregulowania jakości handlowej żywności. Reżimy odpowiedzialności prawnej w sektorze żywnościowym. Regulacja biotechnologii w prawie żywnościowym i żywność genetycznie modyfikowana. Regulacja szczególnych rodzajów żywności: ekologiczna, produkty tradycyjne, suplementy diety. Znakowanie, promocja i reklama żywności. Rynek rolno-żywnościowy - instrumenty wsparcia, zasady konkurencji, pomoc państwa. Prawo bankowe A/K2A_W06, A/K2A_W07, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K01 Charakterystyka źródeł prawa bankowego. Instytucje polskiego prawa bankowego. Zakres działania banku czynności prawne sensu stricte i sensu largo. Cele i środki nadzoru bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Umowa rachunku bankowego - postanowienia istotne i forma. Umowa kredytu bankowego - postanowienia istotne, forma i czynności poprzedzające. Zdolność kredytowa (znaczenie prawne). Tajemnica bankowa, zasady i wyjątki. Postępowanie podatkowe A/K2A_W06, A/K2A_W07, A/K2A_W09, A/K2A_U01, A/K2A_U02, A/K2A_U04, A/K2A_K01 Pojęcia i regulacje prawne dotyczące postępowania podatkowego. Organy podatkowe i administracja skarbowa. Zasady ogólne postępowania podatkowego. Terminy i dowody w postępowaniu podatkowym. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Przedawnienie w prawie podatkowym. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa. Wpływ urzędowych interpretacji prawa podatkowego na stosowanie prawa podatkowego.

19 Konwersatoria w języku angielskim Introduction to Business English Skills A/K2A_W01, A/K2A_U04, A/K2A_U05, A/K2A_K01 Tworzenie własnej marki - soft skills. Procedury rekrutacyjne, zawartość CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania oraz rozmowy z zagranicznymi kontrahentami - osiąganie kompromisu. Mini prezentacje oraz jak odpowiadać na pytania po prezentacji. Rozmowa kwalifikacyjna autoprezentacja. Negocjacje w środowisku międzynarodowym. Business Jargon A/K2A_W01, A/K2A_U04, A/K2A_U05, A/K2A_K01 Styl pracy w korporacjach (środowisko, kultura). Język korporacji - przykłady typowych wyrażeń. Język formalny, różnice kulturowe. Symulacja spotkania (negocjacje). Zastosowanie poznanego słownictwa w prezentacjach motywacyjnych i sprzedażowych. Anatomy of Decision-Making A/K2A_W01, A/K2A_U04, A/K2A_U05, A/K2A_K01 Formułowanie problemu decyzyjnego. Podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych. Pułapki w podejmowaniu decyzji. Rola emocji w podejmowaniu decyzji. Decyzje w warunkach niepewności. Percepcja ryzyka i podejmowanie decyzji. Dylematy moralne w podejmowaniu decyzji.

20 Change Management - Simulation Game A/K2A_W01, A/K2A_U04, A/K2A_U05, A/K2A_K01 Podstawowe modele interpretujące zachowania w zmianach organizacyjnych. Organizacja grup i zasady podejmowania decyzji (role grup w procesie zmian, dostępny budżet). Gra symulacyjna - "learning by doing". o Inicjowanie procesu zmiany. Zachowania pracowników w fazie "szoku" i "odrzucenia" związane ze wstępnymi etapami zmian. o Przeprowadzanie procesu zmiany. Podejmowanie decyzji w fazie racjonalnego zrozumienia i emocjonalnej akceptacji na poziomie indywidualnym i grupowym. o Faza planowania i organizacji pracy. o Faza realizacji - eksperymentowanie i realizacja sprawdzonych działań. o Podsumowanie efektów osiągniętych w procesie (odniesienie wyników do metod i decyzji). Managing People A/K2A_W01, A/K2A_U04, A/K2A_U05, A/K2A_K01 Zarządzanie a kierowanie. Jednostka i grupy w organizacji. Kierowanie a przywództwo. Klasyczne i współczesne style kierowania ludźmi. Źródła władzy w organizacji. Zarządzanie zmianą - rola kierowników i pracowników. Kierowanie różnorodnością w miejscu pracy. Etyczne problemy kierowania różnorodnością. Zaufanie w organizacji i komunikacja w kierowaniu ludźmi. Customer Engagement in Real and Digital World A/K2A_W01, A/K2A_U04, A/K2A_U05, A/K2A_K01 Główne trendy gospodarcze, kulturowe, technologiczne i ich wpływ na zaangażowanie klientów. Zaangażowanie klientów w nowoczesnych modelach biznesowych B2B i B2C, w tym uczenie się od klientów. Zaangażowanie klientów we współczesnej komunikacji marketingowej. Firma i zespół wobec nowych oczekiwań klientów w zakresie dialogu i dostępności informacji. Wykorzystywanie opinii klientów w tworzeniu strategii marketingowej. Aspekty etyczne związane z zaangażowaniem klientów.

21 HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA Rok akademicki 2019/2020 (rok I) Liczba GODZINY W SEMESTRACH Liczba ECTS W SEMESTRACH Rodzaj ZAJĘCIA Forma zal. godzin ECTS zajęć I II III IV I II III IV ogółem ogółem ZAJĘCIA PODSTAWOWE Zasady ustroju politycznego państwa W E Współczesne koncepcje zarządzania K E Rozwiązywanie sporów publicznych K Z Techniki organizatorskie i decyzyjne K Z ZAJĘCIA KIERUNKOWE Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym W E Prawo do informacji i ochrona danych osobowych K E Przedsiębiorczość i przedsiębiorca K Z Prawo handlowe - studia przypadków K E Prawo własności intelektualnej i przemysłowej W Z Pisma w obrocie administracyjno-gospodarczym Ć Z Zarządzanie projektami K Z Zarządzanie kryzysowe K Z Zarządzanie kapitałem ludzkim K Z Prawna odpowiedzialność menedżera W E Zarządzanie miastem K Z Zarządzanie ładem przestrzennym K Z Rachunkowość K E Projekt prawno-biznesowy lub Projekt społeczny * K Z3, Z Metodologia badań K Z Seminarium magisterskie S Z2, Z3, Z ZAJĘCIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE MODUŁÓW DO WYBORU ZAJĘCIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE PRAWNO-BIZNESOWYM Publiczne prawo konkurencji K E Zarządzanie finansami przedsiębiorstw W E Umowy w działalności przedsiębiorców K E Prawo dystrybucji i e-handlu K Z

22 ZAJĘCIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO Prawo ochrony środowiska K Z Zarządzanie finansami w instytucjach sektora publicznego W E Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej K E Zarządzanie jakością i relacje z użytkownikami K Z ZAJĘCIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE e-administracji Prawne aspekty wykorzystania ICT K Z Narzędzia informatyczne w zarządzaniu usługami publicznymi K E Europejskie prawo nowych technologii W Z Kontrola przedsiębiorców w erze internetu K E OGÓLNOUCZELNIANE ZAJĘCIA DO WYBORU Przedmiot do wyboru W/K Z2, Z Konwersatorium w języku angielskim K Z2, Z ZESTAWIENIE ZAJĘCIA PODSTAWOWE ZAJĘCIA KIERUNKOWE ZAJĘCIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE MODUŁÓW DO WYBORU OGÓLNOUCZELNIANE ZAJĘCIA DO WYBORU OGÓŁEM LICZBA GODZIN, ECTS * zajęcia do wyboru

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 418 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Administracja i zarządzanie w administracji

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Administracja i zarządzanie w administracji Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Podstawy zarządzania Nauki o organizacji Mikroekonomia Finanse Prawo Matematyka Statystyka Zachowania organizacyjne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty WIEDZA: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019 I ROK II ROK III ROK Lp Kod przedmiotu Przedmiot Forma zaliczenia Grupa treści ogólnych 1 E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 3 przedmioty

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć. wykłady. Razem

Forma zajęć. wykłady. Razem Plan studiów STACJONARNYCH I stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2018 Rady Wydziału Ekonomii z dnia 17 maja 2018 1 2 E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 3 E/I/O.2 Język obcy ZAL 120 120

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe. Poziom studiów: studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki Międzynarodowe Poziom studiów: studia drugiego stopnia Profil: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR R.0000.48.2019 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Załącznik nr 2 do uchwały nr 415 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia stopnia II 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada dziekan Wydziału Ekonomii. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada dziekan Wydziału Ekonomii. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Uchwała nr 159/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Kod studiów podyplomowych RB_2019_2020 Autorzy programu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA na kierunku GiZP II stopień GZP2_W01 GZP2_W02 GZP2_W03 GZP2_W04 GZP2_W05 GZP2_W06 GZP2_W07 GZP2_W08 GZP2_W09 GZP2_W10

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA. Załącznik nr 2 do uchwały nr 421 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych P R O J E K T Załącznik 1a do Uchwały Nr 40 z dnia 25 stycznia 2019 roku Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 4.1. Opis efektów kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW II 0 NIESTACJONARNYCH 4 SEMESTRY 720 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 2 letnie

PLANY STUDIÓW II 0 NIESTACJONARNYCH 4 SEMESTRY 720 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 2 letnie I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) Handel i marketing Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Koncepcje zarządzania A 5 9 18 E Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 18 - ZK 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SUBDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOSCI 2.0

SUBDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOSCI 2.0 SUBDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOSCI 2.0 Prof. UE, dr hab. Grzegorz Bełz Prof. dr hab. Szymon Cyfert Prof. dr hab. Wojciech Czakon Prof. dr hab. Wojciech Dyduch Prof. ALK, dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Bardziej szczegółowo

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK

Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK Załącznik do uchwały nr 216 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Efekty kierunkowe na kierunku Prawo są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i obszarowymi dla nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów podyplomowych ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Kod studiów podyplomowych AS_2019_2020 Autorzy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów Wydział Prawa i Administracji Prawo ochrony środowiska Studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia r.

Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia r. Załącznik do Uchwały RWA nr 2/d/12/2017 z dnia 6.12.2017 r. Wydział Architektury Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarów kształcenia w zakresie nauk technicznych i kompetencji inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TEOLOGIA POZIOM STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie Międzynarodowe Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie Międzynarodowe Studia II stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie Międzynarodowe Studia II stopnia 1. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżer Farmacji

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżer Farmacji STUDIA PODYPLOMOWE Menedżer Farmacji Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 200 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Andrzej Jagodziński Koszt studiów podyplomowych: 1200 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) poziom

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SYMBOL Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla. kształcenia WIEDZA

SYMBOL Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla. kształcenia WIEDZA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Prawo w administracji i gospodarce POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 K_W15 1 K_W15 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o charakterze

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Instytut Politologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów: Politologia Poziom studiów: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE

Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE Efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA nr 10/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku UCHWAŁA nr 10/JK/2016 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia programów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomia Menedżerska Spis treści 1. Dlaczego warto wybrać specjalność ekonomia menedżerska? 2. Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie UCHWAŁA NR R.0000.32.2018 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kształcenia dla kierunku studiów Turystyka studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR R.0000.57.2018 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Tytuł zawodowy: magister inżynier Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

`PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020

`PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020 Symbol modułu `PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI W ROKU 2019/2020 Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II z. teoretyczne z. praktyczne Załącznik nr 14

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

GOSPODARKA TURYSTYCZNA Efekty kształcenia dla kierunku GOSPODARKA TURYSTYCZNA - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wyższa Szkoła nformatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: P l a n s t u d i ó w Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy FiR I stopień. Zagadnienia kierunkowe (związane z zakresem dyscypliny, do której jest przypisany kierunek):

Zagadnienia na egzamin dyplomowy FiR I stopień. Zagadnienia kierunkowe (związane z zakresem dyscypliny, do której jest przypisany kierunek): Zagadnienia na egzamin dyplomowy FiR I stopień Zagadnienia kierunkowe (związane z zakresem dyscypliny, do której jest przypisany kierunek): 1. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce. Symbol efektu uczenia się dla studiów podyplomowych

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych: Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce. Symbol efektu uczenia się dla studiów podyplomowych Kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji lub/i kod składnika opisu efektów uczenia się charakterystyk drugiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa i metodyczna Etap kształcenia: IV etap edukacyjny Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE Koncepcje zarządzania Makroekonomia Prawo cywilne Etyka w zarządzaniu Statystyka matematyczna Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE Koncepcje zarządzania Makroekonomia Prawo cywilne Etyka w zarządzaniu Statystyka matematyczna Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich Efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W ROLNICTWIE W ROKU 2019/2020

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W ROLNICTWIE W ROKU 2019/2020 Załącznik nr 8 do uchwały nr 79/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 maja 2019 r. PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W ROLNICTWIE W ROKU 2019/2020 Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień

Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień Załącznik do uchwały nr 121 Senatu UŁ z dnia 9 czerwca 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku: Gospodarka przestrzenna I stopień 1. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA. 2. Poziom: I stopnia (licencjackie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek ZARZĄDZANIE

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek ZARZĄDZANIE Załącznik nr 4b do Uchwały Senatu nr 2/05/2017 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 21/20 Rady Wydziału Ekonomii z dnia 17 maja 20 1 E/I/O.1 ogólnouczelniany ZAL 2 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 36 36 2 2 3 przedmioty ogólne 54 36 2 2 2 4 Grupa treści podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego Kierunek Zarządzanie Studia II stopnia

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego Kierunek Zarządzanie Studia II stopnia Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego Kierunek Zarządzanie Studia II stopnia 1. Dwa pytania losowane przez studenta z poniższej listy zagadnień. 2. Jedno pytanie z pracy zadane przez promotora

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo