Ârodki. smarne. dla przemys u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ârodki. smarne. dla przemys u"

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla przemys u

2 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki, które chronià i smarujà od poczàtku Fuchs liderem w nape nianiu fabrycznym w Niemczech Fabryki na ca ym Êwiecie, m.in. w Gliwicach 2

3 Liczby i fakty ZAK AD PRODUKCYJNY W POLSCE: GLIWICE PRZYNALE NOÂC: FUCHS PETROLUB AG G ÓWNA SIEDZIBA: Mannheim, Niemcy PRAWDZIWY SPECJALISTA W ZAKRESIE ÂRODKÓW SMARNYCH: 100 % koncentracja na Êrodkach smarnych PE NA GAMA PRODUKTÓW: ponad produktów, CERTYFIKOWANY PRZEZ: DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 Od ponad 80 lat wszelkie dzia ania oraz projekty badawcze koncentrujemy na rozwoju innowacyjnych Êrodków smarnych. Nasza specjalizacja na tym polu oznacza ciàg y wzrost zarówno geograficzny, jak i techniczny. Nieustannie udoskonalamy i rozwijamy zakres zastosowaƒ naszych nowoczesnych produktów. Dzisiaj Fuchs jest firmà oferujàcà najwy szej klasy Êrodki smarne na ca ym Êwiecie, w ka dej ga zi przemys u. Co sprawia, e nasze produkty sà tak wartoêciowe? Opracowujemy Êrodki smarne do konkretnego zastosowania, dopasowane do wymogów i procesów produkcyjnych naszych partnerów. Wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiàzaƒ dla klientów. Taki rodzaj wspó pracy jest unikalny w swojej formie i zakresie. W swojej dzia alnoêci opieramy si na jednym kluczowym czynniku: jesteêmy najwi kszym na Êwiecie niezale nym producentem Êrodków smarnych. I w aênie ta niezale noêç nas wyró nia wizjonerskie po dej- Êcie sprawia, e jesteêmy otwarci na nowe metody i roz wiàza nia, które sà podstawà innowacji. A innowacje to znak firmowy Fuchsa. 3

4 ÂWIAT PRZEMYS OWYCH ÂRODKÓW SMARNYCH BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyç rozwiàzania skrojone na miar Kompetencje specjalizujemy si i koncentrujemy na najwy szej jakoêci naszych Êrodków smarnych Przysz oêç nasze nowoczesne Êrodki smarne pozwalajà chroniç cenne zasoby naturalne 4

5 Wiedza i kompetencje Wi kszoêç technologii produkcyjnych mo e sprawnie funkcjonowaç tylko dzi ki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych rozwiàzaƒ smarowniczych. Opracowujàc in dy wi - dualne rozwiàzania dla poszczególnych zastosowaƒ, nasi specjaliêci biorà pod uwag szereg czynników, takich jak charakterystyka maszyny, stosowane narz dzia, komponenty czy czas magazynowania i transportu. Oprócz zwi kszania wydajnoêci produkcji, istotnym czynnikiem jest dla nas równie zdrowie i bezpieczeƒstwo pracowników. Nasz dzia badaƒ i rozwoju opracowa Êrodki wodorozcieƒczalne, które umo liwiajà skutecznà prac maszyn przy nieszkodliwym dla skóry ph. W naszych laboratoriach na ca ym Êwiecie, wyposa onych w najnowsze technologie, stale trwajà prace nad nowymi produktami. Dzi ki temu zachowujemy czo owà pozycj w wielu dziedzinach zastosowaƒ Êrodków smarnych. 5

6 6 Ârodki smarne dla przemys u Spis treêci

7 1 Ârodki smarne dla przemys u,, str. 8 2 Smary, str Ârodki do obróbki metali, str Ârodki smarne do hartowania stali str Ârodki smarne do obróbki plastycznej str Ochrona przed korozjà str Ârodki myjàce str Ârodki smarne dla przemys u spo ywczego str Specjalistyczne Êrodki do urzàdzeƒ energetycznych str Specjalistyczne Êrodki smarne dla górnictwa,,, str. 31 7

8 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Oleje hydrauliczne DTA-GRUPA B-GRUPA D-GRUPA MR-GRUPA MR MC-GRUPA ZAF B-GRUPA ZAF D-GRUPA ZAF MC-GRUPA ZAF DT-GRUPA XtremeTemp MWB-GRUPA LIFT-GRUPA PG 32/46 ANTI STICK SLIP FST 101 Oleje hydrauliczne i obiegowe (oleje maszynowe) charakteryzujàce si dobrà odpornoêcià na utlenianie oraz ochronà przed korozjà. Oleje hydrauliczne HL wed ug DIN i obiegowe CL wg DIN Oleje smarne i hydrauliczne z substancjami aktywnymi do polepszania odpornoêci na starzenie, ochrony przed korozjà i Êcieraniem, o w aêciwoêciach demulgujàcych. Oleje hydrauliczne HLP wed ug DIN (seria B HVI: DIN ), ISO HM. Oleje smarne i hydrauliczne z substancjami aktywnymi do polepszenia odpornoêci na starzenie, ochrony przed korozjà i Êcieraniem, o w asnoêciach detergujàcych, dyspergujàcych. Oleje hydrauliczne HLPD wed ug DIN , ISO HM. Uniwersalne oleje smarne i hydrauliczne z substancjami aktywnymi do polepszania odpornoêci na utlenianie i dzia anie wysokich temperatur z doskona à ochronà przed korozjà o w asnoêciach detergujàcych. Oleje hydrauliczne HLPD wed ug DIN , ISO HM. Uniwersalne oleje smarne i hydrauliczne na bazie oleju po hydrokrakingu (MC), wysoki wskaênik lepkoêci VI >150, stabilny na Êcinanie o w asnoêciach detergujàcych. Okres wymiany oleju mo e byç wyd u ony. Rozwiàzuje problemy szczególnie przy zastosowaniu w obrabiarkach. Klasa oleju HVLPD wg DIN , ISO HV. Oleje hydrauliczne i obiegowe nie zawierajàce cynku, bezpopio owe, z dobrà odpornoêcià na starzenie. Chronià przed korozjà, dzia ajà demulgujàco. Oleje hydrauliczne HLP spe niajà z nadwy kà DIN HLP i ISO HM. Oleje hydrauliczne i obiegowe nie zawierajàce cynku, bezpopio owe, z dobrà odpornoêcià na starzenie i ochronà przed korozjà. Bardzo dobre zdolnoêci detergujàce i dyspergujàce. Spe niajà z nadwy kà DIN dla HLPD, ISO HM. Odporne na Êcinanie, nie zawierajàce cynku, bezpopio owe oleje hydrauliczne i obiegowe z VI >150. Zbudowane na bazie olejów po hydrokrakingu (MC). Przedzia y wymiany oleju mogà byç wyd u one. Gatunki mogà byç racjonalizowane. Spe niajà z nadwy kà DIN w zakresie HVLP, ISO HV. Specjalne oleje hydrauliczne nie zawierajàce cynku, bezpopio owe, spe niajàce specyfikacj Mercedes-Benz Bardzo dobre w asnoêci detergujàce i dyspergujàce, szczególnie dobra ochrona przed zu yciem w przypadku tarcia granicznego (Brugger: 50N/mm 2 ). Olej klasy HLPD wg normy DIN , ISO HV. Specjalne oleje hydrauliczne stosowane przy uruchamianiu urzàdzeƒ w niskich temperaturach, szeroki zakres temperatur roboczych. Olej zbudowany na bazie specjalnych pó syntetycznych olejów bazowych. Zastosowano nowà rodzin dodatków o wysokiej odpornoêci na Êcinanie. Olej klasy HVLP wg DIN , ISO HV. Specjalne oleje hydrauliczne zawierajàce dodatki zwi kszajàce odpornoêç na starzenie z doskona ymi w asnoêciami antykorozyjnymi i zdolnoêciami wynoszenia osadów. Wysoki udzia dodatków zmniejszajàcych Êcieranie, podwy szona zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ. Oleje hydrauliczne nie zawierajàc cynku klasy HLPD wed ug DIN , ISO HM. Wysoka ochrona przed Êcieraniem przy tarciu granicznym. Wysoka obcià alnoêç wed ug testu Bruggera (>50N/mm 2 ). Specjalne oleje hydrauliczne dla wind i przenoêników hydraulicznych. Zapobiegajà zjawisku stick-slip szczególnie przy wysokim obcià eniu i ma ej szybkoêci przesuwu. Oleje hydrauliczne klasy HLPD wed ug DIN , ISO HM. Syntetyczne oleje hydrauliczne i obiegowe na bazie poliglikoli z wysokim wskaênikiem lepkoêci VI. Rozpuszczalne w wodzie. Oleje klasy HVLP spe niajàce norm DIN Nie sà mieszalne i kompatybilne z olejami mineralnymi. Spe niajà z nadwy kà wymagania ISO HEPG. Specjalne dodatki do olejów hydraulicznych redukujàce zjawisko stick-slip oraz zmniejszajàce tarcie. Kompatybilne z olejami klasy HLP, HVLP, HLPD oraz PAO. Specjalny dodatek do olejów hydraulicznych, dzi ki któremu mo na zlokalizowaç lokalne wycieki z uk adu hydraulicznego. Wycieki sà uwidocznione w Êwietle UV. Kompatybilny z wszystkimi olejami mineralnymi (nie stosowaç do olejów poliglikolowych oraz cieczy zawierajàcych zwiàzki wodne). 8

9 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Ârodki smarne dla przemys u Trudnopalne oleje hydrauliczne HYDROTHERM 46 M HYDROTHERM 68 LW RED RENOSAFE TURBO 46 DR PLANTOFLUX AT-S (ISO VG 46, 68) Trudnopalna ciecz hydrauliczna na bazie wodnego glikolu. Grupa HFC wed ug DIN oraz VDMA Spe nia wymagania 7 Raportu Luksemburskiego. Szybko biodegradowalna nie szkodliwa dla Êrodowiska. Nie zawiera glikolu monoetylenowego. Posiada dopuszczenie BOSCH REXROTH dla ciênieƒ do 350 bar. Trudnopalna ciecz hydrauliczna grupy HFC-E na bazie wodnego glikolu, gdzie udzia wody zmniejszono do 20%, z bardzo wysokà odpornoêcià na Êcieranie. Syntetyczna ciecz trudnopalna grupy HFD-R na bazie specjalnych hydrolitycznych kwasów fosforowoestrowych. Spe nia wymogi normy DIN oraz VDMA Trudnopalna ciecz hydrauliczna na bazie syntetycznych estrów. Grupa HFD-U wg DIN Zastosowanie w przemyêle stalowniczym, koksowniczym oraz odlewniach. Spe nia wymogi VDMA (nie zawiera chlorowanych w glowodorów ani te estrów kwasu fosforowego produkt biodegradowalny, posiada dopuszczenie Factory Mutual, USA). Oleje przek adniowe i obiegowe DTA-GRUPA CLP-GRUPA CLP PLUS-GRUPA AWD-GRUPA CLPF SUPER-GRUPA UNISYN CLP-GRUPA PG-GRUPA MORGEAR-GRUPA HighGear-GRUPA HighGear Synth-GRUPA Oleje hydrauliczne i obiegowe z dodatkami polepszajàcymi odpornoêç na starzenie i ochron przed korozjà. Oleje hydrauliczne HL wed ug DIN , ISO :CKB i obiegowe CL wed ug DIN Demulgujàce oleje przek adniowe o wysokiej odpornoêci na starzenie z dodatkami EP. Spe niajà z nadwy kà minimalne wymagania stawiane olejom smarnym CLP wed ug ISO :CKC,CKD. Bardzo dobra ochrona przed zjawiskiem micro-pittingu. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Specjalne oleje przek adniowe na bazie oleju mineralnego, zmniejszajàce tarcie, zapewniajàce dobrà ochron przed zjawiskiem micro-pittingu. Mo liwe jest przed u enie okresów wymian. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. ISO :CKC, CKD. Specjalne oleje przek adniowe na bazie oleju mineralnego. WyÊmienita ochrona przed zjawiskiem micro-pittingu, test Bruggera >70 N/mm 2. Oleje klasy CLP-D spe niajàce wymogi ISO :CKC,CKD. Specjalne rafinaty o wysokiej odpornoêci na starzenie z zawartoêcià MoS 2 i synergetycznie dzia ajàcymi dodatkami EP, na bazie oleju mineralnego. Dla wysoko obcià onych przek adni, szczególnie przy niekorzystnym zaz bieniu, jak i dla miejsc z wysokim specyficznym obcià eniem o charakterze nag ym i uderzeniowym. Spe niajà wymagania CLPF wg ISO :CKC,CKD. Syntetyczne oleje przek adniowe na bazie PAO o podwy szonej odpornoêci na starzenie i wysokim wskaêniku lepkoêci. Bardzo dobre zachowanie w niskich temperaturach. Wysoka ochrona przed zjawiskiem micro-pittingu. Spe niajà wymagania CLP-HC wed ug ISO :CKC, CKD, CKE. Mieszalne i kompatybilne z olejami mineralnymi. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Syntetyczne oleje przek adniowe na bazie poliglikoli dla najwy szych wymagaƒ cieplnych i mechanicznych obcià eƒ. Znakomicie zachowujà si w niskich temperaturach. Wysoki wskaênik lepkoêci oraz bardzo niski wspó czynnik tarcia. Spe niajà wymagania CLP-PG wed ug ISO :CKC, CKD, CKE, CKT. Nie kompatybilne z olejami mineralnymi. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Specjalne oleje obiegowo-przek adniowe do smarowania o ysk Êlizgowych Morgoila zainstalowanych w uk adach walcowniczych pracujàcych w hutach stali. Spe niajà wymogi takich producentów jak: DANIELI, SMS. Specjalne przemys owe oleje przek adniowe na bazie oleju mineralnego oraz synergicznie dzia ajàcych dodatków. Bardzo dobra ochrona przed Êcieraniem dzi ki zastosowaniu dodatków typu PD. Spe niajà wymagania ISO :CKC, CKD, CKE. Specjalne przemys owe oleje przek adniowe na bazie oleju synetycznego (PAO) oraz synergicznie dzia ajàcych dodatków. Bardzo dobra ochrona przed Êcieraniem dzi ki zastosowaniu dodatków typu PD. Spe niajà wymagania ISO :CKC, CKD, CKE. 9

10 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Oleje do prowadnic RENEP K-GRUPA RENEP CGLP-GRUPA RENEP KN-GRUPA WysokowartoÊciowe rafinaty solwentowe ze specjalnym dodatkiem zapobiegajàcym zjawisku stick-slip. Dobre w asnoêci detergujàce i optymalne zachowanie wobec ch odzàcych emulsji wodno-olejowych. Olej do ó obrabiarek, DIN CGLP. Rafinaty solwentowe z dodatkami poprawiajàcymi w asnoêci filmu smarnego oraz minimalizujàcymi tarcie. Podwy szona zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ. Chroni przed korozjà, zapobiega zjawisku stick-slip. Optymalna kompatybilnoêç z wieloma Êrodkami ch odzàco-smarujàcymi (sprawdzona). Olej do prowadnic i ó obrabiarek, DIN CGLP. Rafinaty solwentowe z dodatkami polarnymi zmniejszajàcymi tarcie i aktywnymi wzgl dem powierzchni. Oleje likwidujà zjawisko stick-slipu. Kompatybilne wzgl dem Êrodków ch odzàcych. Oleje do ó wg DIN CGLP, deemulgowalne z dodatkami typu Tacky. Oleje maszynowe MA-GRUPA Standardowe oleje smarne, którym nie stawia si specjalnych wymagaƒ. Zastosowanie do +70 C. Spe niajà z nadwy kà minimalne wymagania stawiane olejom smarnym L-AN wg DIN Oleje cylindrowe CH-GRUPA Wysoko jakoêciowe oleje mineralne z wysokà odpornoêcià termicznà i s abà tendencjà do koksowania. Spe niajà w pe ni wymogi dla olejów smarnych wg DIN Oleje turbinowe ETERNA-GRUPA Wyselekcjonowane rafinaty z dodatkami dla podniesienia odpornoêci na starzenie, dla zapobiegania korozji. Spe niajà z nadwy kà wymagania stawiane olejom smarnym i turbinowym wed ug DIN cz Êç 1 i 2 (L-TDP i L-TGP). Posiadajà dopuszczenia SIEMENS oraz MAN. Oleje transformatorowe ELTEC WysokojakoÊciowy, nieinhibitowany olej izolacyjny zbudowany na bazie specjalnych naftenowych olejów bazowych. Stosowany w transformatorach, prze àcznikach oraz urzàdzeniach za àczajàcych napi cie pràdowe. Oleje adhezyjne RENOTAC-GRUPA WysokowartoÊciowe rafinaty z dodatkami poprawiajàcymi przyczepnoêç filmu smarnego oraz zmniejszajàcymi tarcie. Podwy szona zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ. Zawierajà dodatki zwi kszajàce przyczepnoêç. Oleje smarne dla wszystkich miejsc tràcych (szyny Êlizgowe, prowadnice, o yska Êlizgowe, itd.). Oleje przenoszàce ciep o THERM-GRUPA Oleje specjalne na bazie oleju mineralnego lub syntetycznych w glowodorów z wysokà odpornoêcià termicznà i wysokà temperaturà wrzenia. Dobra przewodnoêç cieplna. Zakres temp. pracy od -20 C do ponad +350 C. 10

11 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Ârodki smarne dla przemys u Oleje do form i oszalowaƒ SCHALUNGSOEL PL SOK-GRUPA Olej do smarowania form i szalunków przeciwko przywieraniu betonu na bazie oleju mineralnego. Produkty do form i szalunków przeznaczone do prefabrykacji betonowej, gdzie wymagana jest wysoka jakoêç powierzchni elementów gotowych. Biodegradowalne oleje hydrauliczne i smary PLANTOHYD 40 N PLANTOHYD S-GRUPA PLANTOLUBE POLAR S-GRUPA PLANTOSYN 46 HVI Oleje hydrauliczne na bazie olejów roêlinnych z substancjami biologicznie aktywnymi do podwy szania odpornoêci na utlenianie i starzenie. Szybko biodegradowalne. Zakres temp. pracy od -27 C do +70 C. Spe niajà z nadwy kà VDMA , ISO HETG. Na bazie syntetycznych estrów. Uniwersalnie stosowane jako oleje smarne i hydrauliczne. Zakres temp. pracy od -35 C do +90 C. Szybko biodegradowalne. Spe niajà z nadwy kà ISO HEES, oraz VDMA Posiadajà dopuszczenia BOSCH REXROTH, SAUER - SUNDSTRAND. Oleje na bazie syntetycznych estrów, nie majàce negatywnego wp ywu na Êrodowisko, szybko biologicznie rozk adalne. Skrajnie niski Pourpoint. Z powodu bardzo wysokiego VI mo na je stosowaç jako oleje ca oroczne. Zakres temperatur pracy od -55 C do +90 C. Spe niajà z nadwy kà VDMA , ISO HEES. Na bazie nasyconych, syntetycznych estrów. Nie wp ywa negatywnie na Êrodowisko, gdy jest szybko biologicznie rozk adalny. Przydatny dla wszystkich uk adów hydraulicznych. Bardzo wysoko obcià alny. Wypróbowany i dopuszczony przez Mannesmann-Rexroth, Brueninghaus i Sauer-Sundstrand. Przewy sza VDMA ,ISO HEES. Biodegradowalne oleje przek adniowe PLANTOGEAR S-GRUPA Biologicznie szybko rozk adalne, nie majàce negatywnego wp ywu na Êrodowisko oleje przek adniowe na bazie syntetycznych estrów. Spe niajà minimalne wymagania wed ug DIN Spe niajà z nadwy kà VDMA , ISO HEES. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Biodegragowalne oleje do ó obrabiarek PLANTOLUBE CGLP 68/220 S Biologicznie szybko rozk adalne, nie majàce negatywnego wp ywu na Êrodowisko oleje do ó obrabiarek na bazie syntetycznych estrów. Wysoka zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ, bardzo dobra ochrona przed korozjà, bardzo dobry wspó czynnik tarcia. Oleje do ó sà specjalnie dopasowane do u ycia w obra biarkach w po àczeniu z produktami PLANTOCUT i PLANTOHYD. Biodegradowalne oleje spr arkowe PLANTOLUBE SC 46 S Biodegradowalne oleje smarne o wysokim stopniu ch odzenia dla spr arek Êrubowych. Oleje zbudowane na bazie syntetycznych estrów. Ich zalety to odpornoêç na starzenie, dobre wydzielanie powietrza, oraz ma e straty spowodowane odparowaniem. 11

12 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Biodegradowalne oleje adhezyjne PLANTOTAC HV-GRUPA WysokojakoÊciowe oleje adhezyjne na bazie olejów roêlinnych biologicznie szybko degradowalne. Dobrze utrzymujà sta à lepkoêç w szerokim zakresie temperatur, posiadajà dobrà zdolnoêç adhezyjnà i znakomicie chronià przed Êcieraniem dzi ki wysokiej wytrzyma oêci filmu smarnego na wymywanie. DIN , CLP. Stosowane jako materia smarny, gdzie wyst puje jego ubytek, np. w trakach pionowych, przegubach i sworzniach. Biodegradowalne oleje do oszalowaƒ PLANTO N PLANTO S Uniwersalny olej do oszalowaƒ na bazie oleju roêlinnego, klasa zagro enia wód WGK 0*, biologicznie szybko rozk adalny. Odznaczony odznakà Niebieski Anio. Uniwersalny olej do oszalowaƒ na bazie estrów, klasa zagro enia wód WGK 0*, biologicznie szybko rozk adalny. Odznaczony odznakà Niebieski Anio. Oleje spr arkowe i obiegowe 200-GRUPA HD GRUPA VDL DD-GRUPA SC-GRUPA SC MC-GRUPA COOL + UNISYN OL-GRUPA Odporne na starzenie oleje smarne do smarowania obiegowego z dobrym utrzymaniem sta ej lepkoêci w szerokim zakresie temperatur, do przek adni, mechanizmów nap dowych w maszynach si owych i roboczych, o ysk tocznych i Êlizgowych przy normalnych obcià eniach. Oleje smarne C wed ug DIN Oleje smarne VB wed ug DIN Olej spr arkowy HD jednosezonowy z dobrymi zdolnoêciami detergujàcymi i dyspergujàcymi, chroniàcy przed Êcieraniem, charakteryzujàcy si dobrà ochronà przed korozjà dla stali i metali kolorowych. Wysokoodporne na starzenie oleje smarne do spr arek powietrznych z bardzo ma à sk onnoêcià do zanie czyszczania nagarem, z substancjami biologicznie aktywnymi do podniesienia ochrony przed korozjà i odpornoêci na starzenie (do koƒcowych temperatur spr ania do +220 C). Oleje smarne VDL wed ug DIN Oleje smarne do spr arek powietrznych ze smarowanymi olejem komorami t ocznymi, z substancjami biologicznie aktywnymi podwy szajàcymi ochron przed korozjà. OdpornoÊç na starzenie oraz zdolnoêç zapobiegania odk adaniu si produktów starzenia. Oleje smarne VDL wed ug DIN Oleje ch odzàce do spr arek Êrubowych z substancjami biologicznie aktywnymi do podwy szania odpornoêci na starzenie, ochrony przed korozjà oraz zdolnoêç zapobiegania odk adaniu si produktów starzenia. SC MC ma zastosowanie w wysoko termicznie obcià onych spr arkach. Wysokie VI, ma e pienienie. Interwa y okresowych przeglàdów mogà zostaç przed u one. Wysoko jakoêciowy olej nowej generacji do smarowania spr arek Êrubowych, olej bardzo odporny na starzenie, o bardzo d ugim okresie u ytkowania Syntetyczny olej ch odzàcy do spr arek Êrubowych oraz t okowych na bazie polialfaolefin (PAO) z bardzo dobrà odpornoêcià na starzenie, ochronà przed Êcieraniem, dobrymi w asnoêciami demulgujàcymi i dobrym utrzymaniem sta ej lepkoêci w szerokim zakresie temperatur, wysokim VI oraz bardzo dobrà zdolnoêcià oddzielania powietrza. Interwa y okresowych przeglàdów mogà zostaç przed u one. Grupa VDL wg DIN 51506, olej mo na tak e u ywaç jako olej hydrauliczny zgodnie z wymogami normy DIN

13 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Ârodki smarne dla przemys u Oleje do urzàdzeƒ ch odniczych RENISO TRITON SE/SEZ-GRUPA RENISO K-GRUPA RENISO MS-GRUPA RENISO S/SP-GRUPA RENISO SYNTH 68 Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie syntetycznych poliestrów z przeznaczeniem dla bezchlorowych czynników (R 134a, R 404a, R 507, R 407c, R 410a). Wysokorafinowane, na bazie naftenowej, oleje do spr arek ch odniczych dla czynników ch odniczych R22 oraz NH 3 (RENISO KM 32, KS 46, KC 68, KES 100). Pó syntetyczne oleje do spr arek ch odniczych. Mieszanka stabilnych termicznie, wysokoobcià ainych alkilobenzenów oraz wysokorafinowych, naftenowych olejów mineralnych (ISO-VG 32-68). Do czynników ch odniczych R22, oraz R 401A/B,R 402 A/B. Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie chemicznie i termicznie wysoko stabilnych alkilobenzenów (ISO-VG ). Dla czynników ch odniczych R22, S68 równie dla NH 3. Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie polialfaolefin (PAO) do stosowania z czynnikami ch odniczymi NH 3 (ISO-VG 68, ISO-VG 220). RENISO PAG 46/100 RENISO C-GRUPA RENISO PG 68/GL 68 RENISO WF-GRUPA Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie glikolu, do urzàdzeƒ klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych z R 134a jako czynnikiem ch odniczym (ISO-VG 46, ISO-VG 100). Specjalny, syntetyczny olej do spr arek ch odniczych do stosowania z naturalnym czynnikiem ch odniczym CO 2. Pe nosyntetyczny, rozpuszczalny w amoniaku olej do spr arek ch odniczych na bazie glikolu (PAG). Do zastosowania z czynnikiem ch odniczym NH 3. Wysokorafinowane oleje na bazie naftenowej przeznaczone do smarowania ch odziarek pracujàcych w zakresie niskich temperatur. Przeznaczone do wspó pracy z czynnikiem ch odniczym ISOBUTAN R600a. Spe nia wymogi normy DIN KC. 13

14 2 SMARY Smary do o ysk tocznych i Êlizgowych na bazie oleju mineralnego CA-GRUPA RENOCAL FN 745/94 CA-LZ CX-EP-GRUPA CXI 2 GP/B-GRUPA H HD 88 Odporne na wod smary wapniowe z/lub bez dodatków adhezyjnych, w programie wyst pujà równie z dodatkiem grafitu. Smary wapniowe, odporne na wod, o dobrej ochronie przed korozjà. Zakres temp. pracy od -50 C do +100 C. Smary uniwersalne oraz do zamków dopuszczone przez VW zgodnie z TL 745, BMW oraz MAN. Smary uniwersalne na bazie specjalnych myde wapniowych o bardzo du ej przyczepnoêci do pod o a oraz du ej odpornoêci na wod, równie na wod morskà. Zakres temp. pracy od -30 C do +120 C. Wyst puje równie w opakowaniu areozolowym jako Renolit Unimax LZ. Kompleksowe smary wapniowe dla wysoko obcià onych o ysk, stosowane w przemyêle gumowym, oponiarskim, stalowym, kamieniarskim, odporne na s abe ugi i kwasy. Zakres temp. pracy od -30 C do +140 C. Smar kompleksowy wapniowy sulfonianowy, bardzo stabilny na przet aczanie, dobra ochrona antykorozyjna, odporny na wod morskà. Przeznaczony na du e obcià enia. Zakres temp. pracy od -20 C do +160 C. Smary na bazie litu do ogólnego u ycia w smarowaniu maszyn. Zakres temp. pracy od -20 C do +120 C. Standardowy, uniwersalny smar litowy z dodatkami EP. Zakres temp. pracy od -20 C do +120 C. MO Uniwersalny smar o yskowy, litowy z dodatkami typu EP oraz grafitem i MoS 2. LZR 2 H LZR 000 FEP/FAP/EP-GRUPA FLM-GRUPA FG 150 DURAPLEX-GRUPA PU-FH 300 LX-PEP 2 LX N EP 2 LX R EP 2 UNI-Grupa MOLITEN 2 CEP 2 CA-FG 50 WysokowartoÊciowy, d ugotrwa y smar z bardzo dobrà ochronà przeciw korozji. Zakres temp. pracy od -40 C do +140 C. Stosowany w centralnych uk adach smarowania firm WILLY VOGEL, BEKA-MAX. Smar pó p ynny dla urzàdzeƒ centralnego smarowania w pojazdach transportowych i maszynach budowlanych. Dopuszczenie: WILLY VOGEL, MAN, DEUTSCHE TECALEMIT, LINCOLN, MAN 283 Li-P 00/000 oraz MB Zakres temp. pracy od -40 C do +120 C. Mechanicznie, wysokoobcià alne smary litowe EP dost pne z ró nymi lepkoêciami oleju bazowego. Zakres temp. pracy od -20 C do +140 C. Mechanicznie, wysokoobcià alne smary litowe z dwusiarczkiem molibdenu (MoS 2 ). Zakres temp. pracy od -20 C do +120 C. Grafitowy smar dla mechanicznie wysokoobcià onych o ysk, gdy woda ma dodatkowy dost p do miejsc tràcych. Zakres temp. pracy od -30 C do +120 C. Wszechstronne smary na bazie kompleksowego myd a litowego do d ugotrwa ego smarowania, chroniàce przed korozjà, termicznie i mechanicznie wysokoobcià alne. Zakres temp. pracy od -30 C do +160/200 C. Smar wysokotemperaturowy na bazie zag szczacza polimocznikowego do smarowania o ysk wolnoobrotowych przy wysokich temperaturach, od -20 C do +180 C. Smar kompleksowy litowy na bazie oleju mineralnego. Przeznaczony do o ysk zainstalowanych w samochodach osobowych i ci arowych. Dopuszczenie: MERCEDES, VOLVO. Do o ysk tocznych i Êlizgowych przy wysokim obcià eniu i ekstremalnie wyd u onych czasach wymiany do 1 mln km przebiegu w pojazdach u ytkowych najnowszej generacji. Zakres temp. pracy od -30 C do +160 C. Do wysokoobcià onych i szybkoobrotowych o ysk tocznych i Êlizgowych w samochodach osobowych oraz zestawach ko owych pojazdów szynowych. Zakres temperatur pracy od -30 C do +160 C. Smary uniwersalne wytworzone z wysokorafinowanego oleju mineralnego i zag szczacza myd a litowego. WysokojakoÊciowy smar plastyczny, o bardzo dobrych w asnoêciach smarnych wytworzony z wyselekcjonowanych baz olejowych oraz myd a litowego, kwasu 12-hydroxystearynowego oraz MoS 2 i grafitu. Zakres temperatur pracy od -30 C do +130 C. Wielozadaniowy smar wyprodukowany na bazie olejów parafinowych, zag szczonych myd em litowowapniowym. Zakres temperatur pracy od -25 C do +130 C. Wielofunkcyjny smar plastyczny o wysokiej stabilnoêci mechanicznej na bazie oleju mineralnego. Zag szczony myd em wapniowym i grafitem. Zakres temperatur pracy od -30 C do +80 C. 14

15 2 SMARY Smary Smary do o ysk tocznych i Êlizgowych na bazie olejów syntetycznych JP 1619 S 2 GL-GRUPA AS HLT/RHF FOL 2 LX B EP 2 G-8-022/2 UNITEMP 2 LX-PG2 Mechanicznie wysokoobcià alny, niskotemperaturowy smar. Zakres temp. pracy od -50 C do +120 C. Specjalny smar do smarowania o ysk tocznych z wysokimi szybkoêciami obwodowymi i/lub niskimi temperaturami do -60 C. Specjalne smary, które doprowadzajà do minimalizacji zjawiska tarcia, obni ajà poziom ha asu. Zastosowanie: w o yskach, przek adniach, prowadnicach przesuwnych dachów. Zakres temp. pracy od -30 C do +140 C. Dopuszczenie: BMW oraz OPEL. Odporny na w glowodory, adhezyjny smar (nie zostaje zmywany przez olej mineralny, benzyn i niektóre chlorowane KW), smar uszczelniajàcy. Zakres temp. pracy od -20 C do +140 C. Odporne na starzenie, termicznie i mechanicznie obcià alne smary litowe na bazie polialfaolefin, o dobrej kompatybilnoêci z elastomerami. Zakres temp. pracy od -40/-50 C do +140 C. Specjalny smar do smarowania skojarzeƒ Êlizgowych z ma ymi szybkoêciami poêlizgu, np. u o yskowaƒ z tworzywa sztucznego w obszarze budowlanym; sprawdzone przez MPA. Zakres temp. pracy od -40 C do +140 C. Smar do szybkoobrotowych o ysk, np. o ysk wrzecion obrabiarek narz dziowych, o ysk ma ych silników. Posiada dopuszczenie Bosch VS Ft. Zakres temp. pracy od -40 C do +120 C. Specjalny smar do skojarzeƒ par: tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/stal. Pe nosyntetyczny, wysokotemperaturowy smar, szczególnie odporny na starzenie, stabilny na przet aczanie i odporny na wod, dalsze stosowanie w zakresie temperatur od -50 C do +180/220 C. Smar na bazie oleju poliglikolowego oraz zag szczacza litowego kompleksowego. Kompatybilny z uszczelnieniami (EPDM). Smar odporny na du e naciski, niskie temp. i Êrodki ch odzàce. Zakres temp. pracy od -40 C do +160 C. Dopuszczenie VW TL Smary przek adniowe na bazie oleju mineralnego SO-D/GF-GRUPA LZR 000 SF DURAPLEX EP 00 Zmydlone sodà, chroniàce przed Êcieraniem p ynne smary przek adniowe. Smar p ynny dla urzàdzeƒ centralnego smarowania w pojazdach transportowych i maszynach budowlanych. Dopuszczenie: WILLY VOGEL, MAN, DEUTSCHE TECALEMIT. P ynny smar przek adniowy dla urzàdzeƒ centralnego smarowania narz dzi i maszyn przemys owych. P ynny smar przek adniowy na bazie litu, wzgl dnie kompleksowego myd a litowego. Smary przek adniowe na bazie oleju syntetycznego ST-BHF 0/ GRUPA LST 0/ LST 00 Pe nosyntetyczny smar z organicznym zag szczaczem do smarowania elektronarz dzi. Konsystencja smaru 0/00. Posiada dopuszczenie Bosch VS Ft. Standardowe smary silikonowe przeznaczone do urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, wentylatorów, przy Êrednich temperaturach pracy od -30 C do +180 C. Pó p ynny smar litowy na bazie oleju PG o konsystencji NLGI 0 lub 00. Kompatybilny z elastomerami (EPDM). Zakres temp. pracy od -30 C do +140 C. 15

16 2 SMARY Smary silikonowe SI 300-GRUPA SI 400-GRUPA SI 410 M-GRUPA SI 511-GRUPA SI 700-GRUPA SI HVS Smary silikonowe przeznaczone do u ycia w niskich temperaturach, zatwierdzone przez MPA German Material Testing Institute do u ycia w o yskach mostów oraz jako smary poêlizgowe w budownictwie. Zakres temperatur pracy od -70 C do +160 C (okresowo +200 C). Standardowe smary silikonowe dla urzàdzeƒ gospodarstwa domowego oraz wentylatorów pracujàcych w temperaturze otoczenia. Zakres temp. pracy od -30 C do +180 C. Smar do kurków piwnych, przeznaczony do u ywania w przemyêle spo ywczym, spe nia wymagania KTW, posiada dopuszczenie USDA-H2. Zakres temp. pracy od -50 C do +120 C. Smary silikonowe przeznaczone do u ycia w wysokich temperaturach dla wózków piecowych, stosowane przy przeróbce kamienia, jak równie w wentylatorach dzia ajàcych w wysokich temperaturach i suszarniach. Zakres temp. pracy od -30 C do +220 C (okresowo +280 C). Elektrycznie izolujàce smary elowe, stosowane jako Êrodki smarne, poêlizgowe, monta owe, antyadhezyjne do folii. Zakres temp. pracy od -40 C do +180 C (okresowo +200 C). Dla obszarów pró niowych do 10-8 hpa. SILICONE WRAS Wysoko hydrofobowy smar do zaworów, kurków, mieszade, itp. zatwierdzony przez KTW oraz WRAS. Zakres temp. pracy od -40 C do +200 C. Smary specjalne ST 8-081/2 DURAPLEX G CX-TOM 15 LX-OS 3 LT 1 IPR 2 LX- ERP 2 LX- OTP 2 CX-TP 1 CX-TC 1 G 2000 Wysokotemperaturowy smar do o ysk Êlizgowych i tocznych u ywany we wszystkich obszarach przemys u. Zalecenia Steinmuller a dla zaworów klapowych gazów spalinowych w elektrowniach. Zakres temp. pracy od -30 C do +260/280 C. Smar monta owy z bia ymi, sta ymi dodatkami smarnymi. Zakres temp. pracy od -30 C do +160/200 C. Specjalny kompleksowy smar wapniowy o szczególnych niskotemperaturowych w aêciwoêciach. Zakres temp. pracy od -40 C do +160 C o bardzo dobrej os onie antykorozyjnej. Bardzo przyczepny smar litowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego, szczególnie przydatny przy ruchu oscylacyjnym, np. w maszynach pakujàcych oraz automatach pralniczych. Zakres temp. pracy od -30 C do +150 C. Bardzo przyczepny smar litowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego, szczególnie przydatny przy ruchu oscylacyjnym, np.: w maszynach pakujàcych oraz automatach pralniczych. Zakres temp. pracy od -30 C do +150 C. Smar litowy na bazie polialfaolefin, do smarowania zaworów pneumatycznych, elementów hydrauliki. Smar litowy kompleksowy na bazie oleju PAG do smarowania przegubów, z àczy kulowych i kolumn kierowniczych. Smar litowy kompleksowy na bazie oleju PG, PTFE do smarowania maszyn pakujàcych, robotów oraz o ysk samochodów ci arowych. Smar wapniowy kompleksowy na bazie oleju PAO do smarowania amortyzatorów pralek, regulacji foteli samochodowych. Smar wapniowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego. Pasta ochronna dla po àczeƒ gwintowych stosowanych w przemyêle górniczym. Smar elowy na bazie oleju PAO do smarowania elementów regulacji foteli samochodowych. 16

17 2 SMARY Smary Smary specjalne G-H0 G- PF 1 LX-PG 2 PLANTOGEL 2 N PLANTOGEL 2 S PLANTOGEL 000 S Smar elowy na bazie oleju PG do smarowania elementów regulacji foteli samochodowych, sprz gie jednokierunkowych oraz smarowania szlifu szk a laboratoryjnego. Smar bentonitowy na bazie oleju mineralnego do smarowania koƒcówek baterii akumulatorowych. Smar litowy kompleksowy na bazie oleju syntetycznego PG. Zakres temp. pracy od -40 C do +160 C. Kompatybilny z elastomerami (EPDM), posiada dopuszczenie VW TL Smary wapniowe, szybko biologicznie rozk adajàce si, na bazie oleju rzepakowego, klasa zagro enia wód WGK 0*, do smarowania ubytkowego. Smary stosowane m. in. w oczyszczalniach Êcieków. Zakres temp. pracy od -25 C do +60/80 C. Biologicznie szybko rozk adajàce si smary EP, na bazie syntetycznych estrów, przeznaczone do smarowania o ysk tocznych i Êlizgowych, odporne na wod, z dodatkiem grafitu, dopuszczone przez MAN oraz Mannesmann-Demag do smarowania lin. Zakres temp. pracy od -30 C do +120 C. Specjalny biodegradowalny smar dla urzàdzeƒ centralnego smarowania w pojazdach transportowych, maszynach przemys owych i obrabiarkach. Posiada dopuszczenia: VOGEL, MAN, MB, LINCOLN. Zakres temp. pracy od -40 C do +120 C. 17

18 3 ÂRODKI DO OBRÓBKI METALI Ârodki ch odzàco smarujàce do obróbki skrawaniem, mieszalne z wodà, uniwersalnego zastosowania 68 CF 3 R-2510 N R-FB 1000 MK 3 Biostabilna, pó syntetyczna mikroemulsja nowej generacji. Nie zawiera biocydów. Uniwersalne zastosowanie w procesach obróbki skrawaniem i obróbki szlifierskiej. Stosowana do obróbki ró nego rodzaju stopów elaza, aluminium oraz innych metali kolorowych. Chlodziwo o znacznej ywotnoêci i wysokiej zdolnoêci do ochrony antykorozyjnej. Biostabilna, pó syntetyczna emulsja ch odzàca do szlifowania i obróbki normalnej stali, eliwa i aluminium, zawierajàca bezchlorowe dodatki smarnoêciowe typu EP, o wysokiej stabilnoêci ph oraz biostabilnoêci i w asnoêciach myjàcych. Biostabilna, pó syntetyczna mikroemulsja uniwersalnego zastosowania, o niskiej zawartoêci oleju mineralnego, kompatybilna z twardymi wodami, stosowana w procesach obróbki skrawaniem oraz szlifowania stopów elaza, aluminium oraz innych metali kolorowych. Standardowa makroemulsja obróbcza o wysokiej zawartoêci oleju mineralnego, stosowana do obróbki stali, eliwa i metali nie elaznych oraz do walcowania. Specjalne emulsje do obróbki aluminium i stali wysokostopowych S761 B R-2030 MB PHH-AL 3015 GS 2 Pó syntetyczna emulsja obróbcza przeznaczona do obróbki stopów aeronautycznych, w tym stopów aluminium i tytanu, stali nierdzewnych, inconel. Posiada dopuszczenia koncernów lotniczych (BOEING, P&W, Rolls Royce). Doskona e w asnoêci smarne, kompatybilnoêç z ró nymi metalami. Pó syntetyczna emulsja do szlifowania oraz uniwersalnej obróbki stopów aluminium i elaza, o bardzo dobrych w asnoêciach smarujàcych i myjàcych. Pó syntetyczna emulsja do trudnych obróbek, o znacznej zawartoêci dodatków smarnoêciowych typu EP, stosowana do szerokiej obróbki stopów aluminium, stali specjalnych oraz stopów tytanu i niklu. Nie zawiera boru oraz biocydów. Pó syntetyczna emulsja obróbcza o znacznej zawartoêci dodatków smarnoêciowych typu EP, stosowana do szerokiej obróbki stopów aluminium, stali i eliwa. Szczególnie zalecana dla mi kkich wód. Specjalne emulsje do obróbki miedzi, bràzu i mosiàdzu COPPERSTAR BF 2520 Biostabilna, pó syntetyczna emulsja specjalistyczna do obróbki stopów miedzi, w tym bràzów, mosiàdzów oraz miedzi elektrolitycznej, a tak e wra liwych stopów aluminium. Nie zawiera boru. WysokojakoÊciowa emulsja pó syntetyczna o niskiej zawartoêci oleju mineralnego, lecz wysokiej smarnoêci (dodatki EP). Stosowana do szlifowania i ogólnej obróbki miedzi, mosiàdzu, aluminium, stali i eliwa. Specjalne emulsje obróbcze do obróbki eliwa FERROSTAR (BF) GRINDSTAR HCM-W Biostabilna, pó syntetyczna mikroemulsja uniwersalnego zastosowania, stosowana w procesach obróbki skrawaniem oraz szlifowania stali, staliwa oraz ró norodnych rodzajów eliwa. Pó syntetyczna emulsja do szlifowania i obróbki normalnej eliwa i stali, a w szczególnoêci nadaje si do trudnych operacji szlifierskich. Brak sk onnoêci do pienienia, wyjàtkowa zdolnoêç do szybkiej separacji Êcieru szlifierskiego. Pó syntetyczna emulsja ch odzàca zawierajàca olej mineralny, stosowana do obróbki ró nych typów eliwa i innych stopów odlewniczych oraz stali i aluminium. Specjalnie przydatna do mi kkich wód, posiada w asnoêci przeciwpienne. 18

19 3 ÂRODKI DO OBRÓBKI METALI Ârodki do obróbki metali Specjalne emulsje obróbcze niezawierajàce boru AERO 150 BF ALUSTAR BF SCIP BF TN 2525 HP - BFH AF 4420-BF MK 6 Pó syntetyczna emulsja obróbcza przeznaczona do obróbki wszystkich stopów aluminium i innych stopów aeronautycznych. Posiada dopuszczenia koncernów lotniczych (BOEING). Doskona e w asnoêci smarne, kompatybilnoêç z ró nymi metalami. Pó syntetyczna emulsja obróbcza o neutralnym odczynie ph stosowana do obróbki wszystkich stopów aluminium. Szczególnie zalecana dla mi kkich wód. Pó syntetyczna emulsja nowej generacji, nie zawierajàca boru, wyjàtkowo przyjazna dla skóry cz owieka. Pracuje przy neutralnym ph. Stosowana do uniwersalnej obróbki stali, stopów aluminium i metali kolorowych. Pó syntetyczna emulsja ch odzàca o niskiej zawartoêci oleju mineralnego i nie zawierajàca boru, stosowana do obróbki normalnej i trudnej oraz do szlifowania stali, stopów Ti, Ni oraz Al. Emulsja do wysokich ciênieƒ (>100 ba), o doskona ej smarnoêci i wysokiej stabilnoêci ph oraz biostabilnoêci. Pó syntetyczna emulsja do obróbki twardych stopów aluminium oraz stali, o wysokiej zawartoêci oleju mineralnego, udziale dodatków smarnych typu EP oraz niskiej rezerwie alkalicznej, nie zawiera boru. Emulsja o wysokiej zawartoêci oleju mineralnego i znacznej biostabilnoêci, do skrawania stopów elaznych i metali kolorowych. Pe nosyntetczne ciecze szlifierskie i obróbcze S 69 CF S CO 5 S-ALU CGF-ND SNA S-HL Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej zawartoêci dodatków smarnoêciowych i przeciwzu yciowych (EP i AW) stosowana do szlifowania stali i twardych metali. Nadaje si równie do szlifowania spieków metali oraz ci cia kryszta ów i szk a. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej smarnoêci i w asnoêciach przeciwzu yciowych stosowana do szlifowania twardych metali, w glików. Zapobiega rozpuszczaniu si kobaltu w ch odziwie. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza stosowana zarówno w procesach obróbki skrawaniem jak i do szlifowania stopów aluminium, stopów miedzi oraz stopów specjalnych (inconele). Odpowiednia tak e dla bardzo mi kkich wód. Produkt o wyjàtkowej przyjaznoêci dla Êrodowiska naturalnego. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza do szybkoobrotowego, dok adnego szlifowania stali chromoniklowych i innych stopów elaza. Brak sk onnoêci do pienienia i emisji mg y. Doskona a ochrona antykorozyjna i zdolnoêç do separowania Êcieru. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza do szybkoobrotowego szlifowania stali wysokostopowych i stopów specjalnych, np. Inconeli. Brak sk onnoêci do pienienia i emisji mg y. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej smarnoêci i w asnoêciach przeciwzu yciowych, stosowana do szlifowania oraz normalnej i trudnej obróbki skrawaniem. Odpowiednia do mi kkich wód. Brak sk onnoêci do pienienia si. Ârodki pomocnicze do piel gnacji i konserwacji emulsji obróbczych AKTIV-GRUPA SMC ANTISEPT GRUPA ANTIFOAM GRUPA RENCLEAN HAND PROTECT HAND CARE Koncentraty regulujàce do mieszalnych z wodà Êrodków ch odzàcych. Zawierajà emulgatory, Êrodki alkalizujàce, inhibitory korozji, itp. Ârodek myjàco-dezynfekujàcy dzia ajàcy systemowo, optymalnie dobrany do mieszalnych z wodà emulsji ch odzàcych serii. Ârodki piel gnujàce i wzmacniajàce odpornoêç biologicznà wodorozcieƒczalnych emulsji ch odzàcych, optymalne dla serii. Ârodki przeciwpienne, dopasowane synergicznie do wodnomieszalnych emulsji ch odzàcych serii. Grupa Êrodków higienicznych do ochrony i piel gnacji skóry cz owieka, stosowanych przy pracy z ch odziwami obróbczymi. 19

20 3 ÂRODKI DO OBRÓBKI METALI Ârodki ch odzàco smarujàce do obróbki skrawaniem niemieszalne z wodà, bezchlorowe ECOCUT 3000, 200, HFN/LE-GRUPA ECOCUT 300-GRUPA ECOCUT 500-GRUPA ECOCUT 600-GRUPA ECOCUT 628 LE ECOCUT 700-GRUPA ECOCUT 800/8000-GRUPA ECOCUT HSG-GRUPA ECOCUT HFN-UNI ECOCUT HS-GRUPA ECOCUT HON/HFN-GRUPA ECOCUT HFN 16 LE ECOCUT FE/1520 Oleje ogólnego zastosowania do obróbki metali kolorowych, eliwa i stali. Dost pne w ró nych klasach lepkoêci. Oleje do obróbki wysokostopowych stali, które alternatywnie mogà byç u ywane do obróbki metali kolorowych. Oleje z wysokà aktywacjà EP do gwintowania, przystosowane do wszystkich materia ów. Oleje u ywane do wszystkich typowych procesów g bokiego wiercenia, jak: wiercenie wiert em lufowym, metodà e ektorowà i metodà BTA. Olej uniwersalnego zastosowania do wszystkich procesów obróbki kó z batych, do d utowania, wiórkowania, frezowania obwiedniowego i szlifowania. Oleje do g bokich wierceƒ, szczególnie nadajà si do obróbki trudnoskrawalnych stali Cr-Ni. Oleje do przeciàgania. Specjalne oleje dla obróbki nierdzewnych stali, w szczególnoêci nadajà si do pionowego i poziomego przeciàgania uz bieƒ i rowków klinowych. Specjalne oleje szlifierskie do rowków, wg bnego szlifowania kó z batych i narz dzi. Specjalne oleje do szlifowania kó z batych oraz szlifowania g bokiego. Stosowane równie do obróbki skrawaniem o zdefiniowanej geometrii ostrza. Pe nosyntetyczny olej na bazie PAO do obróbki za pomocà narz dzi ze stali szybkotnàcych oraz p ytek z w glików spiekanych. Oleje do honowania i obróbki wykaƒczajàcej stopów stali, eliwa i aluminium. Nadajà si tak e do honowania otworów. Specjalny olej do obróbki skrawaniem magnezu i jego stopów. Olej do obróbki elektroerozyjnej zgrubnej oraz wykaƒczajàcej. Olej bezzapachowy oraz wolny od zwiàzków aromatycznych. Biodegradowalne oleje obróbcze UNIFLUID 10, 32 PLANTOCUT SR-GRUPA Biodegradowalne oleje obróbcze na bazie estrowej. Wielofunkcyjne zastosowanie w obrabiarkach narz dziowych jako oleje obróbcze i hydrauliczne. Przeznaczone do obróbki wszystkich materia ów. Nie stanowià zagro enia dla wód. Szybko biodegradowalne oleje ch odzàco-smarujàce na bazie estrów. Uniwersalnie stosowane dla wszystkich materia ów. Oleje do skàpego smarowania PLANTO MIKRO-GRUPA ECOCUT MIKRO PLUS-GRUPA Zastosowanie w systemie skàpego smarowania procesu obróbczego, wysoki udzia dodatków EP, przeznaczone do obróbki wszystkich materia ów. Syntetyczne estry na bazie naturalnych olejów bazowych. Zastosowanie w systemie skàpego smarowania procesu obróbczego, wysoki udzia dodatków EP, przeznaczone do obróbki wszystkich materia ów. Produkt na bazie modyfikowanych alkoholi t uszczowych. 20

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

ECOCOOL. Chłodziwa obróbcze firmy FUCHS. Bezpieczeństwo i efektywność w zakładzie obróbki metalu. Wodorozcieńczalne chłodziwa obróbcze nowej generacji

ECOCOOL. Chłodziwa obróbcze firmy FUCHS. Bezpieczeństwo i efektywność w zakładzie obróbki metalu. Wodorozcieńczalne chłodziwa obróbcze nowej generacji Bezpieczeństwo i efektywność w zakładzie obróbki metalu Wodorozcieńczalne chłodziwa obróbcze nowej generacji Optymalne dla precyzyjnego wykonania Nowoczesne wodorozcieńczalne środki chłodząco - smarujące

Bardziej szczegółowo

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia "Wyszukaj" - skrót Ctrl+F.

Produkty koncernu FUCHS Przyporządkowanie zastosowań Aby odszukać żądany produkt użyj polecenia Wyszukaj - skrót Ctrl+F. TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 SAE 0W-20 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30 TITAN GT1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE

Załącznik nr 1. II Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Grupa OLEJE SILNIKOWE Załącznik nr 1 II Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów: hydraulicznego, przekładniowego, silnikowego, sprężarkowego, płynów i smarów do samochodów, maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW wysokowydajny smar do wszelkich połączeń łańcuchowych, lin, kół zębatych, łożysk ślizgowych zmniejsza tarcie, ścieranie się, zużycie współpracujących tworzy wysokoodporny

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Zobacz różnicę Nowa generacja czynników chłodniczych. Linde Gas

Zobacz różnicę Nowa generacja czynników chłodniczych. Linde Gas Zobacz różnicę Nowa generacja czynników chłodniczych Linde Gas Czynniki chłodnicze w ofercie firmy Linde Długoterminowe do urządzeń nowych (HFC) nazwa wg ASHRAE R 134a R 44A R 47C R 41A R 57A zamiennik

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych Przetwórstwo tworzyw sztucznych Specjalistyczne produkty Bremer & Leguil Maksymalizacja efektywności przy minimalizacji obsługi Najwyższa jakość: Bremer & Leguil opracowuje, produkuje i dystrybuuje pod

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRODUKTÓW: Smary do łańcuchów

GRUPA PRODUKTÓW: Smary do łańcuchów GRUPA PRODUKTÓW: y do łańcuchów Nazwa Opakowanie poj. (ml) Właściwości ChainMAX Dobrze przylega do powierzchni, Nie chlapie i nie ścieka, dzięki temu zapewnia pełne wykorzystanie. 600 Doskonale penetruje

Bardziej szczegółowo

140 Maksymalna prędkość liniowa na sucho m/s 2,5 Współczynnik p x v. praca ciągła 1,0 praca okresowa 10,0 Temperatura pracy. -200 Współczynnik tarcia

140 Maksymalna prędkość liniowa na sucho m/s 2,5 Współczynnik p x v. praca ciągła 1,0 praca okresowa 10,0 Temperatura pracy. -200 Współczynnik tarcia DP4/DP4B samosmarny materiał ślizgowy 1. Struktura Warstwa ślizgowa z kompozytu PTFE (bez Pb) z dodatkami (metale alkaiczne, włókna polimerowe) na spieku brązu cynowego, na taśmie stalowej (DP4) lub taśmie

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych

Specjalne Êrodki smarne dla elektrowni wiatrowych Sprawiamy, e wiatr wygrywa FUCHS WINDPOWER DIVISION to kompleksowy dostawca us ug w bran y energetyki wiatrowej. Indywidualny dobór i ocena Êrodków smarnych, bazujàca na rekomendacjach Êrodków smarnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Zalety

Opis produktu. Zalety Opis produktu Oleje serii Mobilgear 600 są wysokiej jakości olejami przekładniowymi posiadającymi wyjątkowe właściwości do przenoszenia wysokich obciążeń przeznaczonymi do smarowania wszystkich rodzajów

Bardziej szczegółowo

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Prezentacja projektu Wprowadzenie innowacyjnych technologii w produkcji kompresorów Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Let us develop with wisdom and prosper

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodno-olejowej, olejowej, dodawany do zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania ania środków w ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.-oil.pl Ârodki smarne do maszyn budowlanych OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków

OILBIKE LUBER ISOL. SONAX Olej MoS2 400ml. SONAX Professional Wysoce odporny s... SONAX Smar do zamków LUBER OILBIKE Symbol KTM: SCLUBER. Symbol EAN: 8002424001276 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Symbol KTM: SCOILBIKE-200. Symbol EAN: 8002424001283 Pojemność: 0.2 l Paleta: 2640 szt. Smar o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Dobry inhibitor korozji do stali i żelaza w środowisku kwaśnym (np. kwas solny), a zwłaszcza w układach zawierających oleje

Dobry inhibitor korozji do stali i żelaza w środowisku kwaśnym (np. kwas solny), a zwłaszcza w układach zawierających oleje CYCLOMIN 12-OH Dobry inhibitor korozji w układach zawierających oleje O działaniu czyszczącym i emulgującym, lekko pieniący CYCLOMIN 18-OH DEWACOR PCG 1939 INHIBITOR KOROZJI SPC 1826 INHIBITOR KOROZJI

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA OPzS blok

KARTA KATALOGOWA OPzS blok Typoszereg baterii OPzS blok został zaprojektowany jako kompaktowe, rezerwowe źródło zasilania odbiorów wymagających najwyższego poziomu niezawodności zasilania. Baterie firmy BATER typu OPzS blok, dzięki

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne Anna Ulrych Plan wynikowy Przedmiot: Materiały fryzjerskie Kierunek : Technikum Usług Fryzjerskich- rok szkolny 05/ 06 Liczba godzin: 76 Liczba godzin w roku szkolnym: KL.II Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Środki smarne dla przemysłu

Środki smarne dla przemysłu Środki smarne dla przemysłu ŚRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Bliskość znamy swoich klientów i wsłuchujemy się w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyć rozwiązania skrojone na miarę Kompetencje specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWORY KULOWE DO GAZU NAVAL

ZAWORY KULOWE DO GAZU NAVAL ZAWORY KUOWE O GAZU NAVA ZAWORY KUOWE O GAZU Zaprojektowany jako zawór odcinajàcy gazu naturalnego, Zavory gazowe Naval mogà byç na àdanie wyknane zgodnie z yrektywà Unii Europejskiej ATEX (94/ 9/EU),

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

hilco-matic C Generalny dystrybutor: Œrodek do ekstrakcyjnego czyszczenia wyk³adzin dywanowych.

hilco-matic C Generalny dystrybutor: Œrodek do ekstrakcyjnego czyszczenia wyk³adzin dywanowych. hilco-matic C Œrodek do ekstrakcyjnego czyszczenia wyk³adzin dywanowych. Œrodek do gruntownego i codziennego, ekstrakcyjnego czyszczenia wszelkiego rodzaju pod³o y tekstylnych i dywanowych, odpornych na

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna, uniwersalna, wysokowydajna, syntetyczny płyn chłodzący do szlifowania.

Nowoczesna, uniwersalna, wysokowydajna, syntetyczny płyn chłodzący do szlifowania. hebro fine 6191 Nowoczesna, uniwersalna, wysokowydajna, syntetyczny płyn chłodzący do szlifowania. Opis produktu hebro fine 6191 jest chłodziwem smarującym, zawierającym aminy, bazującym na surowcach najwyższej

Bardziej szczegółowo

LUBER. Smar o właściwościach czyszczących. Przeznaczony m.in. do konserwacji broni palnej.

LUBER. Smar o właściwościach czyszczących. Przeznaczony m.in. do konserwacji broni palnej. LUBER Symbol KTM: SCLUBER. Symbol EAN: 8002424001276 Waga: 0kg Pojemność: 0.2l Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym: 24 szt. Ilość produktów na palecie: 2640 szt. Smar o właściwościach czyszczących.

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie

Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie Zaawansowane rozwiązania Pełna seria produktów Loctite Anti-Seize to doskonałej jakości pasty opracowane, aby zabezpieczać części metalowe przed

Bardziej szczegółowo

OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI

OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI Oleje PAG, PAO i POE OLEJ DO SPRĘŻAREK KLIMATYZACJI OLEJÓW JEST WIELE - KTÓRY JEST GODZIEN POLECENIA? Olej odgrywa bardzo ważną rolę w układzie klimatyzacji: zarówno przy

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

TORMA 2 LC FF Opis: Charakteryzuje się: Sposób użycia: Instrukcje: Przechowanie:

TORMA 2 LC FF Opis: Charakteryzuje się: Sposób użycia: Instrukcje: Przechowanie: TORMA 2 LC FF Jest to najwyższej jakości pół-syntetyczne chłodziwo do uniwersalnego użycia. Stworzone do cięcia i szlifowania. Jest to nowy produkt, który jest wynikiem najnowszych osiągnięć technologicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Ch odnice wentylatorowe Hyperfree Bezspr arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym rozwiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy szej

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZE ODPADÓW

ROZDRABNIACZE ODPADÓW ROZDRABNIACZE ODPADÓW Przemysłowe rozdrabniacze serii G napędzane silnikiem elektrycznym, wyposażone są w dwa wały wolnoobrotowe, urządzenie rozładowujące. Maszyny kontrolowane są przez sterowniki PLC,

Bardziej szczegółowo

9 Lutowanie/spawanie/ Refraktometr r czny/ochrona s uchu i akcesoria 9/41. Refraktometr r czny. Nauszniki ochronne Peltor H 4 A 300

9 Lutowanie/spawanie/ Refraktometr r czny/ochrona s uchu i akcesoria 9/41. Refraktometr r czny. Nauszniki ochronne Peltor H 4 A 300 Refraktometr r czny/ochrona s uchu i akcesoria Refraktometr r czny Wykonanie: Dobrze i wyraênie widoczna skala pomiarowa, z kompensacjà temperatury. Do zestawu nale y futera ochronny ze sztucznej skóry,

Bardziej szczegółowo

o yska kulkowe poprzeczne do szerokiej gamy zastosowaƒ

o yska kulkowe poprzeczne do szerokiej gamy zastosowaƒ o yska kulkowe poprzeczne do szerokiej gamy zastosowaƒ NSK jest Êwiatowym liderem w o yskach kulkowych poprzecznych NSK osiàgn a swojà pozycj w ciàgu wielu lat dbajàc o ten produkt bardziej od innych producentów.

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna C 2 Hard TM

Karta Techniczna C 2 Hard TM Karta Techniczna C 2 Hard TM Przed zastosowaniem nale y zapoznaã siê z informacjami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i przygotowania powierzchni znajduj¹cymi siê na etykiecie preparatu. Przed zastosowaniem nale

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

dodatki do oleju napędowego

dodatki do oleju napędowego Diesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 11 Przekładnie zębate część 4 Obliczenia wytrzymałościowe Dr inŝ. Jacek Czarnigowski Koła zębate walcowe Koła zębate przenoszą obciąŝenia poprzez wzajemny nacisk powierzchni

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki

Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy z techniki na podstawie podr cznika Technika. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo