ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY"

Transkrypt

1 ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy Karpacz Warszawa, maj październik 00 Wydanie II Andrzej Milanowski, Andrzej Pogorzelski, Teresa Orlik, Robert Piotrowski, Jarosław Walkowiak, Wojciech Skorupa, Michał Witt, Tadeusz Latoś, Jerzy Żebrak, Anna Nowakowska, Dorota Sands, Tadeusz Mazurczak, Lucyna Majka, Alina Minarowska, Jerzy Socha Obecne wydanie Zasad rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy zostało zaktualizowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi European Cystic Fibrosis Society. Poszerzono niektóre rozdziały. Podano zasady opieki ambulatoryjnej, a także zamieszczono tabele zawierające kryteria oceny klinicznej wg Shwachmana i Kulczyckiego oraz skalę oceny zmian radiologicznych wg Brasfield. Mamy nadzieję, że zmiany te będą pomocne w usprawnieniu organizacji opieki nad chorymi na mukowiscydozę. WSTĘP Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis CF) jest najczęściej występującą w populacji rasy białej chorobą wywołaną mutacją pojedynczego genu, o autosomalnym recesywnym typie dziedziczenia, nieuleczalną, prowadzącą do skrócenia okresu życia chorych. Jej przyczyną są mutacje genu, położonego na długim ramieniu 7 chromosomu, kodującego białko CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), spełniające m.in. rolę kanału chlorkowego zależnego od camp, zlokalizowanego na szczytowej powierzchni komórek nabłonkowych gruczołów wydzielania zewnętrznego. Efektem nieprawidłowej funkcji lub braku białka CFTR jest zaburzenie transportu jonów Cl - przez błony komórkowe oraz zwiększenie absorpcji Na + i wody, co prowadzi do powstania gęstej i lepkiej wydzieliny. Następstwem kumulacji wydzieliny w przewodach wyprowadzających jest nieprawidłowa czynność gruczołów wydzielania zewnętrznego, zwłaszcza w układzie oddechowym i pokarmowym. Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową o różnorodnej ekspresji klinicznej. W klasycznej (pełnoobjawowej) postaci objawia się skłonnością do zapalenia oskrzeli i płuc, niewydolnością części zewnątrzwydzielniczej trzustki, niepłodnością mężczyzn oraz podwyższonym stężeniem chlorków w pocie. Większość chorych wykazuje zaburzenia wielonarządowe, ale u części z nich (ok.1015%) CF przebiega z prawidłową wydolnością trzustki. O jakości i długości życia zwykle decydują zmiany w układzie oddechowym. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi r. w Sztokholmie przez ekspertów WHO, ICF(M)A, ECFTN i ECFS, klasyfikacja mukowiscydozy obejmuje: 1. CF z objawami ze strony układu oddechowego,. CF z objawami z przewodu pokarmowego, 3. CF z objawami ze strony innych narządów,. CF nieokreślona. Natomiast pojedyncze, izolowane objawy u chorych, u których zidentyfikowano przynajmniej jedną mutację genu CFTR, nie są klasyfikowane jako mukowiscydoza. Zalicza się je do grupy chorób zależnych od mutacji CFTR (CFTRrelated disorders). Są to: przewlekłe zapalenie trzustki, alergiczna aspergilloza oskrzelowo-płucna, rozsiane rozstrzenie oskrzeli, uogólnione zapalenie oskrzelików, izolowana azoospermia spowodowana wrodzoną niedrożnością nasieniowodów (CBAVD), stwardniające zapalenie dróg żółciowych, przejściowa hipertrypsynogenemia noworodków. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy 1

2 KRYTERIA ROZPOZNANIA MUKOWISCYDOZY Do rozpoznania mukowiscydozy upoważnia stwierdzenie: 1) przynajmniej jednego objawu klinicznego występującego w chorobie, lub ) występowania CF u rodzeństwa i/lub rodziców, lub 3) dodatniego wyniku badania przesiewowego noworodków w kierunku mukowiscydozy; łącznie z potwierdzeniem dysfunkcji białka CFTR za pomocą jednego z poniższych badań: 1) próba potowa wykazanie znamiennie wysokich wartości chlorków w pocie, ) badanie molekularne wykrycie mutacji w genie CFTR w obu allelach, 3) pomiar potencjałów elektrycznych błony śluzowej nosa wykazanie dużej przeznabłonkowej różnicy potencjałów. Postępowanie diagnostyczne Rozpoznanie mukowiscydozy opiera się przede wszystkim na kryterium klinicznym tj. stwierdzeniu charakterystycznych dla choroby objawów. Najistotniejsze objawy kliniczne występujące u chorych na mukowiscydozę w różnych okresach życia zestawiono w tab. 1. Wstępne rozpoznanie CF należy potwierdzić testem potowym, wykazującym znamiennie wysokie wartości chlorków w pocie (Cl->60 mmol/l, u niemowląt -> 0 mmol/l) w co najmniej dwóch odrębnie wykonanych badaniach. Próba potowa jest podstawowym testem w diagnostyce CF, wyjątkowo czułym i swoistym pod warunkiem prawidłowego jej wykonania. Do badania nadają się próbki zawierające co najmniej 100 mg potu. Stężenie Cl- > 160 mmol/l świadczy o błędzie popełnionym przy zbieraniu potu lub wykonywaniu oznaczenia chemicznego. Najlepiej jest wykonywać badania w ośrodkach specjalistycznych, które mają duże doświadczenie w wykonywaniu testów potowych (co najmniej 100 badań rocznie). Wyniki fałszywie dodatnie mogą być spowodowane wyparowaniem potu z bibuły lub zanieczyszczeniem próbki. Podwyższone stężenie chlorków w pocie zdarza się również w innych niż mukowiscydoza chorobach: nerkowopochodna moczówka prosta, zapalenie skóry o znacznym nasileniu, choroba Addisona, dysplazja ektodermalna, glikogenoza I typu, również u chorych z nie leczoną chorobą trzewną lub niedoczynnością tarczycy. Wyniki fałszywie ujemne mogą być wywołane złym rozcieńczeniem próbki albo znacznym niedożywieniem i obrzękami u chorych na CF. U kilku % chorych na CF wartości chlorków w pocie mogą być prawidłowe lub graniczne (060 mmol/l). O rozpoznaniu decydują wówczas obraz kliniczny i badania mutacji genu CFTR. U chorych z rozpoznaną mukowiscydozą należy wykonać badanie molekularne. Identyfikacja mutacji w obydwu allelach genu CFTR jest ostatecznym potwierdzeniem rozpoznania mukowiscydozy. Negatywny wynik badania molekularnego nie wyklucza rozpoznania CF ze względu na heterogenność mutacji obecnie liczba poznanych mutacji wynosi ponad Natomiast samo wykrycie dwóch mutacji genu CFTR bez klinicznych objawów choroby nie upoważnia do rozpoznania mukowiscydozy. Jednak osoby te powinny być pod opieką poradni CF (stan pre-cf?). Kliniczne podejrzenie mukowiscydozy, np. niedrożność smółkowa lub przewlekła choroba oskrzelowo-płucna z prawidłową funkcją zewną- Tab. 1. Najczęstsze stany i objawy kliniczne występujące w mukowiscydozie. okres płodowy i noworodkowy zwapnienia płodu w jamie otrzewnowej poszerzenie jelita cienkiego płodu w badaniu USG niedrożność smółkowa przedłużająca się żółtaczka pozawątrobowa CF u krewnych I okres niemowlęcy i poniemowlęc y przewlekły i napadowy kaszel nawracające zapalenia płuc, oskrzelików astma wczesnodziecięca przewlekłe zakażenie dróg oddechowych P.aeruginosa i/lub S.aureus zmiany w RTG płuc niedodma, rozdęcie bardzo słony pot nawracająca odwodnienie z hipokaliemią, hiponatremią i zasadowicą hipochloremiczną (zespół pseudo-bartera) hipoprotrombinemia hipoproteinemia i obrzęki cuchnące, tłuszczowe, obfite stolce objawy zespołu złego wchłaniania (konieczność różnicowania z celiakią) wypadanie śluzówki odbytnicy objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach okres dzieciństwa i dorośli polipy nosa przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa rozstrzenie oskrzeli palce pałeczkowate krwioplucie marskość żółciowa wątroby kamica żółciowa u dzieci nadciśnienie wrotne, żylaki przełyku, splenomegalia nawracające zapalenie trzustki cukrzyca niedobór wzrostu i masy ciała zapaść podczas upałów nawracające obrzęki ślinianek przyusznych opóźnione dojrzewanie płciowe niepłodność mężczyzn (azoospermia wrodzona niedrożność nasieniowodów) Zasady rozpoznania i leczenia mukowiscydozy

3 trzwydzielniczą trzustki, nie potwierdzone testem potowym, jest wskazaniem do pobrania i zabezpieczenia materiału do badania molekularnego przed ewentualnym przetoczeniem krwi (szczególnie u noworodków i dzieci w ciężkim stanie ogólnym). W przypadkach wątpliwych pomocny w rozpoznaniu może być pomiar przeznabłonkowej różnicy potencjałów w przewodach nosa. Jej wysokie wartości (> 530 mv) przemawiają za rozpoznaniem CF. Badanie to również należy wykonać dwukrotnie. Chorych, u których objawy kliniczne odpowiadają klasycznej postaci choroby, ale badaniami nie można wykazać dysfunkcji białka CFTR ani wykryć obu mutacji genu, należy systematycznie kontrolować i leczyć jak chorych na CF. Dodatni wynik badania przesiewowego noworodków stwierdzenie podwyższonego stężenia immunoreaktywnej trypsyny lub trypsynogenu (IRT) wymaga wykonania badań weryfikacyjnych w ośrodku referencyjnym (test potowy oraz badanie molekularne mutacji genu CFTR występujących w populacji polskiej). LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Podstawowe zasady terapii Leczenie chorych na mukowiscydozę musi być kompleksowe i wielospecjalistyczne. Ze względu na wielonarządową ekspresję choroby obejmuje ono: leczenie żywieniowe, terapię niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki, profilaktykę i leczenie choroby oskrzelowo-płucnej, leczenie powikłań CF. Zasady leczenia żywieniowego Zalecana jest dieta wysokoenergetyczna. Podaż energii powinna być ustalana indywidualnie i zazwyczaj jest większa o około 3050% w porównaniu do zapotrzebowania zdrowych rówieśników. Celem stosowania diety wysokoenergetycznej jest zapobieganie niedożywieniu lub jego leczenie. Tab.. Zapotrzebowanie energetyczne chorych % zapotrzebowania zdrowych rówieśników białka tłuszcze węglowodany dostarczają około 15% energii dostarczają około 355% energii dostarczają około 550% energii Zaleca się jak najdłuższy okres karmienia niemowląt piersią. Dzieci żywione sztucznie powinny otrzymywać mieszanki mleczne odpowiednie dla wieku. Dietę opartą o hydrolizaty białkowe należy zarezerwować dla dzieci ze znacznymi zaburzeniami trawienia i wchłaniania. Niemowlę chore na mukowiscydozę powinno otrzymać więcej niż 130 kcal/kg masy ciała/dobę wtedy, gdy nie obserwuje się zadowalających przyrostów masy ciała. U starszych dzieci, niezwykle ważną rolę odgrywa wpływ lekarza i dietetyka na utrwalenie właściwych postaw chorego, związanych z przyjmowaniem pokarmów. Dieta zwykła może być uzupełniana preparatami przemysłowymi o wysokiej gęstości energetycznej odpowiednimi dla wieku i podawanymi oprócz zasadniczych posiłków. W razie braku skuteczności zachowawczych metod leczenia żywieniowego, należy rozważyć zastosowanie metod inwazyjnych. Przy znacznych zaburzeniach stanu odżywienia pomocne w ocenie potrzeb energetycznych mogą być wzory obliczania podstawowego wydatku energetycznego (PWE) opracowane przez Schofield a. chłopcy <3 lat: MC WC -.58 (MJ / dzień); chłopcy 310 lat: 0.08 MC WC (MJ / dzień); chłopcy 1018 lat: MC WC (MJ / dzień); dziewczynki <3 lat: MC +.81WC (MJ / dzień); dziewczynki 310 lat: MC WC (MJ / dzień); dziewczynki 1018 lat: MC WC (MJ / dzień); MC masa ciała (kg); WC wysokość ciała (m). Wyliczone podstawowe zapotrzebowanie energetyczne zapewnia się stosując żywienie nocne za pomocą zgłębnika nosowo-żołądkowego lub PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia). Wskazaniem do założenia PEG jest brak skuteczności lub nie akceptowanie przez chorego żywienia przez zgłębnik. Leczenie takie można prowadzić w warunkach domowych. Żywienie pozajelitowe należy stosować u chorych ze znacznymi niedoborami białkowo energetycznymi i niedoborami pierwiastków śladowych oraz witamin. W razie konieczności częstego stosowania antybiotykoterapii dożylnej należy rozważyć założenie stałego dostępu do żyły centralnej, który można także wykorzystać dla celów żywienia pozajelitowego. W wyborze uzupełniającej diety należy kierować się wiekiem chorego, stadium rozwoju (większe zapotrzebowanie w okresie skoku pokwitaniowego) i drogą podaży. Doustna, dodatkowa podaż energii musi opierać się o produkty akceptowane ze względu na ich smak. Przy podaży przez zgłębnik lub gastrostomię smak pożywienia nie ma znaczenia. W razie potrzeby wzbogacenia diety w energię i azot, zaleca się dostępne preparaty polimerów glukozy i białka, które można dodać do posiłków chorego. W razie zalecenia posiłków zawierających tłuszcze o średniej długości łańcucha (MCT), należy pamiętać, że ich gęstość energetyczna jest mniejsza niż tłuszczów zawierających długołańcuchowe kwasy tłuszczowe Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy 3

4 (LCT) o około 0,6 kcal/g i że ich podaż zmniejsza dostępność podstawowych kwasów tłuszczowych. W leczeniu żywieniowym preparatami uzupełniającymi należy stosować takie, które zawierają co najmniej 1 kcal/ml. W wyborze diety peptydowej lub elementarnej trzeba kierować się wydolnością układu pokarmowego i współistnieniem takich zaburzeń jak: nietolerancja mleka krowiego, alergia pokarmowa lub zespół krótkiego jelita. Powikłaniem stosowania diety elementarnej może być biegunka osmotyczna. Konieczne jest uzupełnianie diety w NaCl (dosalanie potraw lub NaCl w opłatku), szczególnie podczas upałów i gorączki: 100 mg/kg m.c./dobę u niemowląt; 600 mg/dobę u dzieci w wieku 15 lat; 100 mg/dobę w wieku 610 lat; 1800 mg/dobę >11 roku życia. Niemowlętom NaCl podaje się w 10% roztworze 1ml 10%NaCl = 100mg NaCl. Witaminy Niezbędna jest stała podaż witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E ), szczególnie u dzieci z objawami niewydolności trzustki i znaczną utratą tłuszczu ze stolcem. Zalecane dawki witamin przedstawia tabela 3. Tab. 3. Dawkowanie witamin witamina A witamina D witamina E witamina K 000 j.m. < 6 tyg. życia 000 j.m. w wieku 6 tyg.6 mies j.m. w wieku > 6 m.ż. 00 j.m. < 6 tyg. życia 00 j.m. w wieku 6 tyg.6 mies. 800 j.m. w wieku powyżej 6 mies. 50 mg dla niemowląt 100 mg dla dzieci 110 lat 0000 mg dla dzieci > 10 r.ż. 5 mg/tydzień lub więcej U chorych, u których stwierdza się uszkodzenie komórek wątroby znacznego stopnia, witamina D powinna być podawana pod postacią preparatu 5 OH D3 (kalcyfediol). Wskazaniem do leczniczego stosowania witaminy K są zaburzenia krzepnięcia, krwioplucie, długotrwała i intensywna antybiotykoterapia oraz zabiegi operacyjne. U chorych, u których występują straty tłuszczów w kale, należy stosować preparaty wodnych roztworów witamin. Chorzy z niewydolnością trzustki powinni otrzymywać β-karoten w dobowej dawce 0,51,0 mg/kg. Jednak ze względu na możliwość kumulacji leku i wystąpienia poważnych objawów niepożądanych, stężenie β-karotenu w surowicy należy monitorować. Enzymy trzustkowe Kliniczne objawy zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki (zbyt małe przyrosty masy i wysokości ciała, biegunka tłuszczowa) potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (elastaza-1, steatorrhoea, współczynnik wchłaniania tłuszczów) są wskazaniem do rozpoczęcia podawania preparatów enzymów trzustkowych i decydują o ustaleniu ich dawki. Należy stosować preparaty w formie kwasoopornych mikrogranulek dojelitowych. Dostępne w Polsce preparaty enzymatyczne różnią się składem ilościowym enzymów i rodzajem substancji chemicznych wchodzących w skład otoczki granulek. Ich skład przedstawiono w tabeli. Tab.. Zawartość enzymów w jednej kapsułce (w jednostkach FIP) nazwa preparatu Lipaza Proteaza Amylaza Kreon Kreon Panzytrat Panzytrat Lipancrea Lipancrea Preparaty enzymatyczne o dużej koncentracji, zawierające w 1 kapsułce j. FIP lipazy, stosuje się tylko u chorych powyżej 10 roku życia, wymagających bardzo wysokich dawek preparatów enzymatycznych. Preparaty enzymów trzustkowych powinny być podawane podczas posiłków, najlepiej w dwóch porcjach (na początku i w połowie posiłku), żeby umożliwić jak najlepsze ich wymieszanie z treścią pokarmową. Nie wolno dodawać mikrogranulek do mieszanki mlecznej w butelce, należy je podawać łyżeczką z sokiem lub przecierem owocowym. Najczęściej zalecane dawki enzymów wynoszą: dla niemowląt j. FIP lipazy/10ml mieszanki mlecznej lub jedno karmienie piersią, j. FIP lipazy/kg m.c./posiłek u dzieci < r.ż., 500 j. FIP lipazy/kg m.c./posiłek u dzieci > r.ż.. Jednakże u każdego pacjenta dawkę enzymów należy dostosować indywidualnie w zależności od objawów klinicznych oraz badań laboratoryjnych. Przy podawaniu enzymów należy przestrzegać następujących zasad: preparatów enzymatycznych nie podaje się do soków, owoców, jarzyn i innych produktów beztłuszczowych, ustalaną indywidualnie dawkę należy zwiększać stopniowo, pod kontrolą objawów klinicznych, nie przekraczając 500 j. FIP lipazy/kg m.c./posiłek, maksymalna dawka dobowa wynosi j. FIP lipazy/kg masy ciała. Za właściwą dawkę preparatów uznaje się taką, która zapewnia stały przyrost masy ciała, normalizację stolców, ustąpienie wzdęć i bólów brzucha, zmniejszenie utraty tłuszczu. Należy pamiętać, że m.in. duże dawki preparatów enzymatycznych są czynnikiem ryzyka wystąpienia kolonopatii włókniejącej. W przypadku braku skuteczności preparatów enzymatycznych rozważyć należy zastosowanie H -blokerów lub inhibitorów pompy protonowej, co pozwala na korektę ph dwunastniczego i poprawę aktywności podawanych enzymów trzustkowych. Zasady rozpoznania i leczenia mukowiscydozy

5 Zasady leczenia choroby oskrzelowo-płucnej Leczenie zmian oskrzelowo-płucnych obejmuje skojarzone stosowanie fizjoterapii, antybiotykoterapii, leków rozszerzających oskrzela, mukolitycznych i przeciwzapalnych oraz w wielu przypadkach tlenoterapii. Fizjoterapia Fizjoterapia stanowi podstawę zapobiegania rozwojowi choroby oskrzelowo-płucnej i powinna być stosowana codziennie nawet u chorych, którzy nie wykazują objawów ze strony układu oddechowego. Celem fizjoterapii jest systematyczne usuwanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Cel ten jest realizowany za pomocą różnych technik drenażowych. W Polsce powszechnie stosowaną metodą jest drenaż ułożeniowy z zastosowaniem technik wspomagających takich, jak oklepywanie, wstrząsanie, uciski, wibracje klatki piersiowej. Na ogół stosuje się 610 pozycji ułożeniowych. Przeciwwskazaniem do stosowania drenażu ułożeniowego może być refluks żołądkowo-przełykowy, niewydolność oddechowo-krążeniowa oraz duszność. W tych przypadkach powinno się stosować metody alternatywne, które nie zawierają pozycji ułożenia głową w dół. Metody te zalecane są przez Międzynarodową Grupę Fizjoterapeutów zajmujących się mukowiscydozą (IPG-CF). Zaliczamy do nich: technikę natężonego wydechu, technikę aktywnego cyklu oddechowego, drenaż autogeniczny, Flutter (podwyższone zmienne ciśnienie wydechowe), maskę PEP (podwyższone ciśnienie wydechowe). Metody alternatywne, w przeciwieństwie do drenażu ułożeniowego, wymagają czynnej współpracy chorego w czasie drenażu i tak są opracowane, aby pacjent mógł je wykonywać samodzielnie. Dobieramy je indywidualnie dla każdego chorego. Przy wyborze odpowiedniej techniki należy uwzględnić: wiek chorego, stan zaawansowania choroby, występowanie objawów nadreaktywności oskrzeli, stopień motywacji chorego, preferencje pacjenta odnośnie odpowiedniej techniki. Metody alternatywne wprowadza się w miarę możliwości jak najwcześniej, jednak na ogół po 3 r.ż.. U niemowląt i dzieci nie współpracujących zaleca się drenaż ułożeniowy z oklepywaniem, uciskaniem, wstrząsaniem klatki piersiowej oraz wspomaganiem wydechów. W tej grupie wiekowej powinno się stosować prowokację kaszlu w czasie drenażu i/lub po jego zakończeniu. U niemowląt z refluksem żołądkowo-przełykowym, bez nasilonych zmian oskrzelowo-płucnych, zalecany jest zmodyfikowany drenaż ułożeniowy uwzględniający tylko wysokie pozycje. Ze względu na mniejszą skuteczność zmodyfikowanego drenażu, niemowlętom z dużą ilością zalegającej wydzieliny zaleca się klasyczny drenaż ułożeniowy uwzględniający pozycje ułożenia głową w dół. Zamiast drenażu ułożeniowego u niemowląt i dzieci do 3 r.ż. można zastosować technikę zwiększającą przepływ wydechowy (AFE Augmentation Flow Expiration Technique). Czas stosowanego drenażu oskrzeli i liczba sesji drenażowych w ciągu dnia są zależne od ilości wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Zwykle drenaż trwa około 150 minut i jest wykonywany 3 razy dziennie). W zaawansowanych stanach choroby czas drenażu można zwiększyć do 30 0 minut. U niemowląt czas drenażu jest krótszy i wynosi zwykle 515 minut. U chorych na mukowiscydozę wymagane jest stosowanie długofalowego programu fizjoterapeutycznego. Powinien on obejmować: przyzwyczajenie do systematyczności wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, jak najwcześniejsze wprowadzanie czynnych form fizjoterapii, dążenie do usamodzielnienia się pacjenta (nauka autodrenażu). Integralną częścią fizjoterapii jest systematyczny trening fizyczny dostosowany do wydolności wysiłkowej chorego. Powinien on obejmować ćwiczenia ogólnorozwojowe zwiększające siłę i wytrzymałość mięśni oraz ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej, grzbietu i obręczy barkowej. Antybiotykoterapia Antybiotyki stosuje się w przypadku nowych zakażeń oskrzelowo-płucnych oraz w zaostrzeniu przewlekłych zmian zapalnych. U chorych na CF ze względu na przewlekłe utrzymywanie się niektórych objawów, zaostrzenie choroby oskrzelowo-płucnej jest ściśle zdefiniowane wystąpieniem co najmniej dwu z niżej wymienionych objawów. Objawy zaostrzenia zmian oskrzelowo-płucnych: nasilenie kaszlu, zwiększenie ilości odkrztuszanej wydzieliny lub zmiana jej charakteru na bardziej ropny, duszność, świszczący oddech, nieproduktywny kaszel, stwierdzenie w badaniu przedmiotowym nowych zmian osłuchowych, nowe zmiany w badaniu radiologicznym lub progresja zmian wcześniej istniejących, wyhodowanie z plwociny nowej flory patogennej, szczególnie Pseudomonas aeruginosa, pogorszenie wskaźników wentylacji (spirometria), nasilenie hipoksemii lub hiperkapnii (gazometria, pulsoksymetria), utrata łaknienia, ubytek masy ciała, pogorszenie tolerancji wysiłku, gorączka lub stany podgorączkowe, podwyższenie wskaźników stanu zapalnego (liczba leukocytów, OB, CRP). Stwierdzenie zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej jest wskazaniem do przeprowadzenia co najmniej 1-dniowej, dożylnej kuracji antybiotykami, ewentualnie leczenia doustnego, opartego o lekowrażliwość flory bakteryjnej. Ze względu na zwiększoną eliminację leków z organizmu chorych na mukowiscydozę oraz na słabą penetrację do wydzieliny oskrzelowej, dawki antybiotyków powinny być większe niż zalecane u innych chorych. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy 5

6 Tab. 5. Dawkowanie antybiotyków u chorych na mukowiscydozę. antybiotyk droga podania mg/kg m.c./dobę ilość dawek dziennie maksymalna dawka dobowa (w g) A moxicillin , 0 A moxicillin + clavulanic acid ,0 8,0 A zithromycin A zlocillin A ztreonam , 0 C efadroxil , 0 C efaclor 0 3 3, 0 C efalexin C efazolin C efoperazone C efotaxime C eftazidime , 0 C efuroxime , 0 C arbenicillin , 0 C eftriaxone C efepime , 0 C loxacillin I mipenem , 0 M eropenem , 0 P iperacillin , 0 P iperacillin + tazobactam , 0 T icarcillin , 0 T icarcillin +clavulanic acid , 0 C iprofloxacin ,0 0,8 O floxacin 030 1, C lindamycin V ancomycin 0, 0 R ifampicin 150 1, 0 K was fusydowy T obramycin G entamycin N etilmycin A mikacin T eicoplanin c o-trimoxasole 100 trimethoprimu/k g 6 Zasady rozpoznania i leczenia mukowiscydozy

7 Zasady doboru antybiotyku w zależności od stwierdzanej flory bakteryjnej I. Leczenie empiryczne przy braku wyniku badań bakteriologicznych: aminoglikozyd + ceftazydym II. Modyfikacja leczenia po uzyskaniu danych bakteriologicznych: 1. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefuroksym,. Staphylococcus aureus lekki przebieg zakażenia kloksacylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, makrolidy, kotrimoksazol, klindamycyna, cefadroksyl, 3. Staphylococcus aureus ciężki przebieg zakażenia i szczepy metycylinooporne (MRSA) wankomycyna, teikoplanina, aminoglikozydy, rifampicyna, kotrimoksazol, ciprofloksacyna,. Pseudomonas aeruginosa nowe zakażenie: aminoglikozyd + ceftazydym, tobramycyna + piperacylina, ciprofloksacyna przez 3 tyg. + kolistyna lub tobramycyna wziewnie. 5. Pseudomonas aeruginosa przewlekłe zakażenie szczepem śluzowym powtarzana co 3 miesiące kuracja przez 3 tyg.: ciprofoksacyna lub, aminoglikozyd + antybiotyk beta-laktamowy działający na P.aeruginosa oraz antybiotykoterapia wziewna. Antybiotykoterapia wziewna W przypadku stwierdzania przewlekłego zakażenia dróg oddechowych przez Pseudomonas aeruginosa wskazane jest przewlekłe leczenie wziewne antybiotykiem, zgodnie z aktualną lekowrażliwością. Najczęściej stosowane są: kolistyna, gentamycyna, tobramycyna. Okres terapii wziewnej wynosi od 1 do 3 m-cy i powtarza się kuracje kilka razy w roku. Np. wziewne preparaty tobramycyny (nie zarejestrowane jeszcze w Polsce) stosuje się co drugi miesiąc, co najmniej przez 1 rok. Przy wprowadzaniu inhalacji z antybiotyku zaleca się wykonanie badania spirometrycznego przed i po podaniu antybiotyku celem ustalenia, czy nie powoduje on skurczu oskrzeli. Przed inhalacją antybiotyku zaleca się podanie leku rozszerzającego oskrzela i wykonanie zabiegu fizjoterapeutycznego. Istotnym elementem antybiotykoterapii wziewnej jest prawidłowa technika wykonywania inhalacji celem zapobieżenia szybkiemu narastaniu lekooporności (nebulizatory z filtrem lub usuwanie powietrza wydechowego na zewnątrz pomieszczenia). Tab. 6. Dawkowanie antybiotyków stosowanych wziewnie u chorych na mukowiscydozę. nazwa leku Colistin Tobramycyna Gentamycyna dawka jednorazowa jm jm 0300 mg 0160 mg liczba dawek/dobę Leki mukolityczne Preparaty mukolityczne stosowane są w celu upłynnienia gęstej, lepkiej wydzieliny oskrzelowej. Efektywniejsze jest działanie leków podawanych w inhalacji. 1. Leki mukolityczne: N-acetylocysteina, ambroksol, mesna, (podawane w inhalacji jako 35% roztwory w 0,9% NaCl), oraz hipertoniczne (57%) roztwory NaCl. Po inhalacji należy wykonać zabieg fizjoterapeutyczny. Leki mukolityczne mogą być podawane również doustnie.. Najskuteczniejszym obecnie preparatem mukolitycznym jest dornaza alfa (ludzka rekombinowana dezoksyrybonukleaza rhdnaza) Zasady stosowania dornazy alfa (Pulmozyme ) I. Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia. 1. Potwierdzone rozpoznanie mukowiscydozy.. Obecność choroby oskrzelowo-płucnej. 3. Dobra współpraca chorego w czasie zabiegów inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych.. Zaleca się stosowanie leku w przypadku stwierdzenia zakażenia Pseudomonas aeruginosa. II. Leczenie należy rozpoczynać w ośrodku specjalistycznym i tam monitorować jego efekty. III. Zalecane jest podawanie dornazy alfa w dawce,5 mg jeden raz dziennie wyłącznie przy użyciu inhalatora dyszowego zalecanego przez producenta leku. IV. Fizjoterapia powinna być wykonywana bezpośrednio przed inhalacją, a po podaniu leku nie wcześniej niż po godzinach. V. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku należy systematycznie oceniać jego skuteczność, aby po zakończeniu tego okresu, podjąć decyzję co do kontynuacji leczenia. Leki rozszerzające oskrzela Leki te podaje się chorym z objawami odwracalnej obturacji oskrzeli, najczęściej przed planowanym wysiłkiem fizycznym, fizjoterapią oraz przed wziewnym podaniem antybiotyku. Przy ich stosowaniu zaleca się okresową kontrolę skuteczności leczenia za pomocą testu odwracalności obturacji. Najczęściej stosuje się: β-mimetyki o krótkim okresie działania (np. salbutamol, fenoterol) i bromek ipratropium, β-mimetyki długo działające (np. salmeterol, formoterol), metyloksantyny (np. teofilina). Leczenie przeciwzapalne Wskazania do przewlekłego, wieloletniego leczenia przeciwzapalnego powinien ustalać wyłącznie ośrodek referencyjny kontrolujący efekty terapii i jej skutki uboczne. W leczeniu stosowane są glikokortykosteroidy ogólnie i wziewnie, niesterydowe leki przeciwzapalne, makrolidy. Należy pamiętać, że kortykosteroidy podawane ogólnie mogą nasilać objawy osteoporozy i nietolerancji glukozy (cukrzycy). Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy 7

8 Tlenoterapia U chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową (PaO< 55 mm Hg) konieczna jest domowa tlenoterapia, po uprzedniej kwalifikacji przez ośrodek specjalistyczny. Szczepienia ochronne Mukowiscydoza nie jest przeciwwskazaniem do szczepień ochronnych. Konieczne jest wykonanie wszystkich szczepień zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u chorych dotychczas nie szczepionych. Wskazane jest zaszczepienie chorego przeciwko H.influenzae i S.pneumoniae. Zaleca się także coroczne szczepienia przeciwgrypowe u dorosłych i dzieci od 6 miesiąca życia. Powikłania i choroby współistniejące Choroba refluksowa przełyku Choroba refluksowa przełyku często występuje u chorych na CF i nie ma tendencji do samoistnego ustępowania z wiekiem. Podstawowe zasady postępowania oraz charakterystykę choroby refluksowej przełyku przedstawiono w tabeli 7. Tab. 7. Charakterystyka i postępowanie w chorobie refluksowej przełyku. wywiad swoiste czynniki zwiększające częstość występowania choroby zazwyczaj dominują objawy ze strony układu oddechowego pogorszenie przebiegu choroby podstawowej zaostrzenia choroby oskrzelowo- płucnej, fizjoterapia, hipersekrecja kwasu solnego, niedożywienie badania diagnostyczne -godzinne badanie ph- metryczne przełyku, badania endoskopowe przełyku leczenie obowiązuje schemat ESPGHAN (leczenie żywieniowe, leki prokinetyczne, H-blokery i inhibitory pompy protonowej, zabieg chirurgiczny, jeżeli leczenie zachowawcze nie jest skuteczne) Ekwiwalenty niedrożności smółkowej Nawracające bóle brzucha z objawami niedrożności przepuszczającej mogą być spowodowane przez dystalną niedrożność jelit (DIOS distal intestinal obstruction syndrome). W prawym dole biodrowym wyczuwa się masy kałowe. Zasady postępowania w przypadku występowania ekwiwalentów niedrożności smółkowej przedstawiono w Tabeli 8. Tab. 8. Charakterystyka i postępowanie w ekwiwalentach niedrożności smółkowej. wywiad badanie przedmiotowe zapobieganie leczenie objawy nasilają się stopniowo, występując coraz częściej, zarówno w dzień jak i w nocy przebieg bezgorączkowy ból kolkowy wyczuwalne masy w prawym dole biodrowym z rozlaną tkliwością (konieczność różnicowania z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego) prawidłowa dieta nawodnienie stosowna dawka enzymów xxxs tan ostry acetylocysteina : doustnie wlew doodbytniczy gastrografina: doustnie 5100 ml w ml wody lub soku doodbytniczo xxxstan xxxprzewlekł y nie redukować dawki enzymów zwiększenie podaży błonnika i płynów farmakoterapia np. laktuloza 515 ml x d. Choroby wątroby i dróg żółciowych W przypadku stwierdzenia zaburzeń w drogach żółciowych (żółtaczka w wywiadzie, cechy cholestazy potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi wzrost stężenia GGTP, fosfatazy alkalicznej lub kwasów żółciowych w surowicy krwi) u chorego na mukowiscydozę wskazane jest podawanie preparatu kwasu ursodeoksycholowego w dawce dobowej 1030 mg/kg m.c. Niemowlętom, z uwagi na możliwość wystąpienia biegunki, zalecana jest niższa dawka początkowa 7,5 mg/kg/d.podejrzenie nadciśnienia wrotnego (szczególnie u chorych z powiększeniem śledziony) wymaga diagnostyki i leczenia w ośrodku specjalistycznym. Pacjenci z marskością wątroby i nadciśnieniem wrotnym potencjalni kandydaci do przeszczepienia wątroby powinni być skierowani do ośrodka specjalistycznego w I.P. Centrum Zdrowia Dziecka Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia. Cukrzyca i zaburzenia tolerancji glukozy. Częstość cukrzycy zwiększa się wraz z wiekiem chorych na CF do 10 r.ż. jej objawy występują u ok. 1,5% chorych, natomiast u chorych w wieku 30 lat już u 50%. Objawy cukrzycy poprzedza okres nieprawidłowej tolerancji glukozy. Zwykle początek choroby jest podstępny są to, okresy zmęczenia i gorszego łaknienia oraz utrata masy ciała, rzadko występują typowe objawy, jak polidypsja, poliuria i kwasica ketonowa. W leczeniu cukrzycy u chorych na CF stosuje się insulinę wg ogólnie przyjętych zasad, z zachowaniem zaleceń dietetycznych typowych dla mukowiscydozy. U chorych powyżej 10r.ż. należy corocznie wykonywać doustny test obciążenia glukozą. Zasady opieki ambulatoryjnej Leczenie chorych na mukowiscydozę, ze względu na złożoność choroby, powinno być prowadzone przez ośrodki referencyjne i specjalistyczne przy stałej współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. I. Opieka w ośrodku specjalistycznym obejmuje ambulatoryjne wizyty kontrolne co 3 miesiące (lub częściej w przypadku ciężkiego przebiegu choroby), podczas których należy wykonać: 8 Zasady rozpoznania i leczenia mukowiscydozy

9 badanie lekarskie, pomiary antropometryczne, badanie spirograficzne, badanie bakteriologiczne plwociny, w miarę potrzeby RTG klatki piersiowej, pulsoksymetria lub gazometria. II. Jeden raz w roku chory na mukowiscydozę powinien być poddany kompleksowej ocenie stanu zdrowia w ośrodku referencyjnym. Poza podstawowymi badaniami laboratoryjnymi należy ocenić rozwój fizyczny chorego oraz ewolucję zmian w układzie oddechowym i pokarmowym. W tym celu należy wykonać: pomiary antropometryczne (wzrost, masa ciała, obwód, głębokość i szerokość klatki piersiowej, a u dzieci do r.ż. również obwód głowy), badania czynnościowe płuc badanie spirograficzne a u dzieci młodszych pomiar PEFR, RTG klatki piersiowej (ustalenie wskazań do CT klatki piersiowej), badanie bakteriologiczne plwociny, USG jamy brzusznej, EKG i badanie echokardiograficzne, ocena efektywności suplementacji enzymatycznej / funkcji zewnątrzwydzielniczej wydolności trzustki (bilans tłuszczowy, elastaza-1), badania laboratoryjne moczu i krwi (morfologia, OB, jonogram, mocznik, kreatynina, glukoza, kwas moczowy, proteinogram, markery wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C, transaminazy, GGTP, fosfataza alkaliczna, bilirubina, kwasy żółciowe, poziom witamin A i E, układ krzepnięcia), pulsoksymetria lub gazometria, ocena kliniczna wg punktacji Shwachmana i Kulczyckiego, badanie laryngologiczne (ustalenie wskazań do CT zatok). W ośrodku specjalistycznym chory i jego rodzina powinni otrzymać poradę żywieniową, psychologiczną i fizjoterapeutyczną, powinni być również skierowani do poradni genetycznej. Poradnictwo genetyczne Każdy pacjent z rozpoznaniem mukowiscydozy powinien mieć wykonane badanie molekularne identyfikujące mutacje genu CFTR. Choremu na mukowiscydozę i jego rodzinie należy zapewnić kompetentną poradę genetyczną. W przypadku stwierdzenia u noworodka niedrożności smółkowej należy pobrać krew do badania molekularnego przed ewentualnym przetoczeniem krwi lub preparatów krwiopochodnych. Poradnictwo psychologiczne Mukowiscydoza, ze względu na swoją specyfikę, stwarza szereg problemów psychologicznych. Chory i jego rodzina powinni być poinformowani o możliwości i miejscu uzyskania pomocy psychologicznej. Poradę należy zalecać szczególnie w przypadkach problemów wychowawczych i rodzinnych. PIŚMIENNICTWO 1. Doering G, Conway SP, Heijerman HGM i wsp.: Antibiotic therapy against Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis: a European consensus. Eur Respir J 000; 16: Sinaasappel M, Stern M, Littlewood J i wsp.: Nutrition in patients with cystic fibrosis: European consensus. J Cystic Fibrosis 00, 1, Rosenstein BJ, Cutting BR i wsp.: The diagnosis of cystic fibrosis: a consensus statement. J Pediatr 1999; 13: Classification of cystic fibrosis and related disorders. Meeting report. J Cystic Fibrosis 00;1:58. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy 9

10 ANEKS OŚRODKI DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ CF Pracownie posiadające certyfikat European Quality Assessment Scheme for Cystic Fibrosis Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, Warszawa, tel. (0-) w. 138, 367 lub (kontakt: Poradnia Genetyczna dr med. Ewa Obersztyn, prof. dr Tadeusz Mazurczak) Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 3, Poznań tel. (0-61) lub (prof. dr Michał Witt) inne pracownie atestowane: Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi ul. Sterlinga 1/3, 91-5 Łódź tel. (0-) , fax (prof. dr Bogdan Kałużewski) Zakład Genetyki Medycznej Katedry Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Marcinkowskiego 1, Wrocław tel. (0-71) (prof. dr M. Sąsiadek) Zakład Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie Ul. Radziwiłłowska 11, Lublin Tel. (081) (prof. dr J.Wojcierowski) Zakład Genetyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Wielicka 65, Kraków tel. (0-1) , fax (prof. dr Jacek J. Pietrzyk) REFERENCYJNE I SPECJALISTYCZNE OŚRODKI LECZENIA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ WARSZAWA 1. Klinika Pediatrii i Centrum Diagnostyki i Leczenia Mukowiscydozy Instytut Matki i Dziecka w Warszawie ul. Kasprzaka 17A, Warszawa tel. (0-) (prof. dr Andrzej Milanowski) w. 371, 31 (dr med. Dorota Sands) Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Al. Dzieci Polskich 0, Warszawa tel. (0-) (prof. dr Jerzy Socha, dr med. Mikołaj Teysseire) I Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (chorzy dorośli) ul. Płocka 6, Warszawa tel. (0-) 31-17, (dr Wojciech Skorupa) RABKA Klinika Bronchologii i Mukowiscydozy Zespół Pediatryczny Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce ul. M. Skłodowskiej-Curie, Rabka tel. (0-18) w.3 (dr med. Andrzej Pogorzelski) POZNAŃ Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu ul. Szpitalna 7/33, Poznań tel. (0-61) (doc. dr Jarosław Walkowiak) Klinika Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu ul. Szpitalna 7/33, Poznań tel. (0-61) (dr Anna Popiel) Klinika Ftyzjopneumonologii i Poradnia Mukowiscydpozy dla Dorosłych Akademia Medyczna w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 8/8, Poznań tel. (061) (1,) Klinika, poradnia (dr med. Lucyna Majka) GDAŃSK Poradnia dla Dzieci Chorych na Mukowiscydozę w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 119, Gdańsk tel. (0-58) (dr Maria Trawińska-Bartnicka) BIAŁYSTOK III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17A, 15-7 Białystok tel. (0-85) (dr med. Alina Minarowska) KARPACZ Centrum Alergologii i Chorób Płuc S.A. ul. Myśliwska 13, Karpacz tel. (0-75) (dr Ewa Pomarańska, doc. dr Tadeusz Latoś) ŁÓDŹ Samodzielny Kliniczny Oddział Interny Dziecięcej i Alergologii Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi ul. Parzęczewska 35, Zgierz tel. (0-) (dr A. Korzeniewska) ZABRZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu ul. 3-go Maja 13/15, Zabrze tel. (0-3) Zasady rozpoznania i leczenia mukowiscydozy

11 ANEKS Kryteria oceny klinicznej chorych na mukowiscydozę wg Shwachmana i Kulczyckiego liczba punktów dane wywiadu zmiany w płucach stwierdzane badaniem fizykalnym wzrastanie i odżywianie zmiany radiologiczne w płucach 5 Pełna aktywność fizyczna, dobra tolerancja wysiłku, prawidłowy rozwój motoryczny, systematyczna nauka w szkole. Nie kaszle, oddech, tętno w granicach prawidłowych, płuca osłuchowo i opukowo bez zmian, prawidłowa postawa, nie stwierdza się palców pałeczkowatych. Masa ciała i wysokość > 5 centyla, prawidłowa masa i napięcie mięśni, prawidłowa podś ciółka tłuszczowa, dojrzałość płciowa odpowiednia do wieku, dobry apetyt, stolce prawidłowo sformowane. Pola płucne bez zmian. 0 Gorsza tolerancja wysiłku, szybkie męczenie się, zmęczenie pod koniec dnia, okresowo rozdrażnienie lub bierność, systematyczne uczęszczanie do szkoły. Sporadyczny kaszel, częstość oddechów, tętno w granicach normy, okresowo słyszalny szorstki szmer pęcherzykowy, furczenia, wydłużona faza wydechowa, dobra postawa, minimalnie zaznaczona pałeczkowato ś ć palców. Wysokość i masa ciała pomiędzy 5 a 10 centylem, dobre napięcie mięś niowe, nieco mniejszy fałd skórno- -mięśniowy, nieznacznie opóźnione dojrzewani e płciowe, prawidłowe łaknienie, stolce częste, okresami nieprawidłowe. Dyskretnie zaznaczony rysunek oskrzelowo- -naczyniowy, nieznacznie rozdęcie płuc. 15 Konieczn ość odpoczynku w czasie dnia, szybie męczenie się po wysiłku, uczęszczanie do szkoły. Okresowo kaszel, szczególnie ranny, po wysiłku, oddech i tętno nieco przyspieszone, powiększenie wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej i obniżenie przepony, osłuchowo słyszalne rzężenia, furczenia; przodopochylenie barków, wyraźna pełeczkowat ość palców (1-+). Wysokość i masa ciała na poziomie 3 centyla, niedobór masy ciała w stosunku do wysokości, zmniejszon a masa i napięcie mięś ni, średni niedobór tkanki podskórnej i tłuszczowej, wzdęcie brzucha, opóźnion e dojrzewanie płciowe, upośledzone łaknienie, stolce zwykle nieprawidłowo obfite, tylko okresami sformowane. Powiększenie przednio- -tylnego wymiaru klatki piersiowej, obniżenie przepony, wzmożony rysunek oskrzelowo- -naczyniowy, obszary niedodmy, okresowo zmiany zapalne, rozedma ś redniego stopnia. 10 Ograniczon a aktywność fizyczna i obniżona tolerancja wysiłku, duszność powysiłkowa, długotrwałe odpoczynki, nauka w domu. Uporczywy częsty kaszel z odksztuszaniem, tętno i oddech miernie przyspieszone, deformacja klatki piersiowej, rzężenia, furczenia i świsty stale obecne i często rozsiane, nieprawidłowa postawa (przodopochylenie barków), palce pałeczkowate (-3+), często sinica. Wysokość i masa ciała poniżej 3 centyla, niedobór masy ciała względem wysokoś ci, hopotonia mięśniowa, skąpa tkanka podskórna tłuszczowa, brak skoku pokwitaniowego, brak łaknienia, stolce nieprawidłowe, tłuszczowate, bardzo obfite, z dużą ilości ą częś ci nie strawionych. Znacznie zwiększenie wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej, wyraźne spłaszczenie przepony, zmiany okołooskrzelowe, segmentarna lub płatowa niedodma, nadmierne upowietrznienie, trwałe ogniska zapalne, umiejscowione zmiany torbielowate. 5 Wybitnie upośledzon a aktywność fizyczna, stała duszność, stałe pozostawanie w łóżku lub na fotelu. Uporczywy, często napadowy kaszel, czasami z wymiotami, krwiopluciem, częsty oddech, tachykardia, beczkowata klatka piersiowa, rozsiane stałe rzężęnia, furczenia i świsty, nieprawidłowa postawa, wybitna pałeczkowato ś ć palców (3-+), sinica. Wyniszczenie, zahamowanie wzrastania, podskórna tkanka tłuszczowa w zaniku, duży, powiększony brzuch, obfite, częste, tłuszczowate stolce, wypadania odbytu. Płatowe lub rozległe zmiany niedodmowe i zapalne, rozległe zmiany torbielowate, wybitne cechy rozdęcia płuc (rozedmy), rozstrzenie, ropnie płuc. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy 11

12 ANEKS Skala oceny zmian radiologicznych w płucach wg Brasfield rozdęcie zagęszczenia pasmowate zmiany guzkowe i/lub torbielowe zmiany rozległe obniżenie przepony pogłębienie kifozy piersiowej wypuklenie mostka linie zagęszczenia obrączkowate zgrubienia ogólna ocena wrażenie ogólnej ciężkości 0 norma ciężkości zmian 1 kolejne Ostateczna ocena = 5 minus suma uzyskanych punktów stopnie 3 zaawansowania zmian 5 powikłania np. pneumothax ,5 cm lub większe 0 segmentowe/płatow e niedodma lub włóknienie brak kolejne stopnie zaawansowania zmian brak kolejne stopnie zaawansowania zmian brak kolejne stopnie zaawansowania zmian brak kolejne stopnie ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA MUKOWISCYDOZY Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy Karpacz Warszawa, maj październik, 00 Wydanie II Redakcja: Andrzej Milanowski, Andrzej Pogorzelski, Teresa Orlik, Robert Piotrowski, Jarosław Walkowiak, Wojciech Skorupa, Michał Witt, Tadeusz Latoś, Jerzy Żebrak, Anna Nowakowska, Dorota Sands, Tadeusz Mazurczak, Lucyna Majka, Alina Minarowska, Jerzy Socha Wydawca: Fundacja MATIO Kraków, ul. Celna 6 tel./fax (01) Opracowanie graficzne: Jacek Zieliński Druk: Drukarnia Technet, Kraków Suplement do MATIO nr (18) 00 kwartalnika Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę ISSN Zasady rozpoznania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI Z GŁĘBI SERCA

OD REDAKCJI Z GŁĘBI SERCA MATIO 4/2002 (18) Zespół redakcyjny: Stanisław Sitko, Lidia Wójtowicz, Paweł Wójtowicz, Alicja Rostocka, Małgorzata Kaczmarek Konsultacja medyczna: lek. med. Piotr Dziadek Adres redakcji: 30-507 Kraków,

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaczmarek ma_ka1@poczta.onet.pl zespół Redakcyjny: Joanna Górecka Alina Grzeszczuk Lucyna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Anna Lewitt 1, Krzysztof Brzęczek 2, Andrzej Krupienicz 1 1 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 Student

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego:

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Redakcja: Jacek A. Pietrzyk Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Paweł Dyras, Elżbieta Gabrowska, Włodzimierz Kubiak, Małgorzata Liber, Iwona Mazur, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Równicka,

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic Z Damianem przez całe życie s. 4 Drodzy Czytelnicy, przez ostatni rok tworzyliśmy razem z Wami biuletyn Centrum Medycznego Damiana Poradnik. Sztuka

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (71) Grudzień 2013 Cena: 6,70 zł Nauka Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo