Kolporter. znów S.A. Hipermarket w pigu³ce, s Lodówki od PepsiCo, s. 15. Wyrwij Zachowaj! Kolejny krok w kierunku gie³dy, s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolporter. znów S.A. Hipermarket w pigu³ce, s. 6-7. Lodówki od PepsiCo, s. 15. Wyrwij Zachowaj! Kolejny krok w kierunku gie³dy, s."

Transkrypt

1 MARZEC 2011 (167) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA Kolporter znów S.A. Kolejny krok w kierunku gie³dy, s. 5 Hipermarket w pigu³ce, s. 6-7 Lodówki od PepsiCo, s. 15 Wyrwij Zachowaj! Kolporter Sieci Handlowe proponuje s Kolporter infolinia

2

3 MARZEC 2011 (167) spis treści Aktualności Kolporter znów S.A. s. 5 Kolejny krok spółki w kierunku Giełdy Papierów Wartościowych Hipermarket w pigułce s. 6-7 Kolporter rozwija swoją najnowszą sieć Dobry Wybór Lodówki od PepsiCo s. 15 Umowa o współpracy z amerykańskim koncernem Kolporter oczami przedszkolaka s. 32 Złocisty biurowiec jednym z symboli Kielc W projekcie okładki wykorzystano fragment obrazu Marka Wawry Interior 1/2. Kolporter znów S.A. Spółka Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o. o. przekształciła się w spółkę akcyjną i zmieniła nazwę na Kolporter S.A. W ten sposób Kolporter wykonał kolejny krok w kierunku debiutu giełdowego. Zmiana nazwy nie niesie za sobą konieczności podpisywania aneksów do obowiązujących umów. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy siedzib oddziałów terenowych firmy są aktualne. s. 5 Hipermarket w pigułce Sklep Dobry Wybór jest jak osiedlowy hipermarket w pigułce mówi Tomasz Brzeziński, który w Kolporterze jest dyrektorem Pionu Dobry Wybór. Mieszkaniec osiedla nie zrobi tu zakupów na cały tydzień, ale te codzienne, bieżące jak najbardziej. I wiemy, że będzie do nas przychodził, jeśli sklep będzie bardzo dobrze zaopatrzony. s. 6-7 Lodówki od PepsiCo Amerykański koncern PepsiCo podpisał z Kolporterem umowę o współpracy handlowej. W ramach umowy PepsiCo zobowiązało się wyposażyć saloniki Kolportera oraz sklepy sieci Dobry Wybór w regały wystawowe i lodówki z ustalonym asortymentem napojów. s. 15 Rynek prasowy Książki lekkie i przyjemne s. 8 Rocznie Kolporter sprzedaje 3,5 miliona egzemplarzy Od architektury po zdrowie i podróże s Czasopisma wydawnictwa MURATOR Czytelnicy lubią psychologię s. 31 Sukces na czternastolecie Charakterów Rynek FMCG Mars produkuje od stu lat s Od ziarna kakaowca do przyjemności Ludzie Gazety, dzieci, sport i stare samochody s. 10 Najlepsi sprzedawcy prasy z województwa łódzkiego Urządzam według feng shui s. 13 Najlepszy partner Kolportera prowadzący salonik prasowy Sprzed telewizora do saloniku s. 15 Kontrahent Kolportera o dobrych praktykach w handlu Superoferta skorzystaj! Kolporter Sieci Handlowe proponuje s Prawnik radzi Pełnomocnik zastępuje mocodawcę s. 33 O czym trzeba pamiętać udzielając pełnomocnictwa Dziennik Gazeta Prawna radzi Kupowanie jest umową s Jak sprzedawać towary, by nie naruszać praw konsumenta, cz. I A to ciekawe s. 36 Psycholog radzi Trzy etapy sprzedaży s Jak skutecznie przekonać klienta do zakupu? Rozrywka Krzyżówka Rozrywka s Krzyżówka Technopol s Kolporter w prasie i Internecie s Nowości w ofercie Kolportera s WYDAWCA Kolporter Holding; REDAKTOR NACZELNY Grzegorz Kozera; REDAGUJĄ: Dariusz Materek, Joanna Szczepanik; KONTAKT W SPRAWIE REKLAMY Karina Zawadzka, tel ; OPRACOWANIE KOMPUTEROWE: Zakład Marketingu Kolportera Holding, Kielce, ul. Zagnańska 61, tel ; DRUK: Drukarnia DROGOWIEC-PL; ADRES REDAKCJI: Nasz Kolporter, Kielce, ul. Zagnańska 61, tel ; RADA PROGRAMOWA: Mateusz Wiśniewski, Grzegorz Fibakiewicz, Wiesław Tkaczuk, Jarosław Ambroziak, Grzegorz Maciągowski. NAKŁAD egzemplarzy. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca nie zamówionych materiałów.

4 FAKT poleca! Encyklopedia zdrowia dziecka Poradnik dla rodziców NOWOŚĆ! Już w kioskach! Wielka encyklopedia zdrowia rodziny W kioskach od 16 marca! Tylko 29 zł! Nowa niższa cena! 18 zł Prawo konsumenta Już w kioskach! Tylko 9,99 zł! Leksykon ziół od A do Z Już w kioskach! Tylko 9,90 zł! Saga Trzy siostry Nowe tomy co wtorek Tylko 9,99 zł! Schudnij zdrowo i bez efektu jo-jo W kioskach od 15 marca! Tylko 9,90 zł! 969 porad idealnej pani domu W kioskach od 17 marca! Tylko 9,90 zł! FAKT TV zawsze w czwartek z FAKTEM! GWIAZDY zawsze w piątek z FAKTEM! 4 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

5 AKTUALNOŚCI Kolejny krok spó³ki w kierunku Gie³dy Papierów Wartościowych Kolporter znów S.A. Spó³ka Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. przekszta³ci³a siê w spó³kê akcyjn¹ i zmieni³a nazwê na Kolporter S.A. tak orzeczeniem z dnia 25 lutego 2011 roku postanowi³ S¹d Rejonowy w Kielcach. Staj¹c siê spó³k¹ akcyjn¹ i wracaj¹c do historycznej nazwy Kolporter wykona³ kolejny krok w kierunku debiutu gie³dowego. U góry stare logo Kolportera S.A., na dole aktualny logotyp firmy Zmiana nazwy nie niesie za sobą konieczności podpisywania aneksów do obowiązujących umów. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy siedzib oddziałów terenowych firmy są aktualne. Wymagane jest jedynie uwzględnienie nowych danych na dokumentach księgowych i w korespondencji informuje Grzegorz Maciągowski, rzecznik prasowy spółki. (RED) Przypomnijmy, w grudniu 2010 roku doszło do połączenia spółek Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o., Kolporter Service S.A. oraz Kolporter DP Sp. z o. o. W wyniku fuzji firma Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki Kolportera DP i Kolportera Service, w tym dotyczące dostaw prasy i towarów FMCG. Dzięki połączeniu Kolporter Sieci Handlowe stał się jedną z największych firm dystrybucyjnych w kraju. Również w grudniu 2010 r. Krzysztof Klicki, prezes i właściciel Kolportera, zapowiadał, że spółka zamierza sukcesywnie poszerzać swoją ofertę produktów i usług. Konsekwentnie będziemy umacniać naszą pozycję w dotychczasowych obszarach działalności, ale też bardzo mocno rozwijać nowoczesne kanały dystrybucji towarów FMCG i sieć sklepów convenience mówił Krzysztof Klicki. Bardzo istotnym elementem naszej strategii jest rozwój usług elektronicznych, które realizowane są za pomocą sieci wielofunkcyjnych terminali zlokalizowanych w sklepach detalicz- nych. Obecnie posiadamy ponad takich urządzeń, ich liczba systematycznie rośnie. Przekształcenie Kolportera Sieci Handlowe Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Kolporter S.A. to kolejny etap realizacji strategii firmy, zakładającej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych we wrześniu 2011 roku i aktywne uczestnictwo w procesie konsolidacji rynku FMCG. Takie by³y pocz¹tki Aktualne dane spó³ki Kolporter S.A. Siedziba i adres: Kielce, ul. Zagnañska 61 S¹d rejestrowy: S¹d Rejonowy w Kielcach, X Wydzia³ Gospodarczy, nr KRS: Kapita³ zak³adowy: , 00 z³ NIP REGON: Po raz pierwszy Kolporter sta³ siê spó³k¹ akcyjn¹ 1 stycznia 1995 r. Wcześniej nazwa firmy za³o onej w kwietniu 1990 roku przez Krzysztofa Klickiego brzmia³a: Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Zak³ad Kolporta u Ksi¹ ki i Prasy Kolporter. By³a to jednoosobowa firma, która dzia³alnośæ rozpoczê³a od dostarczenia 200 egzemplarzy Gazety Wyborczej do 11 sklepów Spo³em w Kielcach. We wrześniu 1990 zapad³a decyzja o budowaniu firmy o ogólnopolskim zasiêgu. Wtedy te w Katowicach powsta³ pierwszy oddzia³ Kolportera, a w grudniu nastêpny we Wroc³awiu. Dzisiaj Kolporter S.A. to cztery Departamenty: Departament Dystrybucji Prasy (20 oddzia³ów), oraz Departament Dystrybucji FMCG (11 oddzia³ów), Departament Sieci W³asnej oraz Departament Us³ug Elektronicznych. G³ówna siedziba Kolportera od pocz¹tku istnienia firmy mieści siê w Kielcach. NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 5

6 AKTUALNOŚCI Kolporter rozwija swoj¹ najnowsz¹ sieæ Dobry Wybór Hipermarket w pigu³ce Otwarty 26 lutego nowy sklep spo ywczy przy ul. Królowej Jadwigi na osiedlu Micha³ów w Radomiu jest siódm¹ placówk¹ sieci handlowej Kolportera dzia³aj¹cej pod nazw¹ Dobry Wybór. Sieæ bêdzie siê ci¹gle rozwijaæ. Do koñca 2011 roku powstanie od 15 do 20 takich sklepów w Warszawie, Radomiu i Kielcach. Od rana do wieczora Dobry Wybór to najnowsza sieć handlowa Kolportera, działająca na podobnych zasadach, co dwie inne sieci należące do spółki saloniki prasowe i Top-Pressy. Zlokalizowane na miejskich osiedlach sklepy Dobry Wybór są prowadzone przez partnerów i sprzedają asortyment dostarczany przez Kolportera. Przede wszystkim produkty świeże, a więc pieczywo, nabiał, sery, wędliny, lecz także mrożonki, używki i alkohol. To sklepy typu convenience o powierzchni od 90 do 150 metrów kwadratowych, które działają w systemie samoobsługowym i są otwarte od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. Towary FMCG i prasa pochodzą z oferty Kolportera, natomiast lokalni dostawcy zaopatrują sklepy Dobry Wybór w produkty świeże. Sklep Dobry Wybór jest jak osiedlowy hipermarket w pigułce zauważa Tomasz Brzeziński, który w Kolporterze jest dyrektorem Pionu Dobry Wybór. Mieszkaniec osiedla nie zrobi tu zakupów na cały tydzień, ale te codzienne, bieżące jak najbardziej. I wiemy, że będzie do nas przychodził, jeśli sklep będzie bardzo dobrze zaopatrzony, a także, gdy zaoferujemy mu świeże, smaczne pieczywo. Najlepiej wypiekane na miejscu. A przywiązanie do smaku pieczywa to jednocześnie przywiązanie do sklepu i chcemy to wykorzystać. W Radomiu pachn¹ wypieki Właśnie w nowootwartym sklepie przy ul. Królowej Jadwigi w Radomiu klienci mogą kupić ciepłe, chrupiące pieczywo. Wszystkie sprzedawczynie są przeszkolone i potrafią obsługiwać elektryczny piec do wypieku, nie ma więc Jestem dobrej myśli, zapach świe ych wypieków na pewno przyci¹gnie klientów mówi Iwona Poneta, prowadz¹ca sklep Dobrego Wyboru przy ul. Królowej Jadwigi w Radomiu z tym najmniejszego problemu mówi prowadząca sklep Dobry Wybór Iwona Poneta. Zaczęliśmy od bułek, wkrótce dojdą chleb i słodkie ciasta. Podobnie jak wszystkie sklepy sieci Dobry Wybór ten przy ul. Królowej Jadwigi otwarty jest przez siedem dni w tygodniu od godziny 6 do 23. Dopiero wystartowaliśmy, więc za wcześnie na oceny, jednak jestem dobrej myśli, zapach świeżych wypieków na pewno przyciągnie klientów. Na długo przed otwarciem ludzie dopytywali się, co tu będzie można kupić, zainteresowanie było duże dodaje Iwona Poneta, dla której jest to drugi sklep Dobry Wybór. Pierwszy prowadzi także w Radomiu, przy ul. Żeromskiego. FOT. TOMASZ BRZEZIŃSKI 6 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

7 AKTUALNOŚCI FOT. TOMASZ BRZEZIŃSKI Otwarcie nowego sklepu Dobrego Wyboru w Radomiu wzbudzi³o bardzo du e zainteresowanie klientów Przypomnijmy, że od kwietnia 2010 roku działa siedem sklepów Dobrego Wyboru w Kielcach, Warszawie i Radomiu, licząc z tym najnowszym. Trzy placówki są zupełnie nowe, pozostałe cztery zostały przebranżowione z dawnych Meta Marketów w ich asortymencie została rozbudowana kategoria świeżych produktów. To wszystko to dopiero początek, bo sieć będzie się rozwijać. Kolejne sklepy będą powstawać również na linii Warszawa- -Radom-Kielce, czyli w pobliżu siedziby naszej firmy, abyśmy mogli je łatwiej nadzorować zapowiada wiceprezes zarządu Kolportera, Mateusz Wiśniewski. W sumie do końca 2011 r. pod szyldem Dobry Wybór będzie już działać od 15 do 20 sklepów. GRZEGORZ KOZERA Osobom zainteresowanym projektem Dobry Wybór podajemy kontaktowe adresy owe: com.pl; Sklepy sieci Dobry Wybór znajduj¹ siê w Kielcach (na zdjêciu - przy ul. Piotrkowskiej), Warszawie i Radomiu FOT. TOMASZ ŻEBROWSKI NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 7

8 RYNEK PRASOWY Rocznie Kolporter sprzedaje 3,5 miliona egzemplarzy Ksi¹ ki lekkie i przyjemne Kolporter, oprócz prasy czy produktów FMCG, od dziesiêciu lat ma w swojej ofercie równie ksi¹ ki. Rocznie za pośrednictwem Kolportera sprzedawanych jest ok. 3,5 miliona egzemplarzy ró nych tytu³ów ksi¹ - kowych. Dotychczas najwiêkszym hitem okaza³ siê Elementarz z wydawnictwa Pasja, który sprzeda³ siê w ponad 40 tysi¹cach egzemplarzy. Książki, które dystrybuuje Kolporter, trafiają do saloników prasowych, na stacje benzynowe (m.in. BP i Lukoil), stoiska patronackie firmy, a także do kiosków i punktów handlowych, które umożliwiają klientom wejście do środka. Książkowa oferta Kolportera różni się od tej, jaką proponują duże księgarnie. Trzeba pamiętać, że klient odwiedza salonik prasowy nie po to, by kupić książkę, ale w pierwszej kolejności prasę czy towary impulsowe mówi Bogusław Dyniak, pełnomocnik Pionu Administracji Wydawnictw Departamentu Dystrybucji Prasy Kolportera. A jeśli już decyduje się na książkę, to jest to dla niego zakup poboczny. Chce na przykład, żeby dziecko miało zajęcie przez kilkanaście minut albo liczy na lekką lekturę w czasie podróży. Dla dzieci i dla doros³ych te Kolporter dystrybuuje tytuły książkowe około czterdziestu wydawnictw, m.in. takich oficyn, jak Egmont Polska, Colgraf, Pasja, Ameet. Miesięcznie do sprzedaży wprowadza tytułów nowości i wznowień. Największym powodzeniem cieszą się książki i książeczki dla dzieci (w tym dla maluchów, które jeszcze nie potrafią czytać), wszelkiego rodzaju poradniki, romanse i kryminały publikowane w formacie kieszonkowym. Jednym słowem pozycje, które można szybko przeczytać, które zapewnią rozrywkę lub dostarczą konkretnych informacji. Przykładowe tytuły: Schudnij bezpiecznie i skutecznie, Księga dowcipów, Mała księga imion, Mała księga cytatów. Istotnym kryterium dla naszych klientów jest cena. Oczywiście im jest niższa, tym większe szanse, że kupią Dystrybuowane przez Kolportera ksi¹ ki, trafiaj¹ do saloników prasowych, na stacje benzynowe, stoiska patronackie firmy, a tak e do kiosków i punktów handlowych FOT. JERZY BORKIEWICZ 8 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

9 RYNEK PRASOWY Wybrane nowości ksi¹ kowe dla dzieci: 1. Weso³e wierszyki, wyd. Pasja, cena 12 z³ 2. Z alfabetem wśród zwierz¹t, wyd. Pasja, cena 10 z³ 3. Ksiêga d ungli 2, wyd. Ameet, cena 14 z³ 4. Disney Ksiê niczka, wyd. Ameet, cena 6,50 z³ 5. Mali ³owcy przygód, wyd. Colgraf, cena 10 z³ 6. Kajman Kajek świat poznaje, wyd. Colgraf, cena 10 z³ książkę dodaje Bogusław Dyniak. Dlatego zdecydowana większość proponowanych przez nas tytułów kosztuje poniżej 20 złotych. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Przykładem jest tytuł z wydawnictwa Pasja: Elementarz. Teksty do czytania metodą sylabową Aleksandry Plec i Marzenny Skoczylas, którego cena wynosi 22,99 zł. Książka jest w ofercie Kolportera od listopada 2007 roku i ciągle sprzedaje się bardzo dobrze dotychczas klienci kupili już ponad 40 tys. egzemplarzy. Od czasu do czasu Kolporter wprowadza do swoich punktów sprzedaży książki o wiele droższe. Są to bestsellery gwarantujące, że będzie na nie popyt. Tak było z kolejnymi powieściami Joanne K. Rowling o Harrym Potterze (wyd. Media Rodzina) i Kodem Leonarda da Vinci Dana Browna (wyd. Albatros). VAT zamiesza³ Na przełomie roku 2010 i 2011 sporo zmieszania wśród wydawców i dystrybutorów książek spowodowała nowa stawka podatku VAT, a konkretnie brak jednoznacznych rozporządzeń z Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Niektórzy wydawcy przez pierwsze trzy tygodnie 2011 r. w ogóle nie sprzedawali książek, nie wiedząc, jak interpretować przepisy i jak obliczyć nowe ceny książek. W końcu po kolejnej interpretacji Ministerstwa Finansów Kolporter posta- Wiêkszośæ proponowanych przez nas tytu³ów kosztuje poni ej 20 z³otych mówi Bogus³aw Dyniak, pe³nomocnik Pionu Administracji Wydawnictw Departamentu Dystrybucji Prasy Kolportera nowił, że do końca kwietnia br. tytuły, które weszły do sprzedaży przed 1 stycznia 2011 r., sprzedawane są ze starą, czyli zerową stawką VAT. Natomiast ceny książek wprowadzonych po 1 stycznia 2011 r. muszą już uwzględniać nowy, 5- -procentowy VAT. GRZEGORZ KOZERA FOT. RAFAŁ SABAT Elementarz wydawnictwa Pasja kupi³o do tej pory ponad 40 tysiêcy osób Wśród ksi¹ ek w ofercie Kolportera dominuj¹ tytu³y dla dzieci NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 9

10 LUDZIE Najlepsi sprzedawcy prasy z województwa ³ódzkiego Gazety, dzieci, sport i stare samochody W wiêkszości to doświadczeni przedsiêbiorcy, ale z Kolporterem wspó³pracuj¹ od niedawna. Wszyscy nastawieni s¹ jednak na prê ny rozwój i nie chc¹ staæ w miejscu. A do tego nie zapominaj¹ o tym, co w yciu jest najwa niejsze. Prezentujemy najlepszych kontrahentów Departamentu Dystrybucji Prasy z Oddzia³u ódzkiego. Krzysztof Kozakiewicz: D³ugo handlowaliśmy artyku³ami spo ywczymi, ale w koñcu zdecydowaliśmy siê na salonik prasowy FOT. URSZULA GUZOWSKA Sceny mro ¹ce krew w y³ach Krzysztof Kozakiewicz ze Zgierza: Swój salonik prowadzę w osiedlowej hali targowej, w której znajduje się około czterdziestu stoisk. Jestem tam już od 20 lat, choć na początku nie zajmowałem się prasą. To długa historia i kolejne etapy rozwoju. Zaczynaliśmy od małego punktu, potem były tzw. scenki, w końcu sklep. Długo handlowaliśmy artykułami spożywczymi. To była jednak bardzo ciężka praca. Już o 2 w nocy musiałem być na giełdzie, kupować warzywa. A to wiązało się z dźwiganiem ogromnych ciężarów i już brakowało mi do tego sił. Postanowiliśmy coś zmienić i zdecydowaliśmy się na salonik prasowy. Ale byliśmy sceptycznie nastawieni, bo jesteśmy umiejscowieni w samym środku hali, przez co z obu wejść jest do nas daleko. A mimo to ludzie przychodzą, choć przed halą znajdują się jeszcze dwa kioski! Często to zabawnie wygląda, bo wchodzi klientka i mówi, że w tamtym kiosku widziała jakąś ciekawą gazetę i przyszła do nas ją kupić. Tych historii zresztą jest bez liku. Po rodzinie krąży już opowieść z dawnych czasów, gdy klientka zapytała mnie, czy jest Kasia. Odpowiedziałem, że nie, bo wyszła i wróci wieczorem. Pani zrobiła wielkie oczy i dopiero wtedy dotarło do mnie, że pytała o margarynę, a nie o moją żonę Nie zawsze było jednak sympatycznie. Raz klient nie chciał zapłacić za prasę, a chodziło o jakieś grosze. W końcu wyciągnął nóż, zaczął grozić i moja ekspedientka wyleciała z krzykiem na zaplecze. Natychmiast zareagowałem, udało mi się wytrącić mu nóż i go obezwładnić. Napastnik na przyjazd policji czekał unieruchomiony na ziemi. Nie wiem, czy dałbym radę kogoś tak zatrzymać, gdyby ktoś mi rozkazał, ale pod wpływem emocji człowiek jest zdolny do różnych rzeczy. Posz³am drog¹ mê a Oczywiście najważniejszy czynnik to właściwe reagowanie na rynek prasowy. Śledzę reklamy telewizyjne, bo to największy magnes. Praktycznie wszystko, co jest reklamowane, później spotyka się z zainteresowaniem czytelników. W Tomaszowie nie ma dużo salonów prasowych, dlatego ludzie często jeżdżą po całym mieście w poszukiwaniu jakiegoś atrakcyjnego dodatku, na przykład filmu. Naszym zadaniem jest, żeby u nas to znalazł. Tak jak z kolekcjami jeśli ktoś kupi jeden egzem- plarz, to będzie wracał po następne. Mój mąż pracuje dodatkowo zawodowo, więc muszę doglądać też saloniku na osiedlu. Z tego względu bardzo cenimy sobie wolne chwile i zwracamy dużą uwagę na życie rodzinne. Mamy dwójkę dzieci w wieku 3 i 8 lat, bardzo lubimy spędzać ze sobą czas. Dużo z nimi trosk, ale też ogromna pociecha. Dzieci sprawiają nam największą satysfakcję. Anna Rzymkowska z Tomaszowa: Z firmą Kolporter współpracuję od niedawna, bo od listopada 2010 roku. Wcześniej umową byłam związana z Ruchem, ale postanowiłam zmienić firmę. Salonik prowadzę od dwóch lat. Dzięki temu, że mój mąż od czterech lat prowadzi swój salonik, mam większe doświadczenie. Na osiedlu odnieśliśmy mały sukces, dlatego zdecydowaliśmy się na drugi punkt w samym centrum miasta. Wcześniej w tym miejscu był sklep z zupełnie innej branży. Wykorzystaliśmy jednak to, że obok jest sporo urzędów, sąd, a także szkoła. Powoli rozkręcamy ten punkt, choć na razie nieco lepiej radzi sobie osiedlowy salonik. Ale zyskujemy sympatię klientów i wszystko idzie w dobrą stronę. Anna Rzymkowska: Na osiedlu odnieśliśmy ma³y sukces, dlatego zdecydowaliśmy siê na drugi punkt w samym centrum miasta FOT. REMIGIUSZ JANICKI 10 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

11 LUDZIE Hubert Szwed: Kolejny salonik chcemy otworzyæ w nowym hipermarkecie, który wkrótce ruszy w Tuszynie FOT. PAWEŁ MIKOŁAJCZYK Chcia³bym mieæ du ego Fiata Hubert Szwed z Tuszyna: Salonik prasowy prowadzę w samym centrum miasta, ale w dni targowe otwieramy na rynku dodatkowy punkt z prasą. To zazwyczaj zdarza się trzy razy w tygodniu i muszę przyznać, że wtedy sprzedaż idzie nam znakomicie. Ale nie stoimy w miejscu, niebawem otworzy się u nas nowy hipermarket i już robię wywiad w celu otworzenia nowego punktu sprzedaży. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z prasą nasza rodzina jest związana od dawna. Zaczęło się w 1993 roku, gdy brat handlował gazetami u kogoś innego. Pięć lat później zdecydowaliśmy się na własny punkt. Byliśmy związani z HDS, ale dwa lata temu ta firma została wchłonięta przez Kolportera. Z współpracy jesteśmy zadowoleni. Żałuję tylko, że praca pochłania mi tyle czasu. Z tego względu nieco na dalszy plan musiałem odłożyć swoje przyjemności. Choć czasami uda mi się znaleźć kilka godzin wolnego i pojechać nad jezioro, bo uwielbiam wędkować. Lubię także podróżować. Miałem trochę przerwy, bo aż dwa lata minęły od ostatnich wczasów za granicą, ale teraz planuję gdzieś się wybrać. Jednak wcale nie ciągnie mnie daleko, bo w Polsce jest pełno pięknych miejsc, których jeszcze nie widziałem. Najbardziej lubię Tatry. Moim ciekawszym hobby są stare auta, zwłaszcza te z okresu PRL. Kiedyś zaraził mnie tym kolega z zakładu mechanicznego, co było o tyle łatwe, że mam techniczne wykształcenie. Ostatnio miałem świetną okazję kupić oryginalnego malucha z 1976 roku, ale niestety były problemy z dokumentami i nie mogłem tego zrobić. Teraz poszukuję starego dużego Fiata, którego kiedyś miałem, ale chciałbym znów posiadać taki samochód. To chyba czysty sentyment. Marzę także oczywiście o Mercedesie. Rodzina, sport i praca Krzysztof Borowczyk z Łodzi: Posiadamy aż trzy salony prasowe położone w centrum miasta, blisko siebie, w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska Zielony rynek. Każdy z nich charakteryzuje się jednak innym usytuowaniem. Jeden jest położony w kamienicy, tuż przy przystanku autobusowym i on generuje największe obroty. Wszystkie jednak spełniają swoją rolę. To całkowicie rodzinny biznes, bo prowadzę go z moją mamą i żoną. A zaczynaliśmy już w 1989 roku, gdy mój tata handlował papierosami. Ja po ukończeniu edukacji szybko się w to wdrożyłem. Przechodziliśmy różne etapy, prowadziliśmy też sklep z artykułami spożywczymi. Pierwszy kiosk mieliśmy na głównej ulicy miasta, słynnej Piotrkowskiej. Niestety, gdy zaczęliśmy się rozwijać, wypowiedziano nam umowę na lokal. Teraz radzimy sobie całkiem nieźle, mimo że konkurencję mamy sporą. Posiadamy jednak szeroki asortyment i chyba klienci są zadowoleni z jakości obsługi. Większość stanowią przecież nasi stali klienci, którzy z jakiegoś powodu chcą do nas wracać. Gdyby tylko chcieli, bez problemu znaleźliby inny punkt. Ale nie szukają. Czasami jednak jest ciężko, bo niektórzy klienci nie rozumieją pewnych sytuacji. Złoszczą się na przykład na nas o to, że ceny papierosów zdrożały. Nie wiedzą, co to akcyza, podatki, musimy im to tłumaczyć. Praca to jednak tylko praca, najważniejsza jest rodzina. To nasze oczko w głowie, z żoną mamy dwóch synów i staramy się tworzyć zgrany zespół. Interesuję się sportem, zwłaszcza piłką nożną, boksem zawodowym i Formułą 1. Ostatnio zabrałem starszego, 8- -letniego syna na mecz futbolu, ale interesował się wszystkim, tylko nie tym, co działo się na boisku. Młodszy ma 3 lata i jest jeszcze za mały, ale coś czuję, że jego będzie bardziej ciągnęło do piłki nożnej. TOMASZ PORÊBSKI Krzysztof Borowczyk: Salony prasowe prowadzê z mam¹ i on¹, to rodzinny biznes FOT. PAWEŁ MIKOŁAJCZYK NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 11

12 12 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

13 LUDZIE Najlepszy partner Kolportera prowadz¹cy salonik prasowy Urz¹dzam wed³ug feng shui Firma Kolporter co miesi¹c wybiera najlepszych partnerów prowadz¹cych saloniki prasowe. Oceniane s¹ m.in. wysokośæ sprzeda y i jakośæ obs³ugi klientów. Laureatem 10. edycji jest Agnieszka Zdrza- ³ek, prowadz¹ca salonik prasowy w Gliwicach. Znak zodiaku: Koziorożec. Z Kolporterem współpracuję od: sierpnia 2008 roku. Wcześniej pracowałam u innego pracodawcy, w dużej sieci, ale postanowiłam przejść na swoje. I tej decyzji nie żałuję. Mam więcej czasu dla siebie, bo zatrudniam trzech pracowników. We współpracy z Kolporterem najbardziej cenię sobie: rzetelność i uczciwość. To podstawa każdej udanej współpracy. Dużym atutem firmy jest także terminowość oraz to, że traktują nas jak partnerów. Komunikacja stoi na wysokim poziomie. W swojej pracy najbardziej lubię: kontakt z ludźmi. Jestem osobą towarzyską i lubię spełniać oczekiwania klientów. Podoba mi się także to, że nie jest to nudna, monotonna praca, lecz urozmaicona. Zawsze można coś poprawić, by było jeszcze lepiej. Moim sposobem na zyskanie stałych klientów jest: miła obsługa. Klient musi lubić przychodzić do naszego saloniku i wiedzieć, że będzie tu dobrze obsłużony. Zwracam na to dużą uwagę przy rekrutacji, dlatego moi pracownicy są doskonale wykwalifikowani pod tym względem. Trzy rzeczy, które wziąłbym na bezludną wyspę: samochód, bo uwielbiam nim jeździć. Do tego swoich pracowników, bo świetnie czuje się w ich towarzystwie. I salonik, żeby za bardzo się nie nudzić. U ludzi najbardziej cenię: gdy darzą nas zaufaniem. Często do nas przycho- Agnieszka Zdrza³ek: W wolnym czasie zajmujê siê domem, a przede wszystkim projektowaniem ogrodu dzą, żeby opłacić rachunki, bo wiedzą, że ich nie oszukamy. A lubię zwłaszcza ludzi otwartych i uczciwych. Ulubiona gazeta: nie potrafię wymienić konkretnego tytułu, ale przeglądam wszystkie czasopisma związane z projektowaniem i urozmaicaniem wnętrz. To mój konik. Ulubiona książka: to stara książka, ale często do niej wracam. Związana jest z zasadami feng shui i staram się wszystko urządzać według tych reguł. Ulubiony film: nie jestem kinomanem. Ostatnio jednak obejrzałam Lejdis i bardzo mi się spodobał. Cieszę się, że FOT. JACEK WAJSPRYCH RANKING NAJLEPSZYCH PARTNERÓW, EDYCJA 10/2010 Agnieszka Zdrza³ek Gliwice, ul. Czapli 24 Olga Fizyk Mys³owice, ul. Moniuszki 61 - TESCO Katarzyna Guz Toruñ, ul. Przyby³ów 1D Teresa Serwata Kielce, ul. Sienkiewicza 19 Renata Lipiñska Przysucha, ul. Legionów Polskich 3 Jadwiga Wêglewska Warszawa, ul. Jutrzenki 156 Dariusz Koczapski Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 16 Marek Michalik Kraków, ul. Beskidzka 28 Marta Meller Swadzim, ul. Św. Antoniego 2 - Auchan Katarzyna Surlej, ukasz Surlej (spó³ka: K& Surlej) Kielce, ul. Planty 11 Polacy rozwinęli się w tej dziedzinie i potrafią zrobić naprawdę dobre filmy. Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole były: na początku geografia. Później zasady polityki, co było związane z moim kierunkiem studiów politologią. Ulubiona potrawa: przepadam za kuchnią włoską, zwłaszcza za spaghetti, ale również za chińszczyzną. Uwielbiam na przykład sajgonki w sosie. Kiedy mam wolny czas, to: zajmuję się domem, a przede wszystkim projektowaniem ogrodu. To duży plac, więc jest przy nim sporo pracy, ale bardzo lubię to robić. Niedługo zaczniemy budowę domu, więc później przyjdzie czas na projektowanie jego wnętrz. Chciałabym pojechać do: tam, gdzie jest ciepło, a raczej bardzo gorąco i słonecznie. Chciałabym zmienić nieco otoczenie, zobaczyć coś innego, choćby ładne krajobrazy. Na pewno ściągnęłabym jakieś rośliny do Polski. A jeśli mam wskazać jeden kraj, to zawsze chciałam zobaczyć Meksyk. Do szczęścia potrzeba mi: jestem szczęśliwa, dlatego pieniędzy bym nie chciała. Co najwyżej zdrowia mojej rodziny. I ogólnej pogody ducha! Rozmawia³ TOMASZ PORÊBSKI NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 13

14 AKTUALNOŚCI Umowa o wspó³pracy z amerykañskim koncernem Lodówki od PepsiCo Światowy potentat w produkcji napojów amerykañski koncern PepsiCo podpisa³ z Kolporterem umowê o wspó³pracy handlowej. W ramach umowy PepsiCo zobowi¹za³o siê wyposa yæ saloniki Kolportera oraz sklepy sieci Dobry Wybór w rega³y wystawowe i lodówki z ustalonym asortymentem napojów, a tak e uczestniczyæ w programach promocyjnych Z³oty Klient i PAYBACK. Dla PepsiCo współpraca z Kolporterem ma charakter strategiczny, gdyż zwiększy udziały firmy w sektorze alternatywnym dla tradycyjnych kanałów sprzedaży mówi Małgorzata Skonieczna, dyrektor External Communications Europe Sektor PepsiCo. Gwarantowane przez nas szerokie wsparcie marketingowe i promocyjne spowodowało, że firma PepsiCo zdecydowała się na współpracę z naszą siecią sprzedaży mówi Mateusz Wiśniewski, wiceprezes Kolportera. Uzgodniliśmy szczegółowy kalendarz promocyjny na 2011 rok i ogólny kalendarz obejmujący takie działania w 2012 roku. Umowa o współpracy pomiędzy firmami Kolporter i Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. weszła w życie w styczniu br. Przypomnijmy, że historia firmy PepsiCo sięga roku 1898, kiedy to Caleb Bradham, aptekarz z New Bern w Północnej Karolinie USA, stworzył mieszankę wody gazowanej, cukru, wanilii, olejków i orzeszków Coli. Napój Bradhama został nazwany Pepsi Cola. Pięć lat później, już oficjalnie zarejestrowany napój, był reklamowany w prasie jako orzeźwiający, wzmacniający i pomagający w trawieniu. Firma Pepsi w Polsce należy do grupy Pepsi Americas, która działa zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Wyspach Karaibskich. Pepsi Americas jest kluczowym partnerem koncernu PepsiCo. Istnieje dwóch takich partnerów na świecie: Pepsi Cola Bottling i właśnie Pepsi Americas. Poprzedni właściciel Pepsi Cola General Bottlers Poland, Whitman Corporation połączył się z firmą Pepsi Americas. W Polsce firma jest zarejestrowana pod nazwą Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. Natomiast Kolporter jest największym dystrybutorem prasy i jednym z największych dystrybutorów towarów FMCG w naszym kraju. Oferuje kompleksową obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy usługi logistyczne i reklamowe. Spółka zbudowała największą w Polsce, zlokalizowaną w sklepach detalicznych, sieć terminali do sprzedaży doładowań prepaid. Terminale realizują również płatności i usługi elektroniczne. Kolporter jest właścicielem ponad 850 saloników prasowych (w tym 50 saloników Top- -Press), buduje sieć marketów spożywczych Dobry Wybór. Oprac. GK FOT. JERZY BORKIEWICZ PepsiCo zobowi¹za³o siê wyposa yæ saloniki Kolportera oraz sklepy sieci Dobry Wybór w rega³y wystawowe i lodówki 14 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

15 LUDZIE Kontrahent Kolportera o dobrych praktykach w handlu Sprzed telewizora do saloniku Klienci wybieraj¹ ma³e sklepy i punkty prasowe tylko wtedy, gdy s¹ zadowoleni z asortymentu i przede wszystkim personelu. A ten powinien byæ nie tylko mi³y i skory do rozmowy, lecz musi umieæ te przewidywaæ, co bêdzie cieszy³o siê zainteresowaniem klientów przekonuje Dominik Sat³awa, kontrahent Departamentu Dystrybucji FMCG Kolportera. Multi-Press to firma z Żywca, która obecnie posiada dwa punkty sprzedaży prasy, ale w maju zostanie otwarty trzeci, a pod koniec roku prawdopodobnie kolejny. Mamy ambitne plany, jesteśmy nastawieni na tworzenie własnej sieci mówi właściciel Dominik Satława. Kolporter dostarcza tu prasę, papierosy, także doładowania do telefonów. To dobry dostawca, który umie słuchać i spełniać nasze oczekiwania. Dlatego cenię sobie tę współpracę dodaje. P³yn¹ jedn¹ ³ódk¹ Właściciel Multi-Pressu jest zdania, że zadowolenie klienta uzależnione jest od zadowolenia pracownika. O swoim personelu mówi nie inaczej, jak tylko team, czyli drużyna. Często mówię im, że płyniemy w jednej łódce i możemy zmierzać tylko w jednym kierunku. Sukces uzależniony jest od naszej dobrej współpracy twierdzi. Dlatego już przy rekrutacji zwraca uwagę na charakter kandydatów. Pracownik musi czuć odpowiedzialność za to, co robi i być ambitnym człowiekiem podkreśla. Dlatego radzi oddać swoim ludziom część obowiązków, jak choćby dobór prasy do sklepu, bo to wpływa pozytywnie na ich podejście do pracy. Specyfika naszej działalności jest taka, że nie mamy dużej możliwości regulowania cen, bo prasa i papierosy mają nadrukowane kwoty. Zresztą ich obniżanie byłoby bez sensu, bo wówczas sprzedaż tych towarów stałaby się nierentowna. Dlatego zadowolenie klienta z naszej obsługi jest najważniejsze. Jeśli szuka konkretnego towaru, a tego u nas nie ma, Dominik Sat³awa: Swoich pracowników przekonujê, e z klientem nale y rozmawiaæ robimy wszystko, żeby to ściągnąć. Często prosimy o numer telefonu i dzwonimy do niego, gdy tylko pozyskamy to, czego poszukiwał przekonuje Dominik Satława. Swoim pracownikom tłumaczy także, że z klientem należy rozmawiać. Najważniejszym punktem filozofii firmy jest to, że klient ma przyjść do saloniku nie tylko na zakupy, ale też, by spotkać się ze sprzedającym i zamienić z nim kilka słów. Multi-Press dba, żeby klient na dobre związał się z ich punktem. Dążymy do tego, żeby nasz klient, widząc reklamę jakiegoś dodatku prasowego w telewizji, automatycznie myślał o tym, że będzie go mógł kupić właśnie u nas. To ma być nawyk, odruch bez zastanowienia tłumaczy właściciel firmy. FOT. MAKSYMILIAN BORAWSKI Ryzyko siê op³aca Sam stara się śledzić rynek reklamowy na bieżąco. I przewidywać, co może cieszyć się zainteresowaniem ludzi. Oczywiście, to wiąże się czasami z ryzykiem finansowym, ale naprawdę się opłaca mówi. I podaje przykład: ostatnio, gdy Gazeta Wyborcza dodała do swojego dziennika atrakcyjny dodatek, zamówił całą dostawę gwarantowaną, bez możliwości zwrotu. Ale to przyniosło efekt. Sprzedałem wszystkie egzemplarze. Ludzie przychodzili do mnie i mówili, że odwiedzili kilka punktów i nigdzie nie mogli tego znaleźć. Byli bardzo zadowoleni. Gdy wyszli ode mnie, od razu przekazali tę informację swoim znajomym. Przy następnej okazji jasne jest, że ci klienci na początku zajrzą właśnie do naszego punktu obrazuje Dominik Satława. Nie mniej istotna jest właściwa ekspozycja. Bardzo pomagają nam przedstawiciele Kolportera, którzy znakomicie wiedzą, jak to powinno wyglądać podkreśla. Odpowiedni dobór oferty i efektywna ich prezentacja ma niebagatelne znaczenie. Jeśli obok kasy powieszę pięć worków z tytoniem, jeden pod drugim, to jestem pewien, że sprzedadzą się wszystkie. Ostatnio przeprowadziłem eksperyment i przy wejściu na lodówce Red Bulla rozłożyłem egzemplarze Tiny z muzyką disco polo. Sprzedały się wszystkie, choć wcześniej miałem problem z ich rozprowadzeniem. Teraz, cokolwiek bym tam nie położył, to zawsze znajdą się na to chętni mówi. Ważne jest także odpowiednie ułożenie prasy na regałach. Na przykład książeczki z bajkami dla dzieci powinny być położone na samym dole, na wysokości wzroku najmłodszych czytelników. TOMASZ PORÊBSKI NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 15

16 RYNEK PRASOWY Czasopisma wydawnictwa MURATOR Od architektury po zdrowie i podró e MURATOR S.A. jest jednym z najwiêkszych polskich wydawców, du ¹ i nowoczesn¹ firm¹ z bogatym portfolio. Nale y do Grupy Medialnej ZPR, holdingu spó³ek funkcjonuj¹cym na rynku mediów (prasa, radio, internet), nieruchomości, targów i imprez wystawienniczych oraz rozrywki. Wydaje 10 miesięczników, tematyczne wydawnictwa specjalne, informatory i katalogi. Do wydawnictwa należy również popularna gazeta codzienna Super Express. Oprócz pism o tematyce budowlanej, architektonicznej i wnętrzarskiej, MURATOR publikuje magazyny o zdrowiu, dla kobiet w ciąży, działa w segmentach pism podróżniczych, hobbystycznych i dla rolników. Wybrane czasopisma, które wydaje MURATOR Budowa i architektura Murator Poradnik. Zrób to sam kwartalnik. Poradnik skierowany do osób samodzielnie wykonujących mało skomplikowane remonty i prace wykończeniowe w domach lub mieszkaniach. Radzi, jak samodzielnie wykonać różne prace od malowania, poprzez układanie gładzi, płytek i paneli, aż po montaż niektórych elementów wyposażenia, jak drzwi czy grzejniki. Zbuduj dom miesięcznik. Najtańszy na rynku poradnik o tematyce budowlanej. Trudne zagadnienia wyjaśnia w sposób prosty i przystępny. Prezentuje opowieści znanych i lubianych postaci o ich domach lub gustach, doświadczenia czytelników zdobyte podczas budowy, wypowiedzi ekspertów. Murator miesięcznik. Od blisko 30 lat pomaga Polakom w budowie ładnych, trwałych i zdrowych domów. W każdym numerze prezentuje praktyczne porady i opis wybranych zagadnień związanych z budową, wykańczaniem i remontem domu. Rzetelnie i obiektywnie informuje o produktach i usługach na rynku budowlanym. Przedstawia produkty i technologie na każdą kieszeń. Prezentuje tradycyjne i nowoczesne technologie. Promuje ekologiczne, bezpieczne i energooszczędne rozwiązania. Przybliża przepisy prawa budowlanego, radzi w kwestiach finansowych (kredyty, ubezpieczenia). Murator Numer Specjalny seria poradników Muratora, ukazujących się 8 razy w roku. Każdy numer szczegółowo przedstawia wybrane zagadnienie związane z budową, modernizacją i eksploatacją domu jednorodzinnego, np. dachy, piece i kominki, okna i drzwi, domowe instalacje. Architektura-murator miesięcznik. Magazyn dla architektów prezentujący najnowsze i najlepsze realizacje architektoniczne i projekty w Polsce oraz na świecie. Murator Projekty Domów kwartalnik. Zbiór prezentacji wybranych projektów domów z Kolekcji Muratora. Każda zawiera wszystkie niezbędne informacje, ułatwiające inwestorom wybór konkretnego projektu, m.in.: kolorowe wizualizacje, parametry techniczne, rzu- ty kondygnacji, przykłady aranżacji pomieszczeń, propozycje materiałów potrzebnych do budowy oraz ich orientacyjne ilości, koszty stanu surowego zamkniętego. Murator Projekty. Budynki inwentarskie, gospodarcze i usługo-ugowe ukazuje się 2 razy w roku. Zawiera prezentacje projektów bukaciarni, obór, chlewni i tuczarni, a także budynków garażowo-gospodarczych i garażowo-magazynowych. Każdy projekt odpowiada standardom Unii Europejskiej i jest dostosowany do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. 16 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

17 RYNEK PRASOWY Wnêtrza Dobre Wnętrze miesięcznik. Ekskluzywny magazyn poświęcony aranżacji wnętrz i sztuce użytkowej. Prezentuje efektowne, oryginalne wnętrza domów i mieszkań polskich i zagranicznych. Zawiera aktualne informacje o wydarzeniach z dziedziny wzornictwa, architektury, sztuki użytkowej. Przegląd oferty rynkowej, najnowsze wzory i najmodniejsze trendy w wystroju wnętrz. Dobre Wnętrze Numer Specjalny raz w roku. Każdy numer koncentruje się na wybranym temacie: łazience, kuchni, sypialni. Praktyczne podpowiedzi, jak zestawiać detale, elementy wyposażenia, materiały wykończeniowe, by stworzyć wnętrze w dobrym stylu, które będzie jednocześnie wygodne i praktyczne. FOT. MURATOR M jak mieszkanie miesięcznik. Poradnikowe pismo o urządzaniu wnętrz. Źródło wiedzy o tym, jak pomysłowo i funkcjonalnie urządzić oraz wyposażyć mieszkanie. Prezentuje autorskie aranżacje dopasowane do polskich realiów, zrealizowane w studiu fotograficznym MURATOR S.A. Moje Mieszkanie miesięcznik. Pismo, które inspiruje jak zmieniać swoje otoczenie, by stawało się wygodniejsze, ładniejsze, nowocześniejsze. Zachęca do zaufania własnej wyobraźni w urządzaniu domu, prezentuje łatwe i efektowne rozwiązania. Przybliża tematykę mody i stylów ponadczasowych. Radzi, w co warto zainwestować, a na czym zaoszczędzić. Architektura od wnętrza ukazuje się 3 razy w roku. Magazyn dla architektów wnętrz, prezentujący nowości rynkowe i światowe trendy w projektowaniu wnętrz mieszkalnych. Zdrowie i rodzina Zdrowie miesięcznik. Pismo podejmujące różnorodne tematy zdrowotne. Magazyn współpracuje z lekarzami i specjalistami z różnych dziedzin, odpowiada na potrzeby i pytania czytelników. Informuje o metodach leczenia oraz produktach pomagających dbać o zdrowie, dobrą kondycję i urodę. Wszechstronnie propaguje zagadnienia zdrowego stylu życia, podpowiada, jak pielęgnować urodę, co jeść z korzyścią dla zdrowia, promuje aktywne formy wypoczynku. M jak mama miesięcznik. Nowoczesny poradnik dla kobiet w ciąży i planujących dziecko. Co miesiąc dostarcza kompletnych informacji o każdej dziedzinie ich życia. Podpowiada, jak wyglądać pięknie, dobrze się odżywiać, dbać o formę fizyczną i psychiczną. Wyjaśnia, radzi, ale też chce wspierać i dodawać otuchy. Dziecko, zakupy i my ukazuje się 2 razy w roku. Katalog zakupowy dla rodziców i kobiet w ciąży. Bogato ilustrowany przewodnik po rynku produktów i usług przeznaczonych dla przyszłych mam i dzieci do lat sześciu. Podró e, sport, hobby Podróże miesięcznik. Elegancki magazyn zachęcający do odbywania ciekawych podróży i aktywnego spędzania czasu. Opisuje zarówno egzotyczne wyprawy, modne kierunki, jak i najciekawsze zakątki Polski. Zawiera aktualne i rzetelne informacje dla osób poszukujących inspiracji, konkretnych rekomendacji, dokąd wyjechać i jak dobrze zaplanować podróż. Przedstawia kilka wariantów cenowych wypraw od najtańszych, przez charakteryzujące się najlepszą relacją jakości do ceny, po najbardziej luksusowe. Podróże polecają... ukazuje się 6 razy w roku. Cykl przewodników po popularnych kierunkach turystycznych. Przydatne porady: kiedy jechać, co zobaczyć, gdzie szukać noclegu. Pomoc w wyborze miejsca wypoczynku i oszacowaniu kosztów wyjazdu. Informacje o atrakcjach turystycznych, kulturze, miejscowych obyczajach i smakach. Podróże. Sport & Rekreacja ukazuje się dwa razy w roku w edycji wiosenno-letniej oraz jesienno-zimowej, prezentując produkty typowe dla danego sezonu. Prezentuje bogaty przegląd odzieży turystycznej i sportowej, sprzętu do sportów rekreacyjnych i wyczynowych, akcesoriów kempingowych, urządzeń do ćwiczeń, ekwipunku, strojów do pływania i nurkowania oraz suplementów diety. Żagle najpopularniejszy w Polsce miesięcznik o tematyce żeglarskiej. Wyjątkowy poradnik pokazujący żeglarstwo jako niezwykły, nowoczesny styl życia. Podkreśla istotę żeglarstwa radość, pasję, przyjemność czerpaną z żeglowania. Rozbudza marzenia o wielkiej żeglarskiej przygodzie. Testuje nowe konstrukcje jachtów, przybliża wiedzę techniczną z zakresu żeglarstwa. Relacjonuje wydarzenia z imprez żeglarskich organizowanych w kraju i na świecie. Opisuje wyczyny i osiągnięcia najlepszych żeglarzy. Prezentuje locje, niezwykłe rejsy, porty i mariny. Prasa codzienna Super Express dziennik. Popularna ogólnopolska gazeta codzienna. W zwięzły sposób opisuje bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i sportowe. Angażuje się w rozwiązywanie problemów społecznych. Opisuje życie polskich i zagranicznych gwiazd, nowości i ciekawostki oraz dostarcza dużą dawkę rozrywki. Na łamach Super Expressu publikują znani publicyści, politycy i ekonomiści. (RED) NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 17

18 K L A S Y K A P O L S K I C H S E R I A L I TOM TOM TOM TOM TOM 1 od 22 lutego w sprzedaży WYJĄTKOWA KOLEKCJA 9 ALBUMÓW: KSIĄŻKA ORAZ FILM NA DVD TOM TOM Kolejne tomy co 2 tygodnie w kioskach we wtorki! TOM TOM Chcesz zamówić całą kolekcję lub brakujący tom, zadzwoń oraz Szczegółów szukaj na stronie PATRONI MEDIALNI POLECA

19 Hurtownia farmaceutyczna Kolportera poleca Najchêtniej kupowane leki bez recepty Zamówienia detaliczne i hurtowe w oddzia³ach terenowych (lista adresowa na stronie 50) oraz za poœrednictwem przedstawicieli handlowych. Czas realizacji - do 48 godzin. infolinia

20 RYNEK FMCG Od ziarna kakaowca do przyjemności Mars produkuje od stu lat Mars firma, która co roku pozyskuje miliony ton kakao, by dostarczyæ s³odkie przek¹ski ludziom na świecie, dba o produkcjê czekolady od samego pocz¹tku. A wszystko zaczyna siê, kiedy na oko³o trzech milionach ma³ych gospodarstw rodzinnych, z których pochodzi 90 proc. kakao na świecie, farmerzy pieczo³owicie zbieraj¹ ziarnko do ziarnka 30 mld dolarów rocznie Mars to jedna z największych firm rodzinnych na świecie. Jej dorobek to aż sto lat produkcji jednych z najlepszych słodyczy na świecie. Firma działa także w sektorze produkcji jedzenia dla zwierząt, napojów, gum do żucia oraz dań gotowych. Rocznie firma odnotowuje przychody na poziomie 30 mld dolarów. Jako firma rodzinna Mars ma długą tradycję aktywnego zaangażowania w życie społeczności będących w obszarze jej działalności. Inwestycje poczynione przez firmę rozpoczęły nową erę na rynku kakao, który dziś postrzegany jest jako motor wzrostu gospodarczego, poprawy stabilizacji społecznej i ochrony środowiska w Afryce Zachodniej. Zaangażowanie firmy w odpowiedzialną produkcję tego kluczowego dla niej surowca ma pozytywny wpływ na cały łańcuch dostaw od rolnika w Ghanie aż po konsumenta Twixa w Polsce, przyczynia się też do aktywnej ochrony środowiska na terenach, na których znajdują się plantacje. Aby skuteczniej działać na rzecz odpowiedzialnego rozwoju rynku kakao na świecie, Mars włączył się w działania organizacji Rainforest Alliance, która od lat 90. XX wieku pomogła już ponad 30 tysiącom gospodarstw rodzinnych i spółdzielczości w 22 krajach tropikalnych w osiągnięciu wysokiego poziomu zrównoważonego rolnictwa. Dzięki zaangażowaniu Marsa liczba plantacji objętych pomocą ciągle rośnie! Prospo³eczna koalicja Poza działaniami, które Mars podejmuje samodzielnie na rzecz poprawy warunków życia rolników uprawiających kakao na świecie, firma uczestniczy także w powołanym do życia w 2002 r. projekcie International Cocoa Initiative (ICI, Międzynarodowej Inicjatywie na Rzecz Kakao) oraz UTZ Certified, które zwalczają nadużywanie pracy dzieci i pracę przymusową w produkcji kakao. Jest również zrzeszona w Sustainable Tree Crops Program (STCP, Program Zrównoważonej Gospodarki Zasobami Leśnymi) organizacji publiczno-prywatnej, która pośredni- czy między przemysłem kakao i czekolady a przedstawicielami rządu, dbając o rozwój gospodarstw rolniczych i spółdzielni w Afryce Zachodniej. Jego celem jest wprowadzanie zmian, które spowodują, że farmerzy uzyskają rynkowe ceny za swój drogocenny surowiec. W latach firma zrealizowała pionierski program Mars Partnership for African Cocoa Communities of Tomorrow, czyli impact, w ramach którego na rozwiązywanie problemów socjalnych, społecznych i środowi- ZDJĘCIA: MARS 20 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

21 RYNEK FMCG skowych gospodarstw rolnych w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej przeznaczyła ponad 4,5 miliona dolarów. Niezależnie od oferowanego bezpośredniego wsparcia, Mars zaangażował się także w Farmer Field Schools Program, w ramach którego pomaga drobnym plantatorom osiągać większe plony poprzez poprawę stosowanych technik rolniczych. Swoją wiedzę i doradztwo dla rolników Mars oferuje także poprzez Światową Organizację Kakao (WCF) forum zrzeszające firmy zajmujące się kakao i czekoladą z całego świata. Firma wspiera też inicjatywy społeczne zmierzające do zapewnienia dzieciom rolników możliwości nauki w szkołach. To zobowiązanie realizuje poprzez program Farmer Field Schools in West & Central Africa, East Asia and Latin America, który objął już swoim zasięgiem kilkaset tysięcy małych gospodarstw rolnych. Odpowiedzialnośæ na co dzieñ Polityka odpowiedzialności Marsa dotyczy jednak nie tylko ochrony środowiska naturalnego i wsparcia gospodarstw w Afryce Zachodniej, uzależnionych od popytu na kakao. Firma, jako jedna z pierwszych na rynku, wdrożyła też system odpowiedzialnego informowania klientów konsumentów słodyczy o składzie i wartości odżywczej swoich produktów. Opracowany przez firmę Kodeks Marketingowy Mars zawiera wytyczne i ograniczenia, jakie firma sama zgodziła się przestrzegać by możliwie najlepiej i najbardziej odpowiedzialnie informować o swoich produktach. Zazwyczaj założenia Kodeksu znacznie wyprzedzają regulacje rynkowe np. Mars jako pierwsza firma wycofała się z komunikacji marketingowej skierowanej do dzieci poniżej 12 roku życia. Z tego powodu w żadnej reklamie Marsa nie zobaczymy celebrytów, osób przesadnie szczupłych ani nadmiernie otyłych, znajdziemy w niej natomiast wezwanie i zachętę do uprawiania zdrowego, aktywnego stylu życia, którego Mars jest zwolennikiem. Sztandarowe produkty Marsa: Wyroby czekoladowe SNICKERS Baton Snickers to chrupiące orzeszki, gęsty karmel i czekolada, które pomogą Ci zregenerować siły i poczuć się znowu sobą. TWIX Twix tworzą trzy proste składniki mleczna czekolada, pyszny karmel i kruche ciastko połączone w dwa paluszki. M&M s M&M s to czekoladowe kulki w kolorowej polewie, w wersji z orzechem w środku lub bez. MARS MARS jest batonem pełnym pozytywnej energii delikatna pianka, gęsty karmel i mleczna czekolada.. BOUNTY BOUNTY to batonik z intensywnie kokosowym nadzieniem. Jedzenie dla zwierz¹t PEDIGREE Najsilniejsza marka wśród produktów żywieniowych dla psów. WHISKAS Marka WHISKAS, czyli smaczne jedzenie dla kotów. CHAPPI Treściwe, smaczne jedzenie, które zaspokaja psi głód. KITEKAT KITEKAT zapewnia odpowiednią ilość energii, zadowalając nawet najbardziej wymagające, kochające wolność i przygodę koty. PERFECT FIT PERFECT FIT to pierwsza marka w pełni dostosowana do osobowości kota, zapewniająca mu zdrowie w zgodzie z jego stylem życia i potrzebami. Oprac. (RED) NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 21

22 TEST: Ty i poczucie humoru CZY UMIESZ ŻARTOWAĆ Z SIEBIE? Wybierz jedną odpowiedź do każdego pytania, policz, ile uzyskałeś odpowiedzi a, b i c. Przeczytaj komentarz. 1. Jeśli ktoś cię pyta, ile łap ma kot, odpowiadasz: a) cztery nogi b) cztery i pół łapy c) cztery łapy 2. Na jakim filmie śmiałeś się najbardziej?: a) Ciało b) Władcy much c) Ciacho 3. Gdy w sobotni wieczór ktoś niespodziewanie puka do twoich drzwi, a ty jesteś już w piżamie: a) otwierasz b) otwierasz, tylko jeśli to twój znajomy c) nie otwierasz, niezależnie od tego, kto puka 4. Jesteś zły, gdyż twój szef nie pochwalił wykonanej przez ciebie pracy. Wracasz do domu i rodzina próbuje cię rozbawić: a) ulegasz i dajesz się ponieść ogólnej wesołości b) wzruszasz ramionami, ale nie jesteś już tak zły jak wcześniej c) nic nie poprawia ci humoru 5. W towarzystwie nowo poznanych osób: a) przytaczasz anegdoty ze swojego życia b) opowiadasz pieprzne dowcipy c) nie opowiadasz dowcipów 6. Gdy podczas przyjęcia popełniasz błąd językowy, opowiadając o swojej pracy: a) obracasz to w żart i sam się z tego śmiejesz b) udajesz, że nie widzisz reakcji innych i opowiadasz dalej c) szybko kończysz i opuszczasz przyjęcie Test pr z ygotowany pr zez NOWOCZESN Y M AGA Z Y N PSYCHOLOGICZN Y SENS Większość a Masz znakomite poczucie humoru. Śmiejesz się nie tylko z żartów innych, ale potrafisz także śmiać się z siebie i pozwalasz na to znajomym. Jesteś lubiany za pogodę ducha i tryskającą energię. Masz wielu kolegów. Potrafisz obrócić w żart nawet najtrudniejszą sytuację, znajdując w niej coś zabawnego. Żadna twoja złość czy rozgoryczenie nie trwają długo. Można cię z łatwością pocieszyć. Zastanów się, czy to, że nie podchodzisz do życia zbyt poważnie, nie wpływa na twoje poczucie odpowiedzialności i czy twoim bliskim to odpowiada. Większość b Często śmiejesz się z innych, dlatego przez niektórych nie jesteś lubiany. Z siebie rzadko potrafisz się śmiać i nie tolerujesz, gdy robią to inni. Lubisz niewybredne żarty, a twój śmiech zdaje się czasem przechodzić w rechot. Nie bawi cię cyrk Monty Pythona ani Kabaret Starszych Panów, a tym bardziej Kabaret Mumio. Ale większość polskich komedii, takich jak Lejdis czy Testosteron rozśmiesza cię do łez. Zwróć uwagę, czy twoje poczucie humoru odpowiada innym i czy dowcipy, jakie opowiadasz, pasują do sytuacji oraz towarzystwa, w jakim się znalazłeś. Większość c Poczucie humoru często cię zawodzi. Ale najgorsze, że nie umiesz śmiać się z siebie. To nie tylko cię ogranicza, ale także stresuje. Nie znosisz również, kiedy inni żartują sobie z ciebie, a nawet gdy tego nie robią, czasem odnosisz wrażenie, że widzisz na ich twarzach kpiący uśmieszek, który doprowadza cię do furii. Znajomi zachowują do ciebie dystans i uważają na to, co mówią w twojej obecności. Nie czują się przy tobie swobodnie. Zacznij podchodzić do siebie z większym dystansem i zdobądź się na uśmiech. Nie doszukuj się we wszystkich wrogów. tekst Iza Zdziech

23 RYNEK PRASOWY Sukces na czternastolecie Charakterów Czytelnicy lubi¹ psychologiê Miesiêcznik Charaktery to popularnonaukowy magazyn psychologiczny. Jest jednym z niewielu tytu³ów prasowych, których sprzeda zgodnie z danymi ZKDP wzros³a w 2010 roku. Styczniowy numer Charakterów osi¹gn¹³ rekordow¹ sprzeda egz. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w lutym 1997 roku. 14 lat temu zaczynaliśmy od 52 stron i nakładu 15 tysięcy egzemplarzy. Dziś Charaktery ukazują się w nakładzie 70 tysięcy i mają 124 strony. Dołączamy także atrakcyjne dodatki tematyczne mówi Bogdan Białek, założyciel, wydawca i od 14 lat redaktor naczelny pisma. W Charakterach swoje teksty publikują najlepsi polscy i światowi psychologowie. Do stałych felietonistów należą m.in. Alosza Awdiejew i Jerzy Maksymiuk. W Charakterach swoje prace publikują wybitni artyści: Rafał Olbiński wieloletni autor okładek, Janusz Kapusta, współtwórca pierwszej makiety magazynu, czy Igor Morski. Ciekawe graficznie i przyciągające oko okładki były wielokrotnie nagradzane, m.in. wyróżnieniem Okładka Roku w konkursie Izby Wydawców Prasy. W 2008 roku Charaktery otrzymały od pisma branżowego Media&Marketing Polska tytuł Magazynu Roku. W uzasadnieniu przeczytać można: magazyn Charaktery pełni funkcję cichego doradcy. Jest dostępny i kompetentny. Może pomóc rozwiązać problem, ale przede wszystkim otwiera oczy na siebie i innych. Zajmuje się dziedziną nie tylko modną, ale odpowiadającą naszym czasom. Pomaga odnaleźć się w skomplikowanej, zaganianej współczesności. Pismo doceniają czytelnicy ludzie aktywni i kreatywni, ceniący dobre samopoczucie i zdrowy styl życia. Wielu czyta Charaktery od lat. Z ich opinii wynika, że do pisma przyciągają ich: rzetelna wiedza, kompetentni autorzy (piszą ludzie, którzy się na tym znają) oraz przystępna forma artykułów (pismo redagowane zrozumiałym językiem, łatwiejszym niż w przypadku książek i artykułów naukowych). Jak wykazują Polskie Badania Czytelnictwa, Charaktery czytają przede wszystkim dobrze wykształcone kobiety (80 procent), mieszkające w dużych miastach. Mimo że obecny nakład wynosi 70 tys. egzemplarzy, a średnia sprzedaż waha się od 43 do 48 tysięcy egzemplarzy, Charaktery każdego miesiąca czyta ponad pół miliona osób. Oprócz Charakterów Wydawnictwo Charaktery Sp. z o.o. wydaje trzy inne tytuły. Style i Charaktery to kwartalnik przeznaczony dla dojrzałych czytelników, propagujący sztukę dobrego, dojrzałego życia. Stałymi felietonistami są m.in.: Magda Umer, Adam Nowak z zespołu Raz Dwa Trzy oraz Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Psychologia Dziś jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska studenckiego, naukowego oraz osób interesujących się naukową psychologią. Teksty dotyczą m.in. doniesień z badań prowadzonych w laboratoriach i renomowanych ośrodkach na całym świecie. Dzięki współpracy z niemieckim wydawnictwem Gehirn&Geist, Psychologia Dziś znalazła się w grupie najlepszych psychologicznych magazynów świata, które ukazują się w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Holandii, a nawet Brazylii. Psychologia w Szkole to kwartalnik dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Pismo dostarcza rzetelnej wiedzy psychologicznej, niezbędnej do pracy w szkole. Autorzy wskazują m.in. jak radzić sobie w trudn y c h c z y k r y z y s o w y c h sytuacjach, jak pracować z uczniem zdolnym oraz z uczniem trudnym, jak radzić sobie z agresją w szkole. Od 2007 roku wydawnictwo rozwija też portal psychologiczny Redakcja Charakterów jest organizatorem dwóch ogólnopolskich cyklicznych wydarzeń: przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Turnieju Wiedzy Psychologicznej, odbywającego się po patronatem Ministra Edukacji Narodowej, oraz Nagrody Teofrasta konkursu na najlepsze książki psychologiczne, któremu patronuje Prezes Polskiej Akademii Nauk. Obydwa wydarzenia są szeroko prezentowane i komentowane w mediach ogólnopolskich. ANDRZEJ BIA EK NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 31

24 AKTUALNOŚCI Z³ocisty biurowiec jednym z symboli Kielc Kolporter oczami przedszkolaka Biurowiec Kolportera to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Kielcach. Jego makieta, wykonana przez czteroipó³letni¹ Amelkê Król, trafi³a na konkurs pn. Symbole Kielc i zosta³a wyró niona. Na konkurs Symbole Kielc organizowany przez Komendę Straży Miejskiej w Kielcach wpłynęło w sumie około 200 prac. Finał odbył się 18 lutego 2011 r. w kinie Moskwa. Amelka, która na co dzień uczęszcza do Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach, makietę biurowca przygotowała z tektury, wytłaczanek po czekoladkach, papieru kolorowego, drutu, kapsli po sokach i nakrętki ze słoika. Za swoją pracę otrzymała wyróżnienie, a od przedstawicieli Kolportera specjalną nagrodę w postaci dużego zestawu puzzli. Jak powiedziały nam wychowawczynie małej autorki, Katarzyna Cygan i Barbara Wicha, Amelka bardzo lubi wszelkie prace plastyczne, dlatego też chętnie wzięła udział w konkursie. Jako symbol Kielc dziewczynka, przy współudziale taty, wybrała spośród kilku propozycji właśnie biurowiec Kolportera. Dodajmy, że placówka, do której uczęszcza Amelka, bierze udział w projekcie recyklingowym Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe, dlatego też często bierze udział w konkursach związanych z wykorzystaniem surowców wtórnych. Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat Kielc, jak również zainteresowanie ich zabytkami miasta, ukazanie możliwości wykorzystania surowców wtórnych oraz uświadomienie, jak bardzo istotna jest segregacja odpadów. Dzieci miały za zadanie przedstawić z wykorzystaniem surowców wtórnych budynki i miejsca, które kojarzą się z Kielcami. Najwięcej prac przedstawiało Pałac Biskupów Krakowskich, Kadzielnię, Babę Jagę. Było też wzgórze Telegraf, kościół św. Wojciecha i kielecka katedra. Prace przygotowane przez dzieci będą prezentowane w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach do końca czerwca. KARINA ZAWADZKA Amelka otrzyma³a w nagrodê od Kolportera du y zestaw puzzli. Powy ej wykonana przez dziewczynkê makieta biurowca FOT. MARIUSZ ŚWIĄDER 32 NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167)

25 PRAWNIK RADZI O czym trzeba pamiêtaæ udzielaj¹c pe³nomocnictwa Pe³nomocnik zastêpuje mocodawcê Korzystaj¹c z instytucji pe³nomocnika nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na formê udzielenia pe³nomocnictwa. Pełnomocnictwo ogólne do tzw. czynności zwykłego zarządu musi mieć formę pisemną, inaczej jest nieważne. Pełnomocnik zastępuje swego mocodawcę w zwykłych, bieżących sprawach życia codziennego, związanych często z zarządzaniem mieniem tej osoby, np. w stosunkach ze spółdzielnią mieszkaniową, z bankiem, z kontrahentami itp., w szczególności zaś pełnomocnik może zawierać różne umowy. W praktyce zdarza się, że druga strona umowy żąda przedstawienia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub choćby z podpisem notarialnie poświadczonym, choć nie wymaga tego prawo. Występują też pełnomocnictwa rodzajowe, które upoważniają do czynności jednego rodzaju, np. do przyjmowania zamówień, składania ofert, zawierania umów określonego typu. Treść pełnomocnictwa powinna określać rodzaj tych czynności. Warto jednak pamiętać, że gdy do zawarcia umowy wymaga się formy szczególnej (pod rygorem nieważności umowy), również pełnomocnictwo powinno mieć formę szczególną. Do form szczególnych, oprócz najbardziej powszechnego sporządzenia dokumentu na piśmie, należą także: akt notarialny (np. umowa sprzedaży nieruchomości), podpis notarialnie poświadczony (np. umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), czy też tzw. data pewna, z reguły także z udziałem notariusza (np. umowa o ustanowieniu zastawu). Zdarza się, że umowę podpisuje pełnomocnik, który przekroczył zakres umocowania lub którego umocowanie już wygasło. Wówczas ważność tej umowy zależy od potwierdzenia jej przez osobę, w imieniu której umowa została zawarta. Procedura potwierdzenia jest następująca: druga strona umowy zawartej przez rzekomego pełnomocnika wyznacza termin do potwierdzenia umowy. Gdy strona, w imieniu której rzekomy pełnomocnik zawarł umowę, tej umowy nie potwierdzi, umowa przestaje wiązać stronę oczekującą na potwierdzenie. Skutkiem braku potwierdzenia umowy w terminie jest obciążający pełnomocnika obowiązek zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że nie wiedziała o braku umocowania pełnomocnika lub przekroczeniu jego zakresu. Tak więc pełnomocnik, który dostał od kontrahenta zapłatę za sprzedany towar, musi zwrócić pobraną kwotę kontrahentowi. Dodatkowo, taki kontrahent może domagać się pokrycia strat wywołanych nieważną umową. Szczególnym przypadkiem jest zawarcie, w granicach umocowania, umowy przez pełnomocnika, po wygaśnięciu tego umocowania. Chodzi o sytuację, gdy pełnomocnik był upoważniony do zawarcia umowy w określonym terminie, do czego jednak nie doszło i umowa została zawarta przez pełnomocnika po upływie terminu. Wówczas taka umowa jest ważna, nie wymaga potwierdzenia przez mocodawcę. Przyczyną nieważności umowy jest tylko wiedza drugiej strony o wygaśnięciu pełnomocnictwa lub sama możliwość łatwego dowiedzenia się o tym. Ma to miejsce, gdy druga strona poznała treść pełnomocnictwa i jego czasową granicę lub nie było przeszkód, by poprosiła pełnomocnika o okazanie pełnomocnictwa. Gdy składa się pełnomocnictwo przed organami administracji rządowej lub samorządowej oraz w postępowaniu przed sądem, należy upewnić się, czy mamy obowiązek uiścić opłatę skarbową. Niektóre osoby lub niektóre sprawy są bowiem od opłaty zwolnione. Obowiązek opłaty ciąży solidarnie na pełnomocniku i mocodawcy. Opłata wynosi 17 zł i wpłaca się ją na rzecz organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Składając pełnomocnictwo w urzędzie czy instytucji, opłatę wnosimy do tego organu podatkowego, który jest właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa. Mieszkaniec Krakowa składając pismo z pełnomocnictwem w urzędzie warszawskim, uiszcza opłatę skarbową w warszawskim organie podatkowym, a nie w Krakowie. Podstawa prawna: -art.98, 99, 103, 105 Kodeksu cywilnego z dnia r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zmianami) -art.1, art.5, art.8, art.12 Ustawy z dnia r. o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 ze zmianami) KAROLINA BUBETTY-KOPEÆ radca prawny NASZ KOLPORTER MARZEC 2011 (167) 33

Marki własne. Kolporter proponuje. coraz lepsze s. 6-7. Slavek i Slavko gotowi do Euro 2012 s. 9. Piotr Najsztub: Prasa przetrwa s.

Marki własne. Kolporter proponuje. coraz lepsze s. 6-7. Slavek i Slavko gotowi do Euro 2012 s. 9. Piotr Najsztub: Prasa przetrwa s. LUTY 2012 (177) BEZP ATNE PISMO KOLPORTERA S.A. www.nasz.kolporter.com.pl Marki własne coraz lepsze s. 6-7 Slavek i Slavko gotowi do Euro 2012 s. 9 Piotr Najsztub: Prasa przetrwa s. 13 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tygodniki. Pierwszy w rankingu Rzeczpospolitej, s.6. Dostawy prasy szyte na miarê, s.7. raz na miesi¹c, s.4-5. Wyrwij - Zachowaj!

Tygodniki. Pierwszy w rankingu Rzeczpospolitej, s.6. Dostawy prasy szyte na miarê, s.7. raz na miesi¹c, s.4-5. Wyrwij - Zachowaj! Nr 7-8/2010 (160) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Tygodniki raz na miesi¹c, s.4-5 Pierwszy w rankingu Rzeczpospolitej, s.6 Dostawy prasy szyte na miarê, s.7 Wyrwij

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s.

Rozwój. Ciężkie czasy. Przede wszystkim. w czasach kryzysu, s. 4-7. Wyrwij - Zachowaj! Kolporter Service proponuje s. 21-32. dla prasy, s. Nr 3/2009 (145) Kolporter Lider Polskiego Biznesu BEZPŁATNE PISMO FIRM GRUPY KOLPORTER Rozwój w czasach kryzysu, s. 4-7 Ciężkie czasy dla prasy, s. 8-9 Przede wszystkim zaufanie, s. 16-17 Wyrwij - Zachowaj!

Bardziej szczegółowo

Gotowi. do Euro 2012. Kolporter proponuje. Papierosy a sprawa polska s. 11. Wielkie szkolenie partnerów Kolportera s. 15. s.

Gotowi. do Euro 2012. Kolporter proponuje. Papierosy a sprawa polska s. 11. Wielkie szkolenie partnerów Kolportera s. 15. s. czerwiec 2012 (181) BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA S.A. www.nasz.kolporter.com.pl Gotowi do Euro 2012 s. 7, 8-9 Papierosy a sprawa polska s. 11 Wielkie szkolenie partnerów Kolportera s. 15 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sposób. Ponad 1000 saloników Kolportera! s. 8. na małego czytelnika s. 10-11. Zapalniczka wielki produkt s. 6-7

Sposób. Ponad 1000 saloników Kolportera! s. 8. na małego czytelnika s. 10-11. Zapalniczka wielki produkt s. 6-7 StYcZEÑ 2015 (209) BeZP atne PiSMo KolPortera www.nasz.kolporter.com.pl Sposób na małego czytelnika s. 10-11 Ponad 1000 saloników Kolportera! s. 8 Zapalniczka wielki produkt s. 6-7 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy. Dobry Wybór. Kolporter proponuje. polubili soki s. 6-7. E-papieros w dwóch smakach s. 16. na święta s. 20

Polacy. Dobry Wybór. Kolporter proponuje. polubili soki s. 6-7. E-papieros w dwóch smakach s. 16. na święta s. 20 MARZEC 2013 (189) BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA www.nasz.kolporter.com.pl Polacy polubili soki s. 6-7 Dobry Wybór na święta s. 20 E-papieros w dwóch smakach s. 16 www.kolporter.com.pl Kolporter proponuje

Bardziej szczegółowo

Gazety. Akcja lato Kolportaż w wakacje s. 8-9. dla globtrotera s. 6-7. Konkurs z egmont Polska s. 14-15. Nowe tytuły w ofercie Kolportera s.

Gazety. Akcja lato Kolportaż w wakacje s. 8-9. dla globtrotera s. 6-7. Konkurs z egmont Polska s. 14-15. Nowe tytuły w ofercie Kolportera s. LiPiEC SiERPiEÑ 2015 (215) BeZP atne PiSMo KolPortera www.nasz.kolporter.com.pl Gazety dla globtrotera s. 6-7 Akcja lato Kolportaż w wakacje s. 8-9 Konkurs z egmont Polska s. 14-15 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Portalfranczyza.pl. Wiadomości Katalog franczyz. Carrefour Express. Fundusze unijne. e-magazyn. Nr 1. www.portalfranczyza.pl

Portalfranczyza.pl. Wiadomości Katalog franczyz. Carrefour Express. Fundusze unijne. e-magazyn. Nr 1. www.portalfranczyza.pl Portalfranczyza.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 1 Wiadomości Katalog franczyz www.portalfranczyza.pl e-magazyn portalfranczyza.pl Nr 1 05/2013 Carrefour Express sprawdzony pomysł, aby przetrwać kryzys Fundusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG Spis treści 3 Od redakcji 12 Strona dla sztuki 13 Na początek Temat z okładki 14 Nowy gracz w Marszałkowskim Raport PIG 18 Zachodniopomorskie firmami stoi Gospodarka 22 Nie będzie exodusu polskich pracowników

Bardziej szczegółowo

Jaka jest ich. tajemnica sukcesu? Ochrona prawna przed atakami internetowymi firmy MLM WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU. czytaj na str.

Jaka jest ich. tajemnica sukcesu? Ochrona prawna przed atakami internetowymi firmy MLM WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU. czytaj na str. WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU Cena 19,90 PLN (w tym podatek VAT) Nr 7 / 2013 www.rankingmlm.pl Jaka jest ich tajemnica sukcesu? czytaj na str. 8 Raport branżowy Kompetencje lidera MLM Daniel Kubach, dr Adam

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe Numer 6 (15) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW / KRONIKA / DESIGN / / GOSPODARKA /

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie magazyn ludzi biznesu I 2015 Cena 9.90 zł (w tym 8% VAT) Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie Leszek Mellibruda wskazuje źródła stresu biznesmena ISSN 2300-0333 Beata Tyszkiewicz, Izabela

Bardziej szczegółowo

ODSTRESUJ SIĘ 7 sposobów na Święty spokój REFERENCJE. GRY F2P na urządzenia. IQ Partners. Jak go użyć? RoboCAMP

ODSTRESUJ SIĘ 7 sposobów na Święty spokój REFERENCJE. GRY F2P na urządzenia. IQ Partners. Jak go użyć? RoboCAMP WSZYSTKO O e-biznesie e-profit LUTY 2013 65 SPółEK IQ Partners GRY F2P na urządzenia mobilne RoboCAMP JAK poprzez zabawę dzieciaki poznają robotykę Foto: Piotr Zgodziński MAREK WYLON NETWORKING Jak działa?

Bardziej szczegółowo

Jakubczyk-Cały. Ewa. magazyn ludzi biznesu. W pogoni za sukcesem nie zapominajmy o najważniejszych wartościach życiowych

Jakubczyk-Cały. Ewa. magazyn ludzi biznesu. W pogoni za sukcesem nie zapominajmy o najważniejszych wartościach życiowych magazyn ludzi biznesu III/2013 ISSN 2300-0333 Robert Woźniak o strategii Szewczyk Auto Bożena Domżał na Rancho Pod Bocianem Dariusz Tarczyński radzi żyć chwilą Magdalena Bogulak przeprowadza metamorfozę

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Dodatek specjalny - Urządź Sklep. Sieci Handlowe i Sklepy. Eden: trzeba utrzymać klienta. CSR: uwzględnić dobro wszystkich.

DETALINFO. Dodatek specjalny - Urządź Sklep. Sieci Handlowe i Sklepy. Eden: trzeba utrzymać klienta. CSR: uwzględnić dobro wszystkich. Przegląd Dodatek specjalny - Urządź Sklep DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Eden: trzeba utrzymać klienta CSR: uwzględnić dobro wszystkich Moda na BIO DETALINFO - Sieci

Bardziej szczegółowo

Znani liderzy radzą, jak wybrać firmę MLM dla siebie! Nie tylko prawo przyciągania. Daniel Konieczny o Bobie Proctorze WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU

Znani liderzy radzą, jak wybrać firmę MLM dla siebie! Nie tylko prawo przyciągania. Daniel Konieczny o Bobie Proctorze WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU Cena 19,90 PLN (w tym podatek VAT) Nr 8 / 2013 Nie tylko prawo przyciągania Daniel Konieczny o Bobie Proctorze Właściciel firmy Seminars 4 Success przedstawia czytelnikom Managera

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Członkiem PTTK może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć przekonuje prezes tyskiego oddziału. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.

Członkiem PTTK może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć przekonuje prezes tyskiego oddziału. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy. e.strzoda@twojetychy.pl Tolak. do Katowic, i Nauk o Zdrowiu. Śląskiego. strona II strona III strona IV Bohater tygodnia: Marek Broda Członkiem PTTK może zostać każdy, wystarczy tylko chcieć przekonuje

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko:

Rynek dóbr luksusowych. Wskaźniki: terminy odsetki podatki MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW. Anna Piórkowska: Marcin Gruszko: Anna Piórkowska: GOSHICO talent na miarę sukcesu s. 20 Marcin Gruszko: Klauzule umowne kontra bank s. 34 MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCÓW Kwiecień 2012 r. Numer 4 rok XIII cena: 26,50 zł (w tym 8% VAT) Raport:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 02 (05) L U T Y 2013 NIE SIADAJ, BO NIE WSTANIESZ! rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem PRZEZ PRYZMAT MEDIÓW W JEDNYM WORKU POWRÓT DO TRADYCJI rozmowa

Bardziej szczegółowo