PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki"

Transkrypt

1

2 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. ISSN PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Zeszyt 3 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki Kielce

3 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Pedagogiczny Rada Naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschul Campus Berlin doc. PhDr Alica Harajova, Vysoka Skola v Sladkovicovie dr hab. Galena Iwanowa, Plovdiv University "Paisii Hilendarski" prof. dr hab. Bronislava Kasacova, Matej Bel University Banská Bystrica doc. PhD. Alica Petraova, University of Presov in Presov prof. dr hab. Volodymyr Shakhov, Vinnytsya State Pedagogical University dr hab. Józef Sowa, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prof. dr hab. Jan Ożdżynski, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach dr hab. Grzegorz Szumski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prof. dr hab. Adolf Szołtysek, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach dr hab. Mariola Wojciechowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Recenzenci dr hab. Bernardeta Szczupał, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej dr hab. Grażyna Jastrzębowska, Uniwersytet Opolski Redaktor naczelny dr Jolanta Góral-Półrola Redaktor statystyczny dr Barbara Walasek-Jarosz Redaktor naukowy zeszytu 3 dr Katarzyna Cynowska Redakcja językowa dr Janusz Wróblewski Skład i opracowanie graficzne mgr inż. Krzysztof Kaputa Copyright by Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Kielce 2014 Wersją pierwotną jest wersja drukowna Druk Drukarnia Cyfrowa COMPUS, Kielce, ul. Sandomierska 89.

4 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Zeszyt 3/2014 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki SPIS TREŚCI IDEA ZESZYTU... 7 Wolodymyr Shakhov Współczesne modele wychowania... 9 Józef Sowa Podstawy metodologiczne procesu rehabilitacji Grzegorz Szumski, Izabela Aftewicz Atrakcyjność fizyczna a atrakcyjność społeczna dziecka z niepełnosprawnością badanie eksperymentalne uczniów sprawnych z klas integracyjnych i ogólnodostępnych Mirosław Rutkowski Kompetencje diagnostyczne, planistyczne, realizacyjne i ewaluacyjne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w ocenie własnej nauczycieli uczących w placówkach specjalnych oraz integracyjnych Paweł Kurtek Współczesne poszukiwania adekwatnego i pozytywnego oblicza osoby z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Cynowska Samoocena i analiza własnego życia przez dorastających z lekką niepełnosprawnością intelektualną na progu dorosłości Ewa Boksa Zakłócenia komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z wadą ciała modzelowatego na tle zaburzeń komunikacji osób z dysleksją oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - doniesienie z badań własnych Beata Boksa Wsparcie edukacyjne rodziny a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów niedosłyszących

5 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Pedagogiczny Dorota Kornaś Animaloterapia wyjątkowe doświadczenie edukacyjne i rehabilitacyjne Małgorzata Kowalczyk Aktywność zabawowa dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym uwarunkowania indywidualne i środowiskowe

6 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. CONTENTS IDEA... 7 Wolodymyr Shakhov Contemporary models of education... 9 Józef Sowa Methodological Principles Of Rehabilitation Process Grzegorz Szumski, Izabela Aftewicz Physical attractiveness and social attractiveness of a child with a disability experimental study of pupils attending integrated classes and public ones Mirosław Rutkowski Diagnostic, planning, implementation and evaluation competences in work with the students with special educational needs, from the point of view of the teachers teaching in special and integration institutions Paweł Kurtek Modern search for an adequate and positive aspect of a person with intellectual disabilities Katarzyna Cynowska Self-evaluation and one s own life analysis of adolescents with mild intellectual disabilities at the threshold of adulthood Ewa Boksa Disruption of verbal communication in children and adolescents with congenital corpus callosum on the background of communication disorders of people with intellectual disabilities dyslexia and mild - research report their own Beata Boksa Educational support to the family of hearing impaired pupils attending middle school and their school achievements

7 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Pedagogiczny Dorota Kornaś Animaltherapy a unique learning experience for rehabilitation Małgorzata Kowalczyk Playing activity of children with autism in preschool Individual and environmental determinants

8 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. IDEA ZESZYTU Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i do swego miejsca w społeczeństwie M. Grzegorzewska Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią znaczącą część generalnej populacji na całym świecie, wskaźniki liczbowe pokazują tendencję wzrostową. Pedagogika specjalna wciąż poszukuje rozwiązań, które mają na celu poprawę sytuacji osób z różnymi odchyleniami od normy zarówno w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym, jak i społecznym. Wielość języków i odmienność kontekstów teoretycznych pedagogiki specjalnej nastawionej na wielopłaszczyznowy dyskurs naukowy i społeczny rozszerza przedmiot jej zainteresowań badawczych, tworzy potrzebę, możliwość i perspektywę dialogu, porozumienia i współdziałania. Edukacja i rehabilitacja dzieci z różnymi odmiennościami i zaburzeniami rozwojowymi inspirowana jest coraz większą inicjatywą i zaangażowaniem rodziców i pedagogów specjalnych, którzy poszukują konkurencyjnych, skutecznych i atrakcyjnych rozwiązań, mających na celu podniesienie efektywności uczenia się. Poprzez ukierunkowanie i stymulację procesu rehabilitacji, pedagogika specjalna zmierza do poprawy sytuacji jednostek ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie psychologicznopedagogicznym i społecznym. Poznawanie potrzeb i dynamizmu rozwoju tych osób leży u podstaw ich optymalnej edukacji i rehabilitacji. Humanistyczny wymiar szeroko rozumianego procesu edukacji i rehabilitacji podkreśla podmiotowe traktowanie człowieka w jego indywidualnym i zbiorowym rozwoju. Pozytywne myślenie o możliwościach społeczno-edukacyjnych dzieci i młodzieży wspierane naukową i praktyczną wiedzą powinno być ideą przewodnią każdego pedagoga. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zasługują na wyjątkowe doświadczenie edukacyjne. Programy nauczania, terapii i rehabilitacji winny być opracowane przez profesjonalistów dostrzegających ich możliwości, uwzględniających różnorodność podejść i aktualną wiedzę na temat sprawdzonych metod. Wymagają zatem współpracy nauczycieli ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą, rehabilitantem, pracownikiem socjalnym, a niekiedy także z lekarzami różnych specjalności. Interdyscyplinarny charakter działań pedagogicznych w praktyce narzuca niejako integrację wiedzy z różnych dziedzin nauki i subdyscyplin pedagogiki. 7

9 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Pedagogiczny Trzeci Zeszyt Naukowy Wydziału Pedagogicznego Staropolskiej Szkoły Wyższej zawiera publikacje, które obejmują różnorodne aspekty związane z sytuacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Jego celem jest podkreślenie, że wśród nas są ludzie potrzebujący wsparcia i pomocy w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Są to przede wszystkim osoby z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ruchową lub zagrożone niedostosowaniem społecznym. Troska o ich rozwój stanowi treść poszukiwań teoretycznych oraz rozwiązań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Zachęcam do lektury. Katarzyna Cynowska 8

10 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... Wolodymyr Shakhov WSPÓŁCZESNE MODELE WYCHOWANIA Wychowanie, jako jeden z czynników rozwoju osobowości jest jednym z najważniejszych aspektów pedagogiki i w większości przypadków właśnie ten aspekt jest przedmiotem jej badań. Obecnie można zauważyć rozszerzenie rozumienia pojęcia wychowania, które często jest uważane za część składową oświaty, przez niektórych nieprawidłowo utożsamianą z rosyjskim terminem wykształcenie, albo identyfikowanie go z pojęciem socjalizacja. Czasami od nauczycieli-praktyków, a także od badaczy z innych dziedzin nauki można usłyszeć, iż szkoła najpierw powinna wychować dziecko, a następnie uczyć je albo, że szkoła w ogóle nie powinna zajmować się wychowaniem, lecz rozwojem dziecka. Taka wolność w interpretacji wychowania odbija się negatywnie nie tylko na opracowaniu jego podłoża teoretycznego, ale także na kreowaniu technologii jego realizacji. W związku z powyższym pojawia się konieczność sprecyzowania aspektów wychowania i jego relacji z innymi kategoriami pedagogicznymi. Tak szeroki zakres pojęcia wychowanie jest spowodowany wieloaspektowością tego fenomenu. W szczególności, wychowanie należy rozpatrywać tak samo, jak inne wpływy środowiska społecznego na rozwój osobowości, a zatem proces pedagogiczny (dobrze zorganizowany, celowy wpływ, który dokonuje się w placówkach dydaktycznowychowawczych) oraz element procesu pedagogicznego, którego zadaniem jest zabezpieczenie rozwoju jej motywacyjno-wartościowego aspektu. W związku z tym, także wychowanie, jako kategorię pedagogiczną należy rozpatrywać w trzech aspektach: szerokim społecznym, szerokim pedagogicznym i ściśle pedagogicznym. Szeroki społeczny aspekt to celowy wpływ na rozwój osobowości całego środowiska, które ją otacza: rodziny, placówek dydaktyczno-wychowawczych i środków masowego przekazu. W przeciwieństwie do żywiołowych społecznych wpływów na wychowanie jest to celowy proces rozwoju wartości, zainteresowań, cech charakteru, wiedzy, umiejętności, nawyków w danej osobowości. Dzięki wychowaniu rozwój człowieka jest 9

11 Wolodymyr Shakhov. Współczesne modele wychowania. podporządkowany pewnemu celowi, powoduje to kształtowanie uprzednio zaprojektowanych cech osobowości, które nie mogłyby zaistnieć samodzielnie. Dlatego próby utożsamiania wychowania i socjalizacji nie mają podstaw logicznych. Nawet w swym szerokim społecznym znaczeniu wychowanie ma taki stosunek do pojęcia socjalizacji jak jednostka do ogółu, czyli wychowanie jest częścią składową socjalizacji osobowości, na której przebieg mają wpływ nadrzędne i podrzędne czynniki. W wypadku, gdy wywody, iż szkoła najpierw powinna wychować dziecko, a następnie uczyć go albo, że szkoła w ogóle nie powinna zajmować się wychowaniem, lecz rozwojem dziecka, taka wolność w interpretacji wychowania odbija się negatywnie nie tylko na opracowaniu jego podłoża teoretycznego, ale również na kreowaniu technologii jego realizacji. Wynika stąd konieczność sprecyzowania aspektów wychowania i jego relacji z innymi kategoriami pedagogicznymi. Warto również podkreślić, że podrzędne wpływy społecznych instytucji na osobowość, czyli wychowanie w szerokim znaczeniu (rodziny, placówek wychowawczych, środowiska w pracy, środków masowego przekazu) nieco różnią się swoją treścią i sposobami realizacji. Wychowanie, które zapewniają placówki wychowawcze, jest realizowane według wcześniej określonego programu, precyzyjnie opracowanej organizacji, przez specjalnie wykształconych i przygotowanych do tego rodzaju działalności ludzi. Ten proces warto rozpatrywać, jako wychowanie w szerokim znaczeniu pedagogicznym. Jest to proces dydaktyczno-wychowawczy, w wyniku którego wykształca sie narzędziowy i motywacyjnowartościowy aspekt osobowości, czyli przyswaja się pewną wiedzę, kształtuje się nawyki, umiejętności, zdolności, przekonania, wartości, ideały, zainteresowania czy cechy charakteru. Wychowanie umysłowe włącza edukację działalność, skierowaną na narzędziowy aspekt osobowości (przyswojenie wiedzy, zdolności, nawyków, sposobu myślenia) do wychowania w wąskim znaczeniu, którego celem jest zabezpieczenie aspektu motywacyjno-wartościowego (przekonań, wartości, ideałów, cech charakteru, jakości wewnętrznych, itp.). Wychowanie, które jest skierowane na rozwój narzędziowego aspektu osobowości jest przedmiotem badań dydaktyki, której zadaniem jest rozwój jej aspektu motywacyjno-wartościowego teorii wychowania. Warto wspomnieć, że wśród naukowców istnieją pewne sprzeczności w poglądach na istotę wychowania, jego cele i sposoby jego realizacji. W związku z tym zachodzi konieczność sprecyzowania istoty wychowania, jako elementu procesu pedagogicznego. Zgłębić istotę wychowania pomaga jego porównanie z innym elementem procesu pedagogicznego edukacją. Trzeba przyznać, że kwestia relacji wychowania i nauczania czasowo sięga daleko wstecz. W dziedzinie pedagogiki były już wcześniej przeprowadzone liczne próby zdefiniowania tych pojęć, wyjaśnienie ich relacji. Już Platon w dialogu Sofista wzywał do odróżnienia od sztuki nauczać, przez sztukę wychowywać. Mówiąc to, pod pojęciem wychowania rozumiał on kształtowanie w dziecku pozytywnego stosunku do tego, czego się uczy wiedzy i sposobów działalności. 10

12 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... Na różnice wychowania i nauczania szczególną uwagę zwracał A. Makarenko, mówiąc, że wychowanie to nieco inna dziedzina działalności pedagogicznej, niż nauczanie 1. Grupa naukowców pod kierunkiem A. Piotrowskiego uważa nauczanie za pokazanie jednostce narzędzi życiowych, czyli poszerzenie jej możliwości dziedziny mogę, a wychowanie za przyłączenie jej do ogólnoludzkich wartości, czyli kształtowanie celowości dziedziny chcę 2. B. Bim-Bad i A. Piotrowski rozpatrują nauczanie i wychowanie, jako dwie strony całościowego procesu pedagogicznego. Ich zdaniem, nauczanie zakłada przyswojenie wiedzy, umiejętności i nawyków, które pozwalają nauczycielowi i uczniowi zrozumieć się nawzajem. Wychowanie natomiast zakłada przyswojenie wartości, kształtowanie własnego osobowościowego, subiektywnego znaczenia ( znaczenia dla mnie ) elementów kulturalnego doświadczenia, które przyswaja osobowość. Jednocześnie, jak stwierdzają autorzy, jakiekolwiek przyswojenie wartości jest niemożliwe bez nauki. Trzeba położyć nacisk na tym ostatnim pojęciu, ponieważ niektórzy naukowcy i nauczyciele praktycy mówią, że dziecko trzeba najpierw wychować, a potem nauczać. Tak, więc B. Bim-Bad i A. Piotrowski stwierdzają, że semiotyczne i aksjologiczne podłoża nieodłączne są również w procesie pedagogicznym. Realizacja podłoża semiotycznego ma miejsce w procesie nauczania, a aksjologicznego w procesie wychowania 3. O. Gazman także traktuje wychowanie i nauczanie jako elementy składowe procesu pedagogicznego. Rozpatruje nauczanie i wychowanie w ramach całościowego zainteresowania uczniów, ich pozytywnego nastawienia do materiału, którego mają się nauczyć. Jego zdaniem można zmusić ucznia do przyswojenia takich umiejętności i wiedzy, które mu się nie podobają. W wychowaniu natomiast rzeczą niemożliwą jest zabezpieczenie przekształcenia norm społecznych w wartościowe orientacje wychowanków, bez pozytywnego do nich nastawienia. Problem polega na tym, że przeżycia emocjonalne cechuje spontaniczność i nie są one podporządkowane świadomej regulacji. Niemożliwym jest specjalne wywołanie swoistych reakcji emocjonalnych. Jeszcze większym problemem jest wywołanie przeżyć celowych u innych osób, szczególnie u dzieci. Społeczne normy i wartości, które przyswajają uczniowie w procesie wychowania muszą mieć natychmiastowe zastosowanie we własnym zachowaniu: brak łączności między świadomością a zachowaniem jest dowodem nieskuteczności wychowania. W przeciwieństwie do tego zjawiska, uogólnione doświadczenie społeczne, które uczniowie zdobywają w procesie nauki (wiedza, umiejętności, nawyki), niekoniecznie podlega natychmiastowemu zastosowaniu w życiu codziennym. Wychowanie ma charakter bardziej przyszłościowy. W procesie nauki uczeń nie zawsze przyswaja wszystkie, nawet najbardziej istotne elementy doświadczenia społecznego. Oprócz tego, istnieje przekonanie, że ma on prawo A. Makarenko, Problemy szkolnego sowieckiego wychowania, Moskiewskie Wyd. Ped., Moskwa A. Piotrowskij (red.), Wychowawcy i dzieci: źródła rozwoju, Moskiewskie Wyd. Ped., Moskwa 1994, s B. Bim-Bad, A. Piotrowski, Oświata w kontekście socjalizacji, Pedagogika 1996 nr 1, s

13 Wolodymyr Shakhov. Współczesne modele wychowania. uczyć się tego, co odpowiada jego zainteresowaniom i zdolnościom. W dziedzinie moralnej ciężko jest znaleźć pomysły, w stosunku do których wychowanek może pozostać obojętny, on albo je akceptuje, albo odrzuca. Zdaniem zwolenników ukrytego wpływu w wychowaniu nie należy zapoznawać uczniów z zamiarami nauczyciela: otwarty wpływ wychowawczy z reguły wywołuje widoczny lub skryty opór dziecięcy. W przeciwieństwie do tego, zadania edukacyjne, które nauczyciel realizuje podczas lekcji nie wywołują uczniowskiej negatywnej reakcji. Wyniki wychowania nie zawsze są jednoznaczne i prognozowalne, ponieważ odbiór wpływów wychowawczych w znacznej mierze zależy od cech indywidualnych wychowanka. Skuteczność wychowania zależy od wielu czynników żywiołowych i warunków środowiska społecznego, które mają znaczący wpływ na rozwój osobowości. Takie wpływy mogą mieć zarówno pozytywny jak i negatywny charakter, który wymaga korekty i pewnych zmian w celu dostosowania do istniejącej sytuacji. Wychowanie cechuje przyszłościowość wyników. Z reguły nie daje ono natychmiastowego wyniku. Nie są one tak szybko widocznie i odczuwalne jak wyniki nauczania. W przeciwieństwie do wiedzy i umiejętności, uczucia, przekonania i cechy charakteru kształtują się w ciągu dłuższego czasu. Wyniki wychowania trudniej ocenić, niż wyniki nauczania. Jeśli istota edukacji polega na rozwoju intelektualno-praktycznej strony człowieka, to wychowanie emocjonalnowartościowej. W tłumaczeniu istoty wychowania zwraca uwagę stanowisko W. Suchomłyńskiego, przeplata się ono z założeniami znanego filozofa M. Mamardaszwili, że człowieka można zmusić do zrobienia czegoś, ale nie można zmusić chcieć to robić. Wychowanie, jako wpływ jednego człowieka na innego bez chęci wychowanka do odpowiednich zmian jest marnym wysiłkiem. Dlatego W. Suchomłyński za główną istotę wychowania uważał wywołanie u dziecka potrzeby samowychowania 4. Warto zauważyć, że wśród naukowców istnieją zróżnicowania nie tylko w poglądach na cele wychowania, jako część składową procesu pedagogicznego, ale i na sposoby jego realizacji, co powoduje pojawienie się różnych koncepcji. W ramach tych koncepcji wyłaniają się trzy podstawowe modele wychowania: dyrektywny, ukrytego wpływu i sprzyjania, każdy z nich ma inny stosunek do istoty wychowania 5. Pierwszy model traktuje wychowanie jako bezpośrednie celowe kształtowanie osobowości według pomysłu nauczyciela; drugi jako manipulowanie, dyskretny wpływ na osobowość w celu rozwoju w niej niezbędnych, zdaniem nauczyciela, jakości; trzeci, jako sprzyjanie autoaktualizacji osobowości, stworzenie warunków dla spontanicznego rozwoju jej zdolności tych w znacznej mierze zależy od cech indywidualnych wychowanka W. Suchomłyński, Problemy wychowania wszechstronnego rozwoju osobowości, Wyd. Radianska Szkoła, Kijów G. Kornetow, Wyniki i perspektywy pedagogicznej interpretacji modelu oświatowego procesu, Humanistyczne Nauki 2001, nr 1, s

14 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... Skuteczność wychowania zależy od wielu czynników żywiołowych i warunków środowiska socjalnego, które mają wpływ na rozwój osobowości. Koniecznym jest opanowanie pewnych sposobów działalności i komunikowania się, zasad zachowania i wartości, wytworzonych i przekazanych przez poprzednie pokolenia, które są w pewnym sensie uosobieniem socjokulturowego doświadczenia człowieczeństwa. W kontekście modelu dyrektywnego relacje pedagogiczne przyjmują kształt bezpośredniego wpływu nauczyciela na wychowanka, gdzie nauczyciel nie ukrywa swojego stanowiska prowadzącego. Wręcz przeciwnie, on otwarcie pokazuje to dziecku, wzywając i zobowiązując je do naśladowania niego samego i do podporządkowania się jego wymaganiom. Istota wychowania dyrektywnego jest normatywna, powołana do zachęty dorastającego pokolenia do tych historycznych doświadczeń, które są niezbędne dla życia w społeczeństwie. Jego zadaniem jest, prowadzenie dziecka w świat kultury, stworzenie warunków dla przyswojenia niezbędnych modelów zachowania, pewnych społecznych ról, ukształtowanie w nim odpowiednich cech i moralnych przekonań. Dyrektywne wychowanie, które często kojarzy się z naciskiem i autorytaryzmem, nie zawsze przewiduje zastosowanie przymusu w stosunku do wychowanków, zwalczanie ich inicjatywy i samodzielności. Tylko w skrajnych wypadkach, bardzo radykalnej i represyjnej formie przejawia się ono bezwzględną kontrolą, dyktatem i pogwałceniem osobowości dziecka. W swym pozytywnym i najbardziej wydajnym przejawie jest ono skierowane na to, by nauczyciel, wykorzystując swój autorytet spróbował przekształcić ucznia w swojego zwolennika, sojusznika, sprzymierzeńca w realizacji powierzonych mu zadań pedagogicznych. Przy czym obowiązek nauczyciela polega na tym, by zainteresować każde dziecko, uzasadnić niezbędność tego, do czego się go zachęca, ukształtować pozytywny stosunek do zadań, sposobów i środków procesu wychowawczego. Głównym zarzutem dla wychowania dyrektywnego jest fundamentalna niezgodność naturalnych zainteresowań dzieci i zadań wychowawczych dorosłych. Bezpośrednie zainteresowania i pragnienia dzieci często nie odpowiadają wymaganiom nauczyciela. W warunkach wychowania dyrektywnego uczeń odczuwa pewną presję ze strony nauczyciela. Mimo, że zabieg ten jest skierowany na jej rozwój, to ogranicza jego swobodę. Hamuje to rozwój dziecięcej samodzielności, przygotowania do życia w warunkach swobody i odpowiedzialności za swoje czyny. W inny sposób jest traktowana istota wychowania przez przedstawicieli modelu sprzyjania. Podłożem tego modelu jest wiara w konstruktywne, aktywne, twórcze źródła natury ludzkiej, w jej pierwotną moralność i dobroć, altruistyczne i towarzyskie nastawienie w dziecięcą możliwość pokierowania własnym rozwojem. Według założeń pedagogiki sprzyjania wychowawca nie powinien prowadzić dziecka za sobą i nawet nie kierować jego rozwojem, lecz iść za nim, podtrzymywać go w samorealizacji, pomagać mu w rozwiązaniu własnych problemów. Jest to stanowisko pomocnika, który stwarza warunki do autorozwoju osobowości. Pierwsze zadanie, które ma rozwiązać 13

15 Wolodymyr Shakhov. Współczesne modele wychowania. wychowawca zawarcie znajomości z dzieckiem, nawiązanie kontaktu, przeprowadzenie owocnej konwersacji, które opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a w idealnym wypadku na wzajemnej miłości. Następne zadanie to zrozumienie wychowanka. Nauczyciel, badając zachowanie ucznia, rozmawiając z nim, próbuje delikatnie przeniknąć w jego świat wewnętrzny, określić jego zapotrzebowania i zdolności, poznać jego możliwości, zrozumieć aktualne zainteresowania, powody, którymi się kieruje w swoim postępowaniu, dowiedzieć się o problemach życiowych, które martwią dziecko. Model sprzyjania wyklucza brak uzgodnienia między zadaniami pedagogicznymi wychowawcy a pragnieniami życiowymi wychowanka. Pedagogiczne zadania wyłaniają się z realiów życia i z udziałem samego wychowanka, który uważa je nie jako narzucone z zewnątrz, lecz jako swoje własne. Wyklucza to zetknięcie się celów wszystkich uczestników procesu pedagogicznego, zwiększa jego skuteczność. Stanowisko nauczyciela staje się stanowiskiem starszego przyjaciela, doradcy, i pomocnika wychowanka, nie ma potrzeby jego ukrywania, ponieważ jest ono owocem ich wzajemnych relacji. W toku sprzyjającego wychowania nauczyciel i wychowanek są równoprawnymi stronami, współautorami procesu pedagogicznego, relacje między nimi mają prawdziwie partnerski charakter. Nauczyciel jest osobą, od której zależy, jaki zostanie wybrany model współdziałania. Nastawiony jest on na to, by nie dopasowywać dziecka do państwowych, społecznych czy własnych wyobrażeń o ideale wychowawczym, a świadomie dąży do tego, by stworzyć wyobrażenie o przyszłym wizerunku dziecka, niejako posługując się samym dzieckiem, stymuluje jego samodzielny i nabierający coraz większego znaczenia udział w tym procesie. W modelu sprzyjania dziecko samodzielnie kieruje własnym rozwojem, przekształca się ze środka realizacji z zewnątrz wytyczonych zadań wychowawczych w podmiot i cel własnego rozwoju. Model sprzyjania znacznie zmniejsza rolę nauczyciela w rozwoju dziecka, zmienia również istotę wychowania, jako czynnika rozwoju osobowości: główne zadanie polega nie na kierowaniu procesem jej kształtowania, a na sprzyjaniu i pomocy. Przedstawiciele modelu ukrytego wpływu wychowawczego pojmują wychowanie, jako manipulowanie dyskretny wpływ nauczyciela na wychowanka w celu ukształtowania potrzebnych, jakości. Model ukrytego wpływu wychowawczego, jako manipulowanie przedstawia te sytuacje, kiedy wychowawca szczerze dąży do dobra wychowanka, ale przy tym sam decyduje, na czym to dobro polega. Dążąc do swojego celu, wychowawca pragnie niezauważalnie dla dziecka wywołać w nim zamiary, które nie odpowiadają jego aktualnym pragnieniom. W wyniku tego jest realizowane ukryte zaprogramowanie myśli i pragnień dziecka, a z innej strony nie zdaje ono sobie sprawy z pedagogicznego wpływu i nie zna celu swojego nauczyciela. Model ukrytego wpływu przedstawia się nam, jako dość skuteczny sposób na zorganizowanie relacji między uczestnikami procesu wychowawczego. Nie przewiduje on manipulowania dzieckiem wbrew jego interesom. Konstruktywne manipulowanie 14

16 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... w wychowaniu staje się pozytywnym środkiem rozwoju osobowości, jej samoświadomości, samodzielności i odpowiedzialności. Pomysł ukrytego wpływu wychowawczego i jego skuteczności popierali liczni znani pedagodzy. W. Suchomłyński uważał, że jednym z warunków skuteczności wpływu pedagogicznego jest atmosfera spontaniczności i naturalności. Jego zdaniem zamiar wychowawczy, powinien być zawoalowany atmosferą naturalnych przyjacielskich relacji (...) uczynić swój zamiar wychowawczy dyskretnym jeden z niezmiernie ważnych elementów kunsztu pedagogicznego 6. W modelu ukrytego wpływu wychowawczego nauczyciel pragnie tak zorganizować proces wychowawczy, by nie stawiać przed wychowankiem widocznego celu pedagogicznego, unikać bezpośredniego, nawet odpowiadającego jego interesom wpływu, nie pokazywać swej roli przewodniej w organizacji wychowania. Sprzyja to kształtowaniu u wychowanka samodzielności, odpowiedzialności za swoje czyny. Przy czym sam proces wychowania postrzega on, jako przejaw własnej aktywności, a nie wynik organizacyjnych wpływów nauczyciela. W tym rozumieniu wychowania, wychowanek występuje nie tylko jako podmiot wpływu pedagogicznego, wprawdzie cel i środki jego rozwoju określa sam wychowawca, ale wychowanek także działa samodzielnie, nie zdając sobie sprawy z tego, że kierunek i granice jego aktywności wyznacza nauczyciel. Pomaga to uniknąć niezgodności dążeń uczestników procesu wychowawczego. U dziecka kształtuje się zdolność funkcjonowania w warunkach swobody, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania samodzielnego życiowego wyboru, bez świadomości, że tę swobodę i samodzielność wyznacza nauczyciel. Warto podkreślić, że zróżnicowania między przedstawionymi modelami wychowania, a także między poglądami na ich istotę polegają na określeniu i sposobach realizacji celów wychowawczych. W każdym z tych modeli nauczyciele kierują się pozytywnymi zamiarami, dbają o dzieci, jednak różnie widzą drogi wyznaczenia i osiągnięcia celu wychowawczego. W modelu dyrektywnym zadania wychowawcze są wytyczone i otwarcie realizowane przez wychowawcę za pomocą bezpośredniego wpływu na dzieci. W kontekście sprzyjającego modelu zadania wychowawcze określa sam wychowanek, a nie nauczyciel, który tylko pomaga dziecku w samorealizacji. W modelu ukrytego wpływu cel pedagogiczny również jest określony przez wychowawcę, jednak osiąga się go skrycie, drogą dyskretnego wpływu, odpowiedniego zorganizowania przedmiotowego i społecznego otoczenia dzieci. Nasuwa się wtedy pytanie: Który z przedstawionych modeli wychowania jest najlepszy? Czy warto wybrać jeden a resztę odrzucić?. Pedagogiczne badania i doświadczenie dowodzą, że nie ma uniwersalnego, stuprocentowo skutecznego modelu wychowania. Każdy z nich ma pewną przewagę 6 W. Suchomłyński, Problemy wychowania wszechstronnego rozwoju osobowości, Wyd. Radianska Szkoła, Kijów 1976, s

17 Wolodymyr Shakhov. Współczesne modele wychowania. i dziedzinę jego zastosowania. Błędne interpretacje mają swoje początki w sytuacji, gdy pozytywne momenty tego czy innego podejścia są przeceniane. Dlatego przedstawione modele i ich podejście do istoty wychowania należy rozpatrywać, jako etapy całościowej taktyki wychowawczej, która stopniowo zmienia się jednocześnie z osobowościowym rozwojem wychowanków. Określenie istoty wychowania w główniej mierze zależy od konkretnych okoliczności, poziomu osobowościowej dojrzałości wychowanków, ich cech wiekowych i indywidualnych. Dziecko uczy się kierować swoim zachowaniem stopniowo, biorąc na siebie funkcję regulującą, którą wykonuje najpierw nauczyciel, wychowawca. Jeśli w okresie adolescencji brak regulacji zewnętrznej, zachowanie dziecka przez dłuższy czas może pozostawać spontanicznym w pejoratywnym znaczeniu tego słowa, a zatem porywczym i nieodpowiedzialnym. W miarę rozwoju osobowościowego dziecko nabywa zdolność przyjmowania zewnętrznych norm społecznych, wymagań i ograniczeń, jako własne życiowe wskazówki. Sprzyja temu rozwój relacji z dorosłymi, które stopniowo tracą elementy autorytarności, stają się bardziej demokratycznymi. Istota wychowania powinna przewidywać stopniowe przejście od bezpośredniego kształtowania osobowości (model dyrektywny) poprzez ukryte wpływy wychowawcze dla sprzyjania jego samorozwojowi. Zadanie nauczycieli polega na tym, by w miarę osobowościowego kształtowania wychowanka stopniowo rozszerzać granice jego swobody, dawać mu większą przestrzeń dla przejawiania własnej inicjatywy i samodzielności, przygotowywać go do swobodnego odpowiedzialnego wyboru i samookreślenia. Bibliografia Bim-Bad B., Piotrowski A., Oświata w kontekście socjalizacji, Pedagogika 1996 nr 1 s Gazman О., Оd autorytarności oświaty do pedagogiki wolności, Moskiewskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Moskwa Kornetow G., Wyniki i perspektywy pedagogicznej interpretacji modelu oświatowego procesu, Humanistyczne Nauki 2001 nr 1 s Makarenko А., Problemy szkolnego sowieckiego wychowania, Moskiewskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Moskwa Piotrowskij A. (red.), Wychowawcy i dzieci: źródła rozwoju, Moskiewskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Moskwa Suchomłyński W., Problemy wychowania wszechstronnej rozwojowej osobowości, Wydawnictwo Radianska Szkoła, Kijów

18 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... Wolodymyr Shakhov, profesor dr hab. Winnicki Państwowy Uniwersytet im. Miciła Kociubińskego, Ukraina Miciła Kociubińsky Vinnytsia State University, Ukraine Współczesne modele wychowania Streszczenie Wychowanie, jako jeden z czynników rozwoju osobowości jest jednym z najważniejszych aspektów pedagogiki. Tak szeroki zakres tłumaczenia pojęcia wychowania jest spowodowany wieloaspektowością tego fenomenu. Skuteczność wychowania zależy od wielu czynników żywiołowych i warunków środowiska socjalnego, które mają wpływ na rozwój osobowości. Wyłaniają się trzy podstawowe modele wychowania: dyrektywny, ukrytego wpływu i sprzyjania, każdy z nich ma inny stosunek do istoty wychowania. Pierwszy model traktuje wychowanie jak bezpośrednie celowe kształtowanie osobowości według pomysłu nauczyciela; drugi jako manipulowanie, dyskretny wpływ na osobowość w celu rozwoju w niej niezbędnych, zdaniem nauczyciela, jakości; trzeci, jako sprzyjanie autoaktualizacji osobowości, stworzenie warunków dla spontanicznego rozwoju jej zdolności koniecznym jest opanowanie pewnych sposobów działalności i komunikowania się, zasad zachowania i wartości, wytworzonych i przekazanych przez poprzednie pokolenia i które są w pewnym sensie uosobieniem socjokulturowego doświadczenia człowieczeństwa. Słowa kluczowe: modele wychowania: dyrektywny, ukrytego wpływu, sprzyjania Contemporary models of education Summary Education, as one of factors of development of individuality is one of major aspects of pedagogics. Effectiveness of education depends on many factors and conditions of social environment, which have an influence on development of individuality. According to scientific and practical researches there are three basic models of education: prescriptive, hidden influence and assistance, each of them differs in meaning toward the object of education. The first model interprets education as a direction of individuality in obedience to opinion of teacher; second - as manipulation, discrete influence on individuality to develop in it necessary qualities according to teacher s opinion; third, - as an assistance of individuality, there is a capture of certain methods of activity and communication, principles of maintenance, mined-out and passed through previous generations and which are in certain sense represent sociocultural experience of humanity. Keywords: models of education: prescriptive, hidden influence, assistance 17

19 Wolodymyr Shakhov. Współczesne modele wychowania. 18

20 Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi... Józef Sowa PODSTAWY METODOLOGICZNE PROCESU REHABILITACJI Żyjemy w czasach, w których wiedza i technologia umożliwiają postęp w niewyobrażalnym dotychczas tempie i zakresie. Nigdzie jednak skutki tego postępu nie stawiają tak wielu pytań jak w przypadku biologii i dziedzin związanych z ochroną zdrowia człowieka. Mimo, że osiągnięto znaczące postępy w wykrywaniu i leczeniu wielu chorób, to zarówno poszczególne jednostki, jak i całe społeczeństwa stają nadal w obliczu narastających problemów i kontrowersji etycznych z tym związanych. Jeśli ma się realizować zasadę leczenia człowieka, a nie tylko choroby, wnosi się tym samym do lecznictwa elementy społeczne, związane z troską o dalsze losy leczonej osoby niepełnosprawnej. Tym samym przyczynia się do rehumanizacji medycyny, którą daleko posunięta technologizacja w pewnym stopniu dehumanizuje 1. Rozmaite decyzje dotyczące zdrowia i rehabilitacji budzą wciąż silne emocje i są często związane z moralnymi przekonaniami podejmujących je osób. Coraz bardziej uświadamiamy sobie znaczenie dokonywania właściwych wyborów, jesteśmy również coraz bardziej świadomi ich konsekwencji. Ponadto postrzeganie niepewności odnoszącej się do wartości moralnych i wynikających stąd dylematów, wskazuje na swoistą etyczną dramaturgię życia i wywołuje potrzebę refleksji nad kwestiami etycznymi. Implikuje to wiele pytań, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Poszukując dla nich wspólnej płaszczyzny odniesienia, na pierwszym miejscu wymienić można cierpienie 2. Może być ono pojęte szeroko jako to, co zgotował nam los, inni ludzie, my sami sobie, ale też może być ujmowane jako skutek wielu chorób i anomalii rozwojowych. Człowiek poszukując różnych sposobów przezwyciężania cierpienia, odwołuje się do własnej koncepcji wartości społecznych oraz koncepcji dobra i zła, a także do własnych preferencji, niechęci czy obaw. To wszystko w efekcie wpływa na wybór określonego toku postępowania wspomagającego. 1 2 W. Dega, Koncepcja rehabilitacji, [w:] Rehabilitacja medyczna, (red.) K. Milanowska, W. Dega, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa M. Scheler, Sens cierpienia, J. Szczepański, Cierpienie, [w:] Zagadnienia etyki, (red.) A. Książek, WSPS, Warszawa

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika 26 31-501 Kraków tel. 12 39 99 620 faks 12 39 99 501 wydawnictwo@ignatianum.edu.pl http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl Recenzenci prof. dr hab. Iwona

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

pedagog we współczesnym świecie

pedagog we współczesnym świecie pedagog we współczesnym świecie redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Redakcja naukowa Violetta Tanaś Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r. ę ę ö Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Dziecko jako obywatel ramy teoretyczne... 5 Wprowadzenie: wyobrażenie dziecka... 5 Perspektywa dzieci próba

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo