RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. 5. Promowana jest wartość edukacji. 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2/68

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Monika Pawlicka, Iwona Polewska. Badaniem objęto 105 klientów poradni (ankieta i wywiad grupowy) oraz wszystkich pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki i przedstawicielem samorządu lokalnego oraz grupowy z partnerami poradni, a także obserwację terapii indywidualnej jak również analizę danych zastanych. Na podstawie zebranych informacji został sporządzony raport, który obejmuje następujące obszary działania placówki: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z ofert placówki, placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki, placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: APOEW - Ankieta badająca przebieg ewaluacji [ankieta poewaluacyjna] OZ - Arkusz obserwacji zajęć w placówce AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki placówki AK - Kwestionariusz ankiety dla klientów placówki APM - Kwestionariusz ankiety dla pracowników merytorycznych placówki APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WK - Scenariusz wywiadu grupowego z klientami WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami/konsultantami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką placówki WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzącego Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 3/68

4 Obraz placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielskim. Zatrudnia ona kilkunastu specjalistów, którzy świadczą swoje usługi w zakresie: kompleksowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, badań przesiewowych klas "0", terapii psychologicznej (indywidualna, rodzinna, socjoterapia), psychoterapii indywidualnej i grupowej, rehabilitacji neuropsychologicznej, terapii pedagogicznej (pomoc dziecku z trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz w uczeniu się matematyki), terapii zaburzeń zachowania i emocji (trudności wychowawcze i adaptacyjne), stymulowania rozwoju dziecka przedszkolnego i wsparcie jego rodziny (diagnoza, terapia, konsultacje, warsztaty, zajęcia dla dzieci zdolnych), diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej, badań programem "Słyszę", "Widzę", "Mówię", wstępne badania audiometryczne słuchu, przesiewowe badania sondażowe logopedyczne, doradztwa zawodowego, biofeedback, warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje, szkolenia, mediacje, interwencje kryzysowe dla uczniów, rodziców, nauczycieli, "Szkoła Rodziców" (dla rodziców), "Trening umiejętności społecznych", kurs internetowy "Techniki uczenia" (dla zainteresowanych), orzecznictwo. Poradnia zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku mieszczącego się niedaleko dworca PKS i Komunikacji Miejskiej. Budynek wyposażony jest w windę. Gabinety terapeutyczne są słoneczne, pięknie wyremontowane i bardzo dobrze wyposażone. Dla potrzeb klientów poradni, a zwłaszcza rodziców z małymi dziećmi w placówce zorganizowano "Kącik Malucha". Placówka prowadzi szereg działań służących wyrównywaniu szans w dostępie do swojej oferty i dlatego jej działania realizowane są w godzinach dogodnych dla ich klientów. W szczególnych przypadkach, osób niepełnosprawnych ruchowo i czasowo niezdolnych do samodzielnego poruszania się, badania i terapie przeprowadzane są także w ich domach. Pracownicy merytoryczni ściśle współpracują ze sobą na różnych etapach procesu edukacyjnego. Wspólnie rozwiązują problemy, diagnozują potrzeby klientów, analizują wnioski i wyznaczają kierunki dalszych działań oraz dokonują ewaluacji własnej pracy. Prowadzą konsultacje, superwizje koleżeńskie, wymieniają się doświadczeniami, analizują informacje zwrotne od klientów. Praca zespołowa jest codziennością w funkcjonowaniu merytorycznych pracowników poradni. Efektywna współpraca placówki z podmiotami działającymi na rzecz edukacji ma korzystny wpływ na ich wzajemny rozwój. Na uwagę zasługują realizowane przez poradnię działania mające na celu promowanie Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 4/68

5 wartości edukacji. Bogata oferta szkoleń skierowanych do nauczycieli i rodziców, zajęć oraz warsztatów dla uczniów, konferencji organizowanych wspólnie z podmiotami środowiska lokalnego, udzielanie pomocy w wyborze zawodu i planowaniu kariery zawodowej wpływają na kształtowanie kompetencji uczenia się przez całe życie. W celu podniesienia jakości pracy placówki oraz wyjścia na przeciw oczekiwaniom swoich klientów, w poradni systematycznie dokonuje się analiz podejmowanych działania, na podstawie których wysuwa się wnioski do dalszej pracy, które następnie są skrupulatnie realizowane. Podlegają one także monitorowaniu pod względem ich powszechnej użyteczności. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 5/68

6 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 4 Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Skarbowa Kod pocztowy Urząd pocztowy Kędzierzyn - Koźle Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Bez kategorii 0 OPOLSKIE kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle gmina miejska Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 6/68

7 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki., a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (D) Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. (D) W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. (B) Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań. (B) A Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. (D) Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. (D) W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. (D) Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju. (B) Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. (D) Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B) Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania. (D) Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. (D) Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki. (B) A A B Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 7/68

8 Wnioski 1. Poradnia systematycznie rozpoznaje potrzeby i oczekiwania klientów oraz partnerów, na bieżąco je monitoruje. Na ich podstawie modyfikuje ofertę prowadzonych działań i wdraża nowatorskie rozwiązania, co przekłada się na wysoką ocenę świadczonych usług edukacyjnych. 2. Dzięki poszerzaniu kwalifikacji pracowników poradnia wdraża różnorodne działania mające na celu wieloaspektową pomoc dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom oraz różnorodnym instytucjom współpracującym z poradnią. 3. W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej, a wdrażane na ich podstawie wnioski są użyteczne dla klientów poradni oraz jakościowego rozwoju placówki. 4. Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są analizowane i monitorowane, a w razie potrzeby sukcesywnie modyfikowane, co wpływa na ustawiczny rozwój poradni jako instytucji oraz kompetencji wszystkich jej pracowników. 5. Pracownicy poradni współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych, wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy, co skutecznie przekłada się na rezultaty ich osiągnięć zawodowych oraz powszechne zadowolenie klientów poradni. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 8/68

9 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Procesy edukacyjne służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji organizowane są i realizowane w oparciu o plany opracowywane adekwatnie do potrzeb odbiorców. Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań. W opinii partnerów oraz samych pracowników, przyczynia się to, do większej skuteczności i atrakcyjności oferty poradni oraz buduje pozytywny obraz placówki w środowisku. Osoby i instytucje korzystające z oferty poradni mogą się systematycznie rozwijać między innymi dzięki wdrażaniu nowatorskich rozwiązań tj. programy autorskie,,skoncentruj się,,,techniki uczenia się dla dzieci z trudnościami w nauce (online), "Trening umiejętności społecznych", wprowadzenie nowoczesnej formy diagnostyki dzieci TUNSS i TPR - testy do badania funkcji poznawczych, (Instytut Badań Edukacyjnych nowoczesna metoda do badania z wykorzystaniem tabletów), grupa psychoterapeutyczna dla dzieci i dla młodzieży prowadzona w oparciu o koncepcję pracy w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy wg. Moreno, (grupa poddawana superwizji przez osobę uprawnioną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), Biofedback - technika behawioralna biologicznego sprzężenia zwrotnego. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki., a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu planuje i organizuje procesy edukacyjne w sposób adekwatny do potrzeb odbiorców i służący rozwojowi osób oraz instytucji korzystających z jej oferty. Klienci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu wskazują, że uzyskali w niej pomoc adekwatnie do potrzeb (wykres 1j). W toku prowadzonych badań zaobserwowano, że placówka pozyskuje informacje na temat badanych uczniów od ich macierzystych szkół. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 9/68

10 Wykres 1j Obszar badania: Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu systematycznie pozyskuje od osób i instytucji, które skorzystały z jej oferty informacje na temat podejmowanych działań. Klienci placówki podają, że mają możliwość wyrażenia opinii o poziomie jej usług poprzez wypełnienie ankiet. Pracownicy merytoryczni i dyrektor informują, że ankiety ewaluacyjne wypełniane przez klientów pozwalają na uzyskanie informacji (tab. 1). Jako najważniejsze wnioski z analizy wyników przeprowadzonych badań dyrektor i nauczyciele podali: zwiększenie różnorodnych form terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, wykrywanie opóźnień i zaburzeń rozwojowych u dziecka oraz wsparcie emocjonalne i psychoedukację rodziców (tab. 2 i wykres 1o). Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10/68

11 Wykres 1o Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 11/68

12 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Z ankiety, którą Pan/i wypełniał/a dowiedzieliśmy się, jakiego rodzaju badania prowadzone są w placówce. W jakim stopniu badania umożliwiają zdobywanie informacji na temat swojej działalności. [WD] (8429) Tab.1 Numer Analiza 1 Prowadzone przez naszą placówkę badania umożliwiają 1. Monitorujemy na bieżąco jakość merytoryczną mi zdobywanie informacji na temat naszej pracy wydawanych opinii i orzeczeń Wnioski: Większość opinii działalności w optymalnym stopniu, ponieważ oprócz formułowana jest poprawnie pod kątem formalnym i ewaluacji wewnętrznej wynikającej z mojego nadzoru merytorycznym, nadal jednak zdarzają się błędy (np. za prowadzona jest również ewaluacja w ramach zespołów mało szczegółowo formułowane zalecenia lub niejasno problemowych, autoewaluacja poszczególnych wyjaśniane są mechanizmy istniejących problemów pracowników merytorycznych, ale także działania mające dzieci, języka). 2. Monitorujemy działania prowadzone na celu monitorowanie bieżącej działalności placówki, w na terenie placówek ilość i jakość prowadzonych tym również efekty naszej pracy po wdrożeniu wniosków prelekcji dla nauczycieli, rodziców i uczniów Wnioski: z wcześniejszych badań i analiz. Dzięki takim działaniom Zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi placówki obserwujemy efektywność wdrożonych wniosków i prelekcje, warsztaty. Czas pracy specjalistów naszej możemy wprowadzać zmiany w naszej pracy. placówki często koliduje z potrzebami placówek w zakresie ustalenia harmonogramu zajęć. Zgłaszane jest też zapotrzebowanie na inne tematy prelekcji. 3. Monitorujemy konsultacje naszych pracowników przeprowadzane na terenie placówek Wnioski: Występuje trudność w dopasowaniu terminów spotkań na terenie placówek, coraz więcej uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji, sytuacji lękowych. 4. Monitorujemy pracę Zespołów Orzekających Wnioski: Praca Zespołów orzekających przebiega zgodnie z harmonogramem. 5. Monitorujemy intensywność zainteresowania informacjami zamieszczanymi na tablicach informacyjnych poradni, zainteresowanie ulotkami/plakatami wydawanymi przez poradnię. Wnioski: Obserwujemy duże zainteresowanie informacjami zamieszczanymi na tablicach informacyjnych, ulotkami, materiałami informacyjnymi kierowanymi do rodziców, uczniów i nauczycieli. 6. Monitorujemy współpracę z rodzicami dzieci uzyskiwanie informacji zwrotnych nt. usług świadczonych przez naszą placówkę - Wnioski: Ankiety ujawniły problem związany z oczekującymi dziećmi z rodzicami, które często nudziły się i absorbowały nadmierną uwagę zarówno rodziców, pracowników jak i innych klientów. Brak miejsca dla rodziców z małymi dziećmi. 7. Monitorujemy zainteresowanie klientów metodą Biofedbeck Wnioski: Obserwujemy wzrastająca liczbę klientów zainteresowanych podjęciem terapii metodą Biofedbeck oraz jednocześnie potrzebę wzbogacenia bazy. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 12/68

13 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. [AD] (8428) Tab.2 Numer Analiza 1 MOCNE STRONY 2013/2014-ewaluacja wewnęterzna Orzeczenia i Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju zawsze sporządzone były terminowo. Opinie psychologiczno pedagogiczne, logopedyczne na ogół sporządzone były terminowo (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wypełnienia wniosku o wydanie opinii przez rodzica, opiekuna prawnego). 2013/2014 Wnioski, które należy uwzględnić w planowaniu działań dotyczących sporządzania orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnię: należy utrzymać wysoki poziom w zakresie terminowości wydawania orzeczeń, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i opinii psychologiczno pedagogicznych, logopedycznych, należy rozważyć wypełnianie wniosków o wydanie opinii przez rodziców, opiekunów prawnych dopiero po dostarczeniu przez nich do poradni wszystkich dokumentów potrzebnych do podjęcia ostatecznych decyzji diagnostycznych, należy poinformować organ prowadzący placówkę, że zmniejszenie etatów pracowników sekretariatu jest niekorzystne dla działalności poradni i może utrudniać organizację pracy sekretariatu poradni, w tym terminowość wydawania dokumentów, zwłaszcza w okresie urlopowym, z powodu choroby pracownika lub z powodu nieobecności pracownika z przyczyn losowych, należy przekonywać organ prowadzący placówkę o potrzebie zwiększenia zatrudnienia pracowników sekretariatu, należy podjąć inne działania, które mogą wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia osób w sekretariacie, np.: współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia stażysty. Obszar badania: W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. Wszyscy pracownicy angażują się w projektowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań co uatrakcyjnia ofertę placówki i przyczynia się do rozwoju osób, instytucji korzystających z jej oferty (wykres 1j i tab. 1). W opinii partnerów (tab.2): poradnia nieustannie poszerza i uaktualnia na bieżąco ofertę szkoleń dla szkół oraz warsztatów dla nauczycieli, udziela wsparcia dla pedagogów szkolnych w funkcjonujących placówkach, poradnia oferuje różnorodną ofertę oddziaływań dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, strona internetowa jest bardzo czytelna, zmieniona według potrzeb i zapotrzebowania, Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 13/68

14 wszystko spersonalizowane, najważniejsze jest dziecko, a dobór działań jest nastawiony na dziecko i fachową pomoc, dzielnie się możliwością i narzędziami poradni dla celów innych instytucji, konsultowanie, trafniejsza, pełniejsza diagnoza uczestników. Wykres 1j Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 14/68

15 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić podjęte w placówce w tym lub poprzednim roku szkolnym działania nowatorskie, rozwiązania, innowacje. [AD] (8016) Tab.1 Numer Analiza 1 W placówce wdrożono nowatorskie działania, rozwiązania. wdrożenie nowatorskiego pomysłu pracownika merytorycznego placówki,,skoncentruj się,,,techniki uczenia się dla dzieci z trudnościami w nauce (online) wprowadzenie nowoczesnej formy diagnostyki dzieci TUNSS i TPR-testy do badania funkcji poznawczych, Instytut Badań Edukacyjnych nowoczesna metoda do badania z wykorzystaniem tabletów, Badanie w ramach projektu systemowego "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty. Grupa psychoterapeutyczna dla dzieci i dla młodzieży. Prowadzona w oparciu o koncepcję pracy w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy wg. Moreno, (grupa poddawana superwizji przez osobę uprawnioną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, gwarantując najwyższy poziom świadczonych usług). SORE, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji. Ogólnopolski program prowadzony w ramach ORE przeszkolonych 9 pracowników placówki, Biofedback, Technika behawioralna sprzężenia zwrotnego polegająca na uczeniu dzieci (ich mózgów). Proces naprawczy polega na stymulowaniu, rozwijaniu pożądanych fal mózgowych i utrwalenia ich w dłuższym okresie czasu, autorski program "Trening umiejętności społecznych", Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 15/68

16 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy orientują się Państwo, jakie w tej placówce podejmuje się działania nowatorskie, innowacje? [WP] (8024) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 terapia biofeedback na terenie poradni istnieje jedno stanowisko terapeutyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt 2 Trening Umiejętności Społecznych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego, które zauważa częste występowanie u dzieci deficytów rozwojowych w zakresie umiejętności społecznych (komunikacyjnych) 3 grupa psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży prowadzona regularnie w środy od godziny do godziny 18.00, grupa powstała w odpowiedzi na częste zgłoszenia rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi i chorobami psychicznymi (Poradnia wpisuje się w tym zakresie w program ochrony zdrowia psychicznego, dodatkowo działa profilaktycznie na polu dyskryminacji dzieci chorych psychicznie) 4 grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami emocjonalno społecznymi w wieku przedszkolnym powstała w odpowiedzi na zgłoszenia rodziców dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno społecznego 5 grupa diagnostyczno- terapeutyczna dla dzieci w funkcjonowaniu społecznym dzieci w wieku 5-7 lat 6 programy internetowe Skoncentruj się, Techniki dla dzieci z trudnościami w nauce uczenia się 7 zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla uczniów "Radzenie sobie ze stresem", "Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą", "Rozwiązywanie problemów i konfliktów", "Zagrożenia XXI wieku", "Uzależnienia", "Pop-Holizmy współczesne formy uzależnień", "Dopalacze Nie dopalamy", 8 cykl zajęć da nauczycieli One są wśród nas przegląd chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, stanowiący formę doszkalania kadr pedagogicznych. Dzięki zaproponowanej formie nauczyciele posiadają aktualną wiedzę nt. psychopatologii co umożliwia wczesną interwencję w środowisku ucznia i szybkie skierowanie go do pomocy specjalistycznej 9 wprowadzenie nowoczesnych form diagnostyki dzieci TUNIS i TPR. Są to testy do badania umiejętności poznawczych dzieci przedszkolnych. W/w testy umożliwiają atrakcyjną dla dziecka formę diagnozy badania przeprowadzone są indywidualnie na tabletach z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 16/68

17 Numer Treść odpowiedzi 10 System SAT Screeningowy Audiometr Tonalny system służy do przesiewowej diagnozy słuchu. Diagnoza umożliwia szybie uzyskanie dostępu do wyników diagnozy cały proces trwa ok. 10 minut/dziecko. Aparat zakupiono przy wsparciu finansowym Powiatu Kędzierzyn-Koźle, (dbałość o wyposażenie żeby diagnozy mogłyby być przeprowadzane także na miejscu w placówce) 11 Nowoczesna strona internetowa, prowadzona na bieżąco połączona z łatwym do zapamiętania adresem internetowym oraz personalizowanymi mailami do pracowników 12 szkoła dla rodziców i wychowawców: Cz. I Jak mówić by dzieci nas słuchały, cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji, cz. III Szkoła dla Rodziców i wychowawców nastolatki rodzice bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach wspomaga to nas jako pracowników przedszkola ponieważ nie zawsze możemy specjalistycznie wesprzeć naszych rodziców, dowody na to, ze nauczyciele doskonalą swoje umiejętności 13 dostosowanie godzin pracy, tematyki i formy zajęć wyjście pracowników na zewnątrz w dogodnych godzinach pracy poszczególnych placówek, trafianie z tematyką szkoleń do różnych środowisk, zwiększanie kontaktu bezpośredniego pracowników poradni z konkretnym placówkami, obserwacja uczniów w szkole na zajęciach i w środowisku szkolnym. Uelastycznienie godzin pracy poradni 14 diagnoza funkcjonalna PEP-R i T-TAP, narzędzia diagnostyczne umożliwiają pełną diagnozę funkcjonowania dziecka (w tym także ocena dzieci autystycznych) 15 diagnozy platformą badania zmysłów w tym testy diagnozujące słuch, mowę i wzrok, testy DDT i wykonywanie audiogramów badania wykonywane przez przeszkolonych logopedów 16 Program diagnostyczno-terapeutyczny Mówię oferta dla dzieci małych, dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w wieku przedszkolnym 17 Elementy terapii behawioralnej, zgodne z aktualnymi standardami pracy terapeutycznej 18 testy do badań dzieci dyslektycznych Pracownicy posługują się nowatorskimi testami do badań dzieci dyslektycznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczno - Pedagogiczne 19 Daną placówką opiekuje się konkretny pracownik przyporządkowanie osoby do placówki poradni 20 psychoterapia indywidualna i rodzinna Na terenie poradni prowadzona jest psychoterapia indywidualna i rodzinna, Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 17/68

18 Numer Treść odpowiedzi 21 zdobywanie nowych kwalifikacji przez pracowników poradni W 2014 roku pracownicy poradni uzyskali pełne kwalifikacje w zakresie surdo- (dzieci niedosłyszące) i tyflopedagogiki (dzieci niedowidzące), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), terapii behawioralnej, psychoterapii pod superwizją PTP, psychologii klinicznej. zdobycie nowych kwalifikacji było wyjściem naprzeciw potrzebom oczekiwań placówek i potrzeb dzieci. Do tej pory badaniem dzieci niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących i niewidomych oraz z autyzmem i Zespołem Aspergera zajmowała się Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu, od 2014 roku obowiązki te pełni Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, co zdecydowanie zwiększyło dostęp do specjalistów na terenie miasta i powiatu. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 18/68

19 Obszar badania: Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań. Doskonalenie procesów edukacyjnych i działań prowadzonych przez placówkę jest realizowane w oparciu o informacje uzyskane od klientów poradni. Klienci (tab. 1) dostrzegają zmiany wdrożone w odpowiedzi na ich sugestie i zgłoszone potrzeby, np.: zdaniem rodziców: są starannie opracowane dokumenty, konkretne wskazania do pracy z dzieckiem w szkole i w domu, skuteczna, zindywidualizowana terapia, zdaniem nauczycieli jest to otwartość, fachowa pomoc, wsparcie, działania na terenie placówek, organizacja szkoleń. Dyrektor i pracownicy wskazują zmiany organizacyjne m.in. dostosowanie godzin pracy poradni, doposażenie bazy diagnostycznej, popraw komunikacji z klientami oraz zmodyfikowanie i rozszerzenie oferty poradni a także wprowadzenie nowatorskich rozwiązań (tab. 2-4). Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 19/68

20 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie zmiany dostrzegli Państwo w wyniku wyrażonych przez Państwa opinii? [WK] (8022) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 zdaniem rodziców: starannie opracowane dokumenty, konkretne wskazania do pracy z dzieckiem w szkole i w domu, skuteczna, zindywidualizowana terapia 2 zdaniem nauczycieli: otwartość, fachowa pomoc, wsparcie, działania na terenie placówek, organizacja szkoleń Problem zgłosiłem przyjęto w otwarty sposób, dotyczyła nauczania matematyki, dysfunkcji, pokazano obraz z innego punktu widzenia, różne problemy wspólne szukanie rozwiązania problemu. Zaowocowało rzeczową opinią wskazano dla rodzica i dla szkoły, będąc fachowcem, ta opinia bardzo szczegółowe wskazania do pracy na poszczególnych przedmiotach. Spersonalizowane wskazania. Chciałem podkreślić, podejście, syn nieśmiały, nawiązanie kontaktu. Dyslektyk zdiagnozowany terapia a terenie szkoły, poradnia zaproponowała, dostosowane do potrzeb 2 razy w tyg. Z racji zawodu proponowała swoim klientom trening umiejętności społecznych, osobom z zaburzeniami psychicznymi zajęcia terapeutyczne bardzo skuteczne. Dyslektyk cenne wskazówki jak postępować szkoła też pomagała Specyficzne problemy zdiagnozowany, opinia, bardzo rzetelne czytelne wskazania. nie rutynowo, nie ma schematów tyle ile potrzeba. Budzi pozytywne nastawienie to miejsce, syn wyszedł zadowolony, na początku się wstydził, były podejrzenia o dysleksję, czuł się wyalienowany, panie zadbały, żeby mu wytłumaczyć że nie jest gorszy, nie ma z tym problemu, wie, że potrzebuje więcej czasu, nie jest to już dla niego problem ja mu też tłumaczę. Tu mu zostało to wytłumaczone, że to jest normalne, W szkole zaproponowano zajęcia co to jest dysleksji, gdzie dziecko funkcjonuje, żeby nie czuło się gorsze, poradnia zaproponowała pomoc wychowankom bursy, wsparcie, problemy z uzależnieniami, chęć, zajęcia dla wychowanków. Dużo młodzieży korzysta z tej pomocy, są zadowoleni. Uzależnienia, wspomagamy. Panią dyrektor, współpraca z pedagogami, otwartość na potrzeby lat, wspólne konsultacje rozmowy, żeby to powstało mamy ludzi, miejsce i mamy potrzebujących. Pracujemy w gimnazjum z trudną młodzieżą, gdy mamy trudne przypadki, konieczność zdiagnozowania, wsparcia b, duże zagrożenie zdrowia,życia, natychmiastowa reakcja, to rokuje dobrze dla rodziców i dzieci. Jako pedagodzy, też otrzymuje my wsparcie, szkolenia. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 20/68

21 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie zmiany w ofercie placówki zostały wprowadzone w oparciu o wnioski z analiz? [AD] (8017) Tab.2 Numer Analiza 1 Zmiany w ofercie placówki wprowadzone w oparciu o wnioski powołanie w szkole podstawowej w ramach współpracy zajęć grupowych dla dzieci z dysleksją rozwojową, zorganizowanie grupy dyrektorów przedszkoli całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego współpracujących ze sobą w ramach sprawnej organizacji diagnoz dzieci przedszkolnych podejmujących obowiązek szkolny 2015/2016 (odroczenia, przyspieszenia), powołanie nowych grup diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym w wieku 5-7 lat, powołanie grupy terapeutycznej dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi w wieku przedszkolnym, zakup nowych testów i baterii do badania dzieci i młodzieży-zdobycie uprawnień do badania dzieci dyslektycznych od przedszkola do gimnazjum z wykorzystaniem nowych testów (wszyscy pracownicy), organizacja zajęć grupowych, psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z tematów :,, Radzenie sobie ze stresem",,, Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą",,,rozwiązywanie problemów i konfliktów", zorganizowanie treningu umiejętności społecznych dla uczniów klas VI SP i gimnazjalnych, rozszerzenie oferty o zajęcia wynikające z potrzeb zdiagnozowanych w ramach ewaluacji szkoły, rodziców i wychowawców,,zanim przyleci bocian"- warsztaty psychologiczne z zakresu opieki nad niemowlęciem oraz profilaktyka zdrowia psychicznego przez rodziców, rozszerzenie komunikacji z klientami placówki poprzez dodatkowe udostępnienie oferty na stronie wprowadzenie testów TUNIS i TPR Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 21/68

22 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić przykłady zmian, które wprowadził/ a Pan/i w swojej pracy na podstawie wniosków z analiz informacji pozyskanych od odbiorców oferty placówki? [WN] (8020) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 zmiany godzin pracy dostosowujemy godziny pracy do potrzeb placówek, rodziców. Zmodyfikowaliśmy godziny pracy pracowników poradni tak aby odpowiadały korespondowały one z możliwościami czasowymi rodziców. Każdy z pracowników pracuje zarówno w godzinach dopołudniowych jak i po południu. 2 wprowadzenie techniki informatycznej do oferty Terapia EEG Biofeedback, diagnoza za pomocą tabletów, terapeutycznej 3 modyfikacja programów terapeutycznych 4 wprowadzenie innowacyjnych pomocy terapeutycznych 5 napisanie autorskich programów i scenariuszy zajęć "Trening umiejętności społecznych", scenariusze spotkań grup rozwijających umiejętności emocjonalno społeczne, program "Zanim przyleci bocian", spotkań szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców, program profilaktyczno terapeutyczny "Mówię" dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży prowadzone w szkołach warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i pracowników niepedagogicznych "Jak pracować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze na terenie przedszkola", Terapia EEG Biofeedback, diagnoza za pomocą tabletów, zajęcia "Zanim przyleci bocian", grupa diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci w wieku 5-7lat i inne 6 identyfikujemy i kontynuujemy te działania, które są skuteczne np. prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli, przypisanie konkretnej placówki do stałego zespołu tworzonego przez pedagoga, psychologa i logopedę, kontynuacja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz.i " Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły" i cz.ii "Rodzeństwo bez rywalizacji" 7 określamy nowe cele i zadania w planie pracy poradni na dany rok szkolny np. wzmożenie opieki, zapewnienie większego wsparcia dzieciom sześcioletnim i ich rodzicom, Zajęcia dla rodziców dzieci przedszkolnych i nauczycieli z gotowości szkolnej Organizacja konsultacji dla rodziców 6-latków Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 22/68

23 Numer Treść odpowiedzi 8 na bieżąco modyfikujemy, rozwijamy i odpowiednio dostosowujemy podejmowane przez nas działania wprowadzenie do oferty PPPP Kędzierzyn-Koźle zajęć warsztatowych dla rodziców np. "Dlaczego każde dziecko czasami bywa niegrzeczne", " Mówię do ciebie człowieku " zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich, nabór do grupy : "Zanim przyleci bocian " oraz grupy wspierająco edukacyjnej dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, oraz inne podane w dalszej części wywiadu dostosowujemy oferty do specyficznych potrzeb placówki inne propozycje dla szkół podstawowych, inne dla gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych czy placówek specjalnych, 9 dostosowujemy oferty do specyficznych potrzeb placówki inne propozycje dla szkół podstawowych, inne dla gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych czy placówek specjalnych, 10 doposażenie poradni Stworzyliśmy "Kącik Malucha". Doposażenie bazy diagnostycznej dla logopedów 11 projektujemy prowadzone badania wewnętrzne będąca w toku ewaluacja wewnętrzna w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego "Promowana jest wartość edukacji" 12 wzbogacamy bazę diagnostyczną poradni np. zakup Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. Bateria-GIM, "Zestaw pomocy do diagnozy funkcjonalnej młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. Profil umiejętności zawodowych i społecznych TTAP", PEP-R : " Zestaw pomocy do diagnozy funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Profil psychoedukacyjny" 13 wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem z innymi między innymi uczestniczymy jako prelegenci w konferencjach, nasz pracownik prowadzi zajęcia specjalistyczne podczas kursów kwalifikacyjnych w MODN Opole, 14 poszukiwanie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań Terapia EEG Biofeedback, diagnoza za pomocą tabletów, zajęcia "Zanim przyleci bocian", grupa diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci w wieku 5-7lat i inne 15 wzbogacanie strony internetowej o nowe informacje, publikacje, artykuły, linki na ciekawe strony, prezentacje multimedialne, psychotesty, itp. Na bieżąco modyfikujemy stronę internetową Poradni, np. poprzez większą jej personalizację, dostosowanie do oczekiwań klientów, zwiększenie przejrzystości 16 usprawnienie komunikacji w zespole pracowników, a także pomiędzy poradnią, a instytucjami współpracującymi poprzez zwiększenie wykorzystania drogi mailowej jako kanału komunikacji. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 23/68

24 Numer Treść odpowiedzi 17 większy nacisk na jakość wydawanych dokumentów Położyliśmy większy nacisk na jakość wydawanych przez nas wskazań do pracy z dzieckiem, formułujemy bardziej szczegółowe zalecenia. Rozmowy postdiagnostyczne, wspólne omówienie zaleceń z rodzicem i nauczycielem, 18 wsparcie dzieci zdolnych i ich rodziców konsultacje dla nauczycieli i rodziców, uświadomienie rodzicom potrzeb dziecka zdolnego) wydawanie opinii o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki dla dziecka ze szczególnymi zdolnościami. Zajęcia z twórczego myślenia dla zdolnych przedszkolaków Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 24/68

25 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie elementy oferty placówki są wynikiem wdrożenia wniosków z badań wewnętrznych? [ADZ] (8553) Tab.4 Numer Analiza 1 Elementy oferty wynikające z wdrożenia wniosków z badań wewnętrznych. Powołanie w Szkole Podstawowej w ramach współpracy zajęć grupowych dla dzieci z dysleksją rozwojową Zorganizowanie grupy dyrektorów Przedszkoli całego powiatu Kędzierzyn-Koźle współpracujących ze sobą w ramach sprawnej organizacji diagnoz dzieci przedszkolnych podejmujących obowiązek szkolny 2015/2016 (odroczenia, przyspieszenia) Powołanie nowych grup diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym w wieku 5-7 lat Powołanie grupy terapeutycznej dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi w wieku przedszkolnym Wzbogacenie oferty doskonalenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie tyflo-,surdo-,pedagogiki wzmacniającej ich kompetencje w zakresie diagnozy i terapii Zakup nowych testów i baterii do badania dzieci i młodzieży-zdobycie uprawnień do badania dzieci dyslektycznych od przedszkola do gimnazjum z wykorzystaniem nowych testów (wszyscy pracownicy) Organizacja zajęć grupowych, psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z tematów :,, Radzenie sobie ze stresem",,, Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą",,,rozwiązywanie problemów i konfliktów" Zorganizowanie treningu umiejętności społecznych dla uczniów klas VI SP i gimnazjalnych Rozszerzenie oferty o zajęcia wynikające z potrzeb zdiagnozowanych w ramach ewaluacji szkoły, rodziców i wychowawców,,zanim przyleci bocian"- warsztaty psychologiczne z zakresu opieki nad niemowlęciem oraz profilaktyka zdrowia psychicznego przez rodziców Rozszerzenie komunikacji z klientami placówki poprzez dodatkowe udostępnienie oferty na stronie Przyłączenie placówki do ogólnopolskich badań nad normalizacją testów pedagogicznych,,diagnoza trudności w czytaniutest dekodowania Wdrożenie nowatorskiego pomysłu pracownika merytorycznego placówki,,skoncentruj się,,,techniki uczenia się dla dzieci z trudnościami w nauce Wprowadzenie nowoczesnej form diagnostyki dzieci TUNIS i TPR-testy do badania funkcji poznaczych przedszkolaków. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 25/68

26 Wymaganie: Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Poradnia bada potrzeby klientów i wiedzę na ten temat wykorzystuje do doskonalenia własnej oferty. Dzięki temu oferta jest użyteczna i satysfakcjonuje odbiorców, którzy chętnie z niej korzystają. Placówka podejmuje działania umożliwiające dostępność wszystkim zainteresowanym, m.in. specjaliści realizują działania w terenie (w przedszkolach, szkołach) udzielana jest pomoc i wsparcie klientom w ich miejscu zamieszkania, dostosowano godziny pracy poradni do potrzeb klientów, wydawane są ulotki, plakaty, dostosowano stronę internetową. Klienci doceniają profesjonalizm pracowników poradni oraz przyjazną atmosferę. Obszar badania: Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. Działania placówki są zgodne z potrzebami ich odbiorców i koncepcją pracy. Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających, ponieważ opiera się na informacjach pozyskanych od tych podmiotów. Dyrektor i nauczyciele (tab. 1) wskazali konkretne przykłady, np. zabezpieczenie aktywności małych dzieci - organizacja "Kącika Malucha", zmodyfikowanie ofert szkoleń zgodnie z potrzebami odbiorców, wprowadzenie projektu,,zanim przyleci bocian, utworzenie grupy wsparcia dla dzieci przedszkolnych (grupa rozwijająca umiejętności emocjonalno-społeczne, grupa warsztatowa dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i komunikacyjnymi). Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 26/68

27 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie informacje, pozyskiwane od klientów placówki, wpłynęły na realizację celów? [WD] (8438) Tab.1 Numer Analiza 1 Zabezpieczenie aktywności małych dzieci - organizacja Kącika Malucha, zmodyfikowanie ofert szkoleń zgodnie z potrzebami odbiorców, wprowadzenie projektu,,zanim przyleci bocian, utworzenie grupy wsparcia dla dzieci przedszkolnych (grupa rozwijająca umiejętności emocjonalno społeczne, grupa warsztatowa dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i komunikacyjnymi). Ankiety ujawniły problem związany z oczekującymi dziećmi, z rodzicami, które często nudziły się i absorbowały nadmierną uwagę zarówno rodziców, pracowników jak i innych klientów i stwierdziliśmy niedostateczne zabezpieczenie aktywności małych dzieci w wyniku czego został stworzony Kącik Malucha. Na podstawie informacji uzyskanych od naszych partnerów oraz klientów oferta szkoleń została zamieszczona na stronie www została zmodyfikowana, a szczególnie dopasowana do oczekiwań odbiorców. Na podstawie informacji uzyskanych od rodziców wprowadziliśmy projekt,,zanim przyleci bocian. Na podstawie doświadczeń informacji zwrotnych od rodziców dzieci zdiagnozowanych na terenie Poradni zostały stworzone dwie grupy wsparcia dla dzieci przedszkolnych (grupa rozwijająca umiejętności emocjonalno społeczne, grupa warsztatowa dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i komunikacyjnymi). Obszar badania: Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. Podejmowane przez poradnię działania są powszechne, klienci wiedzą z jakiego rodzaju oferty mogą skorzystać (wykres 1j). Działania podejmowane przez pracowników są wynikiem rozmów z klientami i odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie (tab. 1-3). Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 27/68

28 Wykres 1j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania w tym i poprzednim roku podjęła placówka, aby ułatwić klientom korzystanie z jej oferty? [WD] (7849) Tab.1 Numer Analiza 1 Działania podjęte w ramach ułatwienia klientom korzystania z oferty placówki. zmiany godzin pracy, rejestracja telefoniczna, modyfikacja strony internetowej (szczegółowa oferta z opisem działań), przekazanie podstawowej dokumentacji pedagogom szkolnym, wydruk ulotek i plakatów dotyczących oferty placówki, promocja w środowisku lokalnym (radio, telewizja, prasa) dostosowujemy oferty do specyficznych potrzeb placówki inne propozycje dla szkół podstawowych, inne dla gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych czy placówek specjalnych, dostosowujemy godziny pracy do potrzeb placówek, rodziców, wzbogacania naszej strony internetowej o nowe informacje, publikacje, artykuły, linki na ciekawe strony, prezentacje multimedialne, psychotesty, itp. Zmodyfikowaliśmy godziny pracy pracowników poradni tak aby odpowiadały korespondowały one z możliwościami czasowymi rodziców. Każdy z pracowników pracuje zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniu. Stworzyliśmy "Kącik Malucha". Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 28/68

29 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym prowadzili Państwo jakieś działania antydyskryminacyjne? Jakie działania były podejmowane? Czego dotyczyły/jakich grup? [WD] (7850) Tab.2 Numer Analiza 1 Realizacja zadań związanych z profilaktyką na terenie poradni i poza nią realizowana była poprzez: prowadzenie warsztatów dla pedagogów, nauczycieli, rodziców, wychowawców placówek oddziaływania objęły 324 osoby terapię rodzin udział w Radach Pedagogicznych 6 spotkań prelekcje i wykłady dla nauczycieli i rodziców oddziaływania objęły 85 osób konsultacje, porady telefoniczne, porady, spotkania, spotkania w terenie dla pedagogów, nauczycieli, rodziców i wychowawców placówek oddziaływania objęły 610 osób terapię psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto 55 osób socjoterapię dla uczniów szkół opieką objęto 8 osób zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto opieką 262 osoby inne formy 1) działania profilaktyczne w przedszkolach, szkołach i placówkach zgodnie z ofertą szkoleniową skierowaną do uczniów, np. "Jak radzić sobie z emocjami.", "Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą.", "Rozwiązywanie problemów i konfliktów.", "Radzenie sobie ze stresem.", profilaktyka zaburzeń odżywiania "Za mamusię, za tatusia, czyli jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci.", "Jak się uczyć.", "Techniki komunikacji interpersonalnej." "Rozwijanie empatii.", "Samoakceptacja jak rozwijać poczucie własnej wartości.", "Asertywność.", "Elementy profilaktyki uzależnień alkohol, narkotyki, dopalacze, zaburzenia odżywiania." 2) działania profilaktyczne w przedszkolach, szkołach i placówkach skierowane do rodziców i Rad Pedagogicznych, np. "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.", "Zaburzenia lękowo depresyjne.", pomocy indywidualnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, "Niedostosowanie społeczne, zagrożenie szkolnym objęto opieką 344 osoby inne formy pomocy grupowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto opieką 88 osób porady bez badań dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym udzielono 78 osobom badania przesiewowe dzieci przedszkolnych programem "Słyszę" 58 osób badania przesiewowe dzieci przedszkolnych programem "Widzę" 33 osoby badania przesiewowe dzieci przedszkolnych programem "Mówię" 28 osób. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kędzierzynie Koźlu obejmuje swoim działaniem powiat kędzierzyńsko kozielski. W sumie liczba dzieci objętych oddziaływaniem wynosi osób w roku szkolnym 2014/2015. niedostosowaniem społecznym, zaburzenia zachowania i emocji a edukacyjno- wychowawczy aspekt funkcjonowania szkolnego.", "Wypalenie zawodowe i stres u nauczycieli.", " Współczesne zagrożenia młodego człowieka czyli o tym co czyha na dziecko w świecie dorosłych (uzależnienia, pop kultura, media).", "Sztuka rozwiązywania konfliktów." 3) Działania profilaktyczne w placówce skierowane do uczniów poprzez prowadzenie grup: treningu umiejętności społecznych, terapeutyczna dla dzieci z trudnościami zdrowotnymi, terapeutyczna dla młodzieży. Działania profilaktyczne w placówce skierowane do rodziców: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców: cz. I "Jak mówić by dzieci nas słuchały.", cz. II "Rodzeństwo bez rywalizacji.", cz. III "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nastolatki." trening umiejętności społecznych, grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami emocjonalno społecznymi w wieku przedszkolnym, grupa diagnostyczno terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym ww wieku 5 7 lat, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców grupa terapeutyczn[...] Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 29/68

30 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy w tym lub poprzednim roku szkolnym prowadzili Państwo jakieś działania antydyskryminacyjne? Jakie działania były podejmowane? Czego dotyczyły/jakich grup? Czy Państwa zdaniem jakichś działań antydyskryminacyjnych brakuje? [WN] (7857) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 Realizacja zadań związanych z profilaktyką na terenie poradni i poza nią prowadzenie warsztatów dla pedagogów, nauczycieli, rodziców, wychowawców placówek oddziaływania objęły 324 osoby terapię rodzin udział w Radach Pedagogicznych 6 spotkań prelekcje i wykłady dla nauczycieli i rodziców oddziaływania objęły 85 osób konsultacje, porady telefoniczne, porady, spotkania, spotkania w terenie dla pedagogów, nauczycieli, rodziców i wychowawców placówek oddziaływania objęły 610 osób terapię psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto 55 osób socjoterapię dla uczniów szkół opieką objęto 8 osób zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto opieką 262 osoby inne formy pomocy indywidualnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto opieką 344 osoby inne formy pomocy grupowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym objęto opieką 88 osób porady bez badań dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym udzielono porad 78 osobom badania przesiewowe dzieci przedszkolnych programem "Słyszę" przebadano 58 osób badania przesiewowe dzieci przedszkolnych programem "Widzę" przebadano 33 osoby badania przesiewowe dzieci przedszkolnych programem "Mówię" przebadano 28 osób /2014 działania profilaktyczne w przedszkolach, szkołach i placówkach zgodnie z ofertą szkoleniową skierowaną do uczniów "Jak radzić sobie z emocjami." "Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą." "Rozwiązywanie problemów i konfliktów." "Radzenie sobie ze stresem." profilaktyka zaburzeń odżywiania "Za mamusię, za tatusia, czyli jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci." "Jak się uczyć." "Techniki komunikacji interpersonalnej." "Rozwijanie empatii." "Samoakceptacja jak rozwijać poczucie własnej wartości." "Asertywność." "Elementy profilaktyki uzależnień alkohol, narkotyki, dopalacze, zaburzenia odżywiania." Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 30/68

31 Numer Treść odpowiedzi /2014 działania profilaktyczne w przedszkolach, szkołach i placówkach skierowane do rodziców i Rad Pedagogicznych /2014 działania profilaktyczne w placówce skierowane do uczniów poprzez prowadzenie grup: /2014 działania profilaktyczne w placówce skierowane do rodziców 6 Zajęcia dla uczniów klas IV VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I - III gimnazjum "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży." "Zaburzenia lękowo depresyjne." "Niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia zachowania i emocji a edukacyjno - wychowawczy aspekt funkcjonowania szkolnego." "Wypalenie zawodowe i stres u nauczycieli." "Współczesne zagrożenia młodego człowieka czyli o tym co czyha na dziecko w świecie dorosłych (uzależnienia, pop kultura, media)." "Sztuka rozwiązywania konfliktów." treningu umiejętności społecznych grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami zdrowotnymi grupa terapeutyczna dla młodzieży. prowadzenie grup: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców: cz. I "Jak mówić by dzieci nas słuchały.", cz. II "Rodzeństwo bez rywalizacji.", cz. III "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nastolatki." Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą Radzenie sobie ze stresem Rozwiązywanie problemów i konfliktów Radzenie sobie ze stresem. warsztaty dla uczniów kl. II III Jak się uczyć? strategie wspomagające uczenie się. warsztaty dla uczniów kl. II III Jak radzić sobie z emocjami?. warsztaty dla uczniów kl. II - III Asertywność u dzieci i młodzieży. Jak kształtować postawy asertywne u dzieci i młodzieży Jak radzić sobie ze stresem, m. in. szkolnym. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 31/68

32 Numer Treść odpowiedzi 7 Zajęcia dla nauczycieli i rodziców: Agresja wśród dzieci - prelekcja dla nauczycieli i rodziców klas IV - VI szkoły podstawowej Niepełnosprawność a wybór zawodu - prelekcja dla rodziców klas III gimnazjum Dziecko niepełnosprawne w szkole - wykład - prelekcja dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Prelekcje dla rodziców dzieci przedszkolnych przygotowujących się do podjęcia obowiązku szkolnego "Moje dziecko przekracza I próg szkolny. Gotowość szkolna" Prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania "Za mamusię, za tatusia, czyli jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci" Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli "Jak pracować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze na terenie przedszkola" Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu - wskazówki dla nauczycieli. prelekcja dla nauczycieli Dziecko z trudnościami w koncentracji uwagi - wskazówki do pracy terapeutycznej w warunkach domowych. Prelekcja dla rodziców Pomoc dziecku w radzeniu sobie z problemami - prelekcja dla nauczycieli i rodziców klas IV - VI szkoły podstawowej oraz klas I - III gimnazjum Profilaktyka wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Prelekcje dla kadr pedagogicznych: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - przegląd. Elementy psychologii klinicznej dla nauczycieli Zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej: wybrane zespoły objawowe - po ustaleniu osobistym. Na terenie poradni: 1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I (warsztaty dla rodziców - cykl 10 spotkań trwających 3 godziny zegarowe odbywających się z częstotoliwością 1 x w tygodniu ) 2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Nastolatek (warsztaty dla grupy rodziców lub grupy nauczycieli - cykl 7 spotkań trwających 3 godziny zegarowe odbywających się z częstotoliwością 1 x w tygodniu ) 3. Wyjątkowe rodzicielstwo cykl spotkań dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 4. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (warsztaty dla nauczycieli i wychowawców placówek oświato[...] Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 32/68

33 Numer Treść odpowiedzi /2015 na terenie placówki zostały zorganizowane następujące grupy dla dzieci, młodzieży i rodziców: trening umiejętności społecznych grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami emocjonalno społecznymi w wieku przedszkolnym grupa diagnostyczno terapeutyczna dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym w wieku 5 7 lat Szkoła dla Rodziców i Wychowawców grupa terapeutyczna młodzieżowa Nabór na grupę "Zanim przyleci bocian". Nabór na Trening Komunikacji - warsztaty dla osób jąkających się "Spokojnie, pewnie i bez lęku". Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 33/68

34 Obszar badania: W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. Wsparcie jakie otrzymują klienci poradni jest adekwatne do ich potrzeb (wykres 1j i 2j). Dowodami na użyteczność oferty poradni są; informacje uzyskane z badań wewnętrznych i wyniki monitorowania działań, opinie klientów, duża liczba osób korzystających z oferty oraz zapotrzebowanie na badania osób spoza powiatu (tab. 1). Wykres 1j Wykres 2j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Co świadczy o tym, że oferta placówki odpowiada potrzebom klientów? [WN] (7858) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 informacje uzyskane z badań wewnętrznych i wyniki monitorowania działań świadczą o tym przede wszystkim informacje uzyskane z badań wewnętrznych oraz monitorowania przez nas podejmowanych działań, 2 opinie klientów informacje o efektach płynące ze szkół, informacje od rodziców, informacje od młodzieży, 3 zapotrzebowanie na badania osób spoza powiatu zapotrzebowanie na badania płynące z innych powiatów, 4 duża liczba osób korzystających z oferty olbrzymia liczba zgłoszeń, wysoka frekwencja korzystania z oferty. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 34/68

35 Obszar badania: Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju. Poradnia na bieżąco pozyskuje opinie klientów na temat swojej pracy (wykres 1j i 2j), a wnioski z ich analiz, wdraża w codziennej pracy, co przyczynia się do wysokiej jakości pracy zaspokajania potrzeb klientów (tab. 1). Odbiorcy korzystają z bogatej oferty placówki (wykres 1o). Poradnia skutecznie zachęca swoich klientów do rozwoju (tab. 2) stale modyfikując i poszerzając swoją ofertę, np.: organizacja i dostosowanie czasu pracy placówki do potrzeb klienta, punktualność pracowników, dbałość o przyjazne i estetyczne otoczenie pomieszczeń poradni zorganizowanie kącika zabaw w poczekali, kącika prasowego dla rodziców, miejsca dla rodzica z małym dzieckiem, usługi świadczone w uzgodnionych wcześniej terminach, z uwzględnieniem godziny przyjęcia, co powoduje uniknięcie kolejek i straty czasu na oczekiwaną wizytę (zajęcia), udzielane porady i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i w szkole, śledzenie bieżących wydarzeń oświatowych natychmiastowe reagowanie na nowe zjawiska np. choroby cywilizacyjne, tendencje patologicznych zachowań np. cyberprzemoc, agresja rówieśnicza, zaburzenia zachowania, coraz większa profesjonalizacja realizowanych zadań diagnostycznych i terapeutycznych zachęcająca klientów poradni do skorzystania z szerokiego wachlarza podejmowanych działań pomocowych, unowocześnienie strony internetowej poradni do potrzeb klientów. W opinii przedstawiciela organu prowadzącego (tab. 3) działania prowadzone przez poradnię odpowiadają na zapotrzebowanie środowiska lokalnego, m.in. placówka wpisuje się w program ochrony zdrowia psychicznego, działa profilaktycznie na polu dyskryminacji dzieci chorych psychicznie, umożliwia nauczycielom i rodzicom stałe uaktualnianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 35/68

36 Wykres 1j Wykres 2j Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 36/68

37 Wykres 1o Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 37/68

38 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób wykorzystywane są wnioski z analiz potrzeb klientów placówki do doskonalenia oferty? Proszę podać przykłady. [WD] (7876) Tab.1 Numer Analiza 1 wnioski z analiz potrzeb klientów są wykorzystywane do do doskonalenia oferty placówki identyfikujemy i kontynuujemy te działania, które są skuteczne, np. prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli, przypisanie konkretnej placówki do stałego zespołu tworzonego przez pedagoga, psychologa i logopedę określamy nowe cele i zadania w planie pracy poradni na dany rok szkolny, np. wzmożenie opieki, zapewnienie większego wsparcia dzieciom sześcioletnim i ich rodzicom, organizacja na bieżąco modyfikujemy, rozwijamy i odpowiednio dostosowujemy podejmowane przez nas działania, np. wprowadzeni do oferty PPPP Kędzierzyn-Koźle zajęć warsztatowych dla rodziców dostosowujemy oferty do specyficznych potrzeb placówki inne propozycje dla szkół podstawowych, inne dla gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych czy placówek specjalnych dostosowujemy godziny pracy do potrzeb placówek, rodziców (godziny pracy placówki od 8 do 20) czasami kiedy dziecko jest niepełnosprawne ruchowo, bądź upośledzone - wtedy jeździmy do klienta projektujemy prowadzone badania wewnętrzne, np. będąca w toku ewaluacja wewnętrzna w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego "Promowana jest wartość edukacji", wzbogacamy bazę diagnostyczną poradni, np. zakup Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. BATERIA-GIM, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem z innymi, między innymi uczestniczymy jako prelegenci w lokalnych konferencjach, jesteśmy poszukiwanie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań np.: Terapia EEG Biofeedback wzbogacania naszej strony internetowej o nowe informacje, publikacje, artykuły, linki na ciekawe strony, prezentacje multimedialne, psychotesty, itp. Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób zachęcają Państwo swoich klientów do rozwoju? Proszę podać kilka przykładów tych działań. [WD] (7885) Tab.2 Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 38/68

39 Numer Analiza 1 Poradnia zachęca swoich klientów do rozwoju Dyskrecja i uprzejmość pracowników. Wysoka kultura osobista i kompetencje zawodowe pracowników placówki, dzięki temu rodzice i młodzież polecają sobie Poradnię. Profesjonalizm poparty systematycznym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i współpracą między pracującymi w niej specjalistami. Organizacja i dostosowanie czasu pracy placówki do potrzeb klienta, punktualność pracowników. Dbałość o przyjazne i estetyczne otoczenie pomieszczeń Poradni zorganizowanie kącika zabaw w poczekali, kącika prasowego dla rodziców, miejsca dla rodzica z małym dzieckiem. Usługi świadczone w uzgodnionych wcześniej terminach, z uwzględnieniem godziny przyjęcia, co powoduje uniknięcie kolejek i straty czasu na oczekiwaną wizytę (zajęcia). Udzielane porady i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i w szkole. Wypożyczanie książek, pomocy naukowych klientom i instruktaż jak z pracować z dzieckiem, Pisemne opracowanie wskazówek do pracy z dziećmi przejawiającymi różnego rodzaju zaburzenia. Dostępność usług - organizowanie pracy także na terenie placówek oświatowych na przykład w formie: systematycznych konsultacji z dyrektorami, pedagogami i/lub psychologami szkolnymi, nauczycielami, warsztatów dla uczniów, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, badań przesiewowych np. ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej, indywidualnych konsultacji dla rodziców, indywidualnych konsultacji dla uczniów np. dla gimnazjalistów, obejmujące pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, badań preferencji zawodowych zainteresowanych uczniów, Szkolenia rad pedagogicznych. Udostępnianie prywatnego telefonu lub maila, porozumienie przez komunikator g-g z psychologami i pedagogami szkolnymi. Bieżące uaktualnianie strony internetowej (aktualna oferta placówki, prezentacje projektów placówki, szybki dostęp do stron ważnych dla odbiorców usług: np. MEN, ORE, Fundacja Dzieci Niczyje, Ośrodki Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii co usprawnia przepływ informacji. Wyrównywanie szans edukacyjnych- pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych Koło Wolontariatu. Działalność wolontariuszy młodych osób, zaangażowanych, którzy nawiązują dobre relacje z młod[...] Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 39/68

40 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Czy są jakieś przykłady działań prowadzonych przez plaćówkę, które przyczyniły się do rozwoju reprezentowanej przez Państwa instytucij? Jeśli tak, to jakie? [WPOP] (7889) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 Trening Umiejętności Społecznych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego, które zauważa częste występowanie u dzieci deficytów rozwojowych w zakresie umiejętności społecznych (komunikacyjnych), 2 grupa psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, prowadzona regularnie w środy od godziny do godziny 18.00, grupa powstała w odpowiedzi na częste zgłoszenia rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi i chorobami psychicznymi (Poradnia wpisuje się w tym zakresie w program ochrony zdrowia psychicznego, dodatkowo działa profilaktycznie na polu dyskryminacji dzieci chorych psychicznie), 3 grupa terapeutyczna dla dzieci z trudnościami emocjonalno społecznymi w wieku przedszkolnym która powstała w odpowiedzi na zgłoszenia rodziców dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno społecznego, 4 zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla uczniów z tematów: "Radzenie sobie ze stresem", "Radzenie sobie z przemocą rówieśniczą", "Rozwiązywanie problemów i konfliktów", "Zagrożenia XXI wieku", "Uzależnienia", "Pop-Holizmy współczesne formy uzależnień", "Dopalacze Nie dopalamy", itp. 5 cykl zajęć dla nauczycieli One są wśród nas Realizacja jednego z zadań powiatów w zakresie promocji zdrowia - cykl zajęć dla nauczycieli "One są wśród nas", przegląd chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, stanowiący formę doszkalania kadr pedagogicznych. Dzięki zaproponowanej formie nauczyciele posiadają aktualną wiedzę nt. psychopatologii co umożliwia wczesną interwencję w środowisku ucznia i szybkie skierowanie go do pomocy specjalistycznej. 6 System SAT Screeningowy Audiometr Tonalny system służy do przesiewowej diagnozy słuchu. Diagnoza umożliwia szybie uzyskanie dostępu do wyników diagnozy cały proces trwa ok. 10 minut/dziecko. Aparat zakupiono przy wsparciu finansowym Powiatu Kędzierzyn-Koźle, 7 nowoczesna strona internetowa promocja powiatu, prowadzona na bieżąco, połączona z łatwym do zapamiętania adresem internetowym oraz personalizowanymi mailami do pracowników 8 szkoła dla rodziców i wychowawców "Cz. I "Jak mówić by dzieci nas słuchały", cz. II "Rodzeństwo bez rywalizacji", cz. III " Szkoła dla Rodziców i wychowawców nastolatki". Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 40/68

41 Numer Treść odpowiedzi 9 Diagnoza funkcjonalna PEP-R i T-TAP narzędzia diagnostyczne umożliwiają pełną diagnozę funkcjonowania dziecka (w tym także ocena dzieci autystycznych), 10 Diagnozy platformą badania zmysłów w tym testy diagnozujące słuch, mowę i wzrok, testy DDT i wykonywanie audiogramów badania wykonywane przez przeszkolonych logopedów 11 Elementy terapii behawioralnej, zgodne z aktualnymi standardami pracy terapeutycznej 12 Elementy diagnozy i terapii neuropsychologicznej oferta dla dzieci z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego, pracownik poradni posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy klinicznej 13 psychoterapia indywidualna i rodzinna Na terenie poradni prowadzona jest psychoterapia indywidualna i rodzinna, 14 pracownicy poradni uzyskali pełne kwalifikacje w zakresie surdo- (dzieci niedosłyszące) i tyflopedagogiki (dzieci niedowidzące), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), terapii behawioralnej, psychoterapii pod superwizją PTP, psychologii klinicznej. Do tej pory badaniem dzieci niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących i niewidomych oraz z autyzmem i Zespołem Aspergera zajmowała się Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu, od 2014 roku obowiązki te pełni Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, co zdecydowanie zwiększyło dostęp do specjalistów na terenie miasta i powiatu. 15 Powołanie Dyrektora do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kadencja 2015/ Powiatowa Strategia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 41/68

42 Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki Poziom spełnienia wymagania: A Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Pracownicy poradni w sposób systemowy wspólnie rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy współpracy. Podejmowanie działań jest zawsze szczegółowo zaplanowane, wspólnie realizowane i zewaluowane. Nauczyciele w sposób celowy pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Zespołowość form współpracy jest codziennością w funkcjonowaniu merytorycznych pracowników poradni. Jest ona wartością samą w sobie, którą w codziennej praktyce pracownicy merytoryczni poradni dzielą się z innymi osobami i instytucjami. Służy ona realizacji statutowych zadań poradni oraz budowaniu jakości pracy placówki, co jest powszechnie uznawane przez klientów. Obszar badania: Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Pracownicy merytoryczni placówki oraz dyrektor zgodnie uznają, że forma pracy zespołowej jest codziennością pracy poradni (wykres 1j). Służy ona organizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych w placówce działań, a także powszechnemu uczestnictwu nauczycieli we wzajemnej współpracy. Wszyscy pracownicy współpracują ze sobą tworząc różnorodne zespoły zadaniowe i stałe. Do stałych powołanych zespołów należą zespoły: pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto zespół orzekający i do spraw ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem respondentów wśród form wzajemnej współpracy można wymienić m.in.: planowanie badań, wspólne rozmowy postdiagnostyczne, wspólne planowanie warsztatów, tworzenie publikacji, współpraca online, superwizja koleżeńska, wymiana materiałów i doświadczeń w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli i spotkań rad pedagogicznych, wspólne wyjazdy na szkolenia i konferencje, a następnie opracowywanie materiałów dla pozostałych członków zespołu. Szczegółowe przykłady zostały pokazane w (tab. 1). Współpraca pracowników poradni zorganizowana jest w sposób systemowy, o czym świadczą zarówno wypowiedzi dyrektora jak również samych pracowników merytorycznych, którzy wymieniają działania, które ulepszają ich wzajemną współpracę, jak również systematyzują pracę całej placówki, a są nimi, np.: praca koncepcyjna nad udoskonalaniem wniosków z pracy (z analizy wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych), współtworzenie ankiet dla rodziców oraz innych klientów placówki, spotkania dotyczące analizy prowadzonej terapii z dzieckiem, np. wychowawcami przedszkolnymi, wymiana informacji i opinii wyciąganie wniosków z ankiet dla rodziców, Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 42/68

43 udoskonalanie procedur (orzeczniczych, opiniowania, obiegu dokumentów w placówce, dyscypliny pracy), współpraca w ramach analizy i modyfikacji koncepcji pracy placówki, współpraca w prowadzeniu badań wewnętrznych w tym ewaluacji wewnętrznej wynikającej z nadzoru pedagogicznego dyrektora (dla członków zespołu) ewaluacji prowadzonej przez zespoły (dla członków zespołów), podział pracowników na pracę w poszczególnych działach wiekowych (od urodzenia do III kl szkoły podstawowej, klasy IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgiomnazjalne), w zespołach problemowych (autyzm i zespół Aspergera; dzieci niewidome i słabowidzące; dzieci niedosłyszące i niesłyszące), w zespołach problemowych, w Zespole Orzekającym, i zgodnie z podziałem terytorialnym. Wykres 1j Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 43/68

44 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: [jeżeli tak] Proszę wymienić formy tej współpracy. [APM] (7891) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 15 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 tworzenie oferty placówki Współuczestniczą w tworzeniu oferty - Poddają sugestie wprowadzania innowacji (w przygotowaniu innowacja dotycząca podniesienia gotowości do podjęcia nauki w szkole dzieci z terenów wiejskich dzieci 4,5 letnich) i nowatorskich rozwiązań. - Poddają sugestie wprowadzania nowych zajęć i wzajemnego doboru osób prowadzących. - Wskazują zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące lub ukierunkowane na zdobywanie nowych umiejętności zakończonych kwalifikacją do prowadzenia zajęć. - Wskazują na potrzebę zakupienia pomocy diagnostyczno terapeutycznych W ramach zespołów ( psychologów, pedagogów, logopedów, zespołów problemowych, diagnozujących, zespołu orzekającego), posiedzeń Rady Pedagogicznej, indywidualnych i grupowych konsultacji, współtworzeniu koncepcji pracy poradni, oferty poradni, planu pracy poradni. 2 dbałość o wyglą poradni podejmują wspólne decyzje dotyczące wydatkowania środków finansowych na niezbędne remonty, redagowanie materiałów informacyjnych. 3 planowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, badań Wspólnie prowadzą zajęcia terapeutyczne (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Trening Umiejętności Społecznych, Grupy Terapeutyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, Trening Zastępowania Agresji wspólnie prowadzą warsztaty i zajęcia grupowe Wspólnie prowadzą warsztaty i zajęcia grupowe na terenie szkół. 4 sporządzanie opinii, orzeczeń Wspólnie formułują hipotezy badawcze, sporządzają opinie i orzeczenia, redagują zalecenia do pracy z dzieckiem 5 przygotowanie publikacji Przygotowują materiały do publikacji na stronie internetowej, 6 prowadzenie superwizji Prowadzą superwizje dotyczące pojawiających się problemów u dzieci i młodzieży w czasie prowadzonej terapii, 7 przygotowanie planów doskonalenia zawodowego Podczas realizacji zadań z innymi wskazuję zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące lub ukierunkowane na zdobywanie nowych umiejętności zakończonych kwalifikacją do prowadzenia zajęćzwracam tu uwagę na innych pracowników aby nie dublować uprawnień, aby każdy mógł być specjalistą w danej dziedzinie. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 44/68

45 Obszar badania: Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Pracownicy merytoryczni poradni na co dzień planują oraz współpracują i współdziałają ze sobą przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów mieszczących się w zadaniach statutowych placówki, co skutkuje doskonaleniem metod i form wzajemnej współpracy zespołowej oraz ewaluacji pracy własnej. Jak wskazują nauczyciele oraz dyrektor: w ramach zespołów (psychologów, pedagogów, logopedów, zespołów problemowych, Zespołu Orzekającego) oraz w trakcie spotkań rad pedagogicznych jak również podczas indywidualnych i grupowych rozmów i konsultacji pracownicy merytoryczni poradni współdziałają ze sobą na co dzień m.in.: poddają sugestie wprowadzania innowacji (w przygotowaniu innowacja dotycząca podniesienia gotowości do podjęcia nauki w szkole dzieci z terenów wiejskich dzieci 4,5 letnich) i nowatorskich rozwiązań, poddają sugestie wprowadzania nowych zajęć i wzajemnego doboru osób prowadzących, wskazują zapotrzebowanie na szkolenia doskonalące lub ukierunkowane na zdobywanie nowych umiejętności zakończonych kwalifikacją do prowadzenia zajęć, wskazują na potrzebę zakupienia pomocy diagnostyczno terapeutycznych, wspólnie dbają o wygląd poradni, przygotowują plany Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, wspólnie formułują hipotezy badawcze, sporządzają opinie i orzeczenia, redagują zalecenia do pracy z dzieckiem, wspólnie prowadzą zajęcia terapeutyczne (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Trening Umiejętności Społecznych, Grupy Terapeutyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, Trening Zastępowania Agresji), prowadzą superwizje dotyczące pojawiających się problemów u dzieci i młodzieży w czasie prowadzonej terapii (po terapii, badaniach, grupach terapeutycznych następuje omówienie tego spotkania przez zespół prowadzących terapię "Co było ok?, a co nie było ok?", omawiane jest też zachowanie osoby prowadzącej - autorefleksja), przygotowują materiały do publikacji na stronie internetowej, wspólnie prowadzą warsztaty i zajęcia grupowe, tworzą programy terapeutyczne, wspólnie prowadzą interwencje w środowisku ucznia, sesje terapeutyczne, grupy terapeutyczne, dłuższe interwencje w środowisku naturalnym dziecka, mediacje pomiędzy nauczycielami i rodzicami. np. modelowanie procesu wychowawczego w przedszkolu współpraca w zespole: psycholog- pedagog. Na podstawie badań można stwierdzić, że współpraca o której wyżej mowa nie wymaga modyfikacji ponieważ jest doskonalona na co dzień. Jest ona oparta o zbudowany wewnętrzny system jakości działalności poradni, co zostało odzwierciedlone na wykresie 1w obrazującym rodzaje udzielonego, wzajemnego wsparcia wśród pracowników poradni, którzy zgodnie podkreślają, że taką pomoc od siebie otrzymują w szerokim spektrum Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 45/68

46 działania. Wykres 1w Obszar badania: Nauczyciele - konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Pracownicy poradni powszechnie udzielają sobie wzajemnie wsparcia w ewaluacji swojej pracy, a okazywana pomoc jest przydatna w realizacji założonych celów oraz budowaniu jakości pracy poradni. Wszyscy pracownicy merytoryczni uznają, że ewaluują swoją pracę (wykres 1j), a podczas jej dokonywania współpracują z innymi nauczycielami (wykres 2j). Ewaluacji dokonują w sposób planowy i sukcesywny, a w jej zakresie objęty jest każdy aspekt pracy wynikający z nałożonych statutem obowiązków i powierzonych zadań, a także zadowolenie własne i budowanie jakości pracy własnej (tab.1). Prowadzona współpraca dotyczy różnorodnych realizowanych działań, np.: pracy koncepcyjnej nad udoskonaleniem wniosków z analizy wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych, wymiany doświadczeń, wprowadzania zmian w placówce (wykres 1o). Jest ona oceniana bardzo dobrze przez wszystkich pracowników (wykres 3j). Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 46/68

47 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 47/68

48 Wykres 1o Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 48/68

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A P R A C Y

K O N C E P C J A P R A C Y Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 /12/13Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 04.09.2012r.w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE TERMINY REALIZACJI Działalność profilaktycznodoradcza. 1. Udzielanie porad bez badań (rodzicom, nauczycielom, pedagogom szkolnym i innym zainteresowanym osobom

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej w edukacji przedszkolnej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PORADNI Z REALIZACJI ZADAŃ W R. SZK. 2010/2011

INFORMACJA PORADNI Z REALIZACJI ZADAŃ W R. SZK. 2010/2011 INFORMACJA PORADNI Z REALIZACJI ZADAŃ W R. SZK. 2010/2011 W OBSZARZE TERAPII Prowadziliśmy w r. szk. 2010/2011 terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Poradnia Ożarowska Anna Jaroń: ul. Ożarowska 27 lok.u1, 05-850 Ożarów Mazowiecki

STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Poradnia Ożarowska Anna Jaroń: ul. Ożarowska 27 lok.u1, 05-850 Ożarów Mazowiecki STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Poradnia Ożarowska Anna Jaroń ul. Ożarowska 27 lok.u1, 05-850 Ożarów Mazowiecki Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni?

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? Załącznik nr 4 Nauczyciele Poradni: 16 1. W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? W zakresie, który dotyczy konkretnie realizowanych zadań przez pracownika danej specjalności

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2014/2015 Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach pomocy: szkoleniach, warsztatach, prelekcjach prosimy o kontakt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.

STATUT. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Naruszewicza 11 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ prowadzonej przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 23-300 Janów Lubelski Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Ul. Urzędnicza 16 25 729 Kielce

Zapraszamy Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Ul. Urzędnicza 16 25 729 Kielce Zapraszamy Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Ul. Urzędnicza 16 25 729 Kielce tel. sek. (41)345-86-09, (41)249-59-99 fax (41) 345-32-39 e-mail: mzppp1@wp.pl www.mzpppkielce.pl Miejski

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Jawor 2010 r. TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. WZMACNIANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI.

Jawor 2010 r. TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. WZMACNIANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor tel./fax (076) 729 19 24 e-mail: sekretariat@pcpidm-jawor.pl www.pcpidm-jawor.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo