HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ."

Transkrypt

1 Jacek Wallusch Akadema Ekonomczna w Poznanu HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Dazu brauche ch ene Besazung de mmach dam alles klapp. Wenn se mmachen soll dann muß se nch nur ewas können (... sondern dann muß se auch Freude am Dens haben. Wolfgang Lüh 1. UWAGI WSTĘPNE Hpoeza sopy nauralnej (NRH sanow od roku 1968 negralną część zdecydowanej wększośc współczesnych model makroekonomcznych worzonych w obrębe zw. głównego nuru. Bez względu na orenację paradygmayczną auorów czy o now klasycy czy eż now keynesśc wszyscy odwołują sę do nej. Znacząca rola jaką NRH odgrywa dla rzech pokoleń ekonomsów ne przełożyła sę jednak na programy nauczana. Dydakyka zdomnowana zosała przez różnego rodzaju muacje hcksowskego IS-LM bezkryyczne oferując sudenom prosą wzję oaczającej ch rzeczywsośc. Deermnsyczny rozparujący przypadek pułapk płynnośc model IS- LM z newadomych względów nazwany keynesowskm 1 dealne obrazuje przepaść mędzy współczesną ekonomą a nauczanem ekonom. W procese kszałcena ne sam model IS-LM sanow najwększą bolączkę lecz brak połączena wedzy zdobywanej na przedmoach echncznych (maemayka saysyka ekonomera p. ekonomcznych (mkroekonoma makroekonoma hsora myśl ekonomcznej p.. Równana pojawające sę w skrypach wywołują lęk bądź echnczne zafrasowane pozosawając reśc ekonomczne zasłonęe całunem z całek Remmanna warośc oczekwanych warunków Kuhna-Tuckera. Zwrócene wększej uwag na NRH może pomóc w zanechanu lansowana sereoypowej wzj ekonom ej echncznej ekonomcznej jako wedzy ajemnej objawonej nelcznym. Psząc en arykuł ne sawałem sobe zadana prezenacj NRH gdyż a jes wększośc dobrze znana lecz próbowałem połączyć dwa bodaj najbardzej konrowersyjne ne lubane przedmoy: ekonomerę hsorę myśl ekonomcznej. Można w en sposób pokazać echnczną sronę modelu a przy okazj esymując go z wykorzysanem danych saysycznych zademonsrować jego prakyczne znaczene. Rzecz jasna ne łudzę sę że nasrój zwąpena ulec z sal wykładowej jednak pyana 1 Choć sam JM Keynes (1985 s.232 psał o pułapce płynnośc: (... ne słyszałem by mał on [przypadek pułapk płynnośc] kedyś fakyczne mejsce. 106

2 kwesonujące przydaność obu przedmoów zosaną pozbawone uzasadnena. Arykuł podzelłem na dwe częśc. W perwszej z nch prezenuję króke podsumowane model Fredmana (1977 Lucasa (1973 koncenrując sę na rol oczekwań w podejmowanych przez producenów decyzjach. Część druga przedsawa sposoby esowana NRH omawając modele Lucasa oraz procedury zaproponowane przez Barro (1978 Sargena ( NRH PODSTAWOWE WIADOMOŚCI NRH najławej analzować poprzez funkcję produkcj ypu Lucasa. Podzelmy zagregowaną beżącą produkcję y na dwa komponeny długookresowy y LR oraz * krókookresowy y. Drug z nch jes rzecz jasna odchylenem od pewnej długookresowej endencj np. rendu lnowego rendu Hodrcka-Prescoa czy eż Kalmana. Dla uproszczena posłużmy sę rendem lnowym. Wówczas reszy KMNK γ z regresj: * (1 y = a + γ są nczym nnym jak komponenem krókookresowym (γ = y. Zgodne z NRH krókookresowe odchylena od długookresowej endencj rozwojowej y LR wywołane są szokam popyowym kórych welkość jes podmoom neznana. Zgodne z eorą loścową penądza ale akże ypowym dla model keynesowsko-wcksellowskch równanem nflacj 2 wzros popyu będze wywoływał wzros cen ak węc marą zmany popyu będze cena. Dlaego eż: LR (2 = αy + β[ p E ( p I ] + u β > 0 y gdze: y LR zagregowana realna produkcja długookresowa p zagregowany pozom cen E operaor oczekwań (wszyske welkośc wyrażone w logarymach nauralnych I zbór wykorzysywanych przez podmoy nformacj. Jeżel oczekwana są rafne wówczas p = E ( p a produkcja krókookresowa ne odchyla sę od długookresowej. Cały problem kw węc w sposobe formowana oczekwań [Ćwczene 1.]. W modelach monearysycznych zakładano że podmoy formują swe oczekwana zgodne z zw. hpoezą oczekwań adapacyjnych 3. Warunkowa funkcja gęsośc prawdopodobeńswa G sanowąca najsonejszy elemen przy formowanu oczekwań mała posać jak w (3: E p 2 p p... p = p G p p p... p (3 ( 1 2 k 1( 1 k dp 2 W modelach akch (Fscher 1972 nflacja jes funkcją różncy mędzy zagregowanym realnym popyem D a zagregowaną realną podażą S: dp/d = λ(d S. 3 Najpełnejszy a zarazem najbardzej przysępny przegląd rozwoju poglądów na formowane oczekwań w leraurze polskej znajdze Czyelnk w pracy Tadeusza Kowalskego (2001. Oczekwana adapacyjne racjonalne opsano w dwóch rozdzałach owerających. 107

3 Budowany przez reprezenaywnego przedsęborcę czy konsumena prognosyczny model cen był nczym nnym jak modelem auoregresyjnym rzędu k: k ε 1 (4 p = = π p +. Na podsawe wcześnejszych obserwacj sarano sę określć spodzewaną welkość ceny. Zaskoczenem może być formowane oczekwań w okrese na okres jednak należy pamęać że posługujemy sę logarymem ceny zagregowanej kóra ne jes w okrese beżącym znana podmoom. Każdy producen dysponuje wadomoścam wyłączne z rynku w kórym sam parycypuje. Informacje z pozosałych rynków docerają do nego z opóźnenem (na wyobraźnę dealne oddzałuje choćby ermn sposób ogłaszana przez GUS nformacj doyczących nflacj mesęcznej wobec czego przedsęborca ne jes w sane określć na le wzros ceny na jego rynku wywołany jes przez wzros popyu realnego (a węc wyrażonego w jednoskach fzycznych na le zaś przez wzros popyu nomnalnego. Nedoskonała nformacja jes podsawowym założenem NRH sanow elemen wspólny dla model monearysycznych nowoklasycznych. W ak właśne sposób Mlon Fredman łumaczył krókookresowe funkcjonowane rynku pracy zgodne z krzywą Phllpsa. Zarówno popy jak podaż na rynku pracy są funkcją płacy realnej. Jednak w nny sposób odczuwa płacę realną pracoborca kóry urealna płacę nomnalną cenam dóbr usług konsumpcyjnych naczej zaś pracodawca urealnający wypłacaną przez sebe płacę cenam produkowanego przez jego przedsęborswo dobra [Ćwczene 2.]. Załóżmy że wzrośne podaż penądza. Przedsęborca ne jes w sane poprawne znerpreować wzrosu ceny (p>e(p produkowanego przez sebe dobra skoro wzrasa cena ponad pozom oczekwany wówczas może sę okazać że wzrósł popy realny a w akm przypadku koneczne jes zwększene produkcj realnej. W ym celu (pamęajmy że wszyske nury wywodzące sę z neoklasycyzmu zakładają cągłą opymalzację w zwązku z ym przedsęborca zarudna zawsze opymalną lczbę pracownków porzebną do wyprodukowana opymalnej lośc dóbr należy zwększyć zarudnene podnosząc oferowane sawk płac. Równeż pracoborcy ne będą w sane doskonale urealnć nowego pozomu płac gdyż ak samo jak pracoborcy mają jedyne ogranczone możlwośc gromadzena nformacj z nnych rynków. W długm okrese każda szokowa neprzewdzana zmana popyu zosaje odczyana prawdłowo. Płace urealnone zosają prawdłowo pozom zarudnena powróc do swojego sanu wyjścowego. Pozom cen sę jednak ne zmen. W ej częśc wywodu najbardzej sone jes podważene funkcjonowana rynku pracy zgodne z luzją penężną oraz jasne odróżnene wpływu zman oczekwanych na neoczekwane. Częso bowem przypsuje sę podmoom w modelu Fredmana ulegane krókookresowej luzj penężnej. Nc bardzej błędnego. Jak psał Fredman only surprse maers a ma o swe odzwercedlene właśne w sposobe formowana oczekwań. Gdybyśmy założyl że podmoy ulegają luzj penężnej wówczas funkcja podaży pracy L s byłaby funkcją rosnącą płacy nomnalnej w: L w. S (5 = ω ( ω ' > 108

4 Tymczasem funkcja a w pracach Fredmana ma posać: (6 S w L 2 0 ( ' = ω2 ω >. E p Jak wdać płaca urealnana jes oczekwanym cenam kóre w okrese znane są z prawdopodobeńswem 0 < 1. Ne ma w akm przypadku mowy o luzj penężnej lecz o nezgodnym z rzeczywsoścą sane oczekwań. Prezenowane przez Cagana czy Fredmana posrzegane sposobu formowana oczekwań ma rzecz jasna wpływ na mplkacje dla prowadzena polyk gospodarczej. Wysarczy bowem zmenać pozom zagregowanego popyu aby konsekwenne zaskakwać podmoy w en sposób uzyskwać krókookresowy wzros produkcj realnej. A wszysko o przy okazj w zgodze z zasadą ransparennośc zaufana p. haseł przyśwecających posmodernsycznej rachunkowośc kreaywnej sosowanej na pozome fnansów pańswa. Dopero przedsawona przez Johna F. Muha hpoeza racjonalnych oczekwań (REH pozwolła zanegować możlwość skuecznego prowadzena akywnej ransparennej polyk gospodarczej przy założenu cągłej opymalzacj. Jak wadomo różnca mędzy racjonalnym a adapacyjnym oczekwanam sprowadza sę do określena zboru wykorzysywanych nformacj. O le w przypadku oczekwań adapacyjnych warunkowa gęsość prawdopodobeńswa była zgodna z (3 o w przypadku REH ma ona nną posać: E p Θ 1 = p G2 p Θ dp. (7 ( ( Racjonalne oczekwana formowane są z wykorzysanem całego zasobu nformacj w (7 przedsawonego jako Θ. Zbór wykorzysanych nformacj obejmuje węc wszelke wadomośc przydane w procese prognozowana ceny (np. pozom sóp procenowych welkość wydaków rządowych sawk opodakowana p.. Isone są eż błędy predykcj η popełnane przez podmoy. Posadają one bowem pewne określone własnośc: 2 (8 p E ( p Θ η η ~ N( 0 σ 1 + η = czyl rozkład normalny z zerową średną skończoną warancją [Ćwczene 3.]. Tym drobnym szczegółam różn sę model Robera E. Lucasa Jr. od koncepcj Fredmana. Jeśl polyk chce wywołać wzros podaży realnej z pomocą dosępnych mu środków wówczas jego posunęca muszą sanowć zaskoczene dla społeczeńswa. W nnym przypadku racjonalne oczekwana będą zawsze uwzględnały posępowane władz co najdobnej pokazal Sargen Wallace (1975. Załóżmy że żaden z podmoów ne posada przewag nformacyjnej a cena w krókch okresach sablnych kszałuje sę zgodne z eorą loścową penądza: 109

5 mv (9 p = v y cons. y 110 Zmany p są węc wpros proporcjonalne do zman podaży penądza m zakładając że szybkość jej obegu v oraz welkość zawarych ransakcj y są sałe. Zmenna m ne znajduje sę pod całkową konrolą banku cenralnego czy rządu (najlepszym przykładem może być u wzros zaneresowana obcokrajowców oszczędzanem w Polsce wywołany klkanaśce mesęcy emu bardzo wysoką realną sopą procenową sąd jej pozom w okrese określa schema: (10 m = m 1 + µ. Welkość µ o kórą w okrese wzrosła podaż penądza jes oczywśce częścowo konrolowana przez bank cenralny (µ b lecz jej część µ x pozosaje poza konrolą. Sąd: E µ = µ ; E µ =. b b x (11 ( ( 0 Podsawając (10 (11 do (9 przedsawając w kaegorach oczekwanych uzyskujemy: b x x (12 ( ( µ + µ µ : µ v b 0 E p = E = p y y co jasno dowodz neuralnośc polyk penężnej przy REH powerdza NRH gdyż bank cenralny ne może wpływać na różncę mędzy rzeczywsym a oczekwanym pozomem cen [Ćwczene 4.]. 3. JAK TESTOWAĆ EMPIRYCZNIE NRH KILKA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI Tesowane empryczne NRH możemy prowadzć dwoma sposobam. Perwszy z nch najczęścej kojarzony z Roberem J. Barro zakłada znajomość prawdzwego procesu generującego dane (DGP sanow prose rozwnęce (2. Drug zaproponowany przez Thomasa J. Sargena odwołuje sę do werdzena Wolda o dekompozycj defncj przyczynowośc w sense Grangera. Podobne jak Barro przeanalzujmy sposób badana wpływu zman podaży penądza zarówno oczekwanych jak neoczekwanych na realną produkcję. Barro od zawsze znajdujący sę w avan-gardze neoklasycznych ekonomsów w pełn akcepował REH dlaego eż aby posługwać sę REH musmy badana rozpocząć od określena prawdzwej posac DGP zman podaży penądza. Barro określł ją w sposób nasępujący: k 0 ξ = 1 1 * (13 m = a + a m + bg + cu + v

6 gdze: g odchylena beżących wydaków rządowych od ch nauralnego pozomu U* m = E + ξ sąd eż sopa bezroboca (ne logarymowana. Pamęamy ż ( m 2 należy esować hpoezę H 0 : ξ N( 0 σ ~ ξ aby doweść (a przynajmnej próbować racjonalnośc oczekwań. Nasępne Barro prezenuje równane realnej produkcj: (14 y = a 0 + a21ξ + a22ξ 1 + a23ξ 2 + a24ξ 3 + a25a + a gdze: A sosunek personelu wojskowego do całkowej populacj mężczyzn w weku15-44 la dla la w kórych dokonywano uzupełneń w arm (Ameryka zawsze sała na sraży śwaowego rozbrojena. Inaczej nż w (13 komponen permanenny jes włączony do (14 poprzez rend ne zaś opóźnone warośc m. Reszy KMNK z esymacj (13 są oczywśce ożsame z komponenem µ x w (11 (12. Tesując NRH musmy węc esować hpoezę czy paramery a 2 ( = 1234 są łączne równe 0 a akże czy każdy z osobna jes równy 0. Jeśl odrzucamy ak sformułowane hpoezy zerowe wówczas powerdzamy NRH. Ale o ne konec pracy gdyż powerdzene NRH wymaga eż sprawdzena wpływu oczekwanych zman podaży penądza na welkość produkcj. Ponowne odwołując sę do (13 pamęamy że m = E( m + ξ zasępujemy w (14 elemen ξ waroścą oczekwaną przyrosu m. Rzecz jasna powarzamy procedurę esowana warunków zerowych z przeformułowanym odpowedno hpoezam 4. Równe nucyjne przejrzyse choć neco bardzej zawłe saysyczne są procedury proponowane przez Sargena (1976 w kórych wykorzysuje defncję przyczynowośc Clve a Grangera 5. Przedsawając ją rozpocznjmy od klku podsawowych defncj z zakresu saysyk maemaycznej: przesrzeń probablsyczna ( Ω F P gęsość prawdopodobeńswa warunkowa warość oczekwana [Defncja 1.]. Szczególne przydana będze u gęsość łączna do kórej defncj można odwołać sę wyjaśnając koncepcję przyczynowośc w ujęcu Grangera [Defncja 2. 2a.]. Jej defncję zobrazować można schemaem budowy modelu prognosycznego produkcj realnej: 1. Określamy badane zjawsko: wpływ podaży penądza na produkcję realną; 2. Budujemy model prognosyczny produkcj realnej z uwzględnenem podaży penądza; 3. Budujemy model prognosyczny produkcj realnej bez podaży penądza; 4. Porównujemy własnośc obu model: jeśl błąd średnokwadraowy prognozy dokonanej na podsawe modelu bez podaży penądza jes mnejszy nż błąd średnokwadraowy prognozy dokonanej na podsawe modelu uwzględnającego podaż penądza wówczas zmany podaży penądza ne są przyczyną zman produkcj realnej w sense Grangera. Teraz w prosy sposób możemy połączyć przyczynowość Grangera z NRH w sposób zaproponowany przez Sargena. Dla sudenów kerunków Informayka Ekonomera ϑ 4 Przegląd leraury pośwęconej esowanu REH NRH znaleźć można w pracy Mshkna ( Bardzo przydany w ej częśc a akże przy pewnych defncjach w nasępnym rozdzale jes podręcznk Charemzy Deadmana. 111

7 oraz pokrewnych można przedsawć wnoskowane Sargena odwołując sę do werdzena Wolda o dekompozycj (werdzene o znaleźć można np. w Berens (1994. Przyjmjmy że będzemy badać NRH śledząc wspomnane już podaż penądza produkcję realną. Procedura proponowana przez Sargena jes dwueapowa. Perwszy eap polega na oblczenu resz KMNK z regresj: (15 y a = a y η. 112 = z 1 W en sposób uzyskany wekor resz η jes zmenną objaśnaną w modelu esu: z z (16 η = b + b y + cm + ε = 0 =. 1 1 Należy zwrócć uwagę że długość opóźneń w (15 (16 jes aka sama. Hpoeza zerowa esu Grangera jes sformułowana: (17 H c c =... = c 0 0 : 1 = 2 z = czyl pamęając o (8 esujemy hpoezę o braku wpływu opóźnonych zman podaży penądza na oczekwane zmany produkcj realnej. Aby ścśle rzymać sę założeń należałoby zamenć w (16 η na y η a węc w nawązanu do (8 y η = E ( y jednak częso warość oczekwaną zasępuje sę reszam (Charemza Deadman 1997 s Hpoezę (17 esujemy wykorzysując np. es Walda. Jeśl ne ma podsaw do odrzucena H 0 wówczas swerdzamy brak wpływu przyczynowego w sense Grangera zman podaży penądza na produkcję realną a ym samym dowodzmy prawdzwośc NRH. Najważnejszą jednak od srony echncznej uwagą jes koneczność przeprowadzena esów jednoskowego perwaska gdyż wynk esów przyczynowośc wykazujące (lub przeczące snene pewnych zwązków mędzy parameram badanych model są obcążone gdy posługujemy sę zmennym znegrowanym. 4. PIERWIASTEK JEDNOSTKOWY Gdy już uda nam sę przekonać odpowedne władze o konecznośc prowadzena choć częśc zajęć z hsor myśl ekonomcznej w laboraorum kompuerowym sajemy przed problemem najpoważnejszym: jakego użyć programu? Z ogólnodosępnych pakeów ekonomerycznych najwęcej (a przede wszyskm najanej! oferuje sworzony dysrybuowany przez Hermana J. Berensa EasyReg. Pake a akże wele arykułów Berensa udosępnane są na sronach hp://econ.la.psu.edu/~hberens/easyreg.htm oraz hp://econ.la.psu.edu/~hberens/. Po zansalowanu sworzenu odpowednej bazy danych możemy przysąpć do oblczeń. Zgodne z wszelkm sandardam makroekonomerycznym badana musmy rozpocząć od przeprowadzena esów jednoskowego perwaska (un roo co wybega poza podsawowy program nauczana ekonomer. Dlaego eż nezbędne jes zapoznane sudenów z ym zagadnenem. Najbardzej przysępną przemawającą egzemplfkację

8 problemu perwaska jednoskowego przedsawają Charemza Deadman (1997 s Ich przykład możemy rozszerzyć o eksperymeny wykorzysując EasyReg [Ćwczene 5.]. Dobrze jes eż uzmysłowć problem regresj pozornej lusrując go szeregam czasowym kóre ne są generowane przez kompuer badając w dwóch eapach zwązk mędzy np. podażą penądza M2 a realną produkcją sprzedaną [Ćwczene 6a.]. Wększość dosępnych pakeów ekonomerycznych oferuje możlwość przeprowadzena różnego rodzaju esów jednoskowego perwaska. Należy jednak pamęać o nkłej mocy wększośc z nch. W EasyReg znajdzemy es KPSS (Kwakowsk-Phllps- Schmd-Shn rekomendowany jako es o najwększej mocy. Oprócz nego możemy rzecz jasna wykonać sandardowe parameryczne esy ADF oraz es Phllpsa esy Phllpsa-Perrona. W nawązanu do najnowszych badań (Aznar Salvador 2002 w przypadku ADF proponuję długość opóźneń doberać wykorzysując zasadę mnmalzacj bayesowskego kryerum nformacyjnego Schwarza (SC. Po wykonanu esu dla proponowanej na podsawe welkośc próby przez EasyReg długośc opóźneń możemy sprawdzć ch opymalną długość na podsawe mnmalzacj SC. Przy pozosałych esach można sosować meodę proponowaną przez EasyReg lub zw. meodę mechanczną auorswa Whney K. Newey Kenneha D. Wesa (1994 zakładając dla szeregów do 100 obserwacj 3 a od 100 obserwacj 4 opóźnena. Inny problem sanow dobór posac modelu pomocnczego w esach jednoskowego perwaska polegający na wyborze zmennych deermnsycznych (sała rend lnowy kóre mają pojawć sę w modelu. Najprossza bardzo częso sosowana jes meoda analzowana wykresu; ma ona jednak newele wspólnego z wysublmowanym proceduram doboru zmennych z ego eż powodu można po raz kolejny doberać posać modelu na podsawe mnmalzacj SC. 5. ZACZYNAMY LICZYĆ Poneważ esując NRH neresują nas zwązk pomędzy parameram modelu obcążene wynków wynkające z nesacjonarnośc analzowanych szeregów może zaważyć na rezulaach badań. W przypadku modelu Lucasa ne jes o koneczne; dla sudenów o newelkm dośwadczenu w zakrese ekonomer sosowanej esymacja modelu Lucasa może być wskazana rakowana jako ćwczene począkowe. Perwszym eapem badań jes nawązując do (1 wydzelene komponenu krókookresowego kórego zachowane będzemy wyjaśnać. Urealnając nomnalną produkcję sprzedaną przemysłu y nom pozomem cen producena p p esymując równane rendu lnowego nom p (18 yy p = a + γ uzyskujemy reszy KMNK kóre są owym krókookresowym komponenem. W drugm eape esymujemy model: nom (19 γ = b 0 + b1 y + b2γ 1 + u. Spodzewane znak welość paramerów uzależnamy od NRH wobec czego najbardzej neresujący nas paramer określający słę wpływu wahań zagregowanego popyu nomnalnego b > 1 0. Welkość ego parameru Lucas uzależnł od warancj ynom : wraz ze wzrosem warancj popyu nomnalnego warość parameru b 1 maleje. Wnosek 113

9 en należy sprawdzć waro ym samym dysponować obserwacjam dla klku pańsw nekoneczne o podobnym sane rozwoju gospodarczego aby móc porównać welkość parameru b 1 sarać sę wykazać zależność jego welkośc od warancj zagregowanego popyu nomnalnego. Dla pańsw Europy Środkowej Wschodnej przechodzących ransformację dane saysyczne są dosępne (w wększośc przypadków na sronach nerneowych banków cenralnych; am eż znaleźć można przekerowana do sron mnsersw fnansów cenralnych urzędów saysycznych 6. Ten sam maerał saysyczny może być wykorzysany do esów Barro Sargena choć najlepej z ch pomocą badać neuralność penądza przy założenu NRH. W akch przypadkach można posłużyć sę danym doyczącym oczekwań nflacyjnych (dosępnym na srone NBP a akże modelam nflacj sosowanym przez poszczególne bank cenralne. Demonsrujemy wówczas model (bezwarunkowy VAR [Cwczene 7.] esujemy wszyske posulowane przez NRH zależnośc. Model ak o posac ogólnej: k 1 (20 X = AB + = Q X + u X nom gdze [ ] T = m p y p B macerz zmennych deermnsycznych (sała rend lnowy esymujemy z pomocą EasyReg (panel MENU/MULTIPLE EQUATION MODELS/ INNOVATION RESPONSE ANALYSIS. Długość opóźneń k doberamy ponowne na podsawe mnmalzacj SC (EasyReg zwraca warośc SC dla poszczególnych wybranych welkośc opóźneń. W przypadku obu procedur należy meć na uwadze że esy e mają dwa eapy wobec czego do modelu (20 podsawamy w mejsce m (w przypadku esu Barro lub y (w przypadku esu Sargena odpowedne zmenne. Nezbędne jes eż omówene zagadnena esowana hpoez ze szczególnym uwzględnenem esu Walda. Tes en proponuję wykorzysywać do esowana warunków zerowych choć należy pamęać że równe dobrze można sosować es lorazu warogodnośc (lkelhood rao czy es mnożnków Lagrange a. [Ćwczene 8.] 6. FREUDE AM DIENST ZAMIAST ZAKOŃCZENIA Przyjemność z pełnena służby mała według słów Wolfganga Lüha zapewnać sukces. Absrahując od ypowego dla amego czasu unesena propagandowego kórym odpowedne sły krępowały czyelnków a akże jak sądzę w przypadku Lüha auorów rudno o lepszy sposób zaneresowana ak rudnym a węc nudnym z punku wdzena wększośc przedmoam. NRH worzy dodakowe możlwośc dla prowadzącego zajęca gdyż w odróżnenu od IS-LM oferuje wzję śwaa w kórym zamar polyka ne zawsze oznacza auomayczne skuek. Samo przedsawene ej hpoezy ne przesądza jednak o zmnejszenu odseka popadających w learg słuchaczy. Wąpć należy w jakąkolwek skueczność zajęć jeśl przedsawmy wyłączne równana. Zajęca prowadzone w zgodze z lansowaną przez klasyka polskej elewzj edukacyjnej zasadą zrób o sam gdy pozwolmy sudenom wyesymować omówony model a akże go skryykować jeśl zajdze aka porzeba pownny przyneść zamerzony efek. Zakładam przy ym nawne że wśród słuchających znajdują sę jedyne osoby 6 W przypadku kłopoów ze znalezenem danych służę pomocą. 114

10 zanrygowane sudowanym kerunkem a ne wyłączne spełnające ambcje rodzców. Bblografa Aznar Anono Manuel Salvador (2002 Selecng he Rank of he Conegraon Space and he Form of he Inercep Usng an Informaon Creron Economerc Theory Barro Rober J. (1978 Unancpaed Money Oupu and he Prce Level n he Uned Saes Journal of Polcal Economy 86(4 s Berens Herman J. (1994 Topcs n Advanced Economercs: Esmaon Tesng and Specfcaon of Cross-Secon and Tme Seres Models Cambrdge Unversy Press. Charemza Wojcech W. Derek Deadman (1997 Nowa ekonomera Warszawa: PWE. Fscher Sanley (1972 Keynes-Wcksell and Neoclasscal Models of Money and Growh Amercan Economc Revew 62(5 s Fredman Mlon ( Nobel Lecurer: Inflaon and Unemploymen Journal of Polcal Economy 85(3. Keynes John M. (1985 Ogólna eora zarudnena procenu penądza Warszawa: PWN. Kowalsk Tadeusz (2001 Proces formułowana oczekwań a eora cyklu wyborczego. Implkacje dla polyk gospodarczej Poznań: Wydawncwo AE w Poznanu. Krzyśko Mrosław (1996 Saysyka maemayczna Poznań: WN UAM. Krzyśko Mrosław (2000 Wykłady z eor prawdopodobeńswa Warszawa: Wydawncwa Naukowo Technczne. Lucas Rober E. Jr. (1973 Some Inernaonal Evdence on Oupu-Inflaon Trade-Off Amercan Economc Revew 63(3 s Plucńska Agneszka Edmund Plucńsk (2000 Probablsyka: rachunek prawdopodobeńswa saysyka maemayczna procesy sochasyczne Warszawa: Wydawncwo Naukowo Technczne. Mshkn Frederc S. (1983 A Raonal Expecaons Approach o Macroeconomercs: Tesng Polcy Ineffecveness and Effcen Markes Models Chcago: Unversy of Chcago Press for The Naonal Bureau of Economc Research. Newey Whney K. Kenneh D. Wes (1994 Auomac Lag Selecon n Covarance Marx Esmaon Revew of Economc Sudes 61 s Panek Eml (2000 Ekonoma maemayczna Poznań: Wydawncwo AE w Poznanu. Sargen Thomas J. (1976 A Classcal Macroeconomerc Model of he Uned Saes Journal of Polcal Economy 84(2 s Sargen Thomas J. Nell Wallace (1975 Raonal Expecaons he opmal Moneary Insrumen and he Opmal Money Supply Rule Journal of Polcal Economy 83(2 s Varan Hal R. (2002 Mkroekonoma: kurs średn ujęce nowoczesne wyd. 3. Warszawa: WN PWN. 115

11 Plan zajęć 1. NRH wadomośc wsępne a. procedury opymalzacyjne: zwrócene uwag na kszałowane sę rolę ceny równowag w modelach neoklasycznych monearysycznych nowoklasycznych; b. procedury opymalzacyjne: przypomnene podsawowych procedur opymalzacyjnych (maksymalzacja zysku maksymalzacja użyecznośc cena równowag opmum produkcj; c. warunkowe warośc oczekwane: rola oczekwań w modelach monearysycznych nowoklasycznych analza (1 (2 oraz (7 (8; LITERATURA: IE Panek (2000 Krzyśko (1996 (2000 PK Varan (2002 Plucńska Plucńsk ( Długookresowa krzywa Phllpsa model Fredmana a. rola luzj penężnej w wyjścowych modelach Phllpsa Lpseya: analza podsaw mkroekonomcznych model Phllpsa Lpseya luzja penężna a opymalzacja; b. efek nespodzank założene nedoskonałej nformacj: urealnane wynagrodzeń cenam konsumena producena analza (5 (6; LITERATURA: Fredman ( 3. Model Lucasa a. reszy KMNK: nerpreacja ekonomczna; b. esymacja modelu: rola warancj popyu nomnalnego; LITERATURA: IE Charemza Deadman (1997 IE+PK Lucas (1973 Mshkn ( Perwasek jednoskowy a. regresja pozorna: nerpreacja perwaska jednoskowego eksperymeny; b. perwasek jednoskowy a model Lucasa c. esy: opymalna długość opóźneń dobór posac modelu neroreacja wynków; LITERATURA: IE+PK Charemza Deadman ( Model Barro a. prawdzwy DGP: nerpreacja (8 racjonalność oczekwań; b. esowane warunków zerowych: es Walda; IE+PK Charemza Deadman (1997 Barro ( Tes przyczynowośc procedura Sargena a. werdzene Wolda o dekompozycj: nerpreacja (8; b. przyczynowość w sense Grangera: NRH a prognozowane modelowane VAR esowane warunków zerowych; LITERATURA: IE Berens (1994 IE+PK Charemza Deadman (1997 Sargen ( 7. NRH a polyka gospodarcza a. mplkacje polyczne modelu Fredmana: efek nespodzank; b. model Sargena Wallace a: nerpreacja (8 (12; c. wynk badań emprycznych: porównane wynków z powyższym modelam porównane wynków analzy z wykorzysanem IS-LM z modelam NRH; 116

12 LITERATURA: IE+PK Sargen Wallace (1975 Skróy przy opse leraury: IE dla sudenów kerunków Informayka Ekonomera pokrewnych; PK sudenc pozosałych kerunków. Założena defncje ćwczena Założene 1.: FUNKCJA WARUNKOWEJ GĘSTOŚCI PRAWDOPODOBIEŃSTWA oczekwana adapacyjne: G ( p p 1 1 p 2... p k oczekwana racjonalne: G ( Θ Ćwczene 1.: WARUNKOWA WARTOŚĆ OCZEKIWANA Krzyśko (1996 s. 12 Przykład 1.1. Założene 2.: NIEDOSKONAŁA INFORMACJA 2 p przedsęborca ne jes w sane doskonale (z prawdopodobeńswem = 1 odróżnć zman popyu nomnalnego od zman popyu realnego. Ćwczene 2.:PŁACE REALNE urealnj płace zagregowane sosując a. ceny dóbr usług konsumpcyjnych; b. ceny dóbr usług produkcyjnych (wskazówka: użyć odpowedne przekszałcena ndeksów CPI PPI. Ćwczene 3.:REH A OCZEKIWANIA ADAPTACYJNE wykaż różncę mędzy funkcjam warunkowej gęsośc prawdopodobeńswa w równanach (3 (7. Ćwczene 4.:REH A EFEKT NIESPODZIANKI podsaw (12 do (2 omów a nasępne znerpreuj orzymane przez Lucasa (1973 wynk esymacj dla Argenyny USA. Nawązując do welkośc warancj zman popyu uzasadnj welkośc wyesymowanych przez Lucasa paramerów. 117

13 Defncja 1.: PRZESTRZEŃ PROBABILISTYCZNA ( Ω FG nflacja 1994:1 2002:12: przesrzeń zdarzeń elemenarnych Ω (wszyske możlwe wynk obserwacj nflacja w całym badanym okrese od perwszej do osanej obserwacj; nflacja 2001:1 = 1008: klasa F podzborów zboru Ω (σ-algebra przesrzeń poszczególnych zdarzeń w poszczególnych okresach; funkcja gęsośc nflacj: mara probablsyczna G na przesrzen merzalnej ( Ω F Ω FG worzą przesrzeń probablsyczną ( Założene 3.: PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA Pewen proces sochasyczny w rozwja sę w czase do okresu -1 w 1 nasępujący sposób W 1 = ( W0 w1 w2... w 1 = ( W0 W 1 gdze W 0 jes zborem warunków wyjścowych. Proces generowana danych (Daa Generaon Process dla próby o długośc = T jes dany wzorem: 1 T Dw( W T W0 s D ( = w w W 1 k 1 gdze: ( w = D funkcja łącznej gęsośc k paramery generowane przez = 1 2 k T. Dzeląc w na dwa zbory w 1 oraz w 2 W -1 na W 1-1 oraz W 2-1 w podobny sposób dokonując fakoryzacj funkcj Dw( w W 1 k orzymujemy: pewną funkcję f ( s ( k k... ( w W k D ( w w W k D ( w W k D w 1 w w w =. Defncja 2a.: PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA Wykorzysując Założene 3 określmy że w 1 ne jes przyczyną w sense Grangera gdy funkcja gęsośc D w ( w2 W 1 k 2 2 ne jes zależna od W 1-1 czyl: ( w W k = D ( w W. D w w k 2 2 Defncja 2b.: PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA zmany X są przyczyną w sense Grangera zman Y jeśl model prognosyczny zmennej Y zawerający wśród zmennych objaśnających zmenną X prognozuje dokładnej zmenną Y nż model prognosyczny ne zawerający zmennej X. 118

14 Ćwczene 5.: REGRESJA POZORNA Z modułu TOOLS w EasyReg wyberz TEACHING TOOLS a nasępne SPURIOUS REGRESSION. Przeprowadź eksperymen dla n = 100. Ćwczene 6a.: REGRESJA POZORNA Przedsaw szereg podaży penądza M2 realnej produkcj sprzedanej przemysłu dla okresu 1994:1 2002:2. Wyesymuj paramery prosego modelu y = a0 + a1m 2 + u zapsz warośc saysyk dla paramerów saysyk Durbna-Wasona oraz R 2 znerpreuj wynk. Ćwczene 6b.: REGRESJA POZORNA Ćwczene 7.:VAR Wykonaj es KPSS dla zmennych z Ćwczena 6a. a nasępne z uwzględnenem ch wynków wykonaj regresję. Porównaj wynk Ćwczena 6a. z uzyskanym w Ćwczenu 6b. Na podsawe podręcznka Charemzy Deadmana (1997 rozdzały wykaż różnce mędzy VAR a klasycznym modelam welorównanowym. Esymując VAR w EasyReg wykaż różnce na nom przykładze modelu dla X = [ m p y p ] T. Ćwczene 8.: KONIECZNOŚĆ TESTOWANIA PRZYCZYNOWOŚCI Wyesymuj paramery model y = a0 + a1m 2 + u M 2 = b0 + b1 y + ξ. Porównaj welkość znak paramerów a1 oraz b1 dopasowane model soność paramerów poczym na podsawe wynków określ przyczynę skuek (w poocznym rozumenu. 119

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

POLSKI OŚMIOZGŁOSKOWIEC ŚREDNIOWIECZNY

POLSKI OŚMIOZGŁOSKOWIEC ŚREDNIOWIECZNY POLSKI OŚMIOZGŁOSKOWIEC ŚREDNIOWIECZNY Wersz ośmozgłoskowy zajmował w poezj saropolskej, a zwłaszcza w uworach przeznaczonych do recyacj, sanowsko prawe monopolsyczne. W arykule ym posaramy sę omówć nekóre

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XV/3, 214, sr. 86 98 PROPOZYCJA MODYFIKACJI KŁADKI NEO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUZEM KAPIAŁOWYM UWZLĘDNIAJĄCA DODAKOWE RYZYKO FINANOWE Magdalena Homa

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO prof. dr hab. n. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowe dr n. Roman BARCZEWSKI Polechnka Poznaska prof. dr hab. n. Waler BARTELMUS Polechnka Wrocawska prof. dr hab. n. Wojcech BATKO AGH w Krakowe prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo