Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:"

Transkrypt

1 monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) fax (22)

2 Wst p Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla rodziców dzieci, u których rozpoznano mukowiscydoz, a tak e dla m odzie y i doros ych z tym schorzeniem. Przedstawione zagadnienia majà przybli yç problem choroby, z którà nale y intensywnie walczyç od chwili postawienia diagnozy. Przedstawiono odpowiedzi na najcz Êciej zadawane przez rodziców i pacjentów pytania dotyczàce choroby, jej przebiegu i mo liwoêci leczniczych. Uwzgl dniono równie aspekt psychologiczny i spo eczny mukowiscydozy. Opracowanie oparte jest na wieloletnich doêwiadczeniach Poradni dla Chorych na Mukowiscydoz w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Autor serdecznie dzi kuje swoim nauczycielom Pani Doktor Annie Nowakowskiej jednemu z pionierów leczenia mukowiscydozy w Polsce i Panu Profesorowi Andrzejowi Milanowskiemu kierownikowi Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka, za sta e przekazywanie wiedzy i swoich doêwiadczeƒ oraz udzielenie cennych uwag przy pisaniu tego poradnika. Mukowiscydoza informacje ogólne Autor jest lekarzem pediatrà pracujàcym w Klinice Pediatrii i w Poradni Chorób P uc i Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 2 Co to jest mukowiscydoza? Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis cf) jest najcz stszà chorobà uwarunkowanà genetycznie o autosomalnym sposobie dziedziczenia. Ocenia si, e w Polsce (podobnie jak w wi kszoêci krajów europejskich) mukowiscydoza wyst puje u 1 na 2500 noworodków. Mukowiscydoza jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to, e chore dziecko odziedziczy o 2 nieprawid owe geny jeden od ojca i jeden od matki. 1

3 W Polsce co 25 osoba jest nosicielem nieprawid owego genu CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator), odpowiedzialnego za wystàpienie choroby. Nosiciel to osoba posiadajàca tylko jeden nieprawid owy gen. Zazwyczaj nikt o tym nie wie, gdy nie wyst pujà adne objawy. Do chwili obecnej wykryto oko o 1000 mutacji w obr bie genu CFTR, co powoduje bardzo ró norodny przebieg kliniczny choroby. Zaburzenie genetyczne prowadzi do zalegania g stego Êluzu w szczególnoêci w obr bie uk adu oddechowego i w przewodach trzustkowych, co prowadzi do niewydolnoêci trzustki i jest przyczynà zaburzeƒ trawienia i wch aniania. Dlatego te choroba najcz Êciej objawia si stanami zapalnymi p uc i oskrzeli oraz objawami ze strony przewodu pokarmowego. Dlaczego w aênie moje dziecko jest chore? (Dlaczego ja jestem chory?) Za chorob nie mo na winiç siebie, swoich rodziców ani adnej innej osoby. Za chorob odpowiedzialny jest przypadek i b àd natury, który spowodowa, i oboje rodzice byli nosicielami nieprawid owego genu i oboje przekazali go swojemu dziecku. Sposób dziedziczenia mukowiscydozy przedstawia poni szy schemat: Czy ka de kolejne dziecko w naszej rodzinie te b dzie chore? Nie musi tak byç, ale nie mo na tego wykluczyç. Je eli dziecko jest chore to oznacza to i, oboje rodzice sà nosicielami nieprawid owego genu. Prawdopodobieƒstwo wystàpienia choroby u ka dego kolejnego dziecka jest zawsze takie samo i wynosi jeden do czterech, czyli 25%. Z drugiej zaê strony prawdopodobieƒstwo urodzenia dziecka zdrowego wynosi 75% (25% szans na urodzenie zdrowego dziecka z prawid owymi dwoma genami i 50% szans na urodzenie zdrowego dziecka b dàcego nosicielem, czyli posiadajàcego jeden nieprawid owy gen, tak jak rodzice). Niestety, nie mo na przewidzieç które geny odziedziczy dziecko, gdy jest to proces ca kowicie losowy. Znane sà rodziny wielodzietne, w których kilkoro dzieci choruje na mukowiscydoz ale sà te rodziny, w których rodzice nie wiedzà, e sà nosicielami genu mukowiscydozy, bo majà zdrowe dzieci. Przyjmuje si, i ka da rodzina, w której jest chore dziecko, powinna skorzystaç z porady genetycznej, co u atwia przysz e planowanie rodziny. A mo e rodzeƒstwo te ma mukowiscydoz? Je eli u rodzeƒstwa nie wyst pujà adne niepokojàce objawy, ryzyko jest niewielkie. Zawsze po rozpoznaniu choroby u jednego dziecka, nale- y jednak skontaktowaç si z lekarzem rodzinnym, który zdecyduje o koniecznoêci wykonania (lub nie) badaƒ diagnostycznych u rodzeƒstwa. Istnieje równie mo liwoêç przeprowadzenia badaƒ genetycznych u rodzeƒstwa w celu ustalenia ewentualnego nosicielstwa genu mukowiscydozy. Zajmujà si tym Poradnie Genetyczne przy oêrodkach leczàcych chorych na mukowiscydoz. zdrowe dziecko dziecko nosiciel dziecko nosiciel chore dziecko Ilu jest chorych na mukowiscydoz w Polsce? Nie znamy dok adnej liczby, ale wed ug prowadzonego rejestru chorych na mukowiscydoz w Instytucie Gruêlicy i Chorób P uc w Rabce, w Polsce jest oko o tysiàca chorych, w tym oko o 150 doros ych. Nie wszyscy 2 3

4 chorzy z mukowiscydozà sà zg aszani do rejestru, który jest dobrowolny, a poza tym nie znamy liczby chorych, u których choroby nie rozpoznano. Jak to mo liwe, e nie rozpoznano wczeêniej choroby u mojego dziecka? Objawy mukowiscydozy nie sà charakterystyczne i dlatego zdarza si, e u dziecka mo e zostaç mylnie rozpoznana inna choroba (np. celiakia, astma wczesnodzieci ca, przewlek e zapalenie oskrzeli). Dziecko rodzi si z mukowiscydozà, ale jej objawy mogà si pojawiç w ró nym wieku. Z tego powodu choroba rozpoznawana jest u dzieci w ró nym wieku. Objawy najcz Êciej dotyczà uk adu oddechowego i pokarmowego. Najwcze- Êniejszym objawem mo e byç niedro noêç smó kowa, natomiast najcz stsze sà zmiany w uk adzie oddechowym i one majà istotny wp yw na póêniejsze ycie i rokowanie u dziecka. Najbardziej typowe objawy przedstawia tabela: Uk ad oddechowy przewlek y i napadowy kaszel powtarzajàce si przewlek e zapalenia p uc obturacyjne zapalenia oskrzeli polipy nosa przewlek e zapalenie zatok obocznych nosa palce pa eczkowate Uk ad pokarmowy niedro noêç smó kowa przed u ajàca si ó taczka noworodków cuchnàce, t uszczowe, obfite stolce s abe przyrosty masy i wzrostu cia a wypadanie Êluzówki odbytnicy kamica ó ciowa u dzieci nawracajàce zapalenie trzustki u dzieci Wymienione objawy sà wskazaniem do wykonania badaƒ diagnostycznych w kierunku mukowiscydozy. Nie znaczy to jednak, e ka de dziecko, które ma podobne objawy musi chorowaç na mukowiscydoz. W wielu krajach prowadzone sà badania przesiewowe noworodków w celu wczesnego rozpoznania choroby, jeszcze w okresie, kiedy nie wystàpi y adne objawy. 4 Inne wyst powanie mukowiscydozy w rodzinie s ony pot Na czym polegajà badania przesiewowe noworodków? Badania przesiewowe (skriningowe) polegajà na poszukiwaniu choroby u ka dego nowo narodzonego dziecka na okreêlonym terenie, np. na terenie ca ego kraju, pewnego regionu, województwa itp. Badania przesiewowe wykonuje si w kierunku chorób, które wyst pujà od urodzenia, ale mogà nie dawaç adnych objawów klinicznych w pierwszych tygodniach ycia. I tak np. powszechnie wykonywane sà badania w kierunku fenyloketonurii i niedoczynnoêci tarczycy, a w kierunku mukowiscydozy tylko w niektórych krajach. Samo badanie polega na pobraniu kropli krwi od noworodka, zwykle w 2-3 dobie ycia na specjalnà bibu, która jest przekazywana do laboratorium. Tam wykonuje si oznaczenie tzw. markerów choroby np. w przypadku fenyloketonurii okreêla si poziom fenyloalaniny, w przypadku mukowiscydozy okreêla si poziom IRT (immunoreaktywnego trypsynogenu). Podwy szone wartoêci Êwiadczà o podejrzeniu choroby. Do jej rozpoznania konieczne jest wykonanie badaƒ weryfikacyjnych. Zwykle przeprowadza si je w oêrodkach specjalistycznych zajmujàcych si badaniami skriningowymi. Czy w Polsce wykonuje si badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy? Tak. W 1999 roku rozpocz to w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie program badaƒ przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy. Badania sà wykonywane w czterech województwach, tj. warmiƒsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim (obejmujà oko o 1/4 populacji Polski). Byç mo e b dà wykonywane w przysz oêci na obszarze ca ego kraju, ale decyzj takà mo e podjàç jedynie Ministerstwo Zdrowia. W jaki sposób rozpoznawana jest mukowiscydoza? NajwczeÊniej mukowiscydoza jest rozpoznawana u dzieci, u których w rodzinie stwierdzono t chorob. Ze wzgl du na ryzyko urodzenia si w takiej rodzinie chorego dziecka, ka dy noworodek jest bardzo dok adnie diagnozowany. WczeÊnie jest równie stawiane rozpoznanie u noworodków, u których wystàpi a niedro noêç smó kowa (cz sto pierwszy objaw mukowiscydozy) oraz u dzieci, u których przeprowadzono badanie przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy i uzyskano pozytywny wynik testu. W pozosta ych przypadkach kierujemy si objawami klinicznymi wyst pujàcymi w przebiegu mukowiscydozy. 5

5 Wyst powanie mukowiscydozy w rodzinie, niedro noêç smó kowa, dodatni wynik badania przesiewowego, czy stwierdzane objawy kliniczne sà dopiero podejrzeniem choroby. Nale y je potwierdziç jednym z poni szych badaƒ laboratoryjnych: testem potowym wykazujàcym znamiennie wysokie wartoêci chlorków w pocie (Cl- > 60mmol/l) w co najmniej dwóch odr bnie wykonanych badaniach wykryciem mutacji w obu allelach genu CFTR (badanie molekularne) wysokimi wartoêciami przeznab onkowej ró nicy potencja ów (test PD potential difference) W niektórych oêrodkach jest równie wykonywany konduktometryczny test potowy Wescor typowe dla mukowiscydozy sà st enia NaCl > 80mmol/l. Test ten jest przydatny dla diagnostyki m odszych dzieci, a szczególnie niemowlàt. Test potowy jest podstawowym kryterium laboratoryjnym, potwierdzajàcym rozpoznanie mukowiscydozy; jest badaniem czu ym i swoistym. Badanie wartoêci potencja ów przeznab onkowych wykonywane jest tylko w niektórych oêrodkach, najcz Êciej w przypadku, kiedy u badanego dziecka stwierdza si nieznacznie podwy szone st enie jonów chlorkowych w pocie w teêcie potowym. Mo e stanowiç badanie decydujàce o rozpoznaniu choroby u dziecka, czy doros ego. Przebieg choroby Co si dzieje u mojego dziecka? Czym grozi ta choroba? Choroba jest spowodowana mutacjà genu, co prowadzi do produkcji nieprawid owego bia ka CFTR. Bia ko to reguluje przep yw jonów chlorkowych poprzez komórki nab onka. W mukowiscydozie transport elektrolitów jest upoêledzony, nadmiar chlorku sodu pozostaje na zewnàtrz komórek np. w pocie (stàd bierze si s ony pot u osób z mukowiscydozà). Odwrotnie dzieje si w komórkach oskrzeli NaCl i woda sà zatrzymane wewnàtrz komórek, co sprawia, e wydzielina oskrzeli staje si g sta, kleista i trudna do usuni cia z oskrzeli. Uk ad oddechowy Zmiany w uk adzie oddechowym powstajà w wyniku zalegania g stej wydzieliny. U zdrowych osób wydzielina jest p ynna i organizm bez trudu usuwa jà z dróg oddechowych. Stanowi ona ochron przed bakteriami, wirusami i zanieczyszczeniami z powietrza. W mukowiscydozie g sty, lepki Êluz oblepia i zatyka oskrzela oraz oskrzeliki. Taki Êluz jest ci ko usunàç, nawet podczas kaszlu. Zalegajàcy Êluz utrudnia oddychanie i powoduje powstanie przewlek ego stanu zapalnego. Jest tak e bardzo dobrà po ywkà dla rozwoju bakterii szczególnie Haemophilus influaenzae, Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Namna ajàce si bakterie powodujà przewlek y stan zapalny, który prowadzi do uszkodzenia Êcian oskrzeli i oskrzelików oraz dalszego upoêledzenia funkcji p uc. Trzustka Trzustka produkuje enzymy umo liwiajàce trawienie i wch anianie pokarmu. U osób z mukowiscydozà, w trzustce jest produkowany zbyt g sty sok trzustkowy. Blokuje on przewody wyprowadzajàce i enzymy nie docierajà do jelit. Powoduje to, e pokarmy nie sà trawione i wch aniane, a ich du a cz Êç jest wydalana. Zaburzenia czynnoêci trzustki objawiajà si w postaci stolców t uszczowych, biegunek, wzd ç. Powoduje to, e dzieci wolniej rosnà i s abiej przybierajà na wadze, a u niektórych wyst pujà objawy niedo ywienia. Wàtroba Nieprawid owoêci funkcji wàtroby w mukowiscydozie wynikajà z zatkania przewodów ó ciowych poprzez zalegajàcy w nich g sty Êluz, co prowa- 6 7

6 dzi do zastoju ó ci czyli cholestazy. Cholestaza wyst puje cz Êciej u dzieci, u których wystàpi a wczeêniej niedro noêç smó kowa. Przed u ajàca si cholestaza staje si przyczynà marskoêci ó ciowej wàtroby, jednego z najci szych powik aƒ mukowiscydozy wymagajàcego intensywnego leczenia. MarskoÊç wàtroby w mukowiscydozie objawia si przewa nie rozwojem nadciênienia wrotnego, co mo e spowodowaç powstanie ylaków prze yku. Znacznie cz Êciej (u oko o 30% chorych) stwierdza si cechy st uszczenia mià szu wàtroby. Narzàdy p ciowe U dziewczàt nie stwierdza si nieprawid owoêci w uk adzie rozrodczym. U ch opców budowa jàdra i produkcja nasienia jest prawid owa, natomiast z powodu zatkania Êluzem kanalików nasieniowodów, nasienie nie mo e wydostawaç si do cewki. Jest to zazwyczaj przyczynà niep odno- Êci. Jednak 2-3% m czyzn z mukowiscydozà jest p odnych, dlatego te w wieku doros ym m czyznom z mukowiscydozà zaleca si wykonanie badania nasienia. ZdolnoÊç do wspó ycia p ciowego nie jest zaburzona. Czy moje dziecko b dzie zdrowe? Czy mo na z tego wyrosnàç? Mukowiscydoza jest chorobà wrodzonà spowodowanà b dem genetycznym, którego na razie nie potrafimy naprawiç. W zwiàzku z tym jest chorobà, której nie umiemy jeszcze leczyç w sposób przyczynowy (czyli naprawiç wadliwego genu). Jest obecnie chorobà nieuleczalnà i nie da si z niej wyrosnàç, natomiast mo na z nià yç i coraz lepiej funkcjonowaç. Dzi ki poznaniu istoty choroby mo na coraz lepiej jà diagnozowaç i leczyç. Pomimo zmian w wielu narzàdach, o d ugoêci i jakoêci ycia decyduje g ównie zaawansowanie zmian w obr bie uk adu oddechowego. Ka de dziecko ma kiedyê w yciu kaszel. Jak rozpoznaç, i jest on objawem mukowiscydozy? Jednym z najbardziej typowych objawów mukowiscydozy jest kaszel poczàtkowo suchy, napadowy, a nast pnie wilgotny z produkcjà wydzieliny. Typowe dla mukowiscydozy jest utrzymywanie si kaszlu przez kilka tygodni lub miesi cy po infekcji dróg oddechowych (pokas ywanie) oraz codzienne wyst powanie kaszlu w godzinach porannych lub po wysi ku. Je eli obserwuje si kaszel wilgotny, z odkrztuszaniem wydzieliny, szczególnie ropnej, nale y wykonaç badanie bakteriologiczne. Stwierdzenie wzrostu takich bakterii, jak Staphylococcus aureus (gronkowiec z ocisty) lub Pseudomonas aeruginosa (pa eczka ropy b kitnej) jest bezwzgl dnym wskazaniem do wykonania testu potowego. Jak d ugo mo e yç moje dziecko? To pytanie jest cz sto zadawane przez rodziców, ale to samo pytanie mo- emy zadaç sobie: Jak d ugo b d y? Nie znamy na nie odpowiedzi. Nie wiemy co nas czeka w przysz oêci, podobnie jak nie wiemy, co czeka nasze dzieci. Nie znamy wielu niebezpieczeƒstw, ani chorób, które mogà zagroziç naszemu yciu. Podobnie u chorych na mukowiscydoz, nie da si okreêliç d ugoêci ycia. Faktem jest, e dawniej mukowiscydoza prowadzi a do zgonu przed osiàgni ciem wieku doros ego, ale post p jaki dokona si w medycynie, pozwoli na lepsze poznanie choroby i wynalezienie nowych leków, nowoczesnych metod fizjoterapii, ró norodnych typów inhalatorów, urzàdzeƒ do drena y itd. To wszystko spowodowa o ogromny prze om w leczeniu chorych. Najlepszym tego dowodem jest stale zwi kszajàca si liczba doros ych chorych na mukowiscydoz, o których jeszcze kilkanaêcie lat temu prawie nie s yszano. Nale y zwróciç uwag na fakt, e dzisiejsi doroêli z mukowiscydozà nie mieli tych mo liwoêci terapeutycznych w dzieciƒstwie, które majà obecnie dzieci z tà chorobà. Dzisiaj mukowiscydoza, nie jest wy àcznie chorobà okresu dzieci cego znanà pediatrom, lecz chorobà znanà lekarzom ró nych specjalnoêci internistom, chirurgom, laryngologom. Obecnie uwa a si, e wi kszoêç chorych na mukowiscydoz ma szans do ycia do wieku doros ego i d u szego ycia. O d ugoêci i jakoêci ycia w bardzo du ym stopniu decyduje wczesne rozpoznanie oraz wczesne rozpocz cie prawid owego i systematycznie prowadzonego leczenia. Czy wiesz, e Fryderyk Chopin móg chorowaç na mukowiscydoz? Nie jest to do koƒca potwierdzone, ale wiemy, e cierpia z powodu przewlek ej choroby p uc o podobnym przebiegu, jaki ma zwykle mukowiscydoza. By ponadto osobà niezwykle szczup à pomimo du ego apetytu. Najwa niejsze jest jednak to, e pomimo sta ych problemów zdrowotnych, koniecznoêci za ywania wielu leków i równie stosowania fizjoterapii by w stanie tak wiele stworzyç i osiàgnàç w swoim 39-letnim yciu. 8 9

7 Pomoc i opieka Co teraz b dzie z nami i naszym dzieckiem? Jak sobie poradzimy? Czy ktoê nam mo e pomóc? Je eli choroba zosta a rozpoznana i potwierdzona w oêrodku specjalistycznym, dziecko znajduje si pod fachowà opiekà medycznà. Konieczna jest sta a opieka lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego, pediatry) oraz okresowe konsultacje w oêrodku specjalistycznym. Istniejà równie organizacje pomocy chorym na mukowiscydoz. Nale à do nich Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozà (PTWM) oraz Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoz Matio. Zarówno PTWM, jak i Matio zrzeszajà chorych doros ych oraz rodziców chorych dzieci, jak równie osoby zaanga owane w walk z mukowiscydozà. Wydajà biuletyny poêwi cone nowoêciom terapeutycznym w mukowiscydozie, organizujà ró ne spotkania szkoleniowe dla rodziców, udzielajà ró nego rodzaju porad. Warto wi c skorzystaç z doêwiadczeƒ innych rodziców, którzy ju zdà yli poznaç chorob dziecka i mogà podzieliç si swojà wiedzà. Adresy i telefony do PTWM i Matio zamieszczamy na koƒcu opracowania. Jakie prawa przys ugujà chorym z mukowiscydozà? Do czasu ukoƒczenia 16 lat lub ukoƒczenia nauki w szkole, chorym na mukowiscydoz przys uguje zasi ek piel gnacyjny. Starsze osoby mogà ubiegaç si o przyznanie renty. Istnieje równie mo liwoêç darmowych przejazdów komunikacjà paƒstwowà do placówek s u by zdrowia. Wi kszoêç leków do przewlek ego stosowania w mukowiscydozie jest refundowana, tzn. sà dost pne za darmo lub za op atà rycza towà. Raz w roku mo na ubiegaç si w regionalnej kasie chorych o refundacj zakupu nebulizatora, raz na pi ç lat o zakup inhalatora. To tylko niektóre przys ugujàce ulgi dla chorych na mukowiscydoz. Szczegó owe informacje dotyczàce tych zagadnieƒ mo na uzyskaç w PTWM lub Fundacji Matio. Co mo emy zrobiç eby jak najlepiej pomóc naszemu dziecku? Najwa niejsze jest pogodzenie si z chorobà u dziecka i zrozumienie, e najwa niejsze jest systematyczne leczenie i zapobieganie post powi choroby. Im wczeêniej rozpocznie si leczenie, tym lepiej dla dziecka. Niezb dna jest dobra wspó praca z lekarzem rodzinnym oraz pracownikami oêrodka specjalistycznego zajmujàcego si leczeniem chorych na mukowiscydoz. W sk ad takiego oêrodka wchodzà: lekarze, fizjoterapeuci, dietetyk, psycholog, piel gniarki. Co zrobiç, je eli oêrodek specjalistyczny jest daleko i nie zawsze mo emy tam dojechaç? Ka dy chory na mukowiscydoz powinien mieç atwy dost p do lekarza pierwszego kontaktu blisko miejsca zamieszkania. Z wi kszoêcià problemów nale y zwracaç si do niego, a je eli b dzie to konieczne, lekarz ten skieruje pacjenta do oêrodka specjalistycznego. Aby u atwiç przep yw informacji mi dzy lekarzami rodzice powinni za o yç zeszyt, w którym notowane sà zalecenia lekarza z Przychodni Rejonowej i lekarza Poradni dla Dzieci Chorych na Mukowiscydoz. Zalecamy, aby notowaç: leki stosowane w inhalacji od kiedy, jakie antybiotyki przez ile dni i w jakiej dawce szczepionki kiedy i jakà dziecko otrzyma o przebyte choroby zakaêne wyniki badaƒ diagnostycznych, RTG, USG wzrost i mas cia a Z wi kszoêcià oêrodków specjalistycznych istnieje równie mo liwoêç kontaktu telefonicznego, zarówno dla chorych, rodziców, jak i lekarza pierwszego kontaktu, który mo e skonsultowaç problemy ze specjalistami. Jak cz ste powinny byç wizyty w oêrodku specjalistycznym? Zale nie od wieku i potrzeby niemowl ta co 2-3 miesiàce, dzieci w wieku przedszkolnym co 3-4 miesiàce, w wieku szkolnym i starszym co 6-12 miesi cy. Kiedy nale y kontaktowaç si z lekarzem? W przypadku infekcji uk adu oddechowego, goràczki lub jakichkolwiek dolegliwoêci nale y skontaktowaç si z lekarzem pierwszego kontaktu ju w dniu wystàpienia objawów

8 Czy dziecko przez ca e ycie musi przyjmowaç leki? Je eli u dziecka stwierdzi si niewydolnoêç zewnàtrzwydzielniczà trzustki (dotyczy to 80% chorych), preparaty enzymatyczne trzustki i witaminy trzeba podawaç przez ca e ycie. Niemal wszyscy chorzy wymagajà równie stosowania leków up ynniajàcych wydzielin oskrzelowà. Ponadto zabiegi fizjoterapeutyczne powinny byç wykonywane codziennie u wszystkich chorych, a cz stoêç ich wykonywania zale y od objawów ze strony uk adu oddechowego. Zabiegi te cz sto prowadzi si w po àczeniu z inhalacjami. Ze wzgl du na cz ste infekcje uk adu oddechowego, antybiotyki sà stosowane cz Êciej i d u ej, ni w innych chorobach. Bardzo wa ne jest systematyczne stosowanie zaleconego przez lekarza leczenia i nie wprowadzanie adnych zmian na w asnà r k. W razie jakichkolwiek wàtpliwoêci konieczne jest skontaktowanie si z lekarzem. W przypadku dobrej wspó pracy pomi dzy rodzicami i pacjentem, a zespo em leczàcym w wi kszoêci przypadków udaje si uzyskaç korzystne efekty terapeutyczne. Zasady ywienia Czy sà specjalne zasady ywienia dzieci z mukowiscydozà? Wi kszoêç pacjentów z mukowiscydozà ma zwi kszone zapotrzebowanie energetyczne, spowodowane dodatkowym wysi kiem w o onym w oddychanie. Dlatego powinni spo ywaç pokarmy wysokokaloryczne o wi kszej zawartoêci bia ka i t uszczu. Chorzy na mukowiscydoz mogà jeêç wszystko, co lubià z wyjàtkiem tych pokarmów, w stosunku do których wyst puje alergia pokarmowa. Nie ma specjalnego rodzaju zalecanego po ywienia ani potraw nie wskazanych. Niemowl ta powinny byç jak najd u ej karmione piersià. Wskazane jest regularne przyjmowanie posi ków g ównych i je eli wynika to z zapotrzebowania kalorycznego dodatkowych przekàsek. U dzieci z prawid owà masà cia a nie ma wskazaƒ do zbyt cz stego podawania przekàsek. Pomimo, e s odycze zawierajà du à iloêç kalorii, nie sà szczególnie wskazane, poniewa nie dostarczajà wartoêciowych sk adników od ywczych. Chorzy na mukowiscydoz powinni dodatkowo otrzymywaç witaminy rozpuszczalne w t uszczach (A, D, E, K). Dlaczego trzeba podawaç enzymy trzustkowe? Wi kszoêç osób z mukowiscydozà wymaga uzupe nienia enzymów trzustkowych po to, eby prawid owo trawiç i wch aniaç t uszcze oraz bia ka. U dzieci jest to niezb dne do prawid owego rozwoju. Rodzaj preparatu i jego dawk ustala lekarz. Im wi cej t uszczu jest spo ywanego w posi ku, tym wi ksza dawka enzymów musi byç podawana. Z uwagi na to, e upoêledzenie funkcji trzustki w mukowiscydozie jest trwa e, leki te muszà byç podawane stale. W przeciwnym razie pacjenci cierpià na biegunk. Kapsu ki preparatów enzymatycznych sà niedu e i atwe do po- kni cia, nie powodujà dzia aƒ niepo àdanych. Kiedy nale y w àczyç enzymy trzustkowe? G ówne wskazania to: stwierdzenie niedoboru wagi i wzrostu wyst powanie t uszczowych stolców, wzd ç 12 13

9 W niektórych przypadkach lekarz mo e zleciç dodatkowe badania: ❶ ocen bilansu t uszczowego (ocena utraty t uszczu w stolcu na podstawie 3-dobowej zbiórki stolca) ❷ ocen poziomu elastazy w stolcu W jakich dawkach nale y przyjmowaç preparaty enzymów trzustkowych? IloÊç lipazy w preparatach enzymów trzustkowych okreêlana jest w jednostkach FIP. Zalecane jest nast pujàce dawkowanie: dla niemowlàt jednostek FIP lipazy/120ml mieszanki mlecznej lub jedno karmienie piersià dla dzieci poni ej 4-go roku ycia 1000 jednostek FIP lipazy na ka dy kg masy cia a dziecka na posi ek dla dzieci powy ej 4-go roku ycia 500 jednostek FIP lipazy na ka dy kg masy cia a dziecka na posi ek Za dawk maksymalnà uznaje si 10 tys. jednostek FIP lipazy na ka dy kilogram masy cia a dziecka na dob. W przypadku nie przybywania na wadze pomimo stosowania maksymalnych dawek enzymów trzustkowych, wskazane jest przeprowadzenie badaƒ diagnostycznych, które ustala lekarz prowadzàcy. Co zrobiç, eby dziecko regularnie przyjmowa o enzymy trzustkowe? Czy muszà byç podawane do ka dego posi ku? Je eli dziecko chodzi do przedszkola lub szko y, warto poinformowaç wychowawców o potrzebie podawania leku do ka dego posi ku zawierajàcego bia ko i t uszcz. Dzieci starsze same muszà pami taç o koniecznoêci przyjmowania enzymów trzustkowych do posi ków, które spo ywajà poza domem. Poniewa powinny stosowaç enzymy dla w asnego dobra, nie nale y dawaç nagród za ich przyjmowanie. Nie mo na stworzyç wra enia, e przyjmowanie kapsu ek to coê trudnego. Dzieci kilkunastoletnie same muszà zrozumieç, e tylko regularne przyjmowanie enzymów trzustkowych pozwoli na prawid owy rozwój fizyczny. Jest wiele innych chorób, które wymagajà przyjmowania ró nych leków, np. w astmie oskrzelowej wi kszoêç chorych przyjmuje leki wziewne o okreêlonej porze dnia, cz sto równie w szkole, czy pracy i nie budzi to wi kszego zdziwienia. W przypadku niech ci do przyjmowania leków mo na skorzystaç z konsultacji psychologicznej w oêrodku specjalistycznym. Enzymy trzustkowe powinny byç podawane do ka dego posi ku. Jedynie warzywa, owoce i soki owocowe nie wymagajà ich przyjmowania. U niemowlàt i dzieci m odszych wysypane z kapsu ki granulki podaje si w jab ku tartym lub musie owocowym. Dzieci starsze po ykajà kapsu ki w ca oêci. Sugestie dotyczàce enzymów trzustkowych nie nale y kruszyç lub uç granulek, poniewa zniszczenie os onki powoduje os abienie ich dzia ania nie nale y mieszaç enzymów z przygotowanym jedzeniem i piciem, poniewa enzymy zmieniajà smak potraw nale y przyjmowaç enzymy ze WSZYSTKIMI posi kami i przekàskami t uste lub ci kostrawne posi ki wymagajà wi kszej iloêci enzymów enzymy powinny byç podawane przed lub w trakcie posi ków, nie nale y ich podawaç po posi ku nie jest konieczne podawanie enzymów do soków owocowych, wody, owoców, warzyw w przypadku podania niedostatecznej iloêci enzymów mo e pojawiaç si biegunka, zaê w przypadku zbyt du ej dawki enzymów mo- e pojawiaç si zaparcie Czy nale y podawaç dziecku witaminy? U pacjentów z mukowiscydozà wch anianie t uszczów jest upoêledzone, nale y wi c podawaç witaminy rozpuszczalne w t uszczach A, D, E, K. Preparaty witamin powinny byç podawane àcznie z preparatami enzymatycznymi. dawki witamin A i E powinny byç dwukrotnie wy sze w stosunku do przyj tych ogólnie norm dla dzieci zdrowych witamin D podaje si w dawce typowej 800j/dob witamin K podaje si w przypadku stwierdzenia zaburzeƒ funkcji wàtroby w dawce 2-5 mg codziennie lub co 2 dzieƒ. Poniewa witamina K odpowiada za krzepni cie krwi, wskazaniem do jej podawania sà zaburzenia krzepni cia, krwioplucie, d ugotrwa a i intensywna antybiotykoterapia oraz zabiegi operacyjne Zalecane sà powszechnie dost pne preparaty wielowitaminowe

10 Do czego sà potrzebne witaminy? Rola w organizmie èród a A Wp yw na wzrost komórek Procesy widzenia Udzia w procesach obronnych organizmu ó tka, mleko, mas o, margaryna, marchew, pomidory, roêliny stràczkowe D E K Wp yw na uk ad kostny, szczególnie w okresie wzrostu Antyoksydant zapobiega uszkadzaniu komórek Wp yw na uk ad nerwowy Wp yw na uk ad rozrodczy Wp yw na procesy krzepni cia krwi Mleko, mas o, tran, mi so ryb Kie ki pszenicy, sa ata, rze ucha, olej lniany, wo owina, mas o Szpinak, kapusta, ziemniaki, zielone warzywa, endogenna postaç witaminy K jest te wytwarzana w przewodzie pokarmowym niem mleka lub przed przystawieniem dziecka do piersi. Karmienie piersià jest najlepszym sposobem ywienia ka dego dziecka. Je eli dziecko nie przybywa na wadze (pomiar wagi cia a powinien byç dokonywany w okresie niemowl cym co 4-6 tygodni, powy ej 1-go roku ycia co 3-6 miesi cy) nale y zwróciç si o porad do lekarza rodzinnego lub oêrodka specjalistycznego. Istnieje mo liwoêç zasi gni cia porady dietetyka i indywidualne ustalenie diety dla ka dego dziecka. Wylicza si wówczas bardzo dok adnie kalorycznoêç wszystkich potraw i dziennie spo ycie kalorii. W razie potrzeby mo na diet wzbogaciç w wysokokaloryczne preparaty od ywcze. W wyjàtkowych przypadkach przy dalszym braku przyrostu masy cia a mogà byç wskazania do nocnego ywienia przez sond do o àdkowà lub gastrostomi (PEG). Czy witaminy mo na przyjmowaç bez ograniczeƒ? Nie powinniêmy przyjmowaç wi kszej dawki witamin, ni potrzebuje organizm. Nie jest to zdrowe ani bezpieczne, poniewa tak jak ka da inna substancja przyjmowana w nadmiarze, witaminy mogà wykazywaç szkodliwe dzia anie. Na przyk ad zbyt du e dawki witaminy A mogà spowodowaç uszkodzenie wàtroby. Co zrobiç, eby ma e dziecko przybywa o na wadze? Niemowl ta i dzieci m odsze sà ca kowicie zale ne od rodziców. To oni przygotowujà posi ki i zajmujà si karmieniem. Je eli lekarz stwierdza u dziecka niewydolnoêç enzymatycznà trzustki, zaleca stosowanie enzymów trzustkowych i ustala ich dobowà dawk. Bardzo wa ne jest, eby preparaty enzymatyczne trzustki nie by y podawane razem z mlekiem ani mieszankami mlecznymi, poniewa odczyn zasadowy tych potraw unieczynnia enzymy. Nale y wi c zawsze podawaç granulki w Êrodowisku kwaênym, np. w musach owocowych, czy z tartym jab kiem przed poda- 16 Co to jest sonda do o àdkowa? Co to jest gastrostomia (PEG)? Sonda do o àdkowa to cienka rurka z tworzywa sztucznego lub silikonu, którà mo na za o yç przez nos do o àdka i podawaç odpowiednie iloêci pokarmu. Czasami stosuje si takie ywienie u niemowlàt z ró nymi chorobami przez okres kilku tygodni, czy nawet miesi cy. W przypadku mukowiscydozy stosuje si czasami nocne do ywianie przez sond, je eli nie ma mo liwoêci podania odpowiedniej iloêci kalorii w ciàgu dnia. Dziecko w czasie wlewu pokarmu Êpi. Gastrostomia to podobna rurka, którà zak ada si do o àdka, z tym, e nie przez nos, a przez skór na brzuchu. PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) zak ada si przy pomocy gastrofiberoskopu (zabieg ten jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym). Po zabiegu z brzucha wystaje koniec sondy, a po kilku tygodniach mo na go zamieniç na tzw. grzybek, czyli korek, przez który mo na podawaç za pomocà specjalnej pompy wlewy preparatów wysokokalorycznych zwykle w ciàgu nocy, w czasie snu. 17

11 Jak zwi kszaç kalorycznoêç posi ków? Czy stosowaç od ywki? O koniecznoêci stosowania i wyborze od ywek decyduje lekarz i wspó pracujàcy z nim dietetyk. Czasami zamiast od ywek wystarczy zwi kszyç kalorycznoêç posi ków lub wprowadziç do diety tzw. wysokokaloryczne przekàski. Przyk ady takich przekàsek przedstawiono ni ej: Rodzynki suszone (20g) 60 kcal Ser ó ty (20g) 60 kcal Serek Petit Danon (50g) 68 kcal Jogurt owocowy (100g) 90 kcal Frytki (100g) 140 kcal Mleko 3,2% (250ml) 145 kcal Pàczek 150 kcal Chipsy ziemniaczane (30g) 170 kcal Baton Mars (50g) 215 kcal Czekolada mleczna (50g) 234 kcal Najwa niejsze jest jednak to, aby przekàski lub od ywki nie zast powa y normalnych posi ków, takich jak Êniadanie, obiad i kolacja. Fizjoterapia Co to jest fizjoterapia? Podstawà leczenia zmian w p ucach jest regularne usuwanie g stej wydzieliny zalegajàcej w drogach oddechowych. S u à do tego ró ne metody fizjoterapii klatki piersiowej. Podstawowà metodà jest u o eniowy drena oskrzeli wspomagany oklepywaniem, cz sto po àczony z inhalacjami. Istniejà ró ne techniki drena owe. Rodzaj zalecanej techniki fizjoterapeuta i lekarz dobierajà indywidualnie dla ka dego chorego w zale noêci od jego wieku, stanu zaawansowania choroby, stopnia motywacji i wspó pracy chorego. U niemowlàt i dzieci nie wspó pracujàcych zaleca si oklepywanie, uciskanie, wspomaganie wydechów i prowokowanie kaszlu w pozycjach drena owych (tzw. drena u o eniowy). U dzieci powy ej 3-go roku ycia wskazane jest wprowadzanie metod fizjoterapii polegajàcych na czynnej wspó pracy w czasie drena u. Do metod tych zaliczamy: technik nat onego wydechu, technik aktywnego cyklu oddechowego, drena autogeniczny, çwiczenia z przyrzàdami typu Flutter lub maskà PEP. Techniki fizjoterapii dla chorych na mukowiscydoz Czas stosowanego drena u oskrzeli i liczba sesji drena owych w ciàgu dnia sà zale ne od iloêci wydzieliny zalegajàcej w drogach oddechowych (zwykle drena trwa minut i jest wykonywany 2-3 razy dziennie). Pierwsza sesja fizjoterapeutyczna powinna mieç miejsce rano, jeszcze przed Êniadaniem. Dobrze jeêli dziecko traktuje çwiczenia jako element zabawy. Nieodzownà cz Êcià fizjoterapii jest te aktywnoêç fizyczna (çwiczenia ogólnorozwojowe) dostosowana do stanu zdrowia chorego. Warto pami taç, i zabiegi fizjoterapeutyczne majà za zadanie nie tylko popraw aktualnego stanu dróg oddechowych lecz w znacznym stopniu zapobieganie zmianom w uk adzie oddechowym. Dlatego te systematycznoêç w prowadzeniu zabiegów jest podstawowà zasadà post powania leczniczego. Jak wykonywaç drena oskrzeli? Co zrobiç, eby dziecko chcia o inhalowaç si i wykonywaç drena e? W oêrodkach specjalistycznych istnieje mo liwoêç indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutà, w czasie których rodzice mogà zapoznaç si z obs ugà inhalatora i sposobem prowadzenia fizjoterapii. Niemowl ta zwykle ch tnie si inhalujà i nie protestujà podczas zabiegów. U dzieci od 2-go roku ycia wspó praca przy fizjoterapii jest trudna. Nie 18 19

12 mo na jednak z tego rezygnowaç. Je eli zalecono dziecku wykonywanie inhalacji, a nast pnie drena oskrzeli, oznacza to, e istnieje taka potrzeba. Fizjoterapia to rodzaj leczenia podobnie jak stosowanie leków np. enzymów trzustkowych czy antybiotyków. Niezmiernie wa ne jest systematyczne wykonywanie fizjoterapii ze wzgl du na mo liwoêç zahamowania post pujàcych zmian w p ucach. Poza tym, je eli fizjoterapia jest wykonywana regularnie, to dzieci akceptujà t czynnoêç jako normalnà cz Êç dnia, chocia wcale nie muszà jej lubiç. Podobnie jest z inhalacjami i drena em oskrzeli. Dzieci mogà traktowaç fizjoterapi jako przykry obowiàzek i cz sto u ywajà ró nych metod unikania drena u. Najlepszà postawà rodziców jest stanowczoêç i zdecydowanie. Rodzice muszà rozumieç, e fizjoterapia jest wykonywana dla dobra dziecka, poprawy czynnoêci p uc, poprawy jakoêci i przed u enia czasu ycia. Technika aktywnego cyklu oddechowego Drena autogeniczny Pozytywne ciênienie wydechowe Oscylacyjne pozytywne ciênienie wydechowe (Flutter) Jak praktycznie przeprowadziç zabieg fizjoterapii w domu? U niemowlàt i m odszych dzieci konieczny jest udzia drugiej osoby, najcz Êciej matki lub ojca. Dobrze jest jednak, aby drena oskrzeli umieli 20 rozrzedza wydzielin i uruchamia klatk piersiowà poprzez kontrolowane oddychanie, çwiczenia rozszerzajàce klatk piersiowà i nasilone wydechy stosuje si kontrolowane oddychanie wykorzystujàc ró ne obj toêci p uc w celu odklejenia wydzieliny. Oddychanie polega na wolnym wdechu, zatrzymaniu powietrza na 3 s i szybkim wydechu stosuje si specjalne urzàdzenie (mask ) dla zwi kszenia oporu w czasie wydechu. Pozwala to na otwarcie ma ych oskrzeli i rozrzedzenie wydzieliny specjalne urzàdzenie przenosi drgania do uk adu oddechowego podczas wydechu wykonywaç wszyscy cz onkowie rodziny babcia, dziadek, czy starsze rodzeƒstwo. Najcz Êciej polega on na oklepywaniu klatki piersiowej z ka dej strony po kilka minut w ró nych u o eniach. Drena oskrzeli mo e byç wykonywany metodà ucisków. Zabieg fizjoterapeutyczny wykonuje si choremu regularnie, zwykle dwa razy dziennie. Czas wykonywania drena- u oskrzeli to min. 20 min, najcz Êciej oko o pó godziny. Chorzy starsi mogà korzystaç z takich przyrzàdów, jak flutter, czy maska PEP. Najcz - Êciej wykonuje si fizjoterapi rano (przed wyjêciem do szko y, czy pracy) oraz po po udniu po powrocie z zaj ç. Rodzaj fizjoterapii jest dobierany indywidualnie dla ka dego chorego. Czy fizjoterapia jest konieczna w ka dym wieku? Tak, poniewa zmiany w uk adzie oddechowym wyst pujà u wszystkich chorych, chocia nie muszà dawaç poczàtkowo adnych objawów. Fizjoterapia s u y do u atwiania usuwania nieprawid owej wydzieliny z drzewa oskrzelowego chorego. Jej zaleganie sprzyja rozwojowi zaka enia bakteryjnego, co w konsekwencji prowadzi do trwa ego uszkodzenia p uc. Jak mo na zach ciç dziecko do wykonywania inhalacji i fizjoterapii? Niektórzy rodzice wykonujà zabiegi inhalacyjno-drena owe u swoich dzieci w trakcie s uchania bajek lub lubianych przez dziecko piosenek. Dotyczy to najcz Êciej dzieci w wieku 3-5 lat. W przypadku du ej niech ci dziecka do tych zabiegów warto skorzystaç z porady psychologa w oêrodku specjalistycznym w trakcie kontrolnej wizyty. Czy je eli po fizjoterapii nie wyst puje skuteczne odkrztuszanie, to oznacza to i zabieg by nieskuteczny? Nie. Czasami iloêç wydzieliny w oskrzelach jest niewielka, choç jej sk ad jest zawsze nieprawid owy. Wykonywanie fizjoterapii zawsze przyczynia si do atwiejszego usuwania wydzieliny z oskrzeli do tchawicy i gard a. Co to sà leki mukolityczne? Ze wzgl du na nieprawid owy sk ad lepkiej, g stej wydzieliny drzewa oskrzelowego, która jest bardzo trudna do odkrztuszenia stosuje si ró ne leki mukolityczne (up ynniajàce wydzielin ). Podawane sà doustnie lub w inhalacji, rzadziej do ylnie. Do najcz Êciej stosowanych doustnie preparatów mukolitycznych nale- à: ambroxol, flegamina, N-acetylocysteina. Powinno si je podawaç na oko o minut przed drena em oskrzeli. Efektywniejsze jest podawanie leków mukolitycznych wziewnie w inhala- 21

13 cji. Nale à do nich: ambroksol, mistabron, N-acetylocysteina, (podawane jako 3-5% roztwory w fizjologicznym roztworze NaCl). Po inhalacji nale y wykonaç zabieg fizjoterapeutyczny. Zazwyczaj zaleca si wykonywanie fizjoterapii dwa razy dziennie. Najskuteczniejszym obecnie preparatem mukolitycznym stosowanym u chorych na mukowiscydoz, dajàcym dobre efekty kliniczne jest ludzka rekombinowana rhdnaza (dornaza alfa preparat Pulmozyme). Sposób dzia ania leku oparty jest na zmianie w aêciwoêci wydzieliny oskrzelowej poprzez rozk adanie znajdujàcego si tam DNA. W efekcie lek dzia a jak no yczki rozcinajàc g stà wydzielin co umo liwia jej odkrztuszenie. Jak wykonywaç inhalacje, z czego, ile razy dziennie? Jaki inhalator wybraç? O rodzaju stosowanego leku w inhalacji, jego iloêci i cz stoêci podawania decyduje lekarz prowadzàcy. Istotne jest, eby rodzice nie kupowali inhalatora sami, lecz po porozumieniu z lekarzem i fizjoterapeutà z oêrodka specjalistycznego. Obecnie dost pnych jest wiele inhalatorów ró nych firm. Nie wszystkie jednak sà przystosowane do podawania antybiotyków lub rhdnazy. Poza tym, przy zakupie inhalatora dla chorego na mukowiscydoz, przys uguje przynajmniej cz Êciowa refundacja kosztów jego zakupu przez regionalnà kas chorych. Nie nale y wi c si spieszyç z zakupem, ale porozumieç si z oêrodkiem specjalistycznym. Dornaza alfa Co to jest dornaza alfa? Dornaza alfa to rekombinowana ludzka DNaza (dezoksyrybonukleaza alfa rhdnaza) enzym wytworzony metodà in ynierii genetycznej. Enzym ten jest nowoczesnym lekiem mukolitycznym (up ynniajàcym wydzielin oskrzelowà). Handlowa nazwa tego preparatu to Pulmozyme. Dzia a poprzez rozrzedzenie i zmniejszenie lepkoêci g stego Êluzu zalegajàcego w drogach oddechowych chorych na mukowiscydoz. Lek jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem do inhalacji. Czy dornaz alfa nale y przyjmowaç przewlekle? Tak, poniewa lek dzia a tylko wtedy kiedy jest podawany. Czas dzia ania dornazy alfa po inhalacji wynosi oko o 20 godzin. Dlatego lek powinien byç podawany raz dziennie. Przed podaniem leku wskazane jest wykonanie fizjoterapii, eby móg dotrzeç jak najg biej do oskrzeli. Po 2-3 godzinach po inhalacji zaleca si ponowne wykonanie fizjoterapii. Je eli lek jest stosowany systematycznie raz dziennie, najlepiej o tej samej porze dnia (mo e byç to rano, mo e byç po po udniu), wówczas wydzielina oskrzelowa jest stale up ynniana i atwiejsza do odkrztuszania. Czy po leczeniu dornazà alfa ustàpià objawy ze strony uk adu oddechowego? Byç mo e tak. To zale y od postaci choroby i od stwierdzanych objawów. Lek ten jest najlepszy dla chorych, którzy odkrztuszajà wydzielin. Wi kszoêç pacjentów, którzy go stosujà, uwa a, e odkrztuszanie sta o si du- o atwiejsze od momentu stosowania Pulmozyme. Cz Êç z nich podaje, e sà sprawniejsi fizycznie, mniej si m czà, u niektórych poprawi si równie apetyt. Na pewno jest to bardzo skuteczny lek mukolityczny, przyczyniajàcy si do poprawy funkcji p uc, ale je eli zmiany w uk adzie oddechowym sà utrwalone, to nie spowoduje ich cofni cia, za to mo e przyczyniaç si do spowolnienia dalszego ich post pu. Czy mo na przerwaç leczenie dornazà alfa? Tylko w przypadku, gdy zdecyduje o tym lekarz lub wystàpià jakieê dzia- ania niepo àdane. Lek ten jest przeznaczony do stosowania przewlek ego. Okresowo wykonuje si badania kontrolne oceniajàce sprawnoêç (wydolnoêç) uk adu oddechowego, jak spirometria, czy test marszowy (wysi kowy) zwykle co 3 miesiàce. Je eli po 3-miesi cznym okresie stosowania Pulmozyme nie stwierdza si korzystnych efektów dzia ania, lek 22 23

14 jest odstawiany i mo e byç ponownie zastosowany po kilku, czy kilkunastu miesiàcach. Jakie dzia ania niepo àdane mogà wystàpiç w trakcie przyjmowania dornazy alfa? Dzia ania niepo àdane po stosowaniu dornazy alfa wyst pujà bardzo rzadko. Sporadycznie wyst pujà takie objawy jak: ból gard a (lub uczucie drapania w gardle) i chrypka. Zwykle objawy te ust pujà same. Zaleca si p ukanie jamy ustnej wodà po inhalacji leku. Wyjàtkowo stwierdzano zapalenie krtani, zapalenie spojówek i wysypki skórne. Co zrobiç, jeêli zapomnia em o wykonaniu inhalacji dornazà alfa? To nie powinno si zdarzyç, ale je eli tak si sta o, nale y jak najszybciej wykonaç inhalacj poprzedzonà drena em oskrzeli. Jak wykonywaç inhalacj dornazà alfa? ÂciÊle wed ug zaleceƒ lekarza, to znaczy przy u yciu odpowiedniego inhalatora i nebulizatora, o okreêlonej porze dnia. Bardzo wa ne jest, aby inhalacja by a wykonywana starannie, czyli eby dziecko prawid owo trzyma o ustnik w ustach, nie rozmawia o, nie bawi o si w trakcie inhalacji. Musimy mieç ÊwiadomoÊç, e z e podanie leku b dzie przyczynà braku jego efektu leczniczego i e kuracja dornazà alfa jest kosztowna. Dla chorych na mukowiscydoz lek ten jest refundowany. Czy dornaz alfa mo na podawaç u dzieci poni ej 5 roku ycia? W ostatnim okresie wiele oêrodków na Êwiecie wprowadza dornaz alfa u dzieci poni ej 5-go roku ycia, nawet w okresie niemowl cym oraz u chorych z minimalnym zaawansowaniem zmian p ucnych. Lek nie by badany w tej grupie wiekowej z powodów trudnoêci oceny skutecznoêci leczenia u dzieci, które nie sà w stanie wykonywaç miarodajnych badaƒ spirometrycznych. 24 Czy mo na przerwaç leczenie na czas wyjazdu na wakacje? Nawet krótka przerwa w leczeniu mo e spowodowaç pogorszenie stanu zdrowia. Wyjazd na kolonie czy na wakacje z rodzicami, nie powinien byç powodem przerwania stosowania leków, zw aszcza, e jesteêmy w nowym Êrodowisku, podejmujemy zwi kszonà aktywnoêç fizycznà, prowadzimy inny tryb ycia ni w domu. Jak przechowywaç dornaz alfa? Dornaza alfa powinna byç przechowywana w lodówce w temperaturze 2-8 C i chroniona przed silnym Êwiat em. Lek nie powinien byç przechowywany w temperaturze pokojowej d u ej ni 24 godziny. W adnym wypadku nie wolno zostawiaç leku na s oƒcu np. na parapecie lub w samochodzie. Jak przechowywaç lek na wakacjach? Najlepiej na czas podró y umieêciç lek w przenoênej lodówce, a po dotarciu na miejsce wstawiç ampu ki do lodówki. Czy dornaza alfa uzale nia? Dornaza alfa rzeczywiêcie jest bardzo skutecznym lekiem. Mo e spowodowaç popraw stanu pacjenta i nie jest wskazane przerywanie leczenia. KoniecznoÊç sta ego leczenia nie wynika jednak z w aêciwoêci uzale niajàcych leku ale z rozsàdku i troski pacjentów o w asne zdrowie. Czym ró ni si inhalator od nebulizatora? Inhalator to urzàdzenie s u àce do rozpylania leku, mo na go nazwaç równie spr arkà. Obecnie znane sà dwie metody rozpylania Êrodków leczniczych za pomocà spr onego powietrza (inhalatory dyszowe) i za pomocà fali ultradêwi kowej (inhalatory ultradêwi kowe). Zastosowanie jednego z dwóch typów inhalatorów (spr arkowy, czy ultradêwi kowy) zale y od rodzaju stosowanego preparatu do inhalacji. Niektóre leki, jak np. dornaza alfa mogà byç podawane wy àcznie przez inhalatory dyszowe. Nebulizator, to pojemnik, do którego wlewa si lek podawany w inhalacji (w nebulizacji). Jest on po àczony z inhalatorem specjalnym przewodem. W jaki sposób dbaç o sprz t do inhalacji i jak d ugo mo na go u ywaç? Zawsze nale y post powaç zgodnie z instrukcjà obs ugi posiadanego inhalatora. Nebulizatory po u yciu myje si zwyk à wodà i pozostawia do wyschni cia. Powinny byç wymieniane raz w roku. W przypadku stosowania dornazy alfa jeden nebulizator powinno si przeznaczyç wy àcznie do podawania tego leku. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci dotyczàcych rodzaju lub obs ugi inhalatora lub nebulizatora nale y skontaktowaç si z lekarzem lub fizjoterapeutà w oêrodku specjalistycznym. 25

15 Antybiotykoterapia Kiedy nale y stosowaç antybiotyki? W momencie, gdy dojdzie do infekcji górnych dróg oddechowych lub zaostrzenia przewlek ych zmian zapalnych niezb dne jest stosowanie antybiotyków. Jak dochodzi do infekcji uk adu oddechowego? Osoby chorujàce na mukowiscydoz sà bardziej podatne na infekcje uk adu oddechowego, ni osoby zdrowe. Wynika to z zalegania wydzieliny w oskrzelach, która jest doskona ym Êrodowiskiem dla rozwoju bakterii oraz z gorszej funkcji nab onka oskrzeli. Osoby takie, po pierwsze majà du à sk onnoêç do zapadania na wszelkie infekcje, po drugie zaê infekcje przewlekajà si u nich i nie poddajà standardowemu leczeniu. W efekcie dochodzi to tego, i pozornie zaleczone stany zapalne uk adu oddechowego toczà si przewlekle, nie dajàc objawów. JeÊli taki proces toczy si przez wiele lat, efektem jego jest post pujàce upoêledzenie funkcji uk adu oddechowego. Jakie objawy wyst pujà podczas zaostrzenia choroby oskrzelowo-p ucnej? Zaostrzenie zmian w uk adzie oddechowym to okresowe nasilenie choroby wynikajàce z nasilenia si procesów zapalnych w oskrzelach i p ucach. Wynikajà one z nadka enia nowym czynnikiem infekcyjnym lub nasilenia infekcji przebiegajàcej dotychczas bez wyraênych objawów. Zaostrzenia charakteryzujà si : nasileniem kaszlu zwi kszeniem produkcji wydzieliny oskrzelowej (tak e zag szczeniem i zmianà jej koloru na ó ty lub zielony) dusznoêcià utratà apetytu os abieniem goràczkà bólem w klatce piersiowej Po zaobserwowaniu podobnych objawów, nale y si udaç do lekarza. W przypadku zaostrzenia choroby oskrzelowo-p ucnej wskazane jest podawanie do ylne antybiotyków przez co najmniej 14 dni. W mniej nasilonych stanach mo na podawaç leki doustnie. Ze wzgl du na zwi kszone wydalanie leków z organizmu oraz s abe przenikanie do wydzieliny oskrzelowej, u chorych na mukowiscydoz stosuje si dawki antybiotyków wi ksze ni zalecane w innych chorobach. Rodzaj stosowanego antybiotyku zale y od rodzaju bakterii obecnych w oskrzelach i ich wra liwoêci na dany antybiotyk. Najcz Êciej stosowane antybiotyki wziewnie to: kolistyna, gentamycyna lub tobramycyna. Przed inhalacjà z antybiotyku zaleca si podanie leku rozszerzajàcego oskrzela i wykonanie zabiegu fizjoterapeutycznego. Czy mo na tak cz sto podawaç dziecku antybiotyki? Dlaczego stosowane sà takie du e dawki leków? Dlaczego tak d ugo? Czy jest to bezpieczne? Przy przewlek ym zaka eniu bakteryjnym dróg oddechowych stosuje si zwykle antybiotyki drogà wziewnà, przez wiele tygodni lub miesi cy. Na ogó nie obserwuje si dzia aƒ niepo àdanych przy podawaniu antybiotyków wziewnie, z wyjàtkiem pleêniawek (nadka enie grzybicze Êluzówek jamy ustnej), które ust pujà zwykle po zastosowaniu leczenia miejscowego. W przypadku zaostrzeƒ podaje si antybiotyki do ylnie przez dni. Czasami konieczne jest powtarzanie cyklu leczenia do ylnego co 3-6 miesi cy, a w przerwie mi dzy nimi podaje si antybiotyki wziewnie i doustnie. Ten rodzaj terapii antybiotykami stosowany jest u pacjentów z chorobà oskrzelowo-p ucnà o ci kim przebiegu i z przewlek ym zaka eniem dróg oddechowych groênymi szczepami bakterii, jak Pseudomonas aeruginosa, czy metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA). Zazwyczaj stosowane sà dwa antybiotyki do ylnie, w wysokich dawkach, przez okres nie krótszy ni 14 dni, ze wzgl du na utrudnione docieranie antybiotyków do wydzieliny oskrzelowej. Objawy niepo àdane wyst pujà sporadycznie, najcz Êciej sà to odczyny alergiczne, jak wysypka, biegunka, czy goràczka. Od czego zale y dobór antybiotyku? Ró ne antybiotyki dzia ajà na okreêlone typy bakterii. Aby dobraç ten najskuteczniejszy, powinno si wykonaç posiew plwociny, a u dzieci, które nie odkrztuszajà, posiew wymazu z gard a. Po wyhodowaniu bakterii wykonuje si tzw. antybiogram, czyli oznaczenie wra liwoêci bakterii w stosunku do poszczególnych leków przeciwbakteryjnych. W zale noêci od jego wyniku rozpoczyna si tzw. celowanà antybiotykoterapi

16 Czy w trakcie antybiotykoterapii dzieci mogà chodziç do szko y, a doroêli do pracy? Je eli nie wyst pujà ostre objawy infekcji (goràczka, dusznoêç, nasilony kaszel) i stosowane jest planowe leczenie antybiotykami, nie ma przeciwwskazaƒ do prowadzenia normalnego trybu ycia. W jaki sposób mo na zmniejszyç ryzyko infekcji uk adu oddechowego? Oto kilka zaleceƒ, które mogà zmniejszyç ryzyko infekcji: myj dok adnie r ce, szczególnie kiedy kaszlesz u ywaj myd a w p ynie, r czników i chusteczek jednorazowych wyrzucaj chusteczki jednorazowe zaraz po ich u yciu regularnie czyêç inhalator i nebulizator nie pij napojów bezpoêrednio z butelek czy puszek nie pij napojów zimnych (prosto z lodówki) staraj si spaç w oddzielnych pomieszczeniach unikaj przebywania w pomieszczeniach klimatyzowanych stosuj szczepienia ochronne przeciw grypie unikaj kontaktów z chorymi osobami unikaj przebywania w du ych skupiskach ludzi nie wdychaj substancji, które dra nià oskrzela (dym z papierosów, opary rozpuszczalników, dym z grilla lub palonych liêci) Leki rozszerzajàce oskrzela i przeciwzapalne Kiedy stosuje si leki rozszerzajàce oskrzela i leki przeciwzapalne? Leki te podaje si chorym z objawami skurczu oskrzeli ocenianego za pomocà badania spirometrycznego, najcz Êciej przed planowanym wysi kiem fizycznym, fizjoterapià oraz przed wziewnym podaniem antybiotyku. W przypadku ich przewlek ego stosowania powinno si okresowo wykonywaç test odwracalnoêci skurczu oskrzeli. W przypadkach zaostrzeƒ oskrzelowo-p ucnych o ci kim przebiegu czasami stosuje si okresowo leki przeciwzapalne z grupy glikokortykosteroidów. Jak nale y przyjmowaç leki wziewne? Leki w aerozolu muszà byç w odpowiedni sposób wprowadzone do oskrzeli, tzn. w momencie uwalniania dawki leku nale y wziàç g boki wdech i na chwil go wstrzymaç. Dlatego najlepiej podawaç leki przy pomocy specjalnych komór (spejserów). Leki podawane za pomocà spejserów lepiej docierajà do oskrzeli. Istniejà te leki wziewne w postaci proszku do podawania przez specjalne dozowniki, dyski itp. Sposób stosowania leku wziewnego nale y przeçwiczyç w trakcie wizyty lekarskiej

17 Schorzenia wspó istniejàce Czy chorzy na mukowiscydoz cz Êciej chorujà na cukrzyc? Tak. Rodzice muszà o tym wiedzieç. Ryzyko wystàpienia cukrzycy wzrasta z wiekiem, poniewa na skutek nieprawid owej funkcji trzustki mo e z czasem dojêç do uszkodzenia jej cz Êci wewnàtrzwydzielniczej odpowiedzialnej mi dzy innymi za produkcjà insuliny. Nie mo na przewidzieç, kiedy rozpocznie si cukrzyca, ale trzeba zwracaç uwag na pewne objawy. Nale à do nich: nadmierne pragnienie, oddawanie wi kszej iloêci moczu, chudni cie, uczucie zm czenia, sennoêç, trudnoêci w skupieniu uwagi. Je eli dziecko wypija wi cej ni 2 litry p ynów na dob, cz sto narzeka na zm czenie, wi cej Êpi, pok ada si po po udniu, powinno mieç oznaczone poziom cukru we krwi na czczo i wykonane badanie ogólne moczu. O dok adniejszych badaniach zdecyduje lekarz prowadzàcy w rejonie lub oêrodku specjalistycznym. Czy cukrzyc mo na wyleczyç? Cukrzyca to równie przewlek a choroba wymagajàca ciàg ego i systematycznego leczenia. U dzieci i m odzie y powstaje w wyniku niewydolno- Êci trzustki. Jest to tzw. cukrzyca typu I cukrzyca insulinozale na. Niedostateczne wydzielanie insuliny powoduje zaburzenia regulacji poziomu glukozy we krwi. Cukrzyca musi byç bezwzgl dnie leczona. Podstawowym lekiem sà preparaty insuliny, które sà podawane specjalnym przyrzàdem (tzw. pen) podskórnie. Konieczne jest okresowe sprawdzanie poziomu glukozy we krwi za pomocà glukometru i stosowanie odpowiedniej diety. Chorzy na mukowiscydoz, u których rozpoznano cukrzyc wymagajà cz stszych wizyt kontrolnych w oêrodku specjalistycznym w celu ustalenia odpowiedniej diety i dawek insuliny. Zapobieganie zaburzeniom funkcji wàtroby w przebiegu mukowiscydozy W przypadku stwierdzenia zaburzeƒ funkcji wàtroby na podstawie wykonanych badaƒ laboratoryjnych (zwykle w trakcie pobytu w szpitalu) wskazane jest podawanie kwasu ursodezoksycholowego. Kwas ursodezoksycholowy zwi ksza wydzielanie ó ci i powoduje, e jest bardziej p ynna, co mo e zapobiegaç powstawaniu trwa ych zmian w wàtrobie i drogach ó ciowych. Kwas ursydezoksycholowy stosuje si najcz Êciej w dawce mg/kg masy cia a/dob w dwóch dawkach podawanych w trakcie posi ku. O wprowadzeniu tego leku zawsze decyduje lekarz prowadzàcy. W przypadku stwierdzenia nieprawid owoêci w obr bie wàtroby nale y wykluczyç inne przyczyny, przede wszystkim wirusowe zapalenie wàtroby typu B i C, rzadziej A. Wirusowe zapalenie wàtroby doêç cz sto wyst puje u chorych na mukowiscydoz ze wzgl du na wi ksze nara enie na zaka enie podczas leczenia w ró nych placówkach s u by zdrowia. Co to jest wirusowe zapalenie wàtroby (wzw)? Czy mo na temu zapobiec? Wzw mo e byç wywo ane przez kilka rodzajów wirusa, najcz Êciej typu A, B lub C. Wzw typu A okreêlane cz sto jako ó taczka pokarmowa wyst puje zwykle w du ych skupiskach dzieci (w obkach, przedszkolach, czy szko ach). Jest nazywane chorobà brudnych ràk, poniewa do zaka enia dochodzi drogà pokarmowà. Zwykle przebieg wzw typu A jest agodny, ale w przypadku nasilonej ó taczki mo e byç konieczna hospitalizacja. Cz sto zdarza si, e przebieg tej choroby jest ca kowicie bezobjawowy, a o jej przebyciu mo e Êwiadczyç wynik badania serologicznego krwi. Wzw typu B (tzw. ó taczka wszczepienna) jest zapaleniem wàtroby do którego dochodzi najcz Êciej przez zaka enie drogà krwi. U osoby zaka- onej wirus znajduje si we wszystkich wydzielinach ustrojowych, czyli krwi, moczu, Êlinie. Cz sto jednak do zaka enia dochodzi o w punktach s u by zdrowia (pobrania krwi, zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne), w okresie zanim wprowadzono w aêciwà sterylizacj i sprz t jednorazowy. Przebieg wzw typu B mo e byç agodny, ale zaka enie tym wirusem mo- e si staç procesem przewlek ym (przewlek e zapalenie wàtroby). Przewlek e wzw typu B jest odr bnà chorobà bardzo trudnà do leczenia, mo- e doprowadziç do marskoêci wàtroby. Wzw typu C cechuje ta sama mo liwoêç zaka enia i przebieg kliniczny, co wzw typu B, ale przewlek e wzw C jest jeszcze trudniejsze do leczenia i nie ma przeciwko niemu szczepionki. Wystàpieniu wzw typu A i B mo na zapobiegaç przez stosowanie odpowiednich szczepionek. Ka dy chory na mukowiscydoz powinien mieç wykonane badanie krwi w kierunku wzw w przypadku stwierdzenia aktywnego procesu chorobowego, pomimo braku jakichkolwiek objawów choroby, powinien zostaç obj ty opiekà w Poradni Chorób Wàtroby najbli szej miejsca zamieszkania. Diagnostyka w kierunku wzw jest przeprowadzana w wielu oêrodkach

18 Co to jest refluks o àdkowo-prze ykowy? Refluks, czyli odp yw o àdkowo-prze ykowy to cofanie si pokarmu z o- àdka do prze yku w ró nym czasie po posi ku. Mo e powodowaç zmiany zapalne w obr bie prze yku, co cz sto jest przyczynà utraty apetytu, uczucia dyskomfortu w jamie brzusznej, zgagi, odbijania. Cz sto u chorych na mukowiscydoz refluks mo e wyst powaç pomimo braku wspomnianych objawów. G ównà metod diagnostycznà stanowi badanie radiologiczne i badanie ph-metryczne prze yku. Badania te sà zlecane przez lekarza w przypadku podejrzenia refluksu, cz sto w przypadku ma ych przyrostów masy cia a pomimo stosowania odpowiedniej diety. Badanie ph-metryczne polega na 24-godzinnym pomiarze odczynu (ph) w prze yku przy pomocy urzàdzenia, które nazywa si ph-metrem. W leczeniu refluksu znajdujà zastosowanie leki pobudzajàce perystaltyk. Utrzymywanie si odp ywu o àdkowo-prze ykowego lub jego znaczne nasilenie jest wskazaniem do wykonania badania gastroskopowego. Szczepienia Szczepienia ochronne jakie? kiedy? Mukowiscydoza nie stanowi przeciwwskazania do przeprowadzania szczepieƒ ochronnych. Wr cz przeciwnie konieczne jest wykonanie wszystkich obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych, jak BCG (przeciwko gruêlicy), DiTePer i Polio (przeciwko b onicy, t cowi, krztuêcowi i zaka eniu polio), a tak e wykonanie szczepieƒ dodatkowych. Zalecane sà szczepienia przeciwko odrze, Êwince i ró yczce (szczepionka MMR II) w 14 miesiàcu ycia lub, je eli dziecko by o w tym wieku szczepione wy àcznie przeciwko odrze, mo na podaç szczepionk MMRII w 6 roku ycia. Bezwzgl dnie zaleca si szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wàtroby (wzw) typu B. Od 1996 roku szczepienie to jest obowiàzkowe u wszystkich noworodków, ale osoby urodzone wczeêniej, które nie by y szczepione powinny zapytaç lekarza o mo liwoêç szczepieƒ. Nale y ubiegaç si o nieodp atne szczepienie przeciwko wzw B. Szczepienie przeciwko wzw typu A jest równie zalecane, ale ze wzgl du na agodniejszy przebieg zaka enia tym wirusem nie jest ono konieczne. Zalecane sà te coroczne szczepienia przeciwko grypie co rok sà produkowane nowe szczepionki przeciwko aktualnie spodziewanym wirusom grypy. Szczepionki te uodparniajà tylko na okres jednego sezonu. Szczepienie przeciwko Haemophilus influenzae B jest wskazane szczególnie u ma ych dzieci. Wszystkie szczepionki, z wyjàtkiem podstawowych szczepieƒ ochronnych wed ug kalendarza szczepieƒ i przeciwko wzw typu B, sà szczepionkami pe nop atnymi. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoêci dotyczàcych szczepieƒ u dziecka nale y skontaktowaç si z lekarzem rodzinnym lub z oêrodka specjalistycznego

19 Post powanie z dzieckiem chorym Czy dziecko mo e chodziç do przedszkola lub do szko y? Co z nauczaniem indywidualnym? Co z zaj ciami wychowania fizycznego? Wszystko zale y od przebiegu choroby, a zalecenia sà ustalane indywidualnie dla ka dego pacjenta. Ze wzgl du na du e ryzyko zaka eƒ wirusowych i bakteryjnych w przedszkolu, korzystne jest, je eli dziecko nie musi tam ucz szczaç. Nie znaczy to jednak, e w adnym wypadku nie mo- e chodziç do przedszkola. W przypadku szko y jest ju nieco inaczej, poniewa powy ej 6-go roku ycia sk onnoêç do infekcji uk adu oddechowego jest mniejsza. Ka de dziecko ma obowiàzek ucz szczaç do szko y, a najlepiej je eli jest to równie przyjemnoêcià. Bardzo wa ny jest kontakt z rówieênikami, dlatego w przypadku wi kszoêci chorych niekorzystne jest nauczanie indywidualne. Zaleca si je nielicznym chorym ze szczególnie ci kà postacià choroby. Podobnie jest z zaj ciami wychowania fizycznego, wi kszoêç chorych mo e w nich uczestniczyç i nie nale y zabiegaç o zwalnianie dziecka z zaj ç sportowych. Je eli b dzie taka potrzeba zdecyduje o tym lekarz. Chorzy na mukowiscydoz cz sto majà bardzo dobre wyniki w zaj ciach sportowych i wcale nie ust pujà swoim kolegom. Nie zaleca si udzia u np. w biegach na czas, chyba, e chory sam chce, ale bardzo dobre sà wszystkie gry zespo owe. Czy mo na uprawiaç sport? Jakie dyscypliny najlepiej wybraç? Jest to zale ne od przebiegu choroby, samopoczucia i mo liwoêci dziecka. U wi kszoêci chorych nie ma adnych przeciwwskazaƒ do zwi kszonej aktywnoêci fizycznej. Je eli dzieci dobrze si czujà, mogà jeêdziç na rowerze, y wach, nartach, rolkach, chodziç na wycieczki górskie i p ywaç (uwaga!! nie zaleca si nurkowania i skoków do wody). åwiczenia wzmacniajà dziecko fizycznie, zwi kszajà odpornoêç, pomagajà lepiej oddychaç, wp ywajà na popraw apetytu. Je eli dziecko jest ch tne do çwiczeƒ, rodzice nie powinni go zniech caç. Cz sto si s yszy rodziców, którzy mówià: Nie biegaj, bo si spocisz! Jak b dziesz tak d ugo gra w pi k, to ci z apie kaszel!. Ruch jest naturalnà potrzebà dziecka. Je eli dziecko si spoci, to musi si przebraç. Po wysi ku nie powinno piç zimnych napojów, ale nie zabraniajmy mu ruchu i zabaw. Nie zaleca si natomiast uprawiania sportu wyczynowo. Czy dziecko mo e przebywaç d ugo na dworzu, jeêdziç na wycieczki? Cz ste przebywanie na powietrzu jest jak najbardziej wskazane dla wszystkich, równie dla chorych na mukowiscydoz i nie powinno si go ograniczaç. Dziecko powinno uczestniczyç w wycieczkach, które wià à si z aktywnoêcià fizycznà i sprzyjajà kontaktom z rówieênikami. Podczas wyjazdów nale y zadbaç o ciàg oêç terapii inhalacyjnej, fizjoterapi i regularne przyjmowanie leków. Czy po wysi ku fizycznym nale y du o piç? Tak. Osoby z mukowiscydozà atwiej tracà wod z potem ni osoby zdrowe ze wzgl du na du à zawartoêç chlorku sodu w pocie. Dlatego po wysi ku i spoceniu si, nale y piç du e ilo- Êci p ynów. Bardzo dobrym napojem sà soki owocowe, poniewa jednoczeênie dostarczajà wod, witaminy, minera y i kalorie. Nie nale y natomiast piç kawy, poniewa ma ona dzia anie moczop dne. Jak post powaç w czasie upa u? W czasie upa u chorzy na mukowiscydoz bardziej si pocà, co jest przyczynà utraty elektrolitów (g ównie jonów sodu i chloru). Dlatego te w okresach upa ów zaleca si dosalanie potraw w celu uzupe nienia zwi kszonego zapotrzebowania na chlorek sodu (NaCl) i pilnowanie, eby dzieci przyjmowa y wi kszà iloêç p ynów

20 Wizyty w szpitalu Dlaczego wizyty w szpitalu sà konieczne? Cz sto dla rodziców i dziecka du ym stresem jest pobyt w szpitalu (czasami wi kszym dla rodziców ni dziecka). Dla nikogo nie jest to przyjemnoêcià, to pewne, ale skoro jest taka potrzeba nie rozpaczajmy. Wa niejsze jest zrozumienie celu pobytu w szpitalu. Dziecko mo e byç przyj te do szpitala, kiedy wymaga stosowania antybiotykoterapii do ylnej lub zmiany sposobu leczenia inhalacyjnego. W innym przypadku dziecko mo- e byç przyj te do szpitala w celu przeprowadzenia bardziej z o onych badaƒ. Dlaczego musimy byç w szpitalu? Dlaczego nie mo na tego zrobiç w domu lub przychodni? Niektóre badania diagnostyczne sà wykonywane w znieczuleniu ogólnym (w czasie snu po zastosowaniu specjalnych leków usypiajàcych i znieczulajàcych) np. gastroskopia, czy bronchoskopia, a nawet tomografia komputerowa u m odszych dzieci (te badania sà niedost pne w przychodniach). Konieczna jest wówczas minimum 2-3 dniowa obserwacja. W przypadku antybiotykoterapii do ylnej dziecko otrzymuje zwykle od 2 do 6 kroplówek w ciàgu doby. Warto pami taç, e dzisiejsze szpitale sà otwarte dla rodziców i nie ma zwykle problemu z odwiedzinami, czy przebywaniem z ma ymi dzieçmi. Wr cz przeciwnie zach ca si rodziców aby towarzyszyli swoim dzieciom. Dlaczego znowu musz byç w szpitalu? Czy znowu trzeba zak adaç wenflon? Czy to b dzie bola o? Najcz Êciej pytajà o to dzieci przed kolejnà antybiotykoterapià. Najwi kszym stresem jest zak adanie dojêcia do y y (wenflonu), eby mo na by- o podawaç leki w kroplówce. Aby wk ucie ig y by o mniej bolesne mo na zastosowaç maêç znieczulajàcà (krem EMLA), którà nak ada si godzin przed zak adaniem wenflonu. Czy mo na czymê zastàpiç wenflon? Tak. W przypadku cz stego stosowania leków do ylnie, istnieje mo liwoêç za o enia specjalnego cewnika do y y (tzw. du e wk ucie). Zabieg wszczepienia takiego urzàdzenia przeprowadza si w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Decyzj o za o eniu sta ego dojêcia do y y i jego typie podejmuje lekarz oêrodka specjalistycznego, zwykle na proêb rodziców i pacjenta. O szczegó owe informacje dotyczàce tego problemu 36 nale y zwróciç si w trakcie wizyty w oêrodku specjalistycznym lub w trakcie pobytu w szpitalu. Dlaczego okresowo dziecko jest badane przez laryngologa? Ze wzgl du na mo liwoêç wystàpienia polipów nosa i stanu zapalnego zatok. Mogà to byç pierwsze, a czasem jedyne objawy mukowiscydozy. Z czasem trwania choroby mogà powstawaç polipy b ony Êluzowej nosa i zatok i dlatego co rok lub co 2 lata rutynowo przeprowadza si u chorych badanie laryngologiczne. Cz stsze konsultacje laryngologa sà konieczne w przypadku stwierdzenia upoêledzenia dro noêci przewodów nosowych oraz w przypadku wyst powania bólów g owy. Czy polipy nosa mo na wyleczyç? Tak. Stosuje si leczenie miejscowe donosowo podajàc leki sterydowe. Je eli nie ma poprawy laryngolog mo e zdecydowaç o leczeniu operacyjnym. Nowà metodà leczenia sà zabiegi endoskopowe, których skutecznoêç jest bardzo du a. W przypadku wystàpienia nawrotów wykonuje si krótkotrwa e zabiegi w znieczuleniu miejscowym. Jakie sà najcz stsze badania wykonywane w czasie choroby? RTG klatki piersiowej zdj cie radiologiczne klatki piersiowej s u àce do oceny stanu p uc i serca. Umo liwia wykrycie nowych zmian zapalnych i ocen stopnia zaawansowania zmian w p ucach (zwykle wykonuje si je co 6-12 miesi cy). Spirometria badanie czynnoêciowe oceniajàce sprawnoêç uk adu oddechowego wykonywane zwykle u dzieci powy ej 6-7 roku ycia. Badanie polega na wykonaniu wydechu z p uc do specjalnego urzàdzenia, które oznacza ró ne parametry mi dzy innymi: FEV1 (nat ona pojemnoêç wydechowa jednosekundowa) Êwiadczy o sprawnoêci przep ywu powietrza przez drogi oddechowe; zmniejszone wartoêci wyst pujà przy zw eniu Êwiat a oskrzeli (zwykle z powodu zalegajàcej wydzieliny lub z powodu skurczu oskrzeli). FVC (pojemnoêç yciowa p uc) Êwiadczy o stopniu zaawansowania zmian p ucnych im mniejsza wartoêç tym wi ksze zmiany. Wynik podawany jest w litrach oraz w %wartoêci nale nej, którà wylicza komputer zale nie od p ci, wieku, wysokoêci i masy cia a. 37

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 LabForum Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 Nr 3 LabForum maj 2000 SALMED 2000 Warszawa, 02.05.2000 Szanowni Paƒstwo, Zespó Roche Diagnostics uczestniczàcy w targach SALMED mi o mi przekazaç w Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 26 27 2013 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski Prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo