URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA. ul. Akacjowa 39/41, Podkowa Leśna, tel , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA. ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 022 75 92 100, fax 022 758 90 03 e-mail: urzadmiasta@podkowalesna."

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA ul. Akacjowa 39/41, Podkowa Leśna, tel , fax Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 21 ust.2 pkt 23a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 199, poz ze zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przedstawił do publicznej wiadomości Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata z perspektywą do 2018 r. w dniach od r. do r. celem zapewnienia moŝliwości udziału społeczeństwa. W ramach przeprowadzonych konsultacji zgłoszone zostały. Informacje te wraz z odpowiedziami zawarte zostały poniŝej w formie tabelarycznej.

2 Lech Mirgos ul. Akacjowa 24 Podkowa Leśna W ramach przeprowadzonych konsultacji zgłoszone zostały następujące : / z dnia r. uwaga wniesiona w terminie W nawiązaniu do projektu Program Ochrony Środowiska dla miasta Podkowa Leśna na lata z perspektywą do 2018 r. wnoszę następujące do punktów 4.5 i rzeczonego projektu: 1. Uwagi ogólne Polska jest krajem europejskim o wyjątkowo niskim standardzie przestrzegania norm w zakresie emisji akustycznych czyli hałasu. Nie przestrzega się Norm Polskich i nie wprowadza do przestrzeni publicznej Dyrektyw Europejskich dotyczących walki z hałasem. Na rynek polski wprowadza się urządzenia i maszyny emitujące hałas ponadnormatywny, które to urządzenia są eliminowane z innych rynków europejskich. Przykładem tutaj moŝe być np. tunning samochodowy oraz spalinowe kosiarki do traw i dmuchawy do liści. To samo dotyczy pojazdów szynowych i samochodowych. W zakresie spraw dotyczących hałasu projekt operuje odczuciami subiektywnymi w rodzaju problemy te są stosunkowo niewielkie lub uciąŝliwości w zakresie hałasu mają ograniczone oddziaływanie. Proszę Państwa! hałas mierzy się dla określenia jego intensywności i szkodliwości miernikami i wyraŝa jego wartość w db (decybelach). 1 - poniŝej 35 db - nieszkodliwy, ale moŝe być denerwujący, np. woda szumiąca w rurach, hałasy w sąsiedztwie. Wpływa na obniŝenie koncentracji; 2 - od 35 db do 70 db - równieŝ nieszkodliwy, lecz moŝe powodować zmęczenie, spadek wydajności pracy, trudności z koncentracją, zasypianiem i wypoczynkiem; 3 - od 70 db do 85 db - moŝe juŝ oddziaływać szkodliwie, powodować bóle głowy, wpływać szkodliwie na ustrój nerwowy człowieka itp. 4 - od 85 db do 120 db - uszkadza słuch, wpływa na zaburzenia układu krąŝenia, układu nerwowego, równowagi i innych, 5 - powyŝej 120 db - jeŝeli poziom hałasu przekroczy 150 db, juŝ po 5 minutach całkowicie paraliŝuje działanie organizmu, powodując mdłości, zaburzenia koordynacji ruchów kończyn, wytwarza stany lękowe, depresyjne i objawy chorób psychicznych, a po dłuŝszym oddziaływaniu moŝe doprowadzić nawet do śmierci. Czy w ramach tego projektu przeprowadzono takie Ad. nr 1 Polemika w odniesieniu przestrzegania norm w zakresie hałasu w Polsce wykracza poza ramy Programu Ochrony Środowiska. Kwestie dopuszczalnych norm w zakresie hałasu są ściśle uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826) jak równieŝ w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. nr 129 poz. 902, z późn. zm) między innymi art a. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie są w duŝej mierze bardziej restrykcyjne niŝ w innych krajach UE (np. Niemczech). Warto równieŝ podkreślić, Ŝe zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE z dnia r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku implementowaną do ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonywane są mapy akustyczne a na ich podstawie opracowywane i uchwalane są Programy ochrony środowiska przed hałasem. W chwili obecnej przygotowywana jest druga edycja takich map. Przytaczane przez Wnioskodawcę wartości hałasu nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach regulujących dopuszczalny hałas w środowisku. W przepisach określane są następujące normy (róŝne w odniesieniu do róŝnego sposobu uŝytkowania danego terenu i pory doby) od 40 db (np. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w nocy) do 65 db (tereny w strefie śródmiejskiej miast powyŝej 100 tys. mieszkańców). - Wszystkie mieszczą się więc w drugim przedziale podawanym przez Wnioskodawcę. W ramach wykonywania Programu Ochrony Środowiska nie wykonywano pomiarów hałasu. Z dany pozyskanych z Urzędu Gminy wynika równieŝ, Ŝe pomiary takie nie były wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska lub na skutek skarg mieszkańców. Biorąc pod uwagę: - niewielkie natęŝenie ruchu na ulicach Podkowy Leśnej - niewielkie natęŝenie ruchu na linii WKD - brak wyników pomiarów hałasu (na skutek skarg) w Urzędzie Gminy MoŜna załoŝyć z duŝą dozą prawdopodobieństwa, Ŝe nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm w tym zakresie (choć zupełnie inaczej moŝe wyglądać kwestia indywidualnego odczuwania hałasu która w duŝej mierze jest kwestią osobniczą). Autorzy POŚ nie są w stanie odnieść się do przedstawianych poglądów na temat duktów akustycznych gdyŝ jest to bardzo specyficzne zjawisko. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe podnoszony problem wynika najprawdopodobniej z właściwości fal akustycznych oraz faktu, Ŝe bardzo często hałas jest potęgowany poprzez odbijanie się fal od poszczególnych warstw atmosfery (np. w przypadku wystąpienia inwersji termicznej) lub od przeszkód terenowych. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe stosowanie jakichkolwiek ekranów akustycznych dla obiektów znajdujących się w odległości większej niŝ m od źródła hałasu jest nieskuteczne.

3 Nova Podkowa / Pismo z dnia pomiary? a więc w miejscach np.: - Centrum ul. Jana Pawła i dworzec WKD Podkowa Główna, -w pobliŝu zwartej zabudowy ul. Akacjowej od nr20 do nr 32 gdzie linia zabudowy od torów kolejki WKD jest w odległości 15 do 20 m, -tak samo w miejscu zwartej zabudowy pomiędzy stacją WKD Główna Zachodnią. -ulica Bukowa Na marginesie dodam, Ŝe hałas od magistrali kolejowej przebiegającej przez Brwinów i Milanówek jest większy w Podkowie Leśnej niŝ w samym Brwinowie skutek tzw. duktów akustycznych. 2. Uwagi szczególne Występując w imieniu własnym oraz innych mieszkańców ulicy Akacjowej odniesieniu do hałasu emitowanego przez kolejki WKD proponuję budowę ekranów akustycznych oddzielających torowisko WKD od zwartej zabudowy w rejonie nr 20 do 32 ulicy Akacjowej. Stwierdzenie w projekcie, Ŝe częstotliwość kursowania WKD jest niewielka i hałas ten nie ma istotnego znaczenia jest nieprawdziwe poniewaŝ ilość przejazdów kolejki w godzinach szczytu wynosi 8 na godzinę a poziom hałasu przekracza 70dB. W czasie przejazdu kolejki stojąc na posesji w odległości 20m od torów nie jesteśmy w stanie porozumieć się! Budowa ekranów akustycznych nie jest nadmiernie drogą inwestycją, moŝe być realizowana przy wsparciu środków europejskich i tego typu inwestycje w UE mają charakter preferencyjny. Myślę, Ŝe inwestycja będzie równieŝ popierana przez organizacje ochrony przyrody. Wnioskowane ekrany powinny być równieŝ zbudowane w dwóch innych miejscach wg mojego rozeznania na odcinku torowiska WKD od Wschodniej do Zachodniej. Ad. nr 2 szczegółowe Przedstawione w projekcie POŚ stwierdzenie, Ŝe częstotliwość kursowania kolejki WKD jest niewielka jest prawdziwe. Biorąc pod uwagę podawane natęŝenia ruchu na przecinających teren gminy drogach wojewódzkich kilka- kilkadziesiąt tysięcy pojazdów na dobę częstotliwość kursowania kolejki jest niewielka. Wnioskodawca niestety nie określił na podstawie jakich pomiarów stwierdził Ŝe hałas przy przejeździe kolejki przekracza 70 db (oraz czy pomiary te zostały wykonane zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140 poz. 824)). Zgodnie zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązek dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska spoczywa na inwestorze, którego działalność powoduje negatywne oddziaływanie w tym wypadku na Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. (WKD). Budowa ekranów akustycznych jest kosztowną inwestycją szacować moŝna Ŝe metr bieŝący ekranu o wysokości ok. 4 m kosztuje około 6-8 tysięcy złotych czyli koszt budowy 1 km ekranu to wydatek rzędu 6-8 mln zł. Przy realizacji takiej inwestycji naleŝy równieŝ brać pod uwagę fakt, Ŝe do posadowienia ekranów często niezbędne jest pozyskanie dodatkowego gruntu oraz moŝe skutkować koniecznością modyfikacji w sąsiadującą roślinność. NaleŜy zwrócić teŝ uwagę, Ŝe z funkcjonowaniem ekranów związaną są takŝe oddziaływania negatywne tj.: zacienienie, zwiększenie śmiertelności ptaków, znaczne ograniczenie migracji zwierząt. Na koniec naleŝy zauwaŝyć, Ŝe doświadczenia UE wskazują, Ŝe najskuteczniejszym sposobem eliminacji hałasu jest działanie u źródła (w miejscu emisji, lub eliminujących źródło emisji z danej lokalizacji) natomiast realizacja zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych jest działaniem stosunkowo najmniej skutecznym i posiadającym wiele wad. Uwagi główne (ogólne) Ad głównej (ogólnej) nr 1 Zgłoszona uwag jest niezasadna. Prawdą jest, Ŝe wśród cytowanych materiałów w POŚ

4 Ul. Bukowa 41a Podkowa Leśna / wpłynęło do UG w Podkowie Leśnej Uwagi i wnioski wniesione w terminie 1. Wnioskodawcy poddają w wątpliwość prezentowanego projektu z na przeprowadzenie analiz na podstawie nieaktualnych danych (np. z roku 2004, 2005), co uniemoŝliwiło dokonanie prawidłowej identyfikacji istniejących problemów oraz zagroŝeń, a tym bardziej przedstawienia ich w krótkoterminowej perspektywie. znajdują się pozycje z 2004 i 2005r. (głównie opracowania wykonane w gminie i na zlecenie urzędu gminy) jak i opracowania starsze waloryzujące poszczególne komponenty środowiska. Natomiast aktualność tych danych była weryfikowana (np. na podstawie danych GUS, informacji uzyskanych od pracowników urzędu, wizji terenowych) oraz tam gdzie było o konieczne aktualizowana (np. dane o promikach przyrody, ilości mieszkańców). NaleŜy równieŝ podkreślić, Ŝe duŝa grupa danych przyrodniczych z na charakter i specyfikę procesów przyrodniczych biorąc pod uwagę analizowany okres jest praktycznie niezmienna dotyczy to w szczególności danych o budowie geologicznej i geomorfologicznej, wodach podziemnych, klimacie, potencjalnej szacie roślinnej analizowanego terenu. O tym Ŝe dane te są nadal aktualne świadczy chociaŝby fakt, Ŝe wiele z tych danych nadal jest wykorzystywanych przez pracowników urzędu w innych opracowaniach planistycznych. NaleŜy równieŝ podkreślić, Ŝe charakter tych starych danych w zasadzie nie ma wpływu na postanowienia przygotowanego projektu POŚ. Kwestia aktualności danych ruchowych danych z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2005r. zostanie dodatkowo wyjaśniona przy uwagach szczegółowych. Mimo zaprezentowania tak powaŝnego zarzutu (wątpliwość co do poprawności przygotowania i formułowania wniosków przez autorów opracowani) Wnioskodawcy nie przedstawili w zasadzie Ŝadnych konkretnych przykładów przedstawiających wad POŚ wynikające z przywołania w spisie literatury danych z r. NaleŜy zwrócić równieŝ uwagę, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa Prawo ochrony środowiska) Program Ochrony Środowiska dla gminy nie jest dokumentem ekofizjograficznym ale opracowaniem słuŝącym do wdroŝenia Polityki Ekologicznej Państwa. 2. Zdaniem Wnioskodawców POŚ powinien być przygotowany przez najbardziej kompetentne osoby, znające z codziennego Ŝycia zawodowego problemy Podkowy Leśnej tj. przez Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Ad głównej (ogólnej) nr 2 Autorzy POŚ zgadzają się z prezentowanym przez Wnioskodawców stanowiskiem odnośnie wysokiej kompetencji i znajomości problemów ochrony środowiska przez Pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna (zostało to teŝ bardzo wyraźnie wyartykułowane w projekcie POŚ). Dlatego teŝ, w ramach opracowania niniejszego projektu dokumentu, oprócz analizy dostępnych danych oraz weryfikacji terenowej, przeprowadzono szereg rozmów i konsultacji właśnie z pracownikami UG. NaleŜy równieŝ podkreślić, Ŝe niniejszy projekt dokumentu przed poddaniem go konsultacjom społecznym weryfikowany był w ramach wewnętrznych struktur UG. Nie da się równieŝ ukryć, Ŝe przygotowanie POŚ bez aktywnej współpracy właśnie ze strony urzędników byłoby bardzo trudne a moŝna powiedzieć Ŝe wręcz niemoŝliwe. Uwagi szczegółowe: 1. Rozdz. str i str (Charakterystyka i ocena stanu środowiska, ZagroŜenia i infrastruktura środowiska) uwaga - Przedstawiona analiza została dokonana na podstawie wielu nieaktualnych danych tj. np. z roku 2004, Str. 14 nie podano horyzontu czasowego kiedy liczba Uwagi szczegółowe. Ad. uwaga nr 1 na tą uwagę została przedstawiona w pkt 1 (odpowiedzi na uwagę ogólną) oraz w pkt 10 i 12 (odpowiedzi na szczegółowe w odniesieniu do GPR 2005) Ad. uwaga nr 2

5 / mieszkańców osiągnie ok osób. uwaga - Brak takich danych ( ) wpływa na sposób realizacji zadania np.: w krótkim terminie przez zagęszczenie zabudowy moŝliwość podziału dotychczasowych działek. W analizowanym dokumencie wyraźnie zaznaczono Ŝe podana liczba mieszkańców jest prognozowaną docelową liczbą mieszkańców (bazując na informacjach wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna - załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005 Rady Miasta z dnia W wcześniejszym akapicie określono równieŝ, Ŝe liczba mieszkańców Podkowy jest dość stabilna, oraz określono ilość mieszkańców wzrasta o kilkadziesiąt osób rocznie (na skutek migracji ludności a nie przyrostu naturalnego). Określenie horyzontu czasowego kiedy docelowa ilość mieszkańców zostanie osiągnięta jest bez znaczenia dla postanowień POŚ (aczkolwiek moŝna to łatwo policzyć analizując dane przedstawione w POŚ wartość ta zostanie osiągnięta za około 8-10 lat). Wpływ powyŝszej danej w świetle obostrzeń wynikających z uchwalonego MPZP nie ma Ŝadnego wpływu na moŝliwość podziału dotychczasowych działek (parametry minimalne w tym zakresie zostały określone w MPZP) 3. Str informacje na temat sektora gospodarczego w Podkowie leśnej bazują na dokumentach z roku 2004 i 2005 Ad uwaga nr 3 Jest to prawda jednak dane te były weryfikowane w UG. Przedstawiona w POŚ tendencja udziału poszczególnych grup w sektorze gospodarczym jest nadal aktualna. 4. Str. 14 informacje na temat dochodów Podkowy Leśnej (fakt, Ŝe naleŝy ona do najbogatszych statystycznie miast w Polsce) uwaga - brak jest aktualnych danych z 2010r. Tak przedstawiona informacja bez danych bieŝących i analizy fluktuacji nie wnosi Ŝadnej wartości do Projektu. Ad. uwaga nr 4 Podobnie jak w poprzednim przypadku dane te weryfikowane były w UG i nadal utrzymuje się taka tendencja. 5. Str. 35 wśród informacji o pogarszaniu się kondycji drzewostanu, wydm i roślinności wydmowej Leśnego Parku Miejskiego uwaga - nie podano innych przyczyn oraz nie podano Ŝadnych wyników badań, a nawet sugestii. Ad. uwaga nr 5 Tak jak przedstawiono w wyjaśnieniach do pierwszej ogólnej POŚ nie jest opracowaniem ekofizjograficznym a tym bardziej pracą badawczą nad przyczyną pogarszania stanu drzewostanu na terenie gminy. Tak jak napisano w POŚ nie jest ustalone co jest przyczyną (najprawdopodobniej na ten fakt składa się szereg czynników). Z na fakt, Ŝe temat ten był przedmiotem burzliwej dyskusji w odniesieniu do lokalizowania czwartorzędowych ujęć wód podziemnych na terenie parku zamieszczono krótką informację na ten temat w opracowaniu. 6. Str. 40 Informacje na temat ogrodu przy kościele p.w. św. Krzysztofa uwaga nie zostały zaktualizowane informacje podstawowe. Prawdopodobnie fragment został zaimplementowany z innego źródła. Ad. uwaga nr 6 Uwaga nie jest jasna (w jakim zakresie opis jest nieaktualny) przytoczony fragment opisu ogrodu przy kościele.w. św. Krzysztofa, opracowano na podstawie innych dany literaturowy. 7. Str. 43 informacje na temat zagroŝenia dla populacji dzikich zwierząt związanego z pojawieniem się zdziczałych zwierząt domowych uwaga - brak jakichkolwiek danych porównawczych Ad. uwaga nr 7 Tak jak przedstawiono w wyjaśnieniach do pierwszej ogólnej POŚ nie jest opracowaniem ekofizjograficznym a tym bardziej pracą badawczą określającą ilość dzikich psów i kotów na terenie gminy. Opisywany problem ma charakter nie tylko lokalny ale ogólnopolski. Zwierzęta domowe (nawet te niezdziczane) ale przebywające na wolnym powietrzu stanowią olbrzymie zagroŝenie dla dzikich zwierząt.

6 / 8. Str przy przywoływaniu wyników ekspertyzy dendrologicznej 300 pomnikowych drzew uwaga - pominięto informację o 3 drzewach (zsumowane drzew przypisanych do poszczególnych kategorii ryzyka daje wartość 297 a nie 300 drzew). Ad. uwaga nr 8 Rzeczywiście ze zsumowania przypisanych drzew do poszczególnych kategorii zagroŝenia otrzymuje się wartość 297 drzew (a nie 300). Dane te zostały przytoczone zgodnie z zapisami Ekspertyzy dendrologicznej 300 drzew - pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej wykonanej między innymi przez Prof. dr hab. inŝ. Marka Siewniaka, (str. 19 części tekstowej ekspertyzy). 9. Str informacje o duŝym zagroŝeniu związanym ze stanem zabytkowych drzew (powołanie na 2 ekspertyzy dendrologiczne dla 300 pomnikowych drzew i 40 pomnikowych drzew w najgorszym stanie) uwaga - Nie podano definicji poszczególnych poziomów ryzyk. Jak naleŝy interpretować poziom 5 ryzyka (przypisano 158 drzew) jeśli wykonuje się dodatkową ekspertyzę 40 drzew o najgorszym stanie. Ad. uwaga nr 9 Tak jak przedstawiono w wyjaśnieniach do pierwszej ogólnej POŚ nie jest opracowaniem ekofizjograficznym a tym bardziej pracą prezentującą metodykę określania statyki i poziomu ryzyka związanego z funkcjonowaniem danego drzewa. Metodyka ta opisana jest przytaczanej w POŚ Ekspertyzy dendrologicznej 300 drzew - pomników przyrody na terenie Podkowy Leśnej (dostępnej w Urzędzie Gminy). W analizowanej uwadze mylone są niestety dwa odrębne pojęcia: poziom ryzyka i stan drzewa. Poziom ryzyka jest to stopień prawdopodobieństwa zdarzenia [zniszczenia, uszkodzenia ludzi i mienia] zaleŝnego od stanu statycznego danego drzewa oraz wraŝliwości otoczenia [rozumianej jako iloczyn rodzaju oraz intensywności uŝytkowania terenu] w konkretnych warunkach fizjograficznych. 1 bardzo niski (w sąsiedztwie drzewa o wartości Sb 1 >100% rosnącego w lesie lub parku w miejscach odwiedzanych przygodnie, miejskich terenach nie zainwestowanych ) 2 niski (w sąsiedztwie drzewa o wartości Sb>300% i rosnącego w rejonach o niskim natęŝeniu uŝytkowania i nieznacznym zainwestowaniu np. w miejscach ustronnych) 3 średni (w sąsiedztwie drzewa o wartości Sb>200% i rosnącego w miejscu o małym natęŝeniu ruchu np. boczne ulice dojazdowe) 4 wysoki (w sąsiedztwie drzewa o wartości 100%>Sb>200% i rosnącego w terenie często uŝytkowanym np. ulice osiedlowe, parkingi, chodniki) 5 bardzo wysoki (w sąsiedztwie drzewa o wartości 100%>Sb w przestrzeniach komunikacyjnych lub rosnącego w terenie stale uŝytkowanym np. główne ulice i chodniki, przedszkola, szkoły, place zabaw, szpitale) 10. Str 47 przy podawaniu danych o natęŝeniu ruchu na przebiegających przez teren gminy oparto się o dane Stan drzewa jest to jedynie określenie jego stanu (kondycji) głównie w kontekście moŝliwości złamania (np. w odziomku, pniu, koronie). Istnieje wiele metod oceny stanu drzewa od wizualnych do wymagających specjalistycznych urządzeń. W przedmiotowym przypadku wykonano dodatkową ekspertyzę drzew w najgorszej kondycji. Ad. uwaga nr 10 A poddanym konsultacjom projekcie POŚ wykorzystano GPR dla dróg wojewódzkich z roku 1 S b wytrzymałość aktualna [na złamanie pnia], obliczona z uwzględnieniem wypróchnień i defektów pnia

7 / z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2005r. uwaga - Stare dane. Brak chociaŝby próby przybliŝenia informacji np.: na podstawie zmiany wielkości zarejestrowanych samochodów w powiecie, województwie gdyŝ tylko takie dane były dostępne w tym okresie. GPR wykonywany jest zarówno dla dróg wojewódzkich jak i krajowych co 5 lat, jednak wykonywanie przedmiotowych pomiarów i opracowanie wyników jest bardzo długotrwałe i trwa około 1,5 roku (same pomiary wykonywane są w wybranych dniach przez cały rok a nawet w roku następnym). Dlatego teŝ w momencie opracowania POŚ dane takie nie były dostępne. Dopiero na przełomie października/listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z Zarządami Dróg Wojewódzkich (takŝe Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich) udostępniła takie dane (takŝe w odniesieniu do dróg krajowych). Dane te prezentują się następująco (w nawiasie przedstawiono wyniki GPR 2005) DW 719 Otrębusy-Milanówek p/d (GPR p/d) DW 720 Brwinów-Otrębusy-Nadarzyn p/d (GPR p/d) NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe rząd wielkości w odniesieniu do natęŝenia ruchu jest taki sam (na DW 719 natęŝenie ruchu spadło a na DW 720 wzrosło. Wnioskodawcy zarzucili autorom POŚ nie podjęto chociaŝby próby przybliŝenia informacji np.: na podstawie zmiany wielkości zarejestrowanych samochodów w powiecie, województwie. Niestety wykorzystanie takich danych w tym celu nie jest moŝliwe ew. przybliŝenie takich danych odbywa się na zupełnie innej zasadzie. Na potrzeby wykonywania takich analiz wykorzystywane są skomplikowane programy komputerowe, które działają w oparciu o skonstruowane modele ruchu (obejmujące równieŝ projektowane inwestycje). MoŜliwe jest równieŝ prognozowanie natęŝeń ruchu poprzez przyjęcie określonych wskaźników wzrostu (w oparciu o wzrost PKB). 11. Str. 47 informacje na temat ograniczania wielkości hałasu na skutek poprawy stanu nawierzchni remontowanej w br. drogi wojewódzkiej 719 uwaga - To jest jedynie propaganda sukcesu. NaleŜy przyjąć załoŝenie jaka będzie jakość drogi w kolejnych latach uŝytkowania. Pierwszy test jakości wykonanych robót to zima Ad. uwaga nr 11 Nie moŝna się zgodzić z zarzutem stosowania tzw. propagandy sukcesu. Dane literaturowe jak równieŝ wyniki pomiarów (i prognoz z wykorzystaniem specjalistycznego opracowania) wskazują na istnienie takiej zaleŝności. Biorąc pod uwagę czasookres dla którego opracowano projekt POŚ jak najbardziej moŝna przyjąć zaleŝność Ŝe wykonany w 2011r. remont nawierzchni obniŝy natęŝenie hałasu na terenach przyległych. 12. Str. 47 informacje o natęŝeniu ruchu (na podstawie GPR z 2005r.) i przebiegu przez las bez zabudowy uwaga - Stare dane nieadekwatne do bieŝącej sytuacji. Ad. uwaga nr 12 Zagadnienia związane z GPR 2005r. zostały wyjaśnione przy odpowiedzi na pytanie 10. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe przedmiotowy opis przebiegu drogi wojewódzkiej 720 odnosi się do terenu gminy. 13. Str. 49 informacja na temat punktowych źródeł zanieczyszczenia powietrza jakimi jest kotłownia przy piekarni oraz pewna ilość przydomowych palenisk nadal opalanych węglem kamiennym uwaga: Nie Ad. uwaga nr 13 Biorąc pod uwagę brak danych pomiarowych jak i precyzyjnych danych odnośnie lokalizacji budynków wykorzystujących węgiel kamienny jako surowiec energetyczny prezentowanie na mapie lokalizacji piekarni mija się z celem. PoniewaŜ charakter emisji punktowych róŝni się 2 Uchwała nr 145/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata

8 / przedstawiono lokalizacji omawianego obiektu. Czy chodzi o piekarnię Pana Dworaka? JeŜeli tak to jaka waga jest tego obiektu w odniesieniu do zanieczyszczeń komunikacyjnych? zdecydowanie od emisji liniowej nie moŝna odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. NaleŜy załoŝyć, Ŝe w warunkach Podkowy Leśnej emisja liniowa zanieczyszczeń do powietrza ma większe znaczenie. 14. Str informacje o niewielkim ruchu samochodowym na terenie miasta uwaga Ten zapis jest subiektywną opinią Autora. Na podstawie jakich badań został określony niewielki ruch samochodowy. Ad. uwaga nr 14 Zapis o niewielkim ruchu samochodów na terenie Podkowy Leśnej nie jest subiektywną opinią autorów. Do formułowania takich wniosków upowaŝniają przeprowadzone obserwacje oraz analizy wyników GPR 2005 i NatęŜenie ruchu na terenie podkowy jest wielokrotnie mniejsze od natęŝeń notowanych na drogach wojewódzkich przebiegających przez teren gminy. 15. Str. 54 informacje na temat źródeł odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe, sektor handlowy i sektor usług) oraz na temat duŝego udziału odpadów organicznych (ponad 40%) uwaga Na podstawie pkt 4.9. Gospodarka odpadami nie podano informacji jaka jest gospodarka odpadami organicznymi, a w konsekwencji czy jest to problem, czy nie? Ad. uwaga nr 15 Gospodarkę odpadami na terenie Podkowy Leśnej reguluje Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogród Podkowa Leśna na lata przyjęty uchwałą nr 145/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 listopada 2009 roku. W rozdziale 1.1 wyjaśniono równieŝ dlaczego w POŚ nie opracowywano odrębnego Programu Gospodarki Odpadami, a wykorzystano obecnie obowiązujący. Takie podejście wynika z następujących uwarunkowań: Rada Gminy juŝ uchwaliła w 2009 r. Program Gospodarki Odpadami,2 zmiany przepisów wynikającą ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od nie juŝ będą opracowywane gminne Programy Gospodarki Odpadami. 16. Str. 61 informacja o niewykorzystywaniu w pracy urzędu nowoczesnych technik ułatwiających planowanie przestrzenne i zarządzanie środowiskiem (systemu GIS, opracowanie baz danych o środowisku). Uwaga- To nie jest problem środowiskowy. To jest jeden ze sposobów na pozyskiwanie danych umoŝliwiających określanie problemów środowiskowych. Natomiast nie ujęto problemu nasilenia-wzrostu hałasu. Ad. uwaga nr 16 Niewykorzystywaniu w pracy urzędu nowoczesnych technik ułatwiających planowanie przestrzenne i zarządzanie środowiskiem musi być uznane za problem środowiskowy gdyŝ skutecznie ogranicza moŝliwości sprawnego zarządzania środowiskiem co w efekcie przekłada się na jego jakość. Nowoczesne techniki nie słuŝą jedynie do pozyskiwania danych umoŝliwiają ich odpowiednią analizę i powiązanie z innymi danymi o środowisku. W ocenie autorów POŚ problem nasilenia hałasu nie jest głównym problemem Podkowy Leśnej dlatego nie został on Liście najwaŝniejszych problemów. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe został on opisany w tabeli w której przedstawiono mocne i słabe strony Podkowy Leśnej. TakŜe wśród planowanych działań ujęto działania w zakresie ograniczenia hałasu. 17. Str. 87 informacja o horyzontach czasowych realizacji programu krótkookresowym (na lata ) uwaga W jaki sposób w 2011r. jeŝeli projekt został opracowany we wrześniu br. a 10 listopada zakończy się przyjmowanie uwag i wniosków konsultacyjnych. 18. Str. 96 rozdział Ochrona środowiska przed odpadami uwaga brak w tym miejscu i w całym Ad. uwaga nr 17 Planowane jest Ŝe POŚ zostanie uchwalony w br. TakŜe w br. moŝliwe będzie podjęcie działań określonych w POŚ dlatego rok 2011 został uwzględniony w harmonogramie. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe podobna konstrukcja przyjęta jest w obecnie opracowywanym POŚ dla woj. Mazowieckiego. Ad. uwaga nr 18 w tym zakresie została udzielona przy odpowiedzi na pytanie nr 15

9 / Projekcie planu zagospodarowania odpadów organicznych Liga Ochrony Przyrody Oddział Podkowie Leśnej w Pismo z dnia r. wpłynęło do UG Uwagi i wnioski wniesiono w terminie 19. Str. 97 rozdział Dalsza poprawa klimatu akustycznego uwaga brak o ograniczaniu uŝywania urządzeń w bieŝącej pielęgnacji ogrodów typu kosiarek spalinowych, czy odkurzaczy do liści. Aby zrealizować cel strategiczny jakim dla władz samorządowych Podkowy Leśnej powinno być zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta ogrodu ze szczególnym uwzględnieniem jego bioróŝnorodności i niepowtarzalności ( ) POŚ powinien uwzględniać poniŝsze i wnioski przekazane przez Oddział LOP w Podkowie Leśnej: 1. Nowa bezpieczna organizacja ruchu drogowego w mieścieogrodzie Podkowie Leśnej, powinna uwzględniać: a. Ograniczenie tranzytu przez Podkowę Leśną poprzez zakaz wjazdu samochodów cięŝarowych powyŝej 8t., ograniczyć prędkość pojazdów. b. Spowolnienie ruchu na całym terenie miasta-ogrodu poprzez wprowadzenie ciągów piesze-jezdnych. Wprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Parkowej spowoduje: likwidację tranzytu, poprawę bezpieczeństwa spacerowiczów, bezpieczną drogę do szkoły dla dzieci i młodzieŝy, ochronę migracji zwierząt połączenie funkcjonalne LPM z resztą Podkowy Leśnej. c. Rewitalizację oświetlonego ciągu pieszego do stacji Podkowa Leśna Główna do budynku pałacyku Kasyno wzdłuŝ torów kolejowych WKD (obsadzenie irysami). Ad. uwaga nr 19 Zdaniem autorów POŚ brak jest w obecnie obowiązującym systemie prawnym moŝliwości wprowadzenie takich ograniczeń. Nawet jeŝeli podjęto by taką próbę, to wyegzekwowanie takiego obowiązku byłoby w praktyce niemoŝliwe. Dlatego wprowadzenie takiego zapisu skutkowałoby Ŝe byłby on w zasadzie niewykonalny. O wiele skuteczniejsze będą działania pośrednie (np. edukacja ekologiczna, propagowanie właściwych zachowań, propagowanie wiedzy o negatywnym wpływie hałasu na zdrowie człowieka). W analizowanym POŚ jako cel priorytetowy określono: ZrównowaŜony rozwój gminy i stała poprawa warunków Ŝycia jej mieszkańców jest on zgodny zarówno z obowiązującą PEP jak i POŚ dla województwa mazowieckiego, oraz powiatu grodziskiego. NaleŜy podkreśli, Ŝe ma on charakter znacznie szerszy niŝ podnoszony jedynie przez LOP cel strategiczny: ( )zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta ogrodu ze szczególnym uwzględnieniem jego bioróŝnorodności i niepowtarzalności ( ). Dlatego teŝ nie wszystkie i wnioski LOP mogą być uwzględnione w niniejszym POŚ. Ad. uwaga nr 1 W analizowanym POŚ zamieszczone zadanie pt.: Opracowanie i uzgodnienie z innymi zarządcami dróg koncepcji organizacji ruchu na terenie gminy Podkowa Leśna, kompleksowo traktujące kwestie ruchowe (takŝe w odniesieniu do okolicznego układu drogowego) w celu obniŝenia natęŝenia hałasu u źródła (uspokojenie i upłynnienie ruchu, ograniczenie prędkości na terenach wraŝliwych, uregulowanie ruchu pojazdów cięŝarowych na terenie miasta), tak aby sposób poruszania się pojazdów na terenie gminy w maksymalnym stopniu komponował się z koncepcją miasta-ogrodu. Podnoszone przez LOP postulaty powinny być przeanalizowane na etapie wykonywania tego opracowania, i o ile uznane zostaną one za zasadne, do niego wprowadzone. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe opracowanie takie ma charakter specjalistyczny (między innymi z zakresu inŝynierii ruchu drogowego jak równieŝ zagadnień akustyki i BRD) dlatego na obecnym etapie w POŚ nie moŝna przesądzić, jakie zapisy powinny być w nim zamieszczone. 2. Strategia rozwoju terenów zielonych powinna mieć na celu zachowanie bioróŝnorodności miasta-ogrodu Podkowy Leśnej poniewaŝ jest to najcenniejszy walor miasta: a. Zaprzestanie rabunkowej gospodarki wodnej poprzez zaprzestanie zaopatrywanie w wodę sąsiednich miejscowości: Brwinowa, itd. Spowoduje to zatrzymanie usychania drzew i likwidację cyklicznych braków wody nękających naszych mieszkańców. b. Podjęcie działań dot. Regulacji stosunków wodnych Ad. uwaga nr 2 Opisywane w rozdziale Poprawa stanu zieleni miejskiej działania, jako główny cel przedstawiają poprawę stanu zieleni miejskiej oraz uzupełnienie strat w zieleni wynikającej z niezbędnych zabiegów. Zdaniem autorów POŚ podobnie jak w poprzednim przypadku, nie moŝna w analizowanym dokumencie rozstrzygać jakie zapisy zostaną w niej umieszczone (gdyŝ będzie to zupełnie odrębne opracowanie). Wydaje się jednak, Ŝe opisywane w POŚ zadanie pt.: Opracowanie koncepcji koniecznych do wykonania nasadzeń roślinności na terenach naleŝących do miasta / uzupełnienia ubytków po niezbędnej wycince (w ramach niezbędnej wymiany (odmłodzenia) drzewostanu). nie moŝe uwzględniać wszystkich

10 / w Podkowie Leśnej (udroŝnienie rowów na prywatnych działkach, budowa zbiorników retencyjnych na północy i południu) c. Wykonanie zalecenia Państwowej Rady Ochrony Przyrody z 2007r. dotyczące przeprowadzenia całorocznej inwentaryzacji roślinności w Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym pod nazwą Leśny park Miejski w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej w tym roślin prawnie chronionych oraz naniesień stanowisk roślinnych na mapy. d. Rozpoczęcie rewitalizacji LPM od przebudowy zbiornika wodnego a nie od budowy tarasu widokowego na chronionej wydmie i ustawienia ławek. e. Ograniczenie poboru wody z dwóch studni czwartorzędowych o głębokości 56 m p.p.t. w Leśnym Parku Miejskim (LPM). f. Połączenie Leśnego Parku Miejskiego z terenem MOK (korty tenisowe i plac zabaw naleŝy usytuować na terenie MOK) zgodnie z prezentacją z dnia 7 listopada br. dot. Strategii zastosowanie formuły bezkosztowej, czyli zamiany działek. g. Połączenie Leśnego Parku Miejskiego z Rezerwatem Przyrody Parów Sójek zastosowanie formuły bezkosztowej, czyli zamiany działek. h. Zaprzestanie działań powodujących degradację LPM np. przyzwolenia na wjazd samochodów. i. Kontynuacja współpracy z Nadleśnictwem Chojnów i Grójec w zakresie ochrony trzech rezerwatów przyrody, nowych nasadzeń na terenie LPM, Lasu Młochowskiego, terenów zieleni miejskiej a przede wszystkim prywatnych posesji. j. DąŜenie do zwiększenia % lesistości terenu Podkowy Leśnej. k. Wprowadzenie nasadzeń wzdłuŝ DW 719 w celu zmniejszenia hałasu i wpływu zanieczyszczeń. l. Inwentaryzacja nowych pomników przyrody np. w Parowie Sójek i na prywatnych posesjach. poruszanych przez LOP problemów gdyŝ będą one wykraczały poza jego zakres. 3. Ograniczenie hałasu poprzez wprowadzenie zakazu: a. UŜywania hukowych ogni sztucznych, b. Stosowania kosiarek spalinowych (kosiarki elektryczne pracują ciszej), c. Koszenia trawy w niedzielę i święta, d. JeŜdŜenia pojazdami typu quad, Ad. uwaga nr 3 Zdaniem autorów POŚ w chwili obecnej brak jest moŝliwości prawnych oraz organizacyjnych aby postulowane przez LOP zakazy zostały wprowadzone (a nawet jeŝeli byłoby to moŝliwe) to bardzo wątpliwe jest ich wyegzekwowanie. Zagadnienia związane z ochroną przed hałasem regulowane są między innymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz.

11 / e. Wprowadzenia cyklicznych pomiarów hałasu, f. Wprowadzenie tzw. stref ciszy. 826) jak równieŝ w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. nr 129 poz. 902, z późn. zm). Wydaje się, Ŝe rozwiązaniem o wiele bardziej skutecznym podnoszonego przez LOP problemu są tzw. rozwiązania miękkie opierające się na edukacji ekologicznej i propagowania odpowiednich zachowań, które mogą być realizowanie w ramach działań wymienionych w rozdziale pt.: Wzrost znaczenia ochrony środowiska w świadomości społecznej mieszkańców gminy oraz pracowników administracji. Zdaniem autorów raportu brak jest równieŝ przesłanek aby wprowadzona została na terenie Podkowy Leśnej tzw. strefa ciszy oraz cykliczne pomiary środowiska. Cykliczne pomiary prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscach i rejonach gdzie moŝe występować przekroczenie dopuszczalnych norm. W przypadku Podkowy Leśnej brak jest jednak infrastruktury i urządzeń, które takie oddziaływanie mogłoby powodować. Ew. podstawą i przesłanką do wykonania takich badań byłby badania natęŝenia i struktury ruchu pojazdów, gdyŝ obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. nr 140 poz. 824), zawiera zapisy, które wprowadzają obowiązek przeprowadzania pomiarów okresowych, jeŝeli natęŝenie ruchu przekracza poj/dobę i % udział pojazdów cięŝkich w strukturze ruchu jest większy niŝ 20%. 4. Udzielenia wsparciom władzom miasta ogrodu Milanówka w działaniach mających na celu budowę obwodnicy Północnej (???). Budowa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka moŝe powaŝnie ingerować w środowisko. Obwodnica ma mieć szerokość 50m (dwujezdniowa z pasem zieleni i poboczem). Przed wydaniem decyzji środowiskowej Wojewoda Mazowiecki nakazał Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko. W raporcie tym muszą znaleźć się opisy wszystkich istniejących elementów środowiska oraz wpływ inwestycji na środowisko dlatego teŝ waŝne jest aby władze Podkowy Leśnej aktywnie włączyły się (w) działania mające na celu wykazanie negatywnych skutków Obwodnicy Południowej (???) na środowisko przyrodnicze i jakość Ŝycia komfort mieszkańców Podkowy Leśnej. Ad. uwaga nr 4 Zdaniem autorów POŚ formułowanie uwag o takiej treści jest niedopuszczalne i podwaŝa ogólne zasady związane z prowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko, oraz konsultacji społecznych, określonych zarówno w przepisach unijnych jak i krajowych. Fakt, Ŝe dana inwestycja moŝe negatywnie oddziaływać na środowisko nie przesądza, Ŝe takie oddziaływanie nastąpi, gdyŝ moŝe być skutecznie zminimalizowane. Ewentualne oddziaływania muszą zostać przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz przeanalizowane przy udziale społeczeństwa przez właściwe organy administracyjne. Dlatego teŝ niedopuszczalne jest formułowanie postulatów (juŝ w obecnym momencie) aby aktywnie włączyć się do negowania potrzeby realizacji obwodnicy. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe budowa obwodnic powodować moŝe równieŝ szereg pozytywnych oddziaływań (w szczególności na Ŝycie i zdrowie ludzi). 5. Wpływ budowy nowych osiedli. 6. Wpływ budowy Galerii Podkowa i pawilonów handlowych w Brwinowie przy ul. Grodziskiej Ad. uwaga nr 5 i 6 Uwaga niezrozumiała w kontekście tekstu POŚ. 7. Egzekwowanie przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców wynikających m. In. z Karty Mieszkańca. Ad. uwaga nr 7 Zdaniem autorów POŚ, zalecenie LOP zostało zawarte w działaniach opisanych w POŚ w rozdziale pt.: Wzrost znaczenia ochrony środowiska w świadomości społecznej mieszkańców gminy oraz pracowników administracji. (działania o charakterze miękkim )

12 / oraz w rozdziale pt.: Zwiększenie efektywności zarządzania w zakresie ochrony środowiska. 8. Uzupełnienie tabeli wskaźników. Ad. uwaga nr 8 Uwaga niezrozumiała w kontekście tekstu POŚ (nie jest wiadome do jakiej tabeli wskaźników odnosi się uwaga oraz, o co naleŝałoby zdaniem LOP ją uzupełnić). 9. POŚ powinien być oparty na aktualnych statystycznych np. Rocznik GUS 2010r. Ad uwaga nr 9 W zasadniczych częściach POŚ oparty jest na danych aktualnych. W niektórych zagadnieniach (mniej waŝnych z punktu ochrony środowiska) przedstawiono równieŝ starsze dane (przy zastrzeŝeniu, Ŝe przedstawiają one równieŝ obecne trendy) krotna ochronność LPM Ad. uwaga nr 10 Uwaga niezrozumiała w kontekście tekstu POŚ. Szczegółowe i wnioski Oddziału LOP do projektu POŚ (zamieszczone w załączniku nr 1 do pisma). Prosimy o odpowiedź na następujące pytania: ( ) 1. Kto imiennie opracował ww. Program? Ad. uwaga nr 1 szczegółowa POŚ opracował Zespół WGS84 2. Co to znaczy WGS 84? Ad. uwaga nr 2 szczegółowa WGS84 Polska Sp. z o.o. jest nazwą firmy która opracowała analizowany POŚ. W sensie geograficznym WGS84 (ang. World Geodetic System '84) jest nazwą jednego z rodzajów odwzorowań kartograficznych, czyli zbiorem parametrów określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. System ten definiuje elipsoidę, która jest generalizacją kształtu geoidy, wykorzystywaną do tworzenia map. 3. Dlaczego POŚ z 2004r. nie został uchwalony przez Radę Miasta Podkowy Leśnej? Ad. uwaga nr 3 - szczegółowa Przedstawione pytanie nie odnosi się do treści konsultowanego dokumentu. 4. Str. 15 Ad Na obiektach zabytkowych tzn. wpisanych do rejestru zabytków jak i ujętych w ewidencji zabytków powinny być zamieszczone tablice informacyjne. W miejscu istniejących obiektów archeologicznych równieŝ naleŝy umieścić stosowne tablice turystyka. Mapki informacyjne z naniesionymi ww. obiektami powinny być dołączone do programu POŚ oraz powyŝsze mapy informacyjne powinny być umieszczone w centrum miasta. Ad. uwaga nr 4 - szczegółowa Zdaniem autorów raportu wniosek odnośnie umieszczenie na obiektach zabytkowych odpowiednich tablic jest co do zasady słuszny, lecz nie ma związku z POŚ. POŚ nie ma charakteru przewodnika, dlatego teŝ nie wydaje się zasadne aby takie mapki zostały dołączone do jego treści. 5. Str. 17 ad Szlaki turystyczne mapki dołączyć równieŝ do opracowania. Ad. uwaga nr 5 szczegółowa POŚ nie ma charakteru przewodnika (ani opracowania ekofizjograficznego), dlatego teŝ nie

13 / wydaje się zasadne aby takie mapki zostały dołączone do jego treści. 6. Str. 24 Nawiązując do opracowania pana Kazimierskiego naleŝy tylko eksploatować wodę z poziomu oligoceńskiego czyli studni trzeciorzędowej a wodę ze studni czwartorzędowych wykorzystywać tylko awaryjnie (takie właśnie były pierwotne załoŝenia) ze względu na potencjalne zagroŝenie zanieczyszczeniami. Ad. uwaga nr 6 szczegółowa Zdaniem autorów, POŚ nie jest miejscem aby rozstrzygać wieloletnie dyskusje odnośnie kwestii związanych z zaopatrzeniem Podkowy Leśnej w wodę. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe eksploatacja ujęć czwartorzędowych jak i trzeciorzędowych następuje na mocy decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu postępowania przez właściwe organy. 7. Str. 24 Ciek wodny Niwka (RS 11) powinno być dopływ : od strony śółwina przez staw Pochylec oznaczenie dopływu od strony Owczarni (RS 11/20) powinna być teŝ uŝyta właściwa nazwa tego cieku Struga. Ad. uwaga nr 7 szczegółowa Nazwy cieków zostały zaczerpnięte z opracowań analizujących zagadnienia wodne. UŜyte określenia odnoszą się do oficjalnej nomenklatury wynikającej z nazw cieków określonych w rejestrach odpowiednich urzędów. 8. Str. 28 Ad naleŝy dopisać, Ŝe w 2005 roku z ramienia UW Wydziału Biologii pod kierunkiem dr Marty Wrzosek zostało wykonane opracowanie pt.: Grzyby Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Leśnego Parku miejskiego w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej gdzie znaleziono 93 gatunki grzybów wielkoowocnikowych oraz 2 śluzowce, a wśród nich 31 toksonów (taksonów?) moŝna uznać za rzadkie. Natomiast w podsumowaniu i wnioskach ww. opracowania stwierdzono, Ŝe: Badania warto kontynuować poniewaŝ mogą stanowić podstawę do działań ochronnych na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Ze względu na specyfikę oraz duŝe zróŝnicowanie, zarówno florystyczne jak i mikologiczne parku, wydaje się być stosownym otoczenie szczególną opieką w celu zachowania walorów przyrodniczych takŝe tego jakŝe urokliwego miejsca Ad. uwaga nr 8 szczegółowa Na terenie podkowy leśnej prowadzony był szereg badań w odniesieniu do zieleni, dlatego teŝ brak jest powodów aby akurat te badania były szczegółowo wyróŝniane wśród wielu innych. 9. Str. 29 Ad W czwartym wierszu od dołu naleŝy dopisać poza lasem i leśnym parkiem miejskim Ad. uwaga nr 9 szczegółowa W opracowaniu kilkadziesiąt razy uŝywana była nazwa leśny park miejski. W analizowanym przypadków uŝyta konstrukcja ma charakter celowy (stylistyczny). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe leśny park miejski nadal jest parkiem miejski. 10. Str. 32. Ad NaleŜy pomniki przyrody zaznaczyć na planie Podkowy Leśnej i mapkę dołączyć do opracowania oraz (w celach turystycznych) duŝą planszę umieścić w centrum miasta. Ad. uwaga nr 10 - szczegółowa Orientacyjna lokalizacja pomników przyrody zamieszczona jest na rys nr 6 str. 33. Zagadnienie związane z umieszczeniem duŝej planszy w centrum miasta wykracza poza zakres analizowanego POŚ. 11. Str. 35 ad Bardzo waŝne realizacja tego celu ochrony. Oddz.. LOP jest w posiadaniu protokołów drzew suchych, z wyszczególnieniem gatunków oraz pomiarów pni oraz mapki Leśnego Parku z zaznaczonymi (czerwonym kolorem) Ad. uwaga nr 11 szczegółowa Zdaniem autorów POŚ nie jest miejscem aby rozstrzygać wieloletnie dyskusje odnośnie kwestii związanych z zaopatrzeniem Podkowy Leśnej w wodę oraz ewentualnego usychania drzewostanu. Dane z monitoringu poziomu wód podziemnych (piezometrów) wydają się

14 / suchymi drzewami. Najwięcej, bo aŝ 115 drze (w róŝnym wieku) i róŝnych gatunków uschło podczas pierwszych 9 miesięcy, po uruchomieniu i poborze wody z LPM przez studnie czwartorzędowe nr 1 i nr 2 zaopatrujące w wodę wodociąg miejski. W kolejnych latach usychało około ¼ drzew mniej. Podczas gdy w latach poprzedzających pobór wody przez te 2 studnie z terenu LPM usuwano nie więcej niŝ 10 drzew rocznie. wskazywać, Ŝe oddziaływanie poboru wody na usychanie drzew ma charakter ograniczony. W POŚ podkreślono jednak, Ŝe przyczyny występowania takiego zjawiska mogą być róŝnorakie. 12. Str. 35 Ad Bardzo waŝne dotyczące leja depresyjnego. NaleŜy wzmóc monitoringu stanu wód gruntowych poprzez zainstalowanie dodatkowych piezometrów wzdłuŝ ciągów uschłych w latach ubiegłych (od r. co jest zaznaczone na mapce leśnego parku) oraz nadal usychających drzew głównie dębów. Dodatkowe piezometry pozwolą na określenie zasięgu leja depresyjnego, który był przewidziany przez specjalistów, którzy zalecili monitorowanie wód gruntowych w związku z poborem wody przez 2 studnie w leśnym parku. Bardzo waŝne, Ŝe w POŚ uwypuklono podlewanie uzdatnioną wodą ogródków i trawników, nie dodano mycia samochodów, kilkugodzinnego płukania i napełniania prywatnych basenów wodą wprost z ulicznego hydrantu, kilkakrotnie w ciągu dnia polewania ulic, Ŝeby się nie kurzyło. Ad. uwaga nr 12 szczegółowa Zdaniem autorów POŚ brak jest podstaw aby zakres monitoringu wód podziemnych został rozszerzony. Monitoring taki moŝe być prowadzony ew. w ramach prac naukowo badawczych. Biorąc pod uwagę ilości wykorzystywanej wody uzdatnionej do celów poza-spoŝywczych zdaniem autorów w POŚ uwypuklono najwaŝniejsze problemy. W chwili obecnej - trudno jest oczekiwać od mieszkańców, Ŝe wykorzystają do napełniania basenów wodę pochodzącą z innych źródeł. Natomiast mycie samochodów jak i polewanie ulic w kontekście wydatkowania wody ma o wiele mniejszy zakres niŝ rozbiór na cele nawadniania ogrodów. 13. Str. 42 Ad Poruszono bardzo istotne zagroŝenia zanieczyszczeniami oraz ochronę wód podziemnych i powierzchniowych popieramy. Ad. uwaga nr 13 szczegółowa Uwaga/wniosek nie wymaga odpowiedzi ani komentarza. 14. Str. 42 Ad Zanieczyszczenie wód powierzchniowych odbudowa stawu (w terenie gdzie w gruncie występuje brak warstw izolujących) powiększy zagroŝenie zanieczyszczeniami wody pozyskiwanej z 2 studni czwartorzędowych, aŝeby tego uniknąć naleŝy zaniechać eksploatacji studni czwartorzędowych. Ad. uwaga nr 14 szczegółowa Zdaniem autorów raportu przy formułowaniu tej / przyjęto zupełnie błędne załoŝenia. Aby wystąpiło takie ewentualne zagroŝenie, wykonany zbiornik musiałby zawierać same ścieki (dość stęŝone), nie być uszczelniony, być pozbawiony zdolności do samooczyszczania, jak równieŝ konieczne byłoby przyjęcie załoŝenia, Ŝe podłoŝe gruntowe, przez które przepływałyby ew. wody ze zbiornika do wód podziemnych nie posiadałyby zdolności do ich oczyszczania (zjawisko takie jednak w przyrodzie występuje). Biorąc pod uwagę, projekt zbiornika, jego zagospodarowanie oraz występujące w przyrodzie procesy samooczyszczania (zarówno w odniesieniu do samego zbiornika jak i do gruntu) wystąpienie sytuacji opisywanej przez LOP jest mało realne. 15. Str. 43 Ad Bardzo istotne zagroŝenie nadmierna wycinka drzew, rozwój urbanistyczny lecz nie wspomniano o obcinaniu gałęzi formując koronę drzewa w pędzelek Jeśli chodzi o o blokowanie lokalnych korytarzy migracji Ad. uwaga nr 15 szczegółowa W POŚ podano główne problemy z punktu widzenia środowiska (a nie wszystkie jakie na terenie gminy występują). Zagadnienie związane z zachowaniem lokalnych korytarzy migracji zostało uwzględnione w rozdziale pt.: Wspieranie działań mających na celu

15 / (poprzez ich zabudowywanie) przez co ograniczana jest bioróŝnorodność. To migrację małych zwierząt zamyka się szczelnymi ogrodzeniami bez zalecanych otworów w podmurówkach ogrodzeń posesji. W związku z ww. zagroŝeniami zasadne jest aŝeby część ekologicznego korytarza, jaką tworzy cały teren naturalnego Leśnego Parku, pozostała jak najmniej naruszona przez planowaną rewitalizację. Drzewa pomnikowe: naleŝy dokonać pomiarów i ustalić kolejne pomniki przyrody. ochronę przyrody 16. Str. 46 Ad. 5. Bardzo waŝny zapis tego punktu. 17. Str. 47 Hałas nie jest poruszona sprawa tranzytu prze Podkowę, ulice: Brwinowską Jana Pawła II tirów zmierzających do śółwina, tranzytu z Owczarni przez ulice: Kwiatową (bardzo wąską i półkolistą), Aleję Lipową i wąską ul. Bukową, co generuje nie tylko hałas lecz spalinami niszczy potrójny rząd zabytkowych lip. 18. Str. 50 Ad Jak się ma zapis o wielkości poboru wody oligoceńskiej nieco ponad połowę całego poboru wody do następujących faktów: a. Pozwolenie wodno prawne uzyskane decyzją nr 6/07 określa inny pobór, bo dla studni nr 1 i 2 =100 m3/h, dla studni oligoceńskiej =40 m3/h b. Wodomierz przy studni nr 1 w leśnym parku od ponad roku był nieczynny 19. Str. 51 Ad Bardzo waŝne. śe znalazł się zapis opracowania A. Grundlanda dotyczący odprowadzania i retencji ewentualnego nadmiaru wód opadowych. 20. Str. 51 Ad Błąd ciek Niwka nie jest rowem melioracyjnym lecz jedynie określany jest jako RS/11 przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 21. Str. 54 Ad Gospodarka odpadami brak jest informacji na temat elektro śmieci: sprzętu elektronicznego oraz świetlówek (zawierają 3-1,5 mg rtęci), które uszkodzone wydzielają rtęć, która wraz z wodą opadową moŝe przedostać się do wodnych zbiorników, co stwarza zagroŝenie dla ludzi i zwierząt. Elektro-Eko całkowicie finansuje obsługę systemu Ad. uwaga nr 16 szczegółowa Uwaga/wniosek nie wymaga odpowiedzi ani komentarza. Ad. uwaga nr 17 szczegółowa Zagadnienie to jest uwzględnione w POŚ (str. 57) w bloku pt.: Powietrze i hałas. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w POŚ podano jedynie główne problemy z punktu widzenia środowiska (a nie wszystkie jakie na terenie gminy występują). Uwzględniając ilości pojazdów poruszających się w rejonie Podkowy Leśnej decydującą rolę na tym terenie pod kątem emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza odgrywają drogi wojewódzkie. Ad. uwaga nr 18 szczegółowa Formułując przytaczany zapis autorzy POŚ bazowali na danych uzyskanych z UG w Podkowie Leśnej w zakresie rzeczywistego poboru wody. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe nie moŝna mylić maksymalnego poboru określonego w wydanym pozwoleniu wodno prawnym z rzeczywistym poborem (który moŝe być niŝszy lecz nie moŝe przekraczać wielkości określonych w wydanej decyzji administracyjnej). Ad. uwaga nr 19 szczegółowa Uwaga/wniosek nie wymaga odpowiedzi ani komentarza. Ad. uwaga nr 20 szczegółowa Nazwy cieków zostały zaczerpnięte z opracowań analizujących zagadnienia wodne. UŜyte okręcenie odnoszą się do oficjalnej nomenklatury wynikającej z nazw cieków określonych w rejestrach odpowiednich urzędów. Ad. uwaga nr 21 szczegółowa W POŚ podano główne problemy z punktu widzenia środowiska (a nie wszystkie występujące na terenie gminy). Informacje w zakresie postulowanym przez LOP powinny być ew. udostępniane w siedzibie gminy lub przez jej stronę internetową.

16 / dostarcza i montuje pojemniki, a takŝe odbiera zebrane świetlówki. Elektro-Eko zostało powołane przez zrzeszenie producentów AGD, RTV oraz IT od 2006roku. Infolinia , ZuŜyte świetlówki moŝna oddawać do sklepów przy zakupie nowych świetlówek. Elektro-Eko , Wyrzucając świetlówki do pojemników na śmieci łamiemy prawo obowiązujące od 21 października 2005r. Kara za to wynosi nawet do 5000 zł, Dotyczy to równieŝ pojemników z pozostałościami gazowymi np. popularne zapalniczki gazowe. (ww. wiadomości zaczerpnięto z Gazety wyborczej z dn. 11 grudnia 2009r. i 23 października 2011r.) 22. Str. 55 Ad NaleŜy podkreślić słabe strony ujęte w POŚ: a. Dotyczące wody z utworów czwartorzędowych brak izolacji zagroŝenie zanieczyszczeniem poziomów uŝytkowych, b. Niska jakość wód powierzchniowych lokalne, c. MoŜliwość naruszenia równowagi przy nadmiernej eksploatacji wód, d. Nieodpowiedni stan lokalnych rowów oraz brak małej retencji spowalniającej odpływ wód z terenu zlewni, e. Brak precyzyjnego rozpoznania aktualnego stanu zanieczyszczenia zasobów wód podziemnych. Gospodarka wodno-ściekowa i słabe strony: a. Niedobory wody w sieci wodociągowej w okresach susz, b. Wykorzystywanie wody uzdatnionej do: nawadniania ogrodów, trawników, płukania i napełniania basenów, polewania ulic itp. c. Nieszczelność szamb istniejących i tych o duŝej kubaturze obecnie nieczynnych: przy szkole samorządowej, dwóch ośrodków wczasowych (przy ul. Kwiatowej i ul. Lilpopa 18) oraz po zakładach przemysłowych: galwanizacji (na rogu ul. Kwiatowej i Wrzosowej), Plastiku (przy ul. Słowiczej), zakładu galwanizacyjnego (przy ul. Brwinowskiej) oraz dość bliska odległość podtopionego cmentarza. d. Zły stan rowów melioracyjnych. Powierzchnia ziemi, geologia, gleby słabe strony: a. Brak aktualnych danych o zanieczyszczenia gleb naleŝy wykonać pomiary b. Erozja i wydeptywanie wydm presja turystyczna. c. Zmiana właściwości fizyko-chemicznej gleb urządzenie ogrodów, przekształcanie szaty roślinnej i tworzenie Ad. uwaga nr 22 szczegółowa Uwaga niezrozumiała cytowane przez LOP słabe strony zostały uwzględnione w POŚ. Zdaniem autorów POŚ brak jest związku pomiędzy nieszczelnością niewykorzystywanych duŝych zbiorników na nieczystości płynne a ochroną wód podziemnych. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w POŚ zamieszczono zapis o charakterze ogólnym (zagroŝenia dla wód podziemnych w związku z wykorzystywaniem zbiorników na nieczystości płynne (często nieszczelnych). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zapisy analizowanego rozdziału wskazują na mocne i słabe strony gminy a nie na sposoby rozwiązania problemów, dlatego teŝ formułowanie postulatów odnośnie konieczności wykonania pomiarów zanieczyszczenia gleby nie powinny być formułowane w tym miejscu (zapisy w tym zakresie zostały uwzględnione w następnych rozdziałach POŚ).

17 / nowej 23. Str. 56 Obszary prawnie chronione i cenne przyrodniczo oraz walory przyrodnicze. Słabe strony wg POŚ: a. Wysoki stopień penetracji obszarów leśno-parkowych b. Zła kondycja znacznej części pomnikowych drzew, c. Wprowadzenie gatunków obcych siedliskowo, d. Brak spójnej koncepcji turystyki pieszej i rowerowej z zachowanie lokalnych walorów przyrodniczych e. Brak wspólnej polityki z lasami państwowymi, f. Konflikty dotyczące problemu zagospodarowania Leśnego Parku Miejskiego (brak słowa Leśny w tekście w POŚ), Powietrze i hałas słabe strony a. PodwyŜszony hałas komunikacyjny nie uwzględniono tranzytu tirów do śółwina i Owczarni, b. Hałas spalinowych kosiarek do trawy, dmucha do liści, Odpady słabe strony a. Lokalnie występujące dzikie wysypiska śmieci w lasach i miejskich terenach zielonych, zaśmiecony staw w Leśnym Parku Miejskim (butelki, resztki ogrodzeń chroniących wydmy) 24. Str. 60 Ad. 2 za mało wody pobierane jest ze studni trzeciorzędowych oligocen 25. Str. 60 Ad. 6 wymaga wyjaśnienia akapit zawiera błędne i krzywdzące dla Oddziału LOP stwierdzenia. Dnia 6 lutego 2007r. władzom miasta zostało przedstawione negatywne stanowisko Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody dotyczące projektu rewitalizacji: Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej nie odpowiada zasadom formułowanym dla ochrony i rewaloryzacji historycznych parków naturalistycznych oraz zespołów przyrodniczo krajobrazowych jakim jest Leśny Park Miejski w Podkowie Leśnej. Jako przyczynę upatruje się narzucenie za wielkiego programu Ad. uwaga nr 23 szczegółowa Uwaga niezrozumiała cytowane przez LOP słabe strony zostały uwzględnione w POŚ. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę, Ŝe w POŚ podano główne problemy z punktu widzenia środowiska (a nie wszystkie występujące na terenie gminy np. hałas z kosiarek i dmuchaw do liści). Ad. uwaga nr 24 szczegółowa Zdaniem autorów POŚ nie jest miejscem do rozstrzygania wieloletnich dyskusji odnośnie kwestii związanych z zaopatrzeniem Podkowy Leśnej w wodę. NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę, Ŝe przedmiotowa kwestia została rozstrzygnięta poprzez właściwy organ który wydał po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego pozwolenie wodno prawne. Warto równieŝ pamiętać, Ŝe zasoby wód oligoceńskich są zasobem o wiele trudniej odnawialnym (niŝ wody czwartorzędowe) i bardzo racjonalnie powinny być one wykorzystywane. Ogólną zasadą (z reguły) jest, Ŝe w pierwszej kolejności wykorzystywane są zasoby wód czwartorzędowych jako łatwiej dostępne oraz o krótszym okresie odnawiania zasobów. Ad. uwaga nr 25 szczegółowa Autorzy POŚ nie mogą zgodzić się z LOP, Ŝe zapisy analizowanego akapitu zawierają błędne i krzywdzące dla LOP stwierdzenia. W akapicie 6 pt.: Konflikty wynikające z zachowawczego podejścia do ochrony przyrody a koniecznością realizacji zadań społecznych gminy, zamieszczono następujący zapis: Pomimo licznych prób nadal występują problemy z wypracowaniem kompromisu pomiędzy niektórymi postulatami społeczności lokalnych (prezentujących bardzo restrykcyjne podejście do ochrony wartości przyrodniczych) a zamierzeniami inwestycyjnymi, które próbuje zrealizować miasto. W efekcie realizacja część zamierzeń inwestycyjnych jest skutecznie blokowana, takŝe w odniesieniu do moŝliwości pozyskania środków finansowych na ich realizację z poza

18 / uŝytkowego na miarę Chorzowskiego Parku Kultury i Wypoczynku. Z punktu widzenia konserwatorskiego nie moŝna dopuścić do przemiany struktury historycznej i przyrodniczej na strukturę terenów zabawowych. Podkowa Leśna znajduje się na obszarze cennym przyrodniczo, ale posiadającym równieŝ duŝe moŝliwości na zagospodarowanie terenów na cele sportowe i turystyczne. Dlatego postuluje się zredukowanie przyjętego w opracowaniu programu. Zachowanie terenu leśnego parku bez wprowadzania obcych gatunkowo i odmianowo roślin. Z punktu widzenia ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych LPM projekt rewitalizacji w obecnym stanie nie powinien zostać przyjęty do realizacji. Wojewódzki Konserwator Przyrody w pełni podziela to stanowisko, albowiem najkrócej rzecz ujmując przedmiotem ochrony w granicach Zespołu (uŝywając określeń opinii Rady) nie są i nie mogą być intensywnie uŝytkowe tereny zabawowe. ( ) Ponadto Wojewódzki Konserwator Przyrody Stwierdza, iŝ Zespół jako ekosystem leśny winien być rozpatrywany całościowo pod kątem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tegoŝ systemu. Dopiero w wyniku przeprowadzonej kompleksowej analizy funkcjonowania siedlisk przyrodniczych wykonanej m.in. w oparciu o pełną inwentaryzację komponentów środowiska przyrodniczego (szaty roślinnej, świata zwierzęcego, sytuacji stosunków wodnych w Zespole i jego otoczeniu) Właśnie te powyŝej zacytowane, niezaleŝne opinie wielkich autorytetów spowodowały nieuzgodnienie projektu rewitalizacji i nieprzyznanie unijnych funduszy. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe władze miasta do chwili obecnej (przez 4 lata nie wykonały pełnej całorocznej inwentaryzacji roślin i zwierząt, nie opracowały adekwatnych map czego właśnie Oddział LOP w imieniu przyrody nieustannie się domaga. budŝetu gminy. W analizowanym akapicie nie odniesiono się do Ŝadnej konkretnej organizacji pozarządowej ani nie przytoczono konkretnej inwestycji. Problem taki w Podkowie Leśnej jednak występuje i prawdą jest, Ŝe podejmowanie działań odwoławczych dopuszczonych przez przepisy często uniemoŝliwia realizację danej inwestycji. Biorąc jednocześnie pod uwagę, fakt Ŝe w POŚ zaproponowano wiele działań aby zaktywizować organizacje pozarządowe (chociaŝby w ramach realizacji POŚ) oraz zapewnić ich współpracę z urzędem gminy, nie moŝna twierdzić, Ŝe autorzy POŚ, podchodzą tendencyjnie i krzywdząco do organizacji ekologicznych.

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa

zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa Załącznik: Uzasadnienie zakresu uwzględnienia uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przy opracowywaniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami połoŝonych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Załącznik nr 2 do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 7.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami Warunkiem realizacji zadań nakreślonych w Planie Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu zarządzania Planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych - udział społeczeństwa w ocenie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina.

Raport z konsultacji społecznych - udział społeczeństwa w ocenie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina. SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Raport z konsultacji społecznych - udział społeczeństwa w ocenie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina. POZNAŃ, 2015 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg Wprowadzenie Wdrażanie wymagań Unii Europejskiej do polskiego ustawodawstwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski UZASADNIENIE. zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu

Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski UZASADNIENIE. zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski UZASADNIENIE zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu do Aktualizacji Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA Analiza podstawowych korzyści oraz praktycznych problemów w ochronie przyrody przy realizacji inwestycji drogowych w ramach obecnego systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce Rafał T. Kurek Radosław

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duŝych ssaków w Polsce

Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duŝych ssaków w Polsce Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla duŝych ssaków w Polsce Dr Sabina PieruŜek-Nowak i mgr inŝ. Robert W. Mysłajek Stowarzyszenie dla Natury WILK DuŜe ssaki leśne o dalekich zasięgach migracji

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej

Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej Monitoring wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Aglomeracji Gdańskiej Przykładem kompleksowego podejścia do zagadnienia monitorowania wód podziemnych na obszarach dużych aglomeracji miejskich

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni.

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawowe załoŝenia... 3 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 3 do Uchwały Nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl

Zał cznik nr 3 do Uchwały Nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygni cia o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 360 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu. Na podstawie art. 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Uspokojenie ruchu od koncepcji do wdrożenia: studium przypadku w Puławach. Krzysztof Jamrozik

Uspokojenie ruchu od koncepcji do wdrożenia: studium przypadku w Puławach. Krzysztof Jamrozik Uspokojenie ruchu od koncepcji do wdrożenia: studium przypadku w Puławach Krzysztof Jamrozik Plan prezentacji 1. ZagroŜenia związane z nadmierną prędkością ruchu pojazdów 2. Cele i załoŝenia uspokojenia

Bardziej szczegółowo

WILLA JÓKAWA. Propozycja planu pracy Zespołu doradczego do wypracowania. koncepcji wykorzystania na cele miejskie

WILLA JÓKAWA. Propozycja planu pracy Zespołu doradczego do wypracowania. koncepcji wykorzystania na cele miejskie WILLA JÓKAWA Propozycja planu pracy Zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa Materiał opracowany przez: Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddział Ligi Ochrony

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo