Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW"

Transkrypt

1 Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie, jakà jest automatyzacja pracy maszyn mobilnych. Tematyka tych prac obejmuje zagadnienia zwiàzane z projektowaniem i doborem systemów komputerowych dla tych maszyn. Prace, prowadzone od wielu lat, przynios y rezultaty nie tylko w postaci bazy laboratoryjnej, lecz tak e konkretnych rozwiàzaƒ wdro onych na obiektach rzeczywistych. Problematyka projektowania tego typu systemów obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór sprz tu komputerowego, elementów uk adu pomiarowego, opracowanie algorytmów pracy, opracowanie i uruchomienie oprogramowania u ytkowego. Dobór sprz tu systemu kontrolno-pomiarowego, jaki stosowany jest na obiektach mobilnych, wymaga nie tylko uwzgl dnienia funkcji systemu okreêlonych w za o eniach projektu, ale równie odpornoêci na szczególnie nieprzyjazne warunki pracy, takie jak: drgania, obcià enia udarowe, szeroki zakres temperatury pracy. Wymienione wymagania oraz stosunkowo krótkie serie produkowanych maszyn (w porównaniu np. z produkcjà samochodów) sprawiajà, e koszt sprz tu komputerowego oraz elementów wykonawczych i pomiarowych jest bardzo wysoki. Opracowanie algorytmów pracy systemów komputerowych wymaga analizy licznych czynników zwiàzanych z pracà maszyny, takich jak: realizacja sterowania osprz tem roboczym, diagnostyka podstawowych uk adów maszyny oraz silnika, a tak e komunikacja pomi dzy systemem komputera pok adowego oraz operatorem maszyny. Implementacja i uruchomienie oprogramowania u ytkowego wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk informatycznych oraz znacznych nak adów czasu. Zespó prof. J. Szlagowskiego z sukcesem dokona takich uruchomieƒ na koparce K-611 [1, 2], minikoparce w laboratorium IMRC oraz palownicy polskiej produkcji PG-20 [3]. Pozycjonowanie osprz tu i diagnostyka maszyn Zagadnienie automatyzacji ruchów roboczych w maszynach jest rozwijane przez kilka oêrodków naukowych w kraju. Badania mo na podzieliç na dwa podstawowe kierunki oparte na: optymalizacji kinematyki prowadzenia narz dzia, optymalizacji procesu skrawania. Najwa niejszym problemem w automatyzacji maszyn roboczych jest zagadnienie sterowania osprz tem roboczym. Podstawowà trudnoêcià w realizacji Mgr in. Dariusz Dàbrowski i prof. dr hab. Jan Szlagowski sà pracownikami Instytutu Maszyn Roboczych Ci kich PW, a dr in. Henryk Dobrowolski jest pracownikiem Instytutu Informatyki PW. takiego zadania w wi kszoêci maszyn roboczych jest zmienne obcià enie narz dzia roboczego, zale ne np. od rodzaju oêrodka gruntowego czy realizowanego zadania (np. profilu wykopu). Rozleg e badania z tego zakresu wraz z implementacjà na maszynie by y prowadzone w Instytucie Maszyn Roboczych Ci kich na Politechnice Warszawskiej od 1986 r. Prace te by y ukierunkowane na poszukiwanie rozwiàzaƒ systemowych, które pozwolà na zastosowanie takich samych metod post powania przy automatyzacji ró nych typów maszyn. Pierwszym rozwiàzaniem by system WORM [1, 2] (System Wspomagania Operatora Maszyny Roboczej), zastosowany na koparce K-611 Waryƒski. Elementy wykonawcze u yte w uk adzie hydraulicznym tej maszyny nie pozwala y na wprowadzenie pe nej automatyzacji ruchów osprz tu roboczego. System WORM powsta wi c jako system eksperymentalno-badawczy, a rozwiàzania sprz towe pozwala y nie tylko na wspomaganie operatora, ale równie na prowadzenie badaƒ pozwalajàcych identyfikowaç proces roboczy. Podstawowe funkcje systemu WORM by y nast pujàce: 1. monitorowanie po o enia oraz obcià enia osprz tu roboczego, 2. diagnostyka, 3. sterowanie silnikiem Diesla, 4. prowadzenie pomiarów parametrów roboczych oraz ich rejestracja. Operator porozumiewa si z systemem poprzez interfejs. Konsol operatora stanowi dotykowy ekran ciek okrystaliczny, na którym zaprogramowano klawisze funkcyjne oraz ekrany, na których operator otrzymywa informacje z systemu. System diagnostyczny monitorowa 30 parametrów pracy: silnika, uk adu hydraulicznego oraz elektrycznego maszyny, a tak e zawiera opcj przeprowadzania testów wybranych elementów uk adu hydraulicznego. Komputer pok adowy stale nadzorowa wskazania czujników uk adu diagnostycznego i przekazywa informacje operatorowi o wszelkich nieprawid owoêciach. Dane z uk adu diagnostycznego oraz czynnoêci wykonywane przez operatora, zwiàzane z eksploatacjà maszyny, by y rejestrowane w formie raportu i mo liwe do odczytania przez serwis lub osoby upowa nione do nadzorowania pracy operatora. Maszyna zosta a wyposa ona w uk ad lokalizacji po o enia osprz tu oraz pomiaru si y reakcji gruntu przy o onej do z ba y ki. Na rys. 1 pokazano schemat blokowy dzia ajàcego na koparce Waryƒski 611 systemu pozycjonowania osprz tu. Pracujàc koparkà w pierwszym kroku mo na by o wprowadziç dane dotyczàce zarysu wykopu lub podaç àdane trajektorie i linie graniczne pola pracy. Praca y ki by a Êledzona na monitorze ciek o- 21

2 Rys. 1. Schemat blokowy systemu pozycjonowania osprz tu krystalicznym wraz z podawaniem aktualnej wartoêci si y skrawajàcej na z bach y ki koparki [1]. Jak potwierdzajà przyk ady, system WORM po dostosowaniu konfiguracji uk adu pomiarowego i algorytmu sterowania do danej technologii pracy mo e byç wykorzystywany na pok adach ró nych mobilnych maszyn roboczych. Tematyka dalszych prac obejmowa a kierunki: 1. zaawansowanego sterowania cyfrowego pracà koparki oraz automatyzacji pe nego cyklu roboczego, 2. optymalizacji pracy maszyny roboczej, 3. badania procesów urabiania gruntów, 4. planowania i optymalizacji sekwencji ruchów roboczych maszyny, 5. wprowadzenia nowych rozwiàzaƒ hardware owych i oprogramowania dla sterowania pracà koparki (zdalne sterowanie, mechanizmy pracy wieloprocesorowej, sieç CAN). Wyniki tych prac przedstawiano w licznych publikacjach [3 16], a ich podsumowaniem jest wydana w 2001 roku monografia pod red. J. Szlagowskiego [17]. Istotà prowadzonych w Instytucie Maszyn Roboczych Ci kich Politechniki Warszawskiej prac jest àczenie rozwa aƒ teoretycznych z szerokà weryfikacjà doêwiadczalnà. Du ym nak adem si i Êrodków zbudowano Laboratorium Cyfrowego Sterowania Pracà Uk adów Hydraulicznych. Laboratorium sk ada si ze stanowiska zautomatyzowanej koparki 121 z kana em glebowym (realizuje wszystkie ruchy robocze wraz z obrotem nadwozia) i dwóch stanowisk cyfrowego sterowania ruchem liniowym i obrotowym. Na rys. 2 przedstawiono dwa widoki minikoparki wraz z kana em glebowym. Realna minikoparka 121 umieszczona zosta a na specjalnej platformie, a osprz t mo e pracowaç w pojemniku wype nionym oêrodkiem gruntowym. Osprz t koparki jest sterowany komputerem przemys owym PEP Computer Systems (rys. 3) sprz - onym z komputerem klasy PC. System ten steruje pracà osprz tu, mechanizmu obrotu, silnika i uk adu hydraulicznego. Komputer wspó pracuje z uk a- Rys. 3. Komputer sterujàcy pracà koparki Rys. 2. Zautomatyzowana minikoparka z kana em glebowym 22

3 dem kilkudziesi ciu czujników (por. rys. 5). Stanowisko to w pe ni realizuje automatyczny cykl roboczy koparki i ma te mo liwoêç zdalnego sterowania drogà radiowà. Na rys. 4 pokazano si ownik hydrauliczny, który wyposa ono w specjalnà g ówk dràga t oczyska Rys. 4. Si ownik hydrauliczny z czujnikami: si y, ciênieƒ i wysuwu (tensometryczny pomiar si y). Wewnàtrz si ownika umieszczony jest ultradêwi kowy czujnik do pomiaru wysuwu t oczyska. W si owniku na wlocie i wylocie umieszczono dwa czujniki ciênieƒ. Do budowy systemu (rys. 5) dr H. Dobrowolski zastosowa jako komputer g ówny maszyn wykorzystujàcà magistral VME, wyposa onà w dwa modu y SBC, tworzàc wielokomputer (wieloprocesor) o zró nicowanych cechach jednostek w z owych. Ka dy modu w z owy SBC zawiera dwa procesory: systemowy, z FPU, oraz komunikacyjny, obs ugujàcy àcza szeregowe na podstawie odpowiednich protoko ów. Komputer zosta wyposa ony w odpowiednie modu y wejêç/wyjêç dla sygna ów dyskretnych i analogowych (I/O). Ich liczba zosta a przewymiarowana w celu umo liwienia swobodnego do àczania ró norodnych sensorów S, zarówno tych, które znajdujà zastosowanie w eksploatacyjnej wersji systemu, jak i przeznaczonych do celów badawczych. Podrz dnymi jednostkami systemu sà kontrolery PLC po àczone z komputerem g ównym siecià CAN (modu CAN zawiera dedykowany kontroler dla tej sieci). Do komunikacji z systemem nadrz dnym zastosowano radiomodem RM po àczony z komputerem g ównym poprzez àcze szeregowe. W systemie przewidziano dwa odr bne interfejsy u ytkownika pierwszy z nich jest interfejsem dla operatora maszyny i zosta oparty na oprogramowalnym mikroterminalu TERM, przy àczonym do komputera przez àcze szeregowe. Drugi interfejs jest zwiàzany z zadaniami o charakterze badawczym i zawiera standardowy monitor graficzny MON oraz klawiatur i mysz do àczone do modu u graficznego VGA systemu. Za pomocà tego interfejsu mo na zarówno sterowaç, jak i wizualizowaç prac maszyny i samego systemu oraz dokonywaç przetwarzania i obrazowania zarejestrowanych danych. Tak przygotowany system pozwala na prowadzenie badaƒ procesu roboczego koparki w bardzo szerokim zakresie. W kanale glebowym przygotowywany jest oêrodek gruntowy o mo liwie jednakowych parametrach, natomiast opcja automatycznego generowania trajektorii narz dzia roboczego ( y ki minikoparki) zapewnia powtarzalnoêç ruchów koniecznych do prowadzenia analizy porównawczej oporów urabiania w zale noêci od zmiany wybranych parametrów kinematycznych (np. kàt skrawania, wymagany profil wykopu) lub dynamicznych (za o ona szybkoêç wykonania zadanej trajektorii). Na rys. 6 i 7 przedstawiono wyniki pomiarów w cyklu automatycznego sterowania osprz tem minikoparki. Sterowanie ruchem liniowym i obrotowym W wi kszoêci przypadków osprz t roboczy nap dzany jest poprzez system hydrauliczny. Problem z zdefiniowaniem obcià eƒ osprz tu w procesie roboczym oraz zjawiska, jakie zachodzà w uk adach hydraulicznych, powodujà, e nie mo na jednoznacznie okreêliç parametrów regulatora w zamkni tej p tli uk adu regulacji. W celu opracowania metodyki pozwalajàcej na dobór takich parametrów i budow multiregulatorów uruchomiono dwa stanowiska (rys. 8) do badania uk adów hydraulicznych sterowanych cyfrowo [5, 9, 14, 15]. Stanowisko do badania si owników pod ró nym obcià eniem (rys. 8 lewa strona) sk ada si z ustawianej pod ró nymi kàtami ramy, na której porusza si badany si ownik. Rys. 5. Schemat architektury systemu sterowania eksperymentalnej koparki 23

4 Rys. 6. Przyk adowe wyniki si zarejestrowane w cyklu automatycznego sterowania osprz tem minikoparek: FbL 1 si a dzia ajàca wzd u t oczyska si ownika y ki oêrodek niezag szczony, FbL 2, 3 si a dzia ajàca wzd u t oczyska si ownika y ki oêrodek zag szczony, jl sygna sterujàcy, sl wysuni cie si ownika y ki Oba stanowiska zasilane sà ze specjalnego zasilacza, ze sterowanà cyfrowo pompà wielot oczkowà. OkreÊlenie trajektorii ruchu narz dzia roboczego oparte jest zwykle na pomiarach po o enia wysuwu t oczysk cylindrów hydraulicznych nap dzajàcych poszczególne cz ony osprz tu, a pomiaru si y dokonuje si poprzez pomiar ciênieƒ lub bezpoêredni pomiar si w t oczyskach. Tak skompletowany na stanowisku badawczym uk ad pomiarowy oraz system wykonawczy oparty na technice proporcjonalnej pozwalajà na realizacj podstawowych zadaƒ, takich jak: sterowanie ruchem cylindrów w zamkni tej p tli sprz enia zwrotnego oraz pomiar i rejestracj si dzia ajàcych wzd u t oczysk cylindrów hydraulicznych. Uk ad kinematyczny stanowiska zosta tak zaprojektowany, by mo liwa by a realizacja zmien- Rys. 7. Przyk adowe wyniki pomiarów zarejestrowanych w cyklu automatycznego sterowania osprz tem: W, sr, sl wysuni cie poszczególnych si owników (wysi gnik, rami, y ka), FbL, FbR, FbW si y wzd u t oczysk si owników y ki, ramienia, wysi gnika 24

5 nego obcià enia t oczyska cylindra hydraulicznego w czasie jego pozycjonowania. Modu owa budowa stanowiska pozwala na wymian elementów zarówno uk adu wykonawczego (rozdzielacze proporcjonalne, cylindry hydrauliczne), jak i uk adu pomiarowego (liczba i rodzaj przetworników pomiarowych). Pierwotnie zastosowano na stanowisku uk ad oparty na sygna ach analogowych, jednak rozwój technik komputerowych stosowanych w obiektach mobilnych i wprowadzenie sieci CAN spowodowa koniecznoêç nowoczesnà aparaturà oraz metodami badawczymi. Ze wzgl du na proces dydaktyczny szczególnie wa ny jest interdyscyplinarny charakter prowadzonych prac, gdy przy automatyzacji pracy maszyn istotne sà zagadnienia dotyczàce budowy i eksploatacji maszyn, systemów hydraulicznych, doboru systemów kontrolno-pomiarowych, opracowania algorytmów, budowy i uruchamiania aplikacji. Ma to istotny wp yw na kszta towanie profilu wspó czesnego absolwenta wydzia u SIMR, który posiada wiedz z zakresu mechaniki, automatyki, technik pomiarowych oraz informatyki. Rys. 8. Stanowiska cyfrowego sterowania ruchem liniowym i obrotowym wprowadzenia niezb dnych zmian w uk adzie wykonawczym oraz kontrolno-pomiarowym stanowiska badawczego. Wprowadzenie zmian sprz towych wymaga o wprowadzenia niezb dnych zmian w stosowanym oprogramowaniu narz dziowym oraz opracowaniu i uruchomieniu aplikacji. Tak szeroki zakres prac z zakresu technik informatycznych móg byç zrealizowany tylko przy bardzo du ym udziale zespo u z II PW kierowanego przez dr. in. H. Dobrowolskiego. Na rys. 8 (po prawej stronie) przedstawiono stanowisko do badania nap du mechanizmu obrotu. o ysko wieƒcowe Rys. 9. Przyk adowy blok rozdzielacza jest nap dzane silnikiem hydraulicznym. Uk ad hydrauliczny oraz sterownik pozwalajà na precyzyjne, p ynne regulowanie obrotów w zakresie od 0,01 do 6 obr/min. Sterowanie stanowiskiem odbywa si z laptopa (por. [5, 6]). Omawiane stanowiska badawcze s u à równie studentom wydzia u SIMR PW. W ramach zaj ç laboratoryjnych, prac przejêciowych oraz prac dyplomowych studenci studiów wszystkich rodzajów majà mo liwoêç zapoznania si z Rys. 10. Przyk adowe wyniki weryfikacji modelu Modelowanie dynamiczne maszyn roboczych Wprowadzenie badaƒ do laboratorium oraz uruchomienie stanowisk do badania uk adów hydraulicznych sterowanych cyfrowo znacznie obni y o koszty prowadzenia takich badaƒ, niemniej jednak ciàgle sà one znaczne. Jednym ze sposobów skrócenia programu badawczego realizowanego w zakresie automatyzacji maszyn roboczych jest wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania u ytkowego do budowy modelu uk adu hydrauliczno-mechanicznego oraz systemu sterowania. W ramach wczeêniejszych prac badawczych prowadzonych w IMRC przeprowadzono badania dotyczàce identyfikacji elementów uk adu hydraulicznego. Uzyskane wyniki pozwoli y na zamodelowanie poszczególnych elementów, a nast pnie opracowanie modelu uk adu stanowiska pracujàcego w zamkni tej p tli uk adu regulacji, który zosta opracowany i poddany weryfikacji na stanowisku badawczym (por. rys. 8). Do opracowania modelu matematycznego uk adu hydraulicznego stanowiska zastosowano program VisSim. Model uk adu hydraulicznego stanowiska powsta jako z o enie bloków poszczególnych elementów uk adu. Na rys. 9 przedstawiono zamodelowany blok rozdzielacza. 25

6 Nast pnie opracowano i uruchomiono model pozwalajàcy na automatyczne sterowanie ruchem cylindra hydraulicznego na stanowisku badawczym. Na rys. 10 pokazano przyk adowy wynik weryfikacji modelu z badaniami na stanowisku badawczym. W przedstawionej próbie t oczysko badanego cylindra hydraulicznego wykona o ruch w cyklu automatycznego sterowania. Na rysunku przedstawiono zmierzone i uzyskane z modelu wartoêci ciênienia po stronie bezt oczyskowej oraz przemieszczenie t oczyska. Rezultaty badaƒ na stanowisku potwierdzi y prawid owoêç opracowanego modelu. Obecnie trwajà dalsze prace nad budowà modelu ca ej maszyny. Profesor W. Grzesikiewicz z Wydzia u SiMR PW opracowa kompleksowy model matematyczny [10] koparki na podstawie zasad przetwarzania energii. Prezentowany model ma postaç matematycznych zwiàzków mi dzy wspó rz dnymi, za pomocà których opisuje si energetyczne procesy powstajàce podczas pracy koparki. Na tej podstawie opracowano numeryczne metody wyznaczania rozwiàzania sformu- owanych problemów matematycznych oraz opracowano komputerowy program umo liwiajàcy symulacj pracy. Wyniki pracy pokazano w monografii [17]. Algorytmy sterowania maszynami roboczymi Istotnà sprawà przy automatyzowaniu pracy maszyn jest w aêciwe przygotowanie algorytmów. Aby uzyskaç sukces, trzeba zgromadziç kompletne bazy wiedzy dotyczàce analizowanych problemów (modele funkcjonalne). Zespó z IMRC PW i II PW przygotowa i uruchomi z o one algorytmy sterowania automatycznà pracà koparki hydraulicznej i palownicy. Opracowana metodyka zosta a omówiona w monografii [17]. Podano tam przyk ady automatycznego uk adu pozycjonowania osprz tu i uk adu diagnostycznego. Aby prowadzone badania nad automatyzacjà pracy koparki mog y znaleêç zastosowanie w obiekcie rzeczywistym, realizacja algorytmu, wed ug którego przebiega automatyzacja, musi byç odniesiona do rzeczywistego cyklu pracy maszyny. Ogromne znaczenie ma tu dobór systemu sterowania, decydujàcy o czasie trwania obliczeƒ w sterowniku koparki. Z tych powodów podj to prób zbudowania regulatora Rys. 11. Schemat interfejsu operatora sterowania uk adem hydraulicznym koparki jednonaczyniowej przy zastosowaniu logiki rozmytej. Wyniki zakoƒczonych z sukcesem prac przedstawiano w licznych publikacjach [13, 18 22]. Komunikacja cz owiek maszyna robocza Komunikowanie si cz owieka z systemem jest problemem szczególnej wagi, i to zarówno ze wzgl du na ergonomi, jak i stosowane Êrodki techniczne. W przypadku maszyny roboczej mo emy mieç do czynienia z komunikacjà operator system na pok adzie maszyny oraz zdalnà z centrum dyspozycyjnego lub za poêrednictwem przenoênego modu u zdalnego. Zakres komunikacji zale y od stopnia zautomatyzowania maszyny. Je eli przyjmiemy, e operator stanowi w istocie nadrz dny system decyzyjny, to komunikacja z maszynà ma zapewniç odpowiedni poziom sprz enia zwrotnego, u atwiajàcy rozstrzygni cia. Owo sprz enie zwrotne dokonuje si poprzez zmys y cz owieka, a wi c mamy praktycznie do dyspozycji oddzia ywanie wizualne, dêwi kowe (w tym równie g osowe) oraz mechaniczne (dotykowe). Informacja wizualna ma najwi ksze znaczenie, poniewa reakcja na nià jest najszybsza i najpe niejsza. Informacja dêwi kowa ma zdecydowanie mniejsze znaczenie i mo e byç traktowana jako uzupe niajàca (alarmowanie). Do przysz oêci, chocia chyba bliskiej, nale y wydawanie poleceƒ g osem. Niezwykle istotna jest zawartoêç i forma przekazywanej operatorowi informacji. System nie mo e zasypywaç go wszystkimi danymi, którymi dysponuje. Konieczna jest wi c selekcja informacji, przy czym powinna ona byç oparta na dwóch kryteriach: kontekst wykonywanych czynnoêci, a wi c przekazywanie tylko takich informacji, które mogà mieç bezpoêredni wp yw na aktualnie wykonywane czynnoêci, waga (znaczenie) informacji, system musi umieç decydowaç, które wiadomoêci sà wa ne, a bez jakich danych operator mo e w danej sytuacji si obejêç, przy czym operator mo e w dowolnej chwili za àdaç takich albo innych danych b dàcych w dyspozycji systemu. W IMRC PW przygotowano takie systemy komunikacji oparte na koncepcji okien komputerowych. Ogólnà struktur komunikacji systemu z operatorem przedstawiono na rys. 11. Komunikacja systemu z operatorem odbywa si za poêrednictwem terminalu LCD. Na jego ekranie wyêwietlane sà informacje numeryczne (wartoêci parametrów), tekstowe (komunikaty oraz opisy parametrów) i graficzne (s upkowe reprezentacje parametrów liczbowych, wykresy, piktogramy). Wydzielone pola ekranu pe nià równie rol przycisków umo liwiajàcych wprowadzanie informacji (decyzyjnej wybór sposobu dzia ania systemu oraz wartoêci liczbowych). Uzyskano dwa wdro enia: na koparce hydraulicznej oraz palownicy. Przyk adowy obraz graficzny z systemów wspomagania przedstawiono na rys. 12. Otoczone ramkà pola nie b dàce przyciskami i zawierajàce piktogramy pe nià rol lampek w stanie normalnym zawierajà ciemne elementy na jasnym tle. Aktywna sygnalizacja polega na inwersji pola (jasne elementy na ciemnym tle) lub w przypadku 26

7 Rys. 12. Przyk ady ekranów na ciek okrystalicznym panelu dotykowym operatora: a) koparka Waryƒski 611, b) palownica PG-20 informacji o szczególnym znaczeniu na pulsowaniu pola lampki. Przyk adowo, na rys. 12a pokazano ekran podstawowy dla koparki. Gdy nie sà u ywane specjalne funkcje systemu, na ekranie terminala pokazywane sà nast pujàce parametry: pr dkoêç obrotowa silnika (wartoêç liczbowa i wykres s upkowy), chwilowe zu ycie paliwa (wartoêç liczbowa i wykres s upkowy), temperatura cieczy ch odzàcej (wartoêç liczbowa), poziom paliwa w zbiorniku (u amek dziesi tny pe nego zbiornika), bie àca liczba przepracowanych motogodzin (od ostatniego uruchomienia silnika), czas bie àcy (zegar), wskaênik adowania akumulatora (lampka), sygnalizacja innej niesprawnoêci (lampka z piktogramem klucza). Na ekranie tym dost pne sà przyciski sterowania pr dkoêci obrotowej silnika oraz przycisk Menu udost pniajàcy wybór opcji systemu. Podobnie przygotowano system dla palownicy PG-20. Na rysunku 12b pokazano ekran informujàcy operatora o przebiegu wykonywania pala. Przyk ady wdro eƒ Rys. 13. Palownica PG-20 Przyk adem aplikacji wdro onej przez zespó z IMRC jest zautomatyzowana palownica PG-20. Firma LEGMET S.A. z Legnicy wykona a prototyp palownicy PG-20. Maszynà bazowà palownicy jest koparka BRAWAL 1611 w wersji specjalnej. Palownica PG-20 przeznaczona jest do wykonywania pali wielko- Êrednicowych o Êrednicy maks mm bez rurowania i Êrednicy maks mm z rurowaniem. Palownica wyposa ona jest w mechanizm umo liwiajàcy wykonanie pali pionowych i pochylonych pod kàtem. Maszyn w czasie prób uruchomieniowych przedstawiono na rys. 13. W IMRC PW we wspó pracy z IBDiM z Warszawy zaprojektowano i wykonano system komputera pok adowego wraz z interfejsem operatora, pozwalajàcy na automatyzowanie pewnych prac przygotowawczych maszyny oraz pomiar i rejestracj wybranych parametrów pracy. Zarejestrowane parametry s u à do tworzenia raportów o wykonanych palach, co pozwala uproêciç procedury zwiàzane z odbiorem wykonanych prac. Na rys. 14 i 15 przedstawiono terminal i system komputera pok adowego w kabinie operatora. Producent i u ytkownicy maszyny wymagali realizacji nast pujàcych celów: automatyzacji ustawienia wie y pod zadanym kàtem wzgl dem poziomu grawitacyjnego w p aszczyênie x-z (zwiàzanej z osià pod u nà nadwozia maszyny) w zakresie kàtów ( 15,+20 deg) wzgl dem pionu generacji raportów zwiàzanych z wykonaniem pala (w postaci pliku zdolnego do przes ania do systemu zewn trznego) Rys. 14. Terminal operatora w kabinie 27

8 Raport dla wiercenia pali z okresowym usuwaniem urobku zawiera nast pujàce parametry: moment obrotowy na Êwidrze pr dkoêç obrotowà sto u si wciskania Êwidra Raporty s u à do przygotowania metryki pala. Jest to dokument, który pozwala na uproszczenie procedur zwiàzanych z odbiorem wykonanych pali. Laboratoria dydaktyczno-naukowe Rys. 15. Komputer pok adowy w kabinie operatora monitorowania wybranych parametrów reprezentowanych w formie cyfrowej lub graficznej na urzàdzeniu stanowiàcym terminal operatora maszyny rejestracji wybranych parametrów do celów badawczych w postaci pliku zdolnego do przes ania do systemu zewn trznego. Komunikacja z operatorem odbywa si za poêrednictwem terminalu LCD z panelem dotykowym. Terminal jest po àczony z kasetà systemu za pomocà àcza szeregowego RS232. Umo liwia on interaktywny sposób wprowadzania i wyprowadzania danych i wybór opcji. Dane reprezentowane sà na ekranie w sposób zarówno graficzny, jak i numeryczny. Na rys. 16 przedstawiono przyk adowy ekran na interfejsie operatora. Rys. 16. Interfejs operatora Istniejà dwa rodzaje raportów generowanych przez system palownicy na podstawie danych pomiarowych zarejestrowanych z czujników: a) raport o parametrach wiercenia metodà Êwidra ciàg ego, b) raport o parametrach wiercenia metodà okresowego usuwania urobku. Raport ma nag ówek zawierajàcy dane systemowe (data, czas) wprowadzone przez operatora oraz zawiera przebieg wybranych parametrów (obliczonych jako funkcyjne na podstawie sygna ów mierzonych) w funkcji g bokoêci wiercenia. Raport dla wiercenia metodà Êwidra ciàg ego zawiera nast pujàce parametry: moment obrotowy na Êwidrze pr dkoêç obrotowà sto u pr dkoêç wiercenia (posuw pionowy) ciênienie betonu wydatek betonu Podj ta stosunkowo wczeênie, bo ju w roku 1986, problematyka automatyzacji maszyn oraz aktywny udzia pracowników IMRC w programie Tempus dotyczàcym logistyki zaowocowa y uruchomieniem laboratorium logistyki i automatyzacji w ramach specjalnoêci logistyka. Laboratorium to w sposób szczególny wià e çwiczenia podstawowe z çwiczeniami wykorzystujàcymi najnowsze osiàgni cia prac badawczych prowadzonych przez pracowników IMRC. Logistyka w sposób istotny wykorzystuje najnowsze osiàgni cia zwiàzane z automatyzacjà maszyn roboczych. Realizacja podstawowych zagadnieƒ, jakimi zajmuje si ta dyscyplina nauki (planowanie, sterowanie i kontrola), by aby niemo liwa bez rozwoju nowoczesnych systemów komputerowych pok adowych maszyn, które pozwalajà nie tylko na sterowanie procesem roboczym, ale tak e na pomiar i rejestracj podstawowych parametrów procesu technologicznego umo liwiajàcych ocen jakoêci wykonanych prac oraz analiz wydajnoêci procesu roboczego. Praktycznym przyk adem uruchomienia takiego systemu by a realizacja budowy systemu na palownicy PG-20, gdzie opracowano i uruchomiono aplikacje do tworzenia metryki pala. W ramach prac prowadzonych przez IMRC opracowano algorytm systemu doboru maszyn do robót ziemnych w zale noêci od zadaƒ oraz terminu realizacji prac. Planowanie prac maszyn na placu budowy, sterowanie i kontrola wymaga zastosowania maszyn wyposa onych w system komputera pok adowego, który pozwala na komunikacj z systemem nadrz dnym. W ramach prac badawczych prowadzonych przez IMRC zastosowano do komunikacji pomi dzy systemami komputerowymi àcze radiowe. W tym celu konieczne by o opracowanie i uruchomienie protoko u komunikacyjnego zapewniajàcego Rys. 17. Model magazynu wysokiego sk adowania 28

9 monitorowanie przesy anych danych. Protokó taki uruchomiony zosta przez zespó II PW. W ramach wczeêniej wspomnianego laboratorium logistyki i automatyzacji studenci majà mo liwoêç zapoznania si z problemami zarzàdzania magazynami wysokiego sk adowania. Uruchomiono model dydaktyczny magazynu wysokiego sk adowania oraz opracowano i uruchomiono rozproszony system sterowania modelem magazynu oparty na sieci Profi-bus. Model magazynu przedstawiono na rys. 17. Algorytm sterowania opracowano wed ug trzech ró nych strategii zarzàdzania magazynem. Na rys. 18 przedstawiono elastyczny w ze transportowy. W çwiczeniach o ró nym stopniu trudnoêci studenci zapoznajà si z budowà prostych uk adów sterowania, programowania prostych PLC, poznajà problemy budowy regulatorów, a koƒczà program na obiekcie rzeczywistym, na którym zastosowano system komputera pok adowego. Niektóre aplikacje systemów sterujàcych stanowiskami zosta y rozszerzone o modu y dydaktyczne, dostosowane do poziomu wiedzy ró nych programów studiów. Tak przyj ta koncepcja kszta cenia studentów na bazie stanowisk trwajàcych jeszcze projektów badawczych pozwala uzupe niç proces dydaktyczny o najnowsze osiàgni cia z zakresu sterowania uk adami hydraulicznymi, modelowania, zarzàdzania logistycznego. W coraz wi kszym stopniu komputer pok adowy stanowi integralnà cz Êç maszyny, zatem wspó czesny in ynier mechanik powinien posiadaç interdyscyplinarnà wiedz z zakresu automatyki, mechaniki oraz technik komputerowych. LITERATURA 1. Dàbrowski D., Dobrowolski H., Poncyliusz M., Szlagowski J.: Koparka 611 Waryƒski z uk adami automatyzujàcymi prac. Przeglàd Mechaniczny nr 10/ Dàbrowski D., Dobrowolski H., Poncyliusz M., Selenta A., Szlagowski J.: The communication within heavy machine operator assistant system (HMOAS). Proc. of 11 th Int. Symp. on Automation and Robotics in Construction, Brighton Szlagowski J., Dàbrowski D., Dobrowolski H.: System komputera pok adowego dla palownicy PG-20. Przeglàd Mechaniczny nr 9/1998, ss Dobrowolski H.: On-board computer system for an excavator. Proc. of ISARC (Int. Symposium on Automation and Robotics in Construction) XII, Warszawa 1995, Vol. I pp Miros aw T., Szlagowski J., ebrowski Z.: Position control- -algorithm of hydraulic drive of working machine. 2-nd International Scientific Forum Developments in Fluid Power Control of Machinery and Manipulators, Cracow (Poland) Miros aw T., Szlagowski J., ebrowski Z.: Control and position control-of rotary drive in the working machine. Drittes Deutsch-Polnisches Seminar Innovation und Fortschritt in der Fluidtechnik, Zakopane, (Polen) September Rys. 18. Elastyczny w ze transportowy 7. Szlagowski J., Dàbrowski D., Dobrowolski H.: Badanie maszyn z systemami monitorowania po o enia narz dzia roboczego. Maszbud 1996, ss Szlagowski J., Dàbrowski D., Dobrowolski H.: New concept of computer system for heavy machines, Developments in fluid power control of machinery and manipulators. 2 nd Int. Scientific Forum, Kraków, July 2000, pp Szlagowski J., Dàbrowski D., Godala M.: Experimental laboratory computer system for hydraulic systems control. 2 nd Int. Scientific Forum, Kraków, July 2000, pp Grzesikiewicz W.: Dynamics of mechanical systems with constraints. (In Polish). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika z WPW, Warszawa Dàbrowski D., Lassota W., Poncyliusz M., Szlagowski J.: Microcomputer Controlled Test Stand for Backhoe Excavator. Proc. of XII Int. Symp. on Automation and Robotics in Construction (ISARC 1995), Vol. 1, pp Miros aw T., ebrowski Z., Szlagowski J.: Problems of manipulator rotation control based on automation of miniexcavator. Proc. of XVIII Int. Symp. on Automation and Robotics in Construction (ISARC 18 Kraków 2001), Vol. 1, pp Sza ek A., Szlagowski J.: Adaptation of fuzzy logic controler to hydraulic backhoe excavator. Proc. of XVIII Int. Symp. On Automation and Robotics in Construction (ISARC 18), Vol. 1, pp Dàbrowski D., Wancerski G., Szlagowski J.: Control and study of hydraulic system using PLC and construction/verification of the mathematical model of the controlled system, 2 nd Int. Scientific Forum Developments in fluid power control of machinery and manipulators, Kraków, July 2000, pp Dàbrowski D., KuÊmierczyk J., Szlagowski J.: Test of digitally controlled hydraulic systems. 2 nd Int. Scientific Forum Developments in fluid power control of machinery and manipulators, Kraków, July 2000, pp Dàbrowski D., Dobrowolski H., Szlagowski J.: Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Materia y Budowlane nr 8/1999, ss Problemy automatyzacji pracy maszyn roboczych. Praca zbiorowa pod redakcjà J. Szlagowskiego. Wyd. MET, Warszawa

10 Dr in. Grzegorz Linkiewicz, dr in. Witold Marowski i prof. dr hab. in. Jerzy Pokojski sà pracownikami Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. 18. Sza ek A., Szlagowki J.: Fuzzy logic applied to optimise the work performance of hydraulic backhoe excavator. The Second International Conference on Soft and Intelligent Computing, Budapest Sza ek A.: Optimisation of excavator backhoe functional motion using fuzzy logic controller. PhD thesis, Warsaw Sza ek A., Szlagowski J.: Optymalizacja procesu odspajania gruntu w koparce hydraulicznej z osprz tem podsi biernym. Przeglàd Mechaniczny nr 7/1998, ss Sza ek A., Szlagowski J.: Optymalizacja pracy koparki z u yciem sterownika opartego na logice rozmytej. Zeszyty Naukowe Pol. Opolskiej, Mechanika nr 265/2001, z. 64, ss Sza ek A., Szlagowski J.: The problem of digging process optimisation in the hydraulic backhoe excavator, ICAMC98 13 th Int. Conf. on Automation in Mining, Koszyce, S owacja, Proc. pp

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110

MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 DIAGNOSTYKA 31 ARTYKU Y G ÓWNE 37 MONITOR MAGISTRALI CAN SYSTEMU PO REDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM PZL-110 Pawe RZUCID O Politechnika Rzeszowska, Katedra Awioniki i Sterowania 35-959 Rzeszów, Al. Powsta

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo